Cena _2013-04.indd

Komentáře

Transkript

Cena _2013-04.indd
XIII. ročník
Závěrečné okamžiky finále XII. ročníku ceny Ď na scéně Národního divadla
21. června 2012. GRAND PRIX Ď 2012 převzali manželé Marta a Ladislav Šislerovi - za 17 let nezištné pomoci potřebným v hospici Anežky České v Červeném
Kostelci. Před tím ale bylo uděleno 15 celostátních cen Ď mecenášům, dobrodincům a morálním vzorům z řad firem i jednotlivců. Mezi oceněné například
patřil kardinál Dominik Duka, norský premiér Jens Stoltenberg, společnost
Vodafone, Nadace PRECIOSA a další viz www.cena-d.cz
POŘADATEL
RICHARD LANGER
SPOLUPOŘADATEL
NÁRODNÍ DIVADLO
KOLEGIUM PRO UDÍLENÍ CEN Ď MECENÁŠŮM, MORÁLNÍM VZORŮM A DOBRODINCŮM
POD ZÁŠTITOU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
uvádí
XIII. ročník udílení cen Ď
20. června 2013 od 14.30 hodin, historická budova Národního divadla, Praha 1
www.cena-d.cz
Mgr. Ivan
Kabický
náměstek primátora
hlavního města Prahy
Je mi ctí, že jsem mohl již podruhé převzít
záštitu Hlavního města Prahy nad tak výjimečným projektem, jakým cena Ď bezesporu je. Třináctý ročník „umění poděkovat“
znamená již zakořeněnou tradici. Proto
věřím, že se Praha alespoň touto morální
podporou připojila k tradici nejen další třináctky.
Pořadatelům přeji hodně sil a nadšení do
dalších ročníků, všem oceněným blahopřeji
a děkuji za jejich podporu a budoucím projektům přeji další vstřícné příznivce, dobrodince a sponzory.
S díky Vám všem.
Ing. Václav
Pelouch
pověřen dočasně
zastupováním
funkce ředitele
Národního divadla
Jsem rád, že se letošní ročník ceny Ď opětovně koná v Národním divadle, které je
jedním ze symbolů české kultury. Sponzorství a mecenášství je přitom její stále důležitější součástí. Všichni účastníci dnešního
slavnostního odpoledne si proto zaslouží
náš velký dík.
 Dominik
kardinál
Duka OP
arcibiskup pražský
a primas český
Vděčnost – je to staré biblické téma, které
nepřestane být aktuální, neboť Ten, který
se nám dává, nás nesmírně přesahuje a my
budeme mít k Němu stále dluh lásky. Ten
však můžeme umenšit svou vděčností, kterou otevíráme svou náruč s vědomím, že
potřebujeme a víme, co pro nás znamená
Láska, která k nám přichází. A té se podobá
každý lidský čin vykonaný nezištně pro dobro bližního. A je nesmírně důležité umět říci:
„Děkuji.“ a přihlásit se k darované lásce.
Je to stará bolest lidstva, nevděk a netečnost. Vždyť z deseti uzdravených z malomocenství přišel jen jeden a poděkoval. Jen
ten jeden se vlastně uzdravil.
Je to velké umění, nacházet dobro, které
nás činí lepšími, být za ně vděčni a přihlásit
se tak k samému principu Bytí.
A tak nikdy nebude dosti školy děkování,
proto děkuji za existenci ceny Ď, za léta minulá i dobrý úmysl na léta budoucí.
Pavel
Kavánek
Jiří
Plevka
Richard
Langer
generální ředitel
ČSOB
prezident Rodinného
pivovaru Chodovar
autor a pořadatel
ceny Ď 2001 - 2013
Dar, ať už v jakékoliv podobě, má skutečný
význam pouze pokud existuje vzájemná důvěra mezi dárcem a obdarovaným - nebojme se převzít zodpovědnost za své dobré
skutky!
Vysoce oceňuji akci udílení cen Ď organizovanou panem Richardem Langerem a Národním divadlem. Protože se jedná o akci
mimořádně prospěšnou, sponzoruje ji již
několik let rodinný pivovar Chodovar v Chodové Plané. Ve světě plném sobectví a honby za mamonem, mám velmi krásný pocit
při setkání v Národním divadle, kde kromě
oceněných je toto plné dobrých lidí, kteří
nemyslí jen na sebe, ale snaží se přispívat
na dobročinné účely a pomoci druhým.
Cena Ď existuje třináct let. Tisíce lidí se s ní
setkalo na krajských kolech nebo při velkém finále v Praze. Milióny lidí mělo možnost o ceně Ď vědět z médií. A přesto se stane, že řeknou lidé: „Jej, to je krásný projekt!
Škoda, že jsem o něm nevěděl!“ – A já vysvětluji, že dnes už to není tak, že by cena Ď
neuměla najít cestu ke všem lidem, dnes
už je to tak, že každý, kdo chce, může najít
cestu k ní. Děkuji své rodině za odevzdanost
ceně Ď a stejně tak všem krásným spolupořadatelům a partnerům, neboť atmosféru
ceny Ď, tu neopakovatelnou, vytváříme
všichni dohromady.
CELOSTÁTNÍ
KOLEGIUM
Cena Ď 2013 / XIII. ročník
Ve všech čtrnácti krajích ČR
rozhodují o nominacích Kolegia regionální. Ve velkém
finále rozhoduje Kolegium
celostátní. Každý jeho člen
obdržel seznam všech nominací tři týdny před konáním
finále. Hlasování se tradičně
koná v Zemském salonku
Národního divadla tři hodiny
před začátkem ceremonie.
Do poslední chvíle nikdo neví,
kdo bude oceněn. Toto napětí je znát i během programu,
neboť každý z několika set
nominovaných do poslední
minuty neví, zda nebude vyzván na scénu. Práce Kolegia
je nesmírně těžká - poděkování si zaslouží skutečně všichni
nominovaní! Proto členové
celostátního Kolegia při předávání cen nezapomínají zdůraznit, že ceny Ď jsou symbol,
dík a uznání však patří všem
přítomným.
Mgr.
David
Pospíšil
sponzoring
Národního
divadla
Naše stávající společnost
nemá zvyk a zájem individuálně přispívat na kulturu ve všech jejích formách,
i když tradicí této země je
pravý opak. Tuto skutečnost
je možno demonstrovat právě na vzniku ND.
Proto si velice vážím, že právě Národní divadlo na tento
historický fakt navazuje
a stalo se místem pravidelného setkání mecenášů
a dobrodinců, kteří v mnoha od sebe odlišných oblastech podporují dobrou věc.
Všem těmto lidem patří velký dík celé naší společnosti
a to nejen nominovaným na
cenu Ď 2013, ale i všem, mnohokrát bezejmenným, kteří
bez aplausu okolí podpořili
nebo pomohli dobré věci.
Na všechny nominované na
cenu Ď se upřímně těším
a věřím, že si chvíle ceremoniálu opravdu užijí.
Mgr.
Miroslav
Bobek
ředitel
ZOO Praha
Všichni, kdo řádně vykonávají svou práci, si zaslouží
úctu. Slovem řádně přitom
nemíním pouhé odvedení
povinností, nýbrž působení
ve prospěch celku. Naplňování poslání, chcete-li.
A je přitom jedno, zda jde
o poslání lékaře, anebo
zahradníka. Mnozí z těch,
kdo řádně odvádějí svou
práci, také často pomáhají
zcela mimo její rámec. Jim
je spolu s naší úctou určena
cena Ď. Děkujeme!
