TV Mini - Pressdata

Komentáře

Transkript

TV Mini - Pressdata
tvmini15_1ceske
9.7.2009 7:22
Stránka 18
NEDùLE 19. 7.
Svátek má âenûk
âT1
âT2
PRIMA
NOVA
6.40 Pût drakÛ vodákÛ (3/13) 6.50 Ferda
(12/26) 7.15 Raníãek s Dádou 7.30
O pejskovi a koãiãce 7.45 Mykolko – hop!
8.15 Animované písniãky 8.17 Rybáfiská
‰koliãka (4/10) 8.25 O chytrém Honzovi
(72 min) 9.45 Kalendárium 10.00 Toulavá
kamera 10.30 Objektiv
11.00 Eli‰ka a její rod (1/7)
26155
Dcera. Komediální seriál âR (1966)
(59 min), ãb. (st)
60797
12.00 Zprávy (st)
12.05 To byl Jifií Sovák (st)
8575345
13.00 Pohádka o splnûn˘ch
8311426
pfiáních
Pfiíbûh âR (1994) (st)
2881068
14.20 Cesty víry (st)
14.40 KfiesÈansk˘ magazín (st) 8846819
14.55 Sváteãní slovo teologa Ale‰e
1484513
Roleãka (st)
15.00 Labyrint srdce
62703
Film âR (1961) (88 min), ãb. (st)
16.30 Podzemní âechy II (4/13) 3161
Pfiíbramské stfiíbro (st)
54971
17.00 âétéãko (st)
17.20 Území bíl˘ch králÛ (1/7) 151258
Uprchlík. Letní seriál âR (1991) (st)
59074
18.15 ·kola Na V˘sluní (3/13)
Îraloãí ploutve na zázvoru. Rodinn˘
seriál âT (2007) (st)
280529
18.45 Veãerníãek
Koulelo se jablíãko
55838
19.00 Události (st)
19.35 Branky, body, vtefiiny (st) 504971
19.50 Pfiedpovûì poãasí (st)
1582432
5.10 Pfiíbûhy domÛ: Tfiicet lopat renesance
5.30 Banánové rybiãky 5.55 Nedûlní ráno
s Jaroslavou Pan˘rkovou 6.50 Zprávy STV
7.15 City Folk – Var‰ava, 2007 7.50
Panorama 8.30 âeskoslovensk˘ filmov˘
t˘deník (738/2379), ãb. 8.50 Citerárium 9.30
Poutní bohosluÏba 10.40 Exit 316: Pfiátelství
3814635
11.00 Film 2009
11.35 M˘ty a fakta historie: Ztracená
8585722
mûsta starovûku (3/3)
Dokumentární cyklus VB (st)
6039093
12.30 Kamenn˘ fiád (3/6)
BlaÏena. TV rodinná sága âR (1975)
(69 min), ãb. (st)
13.40 ZaÏloutlé fotografie (st) 818722
14.10 POP ART
142616
14.50 Svût umûní: Hollywood‰tí
5203722
rivalové (13/15)
Frank Sinatra versus Bing Crosby
2199109
15.40 Svûtci a svûdci
Petr Chelãick˘ (st)
108777242
15.56 Znamení a rituály
Rytmus (st)
16.10 Film o filmu: El Paso (st) 4920762
16.30 MAL¯ SVùT DONA CAMILLA 2150109
Komedie Fr./It. (1952), ãb. (st)
834364
18.15 Poklady svûta
Aksum. Mûsto královny ze Sáby (st)
1567
18.30 Kultura.cz (st)
19.00 Josef Haydn: Koncert ã. 2
G dur pro housle a orchestr32695
19.20 Igor Stravinskij: Petru‰ka 6695635
Úãinkují: âeská filharmonie, dirigent
V. Neumann (1982). ReÏie A. Rezek
5.00 Novashopping 6.00 Království surikat
(13) 6.25 Kamarádi z lesa (21) 6.40 Bolek
a Lolek (53) 6.50 Baby Looney Tunes (29)
7.15 Spongebob v kalhotách (9) 7.40
âarodûjky VIII (17) 8.35 Îáci „pedagoga“
·imka 10.20 Old Shatterhand. DobrodruÏn˘ film Fr./It./Jug./N (1964) (114 min)
4979722
12.35 Unesen˘ (3)
Krimiseriál USA (2006)
13.30 Moto GP – Velká cena
1343136
Nûmecka
Pfiím˘ pfienos závodu tfiídy Moto GP
MS silniãních motocyklÛ na okruhu
v Sachsenringu
10449971
15.10 RAIN MAN
Film USA (1988). Hrají: T. Cruise,
D. Hoffman, V. Golino a dal‰í.
ReÏie B. Levinson (128 min)
6031242
17.45 Rady ptáka Loskutáka
Do speciálního seriálu letních repríz
pro vás vybíráme dal‰í díl pln˘
letních rad a inspirací
18.40 Kriminálka Las Vegas
8556426
(18)
Krimiseriál USA (2000). Lasvegaská
kriminalistická divize je druhá
kriminální laboratofi v USA. ¤e‰í
pfiípady, které by kaÏdé jiné oddûlení
vzdalo, pátrá po zloãincích
za pomoci nejnovûj‰ích vûdeck˘ch
anal˘z. Hrají: P. Guilfoyl,
W. L. Petersen a dal‰í
19.30 Televizní noviny, Sportovní
154
noviny, Poãasí
6.05 Párty s kuchafiem 6.35 X-Men:
Zaãátek III (10) 7.00 Neuvûfiitelná
dobrodruÏství Rudly a Koumáka II (2) 7.25
Oggy a ‰kodíci 7.35 DobrodruÏství Toma
a Jerryho 8.00 Pfiátelé VIII (24) 8.20 Svût
ve válce (25) (52 min) 9.25 Svût 2009
9.55 Hra na vraÏdu. Film USA (1985)
2909180
11.40 Cesta do Sonory
Western USA (1975). Dopravit
do Sonory 86 000 dolarÛ skuteãnû
nebude lehká záleÏitost. Hrají:
J. Brown, L. Van Sleef,
F. Williamson a dal‰í. ReÏie
A. M. Dawson (99 min)
1091722
13.40 Spas nás pfied Evou
Romantická komedie USA (2003).
Hrají: LL Cool J, D. Martin,
G. Union a dal‰í. ReÏie G. Hardwick
(101 min)
1576432
15.45 Hfii‰tû snÛ
Film USA (1989). KdyÏ farmáfi Ray
Kinsella udûlal ze svého kukufiiãného
pole baseballové hfii‰tû, sousedé ho
povaÏovali za blázna. On v‰ak jen
pomohl tomu, aby se stal zázrak.
Hrají: K. Costner, A. Madigan,
J. E. Jones a dal‰í. ReÏie
P. A. Robinson (102 min)
8242161
17.50 Jste to, co jíte
18.55 Zprávy TV Prima; Sport TV
5809906
Prima, Poãasí
19.35 Pfiátelé IX (1)
713822
Jak nikdo neÏádal o ruku. Sitcom
USA (1994)
DRAMA
DOKUMENT
SERIÁL
SERIÁL
20.00
20.00 Cesta z mûsta
9249703
Film âR (2000). MÛÏe poãítaãov˘
expert najít ‰tûstí v lÛnû pfiírody?
Hrají: T. Hanák, B. Nimcová,
B. Polívka a dal‰í. ReÏie T. Vorel
(108 min) (st)
1801451
21.55 Zprávy
22.00 Branky, body, vtefiiny
78529
22.10 Foylova válka IV (3/7)
9864567
Pochmurn˘ prosinec. Detektivní
seriál VB (2005). Zákon musí platit
vÏdy. I ve váleãné vfiavû. Hrají:
M. Kitchen, H. Weeks, A. Howell
a dal‰í. ReÏie G. Millar (93 min) (st)
9174635
23.50 Mrtví jako já (7/14)
·ílenství Smrtono‰Û. Seriál USA
(2003). Hrají: E. Muth, M. Patinkin,
C. Blue a dal‰í. ReÏie D. McNeil (st)
0.35 UãiÀ sobû koráb.... 1.35 Svût umûní:
Hollywood‰tí rivalové (13/15) 2.25
Uvolnûte se, prosím 3.10 Na cestû
po DolÀácku a HorÀácku 3.35 Kavárniãka
dfiíve narozen˘ch 4.25 Recitál skupiny
Nezmafii. Záznam koncertu (1992)
18 ❘ TV mini
