MSDS C432-EEA-15

Komentáře

Transkript

MSDS C432-EEA-15
Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Polsko
BEZPEČNOSTNÍ LIST
C432-EEA-15
1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU
Identifikace látky nebo přípravku
Název výrobku
: C432-EEA-15
Typ produktu
: Kapalné.
Popis produktu
: Roztok polyesterové pryskyřice
Použití látky nebo přípravku
:
Identifikace společnosti nebo podniku
Výrobce
: LERG Spolka Akcyjna
39-206 Pustkow 3
Poland
Phone +48 (14) 680-62-11
Fax +48 (14) 670-24-69
Distributor
Telefonní číslo pro naléhavé
situace (pracovní doba)
: Not applicable.
: CARECHEM : + 44 (0)208 762 8322 (24 hodin denně/7 dnů v týdnu)
2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI
Výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle směrnice č.1999/45/ES a jejích dodatků.
Klasifikace
: R10
Xn; R20
Xi; R36/38
Fyzikální/chemická
: Hořlavý.
nebezpečí
Nebezpečí pro zdraví
člověka
: Zdraví škodlivý při vdechování. Dráždí oči a kůži.
Podrobnější informace o účincích na zdraví a příznacích - viz kapitola 11.
3. SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH
Látka/Přípravek
: Přípravek
Chemický název
Číslo CAS
%
Číslo EC
Klasifikace
Styrénového
100-42-5
39.0
202-851-5
R10
Xn; R20
Xi; R36/38
[1] [2]
Viz kapitola 16 s plným zněním textu R-vět
uvedených výše
Na základě současných znalostí dodavatele, ve výrobku nejsou přítomny žádné dodatečné složky v
koncentracích, dle kterých by mohl být klasifikován jako zdraví škodlivý nebo nebezpečný pro životní prostředí
a tudíž by musely být uvedeny v této kapitole.
[1] Látka klasifikovaná jako zdraví škodlivá nebo nebezpečná životnímu prostředí
[2] Látka s expozičními limity
Hygienické limity látek v ovzduší pracovišť, pokud jsou dostupné, viz kapitola 8.
4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
Pokyny pro první pomoc
Vdechování
Při požití
Datum vydání
: Exponovanou osobu vyveďte na čerstvý vzduch. Jestliže je podezření na přítomnost
výparů, měl by záchranář použít vhodnou masku nebo autonomní dýchací přístroj.
Udržujte osobu v teple a v klidu. Pokud postižený nedýchá, dýchání je nepravidelné
nebo při zástavě dechu, musí vyškolený personál poskytnout umělé dýchání nebo
podat kyslík. V případě poskytování první pomoci dýcháním z úst do úst může dojít k
ohrožení zachránce. Vyhledejte lékařskou pomoc. Osoby v bezvědomí uložte do
stabilizované polohy a ihned přivolejte lékařskou pomoc. Dýchací cesty udržujte
otevřené. Uvolněte těsný oděv, tzn. límec, kravatu, opasek nebo pás.
: Vypláchněte ústa vodou. Vyjměte případně používané zubní protézy. Exponovanou
osobu vyveďte na čerstvý vzduch. Udržujte osobu v teple a v klidu. Jestliže byl
materiál požit a postižená osoba je při vědomí, podávejte k pití vodu v malých
dávkách. Přestaňte, když postižená osoba pocítí nevolnost, protože zvracení může
být nebezpečné. Přestaňte, když postižená osoba pocítí nevolnost, protože zvracení
může být nebezpečné. Nevyvolávejte zvracení, pokud to není výslovně doporučeno
lékařem. Jestliže dojde k zvracení, udržujte hlavu v takové poloze, aby nedošlo k
vniknutí zvratků do plic. Jestliže nepříznivé zdravotní účinky přetrvávají, nebo jsou
vážné, vyhledejte lékaře. Nikdy nepodávejte nic ústy osobě v bezvědomí. Osoby v
bezvědomí uložte do stabilizované polohy a ihned přivolejte lékařskou pomoc.
Dýchací cesty udržujte otevřené. Uvolněte těsný oděv, tzn. límec, kravatu, opasek
nebo pás.
