Elektronická akustická siréna

Komentáře

Transkript

Elektronická akustická siréna
NÁVOD K OBSLUZE A PROVOZNÍ POKYNY
Elektronická akustická siréna
Model
EAJ HSS 513 DENA - M42/6
ZAHAS s.r.o.
OBSAH
1. Popis a použití
2. Popis a funkce jednotlivých částí
2.1. Elektronická jednotka HSS 513 DENA
2.2. Akustická jednotka M 42/6
3. Pokyny pro údržbu
4. Záruka-odpovědnost za vady
4. Přílohy:
Výpis ze směrnice pro jednotný systém varování v ČR
Strana 2 (celkem 10)
ZAHAS s.r.o.
1. Popis a použití
Elektronická akustická siréna řady EAJ HSS 513 DENA-M 42/6 je určena především k vyrozumění a
svolání hasičské jednotky a k varování a vyrozumění obyvatelstva v menších obcích.
Svým technickým provedením, velikostí a možnostmi je vhodná i pro ozvučení veřejných prostranství,
sportovních stadiónů a dalších jiných menších areálů a hal.
Funkce zařízení je zajištěná i v případě výpadku síťového napájení. Zálohování zdroje (dodatkové
napájení) je provedeno 12 V akumulátorem.
Elektronická siréna EAJ HSS 513 DENA-M 42/6 (dále jen EAJ) se skládá ze dvou základních částí:
elektronické jednotky HSS 513 DENA a akustické jednotky M 42/6. Konstrukce a krytí elektronické
jednotky umožňuje její použití alternativně ve vnitřních i venkovních prostorách.
Elektronická jednotka je řešena modulárně, což usnadňuje jpřípadné rozšiřování systému.
Elektronická část se skládá:
a) z řídící jednotky, kterou tvoří:
- ovládací panel
- výkonový zesilovač
- deska analogových obvodů
b) z napájecí jednotky, kterou tvoří
- zdroj a AC-DC transformátor 230V-12V
- náhradní zdroj 12V akumulátor
c) přídavných zařízení (alternativní venkovní ovládací tlačítko
apod.)
Technické parametry
Sílá generovaného zvuku (akust.tlak)
Dosah zvukového signálu
Směr šíření zvukového signálu
Napájení
Náhradní zdroj
Rozměry sirény-reproduktoru
Rozměry akustické jednotky
Hmotnost akustické jednotky
125 dB/1m ( jedna siréna-reproduktor)
1500 m dle terénních dispozic
360o
230V/50Hz
aku 12V
180x15x230 mm
Ø 905 x 640 mm
23 kg (včetně stožáru)
Elektronická siréna EAJ umožňuje:
•
•
•
•
•
•
•
odbavení uložených varovných signálů místním povelem,
odbavení uložených verbálních informací externím AUX zařízením,
spuštění relace prostřednictvím FM přijímače,
spouštění ručně modulovaného varovného signálu,
vstup dalších verbálních informací nebo varovných signálů,
vstup MIC-mikrofon,
linkový vstup pro propojení se systémy městského rozhlasu, kabelové TV, GSM atd.
Strana 3 (celkem 10)
ZAHAS s.r.o.
Řídící jednotka ovládá celou elektronickou sirénu v režimu provozu:
o
o
místní ovládání prostřednictvím kontrolního a ovládacího panelu
venkovním veřejně přístupným ovládacím tlačítkem
2. Popis a funkce EAJ
2.1. Elektronická řídící jednotka HSS 513 DENA
Popis funkce:
Řídící jednotka (ŘJ) je trvale pod napětím zálohovaným z akumulátoru, který je dobíjený ze sítě.
Akustický výstup do jednotlivých reproduktorů sirény (varovný signál nebo verbální informace
předem nahrané v záznamovém zařízení) je vyvolán některou z těchto událostí:
a)
b)
c)
d)
e)
stiskem tlačítka svolávacího - varovného signálu z ovládacího panelu
stiskem modulárního tlačítka
stiskem venkovního spouštěcího tlačítka
verbální informací z mikrofonu
spuštěním záznamového zařízení s předem zaznamenanou verbální informací, gongu
apod.
f) stiskem vnějšího (venkovního) tlačítka, pokud je k této akci spuštění varovného signálu
nebo verbální informace jednotka nakonfigurována
g) příslušnými ovládacími signály dalších zařízení, pokud jsou k elektronické siréně
připojeny a zařízení je odpovídajícím způsobem výrobcem nebo servisní organizací
nakonfigurováno
Řídící jednotka dále diagnostikuje dobíjení a stav záložního akumulátorového zdroje.
Strana 4 (celkem 10)
ZAHAS s.r.o.
Zdrojová část elektronické jednotky je tvořena transformátorem, akumulátorem a převodníkem ACDC pro napájení 12V.