20.00
20.00 Veãer na téma... Svatby 63068
Svatba, to je smlouva. Dokument
(1988). ReÏie V. Svobodová (st)
9541068
20.25 Dvojhlas
ReÏie K. Vondrová (st)
9862513
20.45 Brát nebo nebrat?
Sonda o uzavírání ãi neuzavírání
sÀatkÛ (st)
513
21.00 Tfii svatby
âasosbûrn˘ dokument (st)
50345
21.30 Domácí ‰tûstí
PÛvabné ãasy podle Ivy Hüttnerové,
tentokrát o svatbách (2002) (st)
22.05 Na plovárnû s Leo‰em
930567
Suchafiípou (st)
22.30 EXITUS
52155
Film USA (2000) (v anglickém
znûní s titulky) (89 min)
0.00 Buddy Rich! 0.55 âétéãko
1.15 Alternativní kultura 2.10
Kamera na cestách: Nová Kaledonie
3.00 Podzemní âechy II (4/14) 3.30
Pohádkov˘ PéÈa aneb Ïivot(a)bûh Emila
Zátopka 4.25 Krásn˘ ztráty (2004)
20.00
20.00 Chalupáfii (5)
2452277
ZaslouÏil˘ v‰eumûlec. Oblíben˘
komediální seriál âR (1975). Hrají:
J. Sovák, J. Kemr, J. Bohdalová
a dal‰í. ReÏie F. Filip (st)
653242
21.05 Mr. GS
Show Michala Suchánka a Richarda
Genzera s hosty, primáfiem Karlem
Ne‰porem a faráfikou Petrou
·áchovou. ReÏie O. Sokol
9018432
21.35 MÒJ SOUSED ZABIJÁK
Krimikomedie USA/Kan. (2000).
Hrají: B. Willis, M. Perry, R. Arquette
a dal‰í. ReÏie J. Lynn (95 min) (st)
3543600
23.30 ëábelská hra
Krimikomedie USA (1999). Hrají:
R. McGowan, R. Gayheart, J. Benz
a dal‰í. ReÏie D. Stein (83 min)
1.05 Bájeãní lidé (2). Seriál USA (2005).
Hrají: D. Zunigaová, T. DeVittoová, S. Foretová a dal‰í 1.50 Novashopping 2.10
HOGO FOGO3.05 Áãko. PfieÏil jsem vlastní
smrt 4.05 DO-RE-MI. Zpívající rodiny
v letním vydání oblíbené pûvecké soutûÏe
20.00
9444722
20.00 VraÏdy v Midsomeru
Tajemné kruhy v obilí. Krimiseriál
VB (2000). Inspektora Barnabyho
magické obrazce v obilí nezajímají.
Pokud ov‰em nejsou mezi nimi
nalezena zavraÏdûná tûla dvou
muÏÛ... Hrají: J. Nettles, D. Casey,
L. Howard a dal‰í (99 min) (st)
22.05 V KÒÎI JOHNA MALKOVICHE 1725548
Komedie USA (1999) nominovaná
na Oscara. Craig objeví vchod
do magického tunelu. Jeho
prostfiednictvím se ocitá v hlavû
herecké hvûzdy Johna Malkoviche.
Vidí a cítí totéÏ co on! Zázraãn˘ v˘let
trvá ov‰em jen patnáct minut. Hrají:
J. Cusack, C. Diaz, N. Bellamy
a dal‰í. ReÏie S. Jonze (109 min)
0.20 I na kovbojky obãas padne smutek.
Romantická komedie USA (1993). Hrají:
U. Thurman, L. Bracc, K. Reeves a dal‰í.
ReÏie G. Van Sant (93 min) 2.00 Volejte
Vû‰tce 3.45 Inspektor Balko (15).
Hon na Jägr 4.30 To je fór!
tvmini15_2kabely
9.7.2009 7:40
Stránka 20
NEDùLE 19. 7.
ãesky
ãesky
ãesky
ãesky
ãesky
PRIMA COOL
NOVA CINEMA
ÓâKO
âT4
EUROSPORT
9.30 Teleshopping
9.50 Odmaskovaní hrdinové.
Dok. seriál VB (2007)
10.05 Vítejte doma! II
10.50 Xena II. Dobr. seriál USA
11.35 Jednotka zvlá‰tního urãení
II. Akãní seriál USA (2007)
12.20 Bostonská stfiední III
13.10 Bostonská stfiední III
13.55 Xena II. Dobr. seriál USA
14.40 Top Gear IV. Magazín VB
15.40 NejúÏasnûj‰í videa svûta II.
Cyklus USA (1999)
16.30 Ve mûstû hurikánÛ
17.20 Îralok. Krimiseriál USA
18.10 Jednotka zvlá‰tního urãení
II. Akãní seriál USA (2007)
19.00 Futurama III. Anim. seriál
19.25 NejúÏasnûj‰í videa svûta II
8.30
9.30
10.00
10.55
11.50
12.20
12.30
13.30
6.00 Rozjezd. Vstávání
s muzikou
9.00 Akcelerace. Klipy
pro dobrou náladu
10.00 âeská hitparáda
11.00 Akcelerace
12.00 Jízda. Klipy na odpoledne
13.00 Filmshot. Magazín
13.30 Jízda. Klipy na odpoledne
16.00 ReportáÏe ocko.tv.
ReportáÏe uplynulého
t˘dne pûknû pohromadû
16.30 Jízda. Klipy na odpoledne
18.00 Stylissimo. Styling, móda
a trendy vychytávky, uvádí:
Eva Aichmajerová
18.30 Jízda. Klipy na podveãer
19.00 Cz & Sk. âeské
a slovenské klipy
7.10 MS juniorÛ v orientaãním
bûhu. Sestfiih
7.40 Tour de France 2009
8.10 Pfied fotbalovou
Gambrinus ligou
9.30 MS druÏstev na ploché
dráze 2009/Polsko
12.45 FIA WTCC 2009 Anglie
13.35 V záfii pûti kruhÛ
13.55 Tenis: ECM Prague Open
15.55 ME v cross country
horsk˘ch kol 2009
16.25 FIA WTCC 2009 Anglie
17.20 Svûtové hry 2009
17.45 Cross country rally
18.05 SP ve vodním slalomu
2009/Nûmecko
18.30 Pfied fotbalovou
Gambrinus ligou
8.30 Formule Renault 3.5
9.00 MS ve skocích do vody
v ¤ímû. Záznam
10.00 MS ve skocích do vody
v ¤ímû. Pfiím˘ pfienos
12.45 Cestovní vozy FIA WTCC.
Pfiím˘ pfienos 1. závodu
v Brands Hatch
13.30 FIA Formule 2.
Pfiím˘ pfienos
14.30 Cestovní vozy FIA WTCC
15.45 Silniãní cyklistika: Tour
de France. Pfiím˘ pfienos
17.45 MS ve skocích do vody
v ¤ímû. Pfiím˘ pfienos
finále synchronizovan˘ch
skokÛ Ïen z 10m vûÏe
19.30 MS ve skocích do vody
v ¤ímû. Záznam
KOMEDIE
DRAMA
MÓDA
SPORT
SPORT
20.15
20.15 Billy Madison.
Komedie USA (1995)
21.50 Odmaskovaní
hrdinové. Dok. seriál VB
(2007)
22.05 Vetfielec 3. Thriller USA
(1992)
0.05 Futurama III (9). Anim.
seriál USA (2000)
0.30 Konec vysílání
ãesky
Z1
8.00 Zprávy 8.05 Interview B.T. 8.30
Pfiehled zpráv 8.35 Tramtárie 9.00
Zprávy 9.05 Runway 9.30 Pfiehled
zpráv 9.35 Interview B.T. 10.00 Zprávy 10.05 Fashion Station 10.30 Pfiehled zpráv 10.35 Netem svûtem
11.00 Zprávy 11.05 Rodina Kebabov˘ch 12.00 Zprávy 12.25 Nejkrásnûj‰í hotely svûta 13.00 Zprávy
13.05 Autoshow 13.30 Zprávy
14.00 Zprávy 14.05 Dítû za kaÏdou
cenu 15.00 Zprávy 15.30 Pfiehled
zpráv 15.35 Yacht & Life 16.00 Zprávy 16.05 Euromaxx: The Look 16.35
Fashion Station 17.00 Zprávy 17.05
Tajemné civilizace 18.00 Zprávy
18.10 Tramtárie 18.30 Pfiehled zpráv
18.45 Veãerní zprávy 19.00 Ekonomika 19.15 Veãerní zprávy 19.45
Sport 20.00 Zprávy 20.05 Závûreãná zpráva. Dokument 21.00 Zprávy
