1. Program jednání rady města dne 30.7.2012 2. Záp

Komentáře

Transkript

1. Program jednání rady města dne 30.7.2012 2. Záp
17/2012
30.7.2012
Usnesení
č. 17
I. Rada města schválila:
1. Program jednání rady města dne 30.7.2012
2. Zápis z jednání rady města dne 9.7.2012
3. Poskytnutí příspěvku města na opravu fasády jižní stěny Domu zahrádkářů Velké Opatovice ve výši
Kč 7.500,4. Rozpočtové opatření č. 8
5. Poskytnutí příspěvku města ve výši 2 x Kč 2.000,- na zakoupení dárků v rámci návštěvy zástupců
města na oslavách ve městech Zagorje a Stari Grad
6. Darovací smlouvu uzavřenou mezi Městem Velké Opatovice a spol. VHS plus. s.r.o. ve věci
poskytnutí fin. daru městu na kulturní akce pořádané Městem Velké Opatovice
7. Poskytnutí příspěvku města na malé občerstvení účastníkům cyklovýletu a jejich vstup
na Mezinárodní výstavu jiřinek a jarmark řemesel za cenu ½ výše vstupného
8. Vstup spol. GEOtest na pozemky města p.č. 2299 v k.ú. Velké Opatovice pro připravované
hydrogeologické vrty v rámci projektu Rebilance zásob podzemních vod ČR
9. Doplnit záplavové území o části p.č. 707/1, 708/1, 712/1, 714, 715, 2228/2, 2228/9, 2228/11 a
2228/13 v k.ú. Velké Opatovice
10.Fin. příspěvek města ZUŠ Velké Opatovice ve výši Kč 30.000,- na rekonstrukci osvětlení učebny
výtvarného oboru v ZŠ Velké Opatovice
11.Pronájem pozemku p.č. 553, dílek 6/11 Liboru Zdvořilému k zahrádkářským účelům
12.Pronájem nebytového prostoru na zdravotním středisku za účelem zřízení logopedické ambulance
Mgr. Markétě Dufkové
13.Ukončení nájemní smlouvy na byt č. 7 na ul. Jevíčská 366 s pí Lucií Tomanovou k 31.7.2012
z důvodu stěhování
14.Přidělení uvolněný byt č. 7 na ul. Jevíčská 366 Martinu Viktorinovi
15.Rozvahu a bilanci Služby Města Velké Opatovice, s.r.o. k 30.6.2012
16.Výkaz zisku a ztráty Služby Města Velké Opatovice, s.r.o. k 30.6.2012
17.Rozvahu a bilanci ZŠ Velké Opatovice k 30.6.2012
18.Výkaz zisku a ztráty ZŠ Velké Opatovice k 30.6.2012
19.Rozvahu a bilanci 1. MŠ Velké Opatovice k 30.6.2012
20.Výkaz zisku a ztráty 1. MŠ Velké Opatovice k 30.6.2012
21.Rozvahu a bilanci 2. MŠ Velké Opatovice k 30.6.2012
22.Výkaz zisku a ztráty 2. MŠ Velké Opatovice k 30.6.2012
23.Udělení výjimky dle OZV č.2/2008 a 2/2009 v rámci uspořádání VI. Ročníku „Spíďa Cup“ dne
28.7.2012
24.Zapůjčení 2 ks prodejních stánků a 1 ks párty stanu v rámci uspořádání VI. Ročníku „Spíďa Cup“
dne 28.7.2012
25.Zapůjčení 2 ks párty stanu na akci FESTFEST 2012, konanou ve dnech 17. a 18.8.2012
26.Instalaci 3 ks laviček u dětského hřiště na sídlišti Strážnice ve Velkých Opatovicích
27.Zařazení žádosti Mileny Kryštofové do seznamu uchazečů o byt v majetku města
28.Přizvat Josefa Němce do jednání rady města dne 20.8.2012
29.Přizvat Mgr. Milana Vykydala do jednání rady města dne 20.8.2012
30.Zadat zhotovení rámu pro propagační bilbordy MKC zámečnictví FABRI Velké Opatovice
31.Úpravu a výměnu propagační cedule galerie SŠUPT u klubu důchodců na propagační desku zámku,
MKC apod.
32.Pronájem části pozemku p.č. 44, dílek 3/25 v k.ú. Velké Opatovice pí Aleně Pohlové k
zahrádkářským účelům
