prezentaci přehledu změn zákona

Komentáře

Transkript

prezentaci přehledu změn zákona
Změny daňových zákonů
od roku 2009
s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty
1
DPH
Daň z přidané hodnoty 2009
• Zákon č. 302/2008 Sb. - účinný od 1.1.2009
• celkem 313 bodů novely (většina technických)
• Z důvodové zprávy – sladění s komunitární úpravou,
zpřesnění
ř
ě í a zjednodušení
j d d š í některých
ěk ý h ustanoveníí
• V průběhu r. 2008 další 2 schválené drobné novely v
souvislosti se zákonem o rejstříku trestů a zákonem o
přeměnách obchodních společností
• V PSP tisk 605 (implementuje směrnici Rady
2007/74/ES)
2
DPH
Daň z přidané hodnoty 2009
§ 1 - doplněn přímý odkaz na předpisy EU („zapracovává
( zapracovává“))
• velmi významné pro argumentaci recastem
§ 4 – změna některých definic
• U PO by na daňovém dokladu měla být adresa sídla
• Doplněna definice „provozovny“
• Vypuštěny pojmy „peníze“, „kolaudace“, „finanční pronájem“
§ 6 – obrat
• Obrat nesledují osoby z jiných států ani jejich provozovny v
tuzemsku, plátcem se stává vznikem provozovny
3
DPH
Daň z přidané hodnoty 2009
§ 6 – obrat
• OBRAT = souhrn úplat bez daně … které osobě povinné k dani
náleží … za uskutečněná plnění v tuzemsku
• Nepravě osvobozená plnění se započítávají pokud nejsou
„doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně“ (např. C-77/01)
• Sjednoceny „výnosy
výnosy“ a „příjmy
příjmy“, tj.
tj účetnictví a evidence
• Zálohy se nezapočítávají
• Časově – dle DUZP, ne podle platby
Příklad: obrat v daňové evidenci
• 2008:
2008 po DUZP a současně
č
ě přijetí
řij í peněz
ě
• 2009: po DUZP
4
DPH
Daň z přidané hodnoty 2009
§ 10 / 6 – katalogové služby
• Příjemce = „osoba povinná k dani“ (dosud „plátce“)
• provozovna se chápe jako samostatný subjekt
Příklad:
daňový poradce poskytne službu české provozovně německé firmy
místo plnění je tuzemsko
Pokud
o ud pos
poskytne
yt e sslužbu
u bu německé
ě ec é firmě
ě – místo
sto plnění
p ě Německo
ě ec o
§ 10 / 14 – nově
• Katalogové služby do 3. země – je –li příjemce plátcem, pak se za
místo plnění považuje tuzemsko
(podle místa spotřeby služby)
5
DPH
Daň z přidané hodnoty 2009
§ 10 / 12
12, 13 – místo plnění u služeb
• „zprostředkování“ = jednání jménem a na účet
• KOOV 2006/12: jednání jménem a na účet nemusí nutně znamenat
činění právních úkonů jménem a na účet
• Současný (ústní) výklad MF: „jménem a na účet“ = pro
(MF připravuje pokyn k zrušenému přeúčtování)
§ 13
3 – dodá
dodání zboží
bo
• Vklady jednotlivého majetku = považují se za dodání zboží
• Finanční leasing = považuje se za dodání zboží, tj. celá hodnota
DPH najednou
j d
při
ři d
dodání
dá í
• Operativní leasing = služba
• Přechodník: staré smlouvy doběhnou v původním režimu
6
DPH
Daň z přidané hodnoty 2009
§ 13 – dodání zboží
• Doplněno: za dodání zboží se nepovažuje poskytnutí propagačních
předmětů a obchodních vzorků bez úplaty
• Zrušeno: „přeúčtování“
• Tj. zrušeny § 13/4 h), 13/10 d), 14/3 g), 14/5 e), 51/3
•
•
Nové ustanovení § 36 / 11:
Do
o základu
á adu da
daně
ě se nezahrnuje
e a uje část
částka,
a, kterou
te ou p
plátce
átce obd
obdržel
e od
jiné osoby na úhradu částky vynaložené jménem a na účet této jiné