21.05 Autoshow 21.30 Skvûlé nápady. Dokumentární série 22.00 Zprávy
v 10 22.25 Z titulní strany 22.35 Netem svûtem 23.00 Zprávy 23.05 Ru‰tí milionáfii 0.00 Zprávy 0.15 Abeceda komunistick˘ch zloãinÛ 0.20 Noãní informaãní proud
20 ❘ TV mini
14.30
15.00
15.30
17.10
18.10
Informaãní servis
Dharma a Greg V. Sitcom
Léa Parker. Krimiseriál Fr.
Léa Parker. Krimiseriál Fr.
Teleshopping
Laurel a Hardy: Smithy
Kofiení
Jen silní pfieÏijí. Dokument
USA (2002)
10 nej... z Hollywoodu.
Co nejlep‰ího nabízí
Hollywood?
Scéna. Magazín
Valiant. Animovan˘ film
VB (2005)
Léa Parker. Krimiseriál Fr.
(2004)
Léa Parker. Krimiseriál Fr.
(2004)
19.10
19.10 Vládce ãasu.
Film USA (1996)
21.00 Pohotovost XIII (13).
Seriál USA (2006)
22.00 Dharma a Greg V (14).
Sitcom USA (2001)
22.30 Detroit Rock City.
Komedie USA
(1999)
0.15 Konec vysílání
ãesky
âT24
5.05 Prizma 5.32 Zajímavosti z regionÛ 6.05 Retro 6.32 Kultura
v regionech 7.05 Objektiv 7.32
Neznámí hrdinové Pohnuté osudy
8.05 Politické spektrum 8.31 Fokus âT24 8.54 Pfied 25 lety 9.05
Film 2009 9.32 DW-European
journal 10.05 Toulavá kamera
10.32 Objektiv 11.05 Zajímavosti
z regionÛ 11.35 Retro 12.05 Historie.eu 13.32 Interview âT24
14.34 Archiv âT24 15.05 Historie.eu 16.33 Média a svût 17.29
Z metropole 17.55 Pfiedpovûì poãasí 18.31 Fokus âT24 18.53
Pfied 25 lety 19.00 Události 19.35
Branky, body, vtefiiny 19.50 Pfiedpovûì poãasí 20.02 Pozitivní Ïivot
s AIDS 21.04 Neznámí hrdinové
Pohnuté osudy 21.35 Branky, body, vtefiiny 21.38 Evropské události 22.32 Pfied pÛlnocí 23.33 Média a svût 0.05 Historie.eu 1.05
Interview âT24 1.30 Politické
spektrum 2.10 Pfied pÛlnocí 2.36
Fokus âT24 3.05 Neznámí hrdinové Pohnuté osudy 3.33 Evropské
události
18.00
20.00 T-music chart. Va‰e top
20, uvádí: Marcela
22.00 Jízda. Klipy na nedûlní
veãer + SMS chat
23.00 Madhouse
0.00 Smr‰È. Hardcore, metal +
SMS chat
1.00 Dojezd + SMS chat.
Klipy na noc, na usínání
i na párty
ãesky
PUBLIC TV
7.00 Regiony 8.00 Public Tipy 8.15
O nás o lidech 8.30 Fenomény kolem
nás 8.45 Václavák 9.00 ÚÏasná planeta 10.00 Public Tipy 10.15 Miss
Public 10.30 Cestopisy 11.00 Public Tipy 11.15 O nás o lidech 11.30
DVD Aréna 11.45 Public Limuzína
12.00 Fenomény kolem nás 12.15
Kinotipy 12.30 O nás o lidech 12.45
Budoucí drÏitelé OscarÛ 13.00 Public Tipy 13.15 Public Limuzína 13.30
Cestopisy 14.00 ÚÏasná planeta
15.00 Miss Public 15.15 Otevfiené
dvefie 15.30 Sportlife 15.45 Show
16.00 Radovánky 17.00 Regiony
18.00 Astro zprávy 18.15 Mikrofon
Andreje Halady 18.30 Tajemství ‰éfkuchafie 18.45 V˘lety s labuÏníkem
19.00 Hudba 20.00 Astro zprávy
20.15 Mikrofon Andreje Halady
20.30 Tajemství ‰éfkuchafie 20.45
V˘lety s labuÏníkem 21.00 Miss Public 21.15 Otevfiené dvefie 21.30
Sportlife 21.45 Show 22.00 Re-play
22.30 Kulturní magazín 22.45 Otevfiené dvefie 23.00 Astro zprávy 23.15
Sportlife 23.30 Pohoda s Magickou
Helenou 0.00 Regiony
21.40
19.50 Swatch - FIVB Beach
Volleyball 2009/Rusko
20.50 FIA WTCC 2009 Anglie
21.40 Tour de France 2009
22.05 FIA WTCC 2009 Anglie
22.55 Pohár konfederace 2009
1.10 SP ve vodním slalomu
2009/Nûmecko
1.35 Pfied fotbalovou
Gambrinus ligou
anglicky
EUROSPORT 2
7.30 Morning News
10.00 World Games. Záznam
11.00 Motorismus. Pfiím˘ pfienos
11.30 Fistball. Záznam z fistballu
v rámci World Games
12.45 Motorismus. Pfiím˘ pfienos
závodu World Series Renault
z Francie
14.00 Motorismus. Pfiím˘ pfienos
závodu Britského mistrovství
superbikÛ
14.45 News. Zpravodajsk˘ blok
15.00 Fotbal. Pfiím˘ pfienos z Euro
League v pláÏovém fotbalu
z Velké Británie
18.30 Fistball. Záznam z fistballu
v rámci World Games
19.30 News. Zpravodajsk˘ blok
20.00 Motorismus. Záznam závodu
Britského mistrovství
superbikÛ
20.45 Australsk˘ fotbal. Záznam
z utkání
22.15 Fotbal. Záznam
23.00 Cyklistika. Zpravodajství
23.15 Surfing. Sestfiih
23.30 News Night Session
1.00 News. Zpravodajsk˘ blok
20.45
20.30 Tour de France. Sestfiih
20.45 Motoristick˘ víkend
21.00 Box. L. C. Abregu I. Garcia
22.00 Silniãní cyklistika: Tour
de France. Zpravodajství
23.00 Formule Renault 3.5
23.30 Motoristick˘ víkend
23.45 MS ve skocích do vody
v ¤ímû. Záznam
ãesky
NOVA SPORT
8.00 Teleshop
9.00 Sport Expres
9.10 Red Bull X-fighters
2009
10.55 Moto GP VC Nûmecka
11.55 Teleshop
12.00 Moto GP VC Nûmecka
13.00 Sport Expres
13.10 Mercedes-Benz Jachting
13.30 Moto GP VC Nûmecka
15.05 Golf: British Open
2009
17.00 Sport Expres
17.10 Golf: British Open
2009
19.00 Sport Expres
19.10 Golf: British Open
2009
20.00 Tenis: ATP Swedish Open
2009
21.55 Teleshop
22.00 Trans World Sport
23.00 Sport Expres
23.10 RAW
0.05 MLB: Atlanta - NY Mets
tvmini15_2kabely
9.7.2009 7:40
Stránka 21
NEDùLE 19. 7.
ãesky
ãesky
ãesky
ãesky
ãesky
HALLMARK
HBO
CINEMAX
MGM
SPEKTRUM
6.00 McBride: Rekviem.
Krimifilm USA (2006)
8.00 Jane Doe: Pouta, která
spojují. Detekt. film USA
10.00 Foylova válka III: Válka
nervÛ. Detekt. série VB
12.00 Nezdolné mûsto. Drama
Kan. (2003)
14.00 Soudkynû Amy VI.
Rodinn˘ seriál USA (2004)
15.00 Soudkynû Amy VI.
Rodinn˘ seriál USA (2004)
16.00 Blond˘nka. Drama USA
(2001)
18.00 Doktor Martin III. Komed.
seriál VB (2007). Hrají:
I. McNeice, C. Catz
19.00 Doktor Martin III. Komed.
seriál VB (2007)
6.00 Divoké vlny. Anim.
komedie USA (2007)
7.25 Navûky siln˘. Drama USA
(2008)
9.15 Umuãení. Histor. drama
VB (2008)
10.40 BudiÏ svûtlo. Rodinná
komedie USA (2006)
