Lenalidomide in the Myelodysplastic Syndrome with Chromosome 5q

Komentáře

Transkript

Lenalidomide in the Myelodysplastic Syndrome with Chromosome 5q
Decitabine Improves Patient Outcomes in Myelodysplastic Syndromes
Results of a Phase III Randomised Study
Hagop Kantarjian, Jean-Pierre J. Issa, Craig S. Rosenfeld et al., Cancer 106, 2006, 1794-1803
Úvod:
Aberantní metylace DNA je častou změnou u pacientů s myelodysplastickým syndromem a je
potenciálním léčebným cílem. Decitabin způsobuje depleci metylcytosinu a hypometylaci cílových
genových promotorů. Autoři této randomizované studie sledovali jeho možnosti v léčbě MDS.
Metodika:
170 pacientů s myelodysplastickým syndromem bylo randomizováno k léčbě nejlepší dostupnou
podpůrnou léčbou buď samostatně, nebo v kombinaci s decitabinem v dávce 15 mg/m2 3hodinovou
i.v. infuzí každých 8 hodin po dobu 3 dnů v intervalu 6 týdnů. Léčebná odpověď byla hodnocena
pomocí kritérií IWG s požadavkem na minimální délku trvání odpovědi 8 týdnů.
Výsledky:
Zásadní výsledky studie jsou shrnuty v následující tabulce:
decitabin (n=89)
celková odpověď (CR+PR)
podpůrná léčba (n=81)
15 (17 %)
0
CR
8 (9 %)
0
PR
7 (8 %)
0
nástup odpovědi
2,0-9,7 měsíce (medián 3,3)
trvání odpovědi
4,1-13,9 měsíce (medián 10,3)
p < 0,001
hematologické zlepšení (HI)
12 (13 %)
6 (7 %)
zlepšení (CR+PR+HI)
27 (30 %)
6 (7 %)
potřeba transfuzí
snížena
beze změny
cytogenetická CR
9/26 (35 %)
2/21 (10 %)
po 2-4 cyklech
ne
69 %
56 %
čas do AML/úmrtí
medián 12,1 měsíce
medián 7,8 měsíce
p = 0,16
přežití
medián 14,0 měsíce
medián 14,9 měsíce
p = 0,636
zlepšení kvality života
nežádoucí účinky (SAE)
p < 0,001
p < 0,05
Na léčebnou odpověď neměly vliv: riziko dle IPSS, typ MDS, cytogenetika, předléčenost ani MDS
jako sekundarita.
Z nežádoucích účinků byla nejčastěji pozorována neutropenie, trombocytopenie, anémie, febrilní
neutropenie, leukopenie, z nehematologických pak pneumonie, horečka a hyperbilirubinemie; vše
bez statisticky významných rozdílů mezi oběma rameny.
Na dobu do progrese do akutní leukemie nebo do úmrtí měly u pacientů léčených decitabinem
statisticky hraničně významný (prognosticky příznivý) vliv: nulová předléčenost (p = 0,08),
intermediární-2 (p = 0,03) nebo vysoké (p = 0,01) riziko dle IPSS a nově diagnostikovaný MDS
(p = 0,04).
Charakteristika pacientů, u kterých byla zjištěna léčebná odpověď na decitabin:
− ve 100 % dosaženo cytogenetické odpovědi (7x kompletní, 1x parciální)
− ve 100 % dosaženo nezávislosti na transfuzích erytrocytů i trombocytů
− delší doba do progrese do AML nebo do úmrtí (17,5 měsíce; p = 0,01)
− delší celkové přežití (23,5 měsíce; p = 0,007)
Závěr:
V léčbě pacientů s myelodysplastickým syndromem byla prokázána lepší účinnost decitabinu ve
srovnání s podáváním pouze podpůrné léčby. Decitabin prodlužuje čas do progrese do akutní
leukemie nebo do úmrtí, snižuje potřebu transfuzí, zlepšuje léčebnou odpověď a její trvání a
zvyšuje kvalitu života.
Zpracoval: MUDr. František Folber, Interní hematoonkologická klinika FN Brno

Podobné dokumenty

Tema epigenetická léčiva

Tema epigenetická léčiva buněčné linie potvrdilo, že cytarabine v jednotlivé dávce způsobí zástavu buněčného cyklu v S-fázi, která je po cca 12 hodinách působení překonána a nemá téměř žádný vliv na viabilitu buněk. Zatímc...

Více

Bosutinib Versus Imatinib in Newly Diagnosed Chronic

Bosutinib Versus Imatinib in Newly Diagnosed Chronic kteří dříve neměli žádnou antileukemickou léčbu (kromě anagrelidu nebo hydroxyurey). BELA je otevřená randomizovaná mezinárodní studie fáze III. Pacienti byli náhodně rozděleni v poměru 1:1 - bosut...

Více

Phase 3 study of dasatinib 140 mg once daily vs

Phase 3 study of dasatinib 140 mg once daily vs Kritéria pro splnění akcelerované fáze CML: blasty v periferní krvi (PK) nebo v kostní dřeni alespoň 15%, ale méně než 30%, blasty plus promyelocyty alespoň 30%, ale blastů méně než 30%, alespoň 20...

Více

OSVĚTIM KRAKOW

OSVĚTIM KRAKOW komplex – Osvětim II – Birkenau/Březinku. Postupně zde byly vystavěny čtyři plynové komory s krematorii. K Osvětimi náleželo dále 45 dalších pobočných táborů, kde byli vězni nuceni k otrocké práci....

Více

Lenalidomide in the Myelodysplastic Syndrome with Chromosome

Lenalidomide in the Myelodysplastic Syndrome with Chromosome Nejdůležitější výsledky studie jsou uvedeny v tabulce: počet pacientů

Více

Dasatinib or High-Dose Imatinib for Chronic

Dasatinib or High-Dose Imatinib for Chronic study (START-R) Kantarjian H, Pasquini R, Vincent Levy V et al., Cancer 2009, 115, 4136-4147 Úvod: U pacientů s chronickou fází CML (CP-CML) se rezistence k imatinibu stává problémem, který je potř...

Více

(IWG-MRT) and European Competence Network on Mas

(IWG-MRT) and European Competence Network on Mas Musí být naplněna všechna tři následující kritéria po dobu trvající nejméně 12 týdnů a bez průkazu CR nebo PD. - snížení agregátů mastocytů v kostní dřeni o 50% a více - hladina sérové tryptázy sní...

Více

Treatment of myelodysplastic syndrome patients with erythropoietin

Treatment of myelodysplastic syndrome patients with erythropoietin skupinách srovnatelně nízká. Posílení léčby EPO kombinací s G-CSF nebo zvýšením dávky EPO zvýšilo celkovou odpověď z 36 % na 46,6 %. Závěr Léčba EPO samotným nebo v kombinaci s G-CSF jsou účinnými ...

Více

Pokroky v molekulární biologii, ÚMG AV ČR, Praha, 2006 PŘENOS

Pokroky v molekulární biologii, ÚMG AV ČR, Praha, 2006 PŘENOS stav kompetence (potenciální transkripční aktivity či inaktivity) příslušných genů, genomových domén, celých chromosomů nebo dokonce chromosomových sad. Tyto stavy potenciální aktivity genů se v p...

Více