výroční zpráva 2008 annual report

Komentáře

Transkript

výroční zpráva 2008 annual report
výroční zpráva 2008 annual report
VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT
2008
SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o. p. s.
SEVEn, Energy Efficiency Center
>
OBSAH
CONTENT
> POSLÁNÍ A POLITIKA
MISSION AND POLICY
7
> ÚVODNÍ SLOVO
OPENING STATEMENT
9
> REFERENCE
REFERENCES
11
AUDITY / STRATEGIE / POSUDKY / FINANCE / VZDĚLÁVÁNÍ
AUDITS / STRATEGIES / OPINIONS / FINANCES / EDUCATION
> ENERGETICKÉ AUDITY, ENERGETICKÉ KONCEPCE
ENERGY AUDITS, ENERGY MASTER PLANS, AND FEASIBILITY STUDIES
A STUDIE PROVEDITELNOSTI
> ENERGETICKÉ STRATEGIE, ZMĚNA KLIMATU
12
ENERGY-EFFICIENT STRATEGIES, CLIMATE CHANGE, AND THE ENVIRONMENT
A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
> ENERGETICKÉ STUDIE, POSUDKY A PODPORA
ENERGETICKY ÚSPORNÝCH PROJEKTŮ A PROJEKTŮ
CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
> FINANCOVÁNÍ A VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ ENERGETICKY
22
ENERGY STUDIES, ASSESSMENTS, AND SUPORT OF ENERGY-EFFICIENT
PROJECTS AND CENTRAL HEAT SUPLY PROJECTS
32
34
ENERGY EFFICIENT PROJECT FINANCING, PUBLIC TENDERS
ÚSPORNÝCH PROJEKTŮ
36
> PORADENSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ
CONSULTANCY AND EDUCATION
39
> VYBRANÉ REALIZACE
SELECTED REALIZATIONS
45
> ENVIRONMENTÁLNÍ PROFIL
ENVIRONMENTAL PROFILE
48
> UKÁZKY Z TISKU / PUBLIKACE SEVEN
PRESS / SEVEN ARTICLES
51
> OCENĚNÍ PRO PROJEKTY
AWARDS FOR PROJECTS
55
> ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
ORGANIZATIONAL STRUCTURE
60
> FINANCE
FINANCIAL ACTIVITIES
65
> KONTAKTY SEVEN, O. P. S.
SEVEN CONTACTS
72
výroční zpráva 2008
5
>
>
POSLÁNÍ A POLITIKA
MISSION AND POLICY
> SEVEn a jeho poslání
> SEVEn and its mission
SEVEn, Středisko pro efektivní využívání ener-
SEVEn is a non-profit consulting organization that
gie, o. p. s., je nezisková konzultační společnost.
has been in operation in the Czech Republic sin-
V České republice působí od roku 1990. Posláním
ce 1990. The mission of SEVEn is protecting the
SEVEn je ochrana životního prostředí a podpora
environment and supporting economic develop-
ekonomického rozvoje cestou účinnějšího vyu-
ment by encouraging the efficient use of energy.
žívání energie. Ve své činnosti se SEVEn, o. p. s.,
SEVEn, o.p.s. uses its extensive knowledge of the
zaměřuje na poradenství v oblasti rozvoje podni-
transforming Central European economics toge-
kání a ekonomicky efektivního využívání energie.
ther with the experience and approach of Western
Při řešení projektů SEVEn spojuje dobrou znalost
European countries and the USA. SEVEn works
prostředí transformujících se středoevropských
with a number of domestic and foreign partners,
ekonomik se zkušenostmi a přístupy západoev-
including state authorities, financial institutions,
ropských zemí a USA. SEVEn spolupracuje s celou
industrial works, municipalities, schools, hospi-
řadou domácích i zahraničních subjektů. Jedná se
tals, and energy generators and distributors.
především o vládní úřady, finanční instituce, průmyslové podniky, města a obce, školy, nemocnice
i výrobce a distributory energie.
> Politika SEVEn
> Policy of SEVEn
Politikou společnosti je naplňovat poslání spo-
The policy of SEVEn is to fulfill the company mis-
lečnosti tak, aby poskytované služby zákazníkům
sion so that services provided by SEVEn to its cus-
odpovídaly jejich přání a potřebám při zohledně-
tomers reflect the customers’ wishes and needs
ní požadavku ochrany životního prostředí, tzn. při
while concurrently considering environmental
prevenci znečišťování a při zvyšování hospodár-
issues, i.e., preventing pollution and increasing
nosti ve využívání přírodních zdrojů. Prostřednic-
the efficiency of using natural resources. SEVEn‘s
tvím politiky společnosti se vrcholový management
top management undertakes through the policy
společnosti zavazuje k plnění právních a jiných po-
to meet legal and other requirements while respe-
žadavků a k prevenci znečišťování životního pro-
cting the environment. SEVEn‘s director is respon-
středí. Politika je závazná pro všechny pracovníky
sible for introducing and maintaining the policy at
společnosti. Za její zavedení a udržování na všech
all levels. The policy is binding on all of SEVEn‘s
úrovních společnosti odpovídá ředitel. Všichni
employees and they are responsible for imple-
pracovníci společnosti odpovídají za uplatňování
menting the policy.
politiky.
výroční zpráva 2008
7
>
>
ÚVODNÍ SLOVO
OPENING STATEMENT
Vážení přátelé a obchodní partneři,
Dear friends and business partners,
dovolujeme si vám předložit výroční zprávu společnosti
We present to you the 2008 annual report of the chari-
SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, obecně
table organization SEVEn, The Energy Efficiency Center,
prospěšná společnost, za rok 2008. Jejím obsahem jsou
containing an outline of SEVEn‘s activities in the past
ukázky práce SEVEn v uplynulém roce, přehled vybra-
year and the specific outputs from our activities, which
ných konkrétních výstupů naší činnosti, ukázky aktivit
focused on the technical realization of energy saving in
zaměřených na technickou realizaci úspor energie v pra-
practice. The report also contains an overview of events
xi i na informační aktivity pro širokou veřejnost.
held with the intention of informing the general public.
Přinášíme vám informace o naší snaze snížit negativ-
We bring you information about our effort to reduce
ní dopady spotřeby energie na životní prostředí – jak
negative impacts energy consumption may have on the
v oblasti jednotlivých řešených projektů, tak v oblasti
environment, in terms of both individual projects and
vlastní činnosti SEVEn. Jako samostatnou kapitolu
SEVEn activities.
jsme se rozhodli uvést příklady ocenění, které v roce
We decided to dedicate a chapter to demonstrating
2008 získaly projekty, na nichž se SEVEn organizačně
awards that were received in 2008 for projects that
podílelo, respektive udělené v rámci organizace těchto
SEVEn participated in organization-wise, or which were
projektů jiným subjektům. V předkládané výroční zprávě
awarded to other subjects within projects organized in
informujeme rovněž i o personální struktuře vedení
cooperation with SEVEn.
a zaměstnanců SEVEn.
The annual report also informs of the management and
Rok 2008 byl pro SEVEn výjimečný stále intenzivnější
staff organizational structure of SEVEn.
spoluprací s partnerskou organizací SEVEn Energy, s. r. o.,
Year 2008 was exceptional for SEVEn. Cooperation with
změnou v organizační struktuře SEVEn o. p. s., i zdařilou
partner organization SEVEn Energy s.r.o. became even
organizací mezinárodní konference Energy Efficiency
more intense with the changes to the organizational
Business Week 2008, mezi jejíž vážené hosty patřili mimo
structure at SEVEn o.p.s. We also successfully organized
jiné premiéři Nizozemského království Jan Peter Balke-
the Energy Efficiency Business Week 2008 international
nende a České republiky Mirek Topolánek.
conference, attended by respectable guests, including
I v roce 2009 plánujeme pokračovat v našem úsilí
The Kingdom of the Netherlands prime minister Jan
vyhledávat, podporovat a realizovat konkrétní opatření
Peter Balkenende and Czech Republic prime minister
k úspoře energie u zákazníků z řad soukromého i veřej-
Mirek Topolánek.
ného sektoru, v sektoru průmyslu, služeb a domácností.
In 2009, we plan to continue in our efforts of seeking,
Děkujeme všem partnerům, klientům, podporovatelům
supporting, and realizing concrete measures of saving
a spoluorganizátorům za podporu v roce 2008 a těšíme
energy for our clients in the private and public sectors,
se na spolupráci v roce 2009.
as well as the industrial, service, and household sectors.
We would like to thank all of our partners, clients, supporters, and co-organizers for their support in 2008 and
look forward to our cooperation in 2009.
Juraj Krivošík
Ředitel SEVEn, o.p.s.
výroční zpráva 2008
Jaroslav Maroušek
Předseda správní rady
SEVEn, o.p.s.
Juraj Krivošík
Executive Director
of SEVEn, o.p.s.
Jaroslav Maroušek
Chairman of the SEVEn,
o.p.s. Board of Directors
9
>
REFERENCE
REFERENCES
AUDITY / STRATEGIE / POSUDKY / FINANCE / VZDĚLÁVÁNÍ
AUDITS / STRATEGIES / OPINIONS / FINANCES / EDUCATION
11
ENERGETICKÉ AUDITY, > ENERGY AUDITS,
ENERGETICKÉ KONCEPCE
ENERGY MASTER PLANS,
A STUDIE PROVEDITELNOSTI AND FEASIBILITY STUDIES
>
12
Studie proveditelnosti „Ekonomizace
a rozvoj zásobování teplem ve městě
Bruntál“
Feasibility studies on „The economical
measures and development of heat
supplies in the city of Bruntál“
Studie proveditelnosti města Bruntál diskutuje
Feasibility studies for the city of Bruntál discuss
strategické plány dalšího rozvoje soustavy centra-
strategic plans for the further development of
lizovaného zásobování teplem ve městě. Doporu-
a centralized heat supply in the city. We recom-
čuje pokračovat v započatém propojování oblastí
mend continuing the interconnecting of district
okrskových plynových kotelen s cílem současně je
boiler rooms aiming at connecting to the engine
co nejdříve napojit na výtopnu Dolní, která je dnes
room in Dolní as soon as possible. This engine
díky své palivové základně zdrojem tepla s nejniž-
room presents a heat source with the lowest pro-
šími výrobními náklady. Spolu s touto integrací
duction costs thanks to its fuel foundation. To-
bylo doporučeno zahájit přípravy na modernizaci
gether with this integration, we recommended
výtopny, zahrnující v krátkém období mj. instala-
beginning to prepare for modernizing the engine
ci akumulátoru tepla a vlastního zdroje elektřiny
room, including the installation of heat accumu-
a ve střednědobém horizontu i obnovu dožívající-
lators and a power source in a short period of time
ho kotelního fondu. Závěry studie povedou k po-
and renewing the lingering boiler fund in a me-
drobnějšímu rozpracování konkrétních řešení.
dium-term period. Conclusion of this study will
výroční zpráva 2008
REFERENCES / AUDITS
Energetická kocepce letiště České
Budějovice
lead to a more detailed elaboration of specific solutions.
Výstupem studie Koncepce zásobování energií areá-
České Budějovice Airport energy
ti zásobování elektrickou energií a zemním plynem. concept
lu letiště České Budějovice byla doporučení v oblasNavržená řešení doporučila využít odpadního tepla
The output of the České Budějovice Airport energy
v klimatizačním zařízení objektu odletové haly, vy-
concept research was the recommendation regar-
tvořit společná odběrná místa pro elektrickou ener-
ding the energy and natural gas supply. The propo-
gii a zemní plyn pro objekty se stejným provozním
sed solutions are based on utilizing waste heat in
režimem a optimalizovat spotřebu energie na vytá-
the ventilation system of the departure hall, crea-
pění stavebních rekonstrukcí objektů.
ting a common consumption point for energy and
natural gas intended for buildings with the same
Projekt úspor energie při osvětlování
hotelu Prague Marriott Hotel
operation regime and optimizing energy consumption for heating building reconstructions.
SEVEn zpracovalo projekt energeticky úsporného
stupem byl přehled energeticky úsporných zdrojů
Project for efficient lighting at the
Prague Marriott Hotel
světla vhodných k použití jako náhrada stávajících
SEVEn created a project for efficient lighting at the
zdrojů. Výsledkem byla kalkulace úspor energie,
Prague Marriott Hotel, the output of which was
finančních přínosů i dopadů na životní prostředí.
an overview of efficient sources of light suitable to
Samostatnou částí projektu bylo zpracování pro-
substitute for the existing sources of light. The re-
jektu energetického měření a monitoringu v bu-
sult of the project was the calculation of energy sa-
dově hotelu a spolupráce na jeho realizaci. Pro-
ved, financial benefits, and the impact on the envi-
jekt získal ocenění Best European Energy Service
ronment. Processing and cooperating on realizing
Award v oblasti osvětlování.
energy measurements and monitoring within the
osvětlování hotelu Prague Marriott Hotel, jehož vý-
hotel building represented an independent seg-
Energetické audity bytových domů
na Blatském sídlišti ve Veselí nad
Lužnicí
ment of this project. The project was awarded the
Best European Energy Service Award in the lighting sector.
V rámci zpracování energetických auditů bytových
Energy audits on residential buildings
byla provedena podrobná analýza energetických in the Blatské housing development in
zařízení objektů, tepelně technických parametrů Veselí nad Lužnicí
domů na Blatském sídlišti ve Veselí nad Lužnicí
obalových konstrukcí a v neposlední řadě rele-
A detailed analysis of energy systems, thermal
vantnost a technické parametry smluvních vzta-
technical parameters of shell structures, and last
hů s dodavateli energií. Z hlediska navržených
but not least, the relevancy and technical parame-
opatření společnost SEVEn navrhla rekonstrukci
ters of contractual relations with power suppliers
obalového pláště budov a střechy a výměnu otvo-
was performed as part of energy audits for residen-
rových výplní.
tial buildings in the Blatské housing development
in Veselí nad Lužnicí. Considering the proposed
Energetický audit výrobního závodu
Dioptra, a. s., Turnov
measures, SEVEn suggested reconstructing the
Společnost SEVEn zpracovala pro společnost Diop-
cing functional fillings.
shell structure of the building and roof and repla-
tra, a. s., a její výrobní závod v Turnově energetický
annual report 2008
13
>
REFERENCE / AUDITY
Production plant energy audit
metry obalových konstrukcí budov a teplené hos- Dioptra, a. s.
audit se zaměřením na tepelně technické parapodářství tohoto závodu. Zpracovaný energetický
SEVEn carried out an energy audit for Dioptra a.s.
audit vytvořil podklady k zahájení jednání o využití
and its production plant in Turnov, focusing on
dotací ze strukturálních fondů k realizaci projektu
the thermal technical parameters of building shell
zateplení jedné výrobní budovy.
structures and plant heat management. The energy audit established the groundwork necessary for
Průkazy energetické náročnosti budovy initiating negotiations regarding the utilization of
pro vybrané objekty městské části
structural fund grants for realizing a project for inPraha-Petrovice
sulating one production plant.
Pro vybrané objekty městské části Praha-Petrovice
Energy performance certificates
SEVEn dva energetické audity a pět průkazů ener- for selected buildings in the Prague
getické náročnosti budov. V rámci navržených do- Petrovice district
(mateřské a základní školy) zpracovala společnost
poručených opatření bylo řešeno např. zateplení
SEVEn processed two energy audits and five certi-
objektů, úsporné osvětlení nebo instalace fotovol-
ficates referring to the energy intensity of buildings
taické elektrárny na střeše vybrané školy. Budovy
for selected buildings in the Prague Petrovice dis-
po realizaci navržených opatření splní požadavky
trict (nursery and primary schools). Building insu-
na nízkou energetickou náročnost podle vyhlášky
lation, efficient lighting, and photovoltaic power
148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov.
plants on the roof of selected schools are all examples of proposed recommended measures. Upon
Studie snížení energetické náročnosti
vybraných objektů v majetku
Libereckého kraje
concluding the realization of these measures, the
Projekt realizovaný pro Liberecký kraj byl zaměřen
the energy intensity of buildings.
buildings will meet the requirements for low energy intensity in compliance with 148/2007 Coll. on
na snížení energetické náročnosti vybraných ob-
Study to reduce energy intensity
projektu byl uskutečněn průzkum cca 80 objektů, in selected buildings owned by the
v jehož rámci byla sebrána a analyzována data Liberec Region
jektů, které se nacházejí v jeho majetku. V rámci
vztahující se ke spotřebě energie. Na základě těch-
The project for the Liberec region focused on
to dat byla navržena konkrétní úsporná opatření
lowering the energy intensity for selected buildings
s ohledem na jejich technický i ekonomický přínos.
owned by the region. Energy consumption data
Liberecký kraj následně zahájil realizaci vybraných
was collected and analyzed for approximately
navrhovaných opatření.
80 buildings. Specific savings measures were recommended based on this data, paying due atten-
Energetické audity základních škol
Kubatova a Grünwaldova v Českých
Budějovicích
tion to their technical and economic benefits. The
Liberec Region has consequently initiated the implementation of the selected proposed measures.
Energetické audity základních škol Kubatova
Energy audits at Kubatova and
covány s ohledem na využití v Operačním progra- Grünwaldova primary schools in České
mu Životního prostředí pro získání dotace. Důraz Budějovice
a Grünwaldova v Českých Budějovicích byly zpra-
14
byl tedy kladen zejména na objekty, které byly
The energy audits at Kubatova and Grünwaldo-
vhodné pro zateplení. Pro obě školy byla navržena
va primary schools in České Budějovice were
výroční zpráva 2008
REFERENCES / AUDITS
efektivní opatření s vysokým potenciálem pro zís-
processed in order to obtain a grant from the En-
kání finanční dotace, a tedy i pravděpodobností
vironmental Operational Programme. Emphasis
realizace samotného úsporného projektu.
was therefore placed on buildings suitable for insulation. Effective measures with a high potential
Energetický audit mateřské školy
Jakobiho
for obtaining a financial grant and therefore pro-
Objekt bývalé mateřské školky identifikoval vý-
were proposed for both schools.
bability for realizing the energy saving project itself
znamný potenciál energetických úspor v oblasti
zateplení. Zateplením objektu dojde k odstranění
Energy audit at Jakobiho nursery school
závad, ale také k odstranění tepelných mostů, které
Significant energy saving potential in the insula-
jsou výrazným prvkem ovlivňujícím tepelnou po-
tion sector was identified at the previous nursery
hodu objektu. Využitím suterénních prostorů do-
school building. Insulating this building will remo-
jde k dalšímu rozšíření objektu.
ve defects; however, thermal bridges markedly affecting the thermal peace of the building will also
Energetické audity pro vybraná školská
zařízení v majetku Jihočeského kraje
be removed. Utilizing basement areas will ensure
further building utilization.
V rámci tohoto projektu společnost SEVEn zpra-
Energy audits for selected school
školských objektů v majetku Jihočeského kraje. facilities property of South Bohemia
covala jedenáct energetických auditů vybraných
Energetické audity sloužily jako podklady pro po-
SEVEn processed eleven energy audits on selected
dání žádosti o finanční podporu do OPŽP. Navrho-
school buildings in possession of the South Bohe-
vaná opatření byla orientována zejména na zatep-
mian region. The energy audits served as ground-
lení budov a výměnu oken.
work for submitting the request for financial
support to the Environmental Operational Pro-
Průkazy energetické náročnosti budovy gramme. Proposed measures focused on building
insulation and window replacement in particular.
pro vybrané objekty městské části
Praha 15
SEVEn, o. p. s., vypracovalo celkem 23 průkazů Energy performance certificates for
energetické náročnosti budov, které zahrnova- selected buildings in the Prague 15
ly všechny obecní budovy – tj. úřad městské části district
Prahy 15, všechny objekty mateřských a základ-
SEVEn, o.p.s. processed a total of 23 energy per-
ních škol a některých obytných domů.
formance certificates for buildings including all
municipal buildings, i.e., the Prague 15 city district
Aktualizace energetického auditu
areálu Psychiatrické léčebny v Jihlavě
office, all nursery and primary schools, and several
residential buildings.
Společnost SEVEn zpracovala aktualizaci ener-
Update to the energy audit at the
Jihlava. Vedení léčebny se rozhodlo realizovat jed- psychiatric sanatorium in Jihlava
getického auditu pro areál Psychiatrické léčebny
nu z navržených variant řešení, která obsahovala
SEVEn updated the energy audit for the psychi-
aplikaci energetických služeb (metody EPC). Tato
atric sanatorium complex in Jihlava. Sanatorium
varianta doporučuje rekonstrukci stávající centrál-
management decided to realize one of the pro-
ní kotelny, přechod na teplovodní topnou sousta-
posed variants, which contained the application
vu, zajištění technologické páry pro provozy prá-
of energy services (EPC method). This variant in-
delny a kuchyně a plynofikaci vybraných menších
cludes reconstructing the existing central boiler
annual report 2008
15
>
REFERENCE / AUDITY
objektů v areálu léčebny. Energetický audit byl vy-
room, converting to a heating water system, secu-
užit pro výběrové řízení na dodavatele energetic-
ring technological steam for operating the laundry
kých služeb.
room and kitchen, and installing gas pipes at selec-
Zajištění služeb pro městskou část
Praha 13
ted buildings inside the sanatorium complex. The
energy audit was used in terms of the selection procedure for the supplier of energy-related services.
Společnost SEVEn zajistila zpracování energetic-
Securing services for the Prague 13 city
getické náročnosti budov pro dva objekty v majet- district
kých auditů, energetických štítků a průkazů ener-
ku Městské části Praha 13, a to pro Středisko LUKÁŠ
SEVEn secured the processing of energy audits,
pro seniory a pro Centrum SANANIM. Cílem těch-
energy labels and energy performance certifica-
to energetických auditů a dalších dokumentů bylo
tes for two buildings possessed by the Prague 13
analyzovat stávající stav objektů a navrhnout opti-
city district, namely for the LUKÁŠ Senior Center
mální řešení pro snížení jejich energetické nároč-
and the SANONIM Center. The aim of these audits
nosti.
and other documents was to analyze the existing
building states and propose the optimum solution
Energetický audit nemocnice Frýdlant
for reducing their energy intensity.
Energetický audit nemocnice Frýdlant byl zaměřen
na analýzu potenciálu úspor energie, a to cestou
Energy audit at the Frýdlant hospital
zkvalitnění technického stavu objektů nemocnice.
The energy audit at the Frýdlant hospital focused
Celkový potenciál úspor činil 35 % vstupující ener-
on analyzing energy-saving potential by improving
gie. Součástí doporučeného řešení energetického
the technical state of the hospital building. The to-
systému nemocnice bylo zavedení důsledného
tal potential savings amounts to 35% of input ener-
a cíleného monitoringu a targetingu v oblasti ná-
gy. The implementation of consistent and aimed
kupu, distribuce a spotřeby energie.
monitoring and targeting in the purchasing, distribution, and energy consumption sectors was part
Energetický audit 3. ZŠ Jindřichův
Hradec
of the recommended power system solution.
Energy audit at the 3rd primary school
měřen zejména na úpravu topného systému školy. in Jindřichův Hradec
Energetický audit 3. ZŠ v Jindřichově Hradci byl za-
Navržená opatření spočívala především v aplikaci
The energy audit at the 3rd primary school in Jindři-
termostatických ventilů s termoregulační hlavicí
chův Hradec was focused mainly on modifying the
a hydronické vyregulování všech topných systémů
school heating system. The proposed measures
školy. Pozornost byla věnována i problematice ná-