: 04/19/2010
1/6
C432-EEA-15
4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
Při styku s kůží
: Zasažené části pokožky důkladně opláchněte vodou. Odstraňte potřísněný oděv a
obuv. Omývejte vodou po dobu aspoň 20 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc. Před
dalším použitím oděv vyperte. Před dalším použitím obuv důkladně vyčistěte.
Styk s očima
: Okamžitě proplachujte oči velkým množstvím vody, občas nadzvedněte horní a
spodní víčko. Vyhledejte a odstraňte kontaktní čočky. Omývejte vodou po dobu
aspoň 20 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.
Ochrana pracovníků první
pomoci
: Nesmí být podnikány žádné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce
prováděné bez řádného tréninku. V případě poskytování první pomoci dýcháním z úst
do úst může dojít k ohrožení zachránce.
Poznámky pro lékaře
: Není specifické ošetřování. Postupujte podle příznaků. Okamžitě kontaktujte lékaře s
toxikologickou specializací, jestliže bylo požito nebo vdechnuto větší množství.
Podrobnější informace o účincích na zdraví a příznacích - viz kapitola 11.
5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU
Hasební prostředky
Vhodné
Nevhodné
Speciální nebezpečí při
expozici
: Použijte suché chemické prostředky, CO2, vodní sprchu (mlhu) nebo pěnu.
: Nepoužívejte proud vody.
: Hořlavá kapalina. V ohni nebo při zahřátí dochází ke zvýšení tlaku a obal může
prasknout, přičemž hrozí nebezpečí výbuchu. Odtok do kanalizace může znamenat
nebezpečí požáru nebo výbuchu.
Ihned izolujte prostor vykázáním všech osob z okolí nehody, pokud došlo k požáru.
Nesmí být podnikány žádné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce
prováděné bez řádného tréninku. Přesuňte kontejnery z oblasti požáru, pokud je to
bez rizika. Přesuňte kontejnery z oblasti požáru, pokud je to bez rizika. K ochlazení
kontejnerů vystavených ohni použijte vodní sprchu.
Nebezpečné produkty
tepelného rozkladu
: Produkty rozkladu mohou obsahovat následující látky:
oxid uhličitý
oxid uhelnatý
Speciální ochranné
prostředky pro hasiče
: Požárníci musí používat vhodné ochranné prostředky a dýchací přístroje s
přetlakovou maskou na celý obličej.
6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU
Preventivní opatření na
ochranu osob
: Nesmí být podnikány žádné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce
prováděné bez řádného tréninku. Zákaz vstupu nepovolaných a nechráněných osob.
Nedotýkejte se ani nepřecházejte přes rozlitý materiál. Odpojte všechny zápalné
zdroje. Žádné světlice, kouření nebo plameny v nebezpečné oblasti. Vyvarujte se
vdechování výparů nebo mlhy. Zajistěte dostatečné větrání. Pokud je větrání
nedostatečné, používejte vhodný respirátor. Použijte vhodné osobní ochranné
prostředky (viz kapitola 8).
Preventivní opatření na
ochranu životního prostředí
: Zabraňte rozšíření rozlitého materiálu a kontaminaci půdy, a jeho úniku do vodních
toků, odpadů a kanalizace. Jestliže výrobek způsobil znečištění životního prostředí
(kanalizace, vodní toky, zemina nebo vzduch), informujte úřady.
Metody čištění
Malé rozlití
Velké rozlití
: Zastavte únik, pokud je to bez rizika. Přemístěte kontejnery z oblasti rozlití. Rozřeďte
vodou a vytřete je-li vodouředitelný nebo nechejte nasáknout do suchého inertního
materiálu a uložte do příslušného kontejneru pro uložení odpadu. Používejte nástroje
v nejiskřivém nebo nevýbušném provedení. Likvidujte u firmy mající autorizaci pro
likvidaci odpadů.
