Z obsahu čísla - Kostelec nad Černými Lesy

Komentáře

Transkript

Z obsahu čísla - Kostelec nad Černými Lesy
2 / 2012
Z obsahu čísla
„KOSTELECKÁ“ STÁTNÍ POLICIE
2
Jednání rady města a zasedání zastupitelstva
Řešil se 10 mil. Kč úvěr na kanalizaci, bezúročná půjčka TJ Sokol, náklady na odstranění odpadu nebo zateplení budovy mateřské školy.
7
Zápisy do školek a škol
V těchto týdnech probíhají zápisy dětí do kosteleckých škol. Kam jít a jaké dokumenty si vzít s sebou?
8
Neznámí hrdinové II. sv. války z našeho kraje
Nenechte si ujít zajímavou výstavu a promítání filmu
Atentát v Muzeu hrnčířství.
16
Významné výročí – Marie Terezie Savojská
Jak Marie Terezie žila a co vše pro Kostelec vykonala? To naleznete v článku Richarda Jozífa.
18
Odpadové okénko
Nevíte si rady jak třídit některé druhy odpadu a kam
např. vyhodit molitan či řasenku?
Zahájení plesu
.
Vážení čtenáři, byl jsem požádán o napsání článku do vašeho
zpravodaje o činnosti obvodního oddělení v Kostelci nad Černými lesy. Této žádosti jsem rád vyhověl, abyste si vytvořili obraz o místní
policii a zároveň vás vyzval ke spolupráci.
V působnosti našeho oddělení je plocha o rozloze cca 140 km2,
je zde 30 obcí a cca 8 900 trvale žijících obyvatel. Tento počet však
stoupá zejména v letních měsících v chatových oblastech. V současnosti zde slouží deset policistů z plánovaných patnácti. Tato situace je
způsobena zejména tím, že je pozastaven nábor nových policistů z důvodu úsporných opatření. Bohužel pro nás však trestná činnost
neklesá přímo úměrně počtu policistů. Právě naopak. V roce 2010
bylo oznámeno na území obvodního oddělení 305 trestných činů.
V roce 2011 tento počet stoupl na 361. Nelekejte se prosím těchto čísel. Nárůst počtu trestných činů je celorepublikovým problémem.
Objasněnost trestných činů spáchaných v našem územním obvodu je
kolem dvaceti pěti procent. Snížený počet policistů však neznamená
snížení vaší bezpečnosti.
Největší procento z celkového počtu trestných činů (skoro 92 %)
zabírá tzv. obecná kriminalita (krádeže, kapesní krádeže, krádeže
vloupáním apod.). Dle mého názoru se jedná o skutky, které jsou nejvíce negativně vnímány ze strany občanů. Jde zejména o zásahy do
vašich vlastnických práv. Zbylých 8 % zaujímá násilná a mravnostní
trestná činnost. Výsledná činnost je z velké části závislá na spolupráci s občany. Zapomeňte na technické vymoženosti (hraničící se sains-fiction), které se objevují v zahraničních
seriálech o vyšetřování trestné činnosti.
Policejní práce spočívá v mechanickém
a fotografickém zajišťování kriminalistických stop na místě činu, pokud se zde nějaké nachází a jsou-li upotřebitelné.
(pokračování na str. 2)
npor. Miroslav Skoupý
vedoucí oddělení
Kostelec nad Černými lesy
2
I ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 2/2012
INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
„Kostelecká“ státní policie, pokračování ze strany 1
Následně jsou tyto stopy vyhodnoceny kriminalistickými ústavy. Vyhodnocení stop je otázkou několika týdnů, ale i měsíců.
Zbytek je postaven na mravenčí práci, shromažďování informací od
očitých svědků a dalších osob. To jste vy. Nebojte se prosím informovat policii na lince 158 nebo na telefonním čísle 605 198 000
(dozorčí služba OOP Kostelec nad Černými lesy) o skutečnostech,
které se vám zdají podezřelé (opakovaný pohyb stejného vozidla,
osob v chatových oblastech atd.). Vaše poznatky budou prověřeny
hlídkou (pokud nebude mimo služební obvod) a mohou uchránit
veliké hodnoty do budoucna, nebo mohou pomoci odhalit pachatele
již spáchaného činu. Tyto poznatky jsou zpracovány automatizovaným informačním systémem k dalšímu využití. Nikdo z vás nebude
ZÁPISY Z RADY
A ZASTUPITELSTVA
Rada města č. 32/2011 ze dne 19. 12. 2011
Bioplynová stanice:
Rada města, dále jen RM, neschválila uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci mezi investorem, firmou VOST, s.r.o., nám. Arnošta z Pardubic a městem Kostelec nad Černými lesy při přípravě, realizaci a provozování stavby bioplynové elektrárny na
pozemku p.č. 2851/1 v lokalitě „Na Cihelně“.
Internetová televize:
RM schválila uzavření smlouvy mezi městem Kostelec nad Černými lesy a společností TELEPORT, spol.s.r.o., o poskytnutí infrastruktury a podpory při provozování městské internetové televize na stránkách www.rastv.cz.
Oprava budovy České pošty:
RM bere na vědomí sdělení České pošty, s.p., o zařazení opravy fasády budovy pošty v Kostelci nad Černými lesy do plánu
investic na rok 2012.
perzekuován v případě „planého poplachu“, ba naopak. V případě
netaktního přístupu policistů k vám, chci být prosím o tomto informován na telefonním čísle 725 065 964. Věc pak bude dále řešena.
Pokud je policejní hlídka zaneprázdněna a vaše oznámení nesnese odkladu, nemusíte se bát, že k vám nedorazí pomoc. Vaše
oznámení bude vyhodnoceno operačním důstojníkem a na místo
bude operativně vyslána hlídka jiného obvodního oddělení. Na závěr vám chci poděkovat za budoucí spolupráci a vaše podněty.
V případě obavy se můžete obrátit i na představitele jednotlivých
obcí, s kterými jsem se dne 27. 1. 2012 osobně setkal na MěÚ
v Kostelci nad Černými lesy.
npor. Miroslav Skoupý
vedoucí oddělení
Kostelec nad Černými lesy
Rada města č. 33/2011 ze dne 28. 12. 2011
Údržba veřejného prostranství:
RM schválila firmu NOBUR jako vítěze poptávkového řízení na nákup techniky na údržbu veřejného prostranství (rideru + příslušenství), na které město získalo dotaci z programu rozvoje venkova.
Zvýšení ceny tepla:
Firma MTH, s.r.o., Kolín oznámila zvýšení ceny tepla a současně předložila dodatky ke smlouvě na dodávku tepla. RM pověřila starostu města jednáním s firmou MTH Kolín, s.r.o.
Změny ve struktuře městského úřadu:
RM v návaznosti na schválenou Organizační strukturu Městského úřadu v Kostelci nad Černými lesy (dále jen MěÚ) platnou
od 1. 1. 2012 ruší od 1. 1. 2012 Odbor sociálních věcí MěÚ
a k témuž datu odvolává z funkce vedoucího Odboru sociálních
věcí Městského úřadu Kostelec nad Černými lesy. Současně RM
zřizuje v rámci Odboru rozvoje města MěÚ „oddělení správních
činností, přestupků a sociálních věcí“.
Vrácení daru:
RM schválila vrácení daru 300 000 Kč na stavbu rozhledny. Částka byla vázána účelem i termíny, které se nepodařilo dodržet.
Mateřská škola:
Místostarostka informovala o nové revizi projektu na zateplení
budovy mateřské školy, která určuje novou cenu na zateplení
cca 15-16 milionů Kč, což při neměnné dotaci 4,45 milionů Kč
znamená pro město podstatné zvýšení nákladů.
RM souhlasí s ukončením administrace projektu Zateplení Mateřské školy Kostelec nad Černými lesy a pověřuje starostu
města k podpisu žádosti Státního fondu životního prostředí o odstoupení od registrace akce.
Splašková kanalizace II.etapa – 1. část:
RM ukládá vedoucímu Odboru rozvoje města MěÚ Kostelec nad
Černými lesy provést každý pracovní den kontrolu stavby kanalizace, výsledek kontroly zaznamenat do stavebního deníku a operativně řešit případné nedostatky a o tomto řešení informovat RM.
WWW.KOSTELECNCL.CZ I
RM ukládá vedoucímu Odboru rozvoje města MěÚ Kostelec
Rada města č. 1/2012 ze dne 9. 1. 2012
Zvýšení dodávky tepla:
RM schválila cenu 796 Kč/GJ bez DPH a pověřila starostu podpisem dodadku č.1 ke Smlouvě na dodávku tepelné energie pro
vytápění a teplé užitkové vody uzavřené dne 1. 1. 2004 s firmou
MTH Kolín, s.r.o.
Prodej městských pozemků:
RM schválila vyhlášení záměru na prodej pozemků p.č. 440/3
a 440/4 v ulici Javorová za minimální nabídkovou cenu 900 Kč/m2
s tím, že náklady spojené s převodem bude hradit kupující.
TYRŠOVA
JAVOROVÁ
Rozpočet na rok 2012:
RM doporučila zastupitelstvu města (dále jen ZM) ke schválení
rozpočet na rok 2012.
RM doporučila ZM ke schválení Rozpočtový výhled na období
let 2012-2016.
Odměna pro ředitelku ZŠ:
RM schválila odměnu pro ředitelku ZŠ.
Kanalizace II.etapa:
RM vzala na vědomí informaci o podaných cenových nabídkách
za projektovou dokumentaci pro stavební povolení na rekonstrukci místních komunikací dotčených výstavbou II. etapy splaškové kanalizace a schválila uzavření smlouvy s firmou J. Skalic
a pověřila starostu podpisem smlouvy.
Prodej sanatorky:
Na základě doporučení hodnotící komise, které vzala RM na vědomí, byla firma Naxos schválena jako vítěz zadávacího řízení
„Poradenské služby – prodej areálu sanatorky v Kostelci nad
Černými lesy“ a pověřila starostu jednáním s firmou Naxos, a.s.,
Holečkova 103/31, Praha 5 o uzavření smlouvy o dílo.
Zastupitelstvo města č. 8/2011 ze 14. 12. 2011
Smlouva o poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru:
Ing. Hervertová informovala všechny zúčastněné, že na výběr
banky bylo vypsáno výběrové řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení. Osloveno bylo 5 bankovních ústavů, nabídka na
úvěr přišla pouze od České spořitelny, a.s., pobočky Kutná
Hora. Úvěr ve výši 10 mil. Kč bude použit na spolufinancování
výstavby II. etapy 1. části splaškové kanalizace ve městě.
Zastupitelstvo města Kostelec nad Černými lesy (dále jen ZM)
schválilo přijetí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 10 mil. Kč
od České spořitelny, a.s., na spolufinancování II. etapy kanalizace 1. část.
Výzva na rozdělení finančních prostředků z rozpočtu města
pro sportovní, kulturní a jiné zájmové aktivity na rok 2012:
ZM v souladu s usnesením ZM z 24. 6. 2009 vyzývá všechny
organizace i jednotlivce, kteří působí v oblasti kultury, sportu
a jiných volnočasových aktivit, aby v případě zájmu předložili
své žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města na rok 2012. Žádosti se budou přijímat a hodnotit dle schválených zásad.
Termín přijímání žádostí je stanoven do pátku 17. 2. 2012 do 13 hod.
Úhrada nákladů za výměnu veřejného osvětlení v ulici
Lázeňská v roce 2010:
ZM schválilo úhradu faktury ve výši 138 195, 12 Kč firmě Jaroslav Pokorný, Kozojedy 185 za výměnu veřejného osvětlení
v ulici Lázeňské, která byla na základě ústní dohody provedena
v létě roku 2010, a pověřuje Ing. Hervertovou zpracováním rozpočtového opatření ve smyslu tohoto usnesení.