Běla Gran Jensen
prezidentka Hnutí na vlastních nohou Stonožka
a držitelka titulu „Zahraniční
Čech roku 2012“
Už přes 2000 let se snažíme o „dokonalou“
demokracii. Ne každý z nás si přitom uvědomuje, že demokracie je především zodpovědnost. Jak řekl J. F. Kennedy: „V demokracii se neptej, co tvoje země může udělat pro
tebe, ale co ty můžeš udělat pro tvoji zemi“.
V naší zemi je to extra náročné. Naše republika je mladá a i přes to jsme ve 30. letech
byli 3. nejvyspělejší zemí v Evropě.
Jenomže naše úsilí a naše demokracie byla
přerušena válkou a potom 42 lety diktaturou proletariátu, jak se tomu odborně říká.
Ne každý z nás si uvědomuje demokracii
především jako povinnost. Ne každý z nás
je ochoten dělat něco pro druhé a dělat to
zadarmo a dělat to s radostí a láskou. A většina z nás si myslí, že takových lidí mezi námi
moc není. Ale není to pravda. Je nás více než
bychom věřili. Jenomže umíme za to vždy
poděkovat nebo to ocenit?
A to je přesně to, co dělá cena Ď. Každý rok
na prknech ND přijmou poděkování alespoň
někteří z těch, o kterých víme, jak jsou štědří, mimořádní a kteří jsou vzorem pro nás
všechny. To je to, proč já osobně považuji
cenu Ď za tu nejdůležitější cenu, která se
v této zemi každý rok uděluje.
Ing. Vladimír
Zábranský
jednatel - První
chodská s.r.o.
a držitel GRAND
PRIX Ď 2011
O ceně Ď se nedá moc mluvit
a psát. Cena Ď se musí prožít.
Přeji každému, aby poznal tu
spoustu skvělých lidí, kteří na
tomto projektu pracují, kteří
jsou nominováni a kteří všichni
dělají více než musí. Když je člověk pozná, nemusí mluvit. Stačí
se v Národním divadle ve správný den ceny Ď usadit, dívat se
a mít u srdce krásný pocit.
Doc. MUDr.
Samuel
Vokurka, Ph.D.
Dita
Kintšnerová
Mgr. Ondřej
ředitel správní rady
Nadace pro transplantace kostní dřeně
spolumajitelka
Horního hradu
u města Ostrov
ředitel centra
vysílání
Českého rozhlasu
Poděkování za jakoukoliv formu
nezištné pomoci se může zdát
jako samozřejmost, ale není
tomu tak vždy. Poděkování za
nezištnou pomoc ve formě oficiálního ocenění se může zdát
jako nepatřičné, ale nemusí
tomu tak být. Cena Ď není ani
samozřejmá, ale ani nepatřičná.
Cena Ď, i když najde jednoho
konkrétního „majitele“, vždy
současně ukazuje na všechny,
kterým poděkování za pomoc
druhým také plně náleží.
Chybí mi slova, kterými bych
vyjádřila úžasnou atmosféru
ceny Ď, které se mohu účastnit.
Slavnostní vyhlášení v Národním divadle je špička obrovského kusu práce, který za sebou mají organizátoři Richard
s manželkou. Povedlo se jim
oslovit, nadchnout a spojit dnes
již tisíce lidí, kteří jako kapka
v moři chtějí pomoci tam, kde
si člověk, památka, instituce,
zoo... sama pomoci nemůže.
A postupně se z nás malých kapek stal potůček. Když jsem loni
hleděla do naplněného hlediště
Národního divadla, tak již jsme
řeka. Ď všem!
Nováček
Na ceně Ď je nejkrásnější, že ji
dostávají lidé, kteří žádné poděkování neočekávají. O to silnější
je, když vystoupí na prkna Národního divadla a aplaudují jim
stovky lidí. Je úžasné vidět, jak
se ti obyčejní skromní hrdinové
stydí, červenají a utírají si oči kapesníkem.
Na ceně Ď je nejhorší, že z těch
všech přihlášených dobrodinců
musíme vybrat jen několik málo
„vítězů“. Řeknu vám, je to trápení.“
Nominace na celostátní
ceny Ď 2013
XIII. ročník má dosud za sebou 3 městská kola ceny Ď
– Ostrov, Nový Bor a Děčín a 14 regionálních kol ceny
Ď – konaných ve všech 14 krajích ČR.
Ta nominace, která nezískala regionální cenu Ď, automaticky postoupila do celostátního finále, kde je
zařazena do příslušné kategorie a má tak šanci získat
jednu z celostátních cen Ď, kromě „GRAND PRIX Ď“.
Ta nominace, která získala regionální cenu Ď, není již
ve finále zařazena do příslušných kategorií, neboť je
zařazena do kategorie hlavní „GRAND PRIX Ď 2013“
(tuto cenu získá jeden ze čtrnácti krajských vítězů).
Ta nominace, která byla podána sice po uzávěrce regionálních kol, ale ještě „stihla“ uzávěrku finále v ND,
je zařazena do příslušné kategorie a má šanci získat
jednu z celostátních cen Ď, nikoliv „GRAND PRIX Ď“
(neboť nominace nezískala regionální cenu).
Ta nominace, kterou přihlásili členové celostátního
Kolegia – se neúčastní regionálních kol a nemá tak
šanci získat jednu z celostátních cen v příslušných
kategoriích, stejně jako nemůže získat „GRAND PRIX
Ď“, ale má šanci ve speciální kategorii získat celostátní cenu Ď vyhlášenou oním členem Kolegia (nominace Národního divadla, ZOO Praha, Nadace pro
transplantace kostní dřeně, Hnutí na vlastních nohou
Stonožka a Svět Běly Gran Jensen).
Tedy, letos budou v Národním divadle uděleny tyto
celostátní ceny v těchto kategoriích…
V rámci XIII. ročníku ceny Ď budou
20. června 2013 v Národním divadle uděleny
ceny Ď v těchto kategoriích:
Cena Ď pro mecenáše Národního divadla
Národní divadlo nominuje: Plzeňský Prazdroj a.s.; Komerční banka a.s.