: Zastavte únik, pokud je to bez rizika. Přemístěte kontejnery z oblasti rozlití. K úniku
přistupujte z návětrné strany. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků, základů
budov nebo uzavřených prostor. Oplach rozlité látky vypouštějte přes čistírnu
odpadních vod nebo postupujte následovně. Seberte a shromážděte rozptýlený
materiál pomocí nevznětlivého absorbčního prostředku, např. písku, zeminy,
vermikulitu, křemeliny a umístěte jej do kontejneru pro likvidaci odpadu v souladu s
místními předpisy (viz kapitola 13). Používejte nástroje v nejiskřivém nebo
nevýbušném provedení. Likvidujte u firmy mající autorizaci pro likvidaci odpadů.
Kontaminovaný absorpční materiál představuje stejné nebezpečí, jako rozlitý
produkt. Poznámka: viz kapitola 1 s informacemi o nouzových kontaktech a kapitola
13 o likvidaci odpadu.
7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ
Zacházení
Datum vydání
: Použijte vhodné osobní ochranné prostředky (viz kapitola 8). Jídlo, pití a kouření je
třeba zakázat v oblastech kde se s tímto materiálem manipuluje, kde je uchováván a
zpracováván. Pracovníci si před jídlem, pitím a kouřením musí umýt ruce a obličej.
Nejezte. Vyvarujte se styku s očima, kůží a oděvem. Vyvarujte se vdechování výparů
nebo mlhy. Pracujte jen při dostatečném větrání. Pokud je větrání nedostatečné,
používejte vhodný respirátor. Nevstupujte do skladů a uzavřených prostorů, dokud
nejsou řádně vyvětrány. Uchovávejte v původním nebo ve schváleném alternativním
zásobníku vyrobeném z kompatibilního materiálu, pevně uzavřeném, když se
nepoužívá. Uchovávejte mimo dosah tepla, jisker a otevřeného ohně a jakýchkoli
jiných zdrojů ohně. Používejte elektrické zařízení v nevýbušném provedení (pro
ventilaci, osvětlení a manipulaci s materiálem). Používejte nářadí v nejiskřivém
: 04/19/2010
2/6
C432-EEA-15
7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ
provedení. Proveďte preventivní opatření proti elektrostatickým výbojům. Aby se
zabránilo výbuchu, odveďte statickou elektřinu během transportu uzemněním a
kontejnery vodivě spojte před přenosem materiálu. V prázdných kontejnerech
zůstávají zbytky produktu, jež mohou být nebezpečné. Nepoužívejte kontejner
opakovaně.
Skladování
Obalové materiály
Doporučeno
: Skladujte v souladu s místními předpisy. Skladujte v izolovaném a schváleném
prostoru. Skladujte v originálních obalech chráněných před přímým slunečním
zářením v suchých, chladných a dobře větraných prostorách, odděleně od
neslučitelných materiálů (viz kapitola 10) a jídla a pití. Odstraňte všechny zdroje
ohně. Oddělte od oxidačních materiálů. Do doby, než bude připraven k použití,
uchovávejte kontejner uzavřený a utěsněný. Otevřené kontejnery se musí znovu
pečlivě utěsnit a udržovat ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku. Neskladujte v
neoznačených kontejnerech. Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního
prostředí.
: Používejte originální obaly.
8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
Chemický název
Styrénového
Doporučené procedury
monitorování
Omezování expozice
Omezování expozice
pracovníků
Hygienické limity látek v ovzduší pracovišt
Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Polsko, 9/2007).
TWA: 50 mg/m³ 8 hodina/y.
STEL: 200 mg/m³ 15 minuta/y.
: Obsahuje-li výrobek složky s předepsaným expozičním limitem, může být potřebné
sledování osob, ovzduší na pracovišti, nebo biologické sledování, aby bylo možné
určit účinnost ventilace, nebo jiných kontrolních opatření a/nebo určit nutnost
používání ochranných dýchacích prostředků. U metod zjišťování expozice
vdechnutím chemických látek a metod stanovení škodlivých látek je třeba se řídit
Evropskou Normou EN 689 a příslušnými národními dokumenty.
: Pracujte jen při dostatečném větrání. Používejte uzavřená pracoviště, lokální
odsávání nebo jiná technická opatření tak, aby pracovní expozice ve vzduchu
obsažených nečistot nepřesáhla doporučené nebo zákonem stanovené limity.