Školská rada:
Dne 19. 10. 2011 byly ředitelkou Základní školy Kostelec nad
Černými lesy vyhlášeny volby zástupců pedagogických pracovníků a zákonných zástupců žáků do školské rady. Do školské rady jmenuje své zákonné zástupce i město Kostelec nad Černými
lesy jako zřizovatel ZŠ.
ZM za členy školské rady schvaluje Ing. Ewu Chmelíkovou,
Ing. Pavla Jetenského a pana Václava Kubu.
Bezúročná půjčka TJ SOKOL Kostelec nad Černými lesy,
občanské sdružení
ZM usnesením č. 19/3/2011 schválilo poskytnutí čtyřměsíční
bezúročné půjčky OS TJ SOKOL Kostelec nad Černými lesy
ve výši 400 tisíc Kč na předfinancování projektu „Výměna oken
a materiální vybavení sportovišť TJ SOKOL Kostelec n. Č. l.“,
který měl být realizován v roce 2011. Čerpání finančních prostředků bude aktuální až v roce 2012 v termínu kolem 20. 3. 2012.
Proto je třeba schválit alokaci finančních prostředků pro poskytnutí bezúročné půjčky do rozpočtu města pro rok 2012.
ZM schválilo alokaci finančních prostředků v rozpočtu města
Kostelec nad Černými lesy pro rok 2012 ve výši 400 000 Kč pro
INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
nad Černými lesy zpracovávat písemné zprávy o průběhu stavby kanalizace a předkládat je na každém jednání RM.
3
INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
4
I ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 2/2012
poskytnutí bezúročné půjčky občanskému sdružení TJ SOKOL
Kostelec nad Černými lesy na předfinancování projektu „Výměna oken a materiální vybavení sportovišť areálu TJ SOKOL“.
Dodatek č. 1/2012 ke smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství
Dodatkem č. 1/2012 se nemění cena za náklady na odstranění
směsného komunálního odpadu na skládkách komunálních
odpadů a ani za poskytovanou službu svozové firmy. Je však
třeba počítat se zvýšením DPH z 10 % na 14 % v roce 2012.
ZM schválilo uzavření dodatku č. 1/2012 ke smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství mezi městem Kostelec nad
Černými lesy a firmou NYKOS, a.s., se sídlem Ždánice 71.
Dotace na cestovní ruch
V rámci výzvy č. 2/2011 MAS Podlipansko je možné zrealizovat projekt na propagaci města. Cílem projektu je návrh a vyznačení tematické kulturně historické stezky, pořízení venkovní
informační tabule a propagačních materiálů. Celkové výdaje projektu jsou 400 000 Kč, dotace je max. 90%, spoluúčast města
max. 100 000 Kč.
ZM vzalo na vědomí podmínky dotace z MAS Podlipansko
a schválilo podání žádosti o dotaci na projekt „Jeden den v Kostelci nad Černými lesy“. Současně schválilo výši spoluúčasti města Kostelec nad Černými lesy max. 100 000 Kč.
Dotace z programu Středočeského kraje na rok 2012 - zateplení mateřské školy:
V rámci výzvy Středočeského kraje pro projekty do Fondu rozvoje obcí a měst je připravena žádost o dotaci na zateplení mateřské školy. Podle pravidel FROM se jedná o 95% dotaci,
5% spoluúčast. Plánované výdaje projektu jsou do 4 mil. Kč.
ZM vzalo na vědomí podmínky dotace z FROM a schválilo podání žádosti o dotaci na zateplení Mateřské školy v Kostelci nad
Černými lesy z FROM a současně doporučilo alokaci finančních prostředků ve výši 500 000 Kč jako maximální částku na
dofinancování projektu do rozpočtu města na rok 2012.
Dovybavení výstroje a výzbroje zásahové jednotky:
V rámci výzvy Středočeského kraje pro projekty na podporu
činnosti JSDH hasiči města Kostelec nad Černými lesy před-
kládají žádost o dotaci na pořízení nové dýchací techniky, nových
zásahových obleků, zásahové obuvi, zásahových helem a dalších
ochranných pomůcek. Žádosti se předkládaly do 15. 12. 2011,
předpokládaná dotace ze Stč. Kraje je 200 000 Kč, vlastní zdroje jsou 300 000 Kč a budou hrazeny z rozpočtu pro JPO (§ 5512
požární ochrana - dobrovolná část). O bližší upřesnění požádal
pan starosta přítomného člena JDSH města Kostelec nad Černými lesy, pana Proška.
ZM vzalo na vědomí podmínky dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze Středočeského kraje a schvaluje podání
žádosti o dotaci.
ZM schválilo 5% spoluúčast města Kostelec nad Černými lesy
na dofinancování této žádosti.
ZM zabezpečí dotaci pro JSDH města Kostelec nad Černými lesy v roce 2012 v minimální výši 300 000 Kč.
Plán financování a realizace obnovy vodovodu a kanalizace
pro město Kostelec nad Černými lesy na období 2012 – 2021:
ZM schválilo aktualizaci „Plánu financování a realizace obnovy vodovodu a kanalizace pro město Kostelec nad Černými
lesy na období 2012-2021“.
Zpracoval František Knop
Pozn.: Úplné znění usnesení zastupitelstva a zápisů z RM najdete
na www.kostelecncl.cz
KOLIK BUDEME PLATIT?
Místní poplatky pro rok 2012 se hradí ve stejné výši jako v loňském roce dle platné Obecně závazné vyhlášky č. 4/2010, o místních poplatcích ze dne 15. 12. 2010.
Pro upozornění:
Poplatek za popelnice činí 500 Kč za poplatníka (rekreační
objekt … 500 Kč), splatnost poplatku je do 31. 5. 2012.
Poplatek za psa činí 200 Kč (sazba pro důchodce 100 Kč),
splatnost poplatku je do 31. 5. 2012.
POTŘEBUJETE PORADIT
S DAŇOVÝM PŘIZNÁNÍM?
Platbu lze provést v hotovosti v pokladně MěÚ nebo zaslat na účet
města.
V letošním roce opět Finanční úřad v Říčanech v rámci aktivního
přístupu daňové správy k veřejnosti vyšle pověřené pracovníky
do Kostelce n. Č. l., a to ve čtvrtek 22. 3. 2012 od 16 do 19 hod.,
kde budou k dispozici občanům na MěÚ v zasedací místnosti.
Číslo účtu města Kostelec n. Č. l.: 428 499 359/0800,
variabilní symbol 1337 (poplatek za popelnice), variabilní symbol 1341 (poplatek za psa).
Hana Vejvodová, tajemnice
[email protected]
Jitka Hervertová, vedoucí odboru vnitřní správy
[email protected]
Úřední hodiny MěÚ (pokladna):
pondělí, středa 8 – 11.30 hodin, 12.30 – 17 hodin
WWW.KOSTELECNCL.CZ I
5
ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE V PROSINCI 2011
Denní činnost:
stánkový prodej
8 200 Kč
dohled nad dodržováním veřejného pořádku
blokové pokuty
6 600 Kč
dohled nad dodržováním dopravní kázně
kontrola stavu místních komunikací a dopravního značení
Celkem
14 800 Kč
Další činnost:
Činnost za měsíc prosinec:
4. 12. kontrola stavu veřejného osvětlení, předáno ORM města
13. 12. spolupráce s PČR, soupis majetku v čp. 19
kontrola svozu separovaného odpadu
dohled nad dodržováním veřejného pořádku
kontrola stavu veřejného osvětlení
MP upozorňuje majitele psů na množící se případy, kdy majitelé při ven-
14. 12. měření rychlosti v obci Ždánice
čení psů neprovedou úklid exkrementů, čímž se dopouští porušení záko-
18. 12. kontrola stavu veřejného osvětlení, předáno ORM města
na č. 200/1990 § 47 ods.1 písmeno d tím, že znečistí veřejné prostran-
18. 12. přestupek proti veřejnému pořádku, řešeno blokově na místě
ství, za což jim může být uložena bloková pokuta do výše 1.000,- Kč.
30. 12. kontrola stavu veřejného osvětlení, předáno ORM města
31. 12. spolupráce s PČR při zadržení pachatele vloupání
Jaromír Zabilka, vedoucí strážník MP
[email protected]
ČINNOST SDH V LISTOPADU, PROSINCI 2011 A LEDNU 2012
Jednotka požární ochrany zasahovala v období 22. 11. 2011 až
22. 1. 2012 u těchto mimořádných událostí:
• četnost zásahů podle měsíců:
- nejvíce: březen (5)
- nejméně: květen (1)
27. 11. 17:08 – požár travního porostu – Vitice, Hřiby
04. 12. 14:58 – požár listí – Kostelec n. Č. l., Sportovní
16. 12. 21:18 – požár sazí v komíně – Kostelec n. Č. l.,
Prokopova
04. 01. 13:46 – odstranění zlomené větve – Kostelec n. Č. l.,
areál ZŠ
09. 01. 21:45 – požár RD (po příjezdu zjištěno, že se jedná
o spálené potraviny) – Konojedy
16. 01. 11:35 – spolupráce se ZZS, transport pacienta
do sanitky – Kostelec n. Č. l., Sportovní
• četnost zásahů podle dnů v týdnu:
- nejvíce: neděle (8)
- nejméně: středa a pátek (3)
Statistika zásahů v roce 2011:
• celkový počet zásahů: 34
- požár (22)
- dopravní nehoda (6)
- technická pomoc (3)
- únik ropných látek (1)
- planý poplach (1)
- nařízená pohotovost na stanici (1)
Ohlédnutí za rokem 2011 očima sportovních družstev
• průměrná doba od vyhlášení poplachu do výjezdu jednotky:
- 6 minut (limit 10 min. – dle vyhlášky MVČR 247/2001 Sb.)
• průměrný počet zúčastněných hasičů:
-7
• počet zásahů v katastru města Kostelec n. Č. l.:
- 18 (53 % z celkového počtu)
V loňském roce se naše družstva pravidelně účastnila
všech závodů Podlipanské ligy, které probíhaly během celého
roku. Již tradičně se závěrečné kolo konalo u nás Na Americe.
V hojné účasti (celkem 34 družstev) se všichni snažili dosáhnout co nejlepších časů do konečného hodnocení. Naše žákovské družstvo A na těchto závodech ukončilo celoroční úspěšné tažení a získalo putovní pohár za vítězství v celém ročníku
INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Inkasováno:
INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU / AKTUÁLNÍ
6
I ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 2/2012
Podlipanské ligy, stalo se tak již potřetí, a pohár tedy zůstává
v našem držení natrvalo. Družstvo B vybojovalo páté místo
a nejmladší hasiči z přípravky obsadili ve své speciální kategorii místo třetí. Družstvo žen bohužel neobhájilo loňský titul, ale ženy svými opět velmi dobrými výkony vybojovaly
v náročné konkurenci druhé místo.
Stěžejními závody pro naše mladé hasiče jsou podzimní
a jarní kolo hry Plamen a okresní kolo dorostu. V letošním
roce družstvo starších žáků v soutěžích Plamenu obsadilo
třetí místo, družstvo mladších čtvrté místo. Dorost v loňském
roce na okresním kole závodil ve spojení s Klučovskou partou, kdy oba sbory společně složily družstva dorostenců
a dorostenek. Oba tyto týmy postoupily z okresního kola do
kola krajského do Sedlčan, kde obsadily shodně šestá místa.
stev z blízkého i vzdáleného okolí. Další ročník Kosteleckých
útoků se již chystá a má své místo v kalendáři na začátku letošní jarní sezony.