Cena Ď pro mecenáše Národního divadla – cena ředitele ND
Ing. Václav Pelouch – pověřen dočasně zastupováním funkce ředitele ND,
nominuje: Bohemian Heritage Fund, nadační fond; Prof. Dr. Dadja Altenburg
- Kohl
Cena Ď pro mecenáše divadel v ČR
Městské divadlo v Mostě nominuje: Severočeské doly a.s. Chomutov /
Městské divadlo Zlín, p.o. nominuje: TESCOMA s.r.o. / Švandovo divadlo na
Smíchově, Praha nominuje: ADASTRA s.r.o. / DIVADLO F. X. ŠALDY, Liberec
nominuje: Nadace PRECIOSA; Cateringová společnost Krajská nemocnice
Liberec; Teplárna Liberec, a.s.; A.S.A. Liberec s.r.o.; Pro flor / Severočeské
divadlo s.r.o., Ústí nad Labem nominuje: AVE Ústí nad Labem s.r.o. / Slezské
divadlo Opava nominuje: Ferram, strojírna s.r.o. / Slovácké divadlo Uherské
Hradiště nominuje: KOVOVÝROBA HOFFMANN, s.r.o. / Dejvické divadlo,
Praha nominuje: ČSOB
Cena Ď pro mecenáše Zoologické zahrady Praha
Zoologická zahrada Praha nominuje: Miloslav Stašek; Komerční
banka, a.s.; Ing. Aleš Posselt; Pavel Žďárský; MUDr. Jiřina
Charvátová; Anna Sedláčková
Cena Ď pro mecenáše zoologických zahrad v ČR
Zoologická zahrada Jihlava nominuje: Milada Zemanová a Marie
Lysá / Zoologická zahrada Ústí nad Labem nominuje: manželé Eva
a Květoslav Zaplatílkovi / Zoologická zahrada Ostrava nominuje:
ZŠ a MŠ Horní Suchá / Zoologická zahrada Děčín – Pastýřská stěna,
p.o. nominuje: STAP Vilémov, a.s.; Valdemar Grešík – NATURA
s.r.o.; Petra a Václav Drozdovi / ZOO Dvůr Králové a.s. nominuje:
Základní škola Týniště nad Orlicí; Pavel Holešínský; Marie Sixtová;
Jana Řeháková; Petr Bartheldi
Cena Ď pro mecenáše muzeí, hradů, zámků
a kulturních zařízení v ČR
Státní zámek Uherčice nominuje: UK Friends of Czech Historic
Buildings, Gardens and Parks; Znojemský hudební festival,
o.s. / Spolek přátel hradu Lukova, o.s., nominuje: členy Hnutí
Brontosaurus a Spolek přátel hradu Lukova, o.s. / město
Kamenický Šenov nominuje: Peter Rath / Statutární město
Prostějov nominuje: Libuše Doleželová / město Ostrov nominuje:
KOBERCE BRENO, spol. s r.o.; Rodinné centrum Ostrůvek; Lesy
České republiky; Algon Plus; Walburga Mikešová; Ostrovská
teplárenská a.s.; Nemos Plus Ostrov / Muzeum Techniky Sokolov
nominuje: Chodovar spol. s r.o.; MARENT půjčovna stavebních
strojů; Zdeněk Touš; Jan Kuneš / Kulturárium o.s., Brno nominuje:
GILL´S COFFEE; Aňo Agency / město Moravské Budějovice
nominuje: SKUPINA ČEZ; Ing. Vlastimil Bařinka; František Vlk;
„Moravskobudějovičtí skauti“ / Nadační fond Koleč nominuje:
Petr Binder; Fórum Dárců; Triocom s.r.o. / NPÚ, správa státního
hradu Křivoklátu nominuje: Václav Friebert / město Rakovník
nominuje: Milena Křikavová; Procter & Gamble – Rakona, s.r.o.
/ TAKT Liberec, o.s. nominuje: Nadace PRECIOSA / Obec Losiná
nominuje: František Dvořák / Smíšený pěvecký sbor Janáček,
Jablonec nad Nisou nominuje: Nadace PRECIOSA / Horní Hrad,
o.p.s. nominuje: Lenka Pokorná s rodinou; Jakub Mulač, COBRA
spol. s r.o.; Jan Löfelmann, Včelařský dům MEDOCENTRUM; Viktor
Kouřil – Výchovný ústav Pšov; Bc. Pavel Čekan, starosta města
Ostrov / Comenius Fulnek, o.s. nominuje: Stanislav Šmeidler;
František Münster, VVM IPSO, s.r.o.; Nadace Kousek po kousku;
František Pavlík; Moravskoslezský kraj; Město Fulnek; Nadační
fond Hyundai; Nadace OKD; Ing. Dagmar Pantálková, Pamet,
s.r.o. / Uměleckoprůmyslové museum v Praze nominuje: Věra
Neumann – in memoriam / Centrum neziskových organizací Plzeň,
o.s. nominuje: Hana Gerzanicová / město Nový Bor nominuje: Ivan
Lacko
Cena Ď pro mecenáše
Nadace pro transplantace kostní dřeně
Nadace pro transplantace kostní dřeně nominuje: Ing. Hynek
Sladký, MBA; Ivana Oblištilová; Jaroslav Dušek; Obecní Dům, a.s.,
Praha; MUDr. Tomáš Svoboda; Ing. Bc. Irena Trefná
Cena Ď pro mecenáše nebo
dobrodince nadací, nemocnic a charitativních
organizací v ČR
Sociální služby města Pardubic, DS Slunečnice nominují: AKTIPO
o.s. / Advokátní kancelář Harantová nominuje: Ing. Aleš Hodina
/ Spolek Trend vozíčkářů Olomouc nominuje: DELIKOMAT
s.r.o.; Auto Kubíček s.r.o.; RESTOMA s.r.o.; SUDOP Praha a.s.;
Severomoravská plynárenská, a.s. / STŘED o.s. nominuje: VIA ALTA
a.s., Třebíč / Inka Nováková a Jana Hanová nominují: For Jane o.s. /
Denní a týdenní stacionář Jihlava nominuje: bauMax ČR, s.r.o.; Sbor
dobrovolných hasičů Hamry nad Sázavou; Bc. Vladislav Posekaný,
provozovatel College Centra Jihlava / město Ostrov nominuje:
JSDH Ostrov; Pavel Petričko / Oblastní charita Červený Kostelec,
středisko Hospic Anežky České nominuje: Marie Zákravská;
Josef Zákravský; Mgr. Věra Adámková / Sociální služby města
České Lípy, p.o., nominují: Zdenka Hiklová / Asociace pomáhající
lidem s autismem - APLA-Vysočina o.s., Jihlava nominuje:
manželé Kozubíkovi; BOSCH DIESEL s.r.o. / Sociální služby
Uherské Hradiště - Domov pro osoby se zdravotním postižením
Uherský Brod nominují: Ing. Petr Sláčala, MBA, EGP Invest, spol.
s r.o.; Dalibor Hromčík / Centrum LADA, o.s., Pacov nominuje:
Ing. Jiří Majer; Zdeněk Rendl; Hranipex a.s.; OVB Allfinanz,
a.s.; JUDr. Jaroslav Tichý, ČSOB; BOSCH DIESEL, s.r.o., Jihlava
/ Hospicové hnutí – Vysočina, o.s., Nové Město na Moravě
nominuje: MEDIN, a.s.; Bosch Diesel s.r.o. / Nemocnice Nové
Město na Moravě, p.o. nominuje: COMPAS automatizace, spol.
s.r.o. / Spokojený domov, o.p.s., Mnichovo Hradiště nominuje:
NeonLak, Mladá Boleslav; Ford Bospor, Mladá Boleslav;
CentrPCO, Mladá Boleslav / Olomoucký kraj nominuje: Nadační
fond Větrník; Národní rada osob se zdravotním postižením ČR /
město Děčín nominuje: Prof. Dr. Wolfgang Marcus / Jablonecký
klub onkologických pacientů nominuje: Nadace PRECIOSA
/ Dlouhá cesta, o.s. nominuje: Lucie Burdová; Mgr. Zuzana
Hrušková; Libuše Fáryová; Bibiana Wildnerová / město Rakovník
nominuje: Bc. Zlatuše Lüftnerová; Ilona Hrušková; Marie
Šindelková / Sarema Liberec s.r.o. nominuje: Viktor Moucha; Jan
Lorenc; Eva Sluková; Nadace PRECIOSA / Nemocnice Jablonec
nad Nisou, p.o. nominuje: Nadace PRECIOSA / Hospicová péče
sv. Zdislavy o.p.s., Liberec nominuje: Nadace PRECIOSA; Denso
Manufacturing Czech s.r.o. Liberec / občanské sdružení D.R.A.K.,
Liberec nominuje: Nadace PRECIOSA / Nemocnice s poliklinikou
Česká Lípa, a.s. nominuje: Nadace PRECIOSA / Domov sv.
