Typografia 10/2012 č. 1239 ročník 115

Komentáře

Transkript

Typografia 10/2012 č. 1239 ročník 115
13
T y pogr a f i a 10/2012  č . 1239  r očn í k 115
Editorial
Kreativita se stává stále ãastûji lékem na negativní vlivy aktuálních krizí. Mnohé tiskárny a reprodukãní,
knihafiská a obaláfiská studia referují o své úspû‰né promûnû a orientaci k nov˘m aktivitám, které jim
otevfiely nové trhy a pomohly jim pfieÏít hrozící insolvenci a odvrátit bankrot. V praxi tento nov˘ sílící
trend znamená vyhledávání tûsnûj‰í spolupráce s umûlci, kreativními studii, agenturami a mlad˘mi
tvÛrci. Ti poslednû jmenovaní ukázali v nedávném souboru v˘stav 12. roãníku Designbloku, letos
umístûn˘ch v praÏsk˘ch historick˘ch palácích, mnoho svûÏích námûtÛ, nápadÛ a projektÛ, z nichÏ
mohou nejrÛznûj‰í v˘robci i prÛmyslové podniky získávat nové inspirace pro inovaci sv˘ch ãasto
zastaral˘ch a sterilních v˘robních programÛ. V pûti v˘stavních dnech potvrdila vysoká náv‰tûvnost,
Ïe souãasná spoleãnost i v˘robní sféra hledají nové neotfielé a moderní dobû odpovídající nápady, které
mohou zv˘‰it a oÏivit vadnoucí obchod a kupní sílu. Nové produkty a nové technologie mohou
zvednout zájem zákazníkÛ nejen v umûleck˘ch fiemeslech, ale soubûÏnû i v nabídce tiskáren.
Pfiíznaãn˘m jevem souãasného designu spotfiebních a prÛmyslov˘ch v˘robkÛ je pouÏití moderního
písma. Samozfiejmostí je to u projektÛ jednotného designu, Bez jednotného typu písma a pfiísného
pfiedpisu jeho dÛsledného pouÏívání si dnes uÏ nikdo neumí dobrou a úãinnou reklamu pfiedstavit,
neudûlá to Ïádn˘ moderní a chytfie fiízen˘ podnik. Tento princip je uplatÀován nejen u velk˘ch
organizací, ale stejnou mûrou i v mal˘ch firmách s mal˘m poãtem zamûstnancÛ. Kdo chápe potfiebu
jednotného vizuálního stylu, ten umí racionálnû myslet a perspektivnû fiídit vlastní firmu, rozvíjet
koprodukce a exportovat.
Písmena a dobrá typografie se podílí ve spotfiebním zboÏí, v architektufie, stavebnictví a urbanismu.
Zdaleka nejde jen o úroveÀ obalÛ a inzerce. Moderní v˘robci oceÀují poradenství tiskáren, grafick˘ch
studií a kreativních agentur (do nichÏ pfie‰lo mnoho odbornû zdatn˘ch pracovníkÛ z reprodukãních
a pfiedtiskov˘ch oddûlení tiskáren). Moderní grafické podniky tyto návaznosti a objednávky vítají,
protoÏe mohou nabídnout a obchodnû zhodnotit kvalifikaci sv˘ch lidí a vytváfiet opût nadhodnotu,
která kdysi byla samozfiejmou souãástí tiskárenské nabídky. Ta síla je ve skuteãné kvalifikaci lidí
a nenahradí ji Ïádná byÈ ‰ikovná reklama a sebechvála. JiÏ mnohokrát jsme na stránkách Typografie ãetli,
Ïe z tiskáren vycházeli v daleké i blízké minulosti nejkvalitnûj‰í typografové, korektofii jazyka a úpravy,
znalci barev a litografick˘ch standardÛ, tiskov˘ch materiálÛ, fotografického obrazu a jeho zpracování,
retu‰e a fotomontáÏe. I nová vizuální média, nakladatelé a vydavatelské redakce tûÏí z této bohaté
základny a dobrého odborného ‰kolství. Nemusíme si pfiíli‰ fandit, staãí tûchto pfiedností v souãasnosti
