Vyzva 56_Barcelona

Komentáře

Transkript

Vyzva 56_Barcelona
Španělsko a Francie
pobytově-poznávací zájezd s jazykovým kurzem španělštiny ve Španělsku




Zájezd je spolufinancován z grantu Evropské unie, a proto se cena hrazená účastníkem bude
pohybovat v rozmezí 6000 – 6500 Kč + náklady na vstupy (viz níže) a kapesné.
Z gymnázia J. K. Tyla se může zájezdu účastnit maximálně 15 žáků, kteří ve škole jako druhý cizí
jazyk studují španělštinu.
V případě vyššího zájmu ze strany žáků školy bude rozhodovat o zařazení do zájezdu:
o Prospěch v předmětu Španělský jazyk
o Účast na akcích reprezentujících školu (soutěže, charitativní akce a akce pro veřejnost,
práce ve studentském parlamentu a další práce pro školu)
o Celkový studijní prospěch
Vážní zájemci, nechť se hlásí u svých vyučujících španělštiny (J. Nováková, M. Ponce Torres)
nejpozději do 7. 9. 2015
Konkrétní pokyny a informace o přesné ceně doplatku obdrží zájemci
bezprostředně po jejich zařazení do zájezdu spolu se závaznou přihláškou,
kterou musí dodat nejpozději do 11. 9. 2015. platba za zájezd musí být
uhrazena nejpozději do 18. 9. 2015.
Popis zájezdu:
1. den : Odjezd z Hradce Králové v ranních hodinách, průjezd Německem do Francie (noční přejezd).
2. den: Po příjezdu do Francie zastávka a prohlídka (9 hod.) jihofrancouzského města CARCASSONE, které se rozkládá na
pahorku nad řekou Aude a svými mohutnými hradbami, věžemi a branami připomíná spíše ilustraci z pohádkové knížky než
reálné panorama města na začátku 21. století. Je to největší a nejzachovalejší opevnění města ve Francii. V jeho dlouhé historii
hraje tragickou roli období křižáckých válek proti katarům. Vstup do Starého města – projdete-li bránou, ocitnete se v jiném
čase. Staré město s nezbytnými obchůdky se suvenýry se řadí k nejoblíbenějším turistickým cílům ve Francii. Hradby
vybudoval král Ludvík IX. se svým synem Filipem Smělým ve 13. stol. Basilique St-Nazaire – v románsko-gotické katedrále se
nachází slavný kámen, na němž je prý vyobrazeno obléhání Carcassone křižáky roku 1209. Lices – snadno bránitelný prostor
mezi vnitřními a vnějšími hradbami. Využívaly se k rytířským turnajům, cvičení ve střelbě kuší a skladování dříví a jiných
stavebních materiálů. Château Comtal – tato pevnost v pevnosti má vodní příkop, pět věží a dřevěné obranné ochozy. Porte
Narbonnaise – součástí opevnění jsou dvě pískovcové věže, zbudované roku 1280, dvě padací mříže, dvě železné brány, vodní
příkop a padací most. Musée Lapidaire – sbírka obsahuje římské amfory a terakotu, románské nástěnné malby a fragmenty
z katedrály, soubor gotických oken a středověké kamenné dělové koule. Dále možnost prohlídky Nového města (procházkou
po starém historickém kamenném mostě), dále možnost procházky podél kanálů s loděmi. Večer ubytování v hotelu ***
v Lloret de Mar, večeře.
3. den: Snídaně. Dopoledne jazykový kurz španělštiny (3
hod.).
Odpoledne prohlídka BLANES, které je jedním z nejhezčích
míst na rozhraní dvou pobřeží, Costa Bravy a Costa del
Maresme. Klidná atmosféra lázeňského města se starým
rybářským přístavem, hradem sv. Jana a středověkými
strážními věžemi je oblíbeným výletním místem a cílem
mnoha turistů. Návštěva místních trhů (v případě jejich
konání), návštěva největší pozoruhodnosti městečka,
světoznámé botanické zahrady Mar i Murtra – nádherné
zahrady položené nad útesy s úplnou sbírkou středomořské a severoafrické flóry (více než 7000 druhů). Plavba lodí při
pobřeží a pobyt u moře. V příp. chladnějšího počasí (bez možnosti koupání v moři) odjezd na prohlídku EMPÚRIES – prohlídka
rozsáhlého areálu s ruinami řecko-římského města Empúries spočívající v krásné přírodní scenérii blízko moře. Jedná se o
staré město (Palaiapolis), nové město ( Neapolis) a římské město, které v r. 49 př.Kr. založil Julius Caesar. Přejezd do FIGUERES
– rodného město S. Dalí, možnost návštěvy Teatro-Museo Dalí – po Pradu nejnavštěvovanější španělské muzeum, které se
nachází v budově letitého hlavního městského divadla - expozice od Dešťového taxíku – černého cadillaku zavlažovaného
fornátnou – až k pokoji Mae Westové se zařízením vyhlížejícím jako obrovská tvář, uctívá památku muže, který je zde pohřben.
Večer návrat do hotelu v Lloret de Mar, večeře.
4. den: Snídaně. Dopoledne jazykový kurz španělštiny (3 hod.).
Po kurzu odjezd do BARCELONY – prohlídka jednoho z nejrušnějších přístavů Středozemního moře, metropole Katalánska,
s množstvím památek. Sagrada Familia (chrám Svaté rodiny) – nedokončené mistrovské dílo Antonia Gaudího (pro skupiny
doporučujeme časovou rezervaci předem – nutno platit předem). Procházka parkem Güell - nejbarvitější díla Antonia
Gaudího, UNESCO jej prohlásilo světovým kulturním dědictvím. Kolumbův památník. Návštěva Akvária s ukázkou
středomořské podmořské fauny. Procházka starou gotickou čtvrtí, prohlídka Barcelonské katedrály s románskou kaplí,