Josefa, Žireč nominuje: Rudolf Srba / Oblastní charita Hradec
Králové nominuje: Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína,
Hradec Králové; Elektrárny Opatovice, a.s. / Svaz neslyšících
a nedoslýchavých v Jablonci nad Nisou nominuje: Nadace
PRECIOSA / Potravinová banka v Ústeckém kraji nominuje:
Globus ČR, HM Trmice / HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s. nominuje:
Nadační fond „Umění doprovázet“ / TyfloCentrum Karlovy Vary,
o.p.s. nominuje: Mgr. Jiří Klsák, Magistrát města Karlovy Vary;
Lions club Karlovy Vary Spa; Rotary club Karlovy Vary; Vodárny
a kanalizace Karlovy Vary, a.s. / OSRPŠ při ZŠ T.G. Masaryka Opava
nominuje: Hnutí na vlastních nohou Stonožka při ZŠ T.G.M. Opava
/ Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. – úsek 6.1. – Azylový dům
nominuje: manželé Katarína a Peter Bezákovi / Pohoda o.s., Praha
nominuje: AKTIPO o. s.
Cena Ď pro mecenáše nebo dobrodince
Hnutí na vlastních nohou Stonožka
Základní škola Chodov nominuje: Martina Havlíková / Základní
škola s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické
fakulty UK, Praha 2, Kladská nominuje: Mgr. Jiří Šeffl / Základní
škola Boskovice nominuje: Mgr. Jana Svobodová; Ing. Jaromíra
Vítková; plk. Ing. Vojtěch Němeček, Ph.D. / Základní škola
Středokluky nominuje: Mgr. Iva Farová; Miroslava Wildtová
Cena Ď za morální vzor v ČR
Běla Gran Jensen nominuje: Věra Čáslavská; Klub Za starou Prahu
Cena Ď pro mecenáše nebo dobrodince
dětských domovů a ústavů sociální péče pro děti
a mládež v ČR
Dětský domov a Školní jídelna Boršov nad Vltavou nominuje:
Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. / LILA Domov pro postižené děti
Otnice nominuje: AKTIPO o.s.; TANGO Havlíčkův Brod, v.o.s. /
Dětský domov Hodonín u Kunštátu nominuje: TANGO Havlíčkův
Brod, v.o.s. / Dětský domov Dolní Lánov nominuje: TANGO
Havlíčkův Brod, v.o.s. / Dětský domov, ZŠ a MŠ Krompach
nominuje: Mgr. Martina Poláchová; Květoslava Pěčková; TANGO
Havlíčkův Brod, v.o.s. / Dětský domov Semily nominuje: TANGO
Havlíčkův Brod, v.o.s. / Dětský domov Janovice u Rýmařova
nominuje: TANGO Havlíčkův Brod, v.o.s.; Thomson Reuters
/ Dětský domov Ostrava - Slezská Ostrava nominuje: Šrot
Trojek, a.s.; Tango Havlíčkův Brod, v.o.s.; NEW Eltom, s.r.o.;
Taťána Niklová; Statutární město Ostrava, Městský obvod
Slezská Ostrava / Ratolest Brno, o.s. nominuje: T – Systems Czech
Republic, a.s.; Delikomat, s.r.o. / Dětské centrum Veská nominuje:
Třída 8.B., Mgr. Ilona Havlasová - ZŠ, ul. Staňkova, Pardubice; Pavla
Adámková, Aneta Křivková, Karolína Vyhnálková; Veolia voda
Česká republika, a.s. (Provozovna BČOV Pardubice); HC ČSOB
POJIŠŤOVNA PARDUBICE; Kožešiny Luděk Slanař, Pardubice /
Domov Větrný mlýn Skalička nominuje: AKTIPO o.s. / Dětský domov
Jeseník - lázně nominuje: Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. / Dětský
domov a Školní jídelna Hranice nominuje: Tango Havlíčkův Brod,
v.o.s. / Dětský domov Nové Strašecí nominuje: Tango Havlíčkův
Brod, v.o.s.; město Kladno; Audabiac, a.s. / Dětský domov a Školní
jídelna Lipová u Šluknova nominuje: Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. /
Dětský domov Humpolec nominuje: Tango Havlíčkův Brod, v.o.s.;
Beruška HB, o.s.; Nadační fond Hanky Kynychové / Dětský domov
Senožaty nominuje: Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. / Dětský domov,
ZŠ a ŠJ Jihlava nominují: Hitrádio Vysočina; Městys Větrný Jeníkov
/ Dětský domov Kamenice nad Lipou nominuje: Tango Havlíčkův
Brod, v.o.s. / Dětský domov Budkov nominuje: Tango Havlíčkův
Brod, v.o.s. / Dětský domov Bystřice pod Hostýnem nominuje:
Citibank Europe plc, organizační složka; Nadační fond ALBERT;
Tango Havlíčkův Brod v.o.s. / Kojenecké a dětské centrum,
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, Valašské Meziříčí
nominuje: Myonic s.r.o.; Miroslav Vyňuchal; Sdružení člověk
člověku; Milan Ondřej / ZŠ, DD, ŠD a ŠJ Vrbno pod Pradědem
nominují: Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. / Domov pro osoby se
zdravotním postižením Milíře nominuje: Tango Havlíčkův Brod
v.o.s.; žáci ZŠ Zárečná, Tachov / KROK, poskytovatel sociálních
služeb, Kamýk nad Vltavou nominuje: Tango Havlíčkův Brod,
v.o.s. / Jedličkův ústav Liberec nominuje: Kristýna Kolomazníková
a Simona Křivánková; MARKETING K2 s.r.o. Liberec; zaměstnanci
ČEZ Distribuce Děčín / Domov pro osoby se zdravotním postižením
Kunovice nominuje: DEICHMANN-OBUV s.r.o.; kovovýroba
Hoffmann, s.r.o. / Dětský domov Kašperské Hory nominuje:
25. protiletadlová brigáda Strakonice; Spolu dětem o.p.s.; Nadace
Terezy Maxové dětem; Zaměstnanci HRG CR / Dětské centrum
Znojmo, p.o. nominuje: Pegas Unwoven a.s. Znojmo; S-Morava
leasing, a.s. Znojmo / Dětský domov Mikulov nominuje: Emerson
Climate Technologies, s.r.o. (Mikulov); Zdeňka Frýbertová / Dětský
domov Dagmar, Brno nominuje: Ladislav Cmíral – KOMEDIOMAT;
NOVARTIS s.r.o.; Coca-Cola HBC ČR, s.r.o. / Dětský domov a školní
jídelna Hora sv. Kateřiny nominuje: Tango Havlíčkův Brod, v.o.s.
/ Domov „Bouřňák“ Háj u Duchcova nominuje: Aktipo, o.s. /
Dětský domov Boskovice nominuje: Tango Havlíčkův Brod, v.o.s.
