bs-300 alpha-fetoprotein

Komentáře

Transkript

bs-300 alpha-fetoprotein
Kat. č. 7-332
BS-300 ALPHA-FETOPROTEIN
APLIKACE
Parametry nastavení:
POUŽITÍ
Imuno-turbidimetrický test na stanovení množství alfa-fetoproteinu v
lidském séru na automatických analyzátorech Mindray BS-300. Jen pro
diagnostické použití IN-VITRO.
ÚVOD
Alfa-fetoprotein je přítomen ve vysoké koncentraci během růstu plodu,
jeho koncentrace se rychle sníží po narození a zůstává přítomna v nízkých
množstvích celý život. Při primární rakovině jater dochází k vysokému
nárůstu alfafetoproteinu, proto má jeho stanovení velký diagnostický
význam. Výška hladiny koncentrace v séru je tady užitečná pro sledování
vývoje , terapie a pooperační prognózy rakoviny.
PRINCIP TESTU
Při reakci alfa-fetoproteinu s protilátkami docházi ke tvorbě shluků
latexových částic navázaných na protilátkách. Absorbance shluků je
úměrná koncentraci alfa-fetoproteinu ve vzorku.
REAGENCIE
Skladování a stabilita
reagencie R1,
obsah 1 x 33 ml
reagencie R2,
obsah 1 x 18 ml
Neotevřená reagencie uchovávaná při 2-8°C je stabilní do data uvedeného
na obalu reagencie Po otevření je reagencie stabilní do data uvedeného na
obalu při teplotě 2-10°C. Chraňte před světlem.
KALIBRACE
Pro kalibraci použijte CORMAY AFP CALIBRATORS (Kat. č. 4282). Kalibraci provádějte při změně čísla šarže reagencie.
Kalibrační podmínky, nastavení na analyzátoru:
Koncentrace reagencie v testu
Glycínový pufr (pH 8,3), PEG, NaCl, HEPES, protilátky proti
alfafetoproteinu.
Bezpečnostní opatření a upozornění
• Jen pro diagnostické použití IN-VITRO.
• Reagencie je připravena k použití.
• Reagencie obsahuje 0,09% azidu sodného
S veškerým odpadním materiálem zacházejte v souladu s místními
předpisy.
VZOREK
Sérum bez hemolýzy.
Sérum okamžitě oddělte od buněk. Vzorky chraňte před světlem.
Oddělené sérum je stabilní při -20°C.
Doporučujeme provádět měření s čerstvými vzorky.
POPIS REAGENCIE
Reagencie je určena k použití v automatickém analyzátoru Mindray BS300.
Dvousložková reagencie (R1,R2).
Pro reagenční blank je doporučeno 0,9% NaCl.
REFERENČNÍ HODNOTY
Sérum/plazma
< 15 ng/ml
Referenční hodnoty se mohou lišit v závislosti na zeměpisné poloze
KONTROLA KVALITY
Pro interní kontrolu kvality lze použít kontrolu CORMAY
IMMUNO-CONTROL I (Kat. č. 4-288) každý den, kdy se testují
vzorky a po každé kalibraci.
SPECIFICKÉ VLASTNOSTI SOUPRAVY
Uvedené údaje představují charakteristiku reagencie získané
měřením na automatickém analyzátoru HITACHI 917. Údaje
získané ve vaší laboratoři se mohou lišit.
• Analytický rozsah: 7 – 250 ng/ml při vyšší koncentraci nařeďte
0,9% NaCl a výsledek vynásobte ředícím faktorem
• Interferující látky
hemoglobin < 0,3 g/dl,
bilirubin
< 30 mg/dl,
triglyceridy < 300 mg/dl
V udané koncentraci s tes
• Přesnost
Opakovatelnost v rámci cyklu
Průměr
SD
CV
n=10
[ng/ml]
[ng/ml]
[%]
Level 1
Level 2
Level 3
9,9
22,6
96,5
0,4
0,3
0,7
4,03
1,37
0,71
• Porovnání metody
Porovnání reagencie CORMAY (y) s jinou komerčně dostupnou
reagencií (x). S použitím 78 vzorků.
Výsledky:
y = 1,01 x + 16,73 ng/ml;
R= 0,996 (R – dovolená korelace vzorku).
SYMBOLY:
Doba expirace
Obsah
Katalogové číslo
Číslo šarže
Omezená teplota
Prostudujte návod k použití
Diagnostický lékařský přístroj In Vitro
POUŽITÁ LITERATURA
1. Kaplan L.A., Pesce A.J.: Clinical Chemisty, Third Edition,
Mosby, 731 (1996).
2. Jacobs, D. S. et al., Laboratory test Handbook, Mosby, St Louis,
(1984).
3. Tietz Textbook of Clinical Chemistry, W.B. Saunders,
Philadelphia, (1994).
Výrobce: PZ CORMAY S.A. ul. Wiosenna 22, 05-092 Łomianki,
Poland.
Distributor: LABtechnik s.r.o., Kamenice 34, Brno 62500, Česká
Republika