Rovněž bude třeba přijmout technická opatření pro zajištění koncentrací plynů,
výparů nebo prachu pod spodními limity výbušnosti. Používejte ventilační zařízení v
nevýbušném provedení.
Hygienická opatření
: Po manipulaci s chemikáliemi a před jídlem, kouřením, použitím toalety nebo na
konci směny důkladně omyjte ruce, předloktí a tvář. K odstranění potenciálně
kontaminovaných oděvů je třeba použít vhodné postupy. Před dalším použitím
znečištěný oděv vyperte. Zajistěte možnost výplachu očí a sprchu v blízkosti
pracoviště.
Ochrana dýchacích cest
: V případě předpokládaného nebezpečí používejte vhodné respirátory čistící vzduch
nebo s přívodem vzduchu, odpovídající schváleným normám. Výběr respirátoru musí
vycházet ze známé nebo předpokládané úrovně expozice, nebezpečnosti produktu a
bezpečnostních pracovních limitů vybraného respirátoru.
Ochrana rukou
: V případě předpokládaného nebezpečí je třeba při manipulaci s chemickou látkou
používat schválené a certifikované nepropustné rukavice odolné proti chemikáliím.
: V případě předpokládaného nebezpečí postříkání tekutinou, vzniku emulze nebo
rozprášení je třeba používat ochranné prostředky zraku.
: V případě možného nebezpečí je třeba, aby příslušný odborník podle typu
vykonávané činnosti před manipulací s touto látkou zvolil vhodné osobní ochranné
pomůcky.
Ochrana očí
Ochrana kůže
Omezování expozice
životního prostředí
: Pro zajištění dodržení legislativou stanovených podmínek ochrany životního prostředí
je potřebné kontrolovat emise z ventilačních a výrobních zařízení. V některých
případech bude pro snížení emisí na přijatelnou úroveň potřebné zařadit pračky
dýmů, filtry, nebo provést úpravy výrobních zařízení.
9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
Obecné informace
Vzhled
Skupenství
: Kapalné.
Barva
: Modrá.
Vůně (zápach)
: Aromatický.
Práh aroma
: 0.14 ppm (Styrene)
Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí
Bod varu
: 145°C (Styrénového)
Bod vzplanutí
Výbušné vlastnosti
Datum vydání
: 31°C (87.8°F)(Styrénového)
: Hořlavý v přítomnosti otevřeného ohně, jisker, nárazů, a tepla.
: 04/19/2010
3/6
C432-EEA-15
9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
Meze výbušnosti
Tenze par
Hustota
Rozpustnost
Viskozita
Hustota par
:
:
:
:
:
:
Dolní: 0.9% Horní: 6.8% (Styrénového)
4.5mm Hg(při 20 °C) (Styrene).
1.1
Ve vodě nerozpustné
425 cps
3.59(Styrénového)
10. STÁLOST A REAKTIVITA
Stabilita
Podmínky, kterým je třeba
zabránit
: Produkt je stabilní.
: Odstraňte veškeré možné zdroje zapálení (jiskry nebo otevřený oheň). Kontejnery
netlakujte, neřežte, nesvařujte, nepájejte na tvrdo ani na měkko, nevrtejte, nebruste
ani je nevystavujte teplu nebo zdrojům vznícení.
Materiály, kterých je třeba se : Reaktivní, nebo nekompatibilní s následujícími materiály:
redukční materiály
vyvarovat
Nebezpečné produkty
: Za normálních skladovacích podmínek a použití by se neměly vytvářet nebezpečné
rozkladu
produkty rozkladu.
11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
Toxikokinetika
Absorpce
Distribuce
Metabolismus
Eliminace
: Nejsou k dispozici.
: Obsahuje materiál, který způsobuje poškození následujících orgánů: plíce,
rozmnožovací systém, játra, horní cesty dýchací, kůže, oko, čočka nebo rohovka.
: Nejsou k dispozici.
: Nejsou k dispozici.
Potenciální akutní účinky na zdraví
Vdechování
: Zdraví škodlivý při vdechování.
