Aktuální situace okolo místního referenda Volby do Poslanecké

Komentáře

Transkript

Aktuální situace okolo místního referenda Volby do Poslanecké
www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma
V
ážení spoluobčané,
je před námi měsíc,
který má mnoho přívlastků. Karel Hynek Mácha
si jej spojoval především
s časem lásky. Tehdy ale
netušil, že ve dvacátém
století všechnu krásu tohoto měsíce budou kazit světové války. Teprve
od května 1945 mohou dnešní generace
opravdu považovat lyrický květen za měsíc
plný nejen lásky, ale také svobody bez války a válečných obětí. Vždyť miliony mrtvých
na frontách druhé světové války to byly také
miliony nenaplněných láskyplných dní a nenaplněných lidských osudů. Jenom na táborském popravišti skončil život téměř dvou set
našich občanů. Při této vzpomínce je třeba si
stále připomínat, že vrahy sice byli nacističtí
okupanti, ale významné spojence našli v českých kolaborantech a udavačích. Bez nich by
mnoho našich předků mohlo žít nejen v květnu 1945, ale i dlouhá léta po něm.
Letos vstupujeme do 61. mírového května, do třetího května jako součást svobodné
a demokratické Evropské unie. Úmyslně dávám tato dvě fakta vedle sebe. Před jedenašedesáti lety by mnozí jistě pochybovali, že se
podaří prožít nejdelší mírovou etapu v životě
naší země a sjednotit válkou zneváženou
Evropu. Můžeme být jistě rádi, že naše město
je ve sjednocené Evropě vidět a zvládá i nepřízeň počasí v podobě extrémní zimy i následného tání spojeného s povodněmi.
Dovolte mi proto, abych poděkoval všem,
kteří se podíleli na pomoci všem postiženým
letošními rozmary jara na Táborsku. Nám
všem pak chci popřát klidný, mírový a láskou naplněný květen 2006.
Ing. František Dědič
starosta města Tábora
[email protected]
Podrobné informace o letošních povodních, které zasáhly Tábor, najdete na straně 6.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Prezident republiky vyhlásil svým
rozhodnutím volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České
republiky a stanovil dny jejich
konání na 2. a 3. června 2006.
V Táboře tyto volby proběhnou ve stejných volebních místnostech jako červnové volby poslanců do Evropského
parlamentu. Každý volič obdrží na
adresu trvalého pobytu v doručovací
obálce hlasovací lístky.
V případě, že z nějakého důvodu
hlasovací lístky občan neobdrží, je
možné si je v den voleb vyzvednout
přímo ve volební místnosti.
Každý volič si ověří volební místnost, kam může jít volit, buď z Oznámení o konání voleb, které je vyvěšeno
v každém volebním okrsku, anebo
z Informací pro voliče, jež budou doručeny společně s hlasovacími lístky.
V případě, že se volič nebude v době konání voleb zdržovat v místě svého trvalého pobytu, může již v těchto dnech (nejpozději však do 26. května 2006) písemně nebo osobně zažádat
Aktuální situace okolo místního referenda
Jak je jistě široké veřejnosti známo,
v Táboře se opět chystá místní referendum. S ohledem k poměrně vysoké medializaci s ním spojené považuji za seriózní shrnout některá
fakta. V pondělí 6. února 2006 podal přípravný výbor pro vyhlášení referenda (dále jen „přípravný výbor“)
návrh na konání místního referenda
o dopravních problémech na území
města Tábora. Městský úřad Tábor
tento návrh přezkoumal a vrátil zmocněnci přípravného výboru s tím, že
obsahuje nedostatky, v jejichž důsledku navrhovatel nepředložil podpisové
listiny s dostatečným počtem občanů
města. Vzhledem k tomu, že přípravný
výbor s požadavkem městského úřadu
na odstranění nedostatků nesouhlasil,
podal 6. března 2006 žalobu ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích.
Svým podáním požadoval, aby soud
určil, že jeho návrh nedostatky nemá.
