C1 - ViBuCh

Komentáře

Transkript

C1 - ViBuCh
C1 – Struktura nukleových kyselin – studijní materiál
Tento studijní text je koncipován jako pomůcka k úloze C1, přímé odpovědi na otázky tu
budete hledat marně. ☺
Na úvod si řekněme pár slov o struktuře nukleotidů. Ty se skládají z dusíkaté báze,
sacharidové části a zbytku kyseliny fosforečné (fosfátu). Toto jistě najdete v běžných
středoškolských učebnicích chemie nebo biologie nebo stačí daná hesla vyhledat na Internetu
a naleznete spoustu relevantních odkazů. Co už ale tak snadno nenajdete, je pojmenování
atomů v nukleotidech, které je důležité jak pro čtení primární struktury nukleových kyselin,
tak pro popis interakcí mezi nukleotidy. Schema značení atomů adenosin-5'-monofosfátu
naleznete na obrázku 1.
1
Obr. 1 Adenosin-5'-monofosfát. U težkých atomů (tj. kromě vodíků) je uvedeno jejich značení.
Základní heterocyklus báze, v našem případě purin, má standardní číslování podle
IUPAC. Neuhlíkatý substituent na purinu je pojmenován svou chemickou značkou prvku a
číslem atomu v purinovém heterocyklu, na něhož je napojen. V případě adeninu se jedná o
dusík N6, který má svoje číslo díky vazbě na uhlík C6. Číslování pyrimidinových bazí je
obdobné, založené na standardním číslování pyrimidinu.
Uhlíky v sacharidové části se značí stejně jako v sacharidech, ale navíc mají čárku pro
odlišení od atomů báze. Substituenty připojené ke uhlíkům sacharidu se značí obdobně jako
substituenty připojené na atomy báze.
Fosfor ve zbytku kyseliny fosforečné se značí jednoduše „P“, protože žádný jiný atom
fosforu se v nukleotidu nevyskytuje. Na fosfor jsou připojeny dva ekvivalentní kyslíky, O1P a
O2P. Pro úplnost dodejme, že jeden z těchto kyslíků pochází z OH skupiny kyseliny
fosforečné, ale při fyziologickém pH je skupina disociovaná. Zbývající OH skupinu značit
nebudeme, protože v nukleotidových sekvencích je nahrazena kyslíkem O3' z předcházejícího
nukleotidu. O tom naleznete více slov níže.
Jako primární strukturu nukleových kyselin označujeme sekvenci po sobě jdoucích
nukleotidů. Jak tato struktura vzniká a jak ji značíme? Nukleotidy se v nukleových kyselinách
navzájem spojují mezi kyslíkem O3' jednoho nukleotidu a fosforem následujícího nukleotidu
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
a vzniká tak cukrfosfátová páteř. Tento směr (tzv. od 5'-konce ke 3'-konci) se používá
konvenčně ve všech zápisech sekvencí (viz obr. 2). Striktně vzato se jednopísmenkovými
zkratkami označují nukleosidy a fosfát má značku „p“. Toto je ovšem velice nepraktické při
psaní delších sekvencí, a proto se „p“ často vypouští a jednopísmenková zkratka symbolizuje
celý nukleotid. Dále se používá písmeno „d“ pro označení výskytu 2'-deoxyribosy v daném
nukleotidu. V sekvenci d(AAAA) tedy vidíme, že značka fosfátu byla pro úsporu místa
vypuštěna a všechny nukleotidy obsahují nikoli ribosu, ale 2'-deoxyribosu. Sami srovnejte
oproti formálně přesnějšímu zápisu 5'-d(pApApApA)-3'.
2
Obr. 2 Sekvence 5'-pApApFpF-3' (zkráceně AAFF). „A“ symbolizuje adenosin, „F“ symbolizuje fiktivní
nukleosid, jehož bázi tvoří 6-fluorpurin. V zelených čtverečcích jsou označeny kyslíky O5' a O3', podle
nichž se celý směr čtení sekvence značí. Červeně je označen zbytek kyseliny fosforečné na 5'-konci, který
v nukleových kyselinách často chybí. Na atomech fosforu v cukrfosfátové páteři je OH skupina, ta je za
fyziologických podmínek disociovaná.
Prostorový popis molekul nukleových kyselin můžeme provést pomocí souřadnic
všech atomů. Tento zápis je ovšem pro člověka prakticky nečitelný, a proto raději volíme jiný,
a to pomocí vazebných délek, vazebných úhlů a torzních (dihedrálních) úhlů. Délky vazeb a
vazebné úhly mezi konkrétními atomy se díky velkým energetickým bariérám při pohybech
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
molekuly příliš nemění, na rozdíl od torzních úhlů, které mohou snadno rotovat a na které se
proto zaměříme. V jednotlivých nukleotidech značíme postupně řeckými písmeny α, β, γ, δ, ε,
ζ torzní úhly cukrfosfátové páteře ve směru 5'→3' od úhlu popisujícího rotaci kolem vazby
mezi atomy P a O5' až po úhel popisující rotaci mezi atomem O3' a atomem P následujícího
nukleotidu, u něhož začíná značení zase znovu od začátku. Torzní úhly v sacharidovém kruhu
se kromě úhlu δ značí zvlášť, ale těmi se v rámci našich úloh zabývat nebudeme. Pouze si
řekneme, že se pro popis konformace pětičlenných sacharidových kruhů používá úhel
pseudorotační fáze, který v sobě právě tyto torzní úhly zahrnuje. Zájemci si mohou na
internetu vyhledat termín „sugar puckering“ a ilustrativní obrázky. Báze aproximativně
považujeme za planární a rigidní, tudíž všechny torzní úhly jsou rovny 0 nebo 180°. Zbývá
nám ještě torzní úhel popisující důležitou rotaci kolem vazby mezi sacharidových kruhem a
bází, tzv. glykosidický torzní úhel, který se značí χ.
Sekundární struktura nukleových kyselin nabývá mnoha různých podob. Spoustu
informací o dvojité šroubovici naleznete na Internetu a dalšími typy sekundární struktury se
budeme zabývat v příštích sériích.
3
Tato aktivita je realizována v rámci veřejné zakázky Pilotní ověření systému popularizace technických
přírodovědných oborů vytvářením vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů, která je součástí IPN
odpora technických a přírodovědných oborů (PTPO), reg. č. CZ.1.07/4.2.00/06.005 . Projekt je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.