Při požití
: Dráždivý pro ústa, jícen a žaludek.
Při styku s kůží
: Dráždí kůži.
Styk s očima
: Dráždí oči.
Akutní toxicita
Název výrobku/přípravku
Výsledek
Druhy
Styrene
LD50 Orální
Krysa
LC50
Krysa
Vdechování
Výpary
Závěr/shrnutí
: Nejsou k dispozici.
Potenciální chronické účinky na zdraví
Chronická toxicita
Závěr/shrnutí
: Nejsou k dispozici.
Podráždění/poleptání
Závěr/shrnutí
: Nejsou k dispozici.
Senzibilizátor
Závěr/shrnutí
: Nejsou k dispozici.
Karcinogenita
Závěr/shrnutí
: Nejsou k dispozici.
Mutagenita
Závěr/shrnutí
: Nejsou k dispozici.
Teratogenita
Závěr/shrnutí
: Nejsou k dispozici.
Toxicita pro reprodukci
Závěr/shrnutí
: Nejsou k dispozici.
Chronické účinky
Karcinogenita
Mutagenita
Teratogenita
:
:
:
:
Dávka
2650 mg/kg
5634.2 ppm
Expozice
4 hodin
Nejsou známy závažné negativní účinky.
Nejsou známy závažné negativní účinky.
Nejsou známy závažné negativní účinky.
Nejsou známy závažné negativní účinky.
Vliv na vývoj
: Nejsou známy závažné negativní účinky.
Vliv na plodnost
: Nejsou známy závažné negativní účinky.
Známky a příznaky nadměrné expozice
Vdechování
: Žádné specifické údaje.
Při požití
: Žádné specifické údaje.
Datum vydání
: 04/19/2010
4/6
C432-EEA-15
11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
Kůže
: Nepříznivé příznaky mohou být následující:
podráždění
zrudnutí
: Nepříznivé příznaky mohou být následující:
podráždění
slzení
zrudnutí
Oči
Cílové orgány
: Obsahuje materiál, který způsobuje poškození následujících orgánů: játra.
Může způsobit poškození následujících orgánů: plíce.
12. EKOLOGICKÉ INFORMACE
Účinky na prostředí
Vodní ekotoxicita
Název výrobku/přípravku
Styrene
: Nejsou známy závažné negativní účinky.
Test
Výsledek
-
Akutní EC50 4700 do
7400 ug/L Čerstvá
voda
Akutní LC50 25050 do
33530 ug/L Čerstvá
voda
Akutní LC50 9900 do
14500 ug/L Čerstvá
voda
Akutní LC50 9.1 do 16
ppm Mořská voda
Akutní LC50 4080 do
5050 ug/L Čerstvá
voda
Akutní LC50 52000
ug/L Mořská voda
Chronický NOEC
1900 ug/L Čerstvá
voda
Chronický NOEC 5.1
ppm Mořská voda
Chronický NOEC
4000 ug/L Čerstvá
voda
-
Druhy
Expozice
Dafnie - Water flea - Daphnia magna
48 hodin
Ryba - Bluegill - Lepomis macrochirus
96 hodin
Ryba - Fathead minnow - Pimephales
promelas
96 hodin
Ryba - Sheepshead minnow Cyprinodon variegatus
Ryba - Fathead minnow - Pimephales
promelas
96 hodin
Korýši - Brine shrimp - Artemia salina
48 hodin
Dafnie - Water flea - Daphnia magna
48 hodin
Ryba - Sheepshead minnow Cyprinodon variegatus
Ryba - Fathead minnow - Pimephales
promelas
96 hodin
96 hodin
96 hodin
Závěr/shrnutí
: Nejsou k dispozici.
Ostatní ekologické informace
Biologická odbouratelnost
Závěr/shrnutí
: Nejsou k dispozici.
Jiné nepříznivé účinky
: Nejsou známy závažné negativní účinky.