V pátek 31. března 2006 soud vydal
rozhodnutí, v němž konstatuje, že se
žaloba přípravného výboru zamítá.
Tento verdikt soudu tedy znamená, že
přípravný výbor, bude-li na vyhlášení
místního referenda trvat, musí odstranit některé úřadem namítané a soudem potvrzené nedostatky. Ty přitom úřad rozdělil, podle typů vad, do
jedenácti okruhů, které zhmotnil do
stejného počtu příloh soudu předložených. Mezi základní patří pochybení
spočívající v tom, že listiny podepsali
občané, kteří nemají trvalý pobyt v Táboře, byli mladší 18 let, podepsali se
vícekrát nebo je nebylo možné identifikovat, neboť uvedli nečitelné, chybné či neúplné údaje. Jako příklad pro
poslední skupinu vad zmíním uvedení
data narození některých občanů pouhým jeho rokem. Většinu výše uvedených nedostatků nebylo možné, vzhledem k jejich charakteru, odstranit.
Soud se ztotožnil s názorem úřadu, vyjádřeno k počtu příloh, celkem
v osmi bodech z jedenácti. Neztotožnil
se ohledně pochybení spočívajícího
v uvedení roku narození pouhým posledním dvojčíslím (např. 15. 5. 68),
s vyřazením osob, které uvedly jiné
adresy v rámci Tábora, než je jejich
trvalý pobyt dle evidence obyvatel,
a nesdílel ani názor úřadu související s předtištěným názvem města ve
sloupci určeném pro uvedení adresy.
Vzhledem k počtu ostatních nedostatků (včetně 100 případů, kdy občan
uvedl své jméno, event. příjmení pouze
zkratkou) však soud přesto došel k závěru, že návrh na vyhlášení referenda
má, z pohledu dostatečného počtu
podpisů, nedostatky.
Cituji-li tedy ze závěru usnesení soudu, je v něm uvedeno: „Soud proto uzavřel, že návrh přípravného výboru vykazuje nedostatky, jestliže z celkového
o vydání voličského průkazu, s nímž
může volit na celém území ČR. Počátek lhůty k předání voličského průkazu osobně voliči je 18. května 2006.
Volební místnosti budou otevřeny v:
první den voleb – pátek 2. června
– od 14.00 do 22.00 hodin
druhý den voleb – sobotu 3. června
– od 8.00 do 14.00 hodin.
Mgr. Vladimír Helma
vedoucí odboru vnitřních věcí
[email protected]
počtu 3431 podporovatelů uvedlo pouze 2891 oprávněných osob na podpisových listinách údaje v souladu s § 11
odst. 2 zák. o místním referendu, a tedy referendum nebylo podpořeno alespoň 10 % oprávněných občanů (2937).
Navrhovatel byl proto oprávněně vyzván k odstranění nedostatků ve stanovené lhůtě a návrh vrácen k doplnění.
Vzhledem k těmto důvodům krajský
soud návrh na vyhlášení místního referenda zamítl.“ V současné době je proto na přípravném výboru, aby doplnil
do podpisových archů chybějící počet
podporovatelů, tedy nejméně 46 oprávněných občanů. Kdy tak učiní, však
není známo. Dle výzvy k odstranění
nedostatků, kterou obdržel 23. února 2006, mu k tomu byla stanovena devadesátidenní lhůta.