i budoucnosti vyuÏít ve prospûch vlastní budoucnosti a efektivnosti, která rozhodne, kdo pfieÏije a kdo
propadne. Taková je realita doby a rostoucí konkurence. Nafiíkání na „pfiíli‰ mnoho tiskáren“ nikam
nevede, trh sám si rozdûlí dobré od ‰patn˘ch. Dennû na obrazovkách televizních kanálÛ mÛÏeme
poznat, kde byli zapojeni dobfií designéfii a typografové, kvalitu poznáváme z ãitelnosti, pfiehlednosti
a z rozli‰ení podstatného od vedlej‰ího. VÏdyÈ obrazovka rovná se stránka a tu umûli nejlépe tvofiit
v tiskárnách.
JiÏ potfiinácté se rozbíhá pfiíprava soutûÏe „Kalendáfi roku“, která loni zaznamenala nové oÏivení
dvojnásobn˘m poãtem pfiihlá‰ek a titulÛ. SoutûÏ byla na Ïádosti vydavatelÛ roz‰ífiena o stolní kalendáfie,
jich pfii‰la fiádka do loÀské pfiehlídky. V˘sledky na‰li ãtenáfii ve 4. ãísle leto‰ního roãníku a hodnocení
jejich úrovnû probûhlo na tradiãní v˘stavû pfii veletrhu Reklama, Polygraf 2012, kterou zaji‰Èuje
spolupofiadatel, agentura M.I.P. Roste úroveÀ koncepcí kalendáfiÛ, designu, fotografie, tiskov˘ch technik
a reprodukcí, ale také pouÏit˘ch papírÛ, kartonÛ a tiskov˘ch barev. Samostatnou kapitolu enormního
pokroku pfiedstavují techniky zu‰lechÈování povrchu tiskov˘ch archÛ, kde pfiibyla fiada nov˘ch
materiálov˘ch a vizuálních efektÛ, která bude nadále narÛstat s nov˘mi technologiemi a rostoucím
poãtem tiskáren, které se na cesty roz‰ífiení pfiidané hodnoty a zhodnocování specializovaly spolu
se sv˘mi partnery a koproducenty. V pfiíloze ãasopisÛ Typografia, Marketing&Media a Heidelberg
Info naleznete pfiihlá‰ky do soutûÏe a kriteria hodnocení.
Pfiejeme v‰em ãtenáfiÛm pfiíjemn˘ podzim a pfiedvánoãní ãas.
Vladislav Najbrt
Typografia byla mediálním partnerem
25. mezinárodního Bienále grafického
designu Brno 2012.
Autory obálky jsou Vladislav Najbrt
a Ondfiej Cejnar, ktefií pouÏili logo soutûÏe
Kalendáfi roku. 13. roãník soutûÏe je ve znamení
hnûdé barvy.
13
OBSAH
CONTENTS
1 Jitka Böhmová
PrÛmyslová v˘roba kalendáfiÛ a diáfiÛ
Industrial production calendars and diaries
3 Vladislav Najbrt
Noviny v turbulencích
Newspapers in turbulence
4 Vût‰í ochrana Ïivotního prostfiedí prostfiednictvím
technologie
Using technology to protect the environment
5 Nov˘ tiskov˘ stroj KBA Rapida 75-5+L CX
v Tiskárnû Protisk
New printing machine KBA Rapida 75-5 + L CX
in Tiskárna Protisk
6 Ondfiej Sedláãek
Jak to vypadá se zárukami kvality a pravosti v praxi
Guarantees of quality and authenticity in practice
7 Îeny v tiskárnách a médiích – Alena Mlezivová,
jednatelka Severotisku
Women in printing houses and media – Alena Mlezivová,
executive of Severotisk
8 Veletrh Svût reklamy Praha 2012
The trade fair World of advertising Prague 2012
10 Milan Lelek
Retu‰ jako nástroj úpravy snímku pro optimální „realitu“ obrazu
Retouch image editing as a tool for optimal „reality“
of an image
12 Jednou vûtou, tfiemi vûtami
One sentence, three sentences