Kontrolní panel – popis ovládacích prvků
7
8
Zapnutí sirény – 3 minutový signál (1)
Zapnutí sirény – signál běží a moduluje se po dobu stisknutí tlačítka (2)
Konektor pro připojení mikrofonu (3)
Konektory pro připojení externího zařízení (4)
Nastavení úrovně hlasitosti pro externí zařízení (5)
Mikrofon s možností nastavení hlasitosti. Při zapnutí mikrofonu se vypíná akustický zvuk
sirény (6)
Externí-venkovní uzamykatelná ovládací skříňka (7)
Externí tlačítko pro zapnutí sirény (8)
UPOZORNĚNÍ:
Mikrofon je nadřízen, jak nad akustickým signálem, tak i nad externím zařízením. Po spuštění
mikrofonu se akustický signál, nebo externí zařízení ztlumí. Při nastavení úrovně hlasitosti
externího zařízení (5) se rozsvítí červená LED dioda umístěná nad spínačem.
Strana 5 (celkem 10)
ZAHAS s.r.o.
Zapojení akumulátoru
Akumulátor (1), při připojení akumulátoru dodržujte
barevné rozlišení
Transformátor (2), je trvale připojen k sítí
POZOR !
Připojení akumulátoru (1) a jakoukoliv jinou manipulaci provádějte vždy bez připojení zařízení
k elektrické sítí! V případě nedodržení tohoto upozornění hrozí nebezpečí ohrožení života!
Po zapojení zařízení k sítí (230 V) se rozsvítí červená LED dioda na zesilovači.
Zapojení reproduktorů akustické jednotky
Jednotlivé sirény-reproduktorů akustické jednotky se postupně
zapojují na svorkovnici. Při zapojování je nutno dodržet
barevné kombinace kabelů.
Regulace jednotlivých tónů sirény-reproduktorů
Otočením trimru doprava se zvýší frekvence (vyšší tón
akustického signálu), otočením trimru doleva se frekvence
sníží (nižší tón akustického signálu).
UPOZORNĚNÍ:
Frekvence tónu akustického signálu je nastavena přímo výrobcem. Jakákoliv regulace by proto
měla být prováděna výrobcem nebo dodavatelem.
Strana 6 (celkem 10)
ZAHAS s.r.o.
Regulace zabarvení tónu sirény
Regulace zabarvení tónu se provádí pomoci servisního manuálu přímo u
výrobce. Instalovaný třípolohový přepínač, který je součásti zařízení je
výhradně určen pro servisní pracovníky.
UPOZORNĚNÍ:
Vzhledem ke specifickému určení je jakákoliv manipulace s tímto
regulačním prvkem zakázána!
2.2. Akustická jednotka M 42/6
Akustická jednotka se skládá z 6 kusů sirén-reproduktorů M-42 rovnoměrně rozmístěných na
kruhovém kovovém držáku paprskovitě vyztuženém 6 vzpěrami.
Kruhový držák je upevněn k nosnému kovovému trubkovému
stožáru. Délka stožáru, jeho případné kotvení a uchycení je
řešeno individuálně podle místa instalace.
Akustická jednotka je opatřená plechovým zastřešením se
sklonem cca 15O.
Stožár je opatřen upevňovací svorkou pro napojení na systém
bleskosvodu.
Plechové zastřešení
Stožár
VAROVÁNÍ:
Akustickou jednotku umístěnou na střešní nebo jiné výškové konstrukci je nutno nechat
zapojit odborným servisem do systému bleskového jištění objektu.
V opačném případě hrozí nebezpečí poškození celého zařízení !
Strana 7 (celkem 10)
ZAHAS s.r.o.
3. Pokyny pro údržbu
Řídící jednotka (ŘJ) musí být umístěna v suché, bezprašné místnosti s teplotou nad bodem mrazu.
Vzhledem ke svému provedení zařízení nevyžaduje zvláštní údržbu.
Doporučuje se provádět pravidelné týdenní přezkušování funkčnosti celého zařízení, včetně
akustické jednotky a venkovního spouštěcího tlačítka.
V případech dlouhodobého výpadku el.energie se doporučuje provést kontrolu funkčnosti
v nejbližším možném termínu.
V případě nefunkčnosti je nutno nechat závadu odstranit odborným garantovaným servisem
doporučeným dodavatelem, případně výrobcem.
V zimním období se doporučuje provádět kontrolu zatížení plechového zastřešení akustické
jednotky sněhem.
UPOZORNĚNÍ:
Neprovádět jakékoliv změny v nastavení systému bez předešlé konzultace s dodavatelem,
zejména u řídící jednotky!
4. Záruky-odpovědnost za vady
a) Na zařízení poskytuje výrobce, případně dodavatel záruku spočívající v jeho odpovědnosti,
kterou má po celou záruční dobu, pokud změna užitných vlastností není přirozeným