JUDr. Dagmar Vacková
vedoucí kanceláře starosty
[email protected]
Prodej domů a bytů nájemcům v Táboře
Jízdenky pro dárce krve
Město Tábor opět připravuje vydání bezplatných síťových jízdenek
MHD pro své občany-čestné dárce
krve. Nárok na získání této jízdenky
má občan Tábora, který k 15. červnu t. r. daroval svoji krev 40x (ženy)
nebo 50x (muži). Nejpozději v pátek
16. června se musí tito dárci dostavit
do kanceláře starosty a s potvrzením
o počtu odběrů předložit i svoji fotografii (formát jako na OP). K slavnostnímu předání bezplatné síťové
jízdenky pak budou dárci vyzváni
písemně. Dárcům krve, kteří splní
podmínky pro vydání po tomto datu
nebo potvrzení přinesou později, než
je stanoveno, bude jízdenka vydána v následujícím roce dle platných
předpisů. Dárci krve, kteří již bezplatnou jízdenku MHD používají, si
vyzvednou novou na další rok přímo v kanceláři společnosti Comett
Plus na autobusovém nádraží. (ntr) Vzpomínkový akt
Odbor kultury a cestovního ruchu
společně s Českým svazem bojovníků za svobodu připravují i v letošním roce pietní akt k 61. výročí osvobození Tábora, který se uskuteční
na táborském popravišti 5. května v 10.00 hodin. Dovolujeme si touto cestou pozvat všechny, kteří mají
zájem přijít uctít památku obětí nacistické okupace.
(lh)
Informační portál
Ligy za práva vozíčkářů
Liga za práva vozíčkářů poskytuje informace a podporu v řadě oblastí, které usnadňují život lidem
především s tělesným postižením.
Nyní lze získat veškeré informace
též na internetu: www.ligavozic.cz,
nebo na telefonní bezplatné lince: 800 100 250. Dotazy je možné
posílat také do internetové poradny:
[email protected]
(ip)
Přijímací zkoušky
Ředitelství ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská 2732, sděluje rodičům žáků pátých tříd, že bude od 1. září otevírat
třídu s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů. Přijímací zkoušky se uskuteční
v pondělí 15. května 2006 od 8.30 hodin. Zájemci se mohou hlásit osobně
či telefonicky v ředitelství ZŠ, kde jim
budou poskytnuty podrobnější informace. Kontakty na tel.: 381 262 387,
381 262 391.
(zs)
Zápisy do mateřských škol
Ve dnech 13.–17. března proběhl týden stanovený k podání žádostí
o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2006/2007 do
všech mateřských škol zřizovaných
městem Táborem. Při této příležitosti se rodiče mohli podrobněji seznámit s podmínkami provozu mateřských škol. Bylo zapsáno 248 nových dětí. V současné době navštěvuje mateřské školy 964 dětí,
přičemž do prvních tříd základních
škol jich odejde 301. Od září pak
bude do mateřských škol docházet
přibližně 911 dětí.
(rk)
Zastupitelstvo města schválilo
na svém prosincovém jednání
zásady pro prodej domů a bytů
nájemcům v Táboře, jejichž
zkrácené znění jsme otiskli
v únorovém vydání NTR.
První informativní schůzku pro nájemníky městských bytů, které zajímají otázky privatizace bytového fondu města Tábora, uspořádalo Sdružení na ochranu nájemníků v Domě
armády v pondělí 13. března.
Ze strany nájemníků byly při setkání mimo jiné vzneseny dotazy na
základní pojmy uvedené v zásadách
pro prodej domů a bytů, a to zejména
pojem budovy jako celku, který musí
být při prodeji bytů privatizován společně, otázka společných částí budovy
a pozemku a výpočet ceny bytu včetně společných částí a pozemků, otázka
krytů CO. Na tyto otázky podáváme
stručné vysvětlení.
Budova může být tvořena jedním
nebo i více čísly popisnými. Budovou je
samostatně funkční celek, tj. dům, který má samostatnou přípojku a rozvody
vody, elektrické energie a samostatné
rozvody kanalizace a tepla, nesmí být
v žádné části propojen se sousedním
domem ani žádným prostorem zasa-
hovat do prostor sousedního domu,
od sousedního domu musí být oddělen požární zdí. Pokud je dům průchozí v prostoru sklepů do sousedního
domu, tvoří budovu v každém případě
společně s tímto sousedním domem.
Jestliže průchozí není, neznamená
to, že je samostatný; je nutné prověřit
všechny další skutečnosti, a splňuje-li
i další podmínky, tvoří sám budovu.