/ Soukromý dětský domov s.r.o., Budišov u Třebíče nominuje:
Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. / Dětský domov Potštejn nominuje:
Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. / Dětský domov Česká Lípa nominuje:
Fehrer Bohemia s.r.o.; Mgr. Hana Moudrá; JOHNSON CONTROLS;
Pan Vladimirov, Obchodní dům Andy; Nadace Asociace hotelů
a restaurací České republiky; Nadační fond ALBERT / Dětské
centrum Pavučinka nominuje: Občanské sdružení Pohoda; Mária
Usnulová a JUDr. Milan Usnul / Dětský domov Čtyřlístek, Planá
nominuje: Jahodárna Kříž / Dětský domov, Základní škola, Školní
jídelna a Školní družina Volyně nominují: Michal VESELÝ – Blue
Sky Service s.r.o. / Dětský domov Zlín nominuje: Dr. Jan Štilec;
Májová Štípa; CROSS Zlín a.s.; Kynologové Krajského ředitelství
policie Zlínského kraje / Dětský domov Žíchovec nominuje: Martina Kocánová
Cena Ď pro mecenáše nebo dobrodince
domovů pro seniory a ústavů sociální péče
pro dospělé a starší spoluobčany v ČR
Domov pro seniory Jevišovice nominuje: Dobrovolnické centrum
ADRA, Znojmo / Domov pro osoby se zdravotním postižením
PRAMEN v Mnichově nominuje: Bára Štěpánová / Barevné domky
Hajnice nominují: Benjaming Band; Ing. Arch. Michal Rosa / Domov
„Zvíkovecká kytička“ nominuje: Mgr. Václav Soukup, sekretář MK sv. Víta; plk,
Ing. Radim Studený, velitel Hradní stráže; Pavel Schwarz, Lions Club Rokycany;
Ing. František Zeman, Kooperativa pojišťovna, a.s. Rokycany; RNDr. Miroslava
Šandová, Muzeum Dr. B. Horáka / Domov sv. Karla Boromejského, Praha
nominuje: Miloslava Procházková Avanti / Domov Paprsek Olšany nominuje:
Nakladatelství UMÚN s.r.o.; Obecní úřad Bludov; Roman Till; Josef Rýznar; MAS
Horní Pomoraví o.p.s. / Domov sv. Alžběty – domov pro seniory nominuje:
Tyco Electronics Czech s.r.o.; Mgr. Pavel Komínek / Domov pro seniory, p.o.
Sokolnice nominuje: KŘESŤANSKÝ SBOR, Brno-Židenice / Dům sv. Antonína,
Moravské Budějovice nominuje: Mgr. Jana Brancuzská; Mgr. Pavel Pokorný /
Domov bez zámku, p.o. se sídlem v Náměšti nad Oslavou nominuje: Vladimír
Měrka / Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, p.o.
nominuje: Bc. Pavlína Němečková; AKTIPO, o. s. / Domov u fontány, Přelouč
nominuje: Willi Versluis / Domov pro seniory Máj České Budějovice nominuje:
Občanské sdružení ADRA, České Budějovice / Domov svaté Rodiny, Praha
nominuje: Vlastimil Malý / město Moravské Budějovice nominuje: Zdeňka
Fenclová a Danka Svobodová
Ze zasedání celostátního Kolegia...
Ze zasedání celostátního Kolegia...
O setkání mecenášů a dobrodinců v Národním divadle v roce 2012 informovala
Česká televize.
Rodokmen udělených cen Ď 2013
Cena Ď byla „počata“ k ránu 11. června 2000 na břehu Jaderského
moře. Otcem byl Richard Langer a matkou „obava“, že už nic dobrého nikdy nevymyslí. Ta ho vzbudila kolem druhé noční hodiny
a nedala mu spát tak dlouho, než vstal, otevřel si sedmičku červeného chorvatského vína a v šest ráno byl na světě nápad s názvem
„cena Ď“. S pomocí rodiny a mnoha složitě hledaných báječných
nadšenců, za neuvěřitelné vstřícnosti Národního divadla, se podařilo obyčejné rodině ze západu Čech - na den přesně po roce od
nápadu - uskutečnit první ročník udílení cen Ď mecenášům a dobrodincům. Stalo se tak 11. června 2001. Jak jde letopočet, přibývají
i ročníky ceny Ď. Letos je rok 2013 a je tu krásný XIII. ročník, který
by nebyl bez podpory stovek jednotlivců, mnoha firem a institucí.
Cena Ď je společné dílo nás všech.
Za poslední tři ročníky se tak Martin Vavrys stal zprvu nenápadně,
ale dnes už jistě - součástí projektu cena Ď. Za ta tři léta jsme ho
poznali jako člověka pracovitého, skromného, úspěšného, nesmírně kreativního a vstřícného. Však se mu podívejte do očí, také on
už dává cenám Ď díl své atmosféry a svého světa.
V každé regionální nebo celostátní skleněné ceně Ď je tak kousek
duše každého, kdo projektu pomáhá. S ohledem na to pak s láskou
vyrábí ceny Ď mistři skláři v rukodělné sklárně ARTCRISTAL BOHEMIA ve Velkém Oseku. S každou se doslova mazlí. Majitelé sklárny – rodina Machálkových – osobně s myšlenkou ceny Ď souzní
a dává tak projektu i svůj díl atmosféry, energie a vůle.
Když se roku 2011 projekt rozšířil o krajská kola a vznikla tak i novinka „GRAND PRIX Ď“, zvažovalo se, jak by měla tato cena vypadat. Po mnoha úvahách padla volba na originál obraz od malíře, který krásně vystihne písmeno Ď tak, aby tento motiv, každý
rok drobně upravený, zároveň sloužil i jako logo daného ročníku.
Tento úkol nádherně zvládl malíř Martin Vavrys z rodinné Galerie
Vavrys, v Kotcích 12, Praha 1 – který vystavuje nejenom doma, ale
i v různých částech světa, včetně USA. Loni dokonce získal první
místo v kategorii Výtvarné a užitné umění v soutěži mladých umělců Prahy 1. Aktuálně můžete navštívit celoroční výstavu jeho soch
ve vstupu do Blues sklepu, Liliová 10, Praha 1.
Malíř „letícího písmene Ď“ - Martin Vavrys.
nominace
GRAND PRIX Ď
2013
V samém závěru ceremonie, po udělení všech celostátních cen Ď, přichází na
scénu Národního divadla 14 regionálních vítězů. Každý si přináší regionální
cenu Ď, o které rozhodovalo regionální
Kolegium. A je tu nejtěžší úkol pro celostátní Kolegium – vybrat ze čtrnácti jednoho a předat mu GRAND PRIX Ď 2013!
Než si prolistujete následující stránky
s přehledem o konaných regionálních
kolech a dovíte se tak, jakých 14 regionálních vítězů má šanci GRAND PRIX Ď
2013 získat, můžete zavzpomínat na rok
2012 a 2011, kdy se tato cena již udělila.
Poznámka: Prvních deset ročníků nemělo
regionální kola a tudíž nebyla ani GRAND
PRIX Ď. Pro stále větší počet nominací
byl od XI. ročníku projekt rozšířen o kola
regionální, aby vznikla takzvaná „šance
navíc“ ještě před tím, než se všechny nominace setkají ve finále, kde je již „veliká
konkurence“. Stále však platí, že ač má
cena Ď vítěze, nemá poražených. Samotná nominace je velkým díkem mecenášům a dobrodincům! Všem je při finálové
ceremonii poděkováno…
 Udělení historicky první GRAND PRIX Ď 21. června 2011
v Národním divadle. Tehdejší ředitel PhDr. Ondřej Černý
právě pogratuloval Ing. Vladimíru Zábranskému, jehož
firma První chodská s.r.o. podporuje kluky v dětských domovech geniálním projektem „Schody do života“, který
pan Zábranský vymyslel.
 Ing. Vladimír Zábranský jímá
GRAND PRIX Ď 2011 v podobě obrazu
malíře Martina Vavryse. Letící písmeno Ď je každým rokem trochu upravené a vždy slouží jako předloha pro
tiskoviny daného ročníku – viz titulní
stránka tohoto programu.
 Manželům Šislerovým, držitelům GRAND
PRIX Ď 2012 (za 17 let pomoci potřebným
v hospici) gratuluje za aplaudování hlediště Národního divadla Jeho excelence Jens
Eikaas, velvyslanec Norského království
(před chvílí převzal cenu pro premiéra vlády Norska).