included applying thermostatic valves with ther-
kupu elektrické energie, kde byla navržena změna
moregulation heads and hydronic adjustment to
sjednané kapacity a přechod na jiný tarif.
all school heating systems. Attention was also paid
to the issue of purchasing energy, where a change
Energetický audit Domova důchodců
Horní Planá
was proposed for the arranged capacity and transition to another tariff.
Energetický audit Domova důchodců Horní Planá
Energy audit at the retirement home in
rakteristik obalové konstrukce budovy „C“ a záro- Horní Planá
se zaměřil na zkvalitnění tepelně technických cha-
16
veň na řešení občasných problémů s dostatkem
The energy audit at the retirement home in Horní
teplé užitkové vody. Hlavním zdrojem tepelné
Planá retirement focused on improving the quality
výroční zpráva 2008
REFERENCES / AUDITS
energie objektu je biomasový kotel a pro ohřev
of the thermal parameters of the building “C” shell
TUV je používáno solárních kolektorů. Předpo-
as well as sorting out occasional problems with
kládané úspory jsou cca 30 % dodávaného tepla
warm utility water. The main thermal energy sou-
do objektu.
rce for the building is a biomass boiler, and utility
water is heated using solar collectors. The estima-
Energetický audit Domova důchodců
v Kaplici
ted savings should amount to about 30 % of the
thermal energy supplied to the building.
Energetický audit Domova pro seniory byl prove-
Energy audit at the retirement home in
pro seniory Jihočeského krajského úřadu na op- Kaplice
den v souvislosti se záměry zřizovatele domova
timalizaci provozu energetických zařízení v ma-
The energy audit at the retirement home for se-
jetku Jihočeského kraje. Doporučené opatření
niors was carried out in connection with the in-
v energetickém auditu se zaměřuje na dokončení
tention of the South Bohemia Office senior home
rekonstrukce obvodového pláště objektu a celkové
founder to optimize energy systems possessed by
zefektivnění užití energie v celém objektu.
the South Bohemia region. Recommended measures in the energy audit focus on completing the
Energetický audit Domova důchodců
Dobrá Voda
building shell reconstruction and overall efficient
Energetický audit Domova důchodců Dobrá Voda
ses.
energy utilization throughout the entire premi-
byl vypracován na základě programu krajského
Energy audit at the retirement home in
náročnosti objektů v majetku a správě Jihočeské- Dobrá Voda
úřadu Jihočeského kraje ke snižování energetické
ho kraje. Předmětem auditu bylo prověření v mi-
The energy audit at the retirement home in Dobrá
nulosti navrhovaných opatření v podobě instalace
Voda was performed as a result of a program laun-
kondenzačního plynového kotle spolu s kogene-
ched by the South Bohemian Regional Office to
rační jednotkou. Jako další opatření bylo navrženo
improve the energy efficiency of buildings owned
využití solárních systémů.
and managed by the region. The audit included
verifying formerly proposed measures, i.e., in-
Energetický audit Domova důchodců
Osek
stalling a condensing boiler along with a cogene-
Energetický audit Domova důchodců Osek byl
systems.
ration unit. Other measures included using solar
zpracován v souvislosti se záměry zřizovatele ji-
Energy audit at the retirement home in
náročnost objektů v majetku Jihočeského kraje. Osek
hočeského krajského úřadu snižovat energetickou
Domov Osek patří k největším areálům v majetku
The energy audit at the retirement home in Osek
a správě Jihočeského kraje. V rámci energetického
was carried out in connection with the intention
auditu bylo mimo úspor energie navrhováno i vyu-
of the South Bohemia Office senior home owner
žití obnovitelných zdrojů energie ve výši 5 % z roční
to optimize energy systems possessed by the South
spotřeby energie.
Bohemia region. The home in Osek is one of the
biggest complexes possessed and managed by the
Energetický audit Domova důchodců
Pístina
SB region. Beyond energy saving, utilizing renew-
Energetický audit byl vypracován na základě progra-
consumption was also proposed in terms of the
mu Krajského úřadu Jihočeského kraje na snižování
energy audit.
annual report 2008
able energy sources at 5% of the annual energy
17
>
REFERENCE / AUDITY
Energy audit at the retirement home in
Jihočeského kraje. Předmětem energetického audi- Pístina
energetické náročnosti objektů v majetku a správě
tu byla celková optimalizace energetického systému
The energy audit was carried out based on the
objektu s cílem zachovat teplené parametry vnitřní-
South Bohemia regional program for reducing
ho prostředí a zároveň snížit spotřebu energie.
the energy intensity of buildings possessed by the
South Bohemia region. The subject of the energy
Energetický audit Domova důchodců
Zběšičky
audit was overall energy system optimization with
Energetický audit ústavu sociální péče Zběšič-
ture parameters and lower energy consumption at
ky byl vytvořen na základě požadavku zřizovatele
the same time.
the aim to preserve inner environment tempera-
domovů důchodců a ústavů sociální péče – využít
Energy audit at the retirement home in
analyzován projekt využití obnovitelných zdro- Zběšičky
obnovitelných zdrojů energie. V ÚSP Zběšičky byl
jů energie ve formě solárního ohřevu teplé vody
The energy audit at the nursing home in Zběšič-
a tepelného čerpadla pro vytápění a přípravu teplé
ky was established based on the owner of the re-
užitkové vody v celkovém rozsahu cca 15 % vstupu-
tirement home and nursing home for utilizing
jícího množství energie.
renewable energy sources. The project dealt with
the use of renewable energy sources in the form
Energetický audit základní a mateřské
školy ve Větřní
of warming water with solar heat and heating and
SEVEn zpracovalo energetický audit pro objekty
total extent of about 15% of the amount of input
základní a mateřské školy ve Větřní se záměrem
energy.
preparing utility water with thermal pump for the
navrhnout uskutečnitelná opatření s co největ-
Energy audit at primary and nursery
audit identifikoval prostor pro úspory energií ze- schools in Větřní
ším potenciálem energetických úspor. Energetický
jména v oblasti zateplení objektů a instalaci ter-
SEVEn audited these buildings in order to propose
mostatických hlavic. Investice nutné pro realizaci
a feasible measure with the greatest potential for
úsporných opatření budou částečně kryty rozpoč-
energy savings. The energy audit especially iden-
tem města, na zbylé prostředky bude využito Ope-
tified energy savings potential for better insulation
račního programu Životního prostředí.
of the buildings and installation of thermostatic
heads. The investment necessary for implemen-
Energetický audit systému CZT města
Vsetín
ting these energy-saving measures will partially be
Energetický audit CZT ve Vsetíně byl zpracován
Operational Programme will be used for the rema-
s ohledem na zájem společnosti Zásobování tep-
ining amount.
covered by the city budget, and the Environmental
lem Vsetín, a. s., udržet příznivou cenu tepelné
Energy audit of the CZT system in the
v tomto auditu, zahrnuje výstavbu nového zdro- city of Vsetín
energie. Energeticky úsporný projekt, navržený
18
je tepla spalujícího biomasu spolu s kogenerační
This audit was carried out due to the interest of
výrobou elektřiny. Jeho přínosem bude částečná
Zásobování teplem Vsetín a.s. (Heat Supply) in
náhrada plynu za levnější biomasu a zvýšení výro-
obtaining optimum heat energy costs. The ener-
by elektřiny podporované na základě zelených bo-
gy-saving project proposed in this audit includes
nusů dle zákona č. 180/2005 Sb. Navržený projekt
building a new heat production facility that com-
dále zahrnuje modernizaci koncových rozvodů
busts biomass and generates energy. Its benefits
výroční zpráva 2008
REFERENCES / AUDITS
tepla a instalaci domovních předávacích stanic,
include replacing gas with cheaper biomass
díky nimž se komfort zásobování teplem dostane
and increasing electricity production that com-
na úroveň konkurenčního způsobu vytápění po-
plies with “green bonuses,” as specified in Act
mocí domovních plynových kotelen.
No. 180/2005 Coll. Furthermore, the proposed
project includes modifying heat terminal piping
Energetický audit areálu Avion
Shopping Park Praha-Zličín
and installing housing exchange stations that
Na přelomu roku 2007 a 2008 zpracovalo SEVEn
the currently used heating with a system of hou-
energetický audit areálu Avion Shopping Park
sing gas boiler rooms.
would make heat distribution as convenient as
na Zličíně. I přes to, že se jedná o poměrně moderní
Energy audit at the Avion Shopping
tifikovat nezanedbatelný potenciál energetických Park complex in Zličín, Prague
a novou stavbu, dokázali jsme pro zákazníka idenúspor. Široký prostor zde našla netradiční opatření
SEVEn processed an energy audit at the Avion
v podobě využití dešťové a splaškové vody, ochra-
Shopping Park in Zličín at the end of 2007/begin-
na objektu před nadměrnými teplenými zisky vý-
ning of 2008. Despite the fact that it is a relatively
sadbou vhodné zeleně a jiné. Nejvýznamnějším
new building, we were able to identify appreci-
opatřením bylo navržení absorpčního chladicího
able energy-saving potential. Untraditional me-
systému, který jako zdroj tepelné energie využíval
asures were applied on a wide scope, including
sluneční kolektory. Dalším zajímavým opatřením
the use of storm and soil water, protecting the
bylo využití rozlehlých střešních konstrukcí nejen
building from excessive thermal gains by planting
k ohřevu vody pro chladicí systém, ale i pro výrobu
suitable green areas, and others. The most signi-
elektrické energie fotovoltaickými články. Zákaz-
ficant measure was the proposal for the absor-
ník vyhodnotil navržená opatření jako přínosná
bing cooling system, which used solar collectors
a inspirující pro další stavební aktivity společnosti
as a thermal energy source. Another interesting
Inter IKEA Centre Česká republika, s. r. o.
measure was the use of extensive roof structures
not only for heating water for the cooling system
Energetické audity objektů 4. MŠ a 2. ZŠ
v Českém Krumlově.
but also for producing energy using photovoltaic
Společnost SEVEn zpracovala energetické audity
asures as contributive and inspiring for further
objektů 4. MŠ a 2. ZŠ v Českém Krumlově. Jednot-
construction activities of Inter IKEA Centre Česká
livá opatření se zaměřila především na zlepšení
republika, s.r.o.
cells. The customer assessed the proposed me-
tepelné prostupnosti obálky budov a vyřešení do-
Energy audits at four nursery schools
jsou navrhovány jako zdroj tepla kondenzační and two primary schools in Český
plynové kotle místo dosavadních akumulačních Krumlov
sluhujícího systému vytápění. Ve všech objektech
kamen či dálkového vytápění hnědým uhlím. Pro
SEVEn processed energy audits at four nursery
ZŠ Plešivec byly navrženy solární panely, které
schools and two primary schools in Český Krumlov.
v letním období budou částečně zásobovat teplem
Individual measures primarily focused on impro-
blokovou plynovou kotelnu a přípravnu TUV pro
ving heat permeability through the building shell
sídliště Plešivec.
and improving the current heating system. A condensational gas boiler for a heat source is propo-
Energetický audit ZŠ a MŠ Radomyšl
sed for all buildings as a replacement for the heat
Energetický audit základní a mateřské školy v Ra-
accumulator stove, or remote heating via brown
domyšli byl zpracován v rámci přípravy projektu
coal. Solar panels were proposed for the primary
annual report 2008
19
>
REFERENCE / AUDITY
zaměřeného na snížení spotřeby energie. Navr-
school in Plešivec, which in the summer months
hovaná opatření spočívají v zateplení obvodových
would partially supply heat to the block gas boiler
plášťů budov a ve výměně jejich otvorových výpl-
room for preparing warm utility water for the Ple-
ní. Pro projekt bude zpracována žádost o finanční
šivec housing development.
podporu z OPŽP.
Energetický audit Domova mládeže
Středního odborného učiliště
technického v Soběslavi
Energy audit at the primary and
nursery school in Radomyšl
The energy audit at the primary and nursery school in Radomyšl was carried out as part of a project
Společnost SEVEn zpracovala energetický audit
to reduce energy consumption. The proposed me-
objektu Domova mládeže Středního odborného
asures include building shell insulation and repla-
učiliště technického v Soběslavi. Energetický au-
cing their functional filling. A request for subsidy
dit byl zaměřen na snížení energetické náročnosti
from the Environmental Operational Programme
objektu a mezi jeho doporučení bylo zařazeno ze-
will be created.
jména zateplení objektu spojené s výměnou otvorových výplní.
Energy audit at the technical vocational
school youth home in Soběslav
Energetické audity mateřské a základní
školy ve Strakonicích
SEVEn carried out an audit on the building at the
Společnost SEVEn v roce 2008 zpracovala ener-
běslav. The energy audit focuses on reducing the
getické audity základní a mateřské školy ve Stra-
energy intensity of the building. Building insulati-
konicích. V základní škole byla řešena problema-
on along with functional fillings was recommen-
tika její mnohaleté výstavby, což vedlo k návrhu
ded.
technical vocational school youth home in So-
úsporných opatření v oblasti rekonstrukce oba-
Energy audits at nursery and primary
dě mateřské školy bylo jako významné opatření schools in Strakonice
lových konstrukcí vybraných objektů. V případoporučeno napojení objektu na systém CZT
In 2008, SEVEn performed energy audits in pri-
ve Strakonicích.
mary and nursery schools in Strakonice. The issue of long-term construction was discussed and
Aktualizace energetické koncepce
Jihočeského kraje
led to the proposal of saving measures in terms of
V rámci projektu aktualizace územní energetic-
ry is concerned, the recommended connection to
ké koncepce Jihočeského kraje společnost SEVEn
the CZT in Strakonice was considered a significant
zejména analyzovala potenciál užití biomasy pro
measure.
building shell reconstruction. As far as the nurse-
energetické zásobování Jihočeského kraje. Výstupy
getických plánů Jihočeského kraje:
Update to the energy concept in South
Bohemia
1. Bezpečné a spolehlivé zásobování energií pro
During the process of updating the energy con-
aktualizace byly soustředěny do tzv. Akčních ener-
všechny odběratele v Jihočeském kraji.
2. Ochrana životního prostředí před negativními
mass as an energy supply in the South Bohemia
vlivy spojenými s výrobou a užitím paliv a ener-
region. The output of the updates concentrated on
gie v Jihočeském kraji.
so-called energy action plans of the SB region.
3. Efektivní užití energie s cílem minimalizace nákladů na energetické zásobování.
20
cept, SEVEn analyzed the potential of using bio-
výroční zpráva 2008
1. Safe and reliable energy distribution for all SB region residents,
REFERENCES / AUDITS
Aktualizace této energetické koncepce význam-
2. Protecting the environment against negative im-
ně napomůže v oblasti plánování a rozhodování
pacts related to the production of fuels and energy
na poli efektivního nakládání s energií na území
in the SB region, and
Jihočeského kraje.
3. Efficient energy use aimed at minimizing energy
distribution costs.
Územní energetická koncepce města
Písek
Updating this energy concept will distinctly sup-
Společnost SEVEn zpracovala pro město Písek
energy management in the SB region.
port planning and decision making in terms of
územní energetickou koncepci. Projekt vyjadřuje
Regional energy concept for the city of
životní prostředí. Předpokládá se, že se výstupy Písek
závazek místní samosprávy šetřit energii a chránit
ÚEK stanou podkladem pro Územní plán města
SEVEn established a regional energy concept for
Písek a budou předloženy formou návrhu obecně
the city of Písek. The project expresses its obliga-
závazné právní normy zastupitelstvu města Písek.
tion towards the local self-government regarding
Hlavní záměry a cíle Územní energetické koncepce
energy saving and environmental protection. It is
města Písek se věnují zajištění optimální dodávky
assumed that the Regional energy concept outputs
energií pro stávající odběratele i rozvoj území, sni-
will represent the groundwork for the municipal
žování emisní zátěže a snižování energetické ná-
plan of Písek and will be submitted in the form of
ročnosti, zavádění energetického managementu
a generally obligatory legal standard proposal to
v objektech občanské vybavenosti v majetku města
the local authority of Písek. The main intents and
a v rámci možností také zavádění a rozvoji obnovi-
aims of the regional energy concept for the city of
telných zdrojů energie na území města.
Písek are devoted to securing the optimal supply
of energy for existing consumers as well as deve-
Územní energetická koncepce města
Kaplice
loping the region, lowering emission loads and re-
Společnost SEVEn zpracovala Územní energetic-
nagement in civic amenity facilities owned by the
kou koncepci města Kaplice. Tato koncepce obsa-
city, and as is possible, implementing and develo-
hově zohledňuje Státní energetickou politiku ČR
ping renewable energy sources within the city.
ducing energy intensity, implementing energy ma-
a Územní energetickou koncepci Jihočeského kraje. Je zpracována s hlavním cílem – být základním
impulsem pro hospodaření energiemi ve městě.
Regional energy concept for the city of
Kaplice
SEVEn established a regional energy concept for
the city of Kaplice. The concept takes into consideration the Czech national energy policy and the
regional energy concept of South Bohemia. Becoming the impulse for energy management in the
city is the main goal.
annual report 2008
21
> ENERGY-EFFICIENT
ENERGETICKÉ
STRATEGIE, ZMĚNA KLIMATU STRATEGIES, CLIMATE CHANGE,
A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
AND THE ENVIRONMENT
>
Analýza implementace směrnice
o energetické náročnosti budov
Analysis on the implementation of
the energy performance of buildings
SEVEn provedlo analýzu implementace směrni- directive
ce o energetické náročnosti budov a její zanesení
SEVEn analyzed the implementation of the energy
do legislativního rámce v ČR. Tato analýza, jejíž
performance of buildings directive and its intro-
součástí byla i krátká dotazníková akce k téma-
duction in terms of Czech legislature. The analysis,
tu, slouží jako podklad pro porovnávání metodik
which included a short questionnaire project on
hodnocení energetické náročnosti budov ve vy-
this topic, serves as groundwork for comparing the
braných zemích EU pro německou agenturu ARGE
methods of evaluating the energy performance of
Energieausweise Mitteleuropa. Výstupy tohoto
buildings in selected EU countries for the German
projektu jsou jedním z podkladů pro úpravy legis-
agency ARGE Energieausweise Mitteleuropa. The
lativy v oblasti prokazování energetické náročnosti
output of the project is included in the groundwork
v Německu.
for legislative amendments in the energy intensity
sector in Germany.
22
výroční zpráva 2008
REFERENCES / STRATEGIES
Madegascar
(Intelligent Energy Europe)
Madegascar
(Intelligent Energy Europe)
Víceletý projekt podporovaný Evropskou komi-
A multi-year project supported by the European
sí, jehož cílem je ve vybraných regionech zemí,
Commission aiming to actively promote the intro-
účastnících se projektu (mj. Švédsko, Německo,
duction of (natural) gas as an alternative transport
Rakousko, ČR, Slovinsko, Velká Británie ad.), aktiv-
fuel in selected regions of the countries participa-
ně propagovat zavádění (zemního) plynu jakožto
ting in the project (e.g., Sweden, Germany, Austria,
alternativního paliva do dopravy. V druhém roce
The Czech Republic, Slovenia, Great Britain, etc.).
trvání projektu byly dokončeny analytické práce
In the second year of the project, analytic tasks
mapující situaci v zájmových regionech, kterými
surveying the current situation in the regions of in-
jsou v tuzemsku Praha a jižní Čechy, a byla defi-
terest, i.e., Prague and the South Bohemia Region
nována strategie dalšího rozvoje. Jejím ústředním
in the Czech Republic, have been completed and
bodem je zaměřit se na využití bioplynu, jenž má
further development strategy has been defined.
oproti zemnímu plynu, ale i jiným alternativním
The strategy focuses on the use of biogas, which
motorovým palivům, jako je bioetanol či biodiesel,
has a number of advantages compared to natural
řadu výhod. V roce 2009 by aktivity měly směřovat
gas, as well as to other alternative motor fuels, such
k odstranění technických a legislativních bariér
as bioethanol or biodiesel. In 2009, the activities
a k iniciaci jednoho či více konkrétních projektů.
should aim at removing technical and legislative
barriers and initiating one or more specific pro-
RUSE (INTERREG IIIC )
jects.
Financování projektů v oblasti efektivního využívání energie a obnovitelných zdrojů energie je
RUSE (INTERREG IIIC )
mnohokrát částečně možné zabezpečit i prostřed-
Projects for the efficient use of energy and rene-
nictvím dotačních zdrojů z veřejných prostředků,
wable energy resources can often be partially finan-
především z fondů Evropské komise nebo státního
ced from the subsidy reserves of public budgets,
rozpočtu ČR. Projekt RUSE, který SEVEn organizo-
in particular those of the European Commission
valo jménem Krajské energetické agentury Jiho-
and the State Budget of the CR. On behalf of the
českého kraje pro Krajský úřad Jihočeského kraje,
Regional Energy Agency for the South Bohemian
přináší přehled dotačních mechanismů pro tyto
Region Office, SEVEn organized the RUSE operati-
projekty, souhrn modelových projektů realizova-
on, which gives an overview of subsidy mechanis-
ných a financovaných z veřejných prostředků a sé-
ms for these projects, a summary of demonstration
rií informačních aktivit a vzdělávacích příležitostí
projects implemented and financed from public
pro zájemce o částečné financování projektů v ob-
budgets, and a series of informative activities and
lasti energetiky z veřejných zdrojů.
educational opportunities for those interested in
partially financing energy-related projects from
CCTPROM
(Research Fund for Coal and Steel)
public budgets.
CCTPROM
Výzkumným fondem pro uhlí a ocel bylo popsat (Research Fund for Coal and Steel)
Cílem evropského projektu spolufinancovaného
výsledky výzkumu efektivního používání uhlí se za-
The basic aim of the European project, co-finan-
měřením na jeho spalování a zplynování. Vedou-
ced by the Research Fund for Coal and Steel, was
cím projektu a hlavním zpracovatelem byla britská
to describe the results of using coal, paying parti-
společnost IEA Clean Coal Centre, úkolem SEVEn
cular attention to its firing and conversion into gas.
bylo zajistit diseminaci výsledků v Česku. Hlavním
The main party to the project and general author
annual report 2008
23
>
REFERENCE / STRATEGIE
výstupem je zpráva shrnující výsledky jednotlivých
was the British IEA Clean Coal Centre; the task of
výzkumných prací, která je k dispozici v anglickém
SEVEn was to disseminate its results in the Czech
a českém jazyce. Nejdůležitější propagační akcí byl
Republic. A report, available both in English and
seminář s cca stovkou účastníků. Jeho hlavním té-
Czech, summarizes the results of the research. The
matem bylo porovnání úrovně parametrů nových
most important promotional event was a work-