Společně s bytem se v souladu se zákonem o vlastnictví bytů prodává i podíl na společných částech domu, jako
je např. střecha, schodiště, nosné zdi,
prádelna, sušárna, rozvody vody, kanalizace, tepla a elektrické energie vyjma rozvodů v jednotlivých bytech,
a dále podíl na pozemku zastavěném
domem a v některých případech i na
pozemku okolo domu, který tvoří
s domem jeden funkční celek, tj. zejména zaplocené zahrady využívané
převážně či zcela nájemníky. Balkony,
lodžie, sklepy i sklepní kóje jsou součástí bytu, s nímž jsou využívány, a to
i v případě, že se nejedná o uzavřené
místnosti a podle zákona o vlastnictví
bytů se jejich plocha nezapočítává do
plochy bytu.
Cena bytu se stanoví podílem na
tržní ceně domu snížené koeficientem.
Dubnové zasedání rady města
V dubnu nemělo zastupitelstvo žádné
jednání, ale městská rada se sešla dvakrát (3. a 24. dubna).
Rada města schválila pokračování v přípravě sanace a rekultivace bývalé skládky TKO v Bydlinského ulici v Táboře. Stav této bývalé skládky je již několik let monitorován a nyní by mělo dojít k další sanaci a rekultivaci podle zpracovaného projektu zejména v části svahu směrem
k Lužnici. Z oblasti životního prostředí byly zajímavé i další materiály, např. uzavření nájemní smlouvy se společností Comett Plus, s. r. o.,
na část skladu v areálu v Chýnovské
ulici, kde bude umístěn další, v pořadí třetí, sběrný dvůr. Jeho otevření se
předpokládá v letošním roce a pomůže
především obyvatelům dané oblasti.
Na základě usnesení rady provedl
dr. Borovec prezentaci ohledně stávající situace a návrhu zlepšení kva-
lity vody v nádrži Jordán. Rada vyslechla jednu z možností řešení a uložila odboru životního prostředí zajistit
zpracování projektové studie sloužící
k projednání problematiky s příslušnými orgány a organizacemi, to znamená zjistit, zda je možné o této metodě dále reálně uvažovat.
Zajímavý signál vyslala rada tím,
že nedoporučila prodeje bytů v domě
č. p. 54 v ulici M. Húsky, kde je kromě
bytů umístěna i galerie a dům byl nedávno vysokým nákladem rekonstruován.
Schválena byla dotace Společenství obcí Čertovo břemeno ve výši
10 000 Kč na údržbu lyžařských tras.
Zahájena bude realizace investiční
akce „Stavební úpravy komunikace
v Mlýnské ulici v Táboře“ a zahájení
přípravy akcí „Staré město, západ II –
komunikace“ a též „Staré město, sever
– komunikace“. Z oblasti rozvoje města
byla projednána urbanistická studie od-
Nové byty v Leskovické ulici
pouze na dobu určitou
V srpnu bude dokončena stavba dvou
bytových domů na Náchodském sídlišti v Leskovické ulici. V domech bude
sedmadvacet bytů, z toho čtyři bezbariérové.
Jedná se převážně o malometrážní
byty: devět bytů 1+0, čtrnáct bytů 2+0
a čtyři byty 3+0. Bezbariérové byty
jsou o velikosti 1+0 a 2+0.
Na výstavbu bytů město Tábor obdrželo dotaci od Státního fondu rozvoje bydlení, z čehož vyplývají určitá specifika pronájmu bytů. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
– dva roky, s možností opakovaného
prodloužení. Smlouvy budou uzavírány zásadně s příjmově vymezenými
osobami. Nájemné bude sjednáno dohodou u bezbariérových bytů ve výši
40 Kč/m2 započitatelné plochy bytu
měsíčně, u ostatních bytů 40–60 Kč/m2
započitatelné plochy bytu měsíčně.