12.10 Filmy a filmové hvûzdy.
Filmov˘ magazín
12.35 Nevítaná náv‰tûva.
Komedie USA (1995)
14.20 Venkovsk˘ uãitel. Drama
âR (2008)
16.25 Eragon. Akãní dobr.
fantasy USA/VB/Maì.
18.05 Divoké vlny. Anim.
komedie USA (2007)
19.30 Pfied kamerou 30
6.00 My dva a kfien. Romant.
komedie USA (2006)
7.50 Neviditelná Ïena. Komed.
drama ·p. (2007)
9.30 Zelen˘ paprsek. Romant.
drama Fr. (1986)
11.10 Veãernice. Komed. drama
USA (1996)
13.15 Garbo mluví. Komed.
drama USA (1984)
15.00 Pfiíbûh vojáka. Drama USA
(1984)
16.40 Rok ‘66. Komedie VB
(2006). ReÏie P. Weiland.
Hrají: H. Bonham Carter,
E. Marsan
18.10 My dva a kfien. Romant.
komedie USA (2006).
ReÏie A. Russo, J. Russo
6.00 Osm na útûku. Komedie
USA (1967)
7.45 Cool Blue. Komedie USA
(1988)
9.15 DÛm na Carroll Street.
Drama USA (1988)
11.55 Vnitfiní záleÏitosti. Akãní
film USA (1991)
13.35 Raz, dva, tfii. Komedie
USA (1962)
15.25 Námofiník z Gibraltaru.
Drama VB (1967)
16.55 Králové jsou vpfiedu.
Váleãn˘ film USA (1958).
ReÏie D. Daves. Hrají:
F. Sinatra, T. Curtis
18.50 Dítû snÛ. Drama VB
(1985). ReÏie G. Millar.
Hrají: C. Browne, I. Holm
9.35 Jamie vafií doma
10.05 Nigella vafií narychlo
11.15 Královská dynastie
WindsorÛ
12.15 Limity mûst. New York
12.30 Od podlahy s Debbie
Travis
13.30 Skryté moÏnosti
14.00 Skryté moÏnosti
14.30 Zvífiecí rekordmani
15.30 ¤eã hmyzí fií‰e
15.50 Lodû, které zmûnily svût.
Z mofie do vzduchu
16.40 Mistfii ‰vindlu
17.15 Chlapsk˘ víkend
17.50 Chlapsk˘ víkend
18.25 Buì já nebo pes
19.25 Svût hi-tech
19.55 Svût hi-tech
ROMANCE
FANTASY
KOMEDIE
DRAMA
DOKUMENT
20.00
20.00 Svatební mrákoty.
Romance USA (2004)
22.00 Dotek hrÛzy. Thriller USA
(2005)
0.00 Spoleãná fieã. Drama USA
(2003)
2.00 Nebezpeãná seznamka.
Krimifilm VB (2002)
4.00 McBride: Rekviem.
Krimifilm USA (2006)
ãesky
SPORT 1
10.30 Televizní nákupy 10.45 Televizní nákupy 11.00 Triatlon 12.00 Televizní nákupy 12.15 Televizní nákupy
12.30 Televizní nákupy 12.45 Televizní nákupy 13.00 Box: Amir Khan - Andreas Kotelnik 16.00 Golf 19.00 Gillette World Sport. Magazín 19.30 KO
TV. Magazín 20.00 Box: Amir Khan Andreas Kotelnik. Mezinárodní gala, záznam utkání 23.00 Tenis. GDF Suez
Grand Prix, turnaj WTA, Budape‰È 2.30
Box: Amir Khan - Andreas Kotelnik
ãesky
SPORT 2
13.00 Televizní nákupy 13.15 Televizní nákupy 13.30 Televizní nákupy
13.45 Televizní nákupy 14.00 Triatlon
15.00 Televizní nákupy 15.15 Televizní nákupy 15.30 Televizní nákupy
15.45 Televizní nákupy 16.00 Box:
Amir Khan - Andreas Kotelnik 19.00
Tenis. GDF Suez Grand Prix, turnaj
WTA, Budape‰È 22.30 Gillette World
Sport. Magazín 23.00 Box: Amir Khan
- Andreas Kotelnik. Mezinjárodní gala,
záznam utkání 2.00 Triatlon ME
20.00
20.00 Letopisy Narnie: Princ
Kaspian. Akãní dobr.
fantasy USA/VB (2008)
22.25 PfieÏij. Komed. drama USA
0.00 Hank a Mike. âerná
komedie Kan./USA (2008)
1.25 Netop˘fii: ChuÈ krve.
Horor. thriller USA (2008)
2.50 Pokojsk˘. Komedie USA
4.15 Takoví normální puberÈáci
ãesky
HBO 2
8.00 Ztraceni v Americe. Komedie
USA. ReÏie A. Brooks
9.30 Na rybách. Komedie USA.
ReÏie Ch. Cain
11.00 Princezna. Pohádková
romance Kan.
12.25 OkamÏik zlomu. Krimithriller
USA/N. ReÏie G. Hoblit
14.15 Hudbu sloÏil, slova napsal.
Romant. komedie USA
15.55 Superman: Soudn˘ den.
Anim. dobr. drama USA.
ReÏie B. Timm
17.10 Angel. Romant. drama
VB/Belg./Fr. ReÏie F. Ozon
19.05 Hrdinové a zbabûlci. Drama
USA. ReÏie R. Redford. Hrají:
R. Redford, M. Streep
20.35 Krédo. Horor VB.
ReÏie T. Harman
22.00 Jako malé dûti. Romant.
drama USA. ReÏie T. Field
0.15 Mûsta plná sexu II.
Dokument Mex.
1.10 Moderní láska. Komed.
drama USA. ReÏie R. Benson
3.00 Lady Jane. Krimidrama Fr.
ReÏie R. Guédiguian
18.10
20.00 Jsem ta druhá. Drama N
21.45 Spojenec. Krimithriller
USA (2006)
23.50 Epitafy. Thriller Arg. (2004)
0.45 Dlouhá jízda. Drama USA
(1996)
2.45 Umûní akce. Dokument
USA (2002)
4.20 Repo Man. Akãní komedie
USA (1984)
20.30 Lednov˘ muÏ. Thriller USA
(1989)
22.10 Bezstarostná. Komedie
USA (1995)
23.45 Poslední objetí. Thriller
USA (1979)
1.25 Lovcova noc. Thriller USA
2.55 Bezstarostná. Komedie
USA (1995)
4.25 Lovcova noc. Thriller USA
ãesky
HBO COMEDY
10.00 Pfiíbûhy hvûzd III
10.25 Marion a Lucie. Komed.
drama Fr. ReÏie E. Dhaene
12.00 Jako Mike 2. Rodinná
komedie USA
13.35 MuÏ s dvûma mozky.
Romant. sci-fi komedie USA
15.05 Pearsonovi: Jak Bill potkal
Susan. Komed. seriál USA.
ReÏie J. Widdoes
15.25 Marion a Lucie. Komed.
drama Fr. ReÏie E. Dhaene
17.00 Pfiíbûhy hvûzd III
17.25 Jako Mike 2. Rodinná
komedie USA
19.00 MuÏ s dvûma mozky.
Romant. sci-fi komedie USA
20.30 Larry, kroÈ se V
21.00 Králové ro(c)ku. Hudební
komedie USA/N
22.30 Haló, tady Shirlee. Romant.
komedie USA
0.00 Larry, kroÈ se V. Komed.
seriál USA. ReÏie L. Charles
0.30 Nezkrotná Dee Dee. Komedie
USA. ReÏie M. Meiners
1.50 V dostihovém sedle.
Komedie VB/Kan./USA
18.50
20.25 Tajemství dávn˘ch
léãitelÛ. Starovûká âína
21.30 Hitler a Stalin
22.35 Opomíjení hrdinové: MuÏi,
ktefií nebojovali
23.35 Pohromy století
0.30 Kamenné monumenty Théby. Cesta na onen svût
1.05 Kamenné monumenty Volubilis
ãesky
AXN
9.00 Hvûzdná brána: Atlantida III
10.00 Hvûzdná brána: Atlantida III
11.00 Sue Thomas: Agentka FBI
12.00 Wildfire II 13.00 Vodní krysy
II 14.00 Poslední troseãník - Cookovy ostrovy XIII 15.00 The Amazing
Race XIV 16.00 Sue Thomas: Agentka FBI 17.00 Wildfire II 18.00 All