21. března 2013 se konalo na náměstí TGM v Přerově regionální kolo ceny Ď v Olomouckém kraji
Regionální Kolegium:
Ing. Irena Kanovská
jednatelka společnosti,
MOTOR expert s.r.o.
Martina Qítko Procházková
redaktorka,
Radio Haná s.r.o. - Olomouc
Mgr. Božena Přidalová
ředitelka, ZŠ Za Mlýnem, Přerov
Magdalena Veselá
jednatelka,
TV Morava s.r.o., Olomouc
Ing. Daniela Novotná
vedoucí kanceláře
primátora města Přerova
Mgr. Yvona Kubjátová
náměstkyně hejtmana
Olomouckého kraje
MUDr. Jana Šlechtová
dětská lékařka, Přerov
Na základě nominace Sdružených zařízení pro péči o dítě v Olomouci
za trvalou, intenzivní a originální pomoc - Cenu Ď v Olomouckém kraji
2013 získalo „Dobré místo pro život o.s.“ Regionální cenu Ď převzala
předsedkyně Věra Novotná.
22. března 2013 se konalo v Hotelu Dukla ve Znojmě regionální kolo ceny Ď v Jihomoravském kraji
Regionální Kolegium:
Mikuláš Blažíček
ředitel, Hotel Dukla Znojmo
Ladislav Chmelík
tajemník,
Český filharmonický sbor Brno
Mgr. Olga Bauerová
ředitelka, ZŠ a MŠ Brno,
Jihomoravské nám. 2
Na základě nominace Domova pro seniory Zastávka za mimořádnou
finanční pomoc a za lidský přístup k podpoře poslání domova - Cenu Ď
v Jihomoravském kraji 2013 získal pan František Kylián.
27. března 2013 se konalo v Rakovníku regionální kolo ceny Ď ve Středočeském kraji
Regionální Kolegium:
Ing. Pavel Gregorič
generální ředitel,
Tradiční pivovar v Rakovníku, a. s.
Martin Dohnal
jednatel, SVS, spol. s r.o.
Ing. Jan Machálek
zástupce společnosti,
ARTCRISTAL Bohemia
Na základě nominace Českého muzea stříbra, p.o. Kutná
Hora za třicetiletou nadstandardní a obětavou práci a péči
navíc pracovníka v oblasti
záchrany památek - Cenu Ď
ve Středočeském kraji 2013
získala paní Dagmar Fundová.
11. dubna 2013 se konalo v HITRÁDIU VYSOČINA regionální kolo ceny Ď v kraji Vysočina
Regionální Kolegium:
Ing. Arch. František Vostál
majitel a ředitel
společnosti Hitrádio Vysočina
Richard Hašek
vnuk spisovatele Jaroslava Haška
Ing. Jana Fischerová
poslankyně PS PČR
Radomír Dvořák
sochař
Ing. Jaroslav Vymazal
primátor, město Jihlava
Na základě nominace města Telč za velké lidské hrdinství při záchraně
pěti životů po autonehodě - Cenu Ď v kraji Vysočina 2013 získala trojice
občanů: Irena Drevňáková, Roman Červenka a Ing. Jiří Kadlec (cenu převzali první dva jmenovaní).
16. dubna 2013 se konalo v ČRo Plzeň regionální kolo ceny Ď v Plzeňském kraji
Regionální Kolegium:
Doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
předseda, Nadace
pro transplantace kostní dřeně
Martin Baxa
primátor města Plzně
biskup Mons. František Radkovský
Biskupství plzeňské
Květoslava Bodollová
vedoucí Redakce volné
rozhlasové tvorby, ČRo Plzeň
Zuzana Pokorná
baletní mistr, Divadlo J. K. Tyla Plzeň
nositelka ceny Thálie za balet
Na základě nominace Dětského domova Kašperské Hory za
dlouhodobou podporu, spolupráci přerostlou v přátelství
a za mnohá osvojení dětí a mimořádně lidský přístup k nim
- Cenu Ď v Plzeňském kraji 2013
získali manželé Jitka Černá a Miroslav Černý. Cenu převzala jim
blízká Denisa Bytelová.
24. dubna 2013 se konalo ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti regionální kolo ceny Ď ve Zlínském kraji
Regionální Kolegium:
Mgr. Igor Stránský
ředitel Slováckého divadla
Akad. malíř Pavel Vavrys
malíř a majitel galerie Vavrys Praha
Ing. Arch. Ivan Bergmann
architekt
Prof. Ing. Petr Sáha, CSc.
rektor Univerzity
Tomáše Bati ve Zlíně
Na základě nominace
Kojeneckého a dětského centra – zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc,
Valašské Meziříčí za
opakovanou finanční
a další velkou kreativní pomoc - Cenu Ď
ve Zlínském kraji 2013
získalo občanské sdružení Korunka. Cenu
převzala paní Veronika Záhorská.
26. dubna 2013 se konalo v Městském divadle v Novém Boru regionální kolo ceny Ď v Libereckém kraji
Regionální Kolegium:
Mgr. Jaromír Dvořák
starosta, město Nový Bor
Monika Váňová
umělecká fotografka, Studio M101
Jiřina Chrtková
Art director,
vydavatel LIBERECKÝCH LISTŮ
Šárka Škapiková
redaktorka, ČRo SEVER
Město Nový Bor
Na základě nominace města Nový
Bor za mimořádnou, osobitou a záslužnou celoživotní činnost při vý chově a vzdělávání
v oblasti sklářství
- Cenu Ď v Libereckém kraji 2013 získal
dvaadevadesátiletý
pan Vlastimil Pospíchal.
5. května 2013 se při Klášterních slavnostech města Ostrov konalo regionální kolo ceny Ď v Karlovarském kraji
Regionální Kolegium:
Bc. Pavel Čekan
starosta města Ostrov
Jaroslav Svěcený
houslový virtuóz
Zdeněk Trnka
redaktor zpravodajství,
ČRo Karlovy Vary
Zdeněk Bálek
majitel Muzea historických
motocyklů v Bečově nad Teplou
Ing. Marek Poledníček
čestný člen - zasloužil se o první krajskou
cenu Ď v Karlovarském kraji
Město Ostrov
ZUŠ Ostrov
Na základě nominace občanů v regionu
Karlovarského kraje
za mimořádné nasazení v oblasti pomoci postiženým spoluobčanům – cenu Ď
v Karlovarském kraji
2013 získalo Denní
centrum Mateřídouška o.p.s., Chodov,
zastoupeno ředitelkou paní Věrou Bráborcovou.
7. května 2013 se v Pardubickém zámku konalo regionální kolo ceny Ď v Pardubickém kraji
Regionální Kolegium:
Mgr. Věra Doležalová
historička Východočeského
muzea v Pardubicích
Ing. Jitka Svobodová
ředitelka, DELTA - Střední škola
informatiky a ekonomie, Pardubice
Ing. Martin Kolovratník
ředitel
ČRo Pardubice
Na základě nominací Domova sociálních služeb Slatiňany, Dětského domova Horní Čermná, Domova na zámku Bystré a Dětského domova Holice
za obětavé organizování celoplošného projektu „Daruj hračku s Českým
rozhlasem a GLS“ – cenu Ď v Pardubickém kraji 2013 získalo Tango Havlíčkův Brod v.o.s., zastoupeno pány Pavlem Klempířem a Pavlem Bekem.