k jejímž uměleckým pokladům uvnitř se řadí středověké katalánské obrazy. Palau National (Národní palác) dominuje třídě
plné paláců, původních domů a kašen. Nejslavnější barcelonská třída Las Ramblas, je jedním z nejvyváženějších středověkých
center v Evropě, kde ruch neutichá ani ve dne ani v noci (osobní
volno k drobným nákupům). Na závěr procházky další památky
Gaudího: dům La Pedrera, do něhož vložil Gaudí veškerou svou
odvahu. Výsledkem je pozoruhodná zvlněná fasáda a střecha
s komíny a průduchy připomínající abstraktní sochy. Dům Casa
Batlló, postavený v duchu organické architektury. Asi
nejzajímavější na celé stavbě je jeho fasáda a střecha domu
tvořená mozaikami hrajícími všemi barvami, které připomínají
šupinatou kůži ještěra. V případě časové rezervy návštěva malé
vesničky Poble Espanyol, ležící na severní hraně kopce Montjuïc.
Ohrazený prostor středověké vesnice je rozdělen na malé čtvrti,
které ukazují historické styly a architektonické odlišnosti domů
z různých částí Španělska. Současně zde najdete malé obchůdky
se suvenýry a místními výrobky, nebo návštěva stadionu FC Barcelona – Camp Nou. Večer návrat do hotelu v Lloret de Mar,
večeře.
5. den: Snídaně. Dopoledne jazykový kurz španělštiny (3 hod.).
Po kurzu odjezd do GIRONY - pohledné město s krásně pastelově zbarvenými domy, procházka historickým centrem města
a po archeologické stezce Passeig Arqueologic – pozůstatky valů a hradeb, linoucí se kolem města, které poprvé vztyčili
Římané. Návštěva arabských lázní (pocházejí ze 12. století a jsou vybudované ve stylu tradičních severoafrických lázeňských
budov, renovované na počátku 20. st.). Osobní volno na hlavní třídě Rabble de la Lliberta s obchůdky a kavárnami. V případě
zájmu – zajištění návštěvy školy v Gironě. Odpoledne přejezd na pobřeží a zastávka v jednom z nejhezčích městeček na
pobřeží Costa Brava. Návštěva městečka TOSSA DE MAR – původně římské městečko s malebným historickým centrem – Villa
Vella (staré město se středověkými hradbami a 3 věžemi, kostel ze 14. století), chráněná národní památka. Procházka
městečkem, možnost návštěvy Musea Municipal (sbírka moderního umění zahrnuje i obraz Marka Chagalla – Létající
houslista). V příp. času a možností pobyt u moře v zátoce pod opevněným starým
městem. Večer návrat do hotelu v Lloret de Mar, večeře.
6. den: Snídaně. Celodenní výlet:
TARRAGONA – Amfiteatro Romano (ruiny římského amfiteátru), mezi nimi
pobořený kostel Santa Maria del Miracle ze 12. st., museum de la Romanitat
(vystavuje římské a středov. nálezy a chodí se z něj do jeskyňovitých chodeb
odkrytého římského cirku z 1. st. po Kr.), národní archeologické muzeum
s nejdůležitější sbírkou římských artefaktů v Katalánksu, bronzových nástrojů ,
kamenný byst a krásných mozaik (vč.Hlavy Medůzy). Katedrála, aquadukt de les
Ferreres …. / nebo BARCELONA – pokračování v prohlídce metropole. (dle výběru
školy).
Při cestě zpět návštěva kláštera de MONTSERRAT, který je obkopený kaplemi a jeskyněmi poustevníků. Dodnes zde žijí mniši
benediktýni. Jedná se o nejuctívanější areál Katalánska s nádhernou bazilikou a s černou Pannou Marií. Večer návrat do hotelu
v Lloret de Mar, večeře.
7. den: Ráno po snídani odjezd do Francie a zastávka ve Francii.
AVIGNON - dřívější papežské sídlo, dnes sídlo arcibiskupství, leží na řece Rhôně u úpatí 58 metrů vysoké vápencové skály, na
níž stojí papežský palác a katedrála. Avignon je známý svými festivaly, kterých se tu koná více než 20 ročně. Hlava katolické
církve tu sídlila mezi lety 1309-77, a když se po 70 letech papež Řehoř XI. vrátil do Říma, žili v Avignonu nadále ještě dva
protipapežové. Památka na dobu slávy, papežská rezidence, je velkolepou ukázkou gotické architektury. V lecčems připomíná
spíš pevnost než sídlo duchovní moci, uvnitř připomíná zámek. Na sever od paláce a dómu vybíhá skalní ostroh, z něhož je
pěkný výhled na řeku a most St-Bénézet. Ten pochází z 12. století a je snad nejslavnější ve Francii zásluhou staré dětské písně
"Sur le pont d´Avignon on y danse tous en rond..." Tedy: "Avignon, tam je shon, tam na mostě všichni tančí…" Zajímavé jsou
i městské hradby v délce 4,8 km a několik muzeí. Nejvýznamnější je Musée Calvet s antickými soškami, středověkými malbami
provensálských mistrů, francouzským uměním 16. až 19. století aj. a dále Musée Lapidaire s fragmenty antických mozaiek,
reliéfů, sošek a triumfálních oblouků.
Možnost návštěvy Papežského paláce a procházka parkem s krásnými výhledy do okolí. Dále procházka městem – katedrála
Notre-Dame-des-Doms, kolem klášterů Saint-Louis a Saint-Martial, ev. návštěva některého muzea. Procházka úzkými
historickými uličkami s příjemnou provensálskou atmosférou, návštěva tržnice s možností občerstvení a drobných nákupů.
Osobní volno.
K večeru odjezd do ČR. Noční přejezd přes Německo.
8. den: Příjezd do Hradce Králové v odpoledních / večerních hodinách.
Cena zahrnuje:

dopravu luxusním autobusem (WC, TV, video/DVD, možnost nákupu občerstvení), vč. veškerých poplatků,
klimatizace, bezpečnostní pásy

5 x ubytování v hotelu *** v Lloret de Mar

5 x plnou penzi v hotelu (5 x snídaně, 5 x oběd, 5 x večeře)

výuku španělského jazyka (9 hod.po 45 minutách) se španělskými lektory - ve 3 skupinách

pronájem místnosti na výuku

vzdělávací materiály

odborného průvodce CK po celou dobu pobytu

zajištění rezervací a vstupů do památkových objektů

informační materiály na cestu (mapky …)

komplexní cestovní pojištění do zahraničí vč. pojištění léčebných výloh v zahraničí a storna zájezdu z důvodu nemoci
– rozsah pojištění viz příloha

zákonné pojištění záruky pro případ úpadku CK

DPH

přistavení autobusu k Vaší škole
Cena nezahrnuje:

vstupy do objektů a ev. místní dopravu
Informace k výuce španělského jazyka:
Výuku španělštiny zajišťuje jazyková škola Lingua se sídlem v Blanes. Výuka bude probíhat po 3 dny, každý den 3 hodiny,
celkem 9 hodin výuky, a to pod vedením lektorů jazykové školy.
Skupina studentů bude rozdělena podle úrovně znalostí do 3 skupinek po 13-14 studentech.
Zaměření výuky: konverzační forma výuky.
Tema: cestování, reálie Španělska, historie, kultura, příroda, sport apod. dle požadavku školy.
Orientační výše vstupného (budou upřesněny v pokynech na cestu dle aktuální výše vstupů pro rok 2015):
Město
Carcassone
Blanes
Girona
Tossa de Mar
Barcelona
Avignon
Památka
Château Comtal
Basilique St. Nazaire
Botanická zahrada Mar i Murtra
Arabské Lázně
Museum Municipal
Akvárium
Poble Espanyol
dle zájmu stadion Camp Nou (FC Barcelona) –
cena pro skupiny od 20 os.
dle zájmu Sagrada Familia (bazilika)
Barcelonská katedrála – chór (kůr)
- věže
- muzeum + chór + věže
dle zájmu La Pedrera nebo Casa Batlló
Papežský palác
most St. Bénezeta
Papežský palác + most St. Bénezeta
Musée Calvet/Museé Lapidaire/obě muzea
dospělý
student
dítě do 16 let
8,50 €
školní skupina – rezervace předem; 60,- €/skupinu
zdarma
zdarma
zdarma
5,- €
5,- €
5,- €
2,- €
1,- €
1,- €
3,- €
2,- €
2,-€
20,- €
15,- € (děti do 10 let)
12,- €
9,50 €
7,- € (děti 4 – 12 let)
480,- Kč/děti do 13 let – nutná rezervace a platba předem
540,- Kč/os. nad 13 let – nutná rezervace a platba předem
260,- Kč – nutná rezervace a platba předem
2,80 €
2,80 €
skupina: 2,50 €/os.
3,- €
3,- €
2,50 €/os.
6,- €
6,- €
4,- €/os.
20,50 €/21,50 €
16,50 €/18,50 € - děti do 18 let a studenti
La Pedrera: 10,25 € - děti 7 – 12 let
11,- €
školní skupiny nad 10 osob (děti do 17 let): 5,50 €/os.
5,- €
-“-: 3,50 €/os.
13,50 €
-“-: 7,- €/os.
6,- €/2,- €/7,- €
skupiny: 3,- €/1,- €/3,50 €

Podobné dokumenty