Nejrychlejší požární útoky se podařily našim starším žákům na Memoriálu Josefa Zvoníka v Červeném Hrádku, kde
se podařilo dosáhnout pro nás rekordního času 14,98 s na
sklopné terče, a ve Sloupu u Davle s časem 19,69 s na nástřikové terče, což mělo za následek obhájení tamního putovního poháru.
Po celý rok se sportovní družstva schází na pravidelných
pátečních trénincích, při dobrém počasí u hasičské stanice,
v zimě v tělocvičně základní školy. Naši nejmladší hasiči, tedy přípravka, mají schůzky ve středu na hasičské stanici.
Aleš Bitter, Šárka Žylová, SDH Kostelec n. Č. l.
www.hasici-kostelecncl.cz
Další soutěží pořádanou u nás doma jsou již známé a oblíbené Kostelecké útoky, závody v požárním útoku pro žáky
i dorost, kterých se letos účastnilo 21 mládežnických druž-
UPOZORNĚNÍ PRO PLÁTCE DPH
Upozorňujeme, že dne 1. 1. 2012 vstoupila
v platnost novela zákona o DPH, která řeší
v § 92e přenesení daňové povinnosti u stavebních prací zařazených do klasifikace produkce
CZ-CPA 41-43.
Uvedený režim je povinen použít plátce (poskytovatel plnění), který poskytne vymezené stavební nebo montážní práce s místem plnění v tuzemsku jinému plátci (příjemci plnění) pro jeho ekonomickou činnost.
Současně platí, že v takovém případě má povinnost použít daný režim i plátce – příjemce plnění.
Zároveň upozorňujeme, že v případě použití režimu přenesené daňové povinnosti je poskytovatel i příjemce plnění
povinen vést evidence o těchto plněních a tyto evidence předkládat správci daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání
v elektronické podobě.
Principy a povinnosti související s režimem přenesené daňové povinnosti jsou uvedeny v § 92a zákona č. 235/2004 Sb.
o DPH, v platném znění.
Ivana Dražilová, ved. odd. vyměřovacího
Finanční úřad v Říčanech
UPOZORNĚNÍ NA MOŽNOST OČKOVÁNÍ PROTI TUBERKULÓZE
Touto cestou upozorňujeme rodiče nově narozených
dětí a 11letých dětí na možnost preventivního očkování
proti tuberkulóze. Toto očkování je v současné době povinné
jen pro vybrané skupiny. V ostatních případech záleží na rozhodnutí rodičů. My toto očkování doporučujeme provést
u nově narozených dětí v období od 6. měsíce do 9. měsíce
věku dítěte. U 11letých doporučujeme provést kontrolu obranných látek a v případě negativního výsledku provést revakcinaci.
Že tuberkulóza je stále hrozbou, a to i v Evropě, dokládá
poslední zpráva Světové zdravotnické organizace z r. 2011,
podle které je v současné době v Evropě hlášeno 440 000 případů onemocnění touto nemocí a z toho u 81 000 případů
WWW.KOSTELECNCL.CZ I
Rodiče, kteří budou mít zájem o toto očkování,
se mohou objednat na telefonu 607 945 627 nebo na
pevné lince 323 601 003.
prim. Pavla Nykodýmová
plicní oddělení Říčany, 17. listopadu 230
ZÁPIS DO 1. TŘÍD
K zápisu do 1. tříd se dostavilo celkem 109 dětí ze spádové oblasti školy i z jiných obcí. Potěšila
nás nejen velká účast budoucích prvňáčků, ale i jejich dobrá nálada, ochota spolupracovat a jejich nadšení.
Většina dětí hravě zvládla rozhovor s paní učitelkou i připravené úkoly. Rodiče se mohli během zápisu také obrátit na školní
psycholožku Mgr. Martinu Veselou, která byla po celou dobu
zápisu přítomna.
Už teď se těšíme na nejméně 84 prvňáčků, kteří budou od
příštího školního roku naši školu navštěvovat, rodiče zbývajících dětí vyřizují vyšetření nutná k odložení školní docházky
o jeden rok, někteří z nich ještě nejsou rozhodnuti, zda o odklad
pro své dítě požádají.
Věříme, že si děti odnesly z prvního setkání s paní
učitelkou a se školou pěkný zážitek.
Text a foto Jitka Kunteová
Budoucí prvňáček u zápisu s paní učitelkou
ZÁKLADNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA V KOSTELCI N. Č. L. INFORMUJE
Den otevřených dveří
Základní škola a Praktická škola, K Jatkám 748 si
vás dovoluje pozvat na Den otevřených dveří,
který se bude konat v pátek 30. 3. 2012 od 9
do 16 hodin a v sobotu 31. 3. 2012 od 9 do
12 hodin. V tyto dny se bude v naší škole konat zároveň i Velikonoční výstava.
Budeme vás informovat o projektu, který se realizoval v naší
škole za finanční podpory Evropského zemědělského fondu pro
rozvoj venkova.
Touto cestou děkujeme MAS Podlipansko, MěÚ Kostelec nad
Černými lesy za pomoc s realizací projektu (včetně firmy KOMPRES) a také sponzorovi projektu, panu Ing. Petru Votavovi, který
věnoval 10 000 Kč na vybavení. Poděkování patří i našemu KRPŠ,
který zakoupí koberec do relaxační místnosti (herny) - která vznikla realizací projektu.
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Přijímací řízení do Praktické školy dvouleté Kostelec n. Č. l., obor vzdělání 78-62-C/002 se bude konat
v 1. kole dne 23. 4. 2012 od 9 do 12 hodin v budově ZŠ a Praktické školy Kostelec n. Č. l., K Jatkám 748.
Škola je vhodná pro bývalé absolventy „zvláštních škol“,
kteří nemají střední vzdělání, nebo pro absolventy ZŠ,
kteří školu ukončili v nižších ročnících (vhodné pro žáky
s LMP a STMP).
Bližší informace:
tel. 321 697 002, email: [email protected],
stránky školy www.skola.kostelec.info.
Za školu Pavla Rývová, ředitelka školy
AKTUÁLNÍ / ŠKOLSTVÍ
nezabírá léčba antibiotiky. Právě stále větší výskyt rezistentních forem tuberkulózy potvrzuje význam prevence. Světová
zdravotnická organizace proto vyzývá jednotlivé státy, aby přijaly preventivní opatření. Jedno z nich je očkování. Další informace o této nemoci najdete na webových stránkách
www.sspf.cz.
7
ŠKOLSTVÍ / KULTURA
8
I ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 2/2012
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ
ŠKOLY V KOSTELCI N. Č. L.
PRO ŠKOLNÍ ROK 2012–2013
MUZEUM HRNČÍŘSTVÍ
INFORMUJE
Neznámí hrdinové II. sv. války z našeho kraje
Zápis se uskuteční od 16. do 18. dubna 2012
v době od 8.00 do 13.00 hod. v budově mateřské
školy.
S sebou vezměte tyto doklady:
• průkaz totožnosti zákonného zástupce, doklad pro doložení trvalého bydliště, očkovací průkaz dítěte.
Informace: www.skolkakostelec.cz
kriteria pro přijetí
žádost o přijetí
lékařské potvrzení
Zájemce srdečně zveme.
Tento měsíc máme příležitost si v muzeu připomenout osudy našich krajanů, kteří se zapsali do historie II. sv. války. Byli to
kapitán K. Pavlík (protektorát), letec a tankista plukovník K. Vejvoda
(Španělsko a SSSR), letec – rotný
J. Kotrch (V. Británie), letec – generál F. Půda (Francie a V. Británie) a major T. Mirkovič (Jugoslávie).
V rámci této výstavy se bude promítat v pátek 24. 2. 2012
v 18 hod. v muzeu k letošnímu 70. výročí zavraždění R. Heydricha čs. film Atentát z roku 1964, režie J. Sequens, kterým si
připomeneme hrdinský čin našich parašutistů.
Výstava potrvá od 2. 2. do 25. 2. 2012.
Tímto zveme všechny zájemce o tuto válečnou tematiku.
Na březen 2012 Muzeum hrnčířství připravuje výstavu BarboMiroslava Fehérová
ředitelka školy
ry Veselé – Obrazy.
I nadále v muzeu pokračuje výstava Osobnosti Podlipanska.
Jiří Filípek, muzeum, Jiří Bohata
[email protected]
PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÉHO CHRÁMOVÉHO
SBORU CHORUS ANGELICUS V KOSTELE SV. JANA KŘTITELE
Jak už se pomalu stává tradicí, v prosinci se v době ad-
smutnou událostí, tento den zemřel Václav Havel. Ve své řeči
ventu uskutečnil v kostele sv. Jana Křtitele koncert chrámové-
režisérka a dokumentaristka Helena Třeštíková při křtu CD,
ho sboru CHORUS ANGELICUS. Krásný zpěv, světlo desítek
které nazpíval sbor, vzpomněla v kontextu tohoto předvánoč-
svíček vytvořily jedinečnou atmosféru, která byla umocněna
ního času lásky a dobré vůle poselství pana prezidenta:
„Pravda a láska zvítězí.“ Myslím si, že jsme v tuto chvíli všichni, co jsme byli účastníky této události, tomu uvěřili.
Účast na koncertu byla velká, kostel byl naprosto zaplněn.
Zpěvačky věnovaly výtěžek z dobrovolného vstupného na údržbu a opravy kostela. Vybralo se 3 932 Kč.
Děkujeme zpěvačkám i všem, kteří pomáhali tuto
akci organizačně zajišťovat.
Text Zdeněk Hůla
Sbor Chorus Angelicus a paní Helena Třeštíková při křtu CD
Foto Michal Třeštík
WWW.KOSTELECNCL.CZ I
9
A JAK KOMUNIKUJETE S ÚŘADEM VY?
s ním pracovat. Je možné přizvat k rozhovoru jednoduchým způsobem další úředníky. Neslyšící občan může využít online tlumočení do znakového jazyka, kdy se třetím virtuálním účastníkem návštěvy stává službu konající pracovník celorepublikového
online tlumočnického centra a simultánně překládá vzájemný
rozhovor úředníkovi do českého jazyka a neslyšícímu do znakového jazyka,“ společně vysvětlují Marie Horáková, ředitelka
APPN, o.s., a Jaroslav Čech, ředitel společnosti, která software
vyvinula.
V praxi to vypadá tak, že na webové stránce úřadu je umístěn
graficky provedený příznak či logo, které signalizují, zda úředník
momentálně je, či není online k dispozici. Občan na tento příznak jen klikne a dostane se do virtuálního prostředí online kanceláře příslušného úředníka, požádá o vstup (tedy „zaťuká na
dveře“) a po povolení vstupu (tedy po „vyzvání“) vstoupí. Ve virtuální kanceláři lze využít videorozhovor nebo chat. Občan komunikuje z pohodlí domova prostřednictvím počítače a internetu.
Vítejte ve 21. století.
Marie Horáková a Jaroslav Čech
APPN, s.r.o.
PLESOVÁ SEZONA
šé, které slyšíte ze všech stran,
ale doba není nejlepší, nejšťastnější a nejbohatší, a tak
stejně jako spousty dalších
záležitostí i zábava se nám
vzdaluje. Ale není to škoda?
Nemělo by platit svěrákovské
„Není nutno, aby bylo přímo
veselo, hlavně nesmí býti
smutno, natož aby se brečelo?“ Neseďte doma u televize,
kde stejně nic nedávají, u počítače, do kterého koukáte ce- Předtančení z plesu města 2011
lý den v práci – vezměte se za ruku a vzpomeňte si, jaké to
bylo dřív..., hezky se obléct a vyrazit do společnosti. Pobavit
se s přáteli, zatančit si a zapomenout na každodenní starosti,
pojďme a naučme to znovu nejen sami sebe, ale i naše děti!!!