elektráren plánovaných společností ČEZ s podob-
shop attended by approximately 100 participants.
nými projekty v zahraničí, zejména v Německu.
Its main subject was comparing the parameters of
ClearSupport
(Intelligent Energy Europe)
newly planned ČEZ power stations with similar
projects abroad, particularly in Germany.
ClearSupport
Europe vznikl projekt, který kopíruje cíle politiky (Intelligent Energy Europe)
V rámci evropského programu Intelligent Energy
Evropské unie v oblasti energetické účinnosti. Akti-
This project, created as part of the Intelligent Ener-
vity projektu vedou k vytvoření systému informační
gy Europe program, follows the aims of the Euro-
podpory pro projekty malého a středního charakte-
pean Union for energy efficiency. The project is
ru s udržitelnou spotřebou energie v podobě pro-
intended to create the Clearinghouse Support ga-
jektu Clearinghouse Support. Hlavním obecným
teway for information and know-how on small and
cílem projektu je iniciovat dosahování racionální
medium-sized projects promoting sustainable
spotřeby energie v sektoru budov. V rámci projek-
energy consumption. The main goal is to promo-
tu bude podporována příprava energeticky úspor-
te optimum energy consumption, particularly in
ných projektů po technické stránce (databáze ener-
buildings. The project will provide support for the
geticky úsporných opatření), po finanční stránce
preparation of technical aspects for energy-saving
(pomoc při komunikaci mezi zadavateli projektů
projects (a database of energy-saving measures),
a finančními institucemi) a po stránce informační
and their financial aspects (assistance in commu-
(rozšiřování informací a zvyšování povědomí o ra-
nication between project submitters and financial
cionální spotřebě energie). Během trvání projektu
institutions), as well as informational aspects (dis-
(2007–2009) funguje pracovní asistenční skupina,
seminating information and increasing the aware-
jejíž snahou bude pomáhat připravovaným pro-
ness of optimum energy consumption). The pro-
jektům při nacházení snadnějších postupů v jejich
ject, which runs from 2007 to 2009, has a working
přípravné i realizační fázi. V projektu jsou kromě
assistance group that provides assistance to pro-
SEVEn a České republiky zapojeny společnosti
jects in finding best procedures for both the pre-
a instituce z Belgie, Dánska (společnost ECNet je
paration and implementation phases. In addition
koordinátorem projektu), Litvy, Lotyšska, Němec-
to SEVEn and the Czech Republic, companies and
ka, Polska, Slovinska, Řecka a Švédska.
institutions from Belgium, Denmark (the company ECNet is the project coordinator), Lithuania,
New GreenLight
(Intelligent Energy Europe)
Latvia, Germany, Poland, Slovenia, Greece, and
Sweden are participating in the project.
V roce 2000 Evropská komise iniciovala celoevrop-
New GreenLight
vat a podporovat energeticky úsporné osvětlování (Intelligent Energy Europe)
ský program GreenLight, jehož cílem je propago-
24
v oblasti služeb, průmyslu a veřejného osvětlení.
In 2000, the European Commission initiated the
Program sdružuje partnery, kteří ve svých prosto-
European GreenLight program, the objective of
rách mají kvalitní, ale energeticky úsporné osvět-
which is to promote and support energy-efficient
lení. SEVEn byl v letech 2006–2008 koordinátorem
lighting in the area of services, industry, and public
výroční zpráva 2008
REFERENCES / STRATEGIES
projektu New GreenLight, který tento program
lighting. The program associate partners have qua-
organizuje a propaguje v rámci osmi zemí střední
lity, energy-efficient lighting on their premises.
a východní Evropy, s podporou programu Inteli-
Since 2006, SEVEn has been the coordinator of
gentní energie pro Evropu. Úlohou SEVEn je jed-
the New GreenLight project, organizing and pro-
nak zajistit chod programu v České republice, jed-
moting this project within the framework of eight
nak koordinovat jeho výstupy s Evropskou komisí.
countries in Central and Eastern Europe, with the
V rámci projektu byla vypracovaná řada informač-
support of the Intelligent Energy Europe Program.
ních materiálů o energeticky úsporném osvětlo-
SEVEn’s role is primarily to ensure operation of the
vání a zorganizována série individuálních jednání
program in the Czech Republic and to coordina-
s konkrétními partnery programu. Více informací
te its output with the European Commission. An
o projektu je uvedeno na stránkách
array of informational material on energy-efficient
www.eu-greenlight.org.
lighting has been processed and a series of individual negotiations with specific partner programs
have been held. More information about the project is available at www.eu-greenlight.org.
CEECAP (Intelligent Energy Europe)
CEECAP (Intelligent Energy Europe)
Household electricity consumption is on the rise,
Spotřeba elektrické energie v domácnostech stou-
due to (among other things) the growing use of
pá mimo jiné také kvůli jejich rostoucímu vybavení
electrical appliances. Therefore, it is very impor-
elektrospotřebiči. Proto je velmi důležité, aby byly
tant for appliances to be marked with energy la-
spotřebiče při svém prodeji označeny energetický-
bels during sale, and for customers to have infor-
mi štítky a aby zákazníci měli informace o správ-
mation about the correct selection of appliances
ném výběru spotřebičů z hlediska jejich energe-
with regards to their energy intensity. The CEECAP
tické náročnosti. Projekt CEECAP se zaměřuje
project focuses on supporting and controlling ful-
na podporu a kontrolu dodržování evropské a ná-
fillment of European and national legislation on
rodní legislativy o energetickém štítkování a na za-
energy labeling including ensuring greater atten-
jišťování vyšší pozornosti štítkům ze strany státních
tion to labels from state organizations, manufactu-
organizací, výrobců a prodejců elektrospotřebičů
rers, and retailers of electrical appliances, as well
i široké veřejnosti. SEVEn je koordinátorem toho-
as the general public. SEVEn is the coordinator
to projektu a mimo České republiky a Slovenska
of this project and, apart from the Czech Repub-
na něm spolupracuje i s partnery z Bulharska, Litvy,
lic and Slovakia, it cooperates with partners from
Polska a Rumunska. V rámci projektu byla vypra-
Bulgaria, Lithuania, Poland, and Romania. Within
cována řada publikací o energetickém štítkování
the project, a number of publications about ener-
pro představitele vládních kontrolních organiza-
gy labeling have been issued for the representati-
cí o organizaci kontroly energetického štítkování,
ves of the government’s controlling authorities on
pro výrobce a prodejce elektrospotřebičů o výho-
the organization of energy labeling, for the manu-
dách štítkování a formách informování zákazníků
facturers and retailers of electrical appliances on
a pro veřejnost vzdělávací propagační materiály.
the advantages of labeling and forms of informing
Více informací o projektu je uvedeno na stránkách
customers, and as educational-promotional ma-
www.ceecap.org.
terials for the public. More information about the
project is available at www.ceecap.org.
annual report 2008
25
>
REFERENCE / STRATEGIE
REMODECE
(Intelligent Energy Europe)
REMODECE
(Intelligent Energy Europe)
Projekt REMODECE představuje koordinovanou
The REMODECE project is a coordinated activi-
aktivitu více než 10 zemí Evropy, jejichž společ-
ty of more than 10 European countries that share
ným cílem je získat aktuální a podrobné datové
the aim of obtaining up-to-date and detailed data
údaje o faktorech majících vliv na spotřebu elek-
concerning factors impacting household electri-
trické energie v domácnostech. Dobrá znalost uži-
city consumption. Thorough knowledge of user
vatelských zvyklostí a energetických parametrů do-
tendencies and current household appliances’
sahovaných dnešními domácími spotřebiči může
energy characteristics can provide valuable infor-
dát cennou odpověď na otázku po možnostech
mation regarding opportunities to reduce energy
úspor energie a perspektivách dalšího možného
consumption and development outlook. The data
vývoje. Hledaná data byla získávána prostřed-
were obtained through a poll and, later on, by me-
nictvím dotazníkového šetření, ale i konkrétním
asuring (groups of ) appliances used in various
měřením jednotlivých (skupin) spotřebičů pou-
households. The range of these activities is best
žívaných v konkrétních domácnostech. Rozsah
described by the following figures: A total of 500
těchto aktivit nejlépe reprezentují následující
people were polled, with around one-fifth of them
čísla: Dotazníkového šetření se zúčastnilo na 500
undergoing detailed measurements. In all, the
respondentů, z nichž asi u jedné pětiny pak bylo
operation of more than 900 appliances in different
provedeno současně i detailní měření. Celkem se
categories was recorded. Households taking part
podařilo zaznamenat chod více než 900 spotřebi-
in the poll or the measurements were presented
čů různých kategorií. Odměnou za účast domác-
with gift vouchers for free consumption of electri-
ností v dotazníkovém průzkumu resp. měření byl
city supplied by Pražská energetika and “house-
dárkový kupon na bezplatný odběr elektrické ener-
hold energy performance certificates” providing
gie u Pražské energetiky a rovněž pak i „průkaz
measurement results and ways to reduce energy
energetické náročnosti domácnosti“, informující
consumption.
o výsledcích měření a konkrétních opatřeních pro
26
dosažení úspor energie.
ECODRIVEN
(Intelligent Energy Europe)
ECODRIVEN
(Intelligent Energy Europe)
The ECODRIVEN project is a European-wide ini-
Projekt ECODRIVEN představuje víceletou ce-
motion of economical driving. The way you dri-
loevropskou iniciativu zaměřenou na propagaci
ve can easily influence twenty or more percent of
hospodárného řízení motorových vozidel. Způ-
your car’s standard consumption and, therefore,
sobem řízení lze totiž lehce ovlivnit dvacet i více
a „mere” change in driving habits and observing
procent normované spotřeby automobilu a tak jen
economical driving principles (correct gear shif-
„pouhou“ změnou řidičských návyků respektive
ting, speed, inflated tires, and so on) can signifi-
dodržováním pravidel hospodárné jízdy (správ-
cantly reduce energy consumption irrespective
né řazení, rychlost, nahuštěné pneumatiky atd.)
of the type, size, or power output of your car for
lze významně snížit spotřebu energie bez ohledu
the benefit of traffic safety and driving efficiency.
na typ, velikost či motorový výkon vozu, ku prospě-
The current circumstances on Czech roads have
chu bezpečnosti silničního provozu a ekonomiky
made SEVEn consider promoting economical
jízdy. Současná praxe na českých silnicích přived-
and, in fact, safe driving in the Czech Republic. As
la společnost SEVEn na myšlenku propagovat eko-
a result, various informational events were held
nomický a de facto i bezpečný styl jízdy také u nás,
in the Czech Republic under the name “Looking
výroční zpráva 2008
tiative covering several years, focusing on pro-
REFERENCES / STRATEGIES
a tak pod názvem „Hledáme řidiče třídy A“ byly
for Class A Drivers” during 2007 and 2008. The-
v letech 2007 a 2008 v tuzemsku realizovány různé
se included promotional materials, economical
informační aktivity (propagační tiskoviny, kurzy
driving courses, and long-term competition, and
úsporné jízdy, dlouhodobá soutěž), jejichž cílem
their objective was to teach and motivate Czech
bylo naučit a motivovat české řidiče osobních vo-
passenger vehicle drivers to drive with lower fuel
zidel k jízdě s nižší spotřebou paliva, než je jinak
consumption than usual. The large and very inte-
běžné. Rozsáhlá a svým způsobem velmi zajímavá
resting campaign, which has been supported by
kampaň, kterou podpořila řada významných part-
a number of noteworthy partners (such as Škoda
nerů, jako jsou Škoda Auto, Shell Czech Republic,
Auto, Shell Czech Republic, and the Czech Minist-
Ministerstvo dopravy ČR a další, vyvrcholila v dub-
ry of Transport), reached its climax in April 2008 at
nu 2008 organizací finálového závodu o „řidiče tří-
a final competition for „Class A Drivers” Following
dy A“. Poté byla přesunuta pozornost na propagaci
that, the focus has been shifted towards promoting
hospodárného řízení a obecně užití pohonných
economical driving and use of fuels in freight traf-
hmot v nákladní přepravě.
fic in general.
ENERLIN (Intelligent Energy Europe)
ENERLIN (Intelligent Energy Europe)
Energeticky úsporné kompaktní zářivky, jako ná-
Power-saving compact light bulbs as a substitute
hrada za klasické žárovky, jsou stále stěží překo-
for traditional light bulbs are an unsurpassable
natelným příkladem jistých a rychle návratných
example of certain and rapid returns on the costs of
úspor energie a nákladů na ni. Nicméně díky vyš-
energy efficiency measures. Nevertheless, thanks
šímu investičnímu nákladu na jejich nákup stále
to the greater investment costs for their purchase,
ještě nenahradily klasické žárovky všude tam, kde
they have not yet replaced classic light bulbs in all
to má smysl. Evropský projekt Enerlin, do kterého
the places where it would make sense. The Euro-
je SEVEn zapojeno, se proto zaměřil na informační
pean Enerlin project, in which SEVEn is involved,
a marketingovou podporu úsporných zářivek smě-
has decided to focus on the informative and mar-
rem k nejširší veřejnosti, konkrétně prostřednic-
keting support of power-saving light bulbs among
tvím série vzdělávacích článků, letáků a tištěných
the general public, specifically through a series of
materiálů, internetových prezentací a podobně.
educational articles, leaflets and printed materials,
internet presentations, and suchlike.
RESHAPE (Intelligent Energy Europe)
Mezinárodní projekt RESHAPE podpořil zavá-
RESHAPE (Intelligent Energy Europe)
dění evropské směrnice o energetické náročnos-
The aim of the RESHAPE international project
ti budov (EPBD) do obecného užití především
was to support the implementation of the Euro-
do sociální výstavby. Tohoto projektu se zúčastnili
pean Energy Performance of Buildings Directive
partneři z Belgie, Bulharska, Estonska, Holand-
(EPBD) into general practice and, in particular, so-
ska, Španělska a ČR. Projekt ukázal rozdíly nejen
cial housing development. Partners from Belgium,
ve způsobu přijímání EPBD do národních legis-
Bulgaria, Estonia, the Netherlands, Spain, and the
lativ, ale rovněž ve způsobech hodnocení. Dosa-
Czech Republic participated in the project. The
žené výsledky odpovídaly charakteru jednotlivých
project revealed differences in the method of im-
zemí. Belgie a Holandsko vytvořily jednotnou da-
plementing the EPBD into national legislation and
tabázi typových domů, která bude použita k plá-
evaluation methods. The results achieved corre-
nování údržby a rekonstrukcím sociální výstavby.
sponded to the nature of the individual countries.
Bulharsko, Estonsko a Španělsko připravily soft-
Belgium and the Netherlands prepared a unified
ware k hodnocení budov podle metodiky EPBD.
database of typical houses to be used for planning
annual report 2008
27
>
REFERENCE / STRATEGIE
ČR zhotovila příručku „Úspory v panelovém domě
the maintenance and refurbishment of social hou-
a jak je řešit?“, určenou pro vedení bytových druž-
sing. Bulgaria, Estonia, and Spain created software
stev a SVJ. Příručka nastiňuje celý proces přípravy
for evaluating buildings according the EPBD me-
rekonstrukce a její realizace. V závěru jsou uve-
thods. The Czech Republic produced the hand-
deny dva příklady, které jsou vzorem pro všechna
book “Savings in prefabricated house and how to
společenství.
deal with them” for the management of housing
cooperatives and owners. The handbook outlines
Kyoto in the Home
(Intelligent Energy Europe)
the entire process of refurbishment and imple-
SEVEn je partnerem evropského projektu Kyoto
examples that can be used for all associations.
mentation. The conclusion includes two model
in the Home, který si klade za cíl lepší vzdělávání
Kyoto in the Home
vitelných zdrojů energie. Zájem o ochranu život- (Intelligent Energy Europe)
a vyšší informovanost o možnostech využití obnoního prostředí je vhodné podporovat už od dob
SEVEn is a partner in the European project Kyoto
studií na základní škole. Projekt Kyoto in the Home
in the Home, the goal of which is improved edu-
proto vytvořil pracovní listy o možnostech využití
cation and a greater awareness of the possibilities
obnovitelných zdrojů energie, které budou k dis-
of using renewable energy sources. Interest in en-
pozici školám v jedenácti evropských jazycích.
vironmental protection is already being supported
Tyto pracovní listy obsahují úvod do problemati-
at the primary school level. Therefore, the Kyoto in
ky využití obnovitelných zdrojů energie, možnosti
the Home project draws up work sheets regarding
konkrétních aplikací i v sektoru školství a domác-
the possibility of using renewable energy sources,
ností a návrhy cvičení a aktivit pro učitele a žáky.
which will be available to schools in eleven European languages. These worksheets contain an in-
BALANCE (Intelligent Energy Europe)
troduction to the issue of using renewable energy
European Energy Awards (EEA) je program ur-
sources, possible specific applications in the sec-
čený k hodnocení obcí, které chtějí přispět k en-
tor of education and households, and proposed
vironmentálně udržitelnému rozvoji společ-
exercises and activities for teachers and pupils.
nosti prostřednictvím účinného hospodaření
28
s energií a zvýšeného využívání obnovitelných
BALANCE (Intelligent Energy Europe)
energetických zdrojů. Podobně jako komerční
European Energy Awards (EEA) is a program desi-
systémy řízení kvality, je program EEA procesem,
gned to reward municipalities aiming to contribute
který se realizuje v několika etapách a jehož úče-
to the environmentally sustainable development
lem je identifikovat slabiny energetiky obce, kte-
of society through effective energy management
ré je možné odstraňovat, zahrnout faktory kvality
and the increased use of renewable energy sour-
do běžné administrativní práce, zdokonalit admi-
ces. Like commercial quality management sys-
nistrativní procesy, zavést proces trvalého zdoko-
tems, the EEA program is a process implemented
nalování a podpořit účast veřejnosti v rozhodová-
in several stages, the purpose of which is to identify
ní o klíčových otázkách, které se týkají energetické
the municipalities’ energy weaknesses that can be
politiky. Projekt umožňuje městu, jež se do projek-
eliminated, incorporate quality factors into regular
tu přihlásí, posoudit kvalitu hospodaření s energií
administrative work, perfect administrative pro-
a vztah k životnímu prostředí. Hodnocení se pro-
cesses, implement the process of continual perfe-
vádí formou porovnání potenciálu úspor energie
ction, and support the participation of the public
s dosaženou úrovní. Dosáhne-li město využití
in decision-making on key issues concerning ener-
potenciálu úspor energie o více než 50 %, získává
gy policy. The project allows the towns involved in
výroční zpráva 2008
REFERENCES / STRATEGIES
uvedenou cenu a při 75 % a vyšším využití získává
the project to assess the quality of their energy ma-
zlatou cenu.
nagement system and relation to the environment.
Evaluation is conducted in the form of a compari-
Energy + pumps
(Intelligent Energy Europe)
son of potential energy savings with the achieved
Cílem projektu je propagace energeticky úspor-
energy savings, it is granted the said award. If it ex-
ných oběhových čerpadel formou spolupráce s od-
ceeds 75 %, it is granted the gold award.
level. If the town attains at least 50 % of potential
bornou veřejností a velkými uživateli budov. Mimo
Energy + Pumps
na základě možné náhrady stávajících neefektiv- (Intelligent Energy Europe)
jiné se projekt zabývá kalkulacemi provedenými
ních čerpadel v ČR za úspornější modely. Více in-
The goal of the project is the promotion of energy-ef-
formací o projektu je uvedeno na stránkách www.
ficient circulation pumps through cooperation with
energypluspumps.eu.
the professional public and large users of buildings.
Among other things, the project addresses calcu-
SEC-Tools (Intelligent Energy Europe)
lations based on potentially substituting current
Komplexní souhrnný projekt soustřeďující a rozši-
ineffective pumps in the Czech Republic with more
řující zkušenosti a nástroje pro podporu udržitel-
efficient models. More information about the pro-
ného rozvoje využívání energie v komunální sféře.
ject is available at www.energypluspumps.eu.
V projektu je obsažena kombinace energetického
plánování, energetického trhu a služeb a aktivní
SEC-Tools (Intelligent Energy Europe)
role spotřebitelů energie. SEVEn je účastníkem
This comprehensive project concentrates and
společného projektu, který vede dánská společ-
shares experience and instruments to support the
nost ECNet, a kromě České republiky jsou v něm
sustainable development of energy use in the com-
zastoupeny municipality z Bulharska, Polska, Lit-
munal sphere. The project contains a combinati-
vy, Lotyšska a z Německa.
on of information on energy planning, the energy
market and services, and the active role of ener-
Active Learning
(Intelligent Energy Europe)
gy consumers. SEVEn is a participant in the joint
I když obecné povědomí o zbytečně vysoké spotře-
Apart from the Czech Republic, the project inclu-
bě energie v našich budovách mezi širokou veřej-
des representatives from municipalities in Bulga-
ností existuje, málokdo ví, jak vysokou spotřebu má
ria, Poland, Lithuania, Latvia and Germany.
project, managed by the Danish company ECNet.
skutečně budova, kde bydlí nebo pracuje. Proto byl
Active Learning
ning, v jehož rámci byl vypracován vzdělávací ma- (Intelligent Energy Europe)
v roce 2006 zahájen vzdělávací projekt Active Lear-
nuál pro žáky základních škol a jejich učitele, který
Although the general public is aware of the un-
jim umožní pravidelně sledovat spotřebu energií
necessarily high energy intensity of our buildings,
v budově školy, vyhodnocovat ji a navrhovat kon-
few people know how high the energy performan-
krétní opatření k jejímu snížení. Touto praktic-
ce of the building where they live or work really is.
kou metodou žáci získají dovednosti a vědomosti
Therefore, in 2006 the Active Learning education
o možnostech aktivního snížení spotřeby energie
project was launched, during which educational
už tím, že budou znát vývoj skutečné spotřeby ener-
material was drawn up for primary school pupils
gie v budovách svých škol. V projektu je SEVEn za-
and their teachers to allow them to monitor ener-
pojeno ještě s dalšími evropskými zeměmi v rámci
gy consumption in the school building, assess this
programu Inteligentní energie pro Evropu.
consumption, and propose specific measures to
annual report 2008
29
>
REFERENCE / STRATEGIE
Euro Top-Ten
(Intelligent Energy Europe)
reduce it. This practical method helps pupils gain
Spotřeba elektrické energie v domácnostech díky
vely reducing energy consumption by knowing the
jejich rostoucímu vybavení elektrospotřebiči roste,
real energy consumption at their schools. SEVEn is
i když jsou tyto nové přístroje často úspornější než
involved in the project, along with other European
původní, které nahrazují. Nicméně v mnoha kate-