Podobné dokumenty

foretnik-syllabus - Architektura, geometrie a výpočetní technika

foretnik-syllabus - Architektura, geometrie a výpočetní technika Spojením více úseček v jejich krajních bodech vznikne lomená čára, případně uzavřený mnohoúhelník. Geometrickým vlastnostem těchto útvarů se v disertační práci více nevěnuji. CAD programy obsahují ...

Více

program

program Chlubnová Ilona, Spiwok Vojtěch, Dvořáková Hana, Daniellou Richard, Nugier-Chauvin Caroline, Králová Blanka, Ferrières Vincent

Více

Symm

Symm Symetrie Abecedy • Písmena dělíme na: • Symetrická: A, B, C, D, E, H, I, K, M, N, O, S, T, U, V, W, X, Y, Z • Nesymetrická: F, G, J, L, P, Q, R

Více

Absolventská práce

Absolventská práce předchůdce člověka. V šesté kapitole se klade důraz na vývoj území České republiky v historii Země, a v poslední, sedmé, kapitole se můžeme dočíst o celkovém vzniku života. Toto téma jsem si vybral...

Více

(10) NMR pevné fáze a proteiny

(10) NMR pevné fáze a proteiny kde zjištěná střední odchylka je kolem 2ppm. U uhlíku 13C je to jen 1 ppm. Celkem byly nalezeny tři oblasti, kde jsou odchylky největší. Bylo zjištěno, že právě tyto části proteinu jsou zapojeny do...

Více

Problémy při generování do Wordu

Problémy při generování do Wordu 9. Z generovaného elaborátu odpojte připojené soubory obrázků, dokumentů a tabulek (*.bmp, *.doc, *.xls). V případě následujícího úspěchu připojujte objekty postupně nebo po skupinách. Ověříte si t...

Více