Saints V 19.00 All Saints V 20.00
Krásná pokojská 22.05 ZachraÀ mû
IV 23.00 My‰lenky zloãince IV 0.00
Pacovo muÏstvo III 1.30 Akce
15.30
ãesky
CS FILM
12.00 Poklad hrabûte Chamaré.
Histor. drama âR (1984)
14.00 MÛj pfiítel d’Artagnan. Film
pro dûti âR (1988)
16.00 Robinsonka. Film âR (1974)
18.00 Hvûzda. Drama âR (1969)
19.30 Animované hfiíãky. Seriál
20.00 Îivot a neobyãejná dobrodruÏství vojáka Ivana âonkina. Komedie âR/Rus./VB
22.00 Hudba kolonád. Drama âR
(1975). ReÏie V. Sís
ãesky
ãesky
FILMBOX
NOSTALGIA
10.50 Ztraceno v pfiekladu. Komed.
drama USA/Jap. 12.30 Akce kachna.
Rodinn˘ film Austr. 14.00 Smrt Jacka Doddse. Drama VB/N 15.50 Akce
Bororo. Sci-fi film âR 17.25 Tom
a Tomá‰. Rodinn˘ film Niz./VB 19.15
Královna a já. Rodinn˘ film N. Zél.
21.00 Charlotte Gray. Váleãné romant. drama VB/Austr./N 23.00
Ezop. Drama Bulh./âR 0.35 Droga.
Drama Austr. 2.05 Bratrstvo vlkÛ.
Akãní thriller Fr./Kan.
13.55 Koneãnû si rozumíme.
Komedie âR (1976)
15.10 Aféry mé Ïeny. Komedie âR
(1972)
16.40 Jarní vody. Romant. film âR
(1968)
18.10 Anna, sestra Jany. Film
pro dûti âR (1976)
19.40 VáÏení pfiátelé, ano. Komedie
âR (1989). ReÏie D. Klein
21.30 Znamení raka. Krimidrama
âR (1967). ReÏie J. Herz
TV mini ❘ 21
tvmini15_3satelity
9.7.2009 7:59
Stránka 22
NEDùLE 19. 7.
ãesky
FILM +
5.35 Tátou proti své vÛli. Drama USA.
ReÏie M. Switzer 7.05 Hot˘lek. Romant. film USA. ReÏie R. E. Miller
9.00 Teleshop 12.00 Sni svÛj krátk˘
sen 2. Komedie USA. ReÏie J. Lemmo
13.35 Zabít Elizabeth. Komedie
USA/Fr. ReÏie B. Taylor 15.10 Pfiistání naslepo. Akãní drama USA 16.50
VÛle pfieÏít. Drama USA. ReÏie S. Burkin 18.30 ZachraÀte Mozarta. Rodinn˘ film N. ReÏie G. Heberling 19.45
Kolem svûta za 80 dní. Dobr. film
USA/It./N. ReÏie B. Kulik 21.25 Jízda
na stfiele. Horor USA/N/Kan. Hrají:
J. Jackson, D. Arquette, E. Christensen, M. Frewer, B. Hershey, N. Katt
23.05 Guantanamero. Myster. drama
VB/·p. ReÏie V. PeÀarrocha 0.35 Pod
podlahou. Thriller USA. ReÏie K. Voss
2.05 Poslední správnej chlap. Akãní
film USA. ReÏie J. Merhi 3.40 Zabít
Elizabeth. Komedie USA/Fr.
slovensky
JEDNOTKA
10.25 Îivot s chladnou krví (2/5)
11.20 Svût v obrazech 11.50 AlÏbûtin
dvÛr (2/6). TV film SR (1986) 13.15
Hercule Poirot: Byt ve tfietím patfie. Detekt. seriál VB (1989) 14.05 Hercule
Poirot: Rodsk˘ trojúhelník. Detekt. seriál VB (1989) 15.00 Povstalecká historie (2). TV seriál SR (1984) 16.20
Domeãek v prérii (3/3). Film USA
(2005) 17.50 Promûna 18.20 Domácí mistfii 18.25 Veãerníãek 18.35 Domácí mistfii 18.40 Uvolnûte se, prosím
19.20 SOS speciál 19.30 Zprávy STV
19.55 Branky, body, vtefiiny 20.05 Poãasí 20.15 Jeanne Poisson, Markíza
de Pompadour (1/2). Histor. Ïivotop.
film USA (2006) 21.55 Jeanne Poisson, Markíza de Pompadour (2/2). Histor. Ïivotop. film USA (2006) 23.45 Tah
jezdcem. Thriller USA/N (1992) 1.40
Hercule Poirot: Byt ve tfietím patfie. Detekt. seriál VB (1989)
polsky
POLSKO 1
6.00 Divoká karta 7.00 Pfienos m‰e
svaté z Krakova 8.00 T˘den 8.20
Markétka a botiãky 8.45 Domisie
9.15 Od ‰kolky do Opole 9.45 Seriál
pro dûti 10.15 Matilda. Dobr. film
USA (1996) 12.00 Andûl Pánû
12.15 Mezi nebem a zemí 13.00
Zprávy 13.10 Noci a dny 14.10 Robinson Crusoe. Drama USA (1997)
15.45 Dokumentární film 17.00 Teleexpres 17.20 Blesková holka. Rodinn˘ film USA (2007) 19.00 Veãerníãek 19.30 Zprávy, Sport, Poãasí
20.20 V‰e, co mÛÏe‰ chtít. Romantická komedie USA (2005). Hrají:
S. Appleby, N. Zano 22.05 ·est stupÀÛ. Seriál USA (2006) 22.55 Cizinec
mezi námi. Krimidrama USA (1992).
Hrají: M. Griffith, E. Thal 0.45 Dívka
s perlou. Drama VB/Luc. (2003). Hrají: S. Johansson, C. Firth 2.25 Závûr
vysílání
22 ❘ TV mini
ãesky
TV NOE
11.30 Potkal jsem Boha v temnotû
12.00 Pfiím˘ pfienos polední modlitby se Sv. otcem Benediktem XVI.
12.10 Pro zdraví 12.15 Zpravodajsk˘ souhrn uplynulého t˘dne 12.45
Evangelium 12.55 Cesty za poznáním
13.25 Noãní univerzita 14.25 Léta
letí k andûlÛm 14.45 Pro vita mundi
15.25 U NÁS aneb Od cimbálu o lidové kultufie 16.25 Skanzen Bfiezno
Isarno 16.45 Svûtlo pro Evropu
17.10 Historie váleãného letectví
17.40 ZíkÛv svût zvífiat 18.05 Evangelium 18.15 Kulat˘ stÛl na téma
19.45 Na kobereãku 20.00 Z pokladÛ du‰e 20.05 Octava dies 20.35
Václav Hudeãek - Gala koncert v Luhaãovicích 21.25 âinnost Muzea
romské kultury v roce 2005 21.40
Druhé ãtení 22.05 Misijní magazín
23.05 Pro vita mundi 23.45 Zpravodajsk˘ souhrn uplynulého t˘dne
slovensky
DVOJKA
8.25 Události âT 9.00 Policie 9.15
Farmáfiská revue 9.30 Retro noviny
9.45 Buena Vista Social Club 11.25
Básník Pavel U‰ák Oliva 11.55 Toulky po zábavn˘ch parcích/Futuroskop
12.10 My jsme malí muzikanti/Oknár
Ozlomkrk 12.40 Hrady a povûsti/Slzy
Královy hole. Dok. film SR (2000)
13.05 Orientace 13.35 Andûlé stráÏní pátera Ludovíta Mela 14.00 Gombasek 1994 15.00 Povídání paní N. N.
Film SR (1985) 15.35 Îijící kameny/Delos, plovoucí ostrov 16.05 Nepokojná láska (1/5). TV film SR (1975)
17.15 Velké kulturní objevy (2/3)
19.15 Malé biblické pfiíbûhy 19.20
Veãerníãek 19.30 Zprávy STV 19.50
Keno 10 20.00 Dnes veãer hraju já
21.00 Soirée z Ml˘nské doliny 22.00
Krãma Pod zelen˘m stromem. TV inscenace SR (1976) 23.45 SoutûÏíme...
(2) 1.10 Události âT 1.45 Zprávy STV
polsky
POLSKO 2
6.30 Sto tisíc ãápÛ 7.00 Záti‰í
hvûzd 7.35 Sedm pfiání 8.35 Loutka 10.00 Wojciech Cejrowski - naboso svûtem 10.30 Pfiíbûh o Indii