countries within the framework of the Intelligent
goriích spotřebičů už energetická třída A nemusí
Energy Europe program.
skills and knowledge about the possibility of acti-
představovat to nejlepší, co je v prodejnách k dis-
Euro Top-Ten
jehož cílem je vytvořit nekomerční databázi kon- (Intelligent Energy Europe)
pozici. Proto vznikl evropský projekt Euro Top-Ten,
krétních výrobků splňujících nejpřísnější normy
Electricity consumption in households is rising
na spotřebu energie, případně vody. Tato databá-
due to the increasing use of electrical appliances,
ze, pravidelně aktualizovaná, je k dispozici na in-
even if these new appliances are often more effi-
ternetových stránkách www.uspornespotrebice.cz
cient than those they replaced. Nevertheless, in
a je propagována prostřednictvím informačních
many appliance categories, energy class A may
a vzdělávacích materiálů, článků a publikací.
not represent the best that is available in stores.
Therefore, the Euro Top-Ten project was concei-
PromoSCene
(Intelligent Energy Europe)
ved, the purpose of which is to create a non-com-
SEVEn, o. p. s. se za Českou republiku účastní zpra-
the strictest standards for energy and potential-
cování projektu „Podpora využívání Strukturálních
ly also water efficiency. This database, which is
fondů a Kohezního fondu pro investice v energe-
updated regularly, is available at www.usporne-
tice v nových členských státech – PromoSCene“.
spotrebice.cz and is promoted through informa-
Realizace tohoto projektu probíhá od 1. 1. 2007
tional and educational materials, articles, and
do 31. 8. 2009. Projekt PromoSCene je zamě-
publications.
mercial database of specific products that fulfill
řen na zvýšení využití Strukturálních fondů (SF)
PromoSCene
do obnovitelných zdrojů energie a energetické (Intelligent Energy Europe)
a Kohezního fondu (KF) k finančním investicím
efektivnosti. V rámci projektu dochází k výměně
SEVEn, o.p.s. participates on behalf of the Czech
praktických zkušeností z využívání fondů a směr-
Republic in processing the “Support for Utilizing
nic mezi manažery jednotlivých fondů a národními
Structural and Cohesion Funds for Investments in
agenturami v EU. Celkem je do tohoto projektu za-
Energy in the New Member States – PromoSCene”
pojeno 10 účastníků – převážně národních energe-
project. This project runs from January 1, 2007 to
tických agentur ze západní a východní Evropy.
August 31, 2009. The PromoSCene project focuses
on increasing the use of the Structural Funds (SF)
SELINA (Intelligent Energy Europe)
and the Cohesion Funds (CF) for financial invest-
Spotřeba elektrické energie v pohotovostním re-
ments in renewable energy sources and energy ef-
žimu představuje až 15 % spotřeby elektřiny v do-
ficiency. Practical experience from using the funds
mácnosti. Předpokládá se, že počet spotřebičů
and directives are exchanged between managers
v domácnostech (i kancelářských budovách) se
of individual funds and national agencies in the
spotřebou v pohotovostním nebo vypnutém stavu
EU. Overall, the project has 10 participants – most-
se bude nadále zvyšovat („standby“ už je možné
ly national energy agencies from Western and Eas-
často nalézt i např. u chladniček nebo praček). Přes
tern Europe.
technologický pokrok bude spotřeba elektrické
30
výroční zpráva 2008
REFERENCES / STRATEGIES
energie v pohotovostním režimu představovat nej-
SELINA (Intelligent Energy Europe)
rychleji rostoucí část celkové spotřeby elektrické
Standby and off-mode electricity consumption
energie. Nový projekt v rámci programu Inteligent-
represents around 15% of total household electri-
ní energie pro Evropu – SELINA má tedy za úkol
city consumption. It is expected that the number
monitorovat spotřebu v pohotovostním režimu
of household appliances (as well as office equip-
u širokého spektra spotřebičů dostupných na trhu
ment) with some standby or off-mode consump-
Evropské unie.
tion will keep increasing in the future (currently
Měření budou probíhat ve 12 státech EU a v rámci
it is not unusual to find some standby function
projektu bude změřeno přes 6 000 spotřebičů růz-
on refrigerators or washing machines, for examp-
ných kategorií.
le). Despite the technological improvements, the
Více informací o projektu lze nalézt na www.seli-
fastest growing electricity demand is projected to
na-project.eu.
be standby/off-mode power consumption. Therefore, the new Intelligent Energy Europe project
SELINA aims at monitoring standby and off-mode
consumption for a plethora of different appliances
available in the European market.
The metering campaign will be carried out in 12
states of the EU and more than 6000 appliances
in different product categories are expected to be
measured.
More information on the project can be found at
www.selina-project.eu.
annual report 2008
31
ENERGETICKÉ STUDIE,
POSUDKY A PODPORA
ENERGETICKY ÚSPORNÝCH
PROJEKTŮ
A PROJEKTŮ CENTRÁLNÍHO
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
>
ENERGY STUDIES,
ASSESSMENTS, AND SUPORT
OF ENERGY EFFICIENT
PROJECTS AND CENTRAL HEAT
SUPLY PROJECTS
>
Biogas station Třeboň
The project involves constructing a biogas station
32
Bioplyn Třeboň
using agricultural products of herbal and animal
Projekt předpokládá výstavbu bioplynové stanice
origin to produce biogas that will then be used to
na zemědělské produkty rostlinného i živočišného
generate electric and thermal energy for the city
původu k produkci bioplynu, jenž bude dále energe-
of Třeboň. A specific feature of the project inclu-
ticky využit pro současnou výrobu elektřiny a tepla
des separating the biogas resource (i.e., the biogas
v lokalitě města Třeboně. Zvláštností projektu je od-
station) from the point of its final energy utilizati-
dělení zdroje bioplynu bioplynové stanice od místa
on – the CHP biogas station. The biogas station is
jeho konečného energetického zhodnocení – zdro-
situated outside the city area on the premises of
je KVET na bioplyn. Zatímco bioplynová stanice je
its resources production and the biogas cogene-
situována mimo území města do centra produkce
ration station will be located close to the thermal
výroční zpráva 2008
REFERENCES / OPINIONS
surovinových vstupů, bioplynová kogenerace bude
consumption point (i.e., the service premises of
umístěna v blízkosti odběru tepla do hospodářské-
the AURORA city spa). This design gives the project
ho zázemí areálu městských lázní AURORA. Pro-
a high degree of utilization of the primary energy
jekt tím dosahuje vysokého stupně využití primární
from the renewable resource and the installed out-
energie obnovitelného zdroje i instalovaného výko-
put in CHP but the extra costs of constructing con-
nu v KVET, dodatečné náklady vynucené stavbou
necting gas piping increase the initial investments.
propojovacího plynovodu však na druhou stranu
In the long term, however, this makes the project
zvyšují počáteční investice. Z dlouhodobého pohle-
more economically efficient and environmental-
du jej však činí ekonomicky efektivnějším a zvyšují
ly friendly. SEVEn was responsible for preparing
jeho pozitivní vliv na životní prostředí. Společnost
the project documentation needed to obtain the
SEVEn byla zodpovědná za přípravu projektové
construction permit and the relevant documents
dokumentace pro získání územního rozhodnutí
(a feasibility study and energy audit) required for
a nezbytných dokumentů (studie proveditelnosti,
making an application for a subsidy from the EKO-
energetického auditu) pro podání žádosti o podpo-
ENERGIE program.
ru z programu EKO-ENERGIE.
Analýza vývoje spotřeby energie
na Slovensku (Électricité de France)
Analysis of energy consumption
development in Slovakia
(Électricité de France)
Cílem projektu bylo zpracování očekávaného vývo-
The project aims at processing the expected deve-
je spotřeby jednotlivých forem energie na Sloven-
lopment regarding the consumption of individual
sku s důrazem na vývoj spotřeby elektrické energie
forms of energy in Slovakia with emphasis on the
po jednotlivých sektorech národního hospodář-
energy consumption development in individual
ství. Na základě této statistiky byly zpracovány pro-
spheres of the national economy. Based on the-
gnózy konečné spotřeby elektrické energie do roku
se statistics, a prognosis for the final energy con-
2030 pro tři uvažované scénáře vývoje. Užitý model
sumption leading up to 2030 has been elaborated
a uvažované předpoklady ovlivňující vývoj spotře-
for three considered development scenarios. The
by elektrické energie do roku 2030 v rámci jednotli-
used model and considered assumptions influen-
vých scénářů měly za cíl postihnout předpokláda-
cing the energy consumption development up to
né možné trendy vývoje zvyšování účinnosti užití
2030 within individual scenarios aimed at captu-
elektrické energie.
ring expected potential trends in the increase of
Analyzován byl rovněž legislativní rámec pro zvý-
energy use efficiency.
šení energetické efektivnosti na Slovensku s důra-
The legislative framework for increase in energy
zem na analýzu opatření vedoucí k úspoře elektric-
efficiency in Slovakia has been analyzed with em-
ké energie, a to na základě prvního akčního plánu
phasis on analyzing measures leading to energy
energetické efektivnosti podle směrnice 2006/32/
savings based on the first energy efficiency acti-
ES o energetické účinnosti u konečného uživatele
on plan under Directive 2006/32/EC on end-user
a o energetických službách.
energy efficiency and energy services.
PROGRESS (EVROPSKÁ KOMISE)
PROGRESS (EUROPEAN COMISSION)
Účelem projektu PROGRESS (Propagace a pod-
The purpose of PROGRESS (Promotion and Grow-
pora obnovitelných zdrojů energie) je zpracová-
th of Renewable Energy Sources and Systems) is
ní analytických podkladů pro Evropskou komisi
to provide the European Commission with the
o problematice rozvoje obnovitelných zdrojů v jed-
analytical inputs of renewable resources in the EU
notlivých členských státech EU. Evropská komise
Member States. The Commission will use these
annual report 2008
33
>
REFERENCE / POSUDKY
využije tyto analytické materiály ke sledování plně-
materials to monitor the degree of achievement
ní směrnic, které jsou s rozvojem OZE svázány. Ná-
of the Directives that apply to renewable energy
plní analytického materiálu je analýza trhu v ob-
resources development. The materials include
lasti obnovitelných zdrojů, současný stav v oblasti
market analysis of renewable energy resources,
politické podpory OZE v jednotlivých členských
the status quo of policies to promote renewable
státech, analýza administrativních a jiných překá-
energy in Member States, analysis of adminis-
žek v oblasti rozvoje OZE a rozsah implementace
trative and other relevant barriers to promoting
systému garance původu energie vyrobené v rámci
renewable energy resources, and analysis of the
OZE. PROGRESS pokrývá všech 27 členských států
implementation of a system of guarantee of ener-
EU a dále Chorvatsko, Makedonii a Turecko. SE-
gy origin in Member States. PROGRESS covers all
VEn se v rámci řešení projektu zabýval problema-
27 Member States as well as Croatia, Macedonia,
tikou rozvoje legislativy v oblasti OZE.
and Turkey. SEVEn´s task within the project was
to analyze the legislation on renewable energy re-
Studie rozvoje CZT Iževsk
source development.
Studie byla zpracována pro ruskou společnost KES
(Kompleksnyje energetičeskije systěmy), která je
IES DH Izhevsk
majoritním vlastníkem systému CZT v ruském
This study was produced for the Russian compa-
městě Iževsk s cca 600 tisíci obyvateli. SEVEn bylo
ny KES (Kompleksnyje energetičeskije systěmy),
součástí mezinárodního týmu vedeného společ-
which is the majority owner of the DH system in
ností „euc – Dr. Bernd Kalkum“. Cílem studie bylo
the Russian city of Izhevsk, with approximately
posoudit současný stav zdrojů a distribučních sítí
600.000 citizens. SEVEn was a member of an in-
a navrhnout investiční plán a opatření ke zvýšení
ternational team directed by the company euc
efektivnosti provozu. Součástí studie byl i odhad
(Dr. Bernd Kalkum). The purpose of the study was
budoucího vývoje spotřeby tepla s uvážením ná-
to analyze the current status of resources and dis-
růstu nových spotřebitelů a snížení stávající spo-
tribution networks and to draft an investment plan
třeby. Výsledky studie budou použity pro volbu ka-
to increase operational efficiency. It also included
pacity nových kogeneračních zdrojů a optimalizaci
estimating the thermal consumption course of
provozu zdrojů stávajících, zvláště špičkových.
new consumers and reducing current consumption. The study results will be used to design the ca-
Technická pomoc OPŽP
pacity of new cogeneration resources and optimize
V rámci technické asistence, poskytnuté Minister-
the operation of the current resources, particularly
stvu životního prostředí, byly vypracovány dva vzo-
those with peak performance.
rové energetické audity projektových záměrů spa-
34
dajících do oblastí podpory připravovaných výzev
Technical assistance OPE
Operačního programu Životní prostředí. Tyto audi-
In terms of the technical assistance provided to the
ty budou spolu s dalšími výstupy sloužit jako vzor
Ministry of the Environment, two model project
při přípravě skutečných žádosti o podporu z tohoto
plan energy audits falling under the promotion of
podpůrného programu. První z auditovaných pro-
upcoming invitations of the Environmental Ope-
jektů představoval modernizaci centrálního zdroje
rational Programme have been elaborated. These
tepla za účelem snížení emisí škodlivin, druhý byl
audits shall serve, together with other outputs, as
cílen na snížení spotřeby energie u školského zaří-
a model for actual applications for support from
zení zateplením obvodových konstrukcí.
this program. The first audited project consisted of
U prvního záměru byla z pohledu ekonomických
refurbishing the central heat source in order to de-
i environmentálních efektů jako nejvýhodnější
crease pollutant emission, while the second aimed
výroční zpráva 2008
REFERENCES / OPINIONS
vyhodnocena varianta využívající společného spa-
at decreasing energy consumption at an educatio-
lování biomasy a uhlí pro výrobu elektřiny a tepla.
nal facility by insulating the perimeter structures.
V druhém případě se auditor přiklonil k zateplení
In the first case, producing electrical power and heat
budovy a současné realizaci dalších úsporných
by joint combustion of biomass and coal has been
opatření na zdroji a rozvodu tepla s využitím ener-
evaluated as the most favorable. In the second case,
getických služeb se zaručenou úsporou energie
the auditor preferred insulating the building and
(metody EPC).
realizing other cost-saving measures for the heat
source and distribution while utilizing guaranteed
Studie o poskytování energetických
služeb v České republice
(Světová banka)
energy-saving energy services (the EPC methods).
ku studii o aktivitách v oblasti poskytování ener-
SEVEn has conducted a study on activities provi-
getických služeb a využívání metody EPC v České
ding energy services and the use of the EPC me-
republice. Ve studii byl popsán vývoj uplatňování
thod in the Czech Republic for the World Bank.
metody EPC, procesy, jakými tato metoda prochá-
The study describes the development of exercising
zí při vyhlášení výběrových řízení na veřejnou za-
the EPC method, and processes carried out under
kázku pro energetické služby se zaručeným výsled-
public contract competitive tendering for energy
kem, a byla doplněna případová studie jednoho
services with a guaranteed result. It includes a case
projektu. Studie bude využita pro Zprávu Světové
study of one project. The study shall be used for
banky v oblasti poskytování energetických služeb
the World Bank report on providing energy servi-
ve vybraných zemích.
ces in selected countries.
Studie energetické náročnosti osvětlení
Dopravního podniku Hl. města Prahy
Lighting energy intensity study for the
Prague Public Transport Company
V roce 2008 zpracovala společnost SEVEn studii za-
In 2008, SEVEn studied the energy-saving potential
měřenou na identifikaci potenciálu energetických
of the Prague Public Transport Company adminis-
úspor v oblasti osvětlení administrativních prostor
trative building lighting. Within this study, many
Dopravního podniku Hl. města Prahy. V rámci této
cost-saving measures have been proposed, using
studie bylo navrženo mnoho úsporných opatře-
state-of-the-art lighting devices.
Studies on providing energy services in
Společnost SEVEn zpracovala pro Světovou ban- the Czech Republic (World Bank)
ní s využitím nejmodernějších zařízení z oblasti
osvětlovací techniky.
Analysis of energy services promotion
and development in Ukraine
Analýza podpory a rozvoje
energetických služeb na Ukrajině
SEVEn is conducting an analysis of the potential
SEVEn pro Evropskou banku pro obnovu a rozvoj
energy services for the European Bank for Recon-
(EBRD) a její partnery na úrovni měst a regionů
struction and Development (EBRD) and its muni-
na Ukrajině zpracovává analýzu možné podpory
cipal and regional partners in Ukraine. The project
a budoucího rozvoje energetických služeb se zá-
aims to analyze obstacles and propose a solution
rukou. Cílem projektu je analyzovat překážky a na-
for the wider application of the EPC mechanism
vrhnout řešení širšího uplatnění mechanismu EPC
and ESCO companies in Ukraine and thus provi-
a firem ESCO na Ukrajině a zajistit tak lepší přístup
de the private and public sphere with better access
veřejného i soukromého sektoru k projektům efek-
to projects on effective utilization of guaranteed
tivního využití energie se zárukou.
energy.
annual report 2008
promotion and future development of guaranteed
35
FINANCOVÁNÍ
A VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
ENERGETICKY ÚSPORNÝCH
PROJEKTŮ
ENERGY EFFICIENT
PROJECT FINANCING,
PUBLIC TENDERS
Srbsko III – Tender
of experts in preparing a tender launched by the Eu-
Společnost SEVEn se podílela v rámci mezinárod-
ropean Agency for Reconstruction (EAR) involving
ního týmu expertů na přípravě vypsání soutěže or-
a project for modifying the DH system in five Serbian
ganizované Evropskou agenturou pro rekonstrukci
cities (Čačak, Pančevo, Subotica, Užice, and Valjevo).
(EAR) pro projekt modernizace systému CZT v pěti
In particular, this included a detailed specification of
srbských městech (Čačak, Pančevo, Subotica, Užice
the scope of individual measures, and preparation
a Valjevo). Jednalo se zejména o podrobné upřes-
of technical requirements and the criteria for the
nění rozsahu jednotlivých opatření, přípravu tech-
technical evaluation of proposals, as well as partici-
nických specifikací a dále o přípravu kritérií pro
pation in the evaluating team. The main activities of
technické posouzení nabídek a účast v hodnotitel-
preparing the tender documentation were carried
ském týmu. Hlavní činnosti na přípravě tendrové
out in 2006, the tender was announced in Novem-
dokumentace byly provedeny v r. 2006, soutěž byla
ber, and the parties involved in the tender visited the
vyhlášena v listopadu a počátkem roku proběhly
construction sites at the beginning of 2007. The pro-
prohlídky staveniště pro nabízející. V březnu 2007
posals were evaluated in March 2007 followed by the
byly vyhodnoceny došlé nabídky a následně za-
implementation of individual construction works
hájena realizace jednotlivých dílčích staveb v cel-
for a total price of approximately 18 million EURO.
kovém objemu cca 18 mil. EUR. Podle informací
According to the EAR information, the project is
EAR projekt úspěšně pokračuje, část opatření byla
successfully continuing, some of the measures were
zprovozněna před topnou sezonou 2007/8 a celý
implemented before the 2007-08 heating season,
projekt byl dokončen v roce 2008.
and the whole project finished in 2008.
>
36
výroční zpráva 2008
>
Serbia III – tender
SEVEn participated as part of an international team
REFERENCES / FINANCES
Technická pomoc srbským
teplárenským společnostem
Technical assistance support to Serbian
district heating companies
Společnost SEVEn byla vedoucím konsorcia, které
SEVEn was the leader in a consortium with „euc –
utvořila spolu se společností „euc – Dr. Bernd Kal-
Dr. Bernd Kalkum” in a technical assistance project
kum” pro projekt technické pomoci, financované
financed by the Delegation of EC to the Republic of
Delegací Evropské komise v Srbské republice. Cí-
Serbia. The objective of the project was to help in-
lem projektu bylo v pěti srbských teplárenských spo-
troduce the measures in five Serbian district heating
lečnostech (ve městech Čačak, Pančevo, Subotica,
companies (Čačak, Pančevo, Subotica, Užice, and
Užice a Valjevo) zavést opatření nezbytná k přecho-
Valjevo) as necessary for them to be fully commer-
du společností na plně komerční bázi. Hlavními
cialized. The main activities to be performed were
činnostmi bylo sestavení prognózy prodeje tepla,
preparation of the demand forecast, mid-term in-
střednědobého investičního plánu, doporučení
vestment plan, recommendations for th e tariff po-
pro tarifní politiku cen tepla a poplatků za připoje-
licy and connection fees, and financial plans for all
ní a finanční plán pro všech pět zúčastněných měst.
five participating cities. A total of eight seminars were
Bylo rovněž uspořádáno celkem osm seminářů pro
organized for the staff of the companies and city re-
zaměstnance teplárenských společností a zástupce
presentatives with a high number of attendees.
měst, které měly velmi hojnou účast.
Vyhodnocování dosažených úspor
energie u projektu EPC ve FN Motol
Evaluation of achieved energy savings
in the energy performance contract
(EPC) project at Faculty Hospital Motol
Po úspěšné implementaci energetických služeb
Following the successful implementation of ener-
ve Fakultní nemocnici v Motole SEVEn provádí
gy contracting at FN Motol, SEVEn conducts an-
každý rok podrobnou analýzu dodávek těchto slu-
nual detailed analyses of service supplies, thereby
žeb, čímž pomáhá zvýšit jejich kvalitu a celkový
helping ensure their quality and the overall benefit
přínos pro zákazníka.
for the customer.
Dotační management pro Hl. město
Prahu v rámci I. výzvy OP ŽP
Subsidy management for Prague
in the first call of the Environment
V tomto projektu byl pro klienta uskutečněn výběr Operational Program
vhodných objektů pro zpracování žádosti v rámci
Suitable buildings have been selected for the client in
I. výzvy Operačního programu Životního prostředí.
this project to draft an application in the first call of
Pro vybrané objekty jsme zpracovali energetické
the Environment Operational Program. We carried
audity a průkazy energetické náročnosti budov tak,
out energy audits of and issued energy performance
aby odpovídaly požadavkům I. výzvy OPŽP a záro-
certificates for the selected buildings in such manner
veň aktuálně platné legislativě. Poslední fází pro-
that they were in compliance with the requirements
jektu bylo zpracování devíti kompletních žádostí
of the Program’s first call and the effective regulati-
o finanční podporu, které proběhlo ve spolupráci
ons. The last stage of the project consisted of drawing
se společností Deloitte.
up nine complete requests for financial support,
which took place in cooperation with Deloitte.
Dotační management pro Hl. město
Prahu, II. výzva
Subsidy management for Prague,
