Listopad 2014

Komentáře

Transkript

Listopad 2014
IMOŇSK
MIMOŇSK
323
L I S TO PA D 2014
I. Hobby vozatajské závody se divákům líbily
Foto: Ivan Svatoš
Z obsahu
Výsledky voleb
Více o nové knize o zaniklých obcích
Plánovaná rekonstrukce kanalizace a vodovodu
OKÉNKO STAROSTY
Téma voleb je vždy velmi citlivé. Každý
z nás přistupuje k volební urně s jiným
přesvědčením, jinými osobními zkušenostmi a preferuje jiné zájmy. Pro někoho je
důležitější bezpečnost ve městě, pro jiného stav chodníků
a pro dalšího třeba možnost koupě bytu. Také zde hrají roli
sympatie a antipatie k jednotlivým kandidátům. To všechno ovlivní, komu dáme svůj hlas, a to je v pořádku. Máme
demokracii a je právem každého z nás si vybrat, koho
bychom chtěli ve vedení města. Proto mi je smutno z někdy až nevybíravého předvolebního napadání kandidátů
stran, kteří šli do komunálních voleb. Bohužel, ani po volbách se rozbouřené emoce neuklidnily a osočování a podezírání mají svá pokračování. Nechápu proč. Všichni se
v předvolebních slibech bili v prsa, jak jim jde o prospěch
města. A moje zkušenost z minulých volebních období je,
že se tyto nedobré jevy odrazí i v práci zastupitelstva.
Takže komunální volby jsou minulostí. Nyní již zbývá na
ustavujícím zastupitelstvu zvolit nové vedení města a obsazení komisí a výborů. To se zřejmě uskuteční v polovině
tohoto měsíce.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem občanům našeho
města, kteří se dostavili k volebním urnám, jak ke komunálním, tak senátorským. Je to výraz občanské odpovědnosti a důkaz, že jim není lhostejný vývoj města, ve
kterém žijí. Děkuji.
František Kaiser, starosta města
Zpívání pod vánočním stromem
Pátek 28. listopadu 2014 od 16.00 hod.
U kostela sv. Petra a Pavla
Program: Ježíškovská pošta, vystoupení dětí z mimoňských škol, Betlémský
příběh v podání mimoňských ochotníků
NoCoCo, vánoční písně a koledy
Divadla „M”. Možnost nákupů u stánků
s vánočním zbožím, teplé občerstvení.
Slavnostní rozsvícení světelné vánoční
výzdoby města.
Měsíčník 7,- Kč Vydává město Mimoň
CO VÁS ZAJÍMÁ...
SVS: Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Mimoni, Křížové ulici
(tisková zpráva)
Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na
Českolipsku realizaci další plánované investiční akce roku
2014 - souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu
v Mimoni, Křížové ulici.
Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské
vodárenské společnosti, uvádí: „Z celkové letošní částky
na investice 1,25 miliardy SVS dává 75%, tj. objem téměř
950 milionů korun, na obnovu vodohospodářského majetku společnosti. Rekonstruované úseky kanalizace a vodovodu v Křížové ulici zajistí do budoucna bezproblémové
zásobování pitnou vodou i odvádění odpadních vod pro
cca 100 připojených obyvatel.“
Více o stavbě:
Stávající betonová kanalizace vnitřního průměru 250 mm
a 300 mm a vejčitého profilu 600/400 mm pochází z 60. let
minulého století. Stoka je ve špatném technickém stavu,
jak prokázala kamerová prohlídka: materiál je zkorodovaný, potrubí je popraskané a místy chybí dno, takže
vznikají kaverny. V téže ulici je v souběhu s kanalizací veden litinový vodovod vnitřního průměru 60, 80 a 100 mm
z roku 1960, který je kvůli značné inkrustaci nekapacitní a
poruchový - bude proto vyměněn zároveň s kanalizací.
V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci
kanalizace použito kameninové potrubí vnitřního průměru
300 mm v souhrnné délce 305,6 metrů. Součástí stavby je
rekonstrukce 14 revizních kanalizačních šachet a přepojení
44 stávajících domovních kanalizačních přípojek na trase.
Pro vodovod se použije potrubí z vysokohustotního polyetylénu vnitřního průměru 80 mm v celkové délce 275,4
Orientační schéma:
Zdroj informací o důležitých uzavírkách:
http://mapa.dopravniinfo.cz
Kontakt:
Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650, E-mail: [email protected]
2
Listopad 2014
metrů. Dojde rovněž k přepojení 25 stávajících domovních
vodovodních přípojek. Stavba bude provedena v původní
trase a hloubce v otevřeném paženém výkopu.
Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním
staveniště 30. září 2014. Vlastní práce začnou v průběhu
tohoto týdne (42. týden). Stavební práce mají být podle
schváleného harmonogramu dokončeny nejpozději do
30. dubna 2015.
Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres
Česká Lípa, kde je pro rok 2014 naplánováno v této kategorii 19 staveb za 89,1 milionů Kč bez DPH. Celkový
plánovaný objem investic vč. strategických pro tento okres
je 98,1 milionů korun.
Více o SVS:
Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní,
výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská
společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských
měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku
v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou
solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské
metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy
a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova
stávajícího infrastrukturního majetku, při současném
naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na
www.svs.cz.
CO VÁS ZAJÍMÁ...
Jak jsme volili 10. -11. 10. 2014
Listopad 2014
3
CO VÁS ZAJÍMÁ...
Jak jsme volili 10. - 11. a 17. -18. 10. 2014
Vrácení daně pracujícím starobním důchodcům
V letošním roce publikoval Ústavní soud ČR dvě rozhodnutí mimořádně významná pro uplatnění základní slevy na
poplatníka. Uplatnění této slevy ve výši 24 840,- Kč za rok
bylo znemožněno pracujícím starobním důchodcům novelou zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) platnou pro
období 2013 - 2015 v rámci tzv. úsporných opatření.
V souladu se zněním novelizovaného ustanovení § 35b a
odst. 1 písm. a) ZDP nemohli občané, kteří pobírali důchod
k 1. 1. 2013 resp. 2014 uplatnit při stanovení daně z příjmů
základní slevu.
Tento stav vyvolal velkou nevoli mezi občanskou veřejností; situaci vyřešil až Ústavní soud ČR, který reagoval
dvěma rozhodnutími, a to v červenci a následně v září
letošního roku. Z těchto rozhodnutí vyplývá, že předmětné
ustanovení ZDP nerespektuje práva zaručená občanům
Listinou základních práv a svobod. Došlo k jeho zrušení
a Finanční správa následně dospěla k závěru, že sporné
ustanovení ZDP nebude aplikovat v roce 2013 ani v roce
2014.
Podle tiskové informace Finanční správy mohou pracující
starobní důchodci uplatnit základní slevu na poplatníka již
za zdaňovací období 2013 (zpětně), a to následujícími
způsoby:
• U zaměstnavatele, který provedl roční zúčtování za rok
2013, pokud zaměstnanec podepsal Prohlášení poplatníka a slevu si neúspěšně uplatnil.
4
Listopad 2014
• Podáním řádného daňového přiznání za rok 2013, pokud
jej dosud nepodali.
• Podáním dodatečného daňového přiznání, pokud již za
rok 2013 řádné daňové přiznání k dani z příjmů podali.
Jak vyplývá z výše uvedených informací, starobní důchodci mohou nyní uplatnit základní slevu na poplatníka za rok
2013 i 2014; za rok 2013 třemi způsoby - podáním
dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů (do konce
listopadu); podáním řádného daňového přiznání k dani
z příjmů u zaměstnance, který přiznání za rok 2013 doposud nepodal a zároveň měl příjmy ze závislé činnosti
zdaněné zálohovou daní (ve lhůtě dle daňového řádu);
a také u zaměstnavatele opravou na dani.
V průběhu roku 2014 zaměstnaný starobní důchodce
uplatní poměrnou část slevy na dani do konce roku po
úpravě Prohlášení poplatníka na straně č. 2, případně
uplatní celou slevu na dani v ročním zúčtování. Poplatníci
s povinností podat daňové přiznání uplatní slevu v příslušném oddíle tiskopisu daňového přiznání.