13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ
Metody odstraňování
: Je třeba maximálně zabránit tvoření odpadu. V prázdných kontejnerech nebo
cisternách mohou zůstávat zbytky produktů. Tento materiál a jeho obal musí být
zneškodněny bezpečným způsobem. Svěřte likvidaci přebytečného a
nerecyklovatelného materiálu autorizované firmě. Likvidace tohoto výrobku, roztoků a
veškerých vedlejších produktů musí za všech okolností splňovat podmínky ochrany
životního prostředí, legislativě o odpadech a všem požadavkům místních úřadů.
Zabraňte rozšíření rozlitého materiálu a kontaminaci půdy, a jeho úniku do vodních
toků, odpadů a kanalizace.
Nebezpečný odpad
: Not available.Klasifikace produktu může vyhovovat kritériím pro nebezpečný odpad.
14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU
Mezinárodní předpisy pro přepravu
Regulace
IATA
Popis zásilky
Bezpečnostní
značky
Další informace
Nejsou k dispozici.
UN1866; Resin Solution; 3; III.
3
IMDG
Nouzové plány (Ems)
3-05
UN1866; Resin Solution; 3; III.
3
ADNR
-
UN1866; Resin Solution; 3; III.
3
ADR
Kód nouzové akce UK:
3Y
UN1866; Resin Solution; 3; III.
3
Datum vydání
: 04/19/2010
Kód nebezpečnosti
30
5/6
C432-EEA-15
14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU
15. INFORMACE O PŘEDPISECH
Předpisy EU
Klasifikace a značení byly stanoveny v souladu se směrnicemi EU č. 67/548/EHS a 1999/45/ES (včetně dodatků)
a zohledňují předpokládané použití výrobku.
Symbol nebo symboly
nebezpečnosti
R-věty
:
Zdraví škodlivý
: R10- Hořlavý.
R20- Zdraví škodlivý při vdechování.
R36/38- Dráždí oči a kůži.
S-věty
: S2- Uchovávejte mimo dosah dětí.
S46- Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo
označení.
Obsahuje
Použití látky nebo
přípravku
: Styrene
:
Evropský katalog
Ostatní předpisy EU
Dotyková výstraha při
nebezpečí
: Veškeré složky jsou uvedené v seznamu nebo vyloučené ze seznamu.
: Ano, lze použít.
16. DALŠÍ INFORMACE
Úplný text R-vět citovaných
v kapitole 2 a 3 - Polsko
: R10- Hořlavý.
R20- Zdraví škodlivý při vdechování.
R36/38- Dráždí oči a kůži.
Úplný text klasifikace je
uveden v oddílu 2 a 3 Polsko
: Xn - Zdraví škodlivý
Xi - Dráždivý
Historie
Datum vydání
: 04/19/2010
Datum předchozího vydání : Nelze použít.
Verze
: 1.0
Připravil
: AOC Corporate Regulatory Affairs
Označuje informace, které byly změněny oproti předchozí verzi.
Poznámka pro čtenáře
Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu vycházejí ze současného stavu našich znalostí a ze současných zákonů. Tento produkt nesmí být
používán k jiným účelům, než k účelům uvedeným v kapitole 1, pokud k tomu nebyly předem vydány písemné pokyny. Uživatel je vždy odpovědný za
to, že učiní všechny nezbytné kroky pro splnění požadavků stanovených místními předpisy a legislativou. Informace uvedené v tomto bezpečnostním
listu slouží jako popis bezpečnostních požadavků na náš produkt. Nelze je považovat za záruku vlastností produktu.
Datum vydání
: 04/19/2010
6/6

Podobné dokumenty

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list : Okamžitě proplachujte oči velkým množstvím vody, občas nadzvedněte horní a spodní víčko. Vyhledejte a odstraňte kontaktní čočky. Omývejte vodou po dobu aspoň 10 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc....

Více

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list Evropskou Normou EN 689 a příslušnými národními dokumenty. : Pracujte jen při dostatečném větrání. Používejte uzavřená pracoviště, lokální odsávání nebo jiná technická opatření tak, aby pracovní ex...

Více

bezpečnostní list

bezpečnostní list víčko. Vyhledejte a odstraňte kontaktní čočky. Omývejte vodou po dobu aspoň 10 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Více