Zadavatel projektu, hlavní město Praha, vybralo 2nd notice
12 školských areálů a objektů, u kterých byl vyso-
The project owner, the capital city of Prague, has
ký potenciál snížení energetické náročnosti. Pro
selected 12 school premises and compounds with
annual report 2008
37
>
REFERENCE / FINANCE
tyto objekty společnost SEVEn zpracovala energe-
a high potential to decrease energy intensity. SE-
tické audity a na jejich základě i žádosti o finanč-
VEn has processed energy audits for these com-
ní podporu na realizaci navržených projektů. Pro
pounds and applications for subsidies to support
kompletaci projektových žádostí společnost SE-
proposed projects based on these audits. In order
VEn zajistila i zpracování základních projektových
to complete the project applications, SEVEn has
dokumentací. Všech 12 objektů bylo v soutěži o fi-
secured that the basic project documentation be
nanční prostředky úspěšných.
processed. All 12 compounds have been successful in obtaining the financial means.
Dotační management pro Nové Strašecí
V Novém Strašecí se nachází komplex školních bu-
Subsidy management for Nové Strašecí
dov – gymnázium, základní škola a speciální škola.
There is a compound of school buildings in Nové
Pro všechny tyto objekty byly střediskem SEVEn
Strašecí, consisting of comprehensive school, pri-
zpracovány energetické audity a úvodní projektová
mary school, and a special school. SEVEn has
dokumentace. Tyto dokumenty se staly základem pro
processed energy audits and preliminary project
sepsání žádosti o podporu z OPŽP na zateplení ob-
documentation for all these compounds. These do-
jektu, kterou SEVEn zpracovalo a podalo na SFŽP.
cuments became the groundwork for creating the
request for thermal insulation support from OPE
Energetické služby pro Městskou část
Praha-Libuš
processed by SEVEn and submitted at the Ministry
of the Environment.
Společnost SEVEn připravila pro Městskou část
Praha-Libuš výběrové řízení pro veřejnou zakázku
Energy services for Prague – Libuš
na poskytování energetických služeb řešených me-
SEVEn has prepared a public contract competitive
todou EPC. V rámci toho společnost SEVEn vytvořila
tendering on provision of EPC energy services for
zadávací dokumentaci, zorganizovala proces výbě-
the district of Prague – Libuš. SEVEn has processed
rového řízení, zpracovala podklady pro hodnocení
the tender documentation, organized the competi-
nabídek a pomohla zadavateli při jednáních s vy-
tive tendering process, processed materials for offer
braným dodavatelem o konečném návrhu smluv-
evaluation, and helped the ordering party in final
ního vztahu. Výsledkem je projekt technologických
contractual relation proposal negotiations with the
úprav otopných soustav ve čtyřech objektech v ma-
selected contractor. This has resulted in the heating
jetku městské části, který bude splácen z uspoře-
system technological adjustments on four facilities
ných provozních nákladů po dobu osmi let.
owned by the district paid up from the running
costs saved over the span of eight years.
38
Energetické služby v nemocnici
v Kladně
Energy services in the Kladno hospital
Společnost SEVEn posoudila plnění smlouvy o ener-
SEVEn has elaborated the performance of the
getických službách v rámci energeticky úsporného
energy services contract within the EPC energy
projektu řešeného metodou EPC v akciové společ-
saving project in the joint-stock company District
nosti Oblastní nemocnice Kladno. Kromě smlouvy
Hospital Kladno. In addition to the energy services
o energetických službách, která byla uzavřena mezi
contract concluded between the contractor and
dodavatelem a nemocnicí v roce 2006, bylo prově-
hospital in 2006 the evaluation of the achieved
řeno i vyúčtovávání dosažených úspor za uplynulé
savings for previous years was conducted as well.
roky. Šetření se týkalo také změn ve využívání bu-
The inquiry also concerned adjustments in the
dov nemocnice, které v podobě rekonstrukce a pře-
hospital facility utilization that began in 2008 with
stavby nemocnice započalo v roce 2008.
the hospital reconstruction and renovation.
výroční zpráva 2008
>
PORADENSTVÍ
A VZDĚLÁVÁNÍ
CONSULTANCY
AND EDUCATION
Energy Efficiency Business Week 2008
Energy Efficiency Business Week 2008
Energy Efficiency Business Week 2008 je meziná-
The Energy Efficiency Business Week 2008 is an in-
rodní konference, která patří mezi největší akce
ternational conference, one of the greatest events
ve svém oboru v regionu střední Evropy. Konfe-
in its field in Central Europe. The conference has
renci pořádá SEVEn tradičně již od roku 1992,
been organized by SEVEn since 1992, nowadays
v současné době ve dvouletém cyklu. V roce 2008
every two years. In 2008, the 11th annual event took
se akce uskutečnila již pojedenácté a těšila se
place and enjoyed speeches from several outstan-
z vystoupení významných osobností, mezi které
ding personalities, such as prime ministers of the
patřili předsedové vlád České republiky a Nizo-
Czech Republic and the Kingdom of the Nether-
zemského království. Odborná i společenská část
lands. The professional as well as public part of
konference, včetně doprovodného programu, po-
the conference, together with the side events offer
skytuje prostor pro vzájemná setkání a výměnu
space for meetings, exchange of experience, goods
zkušeností, prezentaci výrobků a služeb, navazo-
and services presentations, establishing contacts,
vání kontaktů i uzavírání obchodů. Každý ročník
and closing deals. The event is attended by many
konference navštíví mnoho účastníků – od před-
representatives of governments and state organiza-
stavitelů vlád a státních organizací přes zástupce
tions, representatives of important private energy
významných spotřebitelů energií ze soukromého
consumers, and professionals in energy efficiency
annual report 2008
>
39
>
REFERENCE / VZDĚLÁVÁNÍ
sektoru po profesionály v oblasti efektivního vy-
and renewable energy sources. The partners from
užívání energie a obnovitelných zdrojů energie.
the Netherlands Embassy considered this confe-
Partneři z nizozemské ambasády vyhodnotili kon-
rence the most successful event in which they par-
ferenci jako nejúspěšnější akci, jíž se v roce 2008
ticipated in 2008.
zúčastnili.
The South Bohemia Energy Agency
Krajská energetická agentura
Jihočeského kraje
The South Bohemia Energy Agency has been es-
Krajská energetická agentura Jihočeského kra-
tensity of facilities owned by the South Bohemia
je byla zřízena za účelem snižování energetické
Region Council and promoting similar proposals
náročnosti provozu objektů v majetku Krajského
in all remaining energy consumption spheres in
úřadu Jihočeského kraje a s cílem propagovat ob-
the South Bohemia region. The South Bohemia
dobné řešení ve všech dalších sektorech spotřeby
Energy Agency activities continued in 2008 as well.
energie v regionu jižních Čech. Aktivity Krajské
The main focus was on an effort to monitor and
energetické agentury Jihočeského kraje pokračo-
reduce the operation energy intensity of facilities
valy i v roce 2008. Hlavním zaměřením byla snaha
owned by the South Bohemia Region Council and
o monitoring a snižování energetické náročnosti
to provide consultancy services to county citizens
objektů v majetku Krajského úřadu Jihočeského
and consumers concerning the possibilities of re-
kraje a poskytování poradenství obyvatelům a spo-
ducing energy consumption and renewable energy
třebitelům kraje o možnostech snižování spotřeby
sources.
tablished for reducing the operation energy in-
energie a obnovitelných zdrojů energie.
Brožura o úsporách energie
(Pražská energetika, a. s., a Česká
spořitelna, a. s.)
Energy savings brochure
(Pražská energetika a.s. and Česká
spořitelna a.s.)
Energy savings in services and industry – Tips and
Úspory energie v sektoru služeb a průmyslu – Tipy
Practical Guidelines: a series of three information
a praktické návody. Série tří informačních mate-
pamphlets, targeted individually at the clients of
riálů samostatně vypracovaná pro klienty Pražské
Prazska energetika, a.s. and Ceska sporitelna, a.s.,
energetiky, a. s., a České spořitelny, a. s., shrnuje
summarizes and explains the energy saving poten-
a vysvětluje potenciál úspor energie dle jednotli-
tial according to individual energy consumption
vých forem spotřeby energie. Publikace se zamě-
forms. The publication focuses on the PRE custo-
řuje na zákazníky PRE s individuální obsluhou,
mers with individual operation, i.e., services and
tedy sektor služeb a průmyslu, a na klienty ČS, a. s.,
industry sphere and on the CS, a.s. corporate and
z řad firemních zákazníků a domácností.
individual clients.
EKIS – Energetické konzultační
a informační středisko (MPO)
EKIS – Energy Consulting and
Information Centre
V roce 2008 došlo k významným změnám v orga- (Ministry of Industry and Trade)
40
nizaci poradenských středisek. Gesci poradenství
In 2008, significant changes took place in the con-
převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Tato
sultancy center organization. Gesci consultancy
změna neznamenala pro tazatele u společnos-
was taken over by the Ministry of Industry and Tra-
ti SEVEn žádné komplikace. SEVEn v roce 2008
de. This change did not cause any complications to
poskytla 113 osobních konzultací a e-mailových
those submitting their requests to SEVEn. In 2008,
a telefonických cca 150. Pracovníci SEVEn jsou
SEVEn provided 113 personal and approximately
výroční zpráva 2008
REFERENCES / EDUCATION
schopni poradit v širokém rozsahu energetických
150 e-mail and telephone consultations. The SE-
problémů zároveň i v otázkách využití dotací.
VEn employees are able to offer consultancy services on a wide range of energy issues and at the
Seminář „Úspory v bytové výstavbě“
same time advice on subsidy utilization.
Zavedení směrnice o energetické náročnosti buSEVEn řešeno formou tří seminářů, kde odborná
The “Housing Development Savings”
workshop
veřejnost a pracovníci obecních úřadů byli sezná-
SEVEn dealt with the introduction of the Energy
meni s novou legislativou, výpočetním nástrojem
Performance of Buildings Directive into real life
pro vypracování „pasportu“ a štítku budovy a har-
by organizing three workshops, where the experts
monogramem jejího zavádění. Semináře se konaly
and the employees of municipal authorities were
v Karlovarském kraji, kraji Vysočina a Jihočeském
acquainted with the new legislature, a calculation
kraji. Celkem se zúčastnilo 70 osob.
tool for elaborating the Passport and building la-
dov (EPBD) do reálného života bylo ze strany
bels, and the schedule of introduction. The work-
Zprávy ze SEVEn
shops took place in the Karlove Vary Region, Vyso-
Již od roku 1993 SEVEn pravidelně přináší informa-
cina Region, and South Bohemia Region. Seventy
ce a novinky z oblasti efektivního využívání energie
people participated overall.
a obnovitelných zdrojů energie z České republiky
a středoevropského regionu prostřednictvím zpra-
News at SEVEn
vodaje Zprávy ze SEVEn. Ten je v české i anglické
Since 1993, SEVEn has been offering regular in-
verzi a tištěné i elektronické podobě pravidelně
formation and news in the area of efficient energy
zasílán zájemcům o tato témata. I v roce 2008 ča-
use and renewable energy sources from the Czech
sopis přinášel informace, komentáře a zajímavosti
Republic and Central European Region in its News
z různých aktivit týkajících se efektivního hospo-
at SEVEn bulletin. It is distributed in Czech and
daření s energiemi, a to jak z pohledu technického,
English, in printed and electronic form, to those
tak legislativního, informačního a ekonomického.
interested in the topic. In 2008, this bulletin conti-
Aktuální a všechna archivní čísla jsou k dispozici
nued to disseminate information, commentaries,
na stránkách www.svn.cz.
and interesting features from various events concerning efficient energy management, in techni-
Implementace Operačního programu
Životní prostředí
cal, legislative, informative, and economic terms
Pracovníci SEVEn poskytli konzultace SFŽP a MŽP
are available at www.svn.cz.
alike. The current editions and complete archive
a navrhli zkvalitnění některých částí Implementač-
Implementing the Environment
ní prostředí pro období 2007 až 2013. Jednalo se Operational Program
ního dokumentu k Operačnímu programu Životpředevším o Prioritní osu 3 – Udržitelné využívání
SEVEn’s employees have provided consulting ser-
zdrojů energie a otázky energetické náročnosti bu-
vices to the Czech National Environmental Fund
dov.
and the Czech Ministry of the Environment and
suggested improvements to parts of the Implementation Document of the Environment Operational Program for 2007-2013. The improvements
particularly related to Priority 3, sustainable use of
energy sources and building energy performance.
annual report 2008
41
VYBRANÉ REALIZACE
PODLE NÁVRHŮ SEVEN
>
Rekonstrukce energetického zdroje
výrobního závodu CNM Textil, a. s.,
Oskava
SELECTED
IMPLEMENTATIONS OF SEVEN
PROPOSAL
>
Reconstructing the energy source of the
getický audit výrobního závodu Oskava, který je Oskava manufacturing facility of CNM
vlastněn textilní společností CNM Textil, a. s.. Na- Textil, a.s.
Společnost SEVEn zpracovala v roce 2006 ener-
42
vrženými opatřeními poklesne spotřeba energie
In 2006, SEVEn made an energy audit of the Oska-
zhruba o 20 %. Zákazník projevil zájem o získání
va manufacturing facility, which is owned by texti-
dotačních prostředků z evropských fondů a stře-
le producer CNM Textil, a. s.. The measures propo-
disko SEVEn dále vypracovalo kompletní ekono-
sed by SEVEn will result in an approximately 20%
micko-technické podklady. Žádost byla následně
reduction in energy consumption. The customer
přihlášena do dotačního programu Ministerstva
expressed its interest in obtaining subsidies from
průmyslu a obchodu ČR – Operační program Prů-
the EU funds so SEVEn drew up complete econo-
mysl a podnikání. Projekt získal nejvyšší procen-
mic and technical documentation. After that, the
tuální podporu ze všech projektů přihlášených
application was registered with the Operational
do programu Úspory energií. Společnost CNM
Program Industry and Enterprise of the Ministry
Textil nadále se SEVEn spolupracovala i při reali-
of Industry and Trade of the Czech Republic. The
zaci tohoto projektu (SEVEn zajišťovalo kompletní
project received the largest proportion of support
inženýring stavby). Dále SEVEn zajistilo dlouho-
of all the projects registered with the Energy Sa-
dobý kontrakt na dodávky biomasové štěpky a nový
vings Program. CNM Textil continued to coopera-
kontrakt s dodavatelem elektrické energie.
te with SEVEn during the implementation of the
výroční zpráva 2008
REFERENCES / SELECTED REALIZATIONS
Rekonstrukce tepelného zdroje
ve Fakultní nemocnici v Brně
project. SEVEn arranged for complete site engine-
SEVEn v roce 2005 zpracovalo energetický audit
of biomass chips and a new contract with the elec-
Fakultní nemocnice v Brně, v jehož rámci navrh-
tricity supplier.
ering and also a long-term contract for the supply
lo kompletní rekonstrukci tepelného zdroje nepokrývající potřeby nemocnice, byl na pokraji své
Reconstructing the heat source at the
Faculty Hospital in Brno
životnosti s velice špatnou účinností a vysokými
In 2005, SEVEn conducted an energy audit of the
ztrátami. SEVEn v rámci energetického auditu na-
Faculty Hospital in Brno, suggesting complete re-
vrhlo změnu teplonosného média z páry na horkou
construction of the hospital‘s heat source. The ori-
vodu a optimalizaci výkonu zdroje na celkových 44
ginal 54 MW steam source covering the hospital‘s
MW v pěti horkovodních a dvou parních kotlích.
needs was nearing the end of its life and was very
Přestože se celkový výkon kotelny snížil, díky vyš-
inefficient, making large losses. In its energy audit,
ší účinnosti bude zdroj nově pokrývat i potřeby
SEVEn suggested switching the heating medium
nových a rekonstruovaných univerzitních budov
from steam to hot water and optimizing source
nedaleko nemocnice. Navržená rekonstrukce byla
output to a total of 44 MW in five hot water and
podpořena finanční dotací ze SFŽP a zkolaudová-
two steam boilers. Despite the fact that the total
na v roce 2008.
boiler output went down, the source is now going
mocnice. Původní parní zdroj o výkonu 54 MW,
to additionally cover the needs of new and recon-
Vyšší odborná škola Volyně
structed university buildings next to the hospital,
Na základě energetického auditu zpracovaného
thanks to its better efficiency. The suggested re-
společností SEVEn rekonstruovala Vyšší odborná
construction was supported by a financial subsidy
škola ve Volyni svůj energetický systém. Rekon-
from the State Environmental Fund and approved
strukce spočívala ve vybudování centrálního teplo-
by the building authorities in 2008.
vodního zdroje na spalování biomasy a spalování
zemního plynu. Současně proběhla rekonstruk-
Advanced Vocational School Volyně
ce původních rozvodů v kanálovém provedení
Based on the energy audit processed by SEVEn,
na předizolovaný bezkanálový systém, na patách
Advanced Vocational School Volyne has recon-
objektů s vybudováním objektových předávacích
structed its energy system. The reconstruction
stanic. Dvoutrubkový předizolovaný systém je též
consisted of building a central heat line source for
doveden také do 300 m vzdáleného areálu školy,
biomass and natural gas combustion. At the same
kde bude rekonstruován vytápěcí systém na tep-
time, the original duct distribution system has
lovodní. Objekty areálu školy budou zatepleny
been reconstructed into a pre-insulated non-duct
kontaktním izolačním systémem, stávající kovo-
system on the compound footings with the con-
vé otvorové výplně budou nahrazeny novými hli-
struction of transfer stations. The double-piped
níkovými s tříkomorovými profily a přerušeným
pre-insulated system leads to a 300 m distant scho-
tepelným mostem. U ostatních školských objektů
ol compound where the heating system shall be
– domovů mládeže – bude provedeno komplexní
reconstructed to the heat line distribution system.
zateplení svislých konstrukcí, výměna otvorových
The school compound facilities shall be insulated
výplní a zateplení střešní konstrukce. Celkový po-
with an insulating system, the remaining metallic
tenciál úspor doporučeného řešení činil polovinu
opening fillings shall be replaced by new alumi-
z celkové spotřeby energie.
num ones with three-chamber profiles and interrupted heat bridge. Vertical constructions of the
remaining school facilities – students‘ residence
annual report 2008
43
>
REFERENCE / VYBRANÉ REALIZACE
Rekonstrukce tepelného hospodářství
města Horažďovice
houses – shall be fully thermally insulated, ope-
SEVEn navrhlo rekonstrukci hnědouhelné teplo-
saving potential of the proposed solution constitu-
vodní kotelny v Horažďovicích, která zásobuje síd-
ted one-half of the overall energy savings.
ning fillings replaced and roof insulated. Overall
liště se 452 bytovými jednotkami. V kotelně bylo
z roku 1972. Navržená varianta energetického audi-
Reconstruction of the heat economy for
the town of Horažďovice
tu je založena na přestavbě kotelny, záměně paliva
SEVEn proposed reconstructing the coal hot water
za zemní plyn s využitím kondenzační technologie
boiler room in Horažďovice supplying a housing
a na celkové rekonstrukci teplovodních rozvodů
development with 452 flats. Brown coal was burnt
na čtyřtrubkovou, předizolovanou bezkanálovou
in boilers with an endless grate dating back to 1972.
soustavu. V kotelně bude instalována kogenerační
The energy audit recommended switching the fuel
jednotka 22 kW el. pro krytí vlastní spotřeby elek-
from coal to natural gas with the use of condens-
trické energie. Celkové investiční náklady se blíží
ation technology and overall reconstruction of
40 mil. Kč, projekt byl podpořen finanční dotací
the hot water mains to a four-pipe, pre-insulated
z evropských fondů – OPPI.
channel-free system. A 22 kW electrical co-gene-
spalováno hnědé uhlí na kotlích s pásovým roštem
rational unit will be installed in the boiler room to
Domov důchodců Dobrá Voda
cover in-house electrical energy consumption. To-
Na základě energetického auditu zpracovaného
tal investment costs reach a level of almost CZK 40
společností SEVEn došlo k rekonstrukci energe-
million and the project was supported by a grant
tického hospodářství Domova důchodců Dobrá
from the European funds – Operational Program-
Voda. V rámci této rekonstrukce byly instalovány
me Enterprise and Innovations.
jako zdroj tepla dva plynové kotle s kondenzačními spalinovými výměníky a byly doplněny o ko-
Retirement House Dobra Voda
generační jednotku, čímž bylo energetické hos-
Based on the energy audit processed by SEVEn, the
podářství rozšířeno o výrobu elektrické energie.
Retirement House Dobra Voda energy economy
Současně s rekonstrukcí zdroje dojde i k instalaci
has been reconstructed. Within the reconstruc-
termostatických ventilů na stávajících topných tě-
tion, two gas boilers with waste heat exchangers
lesech.
have been installed as heat sources, complemen-
Na základě realizace tohoto projektu spoří domov
ted with a co-generating unit, thus extending the
důchodců Dobrá Voda až třetinu z celkové spotře-
energy economy by energy production. Thermosta-
by energie ročně.
tic valves shall be installed on the current heating
units at the time of reconstruction. Based on the
Rekonstrukce tepelného hospodářství
města Vimperk
project performance, the Retirement House Dob-
Ve Vimperku systém CZT zásobuje teplem a TUV
consumption.
ra Voda saves up to one-third of the annual energy
1 530 bytů. Roční objem prodaného tepla činí té-
Reconstruction of the heat economy for
na „Rokle“ z parní výměníkové stanice. Kotelna je the town of Vimperk
měř 60 000 GJ. Nejprve byla rekonstruována kotel-
44
osazena třemi plynovými kotli o výkonu 3,1 MW
The DH system supplies 1530 housing units with
a je doplněna kogenerační jednotkou s elektric-
heat and domestic hot water in Vimperk. The an-
kým výkonem 22 kW a tepelným 45 kW. Výrobe-
nual volume of heat sold rises up to 60,000 GJ. The
ná elektrické energie slouží pro vlastní spotřebu.
“Rokle” boiler house was reconstructed at first
Pokračování projektu spočívalo v rekonstrukci
from a steam exchange station. The boiler house is
výroční zpráva 2008
REFERENCES / SELECTED REALIZATIONS
původní parní kotelny „Centrální“ a jejím pro-
equipped with three 3.1 MW gas boilers and sup-
pojení s plynovou kotelnou „Rokle.“ V Centrální
plemented with a 22 kW co-generational unit and
kotelně byl vybudován teplovodní zdroj se spa-
a 45 kW heat unit. The electrical power is produ-
lováním biomasy. Výkon kotle je 3 MW. Provoz
ced for personal use. The project continued with
Centrální kotelny je uvažován jako základní, tzn.
a reconstruction of the original “Central” steam
v letním i zimním období kryje potřeby systému.
boiler house and its connection to the “Rokle” gas
V zimním období plynová kotelna slouží jako
boiler house. A heat line source was constructed
špičkový zdroj.
in the Central boiler house for biomass combustion. The boiler output is 3 MW. The Central boiler
Úspory energie ve Fakultní nemocnici
v Praze-Motole metodou EPC
house operation is considered fundamental, i.e.,
Areál Fakultní nemocnice v Praze-Motole je prav-
winter. The gas boiler house serves as a peak peri-