V roce 2015 nejsou již v důsledku zrušení předmětného
sporného ustanovení ZDP o nároku na základní slevu na
dani z příjmů žádné pochyby.
Bc. Anna Píchová
Daně, účetnictví a dotace Podralsko
KULTURA
DŮM KULTURY RALSKO - MIMOŇ VÁS ZVE NA:
Hudebně-taneční večer:
Orchestr Mercury Praha
- malá kapela se zvukem bigbandu
Sobota 8. listopadu 2014 od 20.00 hod.
Vstupné 100 Kč, bez předprodeje
Osm instrumentalistů, dvě zpěvačky a jeden zpěvák vás
provedou melodiemi zlaté éry swingu a jazzu. Všechny
skladby jsou uváděny ve vlastních originálních moderních
aranžmá. Stolová taneční úprava.
Divadlo: Kšanda
Sobota 15. listopadu 2014 od 20.00 hod.
Vstupné 190 Kč
Předprodej v městské knihovně a v městském muzeu.
Autor J. Sypal, režie R. Kuba
Hrají: M. Kuklová, T. Šefrnová, P. Jančařík, M. Maxa,
M. Bittnerová, M. Pitkin, M. Šimůnek
Magda Olezlá a Jindřich Klíště jsou milenci. Plánují
společný život, ale ještě předtím se snaží získat hodně
peněz a přitom zůstat čistí. Vymyslí ďábelský plán. K jeho
realizaci zneužijí manžela Olezlé - Huberta Kšandu. Pomůžou mu postupně vystoupat až na samý vrchol kariéry
a pak jimi nastražená past sklapne. Kšanda je zatčen. Teď
Olezlé s Klíštětem už nic nebrání k dosažení vytouženého
cíle. Jejich růžové sny o bohatství se začínají plnit. Ale
všechno je nakonec úplně jinak… Příběh o lidské hrabivosti má nečekané rozuzlení. Komedie „Kšanda“ je nabitá
dějem a originálním humorem.
Pohádka pro děti: Kůzlátka a vlk
Neděle 23. listopadu 2014 od 15.00 hod.
Vstupné zdarma
Divadelní ochotnický soubor
NO CO CO o.s. zve všechny
děti a rodiče na pohádku a po
pohádce bude pro malé diváky připravena kůzlátková diskotéka. Všichni jsou srdečně
zváni.
Mikulášská dětská show
Pátek 5. prosince od 16.00 hod.
Vstupné 20 Kč
Hudba, soutěže, dárky. Dárky s cedulkou se jménem a věkem dítěte můžete
nosit do Městské knihovny do čtvrtka
4. prosince (prosíme, bez ovoce!).
Přímo na místě odevzdávejte v šatně.
Pozvánky DDM Vážka
Dámský večer
Termín: 13. 11. 2014, od 18 do 20 hodin
Místo: DDM Vážka Mimoň
Milé dámy,
zveme vás na další z „našich - vašich“ příjemných večerů,
tentokrát budeme pracovat s keramickou hlínou. Občerstvení a příjemná atmosféra je samozřejmostí. Těšíme se
na vás!
Výtvarná dílna „Adventní věnce“
Termín: 30. 11. 2014, od 9 do 11 hodin
Místo: DDM Vážka Mimoň
Tradiční předvánoční výtvarná dílna plná voňavého
a kreativního tvoření. S sebou si vezměte korpus na
věnec, svíčky (pokud je tam chcete mít) a umělé přízdoby
(nejrůznější přírodní přízdoby vám poskytneme my).
Mikuláš u Cvrčků
Termín: 3. 12. 2014, od 9 do 11 hodin
Místo: DDM Vážka Mimoň
Nenechte si ujít tradiční návštěvu čerta, anděla a Mikuláše v OK Cvrček. Připravte si pouze výrazně nadepsaný
balíček pro své dítko a nebojte, čerti jsou u nás opravdu
hodní.
Mikulášská zábavička
Taneční zábava pro seniory
Středa 19. listopadu 2014 od 15.00 h
Vstupné 40 Kč
K tanci i poslechu hraje VIVASONG.
Termín: 4. 12. 2014, dopoledne od 9.00 do 10.30
odpoledne 13.30 - 15.00 hodin
Místo: DK Ralsko
Pokud máte rádi veselou zábavu plnou hudby, tance,
soutěží a her, pak je akce určena právě vám. Kromě toho,
že nás navštíví čerti, a možná i Mikuláš s andělem, si
s námi můžete zařádit ve víru taneční hudby.
Listopad 2014
5
HISTORIE
Pozvánky
do Městského muzea
www.muzeumimon.cz
Výstava: Svět Evy Pilarové do 16. 11.
Fenomenální zpěvačku můžete na této výstavě vidět nejen
jako objekt fotografů od dětství až po současnou dobu, ale
také jako vášnivou fotografku a autorku mnoha klasických
i digitálně upravených fotografií. Výstavu můžete zhlédnout do 16. listopadu.
Přednáška:
Egypt nejsou jen pyramidy
Čtvrtek 13. listopadu 2014 od 17.00 hod.
Vstupné dle ceníku muzea.
Cestopisná přednáška s promítáním, kterou nás provedou
manželé Pipalovi.
Koncert pro 51 strun
Neděle 23. listopadu 2014 od 15.00 hod.
Vstupné dle ceníku muzea.
Na programu koncertu houslisty Františka Lamače a japonské harfenistky Kazumi Hashimoto jsou skladby A. Vivaldiho, G. Rossiniho, G. Donizettiho, C. Sain-Saënse,
F. Schuberta atd.
4. VÝSTAVA BETLÉMŮ
Redakce zpravodaje vyzpovídala
autora zajímavé knihy
Zaniklé obce kolem Ralska,
p. Osvalda Honse
Kdy jste se poprvé začal zabývat myšlenkou na sepsání
knihy o zaniklých obcích a jak dlouho Vám trvala
realizace?
Iniciátorem byl prakticky vzrušený výkřik paní Suske
z Mimoně při besedě o VVP Ralsko 20. října 2004 v knihovně v Mimoni - "To jsem přeci já" a ukazovala na dvouleté děvčátko v náručí své maminky u hostince pana Horna
v Kracmanově v roce 1932. Přednášku vedl pan Eder,
který byl první starosta obecního úřadu Ralsko, a já jsem
zajišťoval obrazovou dokumentaci. Tento výkřik byl jiskrou pro okamžitý nápad zpracovat paměti starousedlíků,
kteří tehdy byli přítomni. Jenomže se tento nápad poněkud
vymkl z rukou, protože při hledání podkladového materiálu se stále více a více ukazovalo, že to chce více než jen
vzpomínky, ale i historická fakta, která v češtině prakticky
nejsou dosud nikde zachycena. Dosavadní první české
vydání pana Kinského v r. 1930 bylo zaměřeno na turistiku
a bylo poměrně obsahově stručné, stejně tak i vydání
o zaniklých obcích pana Petra Matouška Obce živé a zaniklé roku 2005 z Bělé p. B., jakož i následné 2. rozšířené
vydání, na kterém jsem se podílel svojí troškou i já. Tehdy
jsem však již pracoval na zaniklých obcích, které od roku
2006 vycházely na pokračování jako interní vydání Společenství historie Mimoně, Ralska a okolí, kterého jsem byl
prakticky duchovním otcem. V okamžiku jeho statutárních
změn, které nebyly v souladu se zásadami vlastních stanov,
jsem nově vznikající spolek opustil. To je však zcela jiná
otázka, která s touto knihou nesouvisí.
30. listopadu 2014 - 4. ledna 2015
Zahájení výstavy v neděli 30. listopadu 2014
v 15 hodin., 1. patro
Součástí vernisáže je také
hudební vystoupení Řehečského
kvarteta a ochutnávka na místě
čerstvě v troubě pečených perníčků.
Vstupné dobrovolné.
Výstava je přístupná téměř každý den mimo pondělí
od 13 do 16 hod., i během vánočních svátků!