11.30 Maklowicz na cestách
12.05 Ztracen˘ svût. Dobr. film
VB/USA/N (2001) 14.00 Familiáda
14.30 Zlatopol‰tí 15.05 ·ance na
úspûch - Violetta Villas 16.05
V dobrém i ve zlém 17.05 Pozor na
stánkafie 17.30 Regionální program
17.55 S nasazením Ïivota 19.00
„Tak to letûlo!“ 20.05 Pohovkov˘
klub kabaretu 21.05 Rachot
v Bronxu. Akãní film Hg./Kan.
(1995). Hrají: J. Chan, A. Mui
22.45 Panorama 23.20 Jmenuji se
Earl. Seriál USA (2006) 23.45
Puppini Sisters. Koncert 0.55 Dobrou noc, mami. Drama USA (1986).
Hrají: S. Spacek, A. Bancroft 2.30
Závûr vysílání
ãesky
JIM JAM
9.00 Barney a jeho pfiátelé 9.25
Dougie 9.35 Kouzeln˘ klíãek 9.45
Tuleni z iglú 9.55 Angelína balerína
10.10 Bajky 10.15 Dorotka 10.25
Tiny Planets 10.30 Tonda Mravenec
10.45 Îivot v divoãinû 10.50 ·pion
11.05 Kipper 11.15 Wobbly Land
11.20 Tomበa pfiátelé 11.35 Prasátko Slim 11.45 DobrodruÏství
s Lou 11.50 Rubbadubbers 12.00
Zvífiátka v Africe 12.05 PoÏárník Sam
12.15 Kraviãka Connie 12.25 Kocour Kuba 12.30 Tigga a Togga
12.35 Méìa a kamarádi 12.40 Tork
12.50 Barney a jeho pfiátelé 13.15
Bofiek Stavitel 13.25 Dougie 13.35
Tuleni z iglú 13.45 Dorotka 13.55
Tiny Planets 14.00 Kouzeln˘ klíãek
14.10 Bajky 14.15 Angelína balerína 14.30 Îivot v divoãinû 14.35
Tonda Mravenec 14.50 Kipper
15.00 Wobbly Land 15.05 ·pion
slovensky
MARKÍZA
5.40 Chrise nemá nikdo rád (2/22)
6.00 Mal˘ zajíc Bugs a pfiátelé II (6/13)
6.25 Scooby Doo, kde jsi?! (11/17)
6.50 Duck Dodgers II (14/26) 7.15
Xena II (21/22) 8.00 Pfiísnû tajné
prázdniny. Akãní komedie USA (1991)
9.30 Pfiátelé IV (10/25) 10.00 Pfiátelé
IV (11/25) 10.25 Smallville VI (6/22)
11.15 Smallville VI (7/22) 12.05 A co
kdyÏ je to pravda? Romant. film USA
(2005) 13.55 Dva nosáãi tankují Super. Komedie N (1984) 15.45 Smrtící
epidemie. Thriller USA (1995) 18.05
Crusoe 19.00 TELEVIZNÍ NOVINY
19.20 DNES 19.45 Poãasí 19.50
Sportovní noviny 20.00 Smrtonosn˘
dopad (1/2). Katastrof. film USA/N/Kan.
(2008) 21.50 Smrtonosn˘ dopad
(2/2). Katastrof. film USA/N/Kan.
(2008) 23.45 Ambulance. Thriller USA
(1990) 1.30 Nesly‰ím zlo. Thriller USA
(1993) 3.35 TELEVIZNÍ NOVINY
polsky
POLSAT
5.05 TV Market
5.30 Vstávej! Gramy!
6.15 Pokemon.
Seriál Jap.
8.15 Scooby-Doo. Seriál USA
(2004)
8.45 Kocour v botách. Anim. film
Austr. (1993)
10.45 Lord Jim. Dobr. film VB
(1964)
12.45 Honba za klenotem Nilu.
Komedie USA (1986)
15.45 Sport
18.15 Kabaret
18.50 Zprávy, Sport
19.30 Seriál Pol.
20.00 Hran˘ film
23.00 Falling Through.
Film Kan./Fr./Luc.
(2000)
1.50 Sportovní magazín
3.50 Zakázaná kamera
ãesky
F&H
9.00 Nejvût‰í svûtová rybáfiská show
9.30 Sporty pod ‰ir˘m nebem 10.00
Rybáfiské umûní - Top Pesca 10.30
Zápas ÏralokÛ 11.00 Teleshopping
12.00 Den na lovu 12.30 Lovecká vá‰eÀ 13.00 Mu‰kafiení z bfiehÛ 14.00
Rybáfisk˘ vesmír 14.30 Dûvãata ‰la rybafiit 15.00 Deník profesionálního lovce 15.30 Divoké a dobrodruÏné lovy
16.00 World carp classic 2008 16.30
World carp classic 2008 17.00 Rybolov na okouna 18.00 Domov bûloocasého jelena II 18.30 Divoká a lovci: sezona daÀkÛ 19.00 Rybafiení kolem svûta 19.30 Sporty pod ‰ir˘m nebem 20.00 Rybáfisk˘ vesmír 20.30
Dûvãata ‰la rybafiit 21.00 Kroniky lovu 21.30 Lovecká vá‰eÀ 22.00
Okoun - elitní série 23.00 Rozjeì to
se Cindy Garrison 23.30 Svût rybafiení - ve slan˘ch vodách 0.00 Domov
bûloocasého jelena II
slovensky
JOJ
5.25 V.I.P. 6.00 Hlas smrti. Myster.
thriller Kan./VB/USA (2005) 7.50 DobrodruÏství pana Magooa 8.45 Pinocchio 9.10 Karate Kid 9.35 Simpsonovi VII (25/25) 10.00 Na pokraji smrti
10.50 Sexy ‰pinavé prachy (5/10)
11.40 Sexy ‰pinavé prachy (6/10)
12.30 Damages - V ohroÏení Ïivota
(5/13) 13.20 Damages - V ohroÏení Ïivota (6/13) 14.10 Hlas smrti. Myster.
thriller Kan./VB/USA (2005) 16.10 Kóma. Film USA (2004) 18.00 První
zprávy 18.10 Nejlep‰í poãasí 18.20
Nové bydlení 19.00 Krimi zprávy
19.30 Zprávy TV JOJ 19.55 Sport
19.59 Nejlep‰í poãasí 20.00 Kriminálka Las Vegas IX (18) 21.00 Kriminálka Miami VII (16/25) 21.50 Nebezpeãná známost. Thriller USA (2002)
23.30 Nebezpeãná hloubka. Akãní film
USA (2000) 1.20 Nebezpeãná známost. Thriller USA (2002)
ãesky
TV PAPRIKA
10.00 Krásn˘ nov˘ biosvût 10.20
Abeceda kofiení 10.30 10 nejlep‰ích... 11.00 Faktick˘ odborník
12.00 Sami ze S˘rie 12.30 Husarská kuchynû 13.00 SvûtobûÏníkova
kuchynû 13.30 DrÛbeÏí komando
14.00 Rybáfiská latina 14.30 Mistr
kuchafi a jeho Ïáci 15.00 Peãení vafiení s Tamásem 15.15 Aroma 15.30
Jíme, co smíme! 16.00 StÛl si rad‰i
rezervujte 16.30 Vítejte na svatební
hostinû 17.00 S vafieãkou po jiÏní
Africe 17.30 Rachel Allen: Tak peãeme! 18.00 Nejlep‰í recepty FAKtického odborníka 19.00 Tomu to pálí
19.30 Tomu to pálí 20.00 Rybáfiská
latina 20.30 Mistr kuchafi a jeho Ïáci 21.00 Hodn˘ kuchafi, zl˘ kuchafi
21.30 Polévka je grunt 21.45 10
nejlep‰ích... 22.00 Tureck˘ med
22.45 Bájn˘ Orient 23.00 Tony
a Giorgio 23.30 Ne‰ikové u plotny
ãesky
ANIMAL PLANET
5.35 SOS Ïivoãi‰né fií‰e 6.00 Záchrana mazlíãkÛ 7.00 Veterinární policie Houston 8.00 Opiãí Ïivot 9.00
Ztfie‰tûná zvífiata 10.00 Zvífiecí pohotovost - doktofii na praxi 10.30
SOS Ïivoãi‰né fií‰e 11.00 Zvífiecí policie 13.00 Veterinární policie Houston 15.00 Galapágy 16.00 Nebezpeãí zblízka 17.00 Veterinární policie Houston 18.00 Nejlep‰í psí kadefiník 19.00 Surikatí království
19.30 Dravcova kofiist 20.00 Boj
o velryby 21.00 Nezkrotná pfiíroda
23.00 Veterinární policie Houston.