13 V˘stava ZdeÀka Zieglera k jeho 80. narozeninám
Exhibition of Zdenek Ziegler for his 80th birthday
14 Pavel Noga
Moje setkání s Edem Benguiatem
My meeting with Ed Benguiat
16 Dvû nebo tfii vûci, co vím o Provo
Two or three things I know about Provo
18 Czech Press Photo 2012
Czech Press Photo 2012
19 ¤ídící informaãní systémy v tiskárnách
Managing information systems in printing houses
19 Zmûna v ãele KBA CEE v Polsku
Change in management of KBA CEE in Poland
20 Designblok, Prague Design and Fashion Week 2012
Designblok, Prague Design and Fashion Week 2012
21 Adobe pfiedstavuje Acrobat XI s nov˘mi cloud sluÏbami
Adobe introduces Acrobat XI with new cloud services
22 Aktuality z domova a ze zahraniãí
Actualities from printing industry
24 Kolegium Typografie pfiedstavuje své ãleny
Kolegium Typografie introduces its members
Typografia digitální
Pfiíloha o digitálním tisku ti‰tûná digitálním tiskem vloÏená
uvnitfi ãísla
TYPOGRAFIA 10/2012/1239/ROâNÍK 115
Odborn˘ ãasopis ãesk˘ch polygrafÛ a typografÛ
Vydavatel Digirama s.r.o., Tuchomûfiická 343, Praha 6, 164 00
Adresa redakce Tuchomûfiická 343, Praha 6, 164 00
www.typografiacz.cz
Fax 220 961 441
ManaÏerka ãasopisu ZdeÀka Mar‰ová, 776 664 427
[email protected]
·éfredaktor Vladislav Najbrt
Redakce Jitka Böhmová, 776 613 647
[email protected]
Pfiedseda redakãní rady Milan Mar‰o
Redakãní rada Jaroslav Hru‰ka, Jan Král, Milan Mar‰o,
ZdeÀka Mar‰ová, Vladislav Najbrt, Jan Opletal, Jan Sehnal,
Jifií Zápotock˘
Zahraniãní partnefii Thomas Helbig, Kurt K. Wolf,
ªubomír Krátky
Obálka: Vladislav Najbrt a Ondfiej Cejnar
Pfiedtisková pfiíprava Tercie servis s.r.o.
Tisk Tercie Praha spol. s r.o.
Pfiíjem inzerce v redakci Tuchomûfiická 343, Praha 6, 164 00
Cena ãísla 60 Kã, Pfiedplatné v redakci, Roãní pfiedplatné
700 Kã + 14 % DPH
Název a ãíslo úãtu Digirama s.r.o., ã.ú. 51-2279360247/0100
Komerãní banka, pob. Praha 6
ISSN 0322-9068, Registrováno pod MK âR 7504
Podávání zásilek povolila âeská po‰ta pod ã.j. nov. 6084/96
Vydavatel a redakce neodpovídají za obsah autorsk˘ch ãlánkÛ.
Toto ãíslo je ti‰tûno barvami dodan˘mi firmou
Michael Huber CZ
PrÛmyslová v˘roba
kalendáfiÛ a diáfiÛ
V˘roba kalendáfiÛ a diáfiÛ je velmi specifická,
protoÏe je to sezonní zboÏí. Je nutné v‰e dobfie
naplánovat a odhadnout na základû dlouhodobého
v˘voje trhu jaké kalendáfie a diáfie budou v pfií‰tím
roce Ïádané mezi spotfiebiteli. Vût‰ina spoleãností,
které se na v˘robu kalendáfiÛ a diáfiÛ specializují,
jsou více knihárnami neÏ tiskárnami, ale
samozfiejmû záleÏí na jejich konkrétním sortimentu.
Obecnû shrnu, jak to v takov˘ch podnicích chodí.
Nejvût‰í v˘robci kalendáfiÛ a diáfiÛ v âesku jsou
specializované spoleãnosti, které vût‰inou vyrábí
standardní stolní i nástûnné kalendáfie a diáfie
podle katalogu pro velkoobchody, které je dále
distribuují. Nûktefií produkují také individuální
kalendáfie a diáfie podle pfiání zákazníka. âást
produkce, kterou vyrábí pro velkoobchody