Hromadné návštěvy doporučujeme dopředu domluvit
na tel.: 480 99 00 66 nebo
e-mail: [email protected]
Nová kniha
„Zaniklé obce kolem Ralska”
Město Ralsko vydalo knihu amatérského historika Osvalda
Honse "Zaniklé obce kolem Ralska". Kniha mapuje oblast
bývalého vojenského prostoru Ralsko a vesnice, které
se vznikem prostoru zanikly. Obsahuje historické fotografie
a pohlednice, mapy a kresby.
Knihu je možné zakoupit i v našem muzeu za cenu 349 Kč.
6
Listopad 2014
Chtěl bych však ještě na počátku našeho digitálního rozhovoru podotknout, že tuto publikaci jsem spisoval s úctou
všem těm, kteří museli v různých obdobích nedobrovolně
opustit své domovy v tomto regionu. Věnoval jsem tomu
skoro devět let života.
Vedl Vás k tvorbě knihy i nějaký osobní důvod?
Osobní důvod mne vždy vede při jakékoliv mé činnosti. Je
to můj vztah k lidem, které mám obecně velmi rád a pro ně
jsem ochoten vždy obětovat své já. Jsem však někdy
i smutný, když jedinci mne zneužívají ve svůj prospěch,
vydávajíc mé konání jako službu jiným.
Konkrétně v záležitosti této knihy to byla i malá osobní
zvědavost, co se změnilo v kraji, kam jsem jezdíval se
(pokračování na následující straně...)
HISTORIE
Redakce zpravodaje vyzpovídala autora zajímavé knihy
Zaniklé obce kolem Ralska, p. Osvalda Honse
(... pokračování z předchozí strany)
svým otcem na borůvky, houby, dělat na zimu dřevo, kam
jezdívali mí předci za svými známými, co se změnilo tam
a tam a musím říci, že se někdy změnily i objekty, které
sice přežily údobí zdejší vojenské činnosti, ale že novodobí dobyvatelé za poměrně krátkou dobu dokázali některá
místa zcela zdevastovat jako příkladně Luisinin dvůr.
Likvidace které obce je podle Vás největší ztrátou pro
region, a proč?
Jsem přesvědčen, že zde nelze hovořit o určité obci.
Všechny obce totiž žily svým životem, měly svoje místo
v minulosti tohoto kraje, které si jeho obyvatelé chránili.
Ta obec byla významná tím, druhá zase něčím jiným.
V České Novině se narodil Josef Klaus, nositel řádu M.R.
Štefanika, který obdržel z rukou prvního prezidenta ČSR
T.G.Masaryka, když přivedl zpět do své vlasti více jak 40
tisíc zajatců (tehdy již občanů ČSR) z ruského zajetí na
Sibiři. V Kuřívodech byla známá rodina Gatterů, jejichž
vnuk dodnes nezapomněl na své předky a vyráběl ještě
v nedávné minulosti v Kirchheimu unter Teck v Německu
malé rodinné kabriolety, kterými byla tato rodina známa
před válkou v Zákupech, či význačný básník Rainer Maria
Rilke, který se sice narodil v Praze, ale jeho předci pocházeli ze Svébořic. Kracmanov byl ve své době známý svými
učitelskými sešlostmi široko daleko, kostely v Jablonečku, Svébořicích a dnes obzvláště v Kuřívodech měly svůj
historický věhlas a nelze opomenout ani poutní cestu
Růžencového tajemství z Mimoně do Svébořic, založenou
v r. 1681 tehdejším zdejším majitelem mimoňského panství Janem Dominikem Putzem z Adlertshurnu, atd., atd.
Možná že trochu vyčnívají Kuřívody a Svébořice, protože
co do počtu obyvatel převyšovaly ostatní obce, ale jako
pomalu se rozvíjející letoviska zde zase vyčnívá Kummer
(dnešní Hradčany) či Boreček nebo Hvězdov či Ploužnice
atd. Všechny obce měly svá kouzla. Někde převažovaly
lesy (prakticky všechny obce), někde vodní zdroje (Svébořice, Kummer a povodí Zábrdky se svými mlýny), či přírodní mimořádnosti (Čertová stěna), historickými událostmi a několika poustevnickými místy (Boreček, Stohánek,
Eremitage) a tak by bylo možné pokračovat ještě dále a dále. Jednoduše řečeno, škoda každého místa, kde se člověk
cítil dobře a přinášelo člověku prospěch v jeho životě,
nikoliv aby se na nich člověk učil a cvičil v ničení lidské
činnosti.
Pokud bych však měl říci, kterého skutečného objektu je
mi nejvíce líto, tak to je Ralsko jako hora i jako pustý hrad,
kterému není věnována v současnosti pozornost, jakou by
si zasloužil. Vždyť tento překrásný horský objekt skrývá
v sobě tolik krásného a tajemného. Ne nadarmo jej zdejší
obyvatelé nazývali Otec Ralsko (Vater Roll), jenž rozprostírá svoji náruč nad zdejší krajinou, aby se v jeho temných
zákoutích mohli ukrýt jeho obyvatelé, když je někdo
ohrožuje.
Kterého příspěvku či dobového materiálu si v knize
nejvíc ceníte?
Prakticky všechny podkladové materiály si cením stejně.
Všechny jsem si musel ověřovat alespoň porovnáním s ji-
nými podklady, zvláště u některých ústních podání. Co se
v místě odehrávalo před 100, 200 a více lety se časem mění v báje či historky a pokud nejsou písemně doloženy, tak
lze vždy ještě pochybovat. Jako příkladně nejbližší obývané místo Vranov mělo v minulosti osm rybníků a dnes zde
nenajdete ani jeden. Osobně si polovinu ještě pamatují, ale
mladí tomu nebudou věřit, protože dnes zde není ani žádná
tekoucí voda. A přeci má Vranov dostatek vlastních
vodních zdrojů. Když jsem chodil ještě jako chlapec na
houby, tak nad Pavlíniným dvorem jsem se vždy napil
vody z přepadu pramene, který byl nad okolními objekty.
Dnes zde není ani kapka, stejně jako v úžlabinách vzniklých v dávně sopečné činnosti Ralska, kudy voda tekla.
Proto si vážím asi nejvíce starých map, kde jsou zachycena
mnohá tajemství, o kterých nejsou ani písemné zmínky.
Staré fotografie byly rovněž cenným zdrojem poznáváním
už i proto, že dodnes třeba z Kostřic se mi nepodařilo
získat ani jednu dobovou fotografii. Jedná paní, která zde
žila v období první republiky, mi sdělila, že jejich rodina
sice měla chalupu, ale aby přežila, musela tvrdě pracovat
od rána do večera a čas na nějaké fotografování či malování byť i vlastní chalupy prostě nebyl. Tento poznatek vystihuje tehdejší zdejší život více, jako nějaké sáhodlouhé
spisování. Všechny mnou uváděné podkladové materiály
jsou rovnocenné, i když některé jsem zpočátku nemohl
použít, protože nebyly uvedeny zdroje. Máte-li starý byť
zajímavý obrázek bez uvedení alespoň nějakého vodítka,
je nepoužitelný.
Ještě jen malou připomínku. Byl jsem upozorněn, že voda
neteče do kopce. Obecně tento fyzikální zákon platí, ale
když se hledá pramen, tak se hledá proti proudu a nikoliv
po proudu. Někdy však teče i do kopce, když je v uzavřeném prostoru a pod tlakem, jako příkladně vody vyvěrající
z Edmundova pramene na úpatí vrcholového kužele
Ralska, kterýžto je nad vrcholy okolních kopců.
Uvažujete již v tuto chvíli o případném pokračování
knihy?
Víte, už mi táhne pomalu sedmasedmdesátka, vědom si
přibývajících let jsem při zpracování Svébořic řekl konec,
musíš dodělat zaniklé obce, což se mi podařilo. Ralsko je
má stará láska, vedl jsem deset Posvícenských výstupů na
Ralsko, na kterém byl vždy všem přítomným podáván známý Rollgeist. I letos se několik občanů i e-mailů dotazovalo, zda bude. Bohužel jsem je musel zklamat, protože
nechci, aby se na mne na vrcholu muselo hodinu čekat.