děpodobně největším zařízením ve střední Evro-
od source.
it covers the system requirements in summer and
pě, kde byl v roce 2003 uzavřen kontrakt typu EPC
Energy savings at the faculty hospital in
ní dodávku energetických služeb pro dosažení Prague-Motol by EPC method
(Energy Performance Contracting) na kompletenergetických úspor jak na zdroji a v distribuční
The premises of Motol hospital are likely the big-
síti, tak i prostřednictvím řízení spotřeby energie.
gest facility in Central Europe that signed the
Kromě zpracování energetického auditu, zadá-
energy performance contract in 2003. Energy ser-
vací dokumentace a odborné pomoci při organi-
vices covered energy savings in the boiler house,
zaci soutěže poskytlo SEVEn Fakultní nemocnici
distribution network, and energy consumption.
v Motole také pravidelné vyhodnocení plnění zá-
In addition to processing the energy audit, tender
vazků dodavatele vyplývajících z EPC kontraktu.
documentation, and providing public tender sup-
Dosavadní výsledky prokazují razantní snížení
port, SEVEn evaluates regularly the contract obli-
spotřeby energie a plnění dohodnutých smluv-
gations. Present results have proven considerable
ních závazků.
energy savings, which comply with the contract.
Střední škola Bydlinského Tábor
Bydlinskeho High School, Tábor
Střední škola Bydlinského v Táboře se rozhodla
Bydlinskeho High School in Tábor decided to carry
uskutečnit úsporná opatření navržená v energe-
out saving measures proposed in the energy audit
tickém auditu zpracovaném společností SEVEn.
conducted by SEVEn. The saving measures consis-
Náplní úsporného opatření bylo snížit energetic-
ted of reducing the energy intensity of the facilities
kou náročnost objektů komplexním zateplením
by a complex contact thermal insulation system,
kontaktním zateplovacím systémem, rekonstrukcí
reconstruction of the opening fillings, and thermal
otvorových výplní a zateplením střešního pláště.
insulation of the roof deck. The overall saving po-
Celkový potenciál úspor doporučeného řešení činí
tential of the proposed solution constitutes one-
jednu třetinu z celkové spotřeby energie.
third of the overall energy consumption.
Energetický koncept města Jindřichův
Hradec
Energy concept for the town of
Jindřichův Hradec
Hlavní částí dokumentu byl komplexní návrh
The main part of the document is a complex pro-
rekonstrukce zásobování města teplem ze dvou
posal of the municipal heat supply from two iso-
izolovaných parních soustav. Realizace návrhu
lated steam systems. The proposal performance
obnášela ekologickou modernizaci tepelného
consists of environment-friendly refurbishment
annual report 2008
45
>
REFERENCE / VYBRANÉ REALIZACE
hospodářství s využitím biomasy a zemního ply-
of the heating system using biomass and natu-
nu současně s přechodem z parního na horko-
ral gas while switching from steam to a hot-water
vodní teplovodní systém. Úspory nového systému
heating system. The new system saves almost
dosahují téměř 10 000 GJ. Realizace nového sys-
10,000 GJ. Implementation of the new system cost
tému si vyžádala investici ve výši cca 130 mil. Kč.
almost CZK 130 million. The project has been sub-
Realizace projektu byla podpořena z programu
sidized by PHARE.
PHARE.
Využití skládkového plynu v Hodoníně
Use of biogas energy from a municipal
waste site in Hodonín Town
SEVEn navrhlo technické řešení s jímáním plynu
SEVEn recommended the following technical so-
a jeho spalováním v kogenerační jednotce o elek-
lution: The gas is enriched by natural gas and com-
trickém výkonu 140 kWel. Elektrická energie se pro-
busted in a co-generation unit with the electrical
dává do distribuční sítě a teplo spotřebovává blízký
output of 140 kW. Heat and electricity are utilized
zemědělský podnik v areálu obilního sila.
on the premises of the company ZZN, and the surplus electricity is sold to the public network.
Ústřední čistírna odpadních vod Praha
Central Sewage Treatment Plant,
areálu v rámci prací pro PVS v letech 2003–2004. Prague
Společnost SEVEn provedla energetický audit
ÚČOV Praha slouží k čistění odpadních vod ze sí-
SEVEn carried out an energy audit on the premi-
delní aglomerace hlavního města Prahy. Areál byl
ses of the central sewage treatment – PVS between
uveden do provozu v roce 1965 a v současné době
2003 and 2004. CST Prague treats waste water from
se připravuje komplexní rekonstrukce na období
the Prague residential agglomeration. The facility
2010–2013. Po provedené intenzifikaci provozu
was put into commission in 1965 and it shall un-
se projevil nárůst výroby bioplynu ze současných
dergo a complex reconstruction in 2010-2013. Af-
3
3
43 tis. m /den na 75 tis. m /den v roce 2005. Bio-
ter operation intensification, the biogas producti-
plyn se z části používá k výrobě elektrické energie
on increased from 43,000 m3/day to 75,000 m3/day
ve čtyřech kogeneračních jednotkách a nevyuži-
in 2005. Biogas is partially used for energy produ-
tý zbytek se spaluje na polním hořáku. Vyrobená
ction in four co-generation units and the unused
elektřina se spotřebovává v areálu pro vlastní spo-
residue is burned in a field burner. The produced
třebu. Není instalováno vyvedení výkonu do vnější
power is used for the purposes of the facility. The
distribuční sítě. Energetický audit navrhl uzavření
power does not lead to the outside distribution
smlouvy o prodeji elektrické energie vyrobené z bi-
system. The energy audit proposed the conclusion
oplynu pro vlastní spotřebu a dále instalovat pátou
of a sales contract on energy produced from biogas
kogenerační jednotku.
for personal use and the installation of a fifth cogeneration unit.
Rekonstrukce tepelného hospodářství
lázní Aurora
Energy management reconstruction at
Rekonstrukce tepelného hospodářství, zrušení the Aurora Spa in Třeboň Town
46
centrálního parního zdroje pro Auroru a město
Reconstruction of the heating systems, the remo-
a jeho decentralizací do menších teplovodních
val of the central steam source for the baths and
plynových kotelen v lázních a na sídlišti Hliník
the town, and the decentralization into smaller
představuje potenciál úspor ve výši 32 %. Dále
hot water gas boiler units at Aurora and the Hliník
byla doporučena k realizaci sanační opatření
estate represent savings of 32 %. The analysis was
na budovách a zbývajících vzduchotechnických
concluded with the recommendation of remedial
výroční zpráva 2008
REFERENCES / SELECTED REALIZATIONS
jednotkách u bazénu, tělocvičny a šaten s mož-
measures for the buildings and the remaining air-
ným potenciálem energetických úspor ve výši cca
conditioning units in the pool, gymnasium, and
15 %.
cloakrooms. The proposed conservation measures
in total represent 15 %.
annual report 2008
47
>
ENVIRONMENTÁLNÍ PROFIL
ENVIRONMENTAL PROFILE
Politikou společnosti SEVEn, Středisko pro efek-
The policy of SEVEn, Energy Efficiency Center, is
tivní využívání energie, o. p. s., je naplňovat své
to fulfill its mission, i.e., for services provided to
poslání tak, aby poskytované služby zákazníkům
customers to match their wishes and needs whi-
odpovídaly jejich přání a potřebám při zohledně-
le considering environmental protection, mea-
ní požadavku ochrany životního prostředí, tzn. při
ning preventing contamination and increasing the
prevenci znečišťování a zvyšování hospodárnosti
economy based on utilizing energy and natural
ve využívání energie a přírodních zdrojů. Jako or-
resources. SEVEn, as an organization, also strives
ganizace SEVEn zároveň usiluje o minimalizaci
to minimize negative impacts on the environment
negativních dopadů na životní prostředí vyplýva-
following its activities.
jících ze své vlastní činnosti.
The Prague SEVEn branch is located in offices conV rámci vlastních aktivit SEVEn je pražské sídlo
suming electricity at a special rate, utilizing allo-
umístněno v kancelářích, které jsou odběratelem
cated means for supporting renewable resources,
elektrické energie se speciální sazbou využívající
using cleaning agents for cleaning services that
alokované prostředky na podporu obnovitelných
hold certification of an environmentally friendly
zdrojů energie, čisticí prostředky využívané k úkli-
product, and concretely supporting the develop-
dovým službám mají certifikát ekologicky šetrného
ment of reserves focusing on planting the original
výrobku, konkrétní podpora byla věnována i roz-
tree pattern.
voji přírodní rezervace se zaměřením na výsadbu
In 2009, we expect to devote even more attention
původní skladby stromů.
to reducing the impacts on the environment, for
Pro rok 2009 předpokládáme věnovat další po-
example, by actively monitoring and targeting the
zornost snižování vlastních dopadů na životní
energy consumption within individual offices and
prostředí, jako je aktivní monitoring a targeting
installing efficient linear light bulbs, saving 10% of
spotřeby elektrické energie jednotlivých kanceláří
electricity in comparison to linear tubes.
a instalace energeticky úsporných lineárních zářivek, spořících 10 % elektřiny oproti běžným lineár-
A total of 78 projects were worked on in 2008, in-
ním zářivkám.
cluding technical audits for specific buildings and
production facilities, energy consumption assess-
V oblasti řešených projektů jsme v roce 2008 pra-
ments at municipal levels, and educational and in-
covali na 78 projektech – včetně technických audi-
formative projects, as well as others. Each conclu-
tů konkrétních budov a výrobních zařízení, vyhod-
ded project included a report regarding the impact
nocování spotřeb energie na municipální úrovni,
on energy efficiency or renewable energy sources
vzdělávacích a informačních projektů a dalších.
and SEVEn‘s participation in terms of project reali-
Ke každému ukončenému projektu byl vypraco-
zation.
ván i jeho vliv na úspory energie nebo obnovitelné
The total amount of utilized energy savings, or
zdroje energie a podíl SEVEn na realizaci daného
realized projects SEVEn helped organize within
projektu.
projects concluded in 2008, reached 620 GWh,
Celková výše využitých úspor energie, nebo rea-
or 2232 TJ. SEVEn did realize and conclude these
lizovaných projektů obnovitelných zdrojů, které
projects in 2008; however, their impacts on redu-
SEVEn pomohlo zorganizovat v projektech ukon-
cing energy consumption during their service lives
čených v roce 2008, dosáhla výše 620 GWh, respek-
will be long term.
tive 2 232 TJ. Jedná se sice o projekty, které SEVEn
v roce 2008 realizovalo a ukončilo, ale jejichž dopady na snižování spotřeby energie v průběhu jejich životnosti budou dlouhodobé.
výroční zpráva 2008
49
>
>
UKÁZKY Z TISKU
PRESS
PUBLIKACE SEVEN / SEVEN ARTICLES
Energy Efficiency Business Week 2008
Energy Efficiency Business Week 2008
– zahájení mezinárodní konference EEBW 2008
– the opening ceremonies of the EEBW 2008 in-
proběhlo za účasti premiérů České republiky Mir-
ternational conference took place with the attenMirek Topolánek,
předseda vlády
České republiky;
Jan Peter Balkenende,
předseda vlády
Nizozemského
království
a Jaroslav Maroušek,
předseda správní rady
SEVEn
Mirek Topolánek,
prime minister of the
Czech Republic;
Jan Peter Balkenende,
prime minister of
the Kingdom of the
Netherlands
and Jaroslav Maroušek,
Chairman of SEVEn‘s
Board of directors
ka Topolánka a Nizozemského království Jana Pe-
dance of Czech Republic prime minister Mirek
tera Balkenendeho.
Topolánek and Kingdom of the Netherlands prime
minister Jan Peter Balkenende.
Energeticky úsporná zářivka
– leták distribuovaný v Českobudějovickém dení-
Energy saving lamp
ku, zpracováno společně se společností Ekolamp
– leaflet published in the Budweis daily newspaper,
a pod záštitou Krajského úřadu Jihočeského kra-
processed in cooperation with Ekolamp and spon-
je a Krajské energetické agentury Jihočeského
sored by the Regional Office of South Bohemia and
kraje.
the Regional Energy Agency of South Bohemia.
výroční zpráva 2008
51
>
UKÁZKY Z TISKU
Šetříme energii v domácnosti
Save energy in the household
– informační brožura, zpracování společně s Praž-
– information brochure, created in cooperation
skou energetikou, a. s., s finanční podporou Minis-
with Pražská energetická, a.s. (Prague Electric
terstva průmyslu a obchodu.
Company) sponsored by the Ministry of Industry
and Trade.
Manuál pro správné osvětlení ve vašem
městě
Manual for proper lighting in your city
– informační publikace zpracovaná se společností
– information article created in cooperation with
Philips v rámci evropského projektu Enerlin.
Philips in terms of the Enerlin European project.
Úspory energie a snižování nákladů
na spotřebu energie
Saving energy and lowering costs on
energy consumption
– publikace o úsporách energie a obnovitelných
– article on energy saving and renewable energy
zdrojích energie pro firemní zákazníky České spo-
sources for company clients of Česká spořitelna, a.s.
řitelny, a. s.
52
Ekománie v Centru Chodov
Ecomania at the Chodov Shopping
Center
– série informačních aktivit o úsporách energie
– a series of events for Chodov Shopping Center vi-
a ochraně životního prostředí pro návštěvníky ná-
sitors with informing regarding energy saving and
kupního centra Chodov.
environmental protection.
Vybrané články
Selected articles
– přehled vybraných článků a publikovaných infor-
– overview of selected articles and published in-
mací, vycházejících z informačních aktivit SEVEn
formation, following SEVEn events held in 2008
v roce 2008 (Lidové noviny, Mladá fronta Dnes,
(Lidové noviny, Mladá fronta Dnes, Hospodářské
Hospodářské noviny, Česká televize, TV Nova, de-
noviny, Czech Television, TV Nova, Metro daily,
ník Metro, Facility Manager, Můj Dům, atd.).
Facility Manager, Můj Dům (My House), etc.)
výroční zpráva 2008
PRESS
News at SEVEn
ENERGY EFFICIENCY NEWS FROM THE CZECH REPUBLIC
volume 16
number 1 / 09
New subsidy programme:
“GREEN LIGHT TO SAVING”
Within the Kyoto Protocol, the Czech Republic’s emission allowances for the 2008–
2012 period are expected to be approximately 150 million tonnes of CO2eq., of which
about 100 million tonnes can be traded within the international emission trading
mechanism. The revenue from their sale is estimated to amount to approximately
CZK 25 billion. What are the plans as regards spending this money?
The amendment to Act No. 695/2004 Coll., on terms
of trading in greenhouse gas emission allowances, dated
18 July 2008, stipulates that the revenues from sales of
emission credits belong to the State Environment Fund
and can only be used to support activities and events
resulting in reduction of greenhouse gas emissions.
Owing to the fact that the finance from the EU Structural Funds, Operational Programme Environment,
has already relatively well covered the support for nonentrepreneurial legal subjects as operators of public
facility buildings and cannot be allocated for the
housing sector, it has been decided that this subsidy
ill b f
d
h i (f il
d
t
annual report 2008
pumps, installation of these sources in low-energy
houses, as well as new construction in the passive
energy standard.
The support will pertain to the following areas:
Energy savings on heating in residential buildings:
t $PNQSFIFOTJWF UIFSNBM JOTVMBUJPO PG FOWFMPQFT
of family and apartment houses resulting in the
building’s attaining the low-energy standard;
t )JHIRVBMJUZUIFSNBMJOTVMBUJPOPGTFMFDUFEQBSUT
of envelopes of family and apartment houses
(implementation of a set of measures from the
l ti
ff d)
May 2009
inside:
2
Energy performance of buildings –
new buildings and largereconstructions
must be at least class C!
2
TopTen –
new categoriesof energy-efficient products
3
Prime Minister Topolánek
at the international EEBW 2008
conference: “The best energy is that which
isn’t produced in the first place.”
3
Energy savings in schools
3
Prague Marriot Hotel wins
in Prague 13
an award for the best European energyefficient lighting project
4
Smart energy consumption metering
– the first step towards saving
4
Seven out of 10 Europeans
want the current energy label appearance
maintained
5
7 myths
53
>
>
OCENĚNÍ PRO PROJEKTY
ORGANIZOVANÉ VE SPOLUPRÁCI SE SEVEN
AWARDS FOR PROJECTS
ORGANIZED IN COOPERATION WITH SEVEN
Dovolujeme si vám představit vybrané aktivity
Below we present selected SEVEn events realized
SEVEn, realizované v roce 2008, které získaly vý-
in 2008, which obtained significant awards in in-
znamné ocenění v mezinárodních soutěžích nebo
ternational competitions or projects.
projektech.
Předání plakety programu GreenLight
řediteli Národního divadla
eurokomisařem A. Piebalgsem
GreenLight project plaque handed over
to the National Theater by European
Commissioner A. Piebalgs
Thanks to the energy saving in interior lighting
Díky projektu úspor energie v osvětlování inte-
project, the National Theater in Prague became
riérů se Národní divadlo v Praze zapojilo do ev-
involved in the GreenLight European program,
Andris Piebalgs, člen
Evropské komise;
Ondřej Černý, ředitel
Národního divadla
ropského programu GreenLight, který sdružuje
organizace a společnosti s energeticky úsporným
osvětlováním svých provozních prostor. Výrazné
úspory energie, systematický a dlouhodobý přístup k úsporám energie a snaha o prezentaci výsledků i dalším zájemcům, to vše získalo pozornost
evropského komisaře pro energetiku Andrise Piebalgse, který v rámci zahájení předsednictví České
republiky Radě Evropské unie v lednu 2009 osobně
předal plaketu programu GreenLight řediteli Národního divadla v Praze Ondřeji Černému.
Ocenění mezinárodní soutěže
European Energy Service Award pro
Prague Marriott Hotel
Prague Marriott Hotel získal ocenění za „Nejlep-
which assists organizations and businesses that
ší evropský projekt energetických služeb v ob-
have energy-saving lights in their facilities. Signi-
lasti úsporného osvětlení“ (European Energy
ficant energy savings, a systematic and long-term
Service Project in Lighting Sector). Cena je udě-
approach towards energy saving, and the effort
lována agenturou Berliner Energieagnetur v pěti
to present results to interested others – all of this
výroční zpráva 2008
Andris Piebalgs,
Member of European
Commission;
Ondřej Černý, General
Director of the National
Theatre
55
>
OCENĚNÍ PRO PROJEKTY
kategoriích a byla předána paní Fionou Hall, člen-
caught the attention of European Commissioner
kou Evropského parlamentu. Tuto prestižní cenu
for Energy Andris Piebalgs, who personally issued
získal hotel za úspory v oblasti osvětlení a jejich re-
the GreenLight program plaque to the director of
alizaci formou energetických služeb. Vedení hote-
the National Theater in Prague, Ondřej Černý, du-
lu se po konzultaci se SEVEn rozhodlo podstoupit
ring the start of the Czech Republic‘s reign at the
detailní vyhodnocení možností úspor elektrické
head of the EU Commission in January 2009.
energie, jak v prostorách přístupných veřejnosti,
European Energy Service Award
příklad nahrazení klasických žárovek o 30 % úspor- international competition award for
nějšími halogenovými žárovkami anebo o 80 % Prague Marriott Hotel
tak i v zázemí hotelu. Výsledkem projektu bylo na-
Michael Geißler, ředitel
Berliner Energieagentur;
Juraj Krivošík, ředitel
SEVEn, o.p.s.,
Torsten Hyroth,
technický ředitel Prague
Marriott Hotel;
Fiona Hall, členka
Evropského parlamentu
úspornějšími kompaktními zářivkami. Široké
Prague Marriott Hotel obtained the award for „Best
uplatnění mají i velmi úsporné LED technologie,
European Energy Service Project in Lighting Sector.“ The award was announced by Berliner Energieagnetur in five categories and issued by Mrs.
Michael Geißler,
Managing Director
of the Berliner
Energieagentur;
Juraj Krivošík, director
of SEVEn, o.p.s.,
Torsten Hyroth,
Director of Engineering,
Prague Marriott Hotel;
Fiona Hall, Member
of the European
Parliament
Fiona Hall, a member of the European Parliament.
The hotel obtained this prestigious award for savings in the light sector and its realization in the
form of energy services. Upon consulting with
SEVEn, hotel management decided to undergo
a detailed assessment in terms of energy-saving
options, in both public areas and hotel background. The result of the assessment included the
osvětlující vstupy do jednotlivých pokojů. Přináše-
replacement of classic light bulbs with 30% more
jí až 90% úsporu energie s desetkrát delší životnos-
efficient halogen bulbs, or 80% more efficient
tí světelných zdrojů. Přínos životnímu prostředí
compact lamps. LED technology, illuminating the
představuje roční úsporu 472 tun emisí CO2.
entrances of each room, also found wide application. The amount of energy saved reaches 90% at
Nejlepší projekt Pražské energetiky
v rámci projektu Euro Top-Ten
ten times the service life of light sources. A great
Pražská energetika, a. s., vyhrála soutěž o nej-
carbon dioxide emissions saved.
contribution to the environment is the 472 tons of
více originální a efektivní propagaci energetic-
Best Prague Electricity project in terms
domácích elektrospotřebičů, jež byla součástí of the Euro TopTen project
kých úspor, především energeticky úsporných
Pražská energetika, a.s. was victorious in the competition for the most original and effective energysaving promotion, energy-efficient home applianWaltraud Schmid,
vedoucí oddělení
projektů, EACI;
Jan Pouček, vedoucí
sekce Rozvoj
a Strategie, PRE
ces in particular, part of the Euro TopTen project.
PRE obtained the award at the international expo
in Austria. The Intelligent Energy Europe competition involved specialists in the energy sector or
Waltraud Schmid,
Head of Sector
„Projects“, EACI;
Jan Pouček, Head of
Section Development
and Strategy, PRE
56
consumption associations and was sponsored by
the European Commission. The competition focuses on promoting the reduction of energy consumption in households and company offices via
výroční zpráva 2008
AWARDS FOR PROJECTS
evropského projektu Euro Top-Ten. PRE ocenění
information activities on energy-saving applian-
získala na mezinárodním veletrhu v Rakousku,
ces.
soutěž, jejímiž účastníky jsou specialisté na ener-
Transportation company award for
pod záštitou programu Evropské komise s názvem energy-efficient ride
getiku či spotřebitelské asociace, se uskutečnila
Intelligent Energy Europe. Soutěž je zaměřena
The international project EcoDriven also included
na reklamu týkající se snižování spotřeby energie
the competition for A-class drivers, concerning
v domácnostech a kancelářích firem prostřednic-
both passenger car drivers and transportation
tvím informačních aktivit o energeticky úsporných
companies and their professional truck drivers.
elektrospotřebičích.
The aim of the competition was to present soluti-
Ocenění dopravním společnostem
za energeticky úspornou jízdu
Součástí mezinárodního projektu EcoDriven byla
i soutěžní akce Hledáme řidiče třídy A, která se týkala jak řidičů osobních automobilů, tak dopravních společností a jejich profesionálních řidičů
nákladních automobilů. Cílem soutěže bylo prezentovat možnosti snížení spotřeby pohonných
hmot vhodným stylem jízdy řidiče. Soutěže pro
dopravní společnosti se účastnilo třináct společ-
ons for reducing the consumption of fuel via sui-
ností, zabývajících se převážně či výhradně dálko-
table driving styles. Thirteen organizations partici-
vou přepravou nákladů, častokrát mezinárodního
pated in the transportation company competition,
charakteru. Výsledek aktivit, organizovaných pod