důsledkem jeho užívání. Výrobce současně odpovídá za konstrukci, použitý materiál a výrobní
provedení zařízení.
b) Výrobce (dodavatel) se zavazuje bezplatně odstranit vady, ovšem dle vlastní úvahy opravou
nebo výměnou vadné součásti. Opotřebení, které vzniknou zanedbáním povinné údržby nebo
jako důsledek nevhodného použití zařízení, nedodržením předpisu a pokynu pro údržbu a
provoz, nepatří do plnění záručního servisu.
c) Pokud není v kupní smlouvě uvedeno jinak, poskytuje se na zařízení záruka 12 měsíců ode
dne převzetí výrobku odběratelem.
d) Záruka
-
zaniká:
uplynutím záruční doby
havárií zařízení s výjimkou havárie způsobené prokazatelně záruční vadou
nepovolenou opravou nebo úpravou zařízení nebo jeho části
e) Dodavatel nabízí své kvalifikované opravárenské kapacity i pro mimo záruční servis a opravy,
které je možné sjednat dlouhodobou objednávkou nebo objednat případ od případu.
Poznámka:
Elektronická akustická siréna řady EAJ HSS 513 DENA-M 42/6 je průběžně inovována a výrobce si
vyhrazuje možnost provádění změn směřujících ke zlepšení jeho užitých vlastností. (inovované
komponenty jsou konstruovány shodně se staršími typy).
Strana 8 (celkem 10)
Příloha č. 1
Výpis ze směrnice pro jednotný systém varování v ČR
Jednotný systém varování je v ČR budován od roku 1991. Systém tvoří síť poplachových sirén, které
zabezpečují bezprostřední varování obyvatelstva, a dále pak soustava vyrozumívacích center,
soustava dálkového vyrozumění (doprava signálu a informací mezi vyrozumívacími centry), soustava
místního vyrozumění (infrastruktura pro ovládání poplachových sirén a vyrozumění osob).
HZS ČR má rovněž právo vstoupit do sdělovacích prostředků a informovat obyvatelstvo
prostřednictvím televize a rozhlasu.
Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno především
prostřednictvím varovného signálu „Všeobecná výstraha“. Tento signál je vyhlašován kolísavým
tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Po
tomto signálu bezprostředně následuje mluvená tísňová informace, kterou se sdělují obyvatelstvu
údaje o bezprostředním nebezpečí vzniku nebo již nastalé mimořádné události a opatření k ochraně
obyvatelstva. K poskytování této tísňové informace se využívá i koncových prvků varování, které jsou
vybaveny modulem pro vysílání hlasové informace.
Obyvatelstvo může být následně informováno i sdělovacími prostředky (rozhlasem, televizí, místním
rozhlasem), tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným
způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.
Dalším signálem (nikoliv varovným), který sirény mohou vysílat je „Požární poplach“, který slouží ke
svolání jednotek požární ochrany. Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1
minuty.
První středu v měsíci probíhá na celém území republiky akustická zkouška provozuschopnosti celého
systému varování. Ve 12.00 se sirény rozezní zkušebním nepřerušovaným tónem po dobu 140
sekund, u elektronických sirén jsou občané vyrozuměni také hlasově.
V současné době se v působnosti Hasičského záchranného sboru ČR nachází více než 5 000 sirén (z
nichž většinu je možné dálkově ovládat), které pokrývají 85 % území ČR varovným signálem.
Existuje několik typů sirén: nejmodernější - elektronické, opatřené hlasovým modulem, elektrické
rotační - s přijímačem dálkového ovládání, elektrické rotační ovládané místně tlačítkem. Někde jsou
umístěny i místní rozhlasy, které umožňují vysílání varovného signálu i předání hlasové tísňové
informace a jsou zařazeny v systému dálkového ovládání.
Strana 9 (celkem 10)
Provázanost systému varování s hromadnými informačními prostředky umožňuje včasné a plošné
informování osob o hrozícím nebo vzniklém nebezpečí (živelní pohroma, závažná havárie, teroristický
útok apod.).
Zpracoval:
ZAHAS s.r.o.
Technické oddělení
2010
Strana 10 (celkem 10)