je vût‰inou vût‰í neÏ ta, kterou vyrábí pro
individuální zákazníky.
NejÏádanûj‰í jsou klasické denní diáfie,
to znamená, Ïe na kaÏdé stránce je jeden den,
s deskami potaÏen˘mi hladkou koÏenkou
a ozdoben˘ch raÏbou, k tomu se dûlají i t˘denní
a mûsíãní, aby si to mohl zákazník zkompletovat
a vytvofiit sadu. U firemních diáfiÛ na objednávku
je nejÏádanûj‰ím materiálem na desky téÏ hladká
koÏenka doplnûná vyraÏen˘m logem spoleãnosti.
Specialitou nûkter˘ch v˘robcÛ jsou diáfie
se se‰ívan˘mi deskami, kdy se desky vyrábí z více
druhÛ koÏenky. I ty jsou u spotfiebitelÛ oblíbené
kvÛli své jedineãnosti.
Specifika v˘roby kalendáfiÛ a diáfiÛ Úskalím
v˘roby kalendáfiÛ a diáfiÛ, je to, Ïe se nedá
naplánovat. V˘robci nikdy neví, co se bude líbit
a co ne, nikdy nedokáÏou pfiesnû odhadnout
mnoÏství, které je tfieba vyrobit a musí je vyrobit
jiÏ na jafie, aby byli pfiedpfiipraveni na sezónu.
Pfiedem musí tu‰it, co a kolik se asi bude
spotfiebitelÛm líbit, ãeho se kolik prodá. Velkou
roli hraje sledování konkurence, protoÏe materiály
jsou podobné, a kdyÏ konkurence pfiijde s nûãím,
ãeho se prodává velké mnoÏství – napfi. nové
standardní diáfie – musí ostatní v˘robci pfiem˘‰let,
za jakou cenu je nabídnou, coÏ je hodnû tûÏké.
Vydavatelství kalendáfiÛ a diáfiÛ mají vût‰inou své
vlastní v˘robní provozy, nûktefií kooperují
s tiskárnami a knihárnami. Jsou také
vydavatelství, která si zboÏí nechávají vyrábût
v zahraniãí a potom je do âeské republiky
dováÏejí. Oba pfiístupy mají své v˘hody
i nev˘hody. KdyÏ je zboÏí vyrobeno v zahraniãí,
dosáhne prodejce lep‰í ceny, ov‰em velká
nev˘hoda je to, Ïe potom nemÛÏe dûlat
individuální tisky na míru. Taková jsou hlavní
specifika v˘roby kalendáfiÛ a diáfiÛ.
Nejvût‰ím problémem je sezónnost. Podnik
specializovan˘ na v˘robu kalendáfiÛ a diáfiÛ musí
vyrábût cel˘ rok jako jiné tiskárny a najít pro nûj
náhradní program neb˘vá zas tak jednoduché.
Problémem je i konkurence, kdyÏ zaãne napfiíklad
konkurenãní firma vyprodávat, musí na to ostatní
v˘robci zareagovat odpovídající zmûnou
dlouhodobého plánu.
V˘roba diáfiÛ podle individuálního pfiání
zákazníka je moÏná jen u nûkter˘ch v˘robcÛ.
Ti mají vût‰inou nûkolik typÛ úpravy vnitfiních
stran, které si zadavatel mÛÏe vybrat v katalogu,
a stejnû tak si mÛÏe vybrat i z rÛzn˘ch typÛ
desek, do kter˘ch je potom blok zavû‰en.
Pokud zákazníkovi nestaãí standardní nabídka
katalogu, zpracování diáfie je moÏné zcela
pfiizpÛsobit jeho pfiání, vytisknout lze blok
s individuálním kalendáriem, dodat záloÏku
s logem firmy, potisknout pfiedsádku, desky
potáhnout jin˘m materiálem, neÏ jak˘
je standardnû v nabídce, udûlat v˘sek
v hmatníku... Individualizovat lze i nástûnné
a stolní kalendáfie, které v˘robci standardnû
dodávají. Nejãastûji si spoleãnost vybere motiv
nástûnného kalendáfie a na zadní list nechá
vytisknout svoje logo. Stejn˘m zpÛsobem si mÛÏe
zákazník objednat i stolní kalendáfi. Vût‰ina firem
v dne‰ní dobû volí tento zpÛsob v˘roby firemních