Podobné dokumenty

bs-200 ferritin

bs-200 ferritin • Reagencie obsahuje 0,09% azidu sodného S veškerým odpadním materiálem zacházejte v souladu s místními předpisy. VZOREK Sérum, plazma bez hemolýzy. Sérum okamžitě oddělte od buněk. Vzorky chraňte ...

Více

bs-200 d-dimer

bs-200 d-dimer Vzorky jsou stabilní 4 dny při 2-8°C, 2 měsíce při -20°C Doporučujeme provádět měření s čerstvými vzorky. POPIS REAGENCIE Reagencie je určena k použití v automatickém analyzátoru Mindray BS200. Dvo...

Více

BS-200 GGT - LABtechnik

BS-200 GGT - LABtechnik Zmrazené vzorky by měly být 18 - 24 hodin před měřením rozmrazeny při pokojové teplotě. Doporučujeme provádět měření s čerstvými vzorky. POPIS REAGENCIE Reagencie je určena k použití v automatickém...

Více

os amylase - LABtechnik

os amylase - LABtechnik • Reagencie obsahuje Rhodanid draselný, Azid sodný S veškerým odpadním materiálem zacházejte v souladu s místními předpisy. VZOREK Sérum bez hemolýzy, heparizovaná nebo EDTA plazma bez hemolýzy a m...

Více

stáhnout - LABtechnik

stáhnout - LABtechnik a EDTA lithiové, sodné, amoniakální soli. Vzorky chraňte před světlem. Oddělené sérum je stabilní 4 hodiny při 15-25°C, 1-2 dny při 2-8°C a 1 měsíc při -20°C. Doporučujeme provádět měření s čerstvý...

Více

Katalog - EUREX Medica

Katalog - EUREX Medica D-Dimer Control Level 1 D-Dimer Control Level 2

Více

Sojková – Nefelometricky a tradičně stanovená

Sojková – Nefelometricky a tradičně stanovená bakteriální reniláza ve stejné koncentraci, neboť koagulován byl tentýž materiál mléka po přídavku enzymu a zamíchání. Koncentrace enzymu byla empiricky nastavena cca na 2 minuty vizuální (CAS) lak...

Více

Laboratorní příručka - Vítejte na stránkách veterinární laboratoře VLAB

Laboratorní příručka - Vítejte na stránkách veterinární laboratoře VLAB 2.1 Identifikace laboratoře.......................................................................................................................................6 2.2 Zaměření laboratoře.............

Více

CERULOPLASMIN

CERULOPLASMIN Aplikace pro rutinní analyzátory může být odlišná od manuálního stanovení; navíc jsou postupy specifické pro každý analyzátor. B. Velkou pozornost musíte věnovat interferujícím látkám: určitým léků...

Více