Podobné dokumenty

Technické požadavky

Technické požadavky ADVISOR a SCRIPTOR LX2 s technickými parametry a užitnými vlastnostmi danými výrobcem. Jiné typy je možné zařadit pouze se souhlasem MV-generálního ředitelství HZS ČR (dále jen „GŘ HZS ČR“). Čl. 3 ...

Více

Jak se uspořádat - Amazon Web Services

Jak se uspořádat - Amazon Web Services větrání (měření CO2) piju špunty do uší

Více

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint • Různé způsoby průběžného dobíjení e-busů – každý usiluje o to, stát se standardem v odvětví

Více

Elektronické sirény ECN 4. generace

Elektronické sirény ECN 4. generace Sirény ECN varují a vyrozumívají obyvatelstvo nejen tónem sirény, ale podle zadání a naprogramování také mluveným slovem. Systém elektronických sirén plně zabezpečí a nahradí vysílání městského a o...

Více

Zpráva z jednání obecního zastupitelstva O starém hradě na Kleti

Zpráva z jednání obecního zastupitelstva O starém hradě na Kleti Víme, že s poklesem váhy k normě významně klesá počet náhlých úmrtí, infarktů, mozkových příhod, ale i zhoubných nádorů. Málokdo je ochoten pro to něco udělat. Většinou hledáme tabletu, která by to...

Více

Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi

Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi provádí podle ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a je řízeno povodňovými orgány. V případě povodní charakteru živeln...

Více

Návod 5a

Návod 5a Každý zájemce o takový přístroj by měl vědět, jaké jsou klady a zápory této metody a jakou přesnost při hledání výztuže či jiných zabudovaných prvků očekává. V zásadě platí, že od levného přístroje...

Více