7. května 2013 se ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové konalo regionální kolo ceny Ď v Královéhradeckém kraji
Regionální Kolegium:
Mgr. Eva Svobodová
ředitelka Studijní a vědecké
knihovny v Hradci Králové
Tomáš Pilař
mistr houslař z Hradce Králové
PhDr. Josef Bavor
předseda Unie výtvarných umělců
– oblastní sdružení Hradec Králové
Mgr. Jiří Kánský
ředitel ČRo Hradec Králové
Na základě nominace
Oblastní charity Hradec
Králové za mnohaletou
intenzivní pomoc potřebným – cenu Ď v Královéhradeckém kraji 2013
získala Ing. Viktorie Melicharová.
15. května 2013 se na zámku Děčín v Děčíně konalo regionální kolo ceny Ď v Ústeckém kraji
Regionální Kolegium:
František Pelant
primátor, město Děčín
Ing. Mgr. Michal Šidák
ředitel Gymnázia Dr. Václava
Šmejkala v Ústí nad Labem
Doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc.
předsedkyně Českého
statistického úřadu
Michal Čupr
Mistr Evropy juniorů v šermu
- TJ Slavoj Litoměřice
město Děčín
Na základě nominace o.s.
Naděje za neobvykle rozsáhlou podporu charitativních a sociálních projektů
– cenu Ď v Ústeckém kraji
2013 získalo město Litoměřice, zastoupeno koordinátorkou komunitního plánování
Bc. Janou Hanouskovou.
18. května 2013 se v ZOO Tábor - Větrovy konalo regionální kolo ceny Ď v Jihočeském kraji
Regionální Kolegium:
Mgr. Libor Soukup
vedoucí programu, pověřen řízením regionálního studia Český rozhlas Č. Budějovice
Eva Marešová
ředitelka, Hotel Bílá růže, Písek
Na základě nominace Dětského domova Volyně za
rozsáhlou dlouhodobou
konkrétní pomoc a hlavně za udělanou radost
mnoha dětem – cenu Ď
v Jihočeském kraji 2013
získal pan Ing. Petr Čížek
– SWIETELSKY stavební
s.r.o., zastoupen dcerou
slečnou Čížkovou.
Oldřich Vlček
dirigent, umělecký šéf, sólista,
PONTES - Lupulus s.r.o.
Mgr. Jarmila Lambertová
pedagog, Táborské
soukromé gymnázium, s.r.o.
Ing. Bc. Miroslav Krejča, CSc.
senátor
Mgr. Libor Hrubý, Dipl.Mgmt.
předseda představenstva a generální ředitel,
Zoologická zahrada Tábor – Větrovy, a. s.
Čestný člen
22. května 2013 se v Kapucínském klášteře ve Fulneku konalo regionální kolo ceny Ď v Moravskoslezském kraji
Regionální Kolegium:
Jaroslav Svoboda
předseda, SDRUŽENÍ ČESKÁ ZOO
Lubor Chválek
jednatel, OSA-INVEST s.r.o.
Richard Piskala
prozatimní ředitel, ČRo Ostrava
Vladan Pitel
Marketing Director,
Xline Technology s.r.o., Ostrava
Ing. Petr Kašný
člen Krajské rady ČSTV Moravskoslezského kraje
předseda Okresního sdružení ČSTV v Opavě
člen Výkonného výboru ČMFS
předseda Okresního fotbalového svazu Opava
Na základě nominace Dětského domova Ostrava
Hrabová za osm let nezištné finanční pomoci (dohromady to činí 200.000,- Kč)
za skromného a nenápadného chování dárce – cenu Ď
v Moravskoslezském kraji
2013 získal pan Jan Kadlec,
majitel servisu Auto Kadlec
(na snímku s manželkou).
26. května 2013 se v ZOO Praha v rámci dne T-Systems konalo regionální kolo ceny Ď v regionu hlavního města Prahy
Regionální Kolegium:
Ing. Anton Zima
marketing,
T-Systems Czech Republic a.s.
Jakub Kadlec
jednatel, FREERENT s.r.o.
Jaroslav Vízner
režisér
Martin Vavrys
malíř
Ivona Březinová
spisovatelka
Poděkování si zaslouží NADACE POJIŠŤOVNY GENERALI
Na základě nominace Nadace Mateřská naděje za příkladné založení této nadace
a následné její trvalé finanční
podporování a to i ve vysokém věku – cenu Ď v regionu
hlavního města Prahy 2013
získala MUDr. Eva Domorázková, CSc.
Než opět zažijeme výjimečnou atmosféru setkání opravdu ryzích celebrit současnosti
v Národním divadle při finále ceny Ď 2013 – konají se po celé republice nejen regionální
kola, ale také v partnerských městech kola městská. Už i ta mají svou atmosféru,
která se násobí atmosférou následných kol v krajích a to vše dohromady se násobí
těšením se na finále, které nám upřímně mnoho nominovaných popisuje.
Z fotografií vlevo můžete „nasát“ atmosféru loňského finále a celou tu cestu
„násobení pocitů a těšení se“ se pokusit rozluštit i díky těmto fotografiím z letošních
městských kol, kde celý nominační maraton začal…
Dominik kardinál Duka OP při předávání ceny Ď 2012 za morální
vzor v zahraničí putující do Norska panu premiérovi...
800 mecenášů, dobrodinců, nominujících, členů Kolegií, partnerů
a čestných hostů zaplniho hlediště ND při finále ceny Ď 2012...
Paní Simona Stašová byla nominovaná na cenu Ď 2012 a přestože
ji nezískala, všem přítomným vzkázala, že samotná nominace je
úžasné poděkování...
Cenu Ď města Ostrov 5. 5. 2013 získalo Rodinné centrum Ostrůvek v čele s paní Pavlínou Liškovou.
Cenu Ď města Nového Boru
26. 4. 2013 získal pedagog
pan Ivan Lacko, pro nemoc
převzal cenu starosta Nového Boru Mgr. Jaroslav
Dvořák.
Cenu Ď města Děčína 15. 5. 2013 získal Prof. Dr. Wolfgang Marcus
z Německa, zastoupen panem Klausem Fiedlerem.
Dárcovství
Je příjemným zjištěním, že Češi věnují na podporu neziskových organizací či sbírky pro dobrou věc rok od roku více finančních prostředků.
ČSOB tento trend dlouhodobě podporuje, ať již jde o pomoc peněžitou, zapojení fyzických sil zaměstnanců nebo prostřednictvím našich
znalostí. Na tomto místě není dost prostoru pro vyjmenování všech našich aktivit v oblasti dárcovství, rádi bychom Vám nicméně představili
alespoň dva naše nejnovější projekty, které právě uskutečňujeme:
Grantový program Pomáhej
ČSOB, Era a Nadace VIA vyhlásily grantový program Pomáhej, jehož cílem je zábavnou formou
podpořit mladé filantropy resp. podpořit rozvoj cíleného, neanonymního a kreativního
dárcovství a přinést filantropii do každodenního života. Během dubna - listopadu mohou děti
a mladí lidé ve věku od 7 do 26 let sbírat finanční prostředky pro dobrou věc, např. mohou
uspořádat s kamarády benefiční akci formou divadelního představení, koncertu, závodu,
turnaje, módní přehlídky či společného úklidu okolí školy a získat náš pobídkový grant, kterým
oceníme jejich vlastní iniciativu a kreativitu - zdvojnásobíme vybrané dary do celkové výše
10 000 korun. Tři nejzajímavější projekty dostanou navíc bonus 50 000 korun.
Chceme, aby si děti a mladí lidé z našeho programu odnesli poznatek, že filantropie může
být zábavná a že stojí za to pomáhat, protože pocit z nezištné a dobře odvedené práce je
k nezaplacení.