Neuvûfiitelné promûny 1.00 Surikatí
království. Tfii kamarádi 1.30 Dravcova kofiist. Nová generace 1.55 Boj
o velryby. Jsme chuligáni 2.50 Nezkrotná pfiíroda. Dvojí útok ÏralokÛ bíl˘ch, Ïralok útoãí na klec 4.40 Veterinární policie Houston. Neuvûfiitelné
promûny
slovensky
JOJ PLUS
5.45 Jak se staví sen
6.20 Stfiepiny PLUS
7.30 Zorro. Dobr. seriál USA/Fr.
8.00 PobfieÏní hlídka. Akãní seriál
USA (1981-2001)
9.30 V ulicích San Franciska.
Krimiseriál USA
11.15 Zorro. Seriál USA/Fr. (1990)
11.40 Jak se staví sen
12.20 Klub EURO v˘hercÛ
14.00 Doktorka Quinn. Romant.
rodinn˘ seriál USA
15.40 Julie Lescaut. Krimiseriál Fr.
19.00 Krimi zprávy
19.30 Zprávy TV JOJ
20.00 Detektiv XXL: Pohybliv˘ terã.
Akãní krimiseriál USA/N/It.
21.35 DÛkaz lásky. Krimifilm USA
23.15 V ulicích San Franciska.
Krimiseriál USA
0.55 PobfieÏní hlídka. Akãní seriál
USA (1981-2001)
ãesky
ZONE CLUB
9.25 Utrácím, tedy jsem 10.15 Kuchafi na cestách 10.40 Kuchafi na
cestách 11.10 Bohyní témûfi bez útraty II 11.35 Bohyní témûfi bez útraty II
12.00 Africké cviãení 12.25 Soukromí slavn˘ch 12.50 BoÏsk˘ design
13.15 Îeny na ‰pici 13.45 Îeny na
‰pici 14.10 Místo na slunci V 15.00
Soukromí slavn˘ch 15.25 Skryté krásy ostrovÛ 15.50 Skryté krásy ostrovÛ 16.20 Svût jídla 17.10 Místo na
slunci 18.00 Svûtové svatební hostiny III 18.25 Bohyní témûfi bez útraty
II 18.55 OddluÏovací kúra III 19.20
OddluÏovací kúra III 19.45 Omládnout o 10 let 20.10 Soukromí slavn˘ch 20.35 Soukromí slavn˘ch
21.00 Místo na slunci 21.55 Ráj pro
nezadané - Atlanta 22.45 Seznamka
na Manhattanu 23.10 Soukromí slavn˘ch 23.35 South Beach - Ráj pro
nezadané 0.30 Soukromí slavn˘ch
tvmini15_3satelity
9.7.2009 7:59
Stránka 23
NEDùLE 19. 7.
ãesky
DISCOVERY
5.00 Americk˘ chopper 6.00 Masivní stroje 6.25 Jak se to dûlá 7.15
Bofiiãi m˘tÛ 8.10 Svût budoucnosti
9.05 Extrémní v˘buchy 10.00 Lovci tornád 10.55 Zbranû budoucnosti 11.50 Americká rychlá kola 12.45
Opravna vrakÛ 13.40 ·pinavé práce
14.35 Nutné k pfieÏití 15.30 Nejsmrtelnûj‰í úlovek 16.25 Jak se to
dûlá 17.20 Svût budoucnosti 18.15
Pátá rychlost 19.10 Americk˘ chopper 20.05 Bofiiãi m˘tÛ 21.00 Jediná cesta úniku 21.30 Hry s ãasem
21.55 Chris Ryan u nejlep‰ích policejních sborÛ svûta 22.50 Sérioví
vrazi. Arthur Shawcross 23.45 Îeny
vraÏedkynû. Zvrácené my‰lení 0.40
Skuteãná volání pohotovosti. Îivot na
vlásku 1.40 Extrémní v˘buchy. Korálové ‰títy 2.40 Divy svûta stvofiené ãlovûkem - âína. Pekingské leti‰tû 3.40 Jak se to dûlá
nûmecky
RTL
7.55 Faráfi ze Soonderney
8.25 Kempafii
8.50 Atze
9.20 Nikola
9.50 Ritin svût
10.20 Mise Hollywood
12.20 Láska mezi superstar.
Rodinn˘ film USA (2003)
13.50 Nûmecké soudniãky
14.45 O 10 let mlad‰í
15.45 Moje zahrada
16.45 Top 10: Ostfií milionáfii
17.45 Exkluzivnû - víkend
18.45 Zprávy
19.05 Exkluzivnû speciál: Îivot
superboháãÛ
20.15 Zákon pfiitaÏlivosti. Komedie
21.55 Spiegel TV. Magazín
22.40 Reality: Ice Road Truckers
23.35 Fascinující Ïivot. ReportáÏ
23.50 ReportáÏ RTL
0.20 Zákon pfiitaÏlivosti. Komedie
nûmecky
SAT 1
9.10 Sportovní nad‰enec Pocher V‰ichni proti Bavorsku!
10.10 10 vûcí, které nedûlejte,
kdyÏ...
10.40 Domovník Krause - Pofiádek
musí b˘t
11.10 Zábavné skeãe
s M. M. Profitlichem
11.40 Nejzábavnûj‰í svûtové
reklamy
12.10 Zábava na pfiání
12.40 Nejúspû‰nûj‰í hity - 80. léta
14.45 Asterix a Kleopatra. Kresl.
film Fr. (1968)
16.30 Fotbal: T-Home Cup 2009
20.15 Námofiní vy‰etfiovací sluÏba
21.15 The Mentalist. Krimiseriál
22.15 Stars & Stories. Magazín
22.45 Planetopie. Magazín
23.30 Námofiní vy‰etfiovací sluÏba
0.25 News & Stories
1.15 Noãní kvíz
ãesky
NGC
5.00 Vût‰í, vy‰‰í, silnûj‰í 6.00
Vût‰í, vy‰‰í, silnûj‰í 7.00 Vût‰í,
vy‰‰í, silnûj‰í 8.00 Vût‰í, vy‰‰í,
silnûj‰í 9.00 Vût‰í, vy‰‰í, silnûj‰í 10.00 Vût‰í, vy‰‰í, silnûj‰í
11.00 Vût‰í, vy‰‰í, silnûj‰í 12.00
Vût‰í, vy‰‰í, silnûj‰í 13.00 Vût‰í,
vy‰‰í, silnûj‰í 14.00 Vût‰í, vy‰‰í,
silnûj‰í 15.00 Vût‰í, vy‰‰í, silnûj‰í 16.00 Vût‰í, vy‰‰í, silnûj‰í
17.00 Vût‰í, vy‰‰í, silnûj‰í 18.00
Vût‰í, vy‰‰í, silnûj‰í 19.00 Vût‰í,
vy‰‰í, silnûj‰í 2 0 . 0 0 S p e c i á l n í
z p r á v a o v y ‰ e t fi o v á n í l e t e c k ého ne‰tûstí 21.00 Cesta na
okraj vesmíru 2 3 . 0 0 Zkoumání zemû. Námofiníci pradávn˘ch dob 0.00 Cesta na okraj
vesmíru 2.00 Zkoumání zemû. Námofiníci pradávn˘ch
d o b 3 . 0 0 C e s t a n a o k r a j v e smíru
nûmecky
RTL 2
5.25 Taková zvlá‰tní rodinka.
Komedie USA (2001)
7.20 Zelenáãi z Elmy. Komedie
USA (1995)
9.10 A-t˘m
11.00 Grip
12.00 Svût zázrakÛ
13.00 Souboj nûmeck˘ch kutilÛ
14.00 ·Èastn˘ domov - Stûhování
do nového Ïivota
16.00 Peníze ze sklepa
17.00 Je dobré to vûdût
18.00 Grip. Motoristick˘ magazín
19.00 Svût zázrakÛ. Magazín
20.00 Zprávy
20.15 ¤ím. Historick˘ seriál
USA/VB (2007)
22.30 Zákon a pofiádek: Útvar
pro zvlá‰tní obûti. Krimiseriál
23.25 Autopsie - Objasnûné pfiípady
vraÏd. Dok. fiada
0.25 Zpravodajsk˘ Ïurnál
nûmecky
PRO 7
6.40 Malcolm v nesnázích
7.00 Mimoni v Americe
7.25 Teorie velkého tfiesku
8.00 Dívka léta 2009
10.00 Zamilovaná Giulia?!
11.00 Nancy Drew. Fantast. film
USA (2002)
12.35 V‰echna na‰e tajemství.
Komedie USA (2005)
14.10 ·kola. Komedie N (2000)
16.05 Primeval
17.05 ëáblÛv sluha
18.10 Simpsonovi. Kresl. seriál
19.10 Galileo. Magazín
20.15 Král Artu‰. Dobr. film
USA/Irs. (2004)
22.35 Domino. Thriller USA
(2005)
0.55 Král Artu‰. Dobr. film
USA/Irs. (2004)
3.25 Domino. Thriller USA
(2005)
TV mini ❘ 23

