Zápis RS

Komentáře

Transkript

Zápis RS
ASOCIACE VÍCEÚ ELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ technických sport a inností ESKÉ REPUBLIKY
Sekretariát: Lorecká 465, 284 01 KUTNÁ HORA (tel-fax 327 51 26 96) I O 416 95 402, KB K. Hora
.ú.:13439071/ 0100
Zápis
ze zasedání Rady st electví
Místo konání : Mnichov, SRN
Datum konání : 24. až 25. kv tna 2013
ítomni :
Jane ek Ji í p edseda RS, Bc. Krej ová Ivana DiS, místop edseda RS, Peikert Ludvík, len
RS
Hosté :
Jane ková Jana, Krej ová Milada, Bedna ik Pavel, Blanka Slezáková, lenové AVZO
pomocníci RS
PROGRAM:
1) zahájení
2) kontrola ú asti
3) projednání úprav sm rnic
4) informace o zm
konání puškového mistrovství
5) p íprava plánu cesty do Mnichova
6) zjišt ní z Mnichova
1) zahájení
edseda p ivítal všechny p ítomné leny st elecké rady na Olympijské st elnici
v Mnichov , pod koval jim za ú ast a sou asn p ipomn l, že se jedná o návšt vu
zcela dobrovolnou, naprosto ni ím nezávaznou. Krátce všem vysv tlil, kde se co
nachází a ujednotili jsme si postup našeho programu. Nezapomn li jsme ani na volný
as pro každého.
2) kontrola ú asti
Pracovního jednání se zú astnili všichni p ihlášení lenové rady. Ú ast byla jak výše
uvedeno dobrovolná a to vzhledem k náro nosti na as a vzdálenost.
3) projednání úprav sm rnic
Ivana Krej ová p ednesla navrhované úpravy sm rnic:
a) statut rady st electví
b) sm rnice pro organizování sout ží
c) sm rnice pro innost trenér
d) sm rnice pro innost rozhod ích
1
ASOCIACE VÍCEÚ ELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ technických sport a inností ESKÉ REPUBLIKY
Sekretariát: Lorecká 465, 284 01 KUTNÁ HORA (tel-fax 327 51 26 96) I O 416 95 402, KB K. Hora
.ú.:13439071/ 0100
Ke zm nám je nutné p istoupit zejména vzhledem zrušení st elecké školy a
projednávání dohody mezi AVZO a SS.
Zm ny byly p ipomínkovány a pak jednomysln schváleny p ítomnými leny rady a
navrženy ke schválení na republikový výbor a republikové kolégium
Ivana Krej ová zapracuje zm ny do stávajících sm rnic, tak, aby bylo možno tyto
zm ny p edložit ke schválení. Ji í Jane ek zapracuje zm ny do stávajícího ádu
st eleckých sout ží po ádané AVZO podle platných pravidel sportovní st elby a
edloží ke schválení.
Ji í Jane ek seznámil st eleckou radu o probíhajícím jednání o sou innosti mezi
eským st eleckým svazem a Asociací víceú elových základních organizací
technických sport a inností eské republiky v oblasti sportovní st elecké innosti.
Tato dohoda již byla p edložena prezidentovi SS Ing. Petru Barochovi. Samotné
jednání mezi organizacemi by m lo prob hnout v Plzni dne 28.6.2013.
4) informace o zm
konání puškového mistrovství
Po zjišt ní termín konání jednotlivých kol eského poháru , na který jsou pravideln
nominováni nejlepší st elci AVZO, zejména z Horní Cerekve bylo zjišt no, že tento
závod se koná ve stejný termín jako mistrovství republiky AVZO v puškových
disciplínách. Proto byl na žádost po adatele schválen nový termín pro konání M R a
to jak pušky tak i pistole. Místo konání bude stejné (P ovany pušky a Karviná pistole).
Nový termín pro mistrovství pušky bude ve dnech 24.-25.8.2013. Nový termín pro
mistrovství pistole bude dne 31.8.2013. O tuto zm nu požádal po adatel M R Avzo
pan Ludvík Peikert. Zm na byla projednána jak s Ludvíkem Peikertem, tak i
s Ladislavem Novákem. Pan Novák, po adatel M R pistole, len rady st electví uvedl,
že v této zm
nevidí problém a m že se uskute nit. O zm
bude informovat pana
Michnu místop edsedu pro sportovní innost. Pan Michna m l výhrady proti zm
,
ale po uvážení všech zainteresovaných byla celá v c schválena.
íprava plánu cesty do Mnichova
5)
Všem zú astn ným bylo zajišt no ubytování v kempu AVZO P ovany na p ehrad
Hracholusky ze dne 24.5. na 25.5.2013. Cestovní pojišt ní na cestu do Mnichova bylo
sjednáno u eské pojiš ovny v P erov . Bylo rozhodnuto o spole ném budí ku a
spole né cest do Mnichova. Odjezd z kempu Hracholusky dne 25.5.2013 v 04,30
