Listopad - skolstvi.apha.cz

Komentáře

Transkript

Listopad - skolstvi.apha.cz
Arcidiecézní
Informace
Katechetům
školní rok 2013/2014 – listopad
AIK č. 3
AIK je informační zpravodaj pro katechety Arcidiecéze pražské.
Katecheté s platnou kanonickou misí jej dostávají bezplatně
na náklady svých farností.
KDO CHCE ZAPALOVAT, MUSÍ SÁM HOŘET!
Ryzí křesťanská naděje by pak měla zcela prozářit tyto dny. Je to naděje ve
vzkříšení. Apoštol Pavel říká: „Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu, protože
pak jste ještě ve svých hříších a jsou ztraceni i ti křesťané, kteří už zesnuli. (...)
Ale Kristus z mrtvých vstal, a to jako první z těch, kteří zesnuli.“ (1Kor 15,17.20).
Tato naděje, kterou přináší křesťanství, zcela mění pohled na život i na smrt.
Proto každá svíčka na hřbitově nebo v domácnosti nám může zpřítomnit světlo
velikonoční svíce – paškálu, tedy té svíce, která je symbolem vzkříšeného Krista,
symbolem naší naděje. Ve světle Kristova vzkříšení potom není památka na
zesnulé jen prostorem zármutku a vzpomínání, ale je ozářena světlem, které
ukazuje k vrcholné budoucnosti.
(Aleš Opatrný, www.pastorace.cz)
INFORMACE
Ohlédnutí za velehradským kongresem
Naše středisko nesmělo samozřejmě chybět na IX. katechetickém kongresu, který
jsme již od jara inzerovali a na kterém se objevilo několik katechetů z naší
arcidiecéze i frekventantů katechetického kurzu. Kromě již avizovaných
přednášek, jejichž seznam najdete na stránkách kongresu (publikovány budou ve
sborníku, který bude po vyjití k dispozici v naší knihovně), jsme se zúčastnili
i několika velmi zajímavých seminářů, s jejichž obsahem vás postupně
seznámíme. Jednalo se např. o seminář o katechezi dospělých, e-learningových
kurzech pro katechety, semináře Mládež – média – komunikace a semináře Bible
jako GPS na cestu životem. Kromě toho byl přirozeně čas i na společná setkávání
s kolegy celé republiky i na nedělní odpolední návštěvu archeoskanzenu Modrá,
kde se natáčely některé scény z nového seriálu Cyril a Metoděj – Apoštolové
Slovanů. Velké díky patří tedy všem organizátorům a zúčastněným a můžeme se
těšit, jak doufám, na další pokračování.
Dotazníky
Děkujeme všem katechetům, kteří nám již vrátili své dotazníky, jež jsme rozesílali
v minulém čísle! Ostatní upozorňujeme, že tuto možnost mají až do konce
listopadu.
Nové webové stránky
Se začátkem listopadu zprovoznilo Arcibiskupství pražské své webové stránky
www.apha.cz v novém designu a členění. V současnosti je katechezi přidělen
oddíl v sekci Aktivity / Katecheze. Nefunguje tedy již adresa adks.apha.cz, místo
ní si uložte pro rychlý přístup pozměněnou adresu http://www.apha.cz/adks.
Struktura stránek bude převážně zachována, orientace by vám tedy neměla činit
potíže. Prosíme jen o strpení, neboť převod jednotlivých součástí webu vyžaduje
určitý čas, vynasnažíme se ho však zkrátit na minimum. Díky za pochopení!
Šanony
V našich dotaznících, které jsme vám zasílali v minulém čísle, se objevil odkaz na
„šanony“, které by měly být systematičtějším a širším pokračováním našeho
střediskového systému „archivních krabic“. Měly by být kartotékou nám
dostupných pomůcek, jež v ČR vycházely, databází textů, pracovních listů, filmů,
pomůcek v papírové podobě, obrázků, kreativních návodů, powerpointových
prezentací atd. Jejich uspořádání má usnadnit práci v tom smyslu, že okruhy jsou
řazeny tematicky a poskytnou dostatečné množství pomůcek pro zpracování
daného tématu. Do systému zařadíme jak pomůcky stávající, tak ty, které
postupně budeme ke každému tématu vytvářet. „Náplň“ šanonů bude možno
získat jak v papírové podobě na našem středisku, tak bude dostupná
v elektronické formě v sekci Pomůcky / Šanony na našem webu. Další informace
vám nabídneme v příštím čísle.
Adventní pomůcky
Vzhledem k blížícímu se adventu upozorňujeme, že je čas „předzásobit se“
tematickými pomůckami. Na nových webových stránkách, o nichž jsme psali výše,
se pokusíme v co nejkratší době sekci Advent zpřístupnit, využít můžete též
stránky brněnského katechetického střediska http://brno.biskupstvi.cz/kc/ či
materiály Brněnské tiskové misie. V případě potřeby se zastavte na našem
středisku, kde si můžete vybrat metodiky jak v knihovně, tak v archivu pomůcek.
DOPORUČUJEME
Knižní koutek
Každý měsíc se vám budeme snažit nabídnout zajímavé novinky
do vašich knihovniček. Většinu titulů pak najdete i v naší půjčovně.
-
C. S. Lewis: Průvodce modlitbou – Dopisy Malcolmovi. Autor formou
dopisů imaginárnímu příteli glosuje nejrůznější aspekty osobní modlitby a
odhaluje časté nedostatky v přístupu k rozhovoru s Bohem; jeho cílem je
přivést svého přítele, a tedy i čtenáře – k niternému vztahu k Bohu.
(Karmelitánské nakladatelství)
-
-
Jorge Maria Bergoglio / František: Otevřená mysl, věřící srdce. Knihu tvoří
čtyři cykly duchovních cvičení, jež kardinál Bergoglio vedl při různých
příležitostech, s tématy setkání s Ježíšem, tajemství Božího zjevení, život
církve na pozadí dopisů církvím v knize Zjevení a modlitba. Kniha je vhodným