predominantly engaged in long-distance freight
záštitou Ministerstva dopravy a Ministerstva ži-
conveyance, oftentimes internationally. The re-
votního prostředí, společností Česmad Bohemia,
sults, organized in cooperation with the Ministry of
ÚAMK a dalších, byl prezentován na mezinárodní
Transportation and the Ministry of Environment,
konferenci Energy Efficiency Business Week 2008.
by Česmad Bohemia, ÚAMK, and others, were
presented at the international conference Energy
European Energy Award pro Kněžice
Efficiency Business Week 2008.
Prestižní Evropskou cenu za energetickou efektivnost (EEA) převzala již v roce 2007 obec Kně-
European Energy Award for Kněžice
žice na Nymbursku. Ocenění získala za výstavbu
Kněžice in the Nymburk district received the pres-
unikátní bioplynové stanice s kogenerační jed-
tigious European Energy Award (EEA) in 2007. It
notkou, která je nyní hlavním zdrojem energie
v místě, a za další úsporná opatření, například
zvýšení efektivity veřejného osvětlení. Evropská
cena za energetickou efektivnost, European Energy Award (EEA) je cena za dosažení úsporných
energetických cílů udělovaná obcím s podporou
Evropské komise v rámci programu Balance, organizovaného v letech 2006 až 2008. Projekt Energeticky soběstačná obec Kněžice zahrnuje soustavu
centrálního zásobování teplem s rozvodem tepla,
annual report 2008
Milan Kazda, starosta
obce Kněžice;
Pavel Kárník,
SEVEn o.p.s.
Milan Kazda, Mayor
of the town of Kněžice;
Pavel Kárník,
SEVEn o.p.s.
57
>
OCENĚNÍ PRO PROJEKTY
jíž jako zdroj slouží centrální kotelna na biomasu
received the award for developing a unique bio-
a bioplynová stanice, která celoročně vyrábí elek-
gas station with a cogeneration unit, which is now
třinu a teplo. K ní bylo připojeno 92 % trvale žijí-
the main local energy source, and for other saving
cích obyvatel obce, kteří využívají vytápění a ohřev
precautions, for example, for increasing the effi-
teplé užitkové vody z tohoto systému.
ciency of public lighting. The EEA is an award for
achieving efficient energy goals, given to towns,
Město Kladno získalo ocenění
European GreenLight Awards
supported by the European Commission in terms
Město Kladno je od roku 2007 partnerem evrop-
2006 and 2008. The Energy Self-sufficient Town
ského programu GreenLight, který iniciovala a or-
project includes a central heat supply system with
ganizuje Evropská komise, a který podporuje or-
heat distribution, with the source already serving
ganizace aktivní v oblasti energeticky úsporného
as a biomass boiler and biogas station, producing
osvětlování. V rámci soutěže European GreenLight
electricity and heat year-round. Ninety-two per-
of the Balance program, organized between years
cent of all permanent town residents were connected to the system and consume the produced heat
and warm water.
Kladno was honored at the European
GreenLight Awards
Juraj Krivošík, ředitel
SEVEn, o.p.s.;
Dan Jiránek, primátor
města Kladna
Since 2007, the city of Kladno has been a partner of
European program GreenLight, initiated and organized by the European Commission, and supports
Juraj Krivošík, director
of SEVEn, o.p.s. ;
Dan Jiránek, Mayor of
the town of Kladno
active organizations in the energy-efficient lighting sector. In terms of the European GreenLight
Awards held in April 2008, Kladno earned a certi-
58
Awards bylo v dubnu 2008 město Kladno odměně-
ficate for realizing the public lighting reconstructi-
no certifikátem za realizaci projektu rekonstrukce
on project. The GreenLight program also benefits
veřejného osvětlení. Program GreenLight těží z ak-
from the active support of national energy agenci-
tivní podpory národních energetických agentur
es and institutions throughout 26 European coun-
a institucí ve 26 evropských zemích. Mezi partnery
tries. EU country cities Lisbon, Graz, Frankfurt
programu v zemích EU patří města Lisabon, Graz,
am Main, Salzburg, Zurich, and Lyon all belong
Frankfurt nad Mohanem, Salzburg, Zürich , Lyon
amongst partners of the program. A total of 550
a další, celkově se do programu zapojilo na 550
organizations, companies and institutions were
organizací, firem a institucí. Jedním z partnerů
involved in the program. One of the partners in the
v České republice je i město Kladno.
Czech Republic is the city of Kladno.
Ocenění pro základní školy v rámci
projektu Kyoto in the Home
Kyoto in the Home project award for
primary schools
Více než čtyřicet škol z celé České republiky se zú-
Over forty schools throughout the Czech Republic
častnilo mezinárodního vzdělávacího programu
participated in the Kyoto in the Home internatio-
Kyoto in the Home, v jehož rámci učitelé získali
nal education program regarding solutions such
kompletní vzdělávací program o možnostech ob-
as renewable energy sources and energy saving in
novitelných zdrojů energie a úspor energie ve ško-
schools, households, and other energy-consuming
lách, domácnostech a dalších místech spotřeby
locations. The project also included a competition
výroční zpráva 2008
AWARDS FOR PROJECTS
energie. Součástí projektu byla i soutěž pro školy
s nejaktivnější účastí a nejlepším zapojením studentů do aktivit, jež podporují obnovitelné zdroje energie a vzdělávající o nich. Výhercem se stala
Základní škola Byšice, která do aktivit zapojila celý
druhý stupeň školy a aktivity v rámci projektového
dne představila všem svým studentům, zaměstnancům i rodičům.
for the most actively involved schools and students
CEECAP partnerem programu
Sustainable Energy Europe
a případovou studií měsíce stránek
Managenergy.net
in activities supporting and teaching renewable
Mezinárodní projekt CEECAP, věnující se podpoře
ties to all students, employees, and parents.
energy sources. The winning school was the primary school in Byšice, where the entire secondary
level participated in and presented project activi-
mechanismu energetického štítkování domácích
CEECAP, partner of the Sustainable
Energy Europe program and
Energy Europe, který podporuje informační aktivi- Managenergy.net research of the
ty usilující o efektivnější využívání energie. Přípa- month
elektrospotřebičů ve střední a východní Evropě, se
stal partnerem evropského programu Sustainable
dová studie o aktivitách projektu v České republice
International project CEECAP, devoted to suppor-
se na jaře roku 2009 stala i „případovou studií mě-
ting the mechanism of energy labeling for home
síce“ na internetových stránkách www.manage-
appliances in Central and Eastern Europe, became
nergy.net.
a partner of the Sustainable Energy Europe program, supporting information activities seeking
the most efficient method of utilizing energy. Research on project activities in the Czech Republic
was announced „case study of the month“ in the
spring of 2009 on the managenergy.net website.
annual report 2008
59
>
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
ORGANIZATIONAL STRUCTURE
> SPRÁVNÍ RADA
> BOARD OF DIRECTORS
Správní rada je nejvyšším orgánem společnosti. Další orgá-
The Board of Directors is the supreme body of the organi-
ny tvoří dozorčí rada a poradní sbor.
zation. The Advisory Board and the Supervisory Board are
other bodies of the organization.
Jaroslav Maroušek
Jaroslav Maroušek
Je jedním ze zakladatelů SEVEn a pracuje v pozici předsedy
Is one of the founders of SEVEn and has worked as the
správní rady od roku 2008. Je členem správních rad organi-
Chairman of the board since 2008. He is a member of the
zací zaměřených na hospodaření s energií v Polsku (FEWE),
boards of organizations concentrating on energy manage-
v Bulharsku (EnEffect) a na Ukrajině (ARENA ECO). Je před-
ment in Poland (FEWE), in Bulgaria (EnEffect), and Ukraine
sedou pracovní skupiny pro EPC Hospodářské komory ČR
(ARENA ECO). Jaroslav is also head of the Czech Chamber
a členem dozorčí rady Asociace energetických manažerů.
of Commerce EPC workgroup and a member of the Energy
Managers Association supervisory board.
Marie Košťálová
Marie Košťálová
2005–2007 řídila Odbor strategie a kvality služeb na MPO,
In years 2005–2007, she managed the Department of strategy
v letech 2000-2004 působila jako velvyslankyně ČR v Dán-
and quality of services of the Ministry of Industry and Trade,
ském království, v letech 1996– 1999 pracovala jako velvy-
between 2000-2004 she was Ambassador of the Czech Re-
slankyně ČR v OSN ve Vídni.
public to the Kingdom of Denmark, between 1996–1999 she
was ambassador of the Czech Republic to the UN in Vienna.
Zdeněk Hrubý
Zdeněk Hrubý
Pracuje v Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních
Works with the Institute of Economic Studies of the Faculty
věd, kde se věnuje výzkumu a přednáší ekonomii síťových
of Social Sciences of Charles University in Prague, where he
odvětví a problematiku regulace. V letech 2002 – 2005 byl
concentrates on research and lecturing on network indu-
náměstkem ministra financí, zodpovědný za oblast mezi-
stries economics and regulatory issues. During the period
národních vztahů, privatizaci a revitalizaci. Působil rovněž
of 2002 – 2005 he worked as deputy minister of finance, re-
jako vládní zmocněnec – koordinátor veřejné podpory ban-
sponsible for international relations, privatisation and revi-
kovnímu sektoru a národní koordinátor programů EU. Je
talisation. He also worked as the government commissioner
členem řídících orgánů společností ČEZ, a.s., Elektrownia
– coordinator of the public support to the banking sector
Skawina, European Investment Bank a European Invest-
and the coordination of the EU programmes. He is a Mem-
ment Fund.
ber of the Boards of ČEZ, a.s., Elektrownia Skawina, and European Investment Bank, European Investment Fund.
> DOZORČÍ RADA
> SUPERVISORY BOARD
Hans-Eike von Scholz
Hans-Eike von Scholz
Bývalý vedoucí oddělení generálního ředitelství energetiky
Is a former Head of Unit in the energy DG of the EU Com-
Evropské komise, v současnosti je profesorem na universi-
mission and currently a professor at universities in Berlin
tách v Berlíně a v Avignonu.
and Avignon.
Jan Kára
Jan Kára
Současné postavení: Velvyslanec České republiky ve Švéd-
Current position: Ambassador of the Czech Republic to
ském království (od listopadu 2007) 2004–2007: Ředi-
the Kingdom of Sweden (from November 2007) 2004–2007:
tel Odboru OSN na Ministerstvu zahraničních věcí ČR
Director of the UN Department at the Ministry of Foreign
výroční zpráva 2008
61
>
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
1999–2003: zástupce Stálého představitele ČR při OSN
Affairs of the Czech Republic 1999-2003: Deputy Perma-
v New Yorku.
nent Representative of the Czech Republic to the United
Nations in New York.
Bedřich Moldan
Bedřich Moldan
Je ředitelem Centra pro otázky životního prostředí UK a se-
Director of the Charles University Environment Center and
nátorem Parlamentu České republiky.
Senator of the Parliament of the Czech Republic.
Jiří Dudorkin
Jiří Dudorkin
Působí jako senior expert především pro oblast energetiky
Is a Senior Expert primarily in the field of Energy and Utili-
a podniků veřejných služeb v pražské pobočce auditorské
ties at the Prague branch of the audit and advisory company
a poradenské firmy Ernst & Young.
Ernst & Young.
> PORADNÍ SBOR
> ADVISORY BOARD
Vladimír Novotný
Vladimír Novotný
Ve společnosti Unipetrol, a.s. zodpovídá za otázky životní-
Is responsible for environmental issues at Unipetrol, a.s. At
ho prostředí. Současně působí jako konzultant Svazu Che-
the same time, he is a consultant to the Chemical Industry
mického průmyslu a jako expert Svazu průmyslu a dopravy
Association and because he is an expert of the Industry and
zastupuje ČR v Environmentálním výboru BIAC – Business
Transport Association, he also represents the Czech Repub-
and Industry Advisory Comittee při OECD.
lic on the environmental section of the Business and Industry Advisory Committee (BIAC) to OECD.
62
William Chandler
William Chandler
Již 35 let působí v oblasti energetiky a životního prostředí.
With 35 years experience in the energy and environmental
Je zakladatelem a bývalým ředitelem sekce Mezinárodních
sector, he is the founder and former director of the Inter-
studií a výzkumu na Institutu výzkumu globálních změn
national Studies and Research division at the Joint Global
(Battelle, Pacific Northwest National Laboratory). Je profe-
Change Research Institute (Battelle, Pacific Northwest Nati-
sorem v oblasti mezinárodních vztahů na Univerzitě Johnse
onal Laboratory). He is a professor of international relations
Hopkinse.
at the John Hopkins University.
Hans Nilsson
Hans Nilsson
Pracuje jako mezinárodní konzultant v oblasti úspor ener-
Hans works as an international energy efficiency consultant
gie, je ředitelem společnosti Four Fact a spolupracuje s Me-
and is the director of Four Fact and cooperates with the In-
zinárodní energetickou agenturou v Paříži.
ternational Energy Agency in Paris.
Slawomir Pasierb
Slawomir Pasierb
Pracuje pro společnost Nadace pro energetické úspory –
Works for the Polish Foundation for Energy Efficiency
FEWE v Polsku jako ředitel pro výzkum a vývoj. Autor více
(FEWE) in Poland as a director for research and develop-
než 200 publikací, článků a patentů o efektivním využívání
ment. Author of more than 200 publications, articles and
energie.
patents related to energy efficiency.
výroční zpráva 2008
ORGANIZATIONAL STRUCTURE
> VEDENÍ SPOLEČNOSTI
> MANAGEMENT
Juraj Krivošík, ředitel společnosti
Juraj Krivošík , Executive director
Pracoval pro několik nevládních environmentálních or-
Worked for several nongovernmental environmental or-
ganizací na projektech efektivního nakládání s energií
ganizations on effective energy management and energy
a úspor energie. Je autorem a spoluautorem několika pub-
saving projects. He is the author and co-author of several
likací s tématikou ekonomických a společenských aspektů
publications on economic and social aspects on energy
výroby a spotřeby energie. V SEVEn pracuje od září roku
production and consumption. With SEVEn since Septem-
2000 a zaměřuje se na možnosti překonávaní překážek
ber 2000, he has concentrated on overcoming obstacles
širšího uplatnění úspor energie. Od roku 2008 je ředitelem
in terms of the wider application of energy saving. He has
společnosti.
been the company executive director since 2008.
Vladimír Sochor, ekonomický vedoucí
Vladimír Sochor , Economic manager
V SEVEn pracoval od roku 1994 do 1999. Poté pracoval
Worked with SEVEn from 1994 to 1999. Afterwards worked
ve společnostech poskytující energetické služby na pozici
as a business representative for companies providing energy
obchodního zástupce. Od roku 2006 je zaměstnán znovu
services. Since 2006, he has again been employed at SEVEn.
v SEVEn. Specializuje se na ekonomické a finanční analýzy
He specializes in economic and financial analyses of energy
energetických úsporných projektů a zabývá se financová-
saving projects and focuses on financing energy investments.
ním investic do úspor energie.
Tomáš Voříšek , Technology manager
Tomáš Voříšek, vedoucí technického úseku
Tomáš has been working with SEVEn since 2001 and is cur-
V SEVEn pracuje od roku 2001 a v současnosti má ve spo-
rently in charge of activities related with the preparation of
lečnosti na starosti aktivity spojené s přípravou projektů
projects regarding the utilization of biogas energy-wise and
energetického využití bioplynu a prosazováním úspor ener-
enforcing energy saving and using alternative fuels and dri-
gie a využívání alternativních paliv a pohonů v dopravě.
ves in transportation.
Tomáš Chadim, vedoucí marketingu
Tomáš Chadim , Marketing manager
V SEVEn pracuje od roku 2005 a v současnosti se zabývá pro-
Working with SEVEn since 2005, Tomáš is currently enga-
blematikou energetických služeb, vedením projektů a eko-
ged in issues regarding energy service, project management
nomickými aspekty výroby, distribuce a spotřeby energií.
and economic aspects of production, distribution and
energy consumption.
> Členství v organizacích
> Membership
SEVEn je členem následujících domácích a mezinárodních
in organizations
odborných a profesních organizací:
SEVEn is a member of the following domestic and internati-
•
ECEEE – Evropský výbor pro energeticky hospodárnou
onal technical and professional organizations:
ekonomiku
•
•
•
•
•
BCC – Britská obchodní komora v České republice (od r.
•
•
SRVO – Society for public lighting development
BCC – British Chamber of Commerce in the Czech Republic (since 2009)
IAEE – Mezinárodní asociace pro energetickou ekonomii
•
annual report 2008
PS EPC HK – EPC workgroup – Guaranteed energy services
in cooperation with the Czech Chamber of Commerce
SRVO – Sdružení pro rozvoj veřejného osvětlení
2009)
•
my
PS EPC HK – Pracovní skupina pro EPC – Energetické
služby se zárukou při Hospodářské komoře ČR
ECEEE – European Council for Energy Efficient Econo-
IAEE – International Association for Energy Economics
63
>
FINANCE
FINANCIAL ACTIVITIE
65
>
A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Intangible assets
A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Tangible assets
ROZVAHA / BALANCE SHEET
BALANCE SHEET
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
9,656
12,419
13,340
11,980
14,560
19,049
13,660
891
2,042
1,447
2,496
1,884
1033
172
57
89
17
2
50
50
50
835
1,953
1,430
2,494
1,834
983
2,130
4,605
2,144
2,008
12,676
18,016
13,488
898
1,105
1,083
A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem
lkem
Financial fixed assets
A. IV. Oprávky k dlouhodobému
dlouhodobém majetku celkem
Less Depreciation
B. Krátkodobý majetek celkem
Current assets
B. I. Zásoby celkem / Inventory
8,765
10,377
11,893
9,484
362
B. II. Pohledávky celkem
Short-term receivables
3,149
5,495
5,393
1,491
903
3,701
6,520
B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem
Financial assets
3,020
4,184
6,403
7,534
10,470
11,232
5,590
B. IV. Jiná aktiva celkem
Other asssets – temporary account
2,234
698
97
459
405
1,978
295
PASIVA CELKEM / TOTAL LIABILITIES
9,656
12,419
13,340
11,980
14,560
19,049
13,660
A. Vlastní zdroje celkem / Fixed capital
4,867
4,993
4,831
7,250
10,165
11,579
9,448
A. I. 1. Vlastní jmění / Stated capital
3,366
3,366
3,366
3,366
3,366
3,366
3,366
A. I. 2. Fondy / Capital funds
1,822
1,822
1,822
1,822
1,822
6,799
8,213
25
126
-313
2,782
2,915
1,414
-2,131
-407
-321
-44
-720
2,062
4,789
7,426
8,509
4,730
4,395
7,470
4,212
3,978
6,767
5,227
2,988
3,547
6,880
4,212
811
659
3,282
1,742
848
590
A. II. 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Financial results for the accounting
A. II. 3. Nerozdělený zisk neuhrazená ztráta
z minulých let / Retained earnings
B. Cizí zdroje celkem / Liabilities
B. I. Rezervy / Reserves
B. II. Dlouhodobé závazky celkem
Long-term liabilities
B. III. Krátkodobé závazky celkem
Short-term-liabilities
B. IV. Jiná pasiva celkem
Bank loans and short term notes
66
výroční zpráva 2008
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT / INCOME STATEMENT
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
INCOME STATEMENT
tis. Kč / CZK thous.
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
A.I. Spotřebované nákupy celkem
Materials and energy consumption
2,256
965
1,344
1,580
1,236
900
1,001
A.II. Služby celkem / Total services
13,042
14,234
13,518
11,845
12,115
11,082
20,140
A.III. Osobní náklady celkem
Total personnel costs
12,075
10,757
9,865
12,537
13,303
13,045
11,403
A.IV. Daně a poplatky celkem
Total taxes and fees
40
33
23
29
48
41
67
A.V. Ostatní náklady celkem
Total other costs
820
529
1,839
928
1,291
840
1,456
A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem
Total depreciation, assets sold, reserves creation
and adjusting entries
548
821
1,311
898
793
1,016
904
170
1,508
20,244
16,819
14,067
22,563
898
207
-22
A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem
Total contributions
B.I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
Total income from own products and services
26,348
25,945
24,431
B.II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem
Change innerorganizations supplies total
B.IV. Ostatní výnosy celkem
Total other revenues
15
342
35
34
924
360
328
1,221
B.IV. Úroky a kursové zisky
Interests and foreign exchange gains
10
23
34
93
30
190
738
B.V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv
a opravných položek celkem
Revenues from sales of property, accounting
reserves and adjustments
18
92
1
669
326
1,461
287
2,159
1,544
3,483
9,877
15,604
13,002
8,856
C. Výsledek hospodaření před zdaněním
Income before tax
86
277
49
3,727
3,713
2,010
-2,081
D. Výsledek hospodaření po zdanění
Income after tax
25
126
-313
2,782
2,915
1,414
-2,131
B.VII. Provozní dotace celkem
Total operating subsidies
annual report 2008
67
>
VÝVOJ PŘÍJMŮ
FINANCE
ANNUAL INCOME
POČET ZAMĚSTNANCŮ
NUMBER OF EMPLOYEES
STRUKTURA VÝNOSŮ
COMPOSITION OF REVENUES
Úroky a kurzové ztráty
Interests and foreign
exchange gains
2%
Činnost hlavní
Main activity
62 %
Činnost hospodářská
Economy activity
36 %
68
výroční zpráva 2008
FINANCIAL ACTIVITIES
EKONOMIKA
ECONOMY
V roce 2008 společnost SEVEn, Středisko pro efektiv-
In 2008 SEVEn, The Energy Efficiency Center, o.p.s.
ní využívání energie o.p.s. neobdržela žádné dary.
did not receive any donations.
Sociální fond nebyl v roce 2008 tvořen ani čerpán.
In 2008 social fund was not created and drawn.
tis. Kč / CZK thous.
31. 12. 2006
31. 12. 2007
31. 12. 2008
151
151
151
Sociální fond / Social fund
Rezervní fond byl v roce 2008 tvořen příděly z ne-
In 2008 reserve fund was created from allocations
rozdělených zisků minulých let a přídělem zisku
of undivided profits last years and allocation of in-
z roku 2006.
come in 2006.
tis. Kč / CZK thous.
Rezervní fond / Reserve fund
Hodnota dlouhodobého hmotného majetku
31. 12. 2006
31. 12. 2007
31. 12. 2008
1 602
6 578
7 992
The value of tangible assets in 2008.
SEVEn, o.p.s. v průběhu roku 2008.
tis. Kč / CZK thous.
Dlouhodobý hmotný majetek
SEVEn, o.p.s. (v pořizovacích cenách)
Tangible assets of SEVEn, o.p.s.
(in purchase prices)
STRUKTURA NÁKLADŮ
31. 12. 2006
31. 12. 2007
31. 12. 2008
6 439
3 127
2 130
COMPOSITION OF EXPENSES
Daně a poplatky / Taxes and fees
0.34 %
Služby / Services
54 %
Osobní náklady
Personal costs
36 %
Ostatní náklady / Other costs
Spotřeba materiálu
Material consumption
3%
5%
Odpisy / Depreciation
3%
annual report 2008
69
>
70
výroční zpráva 2008
VÝROK AUDITORA
REPORT OF THE AUDITOR
annual report 2008
71
>
KONTAKTY SEVEN, O. P. S.
SEVEN CONTACTS
72
> SÍDLO
> MAIN ADDRESS
Americká 17
Americká 17, 120 00 Praha 2
120 00 Praha 2
Czech Republic
Tel.: 224 252 115, Fax: 224 247 597
Phone: +420 224 252 115, Fax: +420 224 247 597
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
> POBOČKA
> REGIONAL OFFICE
Žižkova 12
Žižkova 12, 370 01 České Budějovice
370 01 České Budějovice
Czech Republic
Tel.: 386 350 443, Fax: 386 350 370
Phone: +420 386 350 443, Fax: +420 386 350 370
> www.svn.cz
> www.svn.cz
SEVEn je držitelem certifikátů ČSN EN ISO 9001:2001
SEVEn holds the ČSN EN ISO 9001:2001 and
a 14001:2005 schválených společností Lloyd‘s Register
14001:2005 certificates certified by Lloyd‘s Register
Quality Assurance.
Quality Assurance.
Pražská kancelář SEVEn je odběratelem elektrické
The Prague office consumes PREKO certified energy,
energie s certifikátem PREKO, přispívající na rozvoj
contributing to the development of renewable energy
obnovitelných zdrojů energie.
sources.
výroční zpráva 2008