hodin. Návrat do obce P ovany stejný den v 18,00 hodin.
6) zjišt ní z Mnichova
Po p íjezdu k olympijskému st eleckému areálu v Mnichov , kde za ínaly první
sout že sv tového poháru, se lenové rady podívali hlavn jakým zp sobem jsou
st elnice rozloženy a vybaveny. V dob návšt vy areálu se konaly sout že LP 60 –
kvalifikace, první ást závodu SP 30+30 ženy a VzPu 60 muži. lenové rady sledovali
práci rozhodcovského sboru, zp sob velení a innost JURY.
2
ASOCIACE VÍCEÚ ELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ technických sport a inností ESKÉ REPUBLIKY
Sekretariát: Lorecká 465, 284 01 KUTNÁ HORA (tel-fax 327 51 26 96) I O 416 95 402, KB K. Hora
.ú.:13439071/ 0100
Co nás první zaujalo byly brokové st elnice, které jak skeet, tak i trap jsou rozloženy
vedle sebe. Val, je krytý PVC tkaninou, barvy zelené p írodní, která nezaroste travou.
Nepot ebuje tém žádnou údržbu. Perfektní pro o i, dobrá viditelnost vypušt ného
letícího ter e. Val bezpe
pohltí vymetené broky. St elišt jsou utopená oproti
terénu v etn výmetného prostoru.
Rovn ž jsme pozorovali zvláštní uspo ádání st elnice 10 metr , která má sto stav ,
ale co je zajímavé, že závodníci stojí k sob zády, levá i pravá strana po padesáti
stavech, mezi st elnicemi zna ný prostor pro diváky. Všechno v elektronice i samotná
projekce.
Co se tý e kulové st elnice, tak tady to projektant m skute
myslelo. V jedné
budov asi 120 stav , p emž se zde nachází st elnice 50 metr , 100 metr a 300
metr . Sta í jen elektricky ( tla ítky¨) odkrýt valy. Na to, že st elnice byla vystav na
v sedmdesátých letech n co neuv itelného. Op t všechny ter e elektronika, monitory
jak pro st elce, tak i pro diváka a co víc jednak divák má p ed sebou monitor pro stav
který sleduje a na každém desátém stavu je další v tší monitor, kde jsou sledovány
výsledky kompletn celé palebné áry. Omezil se tím zna ný pohyb divák .
Návšt vníci závodu jsou v dostate né vzdálenosti od závodník a samotní závodníci
nejsou ni ím rušeni. Díky elektronice není t eba klasifika ní JURY, každá rána se
ihned zaznamená do centrálního serveru a výsledková listina je okamžitá po poslední
rán . Každému závodníkovi z tiskárny vyjde výsledková listina jednotlivých ran v etn
nást elných. Závodník hned vidí, co nast ílel a jak, podpisuje výsledek. Odpadají tím
prakticky protesty.
Pistolová st elnice je obdobná zbyte né ji popisovat.
O finálové hale bych musel pospat dv strany, je t íkrát v tší než v Plzni a je
vybavena všemi st eleckými vzdálenostmi. Je vybavena pro televizní p enosy do
celého sv ta.
Náš naplánovaný výlet nabyl bombastických rozm , všem co jsme byli na míst se
zpátky tak brzo ješt necht lo. Kdybychom tam byli t i dny, bylo by po ád co sledovat
a co se u it. Vzít si však jen to dobré. Ovšem všechno má sv j konec. Prohlédli jsme
si areál olympijské st elnice, jak nám dovolil as, stánky sv tových výrobc zbraní a
dopl
Anschutz, Feikwerbau, Tesro, Walther, Pardini, Steyr, stánky výrobc
elektronických ter Sius Ascor, Meyton a další, stánek pana Thune z Finska- výrobce
st eleckého oble ení, výrobci brýlí Champion, Mec, Gehmann, Knobloch, stánky
výrobc st eliva Eley, Lapua, Schonebeck,RWS,HN, dále stánek majitele firmy
diabolo JSB Bohumín pana Koleba e. Pohovo ili s našimi i zahrani ními závodníky,
Mírou Vargou, Vaškem Hamanem, Adélkou Sýkorovou Rajmonem Debevcem,
Artemem Khadjibekovem, Sergeiem Martynovem, Warenem Pottentem.
Nabrali jsme zkrátka ur ité zkušenosti, které mohou být prosp šné p i po ádání
našich závod doma. Hlavn jsme se poznali jako st elci Avzo, kte í jsou schopni za
sebe dýchat, podpo it se a nebojí se ob tovat pro innost naší asociace n co ze
svého a nehled na sv j as a peníze. Být jednotni a být p ipraveni spolupracovat
s kýmkoliv, když to bude ve prosp ch našeho st electví a výchov naší mládeže.
Bc. Ivana Krej ová DiS
místop edsedkyn RS
3
Ji í Jane ek
p edseda RS