Tím odpovídám na otázku a zároveň navazuji na předchozí slova o prameni na Ralsku. Rád bych celou tuto publikaci zakončil samostatnou publikací o Ralsku jako kopci
a stejnojmenném pustém hradu. Samozřejmě si budu
muset nově zdokumentovat několik málo míst na severní
straně, ale pomalu beze spěchu a v klidu. Jest-li ještě něco
jiného, tak to je moje malé tajemství, které se týká mého
rodného města.
Děkujeme za odpovědi.
Listopad 2014
7
HISTORIE
Beseda k nové knize
o zaniklých obcích
Spolek historie Mimoňska a Muzeum vystěhovalectví do
Brazílie v Ralsku - Náhlově Vás zvou
Byl hezký říjnový den, sobota 11. 10. 2014 a v Náhlově,
tak jak tomu již bývá zvykem, jsme se sešli, abychom si
popovídali o zaniklých Horních vsích. Další z besed
a přednášek, které již mají v Náhlově tradici. Musím připomenout, že na těchto setkáních se podílí Spolek historie
Mimoňska, Sdružení Náhlov a Muzeum vystěhovalectví
do Brazílie s jeho ředitelem Ing. Polakovičem, naším členem a majitelem muzea. Možná toto zdůrazňuji často, ale
jen tím, že muzeum existuje, má náš spolek možnost takovéto besedy a přednášky uskutečňovat právě na okraji
bývalého vojenského prostoru, kde vesnice dříve stávaly.
Na besedě byla nejprve představena kniha o zaniklých
vesnicích, kterou vydal MÚ Ralsko. Knihu napsal pan
Osvald Hons. Od přítomných bylo kvitováno s povděkem,
že takovéto dílo vzniklo, a i přes některé připomínky má
kniha úspěch a všechny výtisky, které pomáháme MÚ
Ralsko prodat, byly prodány. V prodeji budeme pokračovat, protože náklady na knihu byly vysoké a tak chceme
pomoci, aby se peníze na knihu vynaložené, co nejdříve
vrátily.
dne 8. listopadu 2014 od 14:00 hodin
do Muzea vystěhovalectví v Ralsku – Náhlov na
křest knihy
„Ralsko na starých pohlednicích“.
Informace ke knize: 192 stran, 370 pohlednic a fotografií
Autoři: Jaroslav Kovařík, Milan Krčil, Jiří Šťastný
Vydal: Baron Prášil, Hostivice
www.historiemimone.cz www.emigrationmuseum.cz
Středisko obchodu
Potom již pan Polakovič zahájil samotnou besedu o vesnicích, předal slovo člence představenstva spolku paní
Suchomelové, která na úvod seznámila plný sál posluchačů s programem. Následovalo vyprávění pana
Dvořáka, který seznámil přítomné s tím, jak sháněl
vědomosti o vesnicích a jak si tam vozil pamětníky, kteří
mu vyprávěli o životě v nich, když ještě byly osídlené. Po
té promluvil pan Kykal, který svůj zájem o zaniklé vesnice
zúročil ve své diplomové práci. Do besedy se zapojili návštěvníci, hlavně pan Hrňa, dlouholetý zaměstnanec VLS
a pan Mráz z Neveklovic.
Podle ohlasů se beseda líbila a zřejmě budeme muset
připravit pokračování. Teď nás však čekají další naplánované besedy, jejichž témata a datum konání najdete na
našich stránkách. V té souvislosti budeme rádi, pokud
máte nějaké znalosti týkající se vesnic, nebo vás toto téma
zajímá, abyste se s námi spojili a mohli tak rozšířit naše
znalosti a řady členů našeho spolku. Budete vítáni!
Sledujte naše stránky www.historiemimone.cz, kde najdete
termíny besed a setkání, z nichž si můžete vybrat oblast
vašeho zájmu.
Před dávnými lety jsem ve svém rodném domě narazil na
jeden odložený exemplář časopisu tištěného v češtině
a němčině: Československý obchod dřevem. Měsíčník
vydávaný v Mimoni. Původní majitel domu, německý
truhlář, se k němu dostal asi náhodně. Odebíral jiný
odborný časopis: Der Tischler (Truhlář).
Teprve časem, prací, studiem a zkušeností, si dovedu představit význam každé drobné a zapomenuté stopy minulosti.
Tento odborný časopis, současně též naplněný velice kvalifikovanou inzercí, vycházel od roku 1921. Proč v Mimoni a v jakých to bylo v souvislostech.
První světová válka zpřetrhala středoevropský trh s komoditami všeho druhu. Pro existenci nového státu bylo
životně důležité trhy obnovit či najít nové. V rovině diplomatické a mezinárodně právní se toho ujímal stát a nebylo
to vůbec jednoduché. Existovaly nové hranice, celní bariéry, hospodářský rozvrat jednotlivých území a přežívání
různých forem politických diktatur.
Hlavní slovo museli mít podnikatelé, obracející se na staré
známosti hledající nové kontakty. Významným dovozcem
vybraných druhů tvrdého dřeva byla mimoňská továrna na
ohýbaný nábytek, firma Fischel, která se dostala do
majetku rodiny Hirschů. Jejím významným předválečným
zdrojem bukového dřeva bylo Sedmihradsko. Z rukou
uherského státu se dostalo pod pravomoc mladého státu
rumunského. Nutná byla obnova kontaktů i hledání alternativ. Vznik odborného časopisu byl tedy žádoucí, protože
bylo dobré vzájemně spolupracovat při racionálním
obchodování a zhodnocování suroviny.
Právě firma Fischel se v novém národním i mezinárodním
trhu dobře uchytila a to sérií inovací své výroby. Věnovala
se produkci školních lavic promyšleně projektovaných
a prakticky vystrojených. Dodávala kompletní vybavení
celých škol, takže spolupráce se státními orgány byla nezbytná. Svědčí o tom i jeden zachovaný dopis českolipského inspektora Josefa Maštálka, z něhož vyplývá, že
inspektoři měli vliv na zadávání těchto významných
státních zakázek při zřizování nových škol či rekonstrukci
starých.
Také další významný úsek podnikání firmy byl spojen
s investicemi z veřejných prostředků. Jednalo se o výrobu
sedaček do kin. Zřizování biografů dosáhlo obrovského
rozmachu ve druhé polovině dvacátých let. Vzpomeňme si
třeba na kino mimoňské, dílo architekta Broscheho, jehož
stavební kancelář v České Lípě projektovala řadu kin ve
velkých českých městech.
Dodávky kvalitních surovin za přijatelné ceny byly nezbytným předpokladem k tomuto rozvoji, a proto je sešit
odborného žurnálu zajímavou výzvou k dalšímu bádání
v oblasti hospodářských dějin naší země. Získaná data
podpoří poznatky o vlastních základech existence státu
a úrovni jednotlivých obcí.
J. Dvořák
Ladislav Smejkal
8
Listopad 2014
OZNÁMENÍ
Zastupitelstvo města
Omluva
První zasedání nového zastupitelstva bylo stanoveno
na čtvrtek 6 . listopadu 2014 v Domě kultury Ralsko
- Mimoň od 16.30 hod.
Redakce zpravodaje se omlouvá za úřadování redakčního
šotka, který způsobil, že v minulém čísle bylo uvedeno
špatně křestní jméno 100leté jubilantky paní Marie
Leinerové.
Pozvánka na sraz třídy
Milí spolužáci z 9.B, ročník 1955-64 škola Mírová,
Mimoň, uplynulo již 50 let, kdy jsme naposledy zabouchli
vrátka Základní školy v Mimoni. Proto si Vás dovoluji
pozvat se vzpomínkou na školní léta v sobotu 8. listopadu
2014 v 17 hod. do hotelu Beseda v Mimoni. Věřím, že si
každý z Vás najde chvilku na své bývalé spolužáky a sejdeme se v hojném počtu.