Spoustu krásných zážitků na plesech, bálech, posledních
lečích, maškarních a zábavách vám přeje
Kristýna Bürgerová, taneční mistrová TŠ Bolero.
foto Štěpán Votava
... Smím prosit, vážení čtenáři?
Tato věta má pro mne momentálně dva významy - první je,
zda-li vás mohu poprosit o chvilku času ke čtení a zamyšlení,
a druhým je vyzvání partnerky – partnera k tanci.
Tedy k tomu prvnímu „po delší době bych vás všechny ráda pozdravila prostřednictvím Kosteleckého zpravodaje“.
Jsou to již dva roky, co jsem se s vámi nemohla vidět v prostředí mně nejbližším – na tanečním parketě. Prosím, nezatracujte mne ani taneční kurzy, já jsem to ještě nevzdala a stále se snažím s „větrnými mlýny“ bojovat. I když jsem lesní
samotář, po společnosti s vámi a vašimi dětmi se mi stýská
a jen mi zbývá pevně věřit, že se opět podaří historii tanečních
v Kostelci obnovit.
... jsme uprostřed plesové sezony, která začíná maturitními plesy na podzim a končí květinovými plesy – věnečky – na
jaře. Věta „Smím prosit“ je pro všechny tancechtivé krásná
a vzrušující, naskakuje při ní husí kůže a nikdy se neodpovídá ne, nebo to tak aspoň dřív bylo. Už to možná zní jako kli-
SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA / PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
Existují skupiny obyvatel, pro které návštěva úřadu není jednoduchou záležitostí. Obecní či městský úřad je
sice většinou umístěn v dosahu bydliště návštěvníka,
je bezbariérový, i vozíčkář se v něm dokáže pohybovat.
Přesto může být pro člověka se zdravotním postižením
zdolání trasy mezi bydlištěm a úřadem větší komplikací, než by se na první pohled zdálo, zvláště v zimním
období. Problémy nekončí ani na samotném úřadu –
kolik úředníků dokáže komunikovat třeba s člověkem
od narození neslyšícím, který má potíže s porozuměním psanému textu a jeho mateřským jazykem je znakový jazyk?
Ve spolupráci s občanským sdružením APPN, které se, mimo jiné, věnuje zavádění moderních technologií do komunikace
neslyšících, bylo právě s ohledem na potřeby zdravotně postižených přizpůsobeno softwarové prostředí ONIF, umožňující online
rozhovor úředníka s občanem prostřednictvím internetového připojení, s vizuálním kontaktem a archivací záznamu z návštěvy.
„Projekt Virtuální úřad umožňuje, aby občan navštívil úředníka v jeho virtuální kanceláři na internetu. Oba se navzájem vidí a hovoří spolu, záznam návštěvy lze následně uložit a dále
10
I ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 2/2012
VOLNÝ ČAS
KALENDÁŘ AKCÍ POŘÁDANÝCH V ÚNORU A BŘEZNU 2012
Čt
2. – 25. 2. 10.00 – 12.00 hod.
Výstava - Neznámí hrdinové II. sv. války
z našeho kraje
Muzeum hrnčířství
Út
14. 2.
10.00 – 12.00 hod.
15.30 – 16.00 hod.
16.00 – 17.00 hod.
16.00 – 18.00 hod.
18.00 – 19.00 hod.
_
_
_
_
RC Tudyznudy a hrátky s batolátky
Angličtina pro nejmenší
Keramika
Logopedie
Jóga pro dospělé
OS Tudyznudy,OÚ
RC Kolečko
RC Kolečko
OS Tudyznudy,OÚ
RC Kolečko
St
15. 2.
15.30 – 16.30 hod.
16.10 – 17.10 hod.
18.00 – 19.00 hod.
_
_
AJ pro děti (všechny)
Zvídálek / Keramika
Zdravotní cvičení pro ženy
OS Tudyznudy,MŠ
OS Tudyznudy,OÚ
OS Tudyznudy,OÚ
Čt
16. 2.
08.00 – 09.00 hod.
16.30 – 17.30 hod.
18.30 hod.
_
_
Kruhový trénink s Kamčou
Taneční a pohybová průprava pro děti (4-8 let)
Večerní keramická dílna pro dospělé s Léňou
OS Tudyznudy,OÚ
OS Tudyznudy,OÚ
OS Tudyznudy
Pá
17. 2.
18 hod.
SK Kostelec n. Č. l. – Valná hromada
v restauraci Na Americe
SK Kostelec n. Č. l.
So
18. 2.
20.00 hod.
V. Hasičský ples v sokolovně
SDH Kostelec
Ne
19. 2.
08.30 hod.
Mše svatá za Marii Terezii Savojskou
v kostele sv. Andělů strážných
Římskokat. farnost
Po
20. 2.
08.00 – 09.00 hod.
15.00 – 16.00 hod.
15.30 – 16.30 hod.
17.00 – 18.00 hod.
_
_
_
_
Kruhový trénink s Kamčou
Keramika pro děti (pouze pro MŠ)
Šikula
Cvičení pro děti (4-7 let) na gymbalech
a overbalech
OS Tudyznudy, OÚ
OS Tudyznudy, MŠ
RC Kolečko
OS Tudyznudy,OÚ
Út
21. 2.
10.00 – 12.00 hod.
15.30 – 16.00 hod.
16.00 – 17.00 hod.
16.00 – 18.00 hod.
18.00 - 19.00 hod.
_
_
_
_
RC Tudyznudy a hrátky s batolátky
Angličtina pro nejmenší
Volná herna
Logopedie
Jóga pro dospělé
OS Tudyznudy,OÚ
RC Kolečko
RC Kolečko
OS Tudyznudy,OÚ
RC Kolečko
St
22. 2.
15.30 – 16.30 hod.
16.10 – 17.10 hod.
18.00 – 19.00 hod.
_
_
_
AJ pro děti (všechny)
Zvídálek / Keramika
Zdravotní cvičení pro ženy
OS Tudyznudy,MŠ
OS Tudyznudy,OÚ
OS Tudyznudy,OÚ
Čt
23. 2.
_
_
Pá
24. 2.
08.00 – 09.00 hod.
16.30 – 17.30 hod.
18 hod.
Kruhový trénink s Kamčou
Taneční a pohybová průprava pro děti (4-8 let)
Promítání filmu Atentát v Muzeu hrnčířství
OS Tudyznudy,OÚ
OS Tudyznudy,OÚ
Muzeum hrnčířství
So
25. 2.
20.00 hod.
Ples města Kostelce n. Č. l.
Město Kostelec n.Č.l.
Po
27. 2.
08.00 – 09.00 hod.
15.00 – 16.00 hod.
17.00 – 18.00 hod.
Kruhový trénink s Kamčou
Keramika pro děti (pouze pro MŠ)
Cvičení pro děti (4-7 let) na gymbalech
a overbalech
OS Tudyznudy, OÚ
OS Tudyznudy, MŠ
OS Tudyznudy,OÚ
_
_
_
WWW.KOSTELECNCL.CZ I
11
28. 2.
10.00 – 12.00 hod.
15.30 – 16.00 hod.
16.00 – 17.00 hod.
16.00 – 18.00 hod.
18.00 – 19.00 hod.
_
_
_
_
RC Tudyznudy a hrátky s batolátky
Angličtina pro nejmenší
Keramika
Logopedie
Jóga pro dospělé
OS Tudyznudy,OÚ
RC Kolečko
RC Kolečko
OS Tudyznudy,OÚ
OS Kolečko
St
29. 2.
15.30 – 16.30 hod.
16.10 – 17.10 hod.
18.00 – 19.00 hod.
_
_
AJ pro děti (všechny)
Zvídálek / Keramika
Zdravotní cvičení pro ženy
OS Tudyznudy,MŠ
OS Tudyznudy,OÚ
OS Tudyznudy,OÚ
Po
5. 3.
15.30 – 16.30 hod.
_
Šikula
RC Kolečko
Út
6. 3.
15.30 – 16.00 hod.
16.00 – 17.00 hod.
18.00 – 19.00 hod.
_
_
Angličtina pro nejmenší
Volná herna
Jóga pro dospělé
RC Kolečko
RC Kolečko
RC Kolečko
So
10. 3.
Mezinárodní den žen ve Svatbíně
OS Pro Svatbín
15.00 hod.
Muzeum hrnčířství
Základní škola a Praktická škola
nám. Smiřických 41, Kostelec n. Č. l.
Ot. doba: čt, pá, so 10 - 12 13 – 16 hod.
Kontakt: tel.: 321 697 039
e-mail: [email protected], www.kostelecncl.cz
K Jatkám 748, Kostelec n. Č. l.
Kontakt: tel.: 321 697 002
e-mail: [email protected], www.skola.kostelec.info
RC Kolečko
Sbor dobrovolných hasičů
Akce se konají v bývalé jídelně v „sanatorce“,
ul. Kutnohorská v Kostelci n. Č. l.
pondělí a úterý 15.30–19.00 hod.
Kontakt: mobil 725 375 020
e-mail: [email protected], www.rckolecko.cz
http://www.hasici-kostelecncl.cz/
OS TUDYZNUDY
Fara – nám. Smiřických 23
http://www.farnostkostelec.cz/
Akce se konají v Jevanech, Černokostelecká 49,
v barevné tělocvičně, budově OÚ nebo MŠ
Kontakt: mob. 775 723 290
e-mail: [email protected], www.tudyznudy.eu
Sportovní klub Kostelec n. Č. l.
http://www.sk-kostelecncl.cz/
Římskokatolická farnost v Kostelci n. Č. l.
OS Pro Svatbín
http://www.osprosvatbin.cz/
VOLNÝ ČAS
Út
12
I ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 2/2012
VOLNÝ ČAS
VÝHLED KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ŠKOLSKÝCH AKCÍ NA ROK 2012
ÚNOR
2. 2. – 25. 2.
24. 2.
25. 2.
BŘEZEN
10. 3.
11. 3.
17. 3.
30. 3.
31. 3.
březen
DUBEN
7. 4.
8. 4.
21. 4.
30. 4.
duben
KVĚTEN
6. 5.
7. 5.
8. 5.
12. 5.
26. 5.
květen
ČERVEN
1. 6.
2. 6.
21. 6. – 23. 6.
23. 6.
29. 6.
červen
Výstava Neznámí hrdinové II. sv. války z našeho kraje
Promítání čs. filmu Atentát v muzeu
Ples města Kostelce n. Č. l.
Muzeum hrnčířství
Muzeum hrnčířství
Město Kostelec n. Č. l.
MDŽ ve Svatbíně
Okresní halová soutěž
Dětský maškarní karneval + Maškarní pro dospělé
Velikonoční výstava v ZŠ a PŠ a Den otevřených dveří
Velikonoční výstava v ZŠ a PŠ a Den otevřených dveří
Výstava obrazů Šárky Veselé
Bál základní školy
OS Pro Svatbín
SDH Kostelec
SDH Kostelec
Základní a praktická škola
Základní a praktická škola
Muzeu hrnčířství
ZŠ
Vystoupení na Velikonoční mši v kostele sv. Andělů st.
Vystoupení na Velikonoční mši v kostele sv. Andělů st.
Otevírání studánek
Čarodějnice
Pálení čarodějnic a stavění májky ve Svatbíně
Podnikový turnaj v kuželkách
Výstava obrazů Emy Pok – Součkové
Noc s Andersenem
Chorus Angelicus
Chorus Angelicus
RC Kolečko
SDH Kostelec
OS Pro Svatbín
TJ Sokol
Muzeum hrnčířství
ZŠ
Den sv. Floriána – Den otevřených dveří s ukázkou techniky
v hasičské stanici
Kladení věnců
Květnový pochod
Vysmolení
Kostelecké útoky
Keramický den
Vystoupení dětí z MŠ na Keramickém dni
Výstava obrazů Miroslava Pangráce
Vystoupení při vernisáži Mirka Pangráce v muzeu,
koncert s vokální skupinou Pětník
SDH Kostelec
Mezinárodní den dětí ve škole
Olešecká olympiáda
Odpoledne plné her nejen pro děti ve Svatbíně
Cyklistická jízda do Kostelce u Kyjova
Setkání Kostelců ČR v Kostelci u Kyjova
Vystoupení na Setkání Kostelců v Kostelci u Kyjova
Konec školního roku
240. výročí úmrtí vévodkyně Marie Terezie Savojské
Den otevřených dveří u příležitosti 30. výročí otevření
Mateřské školy v Kostelci n. Č. l.
