1/2009 - JANOVÁ

Komentáře

Transkript

1/2009 - JANOVÁ
Janovské listy
čtvrtletník Obecního úřadu Janová
1/2009
ZASTUPITELÉ JEDNALI
ZO na svém 25. zasedání konaném dne 28.1.2009
schválilo zápis o provedené inventarizaci majetku, pohledávek a
závazků obce za rok 2008
vzalo na vědomí návrh závěrečného účtu roku 2008 a obsah
hodnotící zprávy za rok 2008
vzalo na vědomí informace o výstavbě tělocvičny
vzalo na vědomí vyčerpání účelové dotace ve výši 10 mil. Kč
určenou na výstavbu tělocvičny
vzalo na vědomí informaci o předpokládaných nákladech
na výstavbu cyklostezky na území obce Janová
schválilo prodej pozemků p. Bambuchovi. Cena byla
odhlasována ve výši 35,- Kč/m2. Prodej byl schválen 5-ti hlasy
pro, 1 proti, 1 se zdržel hlasování. Bude sepsána kupní smlouva,
ve které bude podmínka, že pozemky budou využity na výstavbu
rybníka.
rozhodlo o zveřejnění záměru obce odprodat pozemek p.č. 993 o
ýměře 171 m2
rozhodlo o zapojení do programu CZECHPOINT, na který je
možné čerpat dotaci. Zastupitelé jednohlasně souhlasili se
zapojením do projektu Czech Point a vyčleněním potřebné
finanční částky z rozpočtu obce.
souhlasilo s provedením celkové opravy osvětlení v budově ZŠ,
v případě nedostatku finančních prostředků bude čerpán rezervní
fond ZŠ
vzalo na vědomí konečnou výši rozpočtu za rok 2008, objem
rozpočtových příjmů po konečné úpravě činí 17 073 tis. Kč,
objem rozpočtových výdajů po úpravě činí 16 471 tis. Kč a
financování po úpravě činí 602 tis. Kč.
rozhodlo zapojení do programu na dovybavení dětského hřiště,
který vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, dotační titul
(č. 2) – podpora obnovy venkova. Minimální částka je 50.000,Kč. Obec nechá zpracovat rozpočet na dovybavení. Dotace se
poskytuje až do výše 70 %.
ZO na svém 26. zasedání konaném dne 25.2.2009
vzalo na vědomí informace o výstavbě tělocvičny
schválilo zaplacení projektové dokumentace na výstavbu
cyklostezky Bečva ve výši 218.881,- Kč.
schválilo prodej obecního pozemku p. Lukáši Trlicovi o výměře
171 m2 za 50,- Kč/m2
schválilo rozdělení hospodářského výsledku PO Základní škola
a mateřská škola Janová, a to následovně: 8.3390,53 Kč – fond
rezervní a 1,- Kč – fond odměn
schválilo rozpočtový výhled na období r. 2010 – 2012
schválilo účast paní Hradové na Valné hromadě VaK Vsetín,
a.s.
schválilo zvýšení platu pro členy zastupitelstva na základě
nařízení vlády č. 20/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
37/2003 Sb.
„Dovybavení dětského hřiště“. Žádost bude podána na MMR
ČR na částku 75.000,- Kč dotace (65 %), 40 % budou činit
vlastní zdroje obce, částka 40.345,- Kč. Obec se zavazuje
v rozpočtu zajistit dostatečnou výši finančních prostředků.
schválilo podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci
výzvy Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 2,
oblast intervence 2.1 Výzva číslo 02 „eGovernment v obcích –
Czech POINT“ – pořízení nového pracoviště.