kalendáfiÛ kvÛli jeho rychlosti a ekonomické
v˘hodnosti. Jsou ale samozfiejmû stále spoleãnosti,
které kaÏdoroãnû zadávají v˘robu zcela
individualizovan˘ch firemních nástûnn˘ch
i stolních kalendáfiÛ, které se pak vãetnû fotografií
nebo jiného specifického obrazového obsahu
pfiipravují nûkolik mûsícÛ v grafick˘ch studiích.
V˘roba diáfiÛ Diáfie jsou nejãastûji zpracovány
jako vazba V8 s lepen˘m nebo ‰it˘m blokem
a jejich v˘roba probíhá v nûkolika etapách.
Nejprve se vût‰inou pfiedvyrobí urãité mnoÏství
blokÛ, ãást se zavûsí do desek a zb˘vající bloky
se skladují na individualizované zakázky.
V˘robû diáfiÛ je pfiizpÛsobeno i strojní zafiízení
specializovan˘ch provozÛ. Pro v˘robu standardní
vazby V8 se v bûÏn˘ch tiskárnách a knihárnách
pouÏívají stroje zapojené do linky, zpracování
diáfiÛ lépe vyhovuje pouÏívat stroje pro jednotlivé
operace samostatnû. Taková mohou b˘t specifika
strojního vybavení.
Bloky se tisknou zpravidla ofsetem, nûktefií
v˘robci pouÏívají kotouãové ofsetové tiskové
stroje, na kter˘ch jsou poti‰tûné archy rovnou
sloÏeny a perforovány ve hfibetu (pro lepen˘ blok).
V˘robci nabízí standardnû nûkolik barev papíru
a stejnû tak nûkolik barev potisku bloku. Blok b˘vá
vût‰inou ti‰tûn dvûma pfiím˘mi barvami – ‰edou
a pestrou, záleÏí na standardní nabídce
jednotliv˘ch v˘robcÛ nebo pfiání zákazníka, pokud
Typografia 10 2012
se jedná o individualizovan˘ tisk. Dal‰í operací
je lepení blokÛ, které probíhá na klíÏící lince,
sloÏky jsou sneseny a blok je slepen disperzním
lepidlem. Slepen˘ blok je nutné pfied zavû‰ením
do desek dostateãnû dlouho su‰it nûkolik hodin.
Nevyplatí se su‰ení uspûchat, v˘sledná pevnost
bloku by nebyla dobrá. Bloky mohou b˘t i ‰ité nití
na standardní ‰icí lince – záleÏí na vybavení
jednotliv˘ch v˘robcÛ. Jsou pevnûj‰í neÏ ty lepené
a odpadá u nich doba potfiebná k dÛkladnému
proschnutí lepidla. Zavû‰ení do desek pfiedchází
perforování rÛÏkÛ, bez tohoto drobného detailu –
odtrhovacího rÛÏku – jiÏ dnes diáfi u zákazníkÛ
neobstojí, ãím více praktick˘ch detailÛ tím lépe.
V˘robci, ktefií strojní vybavení na perforování
rÛÏkÛ nemají a ani tuto operaci nekooperují,
vût‰inou diáfi vybaví alespoÀ záloÏkovou stuÏkou –
je to vyuÏíváno zejména u denních diáfiÛ
od formátu A5.
Desky diáfiÛ se vyrábí na standardních deskovacích
strojích pro knihafiskou v˘robu. Materiálem pro
v˘robu nûkter˘ch typÛ desek b˘vá speciální
lepenka s vrstvou molitanu, díky tomuto materiálu
jsou pak desky diáfiÛ na dotek mûkké. Koncoví
spotfiebitelé si na tyto mûkké desky zvykli natolik,
Ïe nûktefií v˘robci tento materiál pouÏívají na desky
v‰ech sv˘ch standardních diáfiÛ od formátu A5.
Hotové desky jsou vût‰inou zu‰lechtûny raÏbou
fólií nebo slepotiskem, buì ze standardní nabídky
nebo individuálním motivem zákazníka. Okraje
desek men‰ích formátÛ mohou b˘t ozdobnû
pro‰ity nití v kontrastní barvû. Pro‰ívat lze ov‰em
jen okraje desek z lepenky bez molitanové vrstvy.