Dětské sportovní odpoledne na Americe
Výstava soch autorky Evy Roučky
ZŠ
RC Kolečko
OS Pro Svatbín
Město Kostelec n. Č. l.
Město Kostelec n. Č. l.
Chorus Angelicus
ZŠ
Muzeum hrnčířství
Mateřská škola
Město Kostelec n. Č. l.
TJ Sokol
Černokostelecký pivovar
SDH Kostelec
Město Kostelec n. Č. l.
Mateřská škola
Muzeum hrnčířství
Chorus Angelicus
SDH Kostelec
Galerie Svatoš
WWW.KOSTELECNCL.CZ I
13
Chorus Angelicus
ČERVENEC
Kostelecké hudební potkávání
Výstava grafik, knižní tvorby a plakátů Jiřího Šalamouna
Město Kostelec n. Č. l.
Muzeum hrnčířství
SRPEN
Výstava grafik, knižní tvorby a plakátů Jiřího Šalamouna
Muzeum hrnčířství
Posvícenská zábava
Dny evropského dědictví
Kostelecké posvícení
Zahájení nového školního roku
Vítání prvňáčků
XXII. Setkání
Vykulení sudů
Kostelecké putování
Svatbínský cyklovidlák
Svatbínské posvícení
Výstava akvarelů Ignáce Koidla
Závěrečné kolo Podlipanské ligy na hřišti Amerika
Vystoupení na mši v kostele sv. Andělů strážných
Kolvětrání
SDH Kostelec
Město Kostelec n. Č. l.
ZŠ
Město Kostelec n. Č. l.
Ateliér GH
Černokostelecký pivovar
RC Kolečko
HC Svatbín, OS Pro Svatbín
HC Svatbín, OS Pro Svatbín
Muzeum hrnčířství
SDH Kostelec
Chorus Angelicus
OS Asanace
Dýňová slavnost
Kladení věnců
Výstava obrazů Jaroslava Bartůňka
Podzimní výstava
RC Kolečko
Město Kostelec n. Č. l.
Muzeum hrnčířství
ZŠ a PŠ
Maudi Cup (závod na horských kolech)
Lampiónový průvod a Halloweenská diskotéka ve Svatbíně
Den veteránů padlých ve válečných konfliktech
Adventní setkání ve Svatbíně
Patchwork – Renata Stehlin
Adventní řemeslný jarmark + Vánoční trhy v ZŠ
Vystoupení dětí z MŠ na Adventním řemeslném trhu
při rozsvěcení vánočního stromu
Pohár hejtmana Davida Ratha v kuželkách
Vystoupení na mši v kostele sv. Martina v Kozojedech
TJ Sokol, Maudi
OS Pro Svatbín
Město Kostelec n. Č. l.
OS Pro Svatbín
Muzeum hrnčířství
OS Maetus, ZŠ
Mateřská škola
TJ Sokol
Chorus Angelicus
Divadélko pro děti a Mikulášská nadílka ve Svatbíně
Rozsvícení vánočního stromku ve Svatbíně
Betlémské světlo
Výstava obrazů Jarmily Veselé
Předvánoční koncert
Dětská mikulášská zábava
Předvánoční koncert v kostele sv. Jana Křtitele
Sbírka na adventní koncerty
OS Pro Svatbín
OS Pro Svatbín
Město Kostelec n. Č. l.
Muzeum hrnčířství
Městský úřad
SDH Kostelec
Chorus Angelicus
ZŠ
ZÁŘÍ
1. 9.
1. 9. – 2. 9.
3. 9.
8. 9.
16. 9.
22. 9.
září
ŘÍJEN
19. 10.
26. 10.
říjen
LISTOPAD
3. 11.
9. 11.
18. 11.
listopad
PROSINEC
5. 12.
9. 12.
24. 12.
prosinec
Junák Kostelec n.Č.l.
ZŠ
(změna v akcích během roku vyhrazena)
VOLNÝ ČAS
Vystoupení při návštěvě kardinála D. Duky v kostele,
koncert v kostele sv. Jana Křtitele
Otevřený lukostřelecký turnaj
Rozloučení 9. tříd
VOLNÝ ČAS
14
I ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 2/2012
BĚŽTE DO PRČIC!
Ano! A proč ne i z Kostelce n. Č. l.? Proslulá šlapanice se blíží, tak proč letos nevyrazit hromadně z Kostelce? Letos 19. května!
Případní zájemci, piště na e-mail: [email protected] nebo
volejte na 311 240 915, odd. kultury MěÚ a dle zájmu vás budeme
informovat o možné hromadné dopravě servisním vozidlem.
Hana Flusserová, odd. kultury
[email protected]
„Nejpravděpodobnější je, že na kašně býval erb Liechtensteinů,
který se nelíbil novým majitelům, kteří ho odstranili a erby sládků již
nenahradili. Je tu ještě jedna zajímavost, která ale s kašnou nesouvisí.
Napadlo někoho, že jména prakticky všech významnějších kosteleckých sládků začínala na písmeno B?“, dodává Milan Starec.
NA NÁDVOŘÍ OBNOVÍ KAŠNU
Že industriální stavby nebývaly ryze účelové, ale naplňovaly i nejedno estetické hledisko, se zájemci mohli dozvědět
na loňském cyklu seminářů připravených Pivovarským muzeem v Kostelci nad Černými lesy. Na stejném místě brzy
uvidí, že dřívější stavebníci skutečně oceňovali i jiné hodnoty než pouhou funkčnost stavby.
Běžnou součástí pivovarů bývaly kašny. Šlo o zdroje vody i ozdobu
celého areálů, mnohé se zachovaly až do dnešních dnů.
Varna na místě, kde by měla být kašna
Letošní rok bude již tradičně v muzeu plný zajímavých akcí. Za nejvýznamnější majitele považují květnové Vysmolení. Návštěvníci uvidí
jinde již nepoužívané vysmolování dřevěných sudů, a dokonce dostanou možnost ochutnat pivo, které v nich zrálo.
Foto a text Pavel Pávek
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
PRO SVATBÍN
Milan Starec (vpravo)
„Jednu takovou najdete třeba v pivovaru v Uhřiněvsi a za čas se
objeví i na našem nádvoří. Kdysi tu stávala, na nejstarších plánech se
dá najít. Kdy, proč a jak zanikla, se neví, stejně jako neznáme ani její
podobu, nenašli jsme ji ani na žádné ze starých totografií, nevzpomínají na ni ani nejstarší lidé, kteří v pivovaru pracovali. Existenci fontány ale potvrzuje i potrubí vedené do míst, kde stávala, a kameny, ze kterých byla vlastní nádrž,“ vysvětluje Milan Starec z Pivovarského muzea.
Kameny, dnes součást dlažby, poslouží opět k původnímu účelu,
fontána, ale bude jen dekorací, praktické využití je při dnešních technologiích vlastně zbytečné. Nic se dnes neví ani o výzdobě kamenné
nádrže na vodu, ale v jiných pivovarech byly obvykle ozdobené erby
majitelů, případně sládků, že něco podobného bývalo i v Kostelci, nejde vyloučit, ale ani potvrdit. Jistý ale je raritní tvar kašny. Stávala před
polygonálním žentourem a jejich půdorysy byly totožné. Stejně jako
půdorys celého původního areálu představovaly osmiúhelník.
V neděli 15. ledna ve tři hodiny odpoledne jsme se vydali ke krmelci v blízkosti Svatbína, do kterého jsme položili mnoho jablíček, mrkviček, žaludů, kaštanů a dalších dobrot. Děti se dozvěděly něco málo
o stopách zvířátek a listech stromů.
Doufáme, že se akce zúčastněným líbila a že zvířátkům „dárečky“
od dětí pomohly lépe přežít pro ně nepříznivé počasí.
V měsící březnu se bude ve Svatbíně konat oslava MDŽ. Vystoupí
při ní místní děti. Zvány jsou nejen ženy, ale i muži – vždyť ti k takové
oslavě už odedávna patří!
Děti přinesly ke krmelci spoustu dobrůtek pro zvířátka
Bližší informace naleznete na www.osprosvatbin.uvadi.cz a na vývěsce na svatbínské návsi.
Za OS Pro Svatbín Eva Havlová
Foto archiv OS Pro Svatbín
WWW.KOSTELECNCL.CZ I
přes Pacifik, Kanadu, Atlantik do ČSR, kam přijel 29. 7. 1920.
Velitelé pluku: R. Gajda, Jančík, Váňa.
Černokosteláci bojující v 7. střel. pluku
Dlouho ti trvalo, než jsi mi první pusu dal.
V rozmazanou šmouhu
změnil se mi kolem kraj.
Cítím, že jsem slabá v kolenou.
• Pačes Jaroslav, (1891 – ?), narukoval k 36. střel. pluku, obchodní příručí.
• Vondráček Václav (? – 19. 10. 1918) padl v boji u Birmi, sloužil u 3. roty, jeho jméno je napsáno na pomníku padlých na
nám. Smiřických.
V deníku V. Záruby (1894 – 1972) od 5. střel. pluku jsem nalezl
tento zápis: „Dne 11. 11. 1918 předčasně skonal zasažen nepřátelskou kulí do prsou při nástupu u tatarské Birmi Permská gubernie
Vondráček Václav, střelec 7. střel. pluku. Pochován na tamějším
hřbitově. Lehká budiž mu sibiřská zem!“
• Fousek Václav, (1891 – ?), narukoval k 36. střel. pluku (později přešel k 9. střel. pluku).
Připravuje Jiří Bohata
Byla jsem zakletá princezna.
Polibkem tvým vzbuzená.
Tak tě prosím, jen pevně mě chyť.
Dívej se do mých očí, hvězdný třpyt odráží se v nich.
8. STŘELECKÝ PLUK SLEZSKÝ
Láska
Když mluvíš, oči přivíráš,
jako když ti do nich slunce svítí.
Soustředíš se na svý mluvení,
ignoruješ lásky vábení.
Visím na tvých rtech a z tvých
slov každé druhé pochytám.
Je to k smíchu, je to k pláči.
My dva – v lásce spoluhráči?
MaB
Kresba Jiří Filípek
7. STŘELECKÝ PLUK
TATRANSKÝ
Vznikl 26. 6. 1917 v Borispolu jako 4. náhradní prapor. Od
28. 7. 1917 byl pluk zařazen do 2. střel. divize. Po odchodu čs. sboru z Ukrajiny byl zařazen mezi 1. čs. jednotky přepravované do
Vladivostoku. V červnu 1918 byl zařazen do Vladivostocké skupiny.
Zúčastnil se bojů u Vladivostoku, Nikolska Ussurijského, Nižného
Tagilu a Kunguru. Od jara 1919 pluk střežil magistrálu v oblasti
Marijinska a Irkutska.