Podobné dokumenty

.c Pořádající organizace: ZO AVZO HANUŠOVICE 80023

.c Pořádající organizace: ZO AVZO HANUŠOVICE 80023 Hlavní rozhod í---------------------------.KALÁB Antonín-------------------------------------p edseda Kr.kol. r.I.t . edseda HK-------------------------------POUROVÁ Jana---------------------------...

Více

Z obsahu - Obrazovka

Z obsahu - Obrazovka záleŽÍtostÍuměli řídit, budou to slova, která občana zaujmou. Kdykoliv Se krÍtizují chyby, je to kťitika anonymní. Jako by se nikoho konkrétnířio netýkala.

Více

SAMIkapanen

SAMIkapanen nemáte na nic ãas, musíte b˘t rychlí,” uvaÏuje Kapanen, kter˘ v zámofií nastupuje uÏ sedmou sezonou. Poprvé si obul brusle, kdyÏ mu bylo teprve rok a pÛl. V‰ak mûl také jednoho z nejlep‰ích uãitelÛ ...

Více

Připomínky

Připomínky ním diagnózy nádorového onemocnění, jaké jsou jejich naděje a sny. I když mám pro všechny tyto děti ve svém srdci zvláštní místo, není to místo, kam se můžu často dívat. Moje práce vyžaduje, abych ...

Více

programová brožura ke stažení

programová brožura ke stažení V žádném případě. Ono to ani nejde. Dnes nikdo nemá moc času na nějaké debatování, a tak je hodina strávená ve dvou, třech, pěti lidech dost vzácná. Když se najde na hudebce vnímavý žáček nebo nudu...

Více

Sklizeň zahájily samojízdné řezačky

Sklizeň zahájily samojízdné řezačky a redukci spotřeby paliva. Zemědělci ocení i plynulou převodovku a pohon všech kol. V Kameni byla řezačka agregovaná s kukuřičným adaptérem vlastní konstrukce EasyCollect o záběru 7,5 m (sklizeň de...

Více

Results 2011 - Pardubický vinařský půlmaraton

Results 2011  - Pardubický vinařský půlmaraton OT>01:14:13 RT>01:14:12 Dif>00:00:01

Více

6 - Skalná

6 - Skalná sdru ením Hubert, Klubem en, fotbalisty FK KEMA, Z a M za podpory M sta Skalná. V sobotu se zpo átku zdálo, e bude pro nep íze po así Den d tí p esunut na ned li, av ak slune né paprsky, které po p...

Více