Podobné dokumenty

Robert Johnson a jeho odkaz

Robert Johnson a jeho odkaz Me and the Devil was walkin' side by side Já a Ďábel sme šli bok po boku Me and the Devil, woooo, was walking side by side Já a ďábel, úúú, šli sme bok po boku And I'm going to beat my woman 'til I...

Více

TV Star - Pressdata

TV Star - Pressdata byznys 9.30 Téma Z1 – Byznys a spoleãnost 10.00 Dopolední byznys 12.00 Odpolední byznys 12.30 Zprávy 12.35 Interview Z1 13.00 Odpolední byznys 15.00 Téma Z1 – Byznys a spoleãnost 15.28 Odpolední

Více

Bobule

Bobule 18.31 Prizma 18.53 20 let svobody – 20 let bez propagandy KSâ 19.00 Události 19.35 Branky, body, vtefiiny 19.50 Pfiedpovûì poãasí 20.05 Fokus âT24 20.33 Politické spektrum 21.05 Branky, body, vtefiiny...

Více

zde - Moba

zde - Moba Lyon se usadil se svojí Ïenou Ashleigh v horách ve Virginii, aby zde vedli poklidn˘ Ïivot a vûnovali se své nejvût‰í zálibû – sbírání a v˘robû ply‰ov˘ch medvídkÛ. Ale i v malém zapomenutém mûsteãku...

Více

Tour de Burčák

Tour de Burčák vûc 13.45 Kinotipy 14.00 Náhodou je prima! (Rodinné drama âR 1987) 15.30 Filmové hity 16.00 Flirt se sleãnou Stfiíbrnou (Detektivka âR 1969) 17.30 Filmové noviny magazín 18.00 Hej rup! (Satira âR 19...

Více

MF magazín

MF magazín Sestra i matka Rodinné drama (USA, 2004). Režie P. Werner. Hrají A. Hecheová, D. Laddová

Více

Celebrate Namedays Just Like Birthdays!

Celebrate Namedays Just Like Birthdays! Garret, Garrett Garvey, Garvin, Gary Gerald, Geraldine, Geri Gerry, Jared, Jarod, Jarred Jarrett, Jarrod, Jerald Jeri, Jerod, Jerri Jerrod, Jerry

Více

STAŇ SE TVÁŘÍ MERcuRY - Mercury centrum České Budějovice

STAŇ SE TVÁŘÍ MERcuRY - Mercury centrum České Budějovice V průběhu tohoto roku přivítáme v našem obchodním centru nové značky světového formátu, které jistě potěší naše stávající i nové zákazníky. O chystaných změnách vás budeme pravidelně informovat pro...

Více

zde - Moba

zde - Moba které pozdûji spoleãnû adoptují. Po válce se rozhodne odejít se svou rodinou do novû vznikajícího Ïidovského státu, aniÏ by tu‰il, jaké nástrahy ho zde ãekají. Osudy jednotliv˘ch postav se vzájemnû...

Více