Pluk vznikl 25. 6. 1917 v Berezani jako 3. záložní prapor čs. střelecké brigády a 16. 8. 1917 byl označen jako Tatranský. Ryze slovenská byla jen 12. rota. Pluk byl postaven do prosince 1917 a zařazen do II. střelecké divize. Zúčastnil se bojů u Bachmače, Marjinska,
Novonikolajevska, Irkutska, Kaulu, Čeljabinska, Tomska a Krasnojarska. Magistrálu střežil v úseku Novonikolajevsk – Tomsk. V bojích padlo 213 příslušníků pluku. Do 24. 4. 1920 byl pluk soustředěn ve Vladivostoku, odkud se loďmi Ixion, Czaritza a Belgic přepravil
Vojáci 8. pluku v kanadském táboře Valcartier
Dekret z depozitáře Muzea hrnčířství
Do Vladivostoku odjel na jaře 1918 a jako 29. transport 6. 6. 1920
odplul přes Pacifik do kanadského Vancouveru loďmi M. S. Dollar
a Belgic a z Quebecu přes Atlantik lodí Valencia do ČSR.
Pluk měl celkem 6 300 mužů, z toho 366 důstojníků. Během bojů padlo 190 vojáku tohoto pluku. Dále bylo 17 nezvěstných a 400 raněných. Mezi veliteli byli také L. Prchala, J. Kvapil a F. Nosál.
3. prapor stejnojmenného pluku se pod velením našeho krajana, kapitána K. Pavlika, statečně postavil německým okupantům ve
Frýdku Místku 14. – 15. 3. 1939.
VOLNÝ ČAS / HISTORIE
BÁSNIČKA NA ÚNOR
15
16
I ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 2/2012
HISTORIE
Černokosteláci bojující v 8. střel. pluku
• Drvoštěp Antonín (1891 – ?), narukoval k 36. pěš. pluku, po
zajetí prohlášen za nezvěstného. Jeho jméno je uvedeno na pomníku padlých, ale jak se později ukázalo, neprávem. Roku
1933 se ozval dopisem bratrovi o finanční pomoc.
• Kudláček František (1889 – ?), narukoval k 10. zem. pěšímu
pluku, poté u štábu 3. střel. divize.
• Melinger Jaroslav (1896 – ?), konzul, oficiál, narukoval k 32.
pěš. pluku.
• Navrátil František (1895 – ?), hrnčíř, obecní strážník, narukoval k 44. pěš. pluku.
• Pivoňka Karel (1889 – ?), poštovní zaměstnanec, narukoval
k 36. pěš. pluku.
• Procházka Antonín (10. 7. 1893 – 31. 10. 1920), kožešník, bytem Kutnohorská 305, narukoval k 36. pěš. pluku, zajat byl
15. 5. 1915 v Karpatech, do čs. vojska vstoupil 18. 10. 1917
v Borispolu k 1. rotě. Ze zdravotních důvodů byl evakuován lodí Scotland – Maru 22. 11. 1919 do vlasti, kde na následky válečných útrap doma umírá. Jeho jméno je uvedeno na pomníku padlých na náměstí.
Připravuje Jiří Bohata
Antonín Procházka v rakouské uniformě – foto z náhrobku rodiny Procházkovy
VÝZNAMNÉ VÝROČÍ
Naše město a okolní obce jsou nesmazatelně spjaty s významnou osobností rodu Lichtenštejnů – Marií Terezií Savojskou, vévodkyní z Lichtenštejna
(11. 5. 1694 – 20. 2. 1772). Od její smrti letos uběhne dlouhých 240 let a naše město ve spolupráci
s Římskokatolickou farností bude pořádat na její
počest vzpomínkové akce.
Jako první se bude konat k výročí jejího úmrtí mše svatá,
která proběhne v neděli 19. 2. 2012 od 8.30 hod. v kostele
sv. Andělů strážných.
O připravovaných akcích vás budeme včas informovat prostřednictvím Černokosteleckého zpravodaje. První článek o této
šlechtičně připravil p. Richard Jozíf. Toto pojednání vám ve zpravodaji přinášíme.
Hana Flusserová, odd. kultury
Marie Terezie Savojská
V dějinách našeho kraje nebylo mnoho takových mecenášek,
jako byla tato vévodkyně Marie Terezie Anna Felicitas. Narodila
se 11. května 1694 a byla čtvrtou dcerou a sedmým dítětem
z dvanácti potomků knížete Jana Adama z Lichtenštejna a kněžny Edmundy, rozené hraběnky z Ditrichštejna.
Když oba její bratři předčasně zemřeli, otec se rozhodl zajistit bohaté dědictví pro svých pět dcer, a to na úkor lichtenštejnského rodového svěřenectví, protože se nesnášel se svým synovcem, knížetem Antonínem Floriánem, který se stal v roce 1712
hlavou rodu.
A tak se v roce 1712 ujala osmnáctiletá princezna Marie
Terezie rozlehlého panství Černý Kostelec (od roku 1920 Kostelec nad Černými lesy), Škvorec, Uhříněves, Plaňany a Čechy
pod Kosířem. Její strýc vyvolal soudní boj o dědictví a vysoudil
plaňanské panství, jeho syn Josef Jan Adam ho však po čase
prodal vévodkyni zpět. Marie Terezie se ukázala jako dobrá hospodářka a otcovo dědictví rozmnožila o mnoho dalších panství
a statků. Roku 1760 získala Kounice u Českého Brodu a o čtyři
roky později např. Rataje nad Sázavou. Podle údajů z roku 1741
byla příjmem 62 967 zlatých z dominikálu devátou nejbohatší
vrchností v Českém království.
Dne 24. října 1713 se v zámecké kapli sv. Vojtěcha konala svatba. Jejím manželem se stal nejstarší synovec proslulého maršála Evžena Savojského polní podmaršál a nositel řádu Zlatého
rouna Tomasso Emanuel, vévoda de Savoy-Carignan, princ z Piemontu, markrabě de Saluzzo, hrabě de Soissons (1687– 1729).
Za necelý rok se jim narodilo jediné dítě – syn Eugen Jean
WWW.KOSTELECNCL.CZ I
me 275 let našeho kostela, jenž se v roce 1754 stal farním).
Hned po dostavbě zde konal svou úspěšnou misii známý jezuita
Antonín Koniáš. Chrám byl postupně dovybavován i v následujících letech. Fr. R. Koliander tehdy požádal pražského arcibiskupa, aby směl do nového chrámu přenést i gotickou Madonu
z Tismic na tehdejším Černokosteleckém panství. V roce 1739
mu vévodkyně věnovala pět oltářů – hlavní (na vrcholu oltáře je
archanděl Rafael s Tobiášem) a čtyři postranní (sv. Anny, sv. Jáchyma, sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie Královny). Autorem těchto barokně-klasicistních oltářů
je vídeňský sochař Gottfried Fritsch.
Městečko Kostelec propustila z poddanosti 14. března 1736 (na přímluvu
tehdejšího faráře Františka Rafaela
Koliandera). Zakládala a finančně podporovala také obecní školy a svou
školskou reformou z 15. srpna 1755
zřídila nadaci na jejich vydržování. Tím
osvobodila své poddané od školních
platů. Za to se měli učitelé každou sobotu s dětmi pomodlit v kostele růženec, litanie k Panně Marii a Salve Regina. V roce 1760 koupila Kounice
a hned následujícího roku zde zřídila
školu (současně se školami ve Vyšehořovicích a Mochově) a v roce 1763
v Kounicích obnovila špitál. Dne 14. března 1763 zbavila měšťany v Černém Kostelci roboty.
Dokončení příště.
Richard Jozíf
Převzato z Kosteleckého Anděla 1/2012.
Foto převzato z cs.wikipedia.org.
POZVÁNKA
NA VALNOU HROMADU
OS Sportovní klub Kostelec n. Č. l.
– výbor fotbalového „SK“ zve všechny
své členy na ŘÁDNOU VALNOU
HROMADU, která se koná v pátek
17. 2. 2012 od 18.00 hod. v restauraci Na Americe, Kostelec n. Č. l.
Výbor SK Kostelec n. Č. l.
(pozvánka v plném znění byla zveřejněna v ČZ č.1/2012)
HISTORIE / SPORT
Francois, vévoda de Soissons (1714–1734). Vévodský pár pak
žil střídavě na panstvích v Čechách a v paláci ve Vídni. Velmi
šťastné manželství skončilo, když se vévoda na honu v kolodějské oboře nakazil neštovicemi a 28. října 1729 zemřel. S vojenskými poctami byl pohřben v Savojské kapli chrámu sv. Štěpána
ve Vídni, kterou nechala vybudovat jeho žena. Další tragédií v životě vévodkyně se stala smrt jediného syna, který čtrnáct dní po
sňatku v zastoupení s Marii Teres, vévodkyní di Massa, princeznou di Carrara (1725–1790), zemřel 23. září 1714 na zimnici ve
vojenském táboře u Mannheimu.
Vévodkyně pak obrátila svou mysl
k charitě a spasení. Ještě spolu s manželem dali nedaleko černokosteleckého zámku postavit špitál pro dvanáct
mužů a dvanáct žen a mnoho peněz
věnovali na jiné dobročinné účely.
Zakládací listina špitálu nese datum
5. ledna 1732 a je zapsána v Zemských
deskách. Prvním zámeckým kaplanem
a správcem špitálu byl P. Benedikt
Herman, mnich z řádu sv. Benedikta
z kláštera Sázavského. Na výslovné přání
vévodkyně byl špitál postaven pod patronát sv. Amadea Savojského a sv. Jana
Nepomuckého, k nimž se zde měla pěsMarie Terezie Savojská
tovat zvláštní úcta.
Do paměti lidu se – lidově nazývaná Savojka či Cafojka – zapsala svou velkou dobročinností. Finančně podporovala mnohé
z kostelů na svých panstvích. Založila i mnoho nových far a kostelů, ostatní nechala opravit. Na zdejší kostely věnovala přes
13 000 zlatých a za to byli faráři povinni každé čtvrtletí sloužit
mši svatou za spásu její duše. Teprve pod její správou se náš
kraj vyrovnal s ničivými následky třicetileté války. Byla dotvořena síť osad a komunikací. Tato hluboce věřící vévodkyně se zastávala svých poddaných a bojovala proti korupci úředníků svého panství. V roce 1766 vydala nařízení: „Oni poddaní, kteří by
od našich úředníků hospodářských nedovoleným způsobem byli utlačováni a ve svých spravedlivých požadavcích bez daru vyřízení od nich obdržeti nemohli a ostýchali se, jak v tomto případě jest nařízeno, stížnost svou hospodářskému radovi žalobně
přednésti, ti a takoví mají své stížnosti přímo na nás, jakožto nejmilostivější vrchnosti buďto písemně nebo sami osobně vznést,
kdež jim dveře otevřeny zůstávají.“ Zároveň nařídila, že vesničtí,
neznající němčinu, mohou se na ni obracet se stížností suplikami napsanými česky.
Protože Kostelec neměl vlastní kostel, nechala na náměstí
postavit kostel svatých Andělů strážných (byl vysvěcen 25. listopadu 1737 Františkem Rafaelem Kolianderem, letos tedy oslaví-
17
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
18
I ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 2/2012
ODPADOVÉ OKÉNKO
Jak třídit? Pár otázek a odpovědí.
1. Dělám správně, když vhazuji do kontejneru pro plast kromě
pet lahví i všechny sáčky od pečiva, které přinesu z obchodu,
sáčky od jiného zboží nebo plastové výlisky zbavené papírového
přílepu?
Ano, je pravděpodobné, že tyto odpady do plastů třídíte správně.
2. Je třeba před vhozením do kontejneru odstranit z PET lahve
víčko a etiketu?
PET láhve můžete do kontejneru vhazovat s etiketou i víčkem. Obojí bude
při dalším zpracování automaticky odděleno. PET láhve sešlápněte, nasaďte víčko a to již neutahujte!!! Nesešlápnuté láhve jsou objemné, a tím zdražují přepravu, komplikují manipulaci, a recyklace se tak stává nákladnější.