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
výdaje r. 2008
svoz odpadu JOGA
mimořádný svoz sběrného dvora
celkem
nebezpečný odpad
I. svoz 5/2008
II. svoz 9/2008
celkem
nákup pytlů na tříděný odpad
293 040 Kč
45 873 Kč
338 913 Kč
výdaje celkem
427 721 Kč
28 178 Kč
41 230 Kč
69 408 Kč
19 400 Kč
Tříděný odpad
Položka
Papír
Plast
Sklo bílé
Sklo barevné
Nápojový karton
Bonusy za třídění
Papír (škola)
Celkem
Tuny
4,722
2,937
3,827
5,5233
0,4751
3,85
21,334
Kč
2 933
13 897
2 696
760
592
9 256
Kč/tunu
621
4 732
705
681
3 352
34 134
Netříděný odpad
příjmy r. 2008
poplatky od občanů
poplatky od firem
poplatky za uložení odpadu
z prodeje popelnic
za tříděný odpad
210 750 Kč
6 000 Kč
8 610 Kč
8 400 Kč
34 134 Kč
příjmy celkem
267 894 Kč
Směsný komunální
Nebezpečný
Objemný
Odpad celkem
57,596
0,25
12,51
91,69
V roce 2008 vyprodukoval průměrně každý občan Janové (včetně kojenců) 123,6 Kg odpadu, z to vytřídil 28,8 kg. Celkově tak
občané Janové vytřídili 21,3 tun odpadů, což činí téměř 24 % z celkového množství odpadů vyprodukovaných v obci.
Obec doplácí na každého občana částku 215 Kč.
HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ZA R. 2008
Rozpočet
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
schválený
4 981 000
845 000
0
74 000
po změnách
5 775 000
550 000
0
10 748 000
skutečnost
6 102 240
522 854
0
10 748 916
Příjmy celkem
5 900 000
17 073 000
17 374 010
Běžné výdaje
4 551 000
Kapitálové výdaje 1 000 000
6 176 000
10 295 000
5 960 947
10 074 802
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výdaje celkem
5 551 000
16 471 000
16 035 749
Financování
349 000
602 000
1 338 261
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Saldo příjmů a výdajů k 31. 12. 2008 činí 1 338 261 Kč.
Stav finančních prostředků na běžných účtech k 31. 12.
2008 činí: KB Vsetín
57 058 Kč
ČSOB Vsetín 758 387 Kč
celkem
815 445 Kč
Obci Janová byla v roce 2008 poskytnuta účelová
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – kapitoly 398 –
Všeobecná pokladní správa – volby do zastupitelstev krajů
ve výši 20 000 Kč, která byla čerpána ve výši 16 708 Kč.
Rozdíl ve výši 3 292 Kč vrácen do 5. 2. 2009.
Obci Janová byl na základě Smlouvy o poskytnutí
podpory č. D/0547/2008/ŘDP ze dne 7. 5. 2008, schválené
ZZK č. 0670/Z21/08 ze dne 19. 3. 2008, uzavřené mezi
Zlínským krajem a obcí Janová, poskytnut neinvestiční
transfer ve výši 496 000 Kč (UZ 00200) a návratná
finanční výpomoc ve výši 297 000 Kč na realizaci projektu
„Oprava místní komunikace v obci Janová“, evidovaného
pod registračním číslem PF02-08-043 v rámci
Podprogramu na podporu obnovy venkova na rok 2008.
Všechny transfery poskytnuté v roce 2008 z rozpočtu
Zlínského kraje byly vyčerpány.
Dále obec Janová získala v roce 2008 dotaci
z Ministerstva financí ČR – Odstranění havárie
„Tělocvičny Janová“, evidenční číslo 298222-0038, dle
změny rozhodnutí ze dne 9. 12. 2008, č.j. 12/99176/2008122, UZ 98 858, ve výši 10 mil. Kč. Tato dotace byla
řádně vyúčtována a doklady zaslány na příslušný úřad.
Obec Janová v roce 2008 splatila zůstatek dlouhodobého
úvěru u ČSOB ve výši 2 298 999,90 Kč.
Obec Janová, na základě rozhodnutí zastupitelstva obce
ze dne 3. 11. 2008, číslo usnesení 22/08, přijala
bezúročnou půjčku od TJ TATRAN JANOVÁ ve výši
1 400 000 Kč, která bude splacena do 31. 12. 2011.
Obec Janová je zřizovatelem příspěvkové organizace
(PO) Základní škola a Mateřská škola Janová. PO byl obcí
poskytnut příspěvek ve výši 600 000 Kč.
Tato příspěvková organizace provozuje hospodářskou
činnost - vaření pro důchodce.