Kapitola sama pro sebe je v˘roba se‰ívan˘ch desek,
která je specialitou a konkurenãní v˘hodou urãit˘ch
v˘robcÛ. Je nároãnûj‰í na pfiesnost vypracování
a ãas, ale koncové uÏivatele rozhodnû oslovuje.
Materiál na potah desek se nejprve nafieÏe nebo
vyseká (záleÏí na tvaru spoje) poté se jednotlivé
potahové materiály ruãnû slepí a pfii‰ijí. Dal‰í
v˘roba je stejná jako u potahu z jednoho kusu, ale
v˘sledn˘ vzhled desek je mnohem zajímavûj‰í.
Se‰ívané desky jsou draωí neÏ desky s potahem
z jednoho kusu, coÏ je logicky dáno hlavnû vût‰ím
poãtem operací a v˘raznûj‰ím podílem ruãní práce.
Zavû‰ení blokÛ do desek probíhá na zavû‰ovací
lince. Poté následuje závûreãná kontrola, balení
a expedice buì k prodejci ãi zadavatelské firmû
nebo do skladu.
V˘roba kalendáfiÛ Nejjednodu‰‰í je na zpracování
nástûnn˘ kalendáfi, pokud se tedy bavíme
o prÛmyslové v˘robû velk˘ch vydavatelství
kalendáfiÛ: tisk, fiezání, sná‰ení, pfiiloÏení zadní
strany a zavû‰ení do spirálové vazby. Tomu ov‰em
pfiedchází peãliv˘ v˘bûr fotografií nebo obrazov˘ch
motivÛ buì z fotobanky nebo je‰tû nároãnûj‰í
pofiízení fotografií vlastních. Specializovaní
vydavatelé ale i jiní zadavatelé kalendáfiÛ vût‰inou
osloví zku‰ené fotografy, ktefií jim zhotoví a pro
reprodukci perfektnû upraví obrázky pfiesnû podle
jejich poÏadavku. Úpravy obrazu v poãítaãi zaberou
zpravidla více ãasu neÏ samotn˘ tisk a knihafiské
zpracování kalendáfie. Se stolními kalendáfii
je po v˘robní stránce práce více: vytisknou se,
ofiíznou, snesou, pfiidá se lepenkov˘ stojánek
a komplet se spojí na lince spirálou. Pfiíprava
obrazového materiálu do stolního kalendáfie ov‰em
mÛÏe b˘t stejnû nároãná, zvlá‰tû pokud se jedná
o plnû individualizovan˘ firemní kalendáfi.
Vzpomínám si na stolní kalendáfi telekomunikaãní
firmy, kde na fotografii pro kaÏd˘ t˘den byl
zamûstnanec této firmy v inscenované situaci, která
pfiibliÏovala jeho funkci a úkoly. Nafocení takov˘ch
dvaapadesáti fotografií mÛÏe b˘t srovnatelné
s focením pro módní ãasopis a stejnû tak jejich
následná postprodukce (úprava v poãítaãi).
Fotografie do stolních kalendáfiÛ velcí vydavatelé
také objednávají u fotografÛ, ale záleÏí také na jejich
finanãních moÏnostech, tom do jaké míry se chtûjí
originálními obrázky odli‰it od konkurentÛ
a zejména jestli se jim tato investice a práce vyplatí
vzhledem k v˘sledn˘m prodejÛm. Je tedy velmi
dÛleÏité, jak uÏ jsem zmínila, zji‰Èovat a sledovat
jak jsou urãité typy kalendáfiÛ a diáfiÛ u spotfiebitelÛ
Ïádané. V˘voj na trhu je prostû potfieba sledovat
aÈ se zab˘váte ãímkoli. A je‰tû dÛleÏitûj‰í
je na zmûny trhu správnû reagovat.
Mal˘ rozhovor o kalendáfiích
Na otázky t˘kající se tvorby a v˘roby kalendáfiÛ
jsem se zeptala pana Jana VaÀka, majitele studia
Koncept Design.
1. Pokud chce zákazník ve spolupráci s Vámi
vytvofiit kalendáfi, jaké jsou nejãastûji jeho
poÏadavky?
Aby mûl kalendáfi vypovídací schopnost, byl
hezk˘, esteticky zpracovan˘ a také by mûl b˘t –