podnětem jak k osobní četbě, tak jako podnět k diskusi ve skupinách mládeže
a dospělých. (Paulínky)
Eva Muroňová, Tomáš Cyril Havel: Naplnil se čas. Metodika ke katechezím
v adventní a vánoční době. Publikace obsahuje praktické náměty k době
adventní a vánoční, ale i ke svátku Uvedení Páně do chrámu, podněty
k oslavě světců v adventu, bohoslužby slova či náměty pro rodinné slavení.
Návrhy setkání jsou připraveny pro různé věkové kategorie – od předškolních
dětí s rodiči po skupiny dospělých, a to s pomocí metodiky Franze Ketta.
(Kartuziánské nakladatelství)
PŠN
Sestry paulínky připravily pro katechety speciální slevu na knihy u příležitosti
konání katechetického kongresu. Nabídka platí do 15. listopadu a podrobnosti se
můžete dozvědět v přiloženém letáku.
Redakce časopisu Duha s blížícím se adventem nabízí nový adventní kalendář
Vánoce proměňují svět a čtyři adventní čísla časopisu Duha se společným
tématem Čekání přináší radost. Podrobnosti spolu s odkazem na upoutávku
najdete na http://mojeduha.cz/clanky/Vanoce_promenuji_svet. Cena jednoho kusu
kalendáře 48,- Kč, při odběru 30 ks cena za kus 25 Kč. Při odběru 50 ks se
neúčtuje poštovné. Cena za 1 kus časopisu 15,- Kč. Při odběru 30 ks od každého
ze čtyř čísel 1 ks = 10,- Kč. Objednávky na emailu [email protected]
Odbor církevního školství srdečně zve katechety na III. učené podvečerní
setkání, v jehož rámci zazní přednáška Zdravotní, sociální a duchovní realita
Jižního Súdánu. Přednáší MUDr. Vít Jakoubek, Ph.D., lékař – dobrovolník
katolické misijní nemocnice San Francesco Hospital - Marial Lou. Setkání se koná
ve čtvrtek 7. listopadu 2013 v 16:30 hod. v Sále kardinála Berana, Arcibiskupství
pražské, Hradčanské nám. 56.
Od 15. do 17. listopadu 2013 se v chrámu Nejsvětějšího srdce Páně na
Vinohradech budou konat Dny důvěry. Toto víkendové setkání připravují bratři
z Taizé společně s mladými Pražany a s podporou Sekce pro mládež ČBK,
ADCM Nazaret a Komise pro mládež ERC. Od pátku do neděle se účastníci
zapojí do společných modliteb s meditativními zpěvy, nasloucháním Božímu slovu
a modlitbou v tichu. Na programu budou biblické úvody, sdílení ve skupinkách,
semináře a společné jídlo. Podrobnosti: http://www.dnyduvery.cz/dny-duvery2013/. Pozvěte mladé ze svých skupin!
Se začátkem letošního školního roku vás vždy upozorňujeme na některé
časopisy; v tomto roce zvláště na křesťanský měsíčník pro děti Nezbeda,
z něhož často čerpáme při přípravě nejrůznějších materiálů. Časopis obsahuje
rozhovory se známými i méně známými lidmi, komiksy (životopisy svatých,
Kamarádi), příběhy a povídky nejen ze života, humor, pro bystré hlavy, kapitoly z
Bible, povídání o přírodních a technických zajímavostech, povídání o událostech v
církevním roce… V občasných přílohách najdete soutěže, vystřihovánky, betlémy,
prázdninová čtení, pohlednice, plakáty nebo samolepky. Každý ročník Nezbedy
tvoří 11 čísel (prázdninové dvojčíslo). Od počátku roku 2010 vychází (pouze pro
předplatitele) příloha pro předškoláky Cvrček. Podrobněji se s časopisem a
případným předplatným můžete seznámit na jeho webových stránkách
http://www.casopisnezbeda.cz.
Bohoslovci pražského semináře zvou i letos na podzimní Tammím, který se
uskuteční ve dnech 22. – 24. listopadu 2013 a bude mít téma: „Ke kořenům víry.“
Připomene také dvě významné osobnosti našich dějin – svaté Cyrila a Metoděje.
Podrobnosti a přihlášky (do 18. listopadu) na http://tammim.tvorime.net/.
Upozorňujeme na nový vzdělávací program pro 4. až 7. třídy základních škol
„Po stopách sv. Prokopa“ v Sázavském klášteře, jehož cílem je seznámit děti
s osobností sv. Prokopa a založením kláštera prostřednictvím příběhů, které
se k nim váží. Program je primárně zaměřen na osobnostní a sociální výchovu
dětí a dále na poznatky z historie a dějin umění. Děti se podívají do klášterních
interiérů i exteriérů, plní různé úkoly, čeká je výtvarná díla. Jeho ukončení může
proběhnout u nedaleké studánky Vosovky, místa setkání poustevníka sv. Prokopa
s přemyslovským knížetem Oldřichem. Do konce listopadu probíhá pilotní provoz
zdarma, od jara 2014 bude součástí standardní nabídky kláštera. Více informací
na www.klaster-sazava.cz nebo www.pamatkynasbavi.cz.
V klášteře sv. Anežky České, gotickém výstavním prostoru Národní galerie
v Praze nyní probíhá pozoruhodná výstava CM 863: Svatí Cyril a Metoděj.
Dějiny, tradice, úcta. V době od 1. listopadu 2013 do 2. února 2014
mohou návštěvníci shlédnout výstavu komplexně mapující dobu, tradici a úctu ke
svatým Cyrilovi a Metodějovi na území dnešní České republiky. Výstava je určená
širokému spektru zájemců, zvláště je pamatováno i na děti. Nedílnou součástí
výstavy je totiž i prohlídková trasa určená právě jim, bohatě ilustrovaná kresbami
M. Kubáta. Podrobnosti naleznete na webu Národní galerie www.ngprague.cz.
ROK VÍRY
K Roku víry vám v tomto čísle nabízíme kompletní znění promluvy
papeže Františka ke katechetům v rámci jejich Světového dne, o němž jsme se
zmiňovali v minulém čísle. Tento text najdete v příloze.