Hospodaření PO za rok 2008:
hlavní činnost hospodářská činnost
náklady:
2 934 194
226 793
výnosy:
2 934 807
234.520
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HV k 31. 12. 2008 613
7 727
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HV k 31. 12. 2008 celkem za PO
8 340 Kč
Eva Ščotková
I JANOVSKÉ DĚTI TANČÍ
Tělocvičná jednota Sokol Vsetín sdružuje různé oddíly. Jedním z nich je oddíl taneční, který již třetí rok organizuje taneční
výuku dětí a mládeže od čtyř do dvaceti pěti let. Děti jsou přijímány bez výběru a jsou rozděleny do oddělení začátečníků a
pokročilých. Začátečníci trénují pravidelně 1x týdně 60 min. Ti nejmenší se prostřednictvím nejrůznějších dětských básniček,
písniček a her učí taneční a pohybové základy, rytmiku a správné držení těla. Výuka starších tanečníků je zaměřena na zvládnutí
základů různých tanečních stylů, převážně pak hip hopu, RnB, disco dance, scénického tance. Pokročilí tanečníci trénují dvakrát
týdně 90 – 120 min. Se svými choreografiemi pak vystupují na nejrůznějších soutěžích i nesoutěžních akcích.
V minulém roce se nejmladší výběrové oddělení tanečního oddílu, kde tančí také janovské děti – Terezka Dobešová a Natálka
Chroustová, zúčastnilo nejrůznějších soutěží s těmito choreografiemi:
„Jak se může člověk pohybovat“ – hip hop (choreografie Michaela Zavadilová). Lipenská hvězda Lipník nad Bečvou – 2.
místo, Effect dance cup Zlín – 3. místo, O erb města Litovle – 2. místo, Děti fitness Otrokovice – 3. místo (odtud postup a
vystoupení v pražské O2 Aréně), Dance evolution Přerov – 1. místo.
„Tanec v trávě“ – scénické vystoupení (choreografie Radka Navrátilová). Lipenská hvězda Lipník nad Bečvou – 1. místo,
Effect dance cup Zlín – 4. místo, O Popelčin střevíček Uničov – 2. místo, Děti fitness Otrokovice – 2. místo (postup a
vystoupení v pražské O2 Aréně), Dance evolution Přerov – 1. místo
Pro letošní rok dětem připravily jejich cvičitelky nové choreografie, se kterými budou i letos reprezentovat TJ Sokol. Již na
začátku nové sezóny se ukazuje, že jejich práce je úspěšná. Na soutěži M Style dance v Třebíči dne 7. 3. 2009 děvčata obsadila
se scénickým tancem „Zlehka, zlehýnka“ 2. místo a na Mistrovství ČR v Českých Budějovicích, které se konalo 15. 3. 2009, se
děti umístily se scénickým tancem na druhém místě a s hip hopovou formací „Eines tages“ na třetím místě. Patří jim velký obdiv
za jejich práci stejně jako jejich cvičitelkám velký dík za jejich neskonalou trpělivost a výdrž při trénincích.
Následovníky těchto úspěšných děvčat jsou některé nejmenší děti z Janové, které navštěvují taneční oddíl pro nejmenší děti a
jsou to: Karolína Chroustová, Agáta a Julie Filgasovy, Vít Kopecký, Nela Potočná a ....
V době, kdy se ve spojitosti s dětmi a mládeží mluví především o ničení majetku, alkoholu, výtržnostech apod., je vhodné
připomenout také pozitivní stránku naší mládeže, protože právě do ní vkládáme své naděje do budoucnosti.
Eva Ščotková (Informace použity ze Zpravodaje TJ Sokol Vsetín, č. 25, 3/2009)
UPOZORNĚNÍ
Firma Tošvito s.r.o. provádí, dle vyhlášky MŽP č.
383/2001 Sb., o odpadech – autovracích, likvidaci a odvoz
vozidel zdarma.
Informace na tel. čísle 603 260 001, 571 446 028
ŠKOLA HROU
Karlovský pohár
a další zimní radovánky
Letošní paní zima k nám byla štědrá. Umožnila dětem
bruslit na zamrzlé řece, na které se o úpravu ledové plochy
staral pan Tomanec. Chodili jsme také sáňkovat, ale i
lyžovat. Dva chlapci z naší školy, Michal Spurný a Štěpán
Pospíšil spolu s paní ředitelkou využívali po vyučování
krásně upravené stopy pro trénink. To nám umožnilo
přihlásit se na Karlovský pohár – závody v běhu na lyžích
pro žáky základních škol z celého Zlínského kraje.
Michal Spurný závodil v kategorii žáků 4. a 5. tříd
na 1000 m a obsadil 10. místo.