osoby. Podmínkou je, že přijatá částka nepřevýší uhrazené částky
za jinou osobu a plátce si u plnění uhrazeného za jinou osobu
neuplatní nárok na odpočet daně.
7
DPH
Daň z přidané hodnoty 2009
§ 36 / 11 – základ daně
• Výklad § 36 /11 dle zákona:
… přeúčtovat lze jen pokud přeúčtovávám za plnění „jménem a na
účet“ …
• Výklad § 36/11 dle MF:
… na přeúčtování se věcně nic nemění
nemění….
ad lze
e „p
„přeúčtovat“
eúčto at tep
teplo
o nájemcům
áje ců bytů
bytů?
Příklad:
= dle zákona ne
lze „přeúčtovat“ poštovné?
= dle zákona ne
a navíc nejsem držitel poštovní licence, tj. nelze nepravě
osvobodit
8
DPH
Daň z přidané hodnoty 2009
§ 36 / 11 – základ daně
• Polemika: podmínka „… neuplatní si odpočet…“ je splněna i při
nákupu od neplátců x MF tvrdí opak
§ 16 – pořízení zboží z JČS
• Nově se vztahuje i na pořízení zboží do JČS, nejen do tuzemska
Dosud:
osud „po
„pořízení“
e = zboží
bo p
přivezeno
e e o do tuzemska
tu e s a
Nově: pokud nepřiznám daň v JČS (ve státě ukončení přepravy),
tak zdaňuji dle DIČ
9
DPH
Daň z přidané hodnoty 2009
§ 21 – povinnost přiznat daň
• Zrušen § 21/2, tj. nezdaňování záloh na plnění související s
nájmem nemovitosti (tj. nárůst administrativy!)
• Nový § 21/2: zavedena možnost volby zdaňovat zálohy plátců
nevedoucích účto
• DUZP u převodu nemovitosti = doručením listiny nebo předáním do
užívání, tj. okamžikem, který nastane dříve
• DUZP u osvobozeného nájmu nejpozději k 31.12. (kvůli K)
• Vypuštěn § 21/7 i), tj. DUZP ke dni zjištění
• Nově § 21/6 b), ale jen na část služeb (voda, plyn, elektřina,
teplo )
teplo,..)
• 6D: pokud se vyúčtovává za období, pak DUZP je poslední den
období
10
DPH
Daň z přidané hodnoty 2009
§ 22 a 25 – dodání a pořízení zboží v EU
• Dodání i pořízení zboží do / z EU: povinnost přiznat daň k 15. dni
následujícího měsíce nebo ke dni vystavení daňového dokladu, tj.
ke dni který nastane dříve
• Do § 34 doplněno: na dokladu může být i odkaz na osvobození
podle recastu (čl. 200)
§ 35 – daňový doklad při pořízení zboží z JČS
• Doplněný § 35 – daňový doklad je vystaven až jeho doplněním (do
15 dnů ode dne obdržení dokladu)
Příklad:
obdržím doklad k pořízenému zboží – doplním náležitosti = datum
vystavení daňového dokladu
11
DPH
Daň z přidané hodnoty 2009
§ 23 – okamžik povinnosti přiznat daň při dovozu
• Okamžikem propuštění zboží do volného oběhu, do dočasného
použití, do aktivního zušlechťovacího styku, nezákonným dovozem,
porušením podmínek celního režimu…
§ 26 a násl.
násl – daňové doklady
• Plátce má povinnost vystavit daňový doklad pro osobu povinnou
k dani
• Doklad se vystavuje za zdanitelná plnění a plnění právě
osvobozená
• Přijetí úplaty – pro osoby nevedoucí účto volba
• Zaokrouhlení daně – na Kč nebo ponechat v haléřích
(tj. DPH neřeší zaokrouhlení celkové částky)
12
DPH
Daň z přidané hodnoty 2009
§ 36 – základ daně
• § 36 se použije obdobně i pro stanovení hodnoty osvobozeného
plnění
• Při použití pro účely nesouvisející s ekonomickou činností:
– CZ DPH: „pořizovací cena“
– Recast: „pořizovací
pořizovací cena k okamžiku použití“
použití
– Judikatura ESD: „zůstatková cena“ (C-322/99 Fischer)
(účetní ZC,
(účet
C, může