Váš spolužák Karel Peterka
Schůze Klubu filatelistů
Dne 9. listopadu 2014 se koná členská schůze Klubu
filatelistů v Mimoni. Na tuto členskou schůzi zveme
všechny, kdo mají zájem o tuto sběratelskou činnost.
Schůze se koná od 10.00 hod. v místnosti EKOS (bývalá
STS), budova proti vrátnici, kde získáte bližší informace.
Těšíme se na vaši účast.
Klub filatelistů Mimoň
Poskytujeme poradenství
v sociálních službách
Jste osoba, která by potřebovala pomoc s péči o příbuzného? Sociální služby města Mimoň poskytují bezplatné
poradenství pro seniory či osoby se zdravotním postižením, které se koná v Centru pro seniory (dolní Sídliště).
Rozpis poradenských dní 12.11.2014, 26.11.2015 (středa)
od 8:00 do 10:00 hod.
Poskytneme: informace o možnostech řešení nepříznivé
sociální situace; informace o možnostech podpory rodiny
v případech, kdy se podílejí na péči o příbuzného; pomůžeme s vyřízením příspěvku na péči; informace o pečovatelské službě a domově pro seniory v Mimoni
Zapůjčujeme kompenzační pomůcky - pomůžeme s vhodným výběrem. Můžete také zasílat písemné dotazy na
[email protected], [email protected]
Tel: 487 864 669, 725 308 842 - Bc.Lucie Pražáková
Poradní den Centra
pro zdravotně postižené
Již naposledy v tomto roce se bude konat poradenství na
městském úřadě v zasedací místnosti, 2. poschodí.
Poslední letošní termín je dne 13. listopadu 2014 od 8.00
do 10.00 hod.
Kontaktní osoba Bc. Světlana Šafránková, 731 653 031
Mimoňské trhy
Pravidelné prodejní trhy se budou konat na nám. 1. máje
v pátek 21. listopadu 2014.
Poděkování
Svaz tělesně postižených, místní organizace Mimoň,
děkuje řediteli sociálních služeb v Mimoni ing. J. Tichému
a jeho zaměstnancům za spolupráci a vstřícnost při zajištění dopravy členů naší organizace do Mladé Boleslavi.
Členové naší organizace se zúčastnili spolu s organizací
Svazu postižených civilizačními chorobami léčebného
ozdravného pobytu v termálních lázních Veľký Meder.
Víčka pro Markétku
Vážení spoluobčané, dne 1.10.2014 jsme ukončili akci
„Víčka pro Markétku“. Všem, kdo se podíleli na sbírání plastových víček pro dobrou věc, patří velké poděkování a to
nejen občanům z Mimoně a blízkého okolí, ale i občanům
například z Moravy a z různých koutů naší republiky. Abych
byla upřímná, nečekala jsem, že tato akce bude mít takový
ohlas a že se najde spousta hodných lidí, kteří se zapojí, aby
pomohli. A to i tací, kteří nemají na rozdávání, jako například
děti z dětského domova v Hamru na Jezeře nebo kamarádi
z denního stacionáře v České Lípě. Poděkování patří našim
školám a školkám, které se také aktivně účastnily a zásobovaly nás po celý rok hromadami víček.
Všechna víčka jsme zvážili a celkem jsme pro Markétku
v naší knihovně shromáždili 2 642 kg víček. Dne 23.10.2014
proběhlo v Městské knihovně v Mimoni slavnostní předání
symbolického šeku rodičům Markétky Hodkové. Jsme rádi,
že jsme mohli pomoci. Ještě jednou moc děkujeme, všem
vám přejeme hodně zdraví a štěstí a doufáme, že v budoucnu
budeme společně pomáhat dál, zase někomu dalšímu.
Miroslava Jesínková ,
Městská knihovna Mimoň, dětské oddělení
Ordinační hodiny listopad 2014
sobota 8.11. MUDr. Eva Frýdová
Hvězdovská 178, Mimoň, tel. 487 862 176
neděle 9.11. MUDr. Vladimír Henčl
Smetanova 372, Nový Bor, tel. 487 726 197
sobota 15.11. MUDr. Hana Jandlová
28. října 3004, Česká Lípa, tel. 725 865 051
neděle 16.11. MUDr. Marina Taranová
Tovární Vrch 78, Doksy, tel. 487 883 935
pondělí 17.11. MUDr. Miroslav Kopřiva
28. října 2707, Česká Lípa, tel. 487 520 706
sobota 22.11. MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa, tel. 487 834 603
neděle 23.11. MUDr. Přemysl Černý
Osvobození 446, Kamenický Šenov, tel. 487 767 614
sobota 29.11. MUDr. Martin Bartoň
Dlouhá 99, Jablonné v Podještědí, tel. 487 762 377
neděle 30.11. MUDr. Jiří Voříšek
Dlohá 99, Jablonné v Podještědí, tel. 487 762 377
Erich Eichler, předseda organizace
Listopad 2014
9
KNIHOVNA
RŮZNÉ
Upozornění
Okolní akce
Svoz seniorů nad 65 let se tento měsíc koná
v pondělí 10.11. a 24.11.2014.
Hana Zagorová - Vyznání
Nové knihy
Debrecéni Mario: I muži mají duši - Příběh muže,
s nímž se život nemazlil, který se propadl do
dluhové pasti a přišel o majetek i partnerku, je nejen vyprávěním o hledání cesty ze dna, ale i o
pátrání po novém smyslu života a skutečné lásce.
Kundra Ondřej: Meda Mládková - Můj úžasný život. Životní
osud Medy Mládkové se naprosto vymyká malým českým
dějinám. Odehrává se v pěti zemích a na dvou kontinentech,
na geografické ose Zákupy - Ženeva -Paříž - Washington Praha. Začíná v rodině despotického otce, pivovarského
sládka, a vrcholí v pozici uznávané sběratelky a mecenášky
umění, která pomohla světu objevit jednoho z prvních
abstraktních malířů, Františka Kupku.
Itäranta Emmi: Strážkyně pramene - Fantastický příběh
dívky jménem Noria, která se v rodné vsi má stát příští
“mistryní čaje”. Po velké přírodní katastrofě vládne ve světě
přísný vojenský režim a rychle docházejí zásoby vody.
Zatajování a skrývání vodních zdrojů je trestným činem.
Noria po svém otci převzala roli mistra čaje, který vykonává
tradiční čajový obřad. K tomu patří i povinnost střežit
pramen čerstvé vody - a takové tajemství nevyhnutelně musí
vést k potížím s přáteli i s úřady.
Johnson Adam: Syn správce sirotčince - Jako syn správce
sirotčince má Pak Čun-do jistá privilegia. Není jako ostatní
hoši, sirotci, které rodiče odložili cestou do některého z pracovních lágrů. Když dospěje, je odhodlán poctivě sloužit své
vlasti, Korejské lidově demokratické republice. Avšak v zemi
řízené nevyzpytatelným Kimem, kde člověk nemá právo na
vlastní život, natožpak na identitu, kde vše je na povel a nikdo
netuší, co bude zítra, v této zemi každodenního boje o holé
přežití a nekonečné přetvářky ani absolutní poslušnost nikomu nezaručí, že se neocitne v pekle vězeňského dolu, odkud
není návratu.
Eva Francová: Kuchařka ze Svatojánu - Za použití tradičních postupů a místních surovin vymýšlí známá výtvarnice
na volné noze úžasné recepty, pěstuje bylinky, vyrábí vlastní
kosmetiku.
Beseda se spisovatelkou
Hanou Marií Körnerovou
Úterý 11. listopadu od 19 hod., v KD Crystal. Hana Zagorová
představí své nové album Vyznání s hostem Petrem Rezkem.
Vstupné 350 Kč
Více na www.cl-kultura.cz
Mandarínková izba
Úterý 11. listopadu od 19 hod., Městské divadlo Nový Bor.
Komedie plná francouzského šarmu, vtipu i napětí. Jaké
tajemství skrývá Mandarínkový pokoj v pařížském hotelu?
Hrají: Maroš Kramár, Zuzana Tlučková aj.