Štěpán Pospíšil soutěžil v kategorii žáků 2. a 3. tříd na
500 m a zvítězil s náskokem 5,5 vteřiny. Blahopřejeme!
Oba chlapci nám udělali velkou radost. Tímto jim
děkujeme za vzornou reprezentaci školy i obce Janová.
Doufám, že i příští zima bude příznivá a že se nás v dalších
letech bude těchto závodů účastnit více.
J. Proislová
Karneval
Karneval se uskutečnil 25. února v ZŠ Janová. Měli jsme 5
vyučovacích hodin, potom začal karneval. Jako první se
představily masky a hlasovalo se, která maska se komu
líbila. Potom se hrály hry a vyhlásila se soutěž o nejlepšího
tanečníka a tanečnici. Vyhrál ji vodník /Přema/ a princezna
/Nela/. Vyhodnocení masek bylo zábavné a napínavé. Já,
policista /Jirka/ jsem byl na 3. místě, uklízečka /Terka/ na 2.
místě a anděl /Klárka/ na 1. místě.
Po ukončení karnevalu jsme s Nikolou a Terkou potkali v
šatně paní Vykrutovou, která řekla Terce, že když šla za
uklízečku, tak by mohla zůstat a uklízet místo ní. Terka se
tomu divila a řekla, že to bylo jenom na karneval.
Jiří Zmeškal 4. třída
Vlevo jsou Nela Potočná a Přemek Zmeškal.
Vpravo nahoře jsou Štěpán Pospíšil a Michal Spurný.
Vpravo dole jsou Terezka Dobešová, Klárka Katrušáková a Jiří Zmeškal.
MAMINKA- Radomír Dolanský
Je úplně první, kterou začínáme vnímat v celém vesmíru.
Žijeme s ní ještě když nežijeme. Posloucháme co říká, možná
dokonce odmlouváme a ONA na to reaguje tak srandovně:
„Cítíš jak krásně kope?“ A pak nadejde čas, kdy se otevírá zlatá
brána. A na konci tunelu je světlo… Pryč z teplého lůna,
do neznámého světa, kde se dýchá vzduch. A na přivítanou
první výprask v životě. Kdopak by z toho všeho nezačal řvát
jako by jej na nože brali?
Pak již teplá náruč na kterou nezapomeneme po celý život.
Ten hlas, kde já jej slyšel? No jasně, to je přece ONA! Jsem tedy
v bezpečí a můžu přestat s tím řevem.
A pak stovky a tisíce hodin spolu. Od prvních doušků nápoje
bohů, probdělé noci, slzy utrpení, slzy štěstí…Už mi to došlo.
ONA se jmenuje Maminka. Je jen moje. Nyní poškádlím toho
chlapíka co žije s mámou. Poslouchejte! „No tak, řekni táta. Táta. No, říkej!“ „Má-ma, mama,“ to jsem mu to dal, co?
Maminka je ta kdo první ráno vstává. Připraví snídani pro
tatínka. Pak nám a svačiny do školy. Potom utíká pomoci uživit
rodinu. Maminka nás chová v náruči poté co nám tatínek na naší
zadnici vysvětluje zákonitosti života. Maminčina náruč hojí
bolesti. Především bolesti srdce. Když opustí nás první láska,
rozpadne se pokus o manželství. Utíkáme se do něžného
zapomnění jako narkoman pro svou dávku. Ve své sobeckosti si
neuvědomíme, že zlatá maminka prožívá naše bolesti jako přes
zesilovač. A co teprve je-li nás doma více?!
Nejkrásnější písnička? Ano, přece národní hymna. Pohladí
po duši daleko od domova. Dme nám hruď úspěchu-li dosáhne
krajan nad jinými. Připomene nám vůni maminčina domova je-li
nám těžko na duši. Je-li nám smutno za maminčinou náručí.
Dříve když chlapec odjížděl vyučit se za vojáka a v noci
na kavalci schoulen jako kdysi v maminčině bříšku, polyká slzy
jež dělají z něj muže.
Pokud chtějí být mocní a hloupí tohoto světa mocnější,
odcházejí synové bránit své maminky, svoji zem. Když umírá
chlapec s tělem roztrhaným je mu zima a hledá hřejivou náruč:
„Maminko, válka je vůl!“
Kola rychlíku vybubnovávají své neměnné rytmy. Už je vidět
tovární komín, toť první známka mého města. A v těch zástupech
lidu září nad jiné maminka jako pro věřícího Panenka Marie.