ů e být O
O?))
•
§ 36 / 11 – „jménem a na účet“, viz dříve
13
DPH
Daň z přidané hodnoty 2009
§ 42 a násl.
násl – oprava základu a výše daně
• Pokud u finančního leasingu i přes smluvní ujednání nedojde k
odkoupení předmětu leasingu, lze opravit základ a výši daně i do 3
let od relevantní události
§ 47 – sazby daně
• Soubor zboží – celé dodání v základní sazbě nebo příslušná sazba
u každého druhu zboží
• Příloha č. 1
– použije se harmonizovaný systém k 1.1.2007
– Letáky a prospekty do 50% obsahu reklamy
– Živá zvířata, rostliny… obvykle určené k přípravě potravin
•
Příloha č. 2 – doplněn sběr a přeprava komunálního odpadu
14
DPH
Daň z přidané hodnoty 2009
§ 49 a § 50 – oprava výše daně
• Řídí se obecným § 41/1 ZSDP
• Zrušen § 103 DPH ((dodatečné daňové p
přiznání))
(tj. opravy formalit bez vlivu na výši daně se neprovedou)
• Lze opravit sazbu, osvobození
• Oprava je samostatným plněním (opravný doklad dle § 50)
• Oprava odpočtu daně dle § 77
Není věcná změna, kromě
• Opravy
p y ve p
prospěch
p
subjektu:
j
– do 2008 zakázáno (§ 49/2)
– od 2009 jsou možné
15
DPH
Daň z přidané hodnoty 2009
§ 54 a násl – osvobození bez nároku na odpočet daně (nepravá)
• § 56 odst. 1 osvobození převodu nemovitostí
po 3 letech od (1.) kolaudace nebo od prvního užívání, co nastane
dříve
Polemika: co s nově vzniklou jednotkou v domě?
•
§ 56/5 zrušena povinnost oznamovat zdaňovaný nájem
16
DPH
Daň z přidané hodnoty 2009
§ 66 – vývoz zboží
• Upřesnění definice = dodání zboží z tuzemska do 3. země
§ 70 – osvobození mezinárodní přepravy osob
• Osvobozena i přeprava jejich zavazadel a související služby
17
DPH
Daň z přidané hodnoty 2009
§ 72,
72 § 73 – nárok na odpočet daně
•
•
•
•
Zrušen 72/6 – tj. nově když dodavatel zdaní nepravě osvobozené
plnění = není nárok na odpočet
Zrušena povinnost zaúčtování (§ 73)
§ 73/ 11 platí jen pro krácený odpočet
tj. odpočet je možné uplatnit do 3 let, není nutné podávat DoDP do
původního roku
Reverse charge – nárok na odpočet je i po 3 letech, byla-li daň
přiznána (§ 73/12)
18
DPH
Daň z přidané hodnoty 2009
§ 74 – změna režimu
• Nárok na odpočet u zboží pořízeného za posledních 12 měsíců,
pokud je obchodním majetkem
• Nárok i pokud se zboží stalo součástí hmotného či nehmotného
majetku, pozemků, zásob
• Totéž platí u služeb
•
Zrušení registrace – taxativní výčet položek, u nichž je povinnost
upravit nárok
§ 76 – koeficient
• Nově se započítávají všechny zálohy (do 2008 jen zálohy na
zdanitelná plnění)
19
DPH
Daň z přidané hodnoty 2009
§ 78,
78 § 79 – úprava a vyrovnání odpočtu
• Nové vymezení majetku podléhajícího úpravě – hmotný a
nehmotný majetek dle ZDP, pozemky
• A nově i technické zhodnocení
•
TZ provedené v 1.
1 roce
– Dle ZDP součást vstupní ceny
– Dle
e DPH sa
samostatný
ostat ý majetek
ajete se sa
samostatným
ostat ý osude
osudem p
pro
o
DPH!
20
DPH
Daň z přidané hodnoty 2009
§ 82,
82 § 83 – vracení daně
• Nově není možné žádat o vrácení daně ze zjednodušených
daňových dokladů
Problematická ustanovení DPH od 2009 – shrnutí:
1. Přeúčtování (§ 36/11)
2. Nepravé
ep a é os
osvobození
obo e staveb
sta eb (§ 56/
56/1))
3. Úprava a vyrovnání odpočtu (§ 78, § 79)
DOTAZY ?
21

