Výměna studentů SOCRATES - COMENIUS – projekt je dvouletý (ve

Komentáře

Transkript

Výměna studentů SOCRATES - COMENIUS – projekt je dvouletý (ve
Název programu/projektu
Výměna studentů SOCRATES - COMENIUS – projekt
je dvouletý (ve výši 14 000,- € ) prostřednictvím
NAEP v Praze se školou ve Francii Lycee Professional
Econoque at hoteliér, Alexander Dumaine, 95 espace
Dumaine, 71018 Mácon, ve městě Sete
Projekt na podporu kultury s finančním příspěvkem
města Český Těšín pro rozvoj činnosti malého školního
muzikálového divadla „Malé studentské divadlo“,
které působí na škole. Členy školního divadelního
souboru jsou také ţáci osmiletého gymnázia v Českém
Těšíně. Ţáci obou škol pracují společně v souboru uţ
třetím rokem, podílejí se na akcích obou škol i města.
Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok
2009- dotace z rozpočtu MSK pro rozvoj činnosti
malého školního muzikálového divadla „Studenti
studentům a dětem“.
Projekt na podporu tělesné výchovy s finančním
příspěvkem města – dotace je určena na financování
dlouhodobé celoroční soutěţe organizované školou ve
městě „Těšínská středoškolská basketbalová liga“
s cílem většího vyuţití nové sportovní haly školy.
Projekt na podporu tělesné výchovy s finančním
příspěvkem města – dotace je určena na financování
dlouhodobé soutěţe organizované školou ve městě
„Těšínská středoškolská basketbalová liga“.
Období
Částka
říjen
2007 –
červen
2009
14 000,- €
Rok
2008
50 000,- Kč
Rok
2009
195 000,- Kč
Rok
2008
20 000,- Kč
Rok
2009
24 000,- Kč
OP Vzdělávání pro konkurence schopnost , druhá
výzva, Zvyšování kvality ve vzdělávání v MSK, projekt
„Těšínský zelený svět“
OP Vzdělávání pro konkurence schopnost , druhá
výzva, Zvyšování kvality ve vzdělávání v MSK,
projekt „Škola nás baví“
Projekt „Pro budoucnost“ zvýšení kvality výuky pro lepší
uplatnění na trhu práce – z prostředků Nadace OKD
MŠMT rozvojový program „Podpora programu EVVO“
– projekt na vybavení eko-učebny a enviromentální
činnost „Implementace výuky ekologie do ŠVP a
zlepšování ekologického chování v rámci celé školy“
XI/2009
–
VI/2012
XI/2009
–
VI/2012
VII – IX
2009
2009
115 200,- Kč
Vinařský fond – podpora sommelierské soutěţe
pořádané školou „Těšínská karafa“
X/2009
–
II/2010
63 000,- Kč
1 916 514,- Kč
2 667 147,- Kč
100 000,- Kč

Podobné dokumenty