aspoÀ tedy u nás – zaloÏen˘ na fotografiích, které
vypovídají o obsahu toho kalendáfie a jeho
poslání. Pokud je to pro urãitou skupinu lidí, coÏ
jsou napfi. kalendáfie Ministerstva zdravotnictví,
musí mít schopnost sdûlit právû prostfiednictvím
fotografií, Ïe Ïivot se zdravotním omezením
v mnoha pfiípadech nemusí b˘t negativní. Pokud
se jedná o jiné kalendáfie dûlali jsme napfi. pro
povodí Vltavy, tam byl poÏadavek ryze
dekorativní tedy pûkné fotografie pfiírody.
2. Jsou va‰i zákazníci pfiístupní novátorsk˘m
fie‰ením kalendáfiÛ napfi. ve vazbû, v pouÏit˘ch
materiálech nebo v prostorovém fie‰ení?
Urãitû jsou, ale je to dané ekonomick˘mi aspekty,
takÏe pokud jsou finanãní prostfiedky k dispozici,
dá se udûlat cokoliv. Pokud finanãní prostfiedky
nejsou, tak se tomu musí fotografie, materiály
a cel˘ kalendáfi pfiizpÛsobit, aby vypadal,
co nejlépe.
3. Jak dlouho trvá pfiíprava kalendáfie pfied
vlastním tiskem?
V zásadû pÛl roku, protoÏe u nás se vÏdy jedná
o focení. VÏdycky se jedná o to, aby fotografie
dopadly co nejlépe. Vym˘‰lí se koncepce
kalendáfie, vym˘‰lí se, co bude obsahovat, jezdí
se na lokace, zjistit, jak to tam vypadá.
V pfiípadû pfiírody zji‰Èujeme svûtelné podmínky
v konkrétní lokalitû v dan˘ ãas. Pokud se jedná
o ministerské kalendáfie, hledáme lidi, ktefií
budou ochotní b˘t v kalendáfii, vym˘‰líme
situace nebo dokument z prostfiedí zdravotnû
postiÏen˘ch.
4. Jaké jsou nejãastûj‰í chyby a zlozvyky
tiskáren pfii v˘robû kalendáfiÛ?
To nevím, protoÏe na‰i dodavatelé z fiad tiskáren
chyby nedûlají.
5. Napadlo Vás nûkdy vyuÏít pfii tvorbû
kalendáfie personalizaci, kterou umoÏÀuje
digitální tisk?
Mám pocit, Ïe jsme jednou personalizaci dûlali,
ale ne digitálním tiskem, protoÏe podle na‰ich
pfiedstav není digitální tisk pro kalendáfie úplnû
vhodn˘.
6. Nástûnn˘ kalendáfi je vnímán jako
reprezentativní dekorace interiéru. Jak by mûl
podle Vás vypadat nástûnn˘ kalendáfi, kter˘
by ãlovûka vyz˘val k dennímu pouÏívání?
Já si myslím, Ïe je zásadní rozdûlit funkci
kalendáfie, jak fiíkáte, tedy dekorativní, potom
by se nemûl pouÏívat, protoÏe není pfiedurãen
k denní potfiebû. V druhém pfiípadû se jedná
o pracovní kalendáfi, kter˘ samozfiejmû mÛÏe b˘t
nûãím ozvlá‰tnûn nebo zajímavû zpracován, ale
je u nûj priorita, aby se s ním dalo pracovat.
To jsou dva základní typy, které by se mûly fie‰it,
skloubit je dohromady si neumím dost dobfie
pfiedstavit. Pokud je nûco dekorativní, nemûlo
by se to popsat nûjak˘mi poznámkami.
7. V dne‰ní dobû je mnoho moÏností jaké
kalendáfie pouÏívat napfi. v poãítaãi, v mobilu,
v iPadu nebo klasick˘ diáfi a stolní kalendáfi.
Jak˘m kalendáfiÛm pro denní pouÏití dáváte
pfiednost Vy?
UpfiednostÀuji synchronizovan˘ kalendáfi
v digitální podobû, aby ve v‰ech pouÏívan˘ch
zafiízeních bylo v‰e aktuální. Navíc se tyto
kalendafie dají sdílet mezi pracovníky,
coÏ je v na‰em studiu dávno zavedená praxe,
která nám velmi pomáhá v organizaci a fiízení
projektÛ. ×
Pfiipravila Jitka Böhmová