Podobné dokumenty

listopad 15 - Římskokatolická farnost u kostela Matky Boží před Týnem

listopad 15 - Římskokatolická farnost u kostela Matky Boží před Týnem V závěru měsíce se bude v Týnském chrámu konat letos již druhá ekumenická bohoslužba organizovaná ČBK k závěru roku Mistra Jana Husa. Konkrétní datum bude oznámeno po dohodě s ČT. V den státního sv...

Více

Ročník 10, číslo 4

Ročník 10, číslo 4 Android. Aplikaci „Průvodce adventem“ lze do smartphonu či tabletu zdarma stáhnout pomocí služby „Obchod Play“.

Více

říjen 2015 - Diecézní centrum mládeže

říjen 2015 - Diecézní centrum mládeže Zlíně, poté v Brně (2009), v Olomouci (2011) a v Praze (2013). Během víkendu jsou účastníci stejně jako v Taizé zváni ke společným modlitbám a rozjímání nad Božím slovem při biblickém úvodu a násle...

Více

Čtvrtletník PROPAMÁTKY

Čtvrtletník PROPAMÁTKY Studio AXIS – Centrum vzdělávání ve stavebnictví pořádá 7. listopadu 2013 prakticky orientovaný seminář s názvem Údržba a opravy historických staveb, který je určený

Více

Otevřít PDF - Brněnská tisková misie

Otevřít PDF - Brněnská tisková misie českého Rádia 7 (twr.cz), nyní jsme se rozhodli představit vám jeho slovenský protějšek. Činíme tak i z toho důvodu, že věnujeme nemalou pozornost misijnímu dění na Slovensku, kde pracuje naše pobo...

Více