Vstupné 330 Kč
Více na www.kulturanb.cz
Vztahy na úrovni
Středa 12. listopadu od 19.00 hod., kinosál KD U Jezera,
Stráž pod Ralskem. Divadelní společnost Háta Praha. Do
apartmá, kde Sir Partridge očekává významného hosta, který
má rozhodnout o vyvrcholení jeho kariéry, se začnou proti jeho
očekávání trousit ženy. Jeho milenka, potom jeho manželka
a nakonec úplně neznámá dáma. Je to zkrátka nic dobrého
věstící kombinace, která nám dopřeje řetězec záměn, situací
a gagů, které od dobré komedie očekáváme.....
Vstupné 250 Kč.
Stonerock
Pátek 14. listopadu od 18 hod., v KD Crystal. Rockový
festival opět v České Lípě! Na podiu KD Crystal se vám
představí 6 metalových kapel. Českolipští Scream Of The
Lambs představí nový repertoár, Chaos In Head ze Znojma
svou novou desku, Magma Hotel ze Štětí své nové EP a hlavní
hvězdy večera... skupina Traktor a Miloš Dodo Doležal svá
nová CD. Sestavu doplňuje pražská partička Soustrast, která
má velký počet fanoušků.
Cena vstupného 220 Kč v předprodeji na www.cl-kultura.cz
a v pokladně KD Crystal. Cena na místě bude 270 Kč.
Více na www.cl-kultura.cz
Michal Prokop & Framus Five
Středa 19. listopadu od 19 hod., Městské divadlo Nový Bor.
Koncert. Framus Five se řadí mezi jednu z nejvýznamnějších
skupin české rockové historie.
Vstupné 240 Kč
Více na www.kulturanb.cz
O sexu převážně nevážně
Pátek 21. listopadu od 19.00 hod., Společenské centrum
v Jablonném v Podještědí. Odborník na slovo vzatý - známý
český sexuolog MUDr. Uzel bude zábavnou formou vyprávět
historky ze své dlouholeté praxe. Jeho humorné povídání je
založené především na jeho vlastních zážitcích a zkušenostech
z ordinace. Pořad doprovází skladbami vynikajícího písničkáře Pepy Štrosse.
Vstupné v předprodeji 80 Kč, na místě 100 Kč.
Více na www.jablonnevp.cz
Jaroslav Svěcený
Do naší knihovny přijela v rámci Týdne knihoven známá
spisovatelka přirovnávaná k Daphne du Maurier. Její
vypravěčský talent byl při zajímavé besedě zjevný.
10
Listopad 2014
Úterý 25. listopadu od 19.30 hod., Jiráskovo divadlo Česká
Lípa. Koncert vážné hudby.
Vstupné 290 Kč.
Více na www.cl-kultura.cz
RŮZNÉ
Rozkvetlá okna a balkony 2014
V červnu letošního roku byla vyhlášena soutěž Rozkvetlá
okna a balkony 2014. Své přihlášky mohli zájemci zasílat
do konce září. Letošního ročníku se zúčastnilo 14 soutěžících. Všechny přihlášené fotografie byly krásné a komise
neměla lehké rozhodování. Slavnostní vyhlášení výsledků,
spojené s předáním cen se uskutečnilo dne 15.10.2014,
kdy starosta města Mimoň předal soutěžícím finanční
a věcné odměny. Na 1. místě se umístil nováček v naší
soutěži pan Miroslav Havlíček se snímky oken v ulici Komenského, 2. místo obsadila paní Lenka Špačková s okny
v Březinově ulici a 3. místo paní Hana Hloupá s okny
v ulici Mírová. Gratulujeme!
Na příští rok připravujeme malé vylepšení naší soutěže.
Vybírat svého vítěze a hlasovat budou moci i občané
Mimoně. Podrobnosti budou zveřejněny s vyhlášením
příštího ročníku.
Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a ŽP
1. místo
2. místo
3. místo
Listopad 2014
11
RŮZNÉ
Odešel velký přítel našeho města
Jak jsem vás informoval v minulém čísle zpravodaje,
zemřel v německém Oelsnitz/E pan Günter Schreiber.
Chtěl bych Vám pár řádky připomenout tohoto vzácného
člověka, který říkával, že má dvě domoviny - Československo a Německo. Po válce několik let pracoval v Československu jako zemědělský dělník. V tehdejší vypjaté době
ocenil přístup lidí k jeho osobě jako Němce, naučil se
českou řeč a zamiloval si zdejší krajinu. Po návratu do
Německa se usadil ve městě Oelsnitz/E v okrese Stollberg.
příhraniční spolupráci není možné využívat. A tak se stalo,
že partnerské vztahy se časem omezily na pouhá občasná
setkání mezi vedoucími představiteli našich měst. Takovým světélkem v šeru bývalých bohatých společenských
styků mezi našimi městy byl pan Günter Schreiber, který
zůstal věrný svým myšlenkám o přátelství k Mimoni. Do
poslední chvíle překládal do němčiny články z tisku o Mimoni a prostřednictvím překladů Mimoňského zpravodaje
informoval radnici i přátele v Oelsnitz o dění v Mimoni.
Bohužel jeho zdravotní stav mu bránil v návštěvě Mimoně,
kde má dodnes mnoho přátel a známých, se kterými si
dopisoval. Za jeho obětavou práci mu byla v roce 2012
udělena Cena města Mimoně.
Čest Vaší památce, pane Güntere Schreibere.
František Kaiser, starosta města Mimoň
Fotografie a podklady pro článek poskytl Mgr. Václav Barták
Pan Schreiber nedosáhl žádného vyššího vzdělání, pracoval jako horník a později až do zaslouženého důchodu byl
zaměstnán na radnici a vedl kulturní dům. Od roku 1968,
kdy byla podepsána první družební smlouva mezi školami
v Mimoni a Oelsnitz/E, byl jako iniciátor, organizátor
a propagátor právě pan Schreiber. Tento člověk vždy velmi
obětavě a s obrovským elánem organizoval různé družební
akce, na kterých se vystřídalo mnoho občanů obou měst.
Navzájem se vyměňovaly sportovní, společenské i kulturní
zájezdy. O dovolených a prázdninách se navštěvovaly celé
rodiny a školní děti jezdily na výměnné pobyty. Byly pořádány dny české kuchyně, v přátelských zápasech se vzájemně utkávali fotbalisté, házenkáři aj. Velkou událostí
byla týdenní účast dětského divadelního souboru Šlapolet
na dětském divadelním festivalu ve Stolbergu. A u všeho
byl pan Schreiber.
Zahradnictví MIJANA, s.r.o. pořídilo v rámci projektu
Mimoň - čištění komunikací CZ.1.02/2.1.00/11.12837,
spolufinancovaného z Operačního programu Životní
prostředí, prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší,
chodníkový a silniční zametač. Stroj bude využíván pro
čištění místních komunikací, chodníků, parkovišť,
veřejných ploch a prostranství.
Celkové náklady projektu
3 799 400 Kč
Neuznatelné výdaje
976 700 Kč
Vlastní podíl žadatele
282 270 Kč
OPŽP
2 399 295 Kč
SFŽP
141 135 Kč
Řádková inzerce
V současné dotační politice Evropské unie je dobré mít
partnery i v zahraničí, neboť je možnost čerpat dotace na
příhraniční spolupráci. Bohužel naše partnerské město
Oelsnitz/E je tak vzdálené, že čerpání dotací na tuto
12
Listopad 2014
Daruji za odvoz 2 skříně, světlé dřevo, na nožičkách, v 160
cm, š 120 cm. Dále prosklenou knihovnu se skříňkou, také
světlá. Tel.: 724 793 287
Prodám modelářskou hřídel o délce 30 cm, málo užívaná.
Cena cca 200 Kč. Tel.: 723 995 625
RŮZNÉ
Senioři jeli do Kutné Hory
Komise pro občanské záležitosti při Městském úřadu
v Mimoni připravila dne 7.10.2014 zájezd pro seniory.