Podobné dokumenty

(objevování je radost) 1–2 2014 č. 1252 117

(objevování je radost) 1–2 2014 č. 1252 117 24 Kreativní soutûÏ spoleãnosti Antalis zná své vítûze Creative Competition of the company Antalis knows its winners 25 Aktuality z domova a ze zahraniãí Actualities from printing industry 28 Koleg...

Více

PDF verzi

PDF verzi zavádí na ‰kolách kamery, ãipy, elektronické Ïákovské kníÏky a tfiídnice. Prostfiednictvím hesla k internetové databázi má kaÏd˘ rodiã známky i docházku svého potomka jako na dlani. Kamery na chodbác...

Více

Výroční zpráva 2004-2005 - Akademie sociálního umění Tabor

Výroční zpráva 2004-2005 - Akademie sociálního umění Tabor prohlubovali svoji specializaci, napfiíklad eurythmii, arteterapii a muzikoterapii. V roce 1996 se IPV jako zastfie‰ující subjekt, zaji‰Èující vzdûlání pro stovky studentÛ mnoha rÛzn˘ch oborÛ, dostal...

Více

koruna 03-02.qxd - Pioneer Investments

koruna 03-02.qxd - Pioneer Investments jednotliv˘ch zemí regionu do struktur bûÏnû sledují, je napfiíklad demografická klesat nezamûstnanost… A to nejen pro ty, Evropské unie bude docházet ke zmûnám krize. Zvlá‰tû evropská populace stár...

Více

podzim 2006 - Cykloknihy

podzim 2006 - Cykloknihy A tak závody v drsných podmínkách, kde jakákoliv podpora další osobou je pravidly přímo zakázána, vypadají jako návrat do minulosti a asi to tak opravdu je. Při aljašském závodě osobní, psychické, ...

Více

Únor

Únor státnici z psaní na stroji, neboÈ pÛvodnû vystudovala jako i Andrea MOA, a tak s pfiehledem uãí psaní na poãítaãi. Obû kladnû hodnotí kolektiv, do kterého se dostaly: „VÏdy poradí a jsou skoro neust...

Více

Stáhněte si PDF Akademického bulletinu

Stáhněte si PDF Akademického bulletinu Ïe se musí stra‰nû nenávidût. Jaké bylo mé pfiekvapení, kdyÏ po skonãení semináfie sedûli u skleniãky vína jako nejlep‰í pfiátelé. U nás je anonymita posudkÛ, zejména v men‰ích oborech s úzk˘m okruhem...

Více

TYPOGRAFIA 4/2011 ČÍSLO 1223 ROČNÍK 114

TYPOGRAFIA 4/2011 ČÍSLO 1223 ROČNÍK 114 Jan Sehnal, Alan Záruba, Jifií Zápotock˘ Zahraniãní partner Thomas Helbig, Kurt K. Wolf, ªubomír Krátky Obálka: Milan Mar‰o Koncepce úpravy vnitfiních stran Boris Melu‰ Pfiedtisková pfiíprava Tercie se...

Více

CHICCO GOLFÁâE TREKKING CHICCO GOLFÁâE TREKKING

CHICCO GOLFÁâE TREKKING CHICCO GOLFÁâE TREKKING vybaven˘ Chicco „balíãek“ na Ani si neumíte pfiedstavit jak se zmûní svût pfii pohledu z koãárku, ve kterém se mÛÏete posadit. Pfiesto byste koupi golfáãÛ nemûli uspûchat. Miminko by nemûlo b˘t usazen...

Více