Samozřejmě – vždyť maminka jest nad všechna božstva Světa i
Všehomíra. Je to přece maminka!
Až nastane čas spadaného listí a my, děti s prošedivělými
vlasy, navštívíme maminku, babičko už ji zveme, s trochou
závisti pozorujeme jak rozmazluje vnoučky.
Začínáme si přát, abychom jí mohli splnit všechna přání jež
nám, dětem, zůstanou stejně navždy utajeny. Kousek modrého
z nebe položili bychom jí k nohám, jen naznačit.
Začínáme mít strach, abychom stihli vrátit aspoň špetku z její
náruče lásky. Proto neváhej, s kytičkou ještě dnes utíkej a sevři
pevně do náruče tu jež celý život hýčkala tebe. Rychle, než
otevře se zlatá brána a maminka odejde na dalekou cestu. A
na konci tunelu je světlo….
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Ve středu 18. 3. 2009 proběhlo v Základní škole Janová slavnostní „Vítání občánků“, kterého se zúčastnilo pět ze šesti
pozvaných rodin. Slavnost byla chvíli po 15. hodině zahájena přivítáním přítomných a přednesením krátkého projevu. Poté
následovalo vystoupení čtyř žáků místní školy (Štěpána Pospíšila, Elišky Solanské, Vítka Kopeckého a Klárky Katrušákové), kteří
přednesli něko
Na výsledek žní v r. 1892 kladla se zvláště veliká váha, aby dobře žně dopadly, toužebně sobě přál nejen rolník, ale i živnostník. I
kruhy, které jindy se málo zajímají o zdar rolníkovy práce v tomto roce bedlivě se zajímaly o věc hospodářskou. Z toho každý mohl
usouditi, že země přece jen zůstává matkou naší a že nás neživí tovární komíny. když je bohat rolník, je blahobyt v zemi.
Přání se splnilo vrchovatou měrou. Rolník si oddechl. Ale dluhy za potraviny a semeno z r. 1891 zůstaly mnohým a dlouho budou
s nimi na rok neblahý pamatovati. Na Moravě bylo ale přece několik okresů na západě pohromou poškozeno. I v Johanové jsme
měli požehnanou úrodu v každé plodině. Jen ovoce pochybilo. Když tedy úroda byla, musil býti i rok pohodlný. A v pravdě tak
pravidelný, příjemný, krásný rok byl.
A přeci i po žních byl rok pohnutý, nebo v stálém strachu musili jsme býti ne před hladem jako loni, ale před cholerou. Ježto
v Rusku, v Hamburku, ba i v Haliči a Uhrách byla cholera, tedy správní úřady učinily zdravotní opatření v každé příčině i v té
nejodlehlejší dědince. V Johanové byla zřízena nemocnice v č. 24. Dík však, cholera nepřišla. A zdravotní stav byl právě skvělý.
Jak bude na vesno? Dočítáme se, že v místech výše jmenovaných se zase cholera na novo teď v zimě objevuje.
VZESTUP KULTURY V JANOVÉ
V dobách minulých, jež mnozí ještě pamatují, byla prý Janová silně kulturní obec. Doby se mění a sousedská soudržnost a pocit
vzájemnosti upadaly v zapomnění. V posledních letech, při chabých pokusech uspořádat pro občany taneční večer, zel sál téměř
prázdnotou. V místních pohostinstvích se usídlila takřka semknutá Ctihodná společnost (originál, Onoratá societá, vznikl na Sicílii),
která se zkulturňovala různými lektvary a především sledováním sportovních přenosů či rozebíráním kvality místních fotbalových
celků.
Změnu do tohoto jednotvárného života jako blesk
z čistého nebe vneslo vedení ZZJM kavárna Janová.
V prostorách kavárny se začaly co týden střídat hudební
skupiny různých kvalitativních žánrů. Mezi ně se
„vecpali“ čuníci na svou, dalo by se říci, již Tradiční
janovskou zabíjačku a při tom všem jsme začali vídat
sousedy, které jste v obci mohli potkat kdekoliv jenom
ne zde.
Tančilo se, bylo veselo, sousedé si opět jako dříve
v příjemném a přátelském prostředí „poplkali“.
Neuběhl týden dva a již se objevili první zvědové z
okolních vesnic.