Modrý život
Naši další novou aktivitu pro podporu osobního dárcovství představuje externí kampaň
založená na komunikaci na sociálních sítích, kterou odstartujeme v druhé polovině letošního
roku. Její součástí bude platební portál Modrý život, který umožní rychlé a snadné darování
zvolené částky neziskovým organizacím online na PC nebo pomocí chytrého telefonu.
Více k aktivitám z oblasti společenské odpovědnosti ČSOB a Era:
http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Spolecenska-odpovednost/Stranky/default.aspx
RESTAURACE
Poslední vlastnicky český pivovar v západních Čechách
HOTEL ***
JEDINÁ MINERÁLNÍ VODA V ČR
S OBSAHEM DVOJMOCNÉHO ŽELEZA
RESTAURACE
CHODOVAR spol. s r.o.
Pivovarská 107, 348 13 Chodová Planá
www.chodovar.cz
Ani moderní doba se neobejde bez
rukodělného umění, kterému říkáme fortel.
A protože v moderní době není staromódní
udílet ceny mecenášům a dobrodincům,
neobejde se „cena Ď 2013“ bez sklárny
Artcristal Bohemia, kde je fortel a poctivá
práce stejnou samozřejmostí, jako je
pro mecenáše samozřejmé
dělit se o svůj úspěch s potřebnými.
Artcristal Bohemia s.r.o.
281 51 Velký Osek | Revoluční 760
Czech Republic | tel.: 321 795 220
e-mail: [email protected]
www.artcristal.cz
moře
možností
DTP
TISKÁRNA
KNIHÁRNA
REKLAMNÍ
PŘEDMĚTY
d-PRESS s.r.o.
Skladová 24
326 00 Plzeň
tel.: 377 454 511
[email protected]


















LETÁKY
PROSPEKTY
PLAKÁTY
POHLEDNICE
KALENDÁŘE
POZVÁNKY
KNIHY
BROŽURY
KATALOGY
TRHACÍ BLOKY
FORMULÁŘE
TISKOPISY
VIZITKY
DOPISNÍ PAPÍRY
OBÁLKY
FIREMNÍ DESKY
SAMOLEPY
a další
Službomat vás jednoduše a rychle
propojí s jakoukoliv službou, kterou
hledáte. Za vyhledání na webu nic
neplatíte a navíc můžete při výběru
použít hodnocení služeb vašimi předchůdci. Službomat je vaším světem
a je připraven vám sloužit.
 841 100 300
www.sluzbomat.cz
Ovšem málokdo ví, že si Službomat
vysloužil i vděk pořadatelů ceny Ď
v jednom z regionů, kde mimo rámec
své nabídky zprostředkoval zázemí
pro udělení ceny Ď 2013.
Službomat prostě slouží tomu, kdo po
službách touží, aby se neocitl v louži.
Město OSTROV
Když je něco tradiční,
samo to ctí tradice.
generální partner ceny Ď
v Karlovarském kraji
A ve vzdělané společnosti
je tradičně mnoho
mecenášů a dobrodinců.
Tradiční pivovar v Rakovníku
je tak přirozenou součástí
regionálního kola ceny Ď
ve Středočeském kraji.
www.pivobakalar.cz
• specializovaný servis pro motoristy
• diagnostické vybavení a odborná
školení pro autoservisy
• kulturní akce a reklama pro všechny
• úprava vozidel na ethanol E85
www.freerentier.com
MOTOR expert s.r.o., ul.9. května (areál STS) 750 02 Přerov, tel./fax: 581 703 190
e-mail: [email protected]
www.motorexpert.cz, www.ageum.cz
…KDYŽ HLEDÁTE RYCHLÉ A KVALITNÍ SLUŽBY…
Penzion a hostinec U České koruny
DMS
KOSTNIDREN
na číslo 87777
cena SMS je 30 Kč - nadace obdrží 27 Kč
V životě můžeme
dokázat hodně moc.
Dokonce
i zachránit život.
Všem zájemcům
o spolupráci s cenou Ď
rádi sdělujeme,
že právě zde najdete
zastoupení ceny Ď
pro Vysočinu
a Moravu!
Obracejte se na
paní Haškovou
nebo si zde sjednejte
setkání s pořadatelem ceny Ď.
Penzion a hostinec U České koruny, 582 32 Lipnice nad Sázavou č.p. 55
tel.: 569 486 126, mobil: 603 528 261, e-mail: [email protected]
Statutární město Děčín
leží v malebné kotlině největší české řeky Labe, obklopené
romantickou krajinou Labských pískovců a Českého středohoří
www.mmdecin.cz
www.turistika.mmdecin.cz
Připojit nepřipojené
T-Systems Czech Republic a.s.
Na Pankráci 1685/17, 19
140 21 Praha 4
tel.: +420 236 099 111
e-mail: [email protected]
www.t-systems.cz
fotoreportáže
portréty / akty
studioM101
Generální partner ceny Ď v Libereckém kraji
Město Nový Bor,
www.m101.cz
– brána Lužických hor, město skla, zeleně a zahrad - přívlastky
nejlépe charakterizující atraktivitu Nového Boru. Některé
mu dala do vínku příroda, další získal díky zručnosti a fortelu
místních sklářů. Za historií skla můžeme zamířit do sklářského
muzea, které v letošním roce oslaví již 120. výročí své existence,
současnost reprezentují sklářské dílny, ateliéry a galerie, které
zvou k obdivování křehké krásy.
aktuální projekt: www.lovehearts.cz
Město Nový Bor | nám. Míru 1 | 473 01 Nový Bor | tel.: 420 487 712 311
e-mail: [email protected] | www.novy-bor.cz
monika váňová
+420 774 208 101
Na Hanspaulce 9, Praha 6 (ateliér)
[email protected]
T R A D I Č N Í P O D P O R O VAT E L C E NY Ď
SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA
Prostřednictvím vlastního projektu
„Schody do života“ podporujeme
kluky z dětských domovů. www.schodydozivota.cz
Výrobce etiket a samolepících etiket
S VS s p o l. s r.o. • Areál SVS - Poučník 345 • 2 6 7 1 8 K ar l š te j n
te l. : +420 311 600 311 • fax : +420 311 600 313
[email protected] • w w w.svs.eu
Myslíme na místo a komunitu, kde podnikáme. Vytváříme podmínky pro to,
aby naši zaměstnanci cítili podporu v různých prospěšných aktivitách.
www.chodska.cz
Národní divadlo - tradiční
místo setkávání mecenášů
a dobrodinců - Vás srdečně
zve na novou divadelní
sezónu 2013 - 2014!
Národní divadlo
Ostrovní 1, 112 30 Praha 1
www.narodni-divadlo.cz
SLAVNOSTNÍ A MILÝ FINÁLOVÝ CEREMONIÁL CENY Ď 2013:
ceny Ď s hlubokou pokorou předávají:
členové celostátního Kolegia
slovo od srdce pronesou:
Dominik kardinál Duka OP; Alena Králíková – manažerka společenské odpovědnosti ČSOB
úžasné bubny rozezní:
Drum Band Františka Zemana při ZUŠ Ostrov a ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary
hostesky na scéně ND jako životní zážitek prožijí podávání cen a květin:
slečny Michala, Jana a Dominika – Dětský domov Kašperské Hory
moderují:
Markéta a Richard Langerovi
HLAVNÍ PARTNEŘI FINÁLOVÉ CEREMONIE CENY Ď 2013:
Prestižní partner a spolupořadatel třináctého ročníku
udílení ceny Ď je Magistrát hlavního města Prahy
Hlavní spolupořadatel ceny Ď 2013
Generální partner ceny Ď 2013
Morální partner ceny Ď 2013
www.cena-d.cz

Podobné dokumenty