II. Rada města ukládá:
1. Starostovi:
a) projednat stížnost občanů Zádvoří na obtěžování nadměrným hlukem, rušením nočního klidu,
vulgaritou a vandalismem v souvislosti s akcí Hasičské slavnosti piva 2012
T: 31.8.2012
III. Rada města vzala na vědomí:
1. Informaci o jednání starosty a tajemníka od posledního zasedání rady města
2. Pracovní výkaz strážníka MP Josefa Ševčíka za měsíc červenec 2012
3. Informaci starosty o uzavření smlouvy s Úřadem práce Blansko na výkon VPP pro dvě osoby
ve výkonu veřejné služby na dobu 1 roku
4. Oznámení Aleše Klemše - vyřazení ze seznamu uchazečů o pronájem nebo odkoupení garáže
na p.č. 307/1 v k.ú. Velké Opatovice
5. Informaci starosty o zveřejnění záměru na Úřední desce Jihomoravského kraje - darování
nemovitostí SŠUPT Velké Opatovice do majetku města
6. Vyúčtování příspěvku města na činnost Charitní pečovatelské služby Blansko za I. pololetí 2012
7. Vyjádření Policie ČR, DI Blansko k řešení úprav a změn týkajících se dopravní infrastruktury ve
Velkých Opatovicích
8. Informaci starosty o dopisu Libuše Chlubné ve věci zřízení autobusové zastávky u chatové oblasti
Kruhy
9. Stížnost obyvatel v části města Zádvoří na obtěžování nadměrným hlukem, rušením nočního klidu,
vulgaritou a vandalismem v souvislosti s akcí Hasičské slavnosti piva 2012
10.Informaci starosty ze semináře o rozvojových záměrech města v souvislosti s přípravou
Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
11.Oznámení rozhodnutí dozorčí rady P-D Refractories CZ a.s. o změnách v představenstvu a vedení
této společnosti s účinností od 1.7.2012
12.Informaci starosty o pozvání zástupců města do partnerských měst Zagorje (Slo) ve dnech
1.- 3.8.2012 a do Stari Gradu (HR) na oslavu patrona města Sv. Roka ve dnech 14.-17.8.2012
13.Informaci starosty o předání funkce ředitelky ZŠ Velké Opatovice mezi PhDr. Jarmilou
Smetanovou a Mgr. Karin Petrželkovou dne 1.8.2012
14.Informaci starosty o předpokládaných daňových výnosech v roce 2013 dle novely rozpočtového
určení daní
15.Informaci o konání 6. ročníku cyklovýletu OKOLO Malé Hané dne 25.8.2012
16.Prodej pozemku p.č. 378/4 a 37 v k.ú. Bezděčí p. Miroslavu Buriánkovi, Lubomíru Buriánkovi a
Zdeňku Buriánkovi a doporučuje MZ ke schválení
17.Žádost Eduarda a Marty Lysoňkových o změnu kupujícího části pozemku p.č. 1312/1 v k.ú. Velké
Opatovice a doporučuje MZ ke schválení
18.Informaci o uzavírce silnice II/374 – průtah obcí Cetkovice ve směru na Uhřice od 6.6.2012 do
31.10.2012 a stanovení objízdné trasy přes Velké Opatovice a Jevíčko
19.Návrh na možnou úpravu prostranství před ČOV na plochu pro sportovní soutěže, koncerty apod.
20.Termín konání příštího zasedání rady města – 8.8.2012 (dle potřeby na telefonickou výzvu)
20.8.2012 v 15:00 hodin
Mgr. Jiří Bělehrádek
starosta
Mgr. Eva Ondrová
místostarostka

Podobné dokumenty

Září 2012 - Velké Opatovice

Září 2012 - Velké Opatovice - zařazení žádosti Jany Ondruchové do seznamu uchazečů o byt - udělení výjimky FestFest o.s. V. Opat. dle OZV č. 2/2008 a 2/2009 v rámci uspořádání III. ročníku hudebního festivalu FestFest ve dnec...

Více