Podobné dokumenty

Mezinárodní soudní pravomoc při žalobách proti členům orgánů

Mezinárodní soudní pravomoc při žalobách proti členům orgánů Soudní dvůr Evropské unie na věc aplikoval Bruselské nařízení 44/2001 (a to v jeho verzi před recastem přijatým v roce 2012). V rozsáhlé analýze, rekapitulující judikaturu ESD/SDEU ve věcech meziná...

Více

Vzdűlávání a kvalifikace úăetních

Vzdűlávání a kvalifikace úăetních se otevfiela pro roce 1989, pfiinesla poznatky i o zpÛsobu regulace úãetní profese v tûchto zemích. Nejprve jsme si museli vyjasnit související základní pojmy, jejichÏ pochopení je nezbytné a bohuÏel...

Více

Co Fibonacci ani Ludolf netušili aneb Jak souvis´ı c´ısla Fibonacciho

Co Fibonacci ani Ludolf netušili aneb Jak souvis´ı c´ısla Fibonacciho na začátku podle obr. 3a jedna dlaždice, zůstává vydláždit délku (n – 1), což lze provést pn – 1 způsoby. Začíná-li chodba podle obr. 3b dvěma dlaždicemi, zbývá vydláždit délku (n – 2), což lze pro...

Více

NOS č.7 - Odborový svaz státních orgánů a organizací

NOS č.7 - Odborový svaz státních orgánů a organizací úvazky, práce doma…) a zavedeme rekvalifikační projekty určené speciálně pro osoby měnící zaměstnání. Opatření bude možné posoudit teprve po jeho upřesnění. K částečným úvazkům viz výše komentář k ...

Více

Schemata zapojení

Schemata zapojení (*) POZNÁMKA: Na koncové body instalace je nutné vložit odpor 110 KΩ mezi koncovky + a L. Pro každý VDS panel s více než 3 tlačítky je nutné použít rozšiřující modul (Ref.2441).

Více

Zde - ISEA

Zde - ISEA c) zahrnutí celkové výše obratu realizovaného v rámci služby do základu daně by v daných případech vedlo k disproporci mezi základem daně a příjmem, který si banka může ponechat pro sebe, čímž by d...

Více

Návod na použití.

Návod na použití. nacházejících se v pšenici, ječmenu a žitě, příčinou široké škály klinických symptomů, jako např. průjmu, břišní distenze, úbytku na váze, podvýživy a poruch kůže (Dermatitis herpetiformis). Poprvé...

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah daňového subjektu projevit formou opravné položky k pohledávce. Pro úplnost uveďme, že zaúčtování odpisu takové pohledávky v době před vznikem pojistné události by přitom zřejmě bylo nesprávné, pro...

Více