Zcela jistě je na místě poděkovat vlastníkům ZZJM a
popřát, aby jim vydržel elán alespoň do té doby než
pozvou Elán.
Radomír
Dolanský
KŘÍŽOVKA
Znění tajenky zaneste na vyplněném kupónu (pod křížovkou) na obecní úřad. Výherce obdrží zvoneček s motivem zvoničky.
Vylosovaným luštitelem křížovky z minulého čísla se stal p. Jaroslav Tomanec st., Janová č.p. 119. Blahopřejeme
„Janová získala svůj současný název v roce 1948, kdy byl změněn … (Dokončení je v křížovce)“
Čpavek
Železniční
dráha
místního
významu
Užovka
Zkratka POMOC:
Autorské- MAAT,
ho archu PEACH.
Stativ
Tepání
Užitek
(nářečně)
Přírodní
pohroma
Značka
astatu
Části
věty
Francovka
Kanál
Vytvářet
ústní
výměšky
Přístavní
hráze
Osekávat
trám
Podoby
Ryby
Obdělaný
pozemek
Vysoký
strom
Název značky metru
Pytlákovy
nástrahy
Zhotovená
litím
Druh
lepenky
Směrem
vzhůru
Spřežení
Číslice
(zero)
Chemická
Ukazovací
značka
zájmeno
india
Potřeby
k napnutí
Užitková
rostlina
pěstovaná
pro zrní
Osobní
zájmeno
Barvitost
(v malířství)
KONEC
TAJENKY
Kříženec
osla a koně
Část České
republiky
Námořnický čekatel
Kolečko
Římskými
čísly 49
(v zeměděl.)
Značka
radonu
Na tomto
místě
Obraz
polonahé
ženy
Mořský
korýš
Plochá
krajina
Příjemně
Obec v
okr.Přerov
Hlísti
Zaražená
tyč v zemi
Citoslovce
plášť
Bezbarvý
nátěr
ZAĆÁTEK
TAJENKY
Kloubní
nemoc
Juviové
ořechy
Šachová
prohra
Povrchový
bolesti
Beduínský
důl
Opilecká
blouznění
SPZ okresu
Olomouc
Druh kávy
Římskými
čísly 1001
Americký
prezident
(Barack)
Značka
limonády
Hatit
Obyvatel
Valašska
KUPÓN NA VYLUŠTĚNOU TAJENKU
Jméno a příjmení:
Tajenka:
Mazlavá hornina (slov.)
Část celku
(slovensky)
Básnická
předložka
Anglicky
„broskev“
Vojenská
jednotka
Předložka
Hrací listy
Oděvní
tvorba
(zkr.)
Nějaká
věc
(slovensky)
Sportovec
Adresa:
FOTBAL - Podzim
Okresní přebor muži
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Janová
Liptál
Kateřinice B
Francova Lhota
Jablůnka
Halenkov
Ratiboř
Horní Bečva
Bynina
FC Vsetín B
Hošťálková
Střítež n.B
Nový Hrozenkov
Prlov
14
14
14
14
14
14
14
14
14
13
14
14
14
13
ZBÝVÁ SEHRÁT
Nový Hrozenkov – Janová
Janová – Halenkov
Liptál – Janová
Janová – Prlov
FC Vsetín B – Janová
Janová – Hošťálková
Kateřinice B – Janová
Bynina – Janová
Janová – Ratiboř
Jablůnka – Janová
Janová - Horní Bečva
12
10
9
8
7
7
6
5
5
5
4
4
2
2
IV.třída muži sk. A
0
0
1
3
4
1
2
2
2
1
1
1
3
1
2
4
4
3
3
6
6
7
7
7
9
9
9
10
48: 16
32: 26
37: 18
37: 22
26: 19
16: 18
25: 27
21: 20
22: 31
21: 27
22: 28
15: 34
10: 25
10: 31
36
30
28
27
25
22
20
17
17
16
13
13
9
7
( 15)
( 9)
( 7)
( 6)
( 4)
( -2)
( -1)
( -4)
( -4)
( 1)
( -8)
( -8)
(-12)
(-14)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Janová B
Zděchov
Střelná
Ratiboř B
Lačnov
Lidečko B
Študlov
13
13
13
13
13
12
13
10
7
6
5
4
4
1
ZBÝVÁ SEHRÁT
Lačnov - Janová B
Janová B - Ratiboř B
Zděchov - Janová B
Janová B - Lidečko B
Študlov - Janová B