3. Musím před vhozením do kontejneru kelímky od jogurtů a jiných potravin důkladně vymývat?
Drobné znečištění obalů nevadí. Stačí tedy, když potravinu důkladně dojíte
nebo z kelímku pořádně vyškrábnete. Ale je lepší je lehce vypláchnout vlažnou vodou, protože při delším skladování doma by mohly být cítit. Navíc
mastné obaly či obaly se zbytky potravin omezují následnou recyklaci.
4. Musím sešlapávat PET lahve a nápojový karton před vytříděním?
Sešlapávaní, mačkání a kroucení těchto odpadů je velmi vhodné jak pro
skladování, tak i následnou přepravu. Takto zmenšených odpadů se do kontejneru vejde cca 4x více. Některé kontejnery na nápojový karton jsou navíc konstruovány tak, aby do nich nešlo vhodit nezmáčknutý obal. Sníží se
tak přepravní náklady. Zároveň doporučujeme vyhnout se lisům na PET
lahve - jimi slisované lahve dělají problémy v dalším zpracování.
5. Patří do tříděného odpadu plastové obaly od kosmetiky?
V tomto případě se nejedná o žádné nebezpečné látky, stačí tedy, když zbytky kosmetických přípravků jako jsou mýdla, šampony, krémy zcela spotřebujete. Do kontejneru na tříděný odpad pak můžete klidně prázdné obaly
vhodit.
Papír
1. Co je pravdy na tom, že papírový obal od vajíček nepatří do
modrého kontejneru?
Obal od vajíček je vyrobený z nejméně kvalitních papírových vláken. Jeho
další zpracování je velmi problematické, a proto je opravdu lepší ho vhodit
do směsného odpadu.
2. Je nutné odstraňovat z časopisů a jiných dokumentů před vytříděním kancelářské svorky?
Svorky není třeba odstraňovat. Při dalším zpracování papíru v papírnách při
rozvláknění a následném několikastupňovém třídění jsou odloučeny.
3. Mohu do modrého kontejneru vhazovat skartovaný papír?
Do modrého kontejneru vhazujte skartovaný papír stejně jako každý jiný
papír, který není mokrý, mastný nebo jinak znečištěný. Tím se myslí i biologické nečistoty.
4. Musím před vhozením do kontejneru na papír z dopisních
obálek vytrhnout fóliové okénko?
Do kontejneru na papír můžete vhazovat obálky celé. Při dalším zpracování papíru v papírnách při rozvláknění a následném několikastupňovém třídění jsou odloučeny. Pokud však vyhazujete obálku s ochrannou bublinkovou fólií, tak tu je potřeba odstranit.
Nápojové kartóny
1. Do které nádoby mám třídit krabice od džusů a mléka?
Papírové krabice například od džusů nebo mléka nazýváme nápojovými
kartony. Prázdné nápojové kartony můžete odkládat do žlutých kontejnerů
společně s plasty. Na třídicích linkách jsou dále tříděny.
2. Je nutné před vytříděním nápojového kartonu odtrhnout umělohmotný uzávěr?
Pokud ve vaší obci probíhá sběr nápojových kartonů, prázdný karton pouze vypláchněte vodou, stlačte a i s víčkem odhoďte do kontejneru na plast.
Ostatní
1. Kam patří elektroodpad?
Na místa zpětného odběru jako jsou prodejny, kde jste elektro pořídili. Odnést ho můžete také na místo zpětného odběru elektrozařízení na městském
úřadě po předchozí dohodě s pracovníky MěÚ Kostelce n. Č. l.
(Ondřej Adam – 311 240 916).
2. Kam patří starý textil?
Pokud je nositelný, věnujte ho charitě nebo ho ve větším množství odevzdejte při každoročním sběru pro Diakonii Broumov (organizace, která poskytuje materiální pomoc lidem v sociální nouzi a sociální služby lidem z okraje
společnosti).
3. Co mám dělat s hliníkovými víčky od jogurtů a kovovými obaly?
Kovové obaly a hliníková víčka odhazujte do směsného odpadu. Větší množství můžete odnést do výkupny kovů.
4. Co mám dělat s obaly, které jsou označeny C/PAP nebo C/PP?
Tyto obaly nazýváme kombinované a patří do směsného odpadu. Skládají
se ze dvou či více materiálů, které od sebe nejsou jednoduše oddělitelné.
Takovým obalem je např. tzv. blistr na léky („platíčko“ se zatavenými tabletkami). Většinu kombinovaných obalů nelze zpracovat. Výjimkou je nápojový karton (pevný karton určený na nápoje nebo omáčky) a některé další kombinované papírové obaly.
5. Co mám dělat s použitým rostlinným olejem v domácnosti
a obalem od oleje?
Pokud obal od oleje pečlivě vymyjete teplou vodou s přípravkem na mytí
nádobí, můžete jej vhodit do plastů. V případě, že tak neučiníte, vhazujte
tento znečištěný obal do směsného odpadu. Olej totiž značně komplikuje
následnou recyklaci tříděného odpadu. Použitý fritovací olej z domácnosti
patří do nebezpečných odpadů, můžete jej uchovávat v kanystru a až ve větším množství odevzdat při sběru nebezpečných odpadů.
6. Do jakého kontejneru patří prostředky na hubení hmyzu?
U těchto přípravků se vždy řiďte pokyny na obalu. Ve většině případů patří
do nebezpečného odpadu, odvezte je proto při mobilním sběru nebezpečného odpadu. O nebezpečné vlastnosti výrobku informuje oranžová výstražná značka na obalu.
7. Do jakého odpadu patří řasenka?
Řasenka je sice z plastu, ale je znečištěna zbytky barvy, proto ji vhazujte do
směsného odpadu.
8. Je normální, že svozový vůz sesypává kontejnery na tříděný
odpad dohromady?
Ke svozu kontejnerů na tříděný odpad se běžně používá stejná technika, jako je tomu u svozu směsných komunálních odpadů. Pokud svozový automobil sváží tříděný odpad, měl by být viditelně označen nápisem sbírané
komodity. Pak nedochází k pochybnostem občanů o sesypávání odpadů.
Pokud jsou používány kontejnery se spodním výsypem, pak je možné ně-
WWW.KOSTELECNCL.CZ I
9. Kam mám vhodit obal od zubní pasty?
Do směsného odpadu. Tuby od zubní pasty mohou obsahovat hliníkovou
vrstvu. Navíc většinou zůstává určité množství pasty v tubě, takže se jedná
o znečištěný obal.
10. Kam mám vhodit použité dětské pleny?
Ty patří, stejně jako papírové kapesníky a dámské hygienické potřeby,
do černého nebo šedého kontejneru na směsný odpad.
11. Kam patří molitan?
V menším množství jej můžete vhodit do směsného odpadu, ve větším
množství využijte sběru velkoobjemového odpadu.
12. Kam patří odpad označený C/LDPE 90 (pytlík od cappuccina)
a C/PAP 84 (pytlík od polévky)?
Identifikační kód C/ znamená, že se jedná o obal vyrobený kombinací různých materiálů, tudíž ve většině případů vhazujte takto označené obaly do
směsného odpadu.
Výjimku tvoří například C/PAP, což jsou nápojové kartony, které patří sešlápnuté (a můžete je vhazovat i s víčky) do kontejnerů označených oranžovou nálepkou nebo do oranžových pytlů.
13. Kam s odpadem, který nepatří do kontejneru na tříděný odpad?
Obecně lze říci, že pokud se nejedná o elektroodpad, baterie, světelné zařízení, nebezpečný a objemný odpad nebo o odpad, se kterým se musí nakládat zvláštním způsobem (např. zbytky léčiv), lze ho odložit do nádob na
směsný odpad.
14. Kam s vyjetým olejem nebo barvou?
Obaly s technickými oleji, barvami, ředidly a jinými chemickými látkami
odevzdejte na místa určená ke sběru nebezpečných látek při mobilním sběru nebezpečných odpadů. Oleje se sbírají také na místech zpětného odběru,
což mohou být čerpací stanice a autoservisy. Olej vyměňujte v autoservisu.
Ve většině případů je toto uvedeno na etiketě výrobku.
15. Můžu do kompostu dávat zbytky vařených jídel?
Ano, ale nepatří tam například zbytky masa a kostí nebo tekuté a silně mastné potraviny. To je totiž bioodpad, který může mít hygienická rizika. Do kompostu patří jakýkoli odpad, který je schopen anaerobního nebo aerobního
rozkladu (např. zbytky potravin, odpad ze zeleně, čajové sáčky, skořápky od
vajec, apod.) více informací naleznete na www.ekodomov.cz.
16. Proč je v mém bydlišti málo kontejnerů nebo jsou často přeplněny?
Svoje návrhy, připomínky či stížnosti na nedostupnost, malý počet či přeplněnost kontejnerů zasílejte na Městský úřad Kostelec n. Č. l., oddělení životního prostředí.
ZDROJ: www.jaktridit.cz
Připravil: Ondřej Adam, odd. životního prostředí
[email protected]
JAK ČASTO SE MAJÍ PROVÁDĚT KONTROLY KOMÍNŮ
Závadou topidel a komínů jen v roce 2009 vzniklo přes 400 požárů. Čištění, kontrola a revize kouřovodů, komínů a spotřebičů paliv nelze podceňovat. Nové nařízení vlády, které nabylo účinnosti 1. 1. 2011, reaguje na pokrok vědy, techniky,
technologií a stavebních materiálů.
Cílem nařízení vlády je upravit podmínky, za nichž se provoz komína, kouřovodu a spotřebiče paliv považuje za vyhovující z hlediska
požární bezpečnosti, a to zejména stanovením způsobů a lhůt provádění čištění, kontroly a revize komína a kouřovodu, čištění spotřebiče paliv a vypalování komína.
Každá fyzická osoba si musí počínat tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru zejména při používání tepelných, elektrických,
plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání
hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo
s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení. (§ 17 odst. 1 písm. a)
zákona č. 133/1985 Sb.)
Podmínky požární bezpečnosti
Každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen „spalinová cesta“) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru.
Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se považuje za
vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, jestliže se kontrola,
čištění a revize spalinové cesty, čištění spotřebiče paliv a vypalování
komína provádí způsobem a ve lhůtách stanovených tímto nařízením
vlády a pokud nejsou při jejich čištění, kontrole nebo revizi shledány
závady.
Toto nařízení vlády se nevztahuje na spalinovou cestu, jejíž
součástí je volně stojící komín o vnitřním průměru komínového průduchu 800 mm a větší nebo o stavební výšce 60 m a větší, a na spotřebič
paliv o jmenovitém výkonu nad 1 MW.
Kontrola spalinové cesty
Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba,
kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. (Zákon
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů).
Kontrola spalinové cesty se provádí:
a) posouzením bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové
cesty a připojeného spotřebiče paliv,
b) posouzením komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti
a provozuschopnosti,
c) posouzením, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu,
k jeho vymetacím, čisticím a kontrolním místům,
d) posouzením zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu
spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby,
e) posouzením jejího stavebně technického stavu
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / DOKUMENTY
kterými auty svážet i dva druhy odpadu současně - nákladní plocha u nich
musí být oddělena přepážkou.
Existují ale i případy, kdy k vysypání tříděných odpadů do směsného odpadu skutečně dojde. Jedná se o situaci, kdy jsou odpady nesprávně tříděny. Pokud se totiž v kontejnerech na tříděný odpad vyskytuje směsný
odpad nebo je odpad natolik znečištěný, že není možné ani jeho dotřídění, celý obsah kontejneru je znehodnocen a musí s ním být naloženo
jako se směsným odpadem. Proto je tak důležité třídit odpady správně!
19
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
20
I ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 2/2012
Čištění spalinové cesty
Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví; čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče
na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí.