V dopoledních hodinách jsme dorazili do Kolínské řepařské drážky, kde jsme uskutečnili projížďku výletním
vláčkem taženým dieselovou lokomotivou.
Kolínská řepařská drážka, postavená v roce 1894 Adolfem
Richterem, vnukem rytíře Františka Horského, byla nejstarší dráhou toho typu v Čechách. Vedla z Kolínského
cukrovaru, který stál v místě dnešní elektrárny Kolín, do
Františkova (Ovčáry), do Býchor a do Jestřábí Lhoty.
Celková délka trati dosáhla 10,6 km, odbočka do Františkova měřila dalších 0,9 km. Svému účelu sloužila drážka
téměř 70 let.
Klub pro obnovu Kolínské řepařské drážky zahájil provoz
drážky 23. června 2007. Výletní vláčky jsou taženy parní
úzkorozchodnou lokomotivou BS 80 č. 10 nebo dieselovými lokomotivami. K jízdě slouží vagony otevřené
a kryté. Kolejové těleso je vystavěno po původní trase,
v délce 4 km. Trať vede malebnou polabskou krajinou
a končí na Mlýnku v blízkosti turisticky značených cest
a lesa. Trase je doplněna netradiční naučnou stezkou „Za
historií řepařské drážky a okolí“. Trasa se dostavuje v obci
Býchory, tj. celková délka 4,5 km, kde je vybudována
koncová stanice s historickou točnou.
Před obědem jsme navštívili v centru Kutné Hory pravou
alchymistickou dílnu, kde voskoví alchymisté hledají
Kámen mudrců a elixír věčného mládí.
Po obědě jsme prošli historickou částí Kutné Hory k chrámu svaté Barbory. Někteří senioři využili příležitosti
a navštívili toto unikátní dílo vrcholné a pozdně gotické architektury, jehož stavba byla zahájena před koncem 14.
století. V interiéru se zachovala jedinečná galerie pozdně
gotických a renesančních maleb.
V odpoledních hodinách jsme navštívili rozhlednu na
Kaňku a Havířskou boudu. Rozhledna díky svému umístění a výšce 30 metrů nabízí rozhled do celého kraje. Současná třicetimetrová rozhledna s výtahem je postavena
z kyklopského zdiva. Na jejím vrcholu je zřízena kavárna.
Z vrcholu rozhledny lze dohlédnout i na zámek Kačina.
Původní objekt hájovny pochází ze začátku 19. století.
V roce 1895 obec Kutnohorská přestavěla hájovnu na výletní restauraci. Součástí rozhledny se stala i kavárna.
Další přestavby restaurace následovaly v roce 1912, kdy
byly v plánech zakresleny oddělené záchodky, veranda
a snížení celé budovy o jedno patro. Další úpravy zažila
restaurace ve 20. letech 20. století.
Zájezd se vydařil, počasí celkem přálo, a tak senioři prožili
pěkný den.
Mgr. V. Böhmová, tajemnice komise
Příležitost ke zlepšení čistoty našeho města
Zahradnictví Mijana zakoupilo s využitím dotace ze SFŽP
a s nemalým příspěvkem města stroj pro čištění chodníků
a ulic, se kterým se budeme častěji potkávat. Věřím, že
většina občanů to ocení. Zkusme využít uvedenou příležitost a pomozme Mijaně a lidem zaměstnaným na veřejných
pracích úroveň čistoty našeho města zlepšit. Nebude to
jednoduché, protože některé zvyklosti jsou v nás silně
zakořeněné. Často vidíme nepořádek okolo laviček a na
chodnících, přestože v těsné blízkosti jsou odpadkové
koše. Značná část kuřáků se samozřejmostí pohazuje
nedopalky okolo sebe. Mnohé děti ani nenapadne, že obal
od pamlsků patří do odpadkového koše. Někteří si ještě
nezvykli, že by měli na ulici uklidit výkaly po svých pejscích, natož na travnatých plochách.
Chtěl bych vyzvat mladé lidi, kteří rádi vysedávají na
lavičkách, aby překonali odpor k uklízení po sobě a tak,
jak se hezky k sobě chovají, aby se chovali i k místům, kde
se setkávají. Chtěl bych poprosit rodiče, aby častěji upozorňovali své děti, že odpadky patří do odpadkových košů
a byli jim v tom příkladem. Chtěl bych požádat učitelky
a učitele v mateřských a základních školách, aby pomohli
rodičům s touto výchovou. Ačkoliv mi to připadá marné,
prosím i kuřáky, aby s nedopalky cigaret zacházeli stejně
jako doma a v restauracích. Chtěl bych poprosit i naši
drahou městskou policii, aby těm, kdo veřejná prostranství
znečišťují, vysvětlovala, že se to nemá.
Čistota a vzhled jsou vizitkou každého města. Věřím, že
posílením strojního čištění ulic a naším společným úsilím
se v nejbližší době dočkáme v Mimoni dalšího viditelného
zlepšení.
Stanislav Baloun, místostarosta
Nemocnice prověří podezřelý alkohol
Akreditovaná laboratoř českolipské nemocnice nově nabízí široké veřejnosti rozbory alkoholu. Oddělení klinické
biochemie provede odborné stanovení hladiny alkoholu
(ethanolu) v krvi či moči a to i pro tzv. forenzní (soudní)
účely. Zájemci o tuto službu zaplatí 490 korun. Dále,
pokud kdokoliv chce mít jistotu, že jeho domácí pálenka
nebo zásoby alkoholu neobsahují smrtelně jedovatý methanol, pak ho zde zkontrolují, analyzují v certifikované
laboratoři. Stanovení methanolu v alkoholických nápojích
přijde na 50 Kč za kus.
„Čas dodání výsledků a způsob jejich převzetí personál
domluví s klientem při příjmu materiálu,“ informoval
inženýr Jaroslav Procházka, vedoucí oddělení klinické
biochemie.
Oddělení klinické biochemie (OKB) Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., je moderní laboratoří, vybavenou
špičkovou technikou předních světových certifikovaných
(CE) výrobců, jejíž zaměstnanci splňují všechna kritéria
předepsaná Českou společností klinické biochemie ČLS
JEP pro personální obsazení laboratoře. V současné době
je akreditována dle ČSN EN ISO 15189:2007; splnění
těchto kritérií ověřil Český institut pro akreditaci, o.p.s.
Listopad 2014
13
RŮZNÉ
Porušení volebního zákona
Na totálním volebním vítězství minulé
koalice Mimoňské obrody a SOS se objevila
vážná skvrna. Došlo totiž k závažnému
pochybení městského úřadu při sestavování
volební komise ve volebním okrsku č. 4
- podrobně viz uvedený zápis. Jak se uvádí
i v zápisu, jedná se o porušení Zákona
o volbách. Dle právní konzultace je toto porušení důvodem k novým volbám v okrsku
č. 4. Volební strana ČSSD, ačkoliv měla ve
volebním okrsku č. 4 výrazně horší výsledek
než v ostatních okrscích (a mohlo by to
vyvozovat podezření na manipulaci s hlasováním), nebude podávat příslušnou žalobu
vzhledem k tomu, že nové volby by muselo uhradit Město Mimoň ze svého rozpočtu
a nám jde především o to, aby rozpočtové
prostředky sloužily občanům.
Ing. Pavel Ráček
předseda MO ČSSD Mimoň
Burza ošacení
V úterý 14. 10. 2014 se v Domě kultury Ralsko uskutečnila
Podzimní burza ošacení a hraček, kterou již tradičně uspořádalo oddělení rodiny a sociálních záležitostí Městského úřadu
v Mimoni. Tato akce nabývá na oblíbenosti, zvláště poté, co
bylo nově nabídnuto pracujícím maminkám, že jim pracovnice
MěÚ s prodejem ošacení po dětech pomohou. Aktivně se bur-
zy zúčastnilo 16 prodávajících maminek, úřad zajišťoval
prodej ošacení pro 11 maminek. Kdo přišel, mohl levně nakoupit oblečení nejen pro své děti, ale i pro sebe. Návštěvníci měli
možnost koupit si i ručně vyráběné šperky, háčkované čepičky,
svetříky,... Výběr byl opravdu veliký. Další burza bude uspořádána na jaře.