Střelná - Janová B
Janová B – Lačnov
Ratiboř B - Janová B
Janová B – Zděchov
Lidečko B - Janová B
Janová B – Střelná
05.04. 16:00 NE
12.04. 16:30 NE
19.04. 16:30 NE
26.04. 16:30 NE
03.05. 10:15 NE
10.05. 16:30 NE
17.05. 10:15 NE
31.05. 16:30 NE
07.06. 16:30 NE
13.06. 16:30 SO
21.06. 16:30 NE
2
1
3
3
4
2
1
1
5
4
5
5
6
11
43: 26
49: 26
31: 22
25: 26
25: 25
20: 23
10: 55
05.04. 16:00
12.04. 10:15
19.04. 16:30
26.04. 10:15
03.05. 15:30
17.05. 15:00
24.05. 10:15
30.05. 16:30
07.06. 10:15
13.06. 16:30
21.06. 10:15
32
22
21
18
16
14
4
( 11)
( 1)
( 3)
( 0)
( -5)
( -4)
(-14)
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
SO
NE
SO
NE
ŠIPKY – 2. liga Vsetínsko
Průběžné pořadí
Odehrané utkání
Alfa Team Vsetín - Videokavárna Janová
Videokavárna Janová - Bororo Team Halenkov
Bazilišci Vsetín - Videokavárna Janová
Videokavárna Janová - Maníci z Údolí Malá Bystřice
Hell Boys Karolinka - Videokavárna Janová
Videokavárna Janová - Kohůti Juniors Vsetín
Rybníček Huslenky - Videokavárna Janová
Videokavárna Janová - Fklidu Vsetín
Čelisti Vsetín - Videokavárna Janová
Black Dart Karolinka - Videokavárna Janová
Videokavárna Janová - Rangers Vsetín
Videokavárna Janová - Alfa Team Vsetín
Bororo Team Halenkov - Videokavárna Janová
Videokavárna Janová - Bazilišci Vsetín
Maníci z Údolí Malá Bystřice - Videokavárna Janová
Videokavárna Janová - Hell Boys Karolinka
Kohůti Juniors Vsetín - Videokavárna Janová
13
12
9
6
8
7
12
10
3
4
15
7
8
12
12
6
9
Zbývá sehrát
28.3.2009
11.4.2009
25.4.2009
2.5.2009
16.5.2009
Videokavárna Janová - Rybníček Huslenky
Fklidu Vsetín - Videokavárna Janová
Videokavárna Janová - Čelisti Vsetín
Videokavárna Janová -Black Dart Karolinka
Rangers Vsetín - Videokavárna Janová
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
5
6
10
12
10
11
6
8
15
14
3
11
10
6
6
12
10
Družstvo
K
Body
1. Maníci z Údolí Malá Bystřice 17
2. Rybníček Huslenky
17
3. Alfa Team Vsetín
17
4. Kohůti Juniors Vsetín
17
5. Hell Boys Karolinka
16
6. Videokavárna Janová
17
7. Black Dart Karolinka
17
8. Bororo Team Halenkov
17
9. Bazilišci Vsetín
17
10. Čelisti Vsetín
16
11. Fklidu Vsetín
17
12. Rangers Vsetín
17
V VP P PP
17
12
13
12
10
8
7
5
3
3
3
0
0
1
0
0
0
2
2
1
2
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
2
1
0
1
0
3
4
4
5
7
8
10
10
12
14
16
Skore
197 :
194 :
180 :
190 :
171 :
161 :
156 :
140 :
135 :
113 :
94 :
95 :
Soupiska družstva
Andrašková Irena (kapitán)
Chuděj Roman
Eliáš David
Mušálek Karel
Olšák Petr
Pisklák Petr
Trlica Karel
Čtvrtletník Janovské listy vydává Obecní úřad Janová nákladem 250 ks. Vydání je distribuováno zdarma. Odpovědný redaktor Karel Eliáš.
Neprošlo jazykovou úpravou. Redakce si vyhrazuje právo na krácení příspěvků. Janovské listy 2/2009 vyjdou v červnuu 2009.
109
114
126
117
118
147
152
168
175
176
212
212
51
39
39
37
31
28
25
18
15
10
8
1

Podobné dokumenty