Podobné dokumenty

batteries

batteries MOTOBATT QUADFLEX BATTERIES

Více

Bezpečnost – Imperativ jaderné energetiky

Bezpečnost – Imperativ jaderné energetiky put, with fewer new construction projects each year and many units permanently decommissioned. The seventies were a time of the first oil troubles, boosting the development of nuclear energy. But t...

Více

Technické připojovací podmínky - Tepelné hospodářství Hradec

Technické připojovací podmínky - Tepelné hospodářství Hradec při kontrole provedení tepelných izolací u kanálového provedení stav vyčištění kanálu před zaklopením a stav izolací proti zemní vlhkosti u předizolovaného potrubí při kontrole stavu funkčnosti výs...

Více

Odpady.ihned.cz - Mechanizace zemědělství

Odpady.ihned.cz - Mechanizace zemědělství kompostéry a dva jsou již zcela zaplněny. Za celou dobu kompostování nedošlo k porušení stanovených pravidel (tj. co lze a nelze ukládat do kompostu). Hlavní složkou biologického materiálu odkládan...

Více

zde - SEVEn

zde - SEVEn je nezisková konzultační společnost. V České republice působí od roku 1990. Posláním SEVEn je ochrana životního prostředí a podpora ekonomického rozvoje cestou účinnějšího využívání energie. Ve své...

Více

batteries - MG Parts

batteries - MG Parts MBTX24U MBTX30U MBTX20U MBTX20U MBTX20U MBTX20U MBTX20U MBTX20U MBTX20U MBTX20U MBTX20U MBTX20U MBTX20U MBTX20U MBTX20U MBTX20U MBTX20U MBTX20U MBTX20U MBTX20U MBTX20U MBTX20U

Více

a jejich obměna v domácnostech Domácí elektro spotřebiče

a jejich obměna v domácnostech Domácí elektro spotřebiče V roce 2009 se energetická třída A a A+ podílela z více než 90–95 % na prodeji všech chladniček, praček a myček v zemích střední a východní Evropy. Energetická návratnost výměny starého spotřebiče ...

Více

E - Socialistická Solidarita

E - Socialistická Solidarita státních zaměstnanců byla důležitým ukazatelem. Zaprvé, bylo to poprvé od roku 1989, co stávkovali státní zaměstnanci. Síla jejich protestu nebyla tak masová, jako při zářiové demonstraci, přesto s...

Více