Oddělení rodiny a sociálních záležitostí
Co jsem ve volebních programech nenašel
V ČR nyní připadá cca 25 lidí ve věku 65+ na každých 100
v produktivním věku. Do roku 2050 má toto číslo vzrůst na
46. Díky zdravějšímu způsobu života a vyšší úrovni
lékařské péče se bude průměrná délka života zvyšovat.
Bude narůstat podíl občanů, kteří se dožijí 90 let
(v materiálech EU se vyskytuje i vyšší věková úroveň).
Během krátké doby dojde k zestárnutí početných ročníků
narozených v prvních letech po skončení 2. světové války.
Lze očekávat vyšší nápor na zdravotnické a penzijní systémy, na rodiny, ale i obce a sociální služby. Přecházíme od
třígenerační k dlouhověké čtyřgenerační společnosti.
Bohužel jsme svědky pomalé společenské reakce na dynamické změny, ke kterým dochází. Nepracuje se s trendy,
ale řeší se až krizové situace. Proto se lze obávat opožděné
společenské reakce i v tomto případě. S tím souvisí zejména neujasněnost pojetí dlouhého života a stáří. Málo si
uvědomujeme, že dlouhověkost je o soběstačnosti, nezávislém životě a potřebě být užitečný pro své okolí, ale též
o možnosti podílet se na rozhodování a životě ve své obci.
Díky prodlužování věku se zdravotní komplikace posunou
do vyšších let a staří lidé budou více křehcí a zatížení
chorobami, a budou vyžadovat pomoc, aby bezpečně zvládali běžný život. Bohužel jednotlivé generace rodin nežijí
spolu a často jsou značně vzdáleny, což ztěžuje přímou
podporu rodiny. Rovněž z důvodu pracovního vytížení a
14
Listopad 2014
poklesu mezigenerační solidarity existuje riziko osamělosti a izolace seniorů. Je to pro stát, obce, školství a organizace poskytující sociální péči výzva, kterou je potřebné
se velmi vážně zabývat.
Hlavním problémem, o kterém se ve společnosti především vede diskuze, je penzijní systém. V pozadí zůstala
kvalita života ve stáří a její podpora ze strany státu. Málo
propagované a obsahově nedostatečně propracované je
vzdělávání v oborech zaměřených na sociální péči, čemuž
odpovídá i nízký zájem o studium v této oblasti, ačkoliv
nejbližší budoucnost nabídne zvýšený počet pracovních
příležitostí. Rovněž značná část obcí a měst ještě nedocenila potřebu prevence problémů, které souvisejí se stárnutím - bezbariérové prostředí, zajištění kontaktu v tísni, přátelská veřejná prostranství, podpora pohybové a občanské
aktivity, prevence sociální izolace a vyloučení, bezbariérová dostupnost obchodů a služeb, atd. I když programy
stran v komunálních volbách oblasti života seniorů věnovaly malou pozornost, byl bych rád, kdybychom v novém
volebním období při realizaci oprav komunikací, nových
chodníků, utváření veřejných prostranství, spravování
bytového fondu, zlepšování bezpečnosti a kvality sociální
činnosti uvažovali i z hlediska uvedeného problému. Tento
přístup uvítají určitě i mladší ročníky občanů s pohybovými problémy.
Stanislav Baloun, místostarosta města
RŮZNÉ
Zamykání Ploučnice
V sobotu 18. 10. 2014 úspěšně proběhla tradiční vodácká
akce „Zamykání Ploučnice“, kterou jako obvykle pořádal
skautský přístav Ralsko Mimoň. Zúčastnilo se jí bezmála
80 nadšených vodáků všech věkových kategorií. Společně
si spluli úsek řeky z Průrvy v Novinách pod Ralskem do
Mimoně. Tam - jako každý rok - odvážně vstoupil do studených říčních vod kapitán 2. oddílu vodních skautů
Cipajs, aby je při klasickém vodáckém zaříkávadlu natřikrát zamkl. Společně s ním vodu protentokrát zamkla také
Anita, osmiletá členka 3. oddílu vodních skautek. S trojnásobným vodáckým pozdravem A – HOJ jsme se s naší
řekou letos nadobro rozloučili a vlastně se už teď moc
těšíme, až si ji na jaře zase odemkneme!
Bublinka
Podzimní Mimeko
Další tradiční akce, kterou skauti - tentokrát společně
s DDM Vážka - na podzim pro veřejnost pořádají, je
ekologicky a přírodovědně zaměřená soutěž pro děti
Mimeko. Kromě toho, že se při ní poklidí centrum města,
si také děti mohou prověřit, jak jsou na tom se znalostmi
přírody - měly by totiž kromě sběru odpadků absolvovat
také tři soutěžní stanoviště s přírodovědnými úkoly.
Letošní Podzimní Mimeko vyhrála trojice s vlastním týmovým názvem Sexy jahůdky (Sysla, Liška a Šikulka)
a těm se podařilo během půl druhé hodiny nasbírat 4 pytle
odpadků, v soutěžních disciplínách získat úžasných 54
bodů a ještě se u toho velice dobře pobavit. Na druhém
místě se umístily Copatky (Dráča a Anita) a třetí místo
patřilo Gepardům (Kanička a Hopsalka). Souboj kuriozit
byl letos opravdu napínavý, ale nakonec zvítězilo rezavé,
avšak pojízdné jízdní kolo, které se válelo v lese...
Akce to byla velmi vydařená, a to i díky slunečnému
počasí. Na jaře zase ahoj!
Bublinka
Poděkování
V sobotu 18.10.2014 se konaly I. Hobby vozatajské
závody v Mimoni. Tímto bychom, rádi poděkovali všem,
kteří se podíleli na jejich uskutečnění. Velké díky patří
všem účastníkům, kteří přijeli z různých koutů České
republiky, aby předvedli své umění. V neposlední řadě
velké díky patří všem, co přišli a strávili s námi krásný
sobotní den a vytvořili tak nezapomenutelnou diváckou atmosféru. Těšíme se na Vaši účast i v dalším roce.
Miloslav Vrlíček
Listopad 2014
15
RŮZNÉ
Vodní skauti přivezli medaile
Vodní skauti z přístavu Ralsko Mimoň se jako každý rok
i letos zúčastnili celorepublikového závodu v pramicích
„Napříč Prahou, přes tři jezy“.
V kategorii dorostenců (15 - 18 let) si skauti vybojovali 2. místo, v kategorii mladších žáků (6 - 10 let) také
2. místo.
Starší žáci (11 - 15 let) se umístili na místě 4. a starší
žákyně na krásném 3. místě.
Všem zúčastněným posádkám patří veliké díky za vzornou
reprezentaci našeho přístavu a města Mimoň.
Kapitán přístavu, Matyáš Kabeš - Kvído
Uzávěrka pro zasílání příspěvků
do prosincového čísla je 17. listopadu 2014!
Vydává: jako měsíčník Město Mimoň
Mírová 120, 471 24, tel. 487 805 001,
IČO 260746
Náklad: 900 ks
Ročník: XXXVII, č. 11
Náklad: 900 ks
Poř. číslo 323/2014 - listopad
Datum vytištění: 31. října 2014
Vychází dne: 3. listopadu 2014
Cena: 7,- Kč.
Registrační číslo: MK ČR E 12212
Šéfredaktorka: Ing. Helena Jakešová,
[email protected],
tel.: 487 805 003
Redakční rada: Ing. Jiří Šťastný, Pavlína Pelcová,
Bc. Petr Slavík.
Redakce si vyhrazuje právo zaslané příspěvky zkrátit či upravit.
Tisk: Reklama Klapka, s.r.o., Česká Lípa
Jazykové korektury: Bc. Anna Borůvková
Pozor: Všechny zasílané příspěvky musí obsahovat jméno,
příjmení, adresu a příp. telefon autora příspěvku a musí být
podepsány (na žádost nebude zveřejněno).
INZERCE
Listopad 2014
INZERCE
Listopad 2014

Podobné dokumenty