Čištění spalinové cesty se provádí čistícími pracemi, zejména se
zaměřením na odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a na
lapači jisker a na vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných
v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.
Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty a spotřebiče paliv
Lhůty kontroly a čištění spalinové cesty během jejího provozu stanoví tabulka č. 1.
Spalinovou cestu, na kterou je připojen spotřebič paliv
a která nebyla v provozu od předchozí kontroly a čištění déle,
než je doba vyplývající ze lhůt čištění spalinové cesty uvedených v tabulce č. 1, není nutné do jejího opětovného uvedení do provozu kontrolovat a čistit; kontrola a čištění spalinové cesty se provedou před
opětovným uvedením spotřebiče paliv do provozu.
U nepoužívaného komína, který je v ústí zabezpečen proti vnikání dešťové vody a je v místech připojení spotřebiče paliv řádně označen tabulkou s nápisem „Mimo provoz“ nebo jiným vhodným způsobem, se kontrola a čištění neprovádí.
Lhůty vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty stanoví tabulka č. 1.
Lhůty čištění spotřebiče na pevná paliva stanoví příloha č. 1.
Revize spalinové cesty
Revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která
je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví a která je
zároveň
a) revizním technikem komínů,
b) specialistou bezpečnosti práce – revizním technikem komínových
systémů, nebo
c) revizním technikem spalinových cest
Revize spalinové cesty se provádí:
a) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
b) před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,
c) po komínovém požáru,
d) při vzniku trhlin ve spalinové cestě způsobených v důsledku sedání
podloží, porušení únosnosti stavebních konstrukcí, otřesů nebo jiných příčin, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě
Zpráva o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty
a revizní zpráva spalinové cesty
O provedené kontrole anebo čištění spalinové cesty vydá
odborně způsobilá osoba písemnou zprávu podle vzoru. Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba provede čištění spalinové cesty svépomocí, učiní o tom záznam do požární knihy, popřípadě jiné provozní dokumentace, kterou předloží odborně způsobilé osobě při
provádění kontroly.
O revizi spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou
zprávu podle vzoru.
Pokud odborně způsobilá osoba při kontrole, čištění nebo revizi spalinové cesty zjistí nedostatky, které bezprostředně ohrožují požární bezpečnost, zdraví, život nebo majetek osob a které nelze odstranit na místě,
neprodleně oznámí tuto skutečnost písemnou cestou v případě nedostatků způsobených nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatků týkajících se nedodržení požadavků na požární bezpečnost orgánu státního požárního dozoru.
Vypalování komína
Vypalování komína je odstraňování pevných usazenin spalin, zejména dehtových, z průduchu komína jejich kontrolovaným spálením.
Komín se smí vypalovat pouze tehdy, pokud není možné odstranit pevné usazeniny spalin jiným způsobem, za předpokladu, že komín je odolný proti účinkům hoření, a nedojde-li vypalováním k narušení účelu, kterému má komín sloužit.
Komín může vypalovat pouze odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví nebo revizní technik komínů, a to za pomoci další k tomu způsobilé osoby.
Vypalování komína oznamuje majitel stavby místně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje do jeho datové schránky,
prostřednictvím veřejné datové sítě na jeho elektronickou adresu nebo
písemně, a to nejméně 5 pracovních dnů před zahájením této činnosti.
Tabulka č.1
Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty,
vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu
a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku
Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv
Druh paliva připojeného
spotřebiče paliv
činnost
Čištění spalinové
cesty
do 50 kW
včetně
nad 50 kW
Pevné
Celoroční
provoz
Sezonní
provoz
3x
svépomocí
2x
svépomocí
Kapalné
Plynné
3x
1x
Kontrola spalinové
cesty
1x
1x
1x
Výběr pevných
(tuhých)
znečišťujících částí
a kondenzátu
1x
1x
1x
Kontrola a čištění
spalinové cesty
2x
1x
1x
Výběr pevných
(tuhých)
znečišťujících částí
a kondenzátu
2x
1x
1x
Čištění spotřebiče
paliv
2x
nejméně
podle návodu
výrobce
WWW.KOSTELECNCL.CZ I
Toto nařízení nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2011.
VZPOMÍNKY
Dne 6. 2. 2012 uplynulo 9 smutných let, co od nás navždy odešel náš drahý manžel, tatínek dědeček a bratr, pan Pavel Hubal.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.
„Kdo v srdci žije, neumírá“
Dne 17. 2. 2012 to bude již 10 let, co nás náhle a bez rozloučení
opustil pan Jiří Dědourek z Kostelce n. Č. l. Zároveň si letos připomeneme jeho nedožité šedesáté narozeniny.
Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.
VÝROČÍ
V měsíci únoru 2012 oslaví svá životní jubilea tito kostelečtí občané:
Jiří Souček
Ludmila Rytinová
Jiří Mohaupt
Anežka Pečenková
Věra Pecháčková (85 let)
Bohumila Axamitová
Připravil Ondřej Adam, odd. životního prostředí
[email protected]
Èernokostelecký zpravodaj
ceník inzerce platný od 23. 1. 2012
rozmìry a ceny inzerce
1/1 s trany 169 x 247 mm
1/2 s trany 169 x 120 mm
1/3 s trany 169 x 82 mm
1/4 s trany 82 x 120 mm
1/8 s trany 82 x 58 mm
1/16 s trany 82 x 26 mm
øádková inz. do 50 znakù
spoleèenská kronika
cena vèetnì
20 % DPH
2 640 Kè
1 560 Kè
1 140 Kè
780 Kè
540 Kè
300 Kè
78 Kè
60 Kè
Slevy za opakování inzerce:
1x opakování
2-3x opakování
5-10x opakování
celoroènì
10 %
15 %
20 %
25 %
Gratulujeme!
Řádková inzerce
Chlorella a Mladý ječmen na: www.prirodnidoplnky.eu
Koupím pole, louky, zahrady. Tel.: 603 442 474
Stavební rozpočty – rozpocet.kvalitne.cz 607955270
Byt 2+1 k rekonstrukci v Bohumili,
zvýšené přízemí, 56 m2 + sklepy.
Cena 939 tis. Kč. Tel. 777 57 57 38.
Rizikové kácení stromů pomocí horolezecké techniky
Údržba zahrad – sestřih živých plotů
Zakládání zahrad
www.zahradypittner.cz
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / SPOLEČENSKÁ KRONIKA / INZERCE
Doplňující poznámky k tabulce:
1. Za sezonní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič
paliv po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol
a čištění spotřebiče na pevná paliva.
3. Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců.
4. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče
na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem,
se kontroluje a v případě potřeby i čistí nejméně jedenkrát za rok.
5. Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva sloužícího v živnostenské provozovně k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí nejméně jedenkrát za dva měsíce.
6. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontrola a čištění spalinové cesty provádí nejméně jedenkrát za rok.
7. Čištění spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW
včetně je možné provádět svépomocí podle návodu výrobce, nejméně však jedenkrát za rok, a to za podmínky, že budou prováděny jejich pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou.
21
I ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 2/2012
INZERCE
22
Tel.: 736 209 284, privát: Jánská 115, Kostelec n. Č. l.
POČÍTAČOVÁ POHOTOVOST PRO VÁS
ZAJISTÍ TYTO SLUŽBY:
•
•
•
•
•
•
•
modernizaci vašeho počítače nebo notebooku
servis vašeho počítače na prodejně nebo u vás doma
odvirování a reinstalaci programu do vašeho počítače
prodej nové počítačové techniky a elektroniky
prodej nových tonerů pro tiskárny a jejich renovaci
prodej a instalaci programů pro váš počítač
správu a ochranu vaší počítačové sítě (zajišťujeme pro
domácnosti i pro firmy z okolí Kostelce n. Č. l.)
• zabezpečení vašich dat a jejich zálohování
V případě potřeby a problémů s vaším počítačem volejte
mobil: 775 283 004 nebo 321 770 400.
Najdete nás naproti sanatorce v přízemí budovy ESEL.
WWW.KOSTELECNCL.CZ I
23
INZERCE
600 Kè
Kateřina Ryvolová
KR projekt
VÝUKA, DOUČOVÁNÍ
A HLÍDÁNÍ DĚTÍ
n
Vypracování projektové dokumentace
v oboru pozemní stavby
Inženýrská činnost
Průkaz energetické náročnosti staveb
Rychle a spolehlivě
n
n
n
n
n
lekce Aj, Nj, ČJ a matematiky
na všech úrovních: předškoláci, ZŠ, SŠ, VŠ
doučování v rozsahu učiva 1. st ZŠ
předškolní příprava (grafomotorická
průprava, logopedická cvičení)
hlídání dětí od 1 roku věku
organizace dětských oslav
zajišťování dětských koutků (např.na svatbách, oslavách atd.)
[email protected] • mob.: 608 461 816
e-mail: [email protected] , tel.: +420 776 327 204
Navštivte Salon kotlů GUNTAMATIC
PRODEJ PALIV DO KRBŮ a KOTLŮ
Firma ESEL pro všechny občany Kostelce n. Č. l. otevřela
novou vzorkovnu luxusních rakouských kotlů na biomasu
od firmy GUNTAMATIC. Jedná se o automatické kotle
na pelety, štěpku a obilí o výkonu od 2 do 400 kW. V nabídce máme i kotle na kusové dřevo o výkonu od 14 do 50 kW.
V Salonu kotlů lze vidět i funkční automatický kotel na
pelety o výkonu 23 kW a funkční kotel na dřevo a štěpku
o výkonu 22 kW. Zájemce o prohlídku rádi přivítáme vždy
v pracovních dnech od 8 do 15 hodin na adrese
Kutnohorská 678 (naproti vjezdu do sanatorky).
Pokud se chcete objednat předem, volejte
mobil 775 283 001 nebo pevnou linku 321 770 400.
•
•
•
•
•
•
•
Dřevěné pelety bílé – certifikované Ö-NORM M7135
Rýžové brikety – z rýžové slámy – skvělá výhřevnost
Kůrové brikety EXTRALONG – dlouhohořící na noc
Dřevěné brikety TURBO HARD – světlá - válec
Dřevěné brikety ENERGO HARD – tmavá - válec
Dřevěné brikety RUF HARD – světlá – hranatá
Štípané palivové dřevo 33 cm – jehličnaté, bříza, směs tvrdého dřeva, buk – baleno v punčoše na paletě po 1,6 pms.
Palivové dřevo není postiženo hnilobou.
Aktuální ceny na www.espedi.cz nebo telefonicky:
mobil: 777 283 009, pevná linka: 321 770 400
Sklad v Olešce v bývalém JZD. Rozvoz zajišťujeme!
I ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 2/2012
INZERCE
24
,
S
.
.
ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ
Periodikum - 12x ročně Číslo 1, vydáno 10. února 2012 Náklad 1660 ks Vydává město Kostelec nad Černými lesy, nám. Smiřických 53,
IČO 00235474 pod registrační značkou MK ČR E 10636 Místo vydání - Kostelec n. Č. l. Pro občany Kostelce n. Č. l. zdarma Redakční rada: Václav Kuba, Pavel Pávek, Ing. Michal Třeštík, Mgr. Lenka Lasáková, Hana Flusserová Společenská kronika a inzerce: Hana Flusserová,
nám. Smiřických 53, Kostelec nad Černými lesy, tel.: 311 240 915 www.kostelecncl.cz e-mail: [email protected], [email protected] Redakce si vyhrazuje právo výběru rukopisů k zveřejnění, případně jejich krácení či odložení na pozdější dobu, nevyžádané příspěvky se nevrací Vytiskl TNM Print s.r.o. Poděbrady Vydavatel ani redakce zpravodaje nezodpovídají za obsah inzerce Uzávěrka příštího čísla 20. února 2012

Podobné dokumenty