Způsob pronájmu bytů schválila
rada města. V současné době jsou na
vývěsních tabulích a internetových
stránkách města (www.tabor.cz) zveřejněny podmínky pronájmu. Podrobnější informace můžete rovněž získat na bytovém oddělení odboru správy majetku města, kde je k nahlédnutí
i projektová dokumentace.
JUDr. Dana Švecová
vedoucí odboru správy majetku města
[email protected]
To znamená, že odhadce určí tržní
cenu domu či celé budovy s pozemky,
ta se poníží stanoveným koeficientem
a potom rozpočte na jednotlivé byty
podle velikosti podílu bytu na budově.
Podíl bytu na budově je dán poměrem
podlahové plochy bytu k součtu podlahových ploch všech bytů v budově.
Pokud by v budově bylo celkem pět
bytů se stejnou podlahovou plochou,
cena každého bytu by činila jednu pětinu ceny budovy. Takto stanovená
cena bytu zahrnuje i výše uvedený podíl na společných částech budovy a pozemcích.
Stálé úkryty CO v bytových domech
v Táboře byly na základě žádosti města Tábora vyřazeny z evidence Hasičského záchranného sboru Jihočeského
kraje. Tato změna podléhá dále rozhodnutí Stavebního úřadu v Táboře
o změně využití, kterým se stanou
společnými prostory využitelnými nájemníky domu.
Podrobnější vysvětlení či odpovědi
na další případné otázky jsme připraveni podat na odboru správy majetku
města.
JUDr. Dana Švecová
vedoucí odboru správy majetku města
[email protected]
počinkové zóny Komora, kde se mimo
jiné počítá i s cyklisty a cyklokrosaři.
Ke změně dochází při osvojení psa
z útulku – od 1. května 2006 bude toto
osvojení zpoplatněno částkou 250 Kč.
Naopak k žádné změně nedojde v dopravním značení na Starém městě.
Rada vyhlásila aktivní grant v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2006
na opravu, údržbu a vybavení sportovního zařízení.
Rada projednávala opět i tržní řád
a petici obyvatel Ústecké ulice, kteří protestují proti plánované výstavbě
bytového domu a garáží. Poukazují na
zhoršení životního prostředí.
Projednána byla i témata aktivních
grantů v oblasti životního prostředí
a vyhlášení grantů v sociální oblasti na
letošní rok.
Lubomír Šrámek
tajemník
[email protected]
Chodník podél Vožické ulice
Chodci docházející do průmyslových
podniků situovaných podél Vožické
ulice budou moci v nejbližší době využívat nově vybudovaného chodníku,
který investuje město. Chodník v délce přes 450 m navazuje na vstup do závodu Brisk, končí s hranicí zástavby
města a je vybudován i jako cyklistická
stezka. Součástí investice ve výši více
než 3,5 mil. Kč je rovněž osazení dvou
nových přístřešků zastávek autobusů
MHD a autobusů linkových spojů před
bývalým podnikem Elektroizola. Plochy mezi chodníkem a vozovkou, jejíž povrch byl obnoven Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, byly nově
opatřeny veřejnou zelení.
František Krejčí
vedoucí odboru investic
[email protected]
Odbor životního prostředí se zabývá především těmito činnostmi: ochranou
přírody a péčí o vzhled obce a veřejnou zeleň, nakládáním s odpady, vodním hospodářstvím, pohřebnictvím a péčí o veřejné WC. V roce 2003 přibyly v souladu
s přechodem kompetencí z okresního úřadu nové agendy, mj. vydávání loveckých
lístků. Příjmy odboru životního prostředí tvoří příspěvek Sezimova Ústí na péči
o hřbitov ve výši 70 tis. Kč a příspěvek od společnosti EKO-KOM ve výši 800 tis. Kč
poskytovaný na separaci komunálního odpadu. Celkové výdaje odboru životního prostředí jsou plánovány ve výši 47 963 tis. Kč, což je 6 % výdajů městského
rozpočtu. Provozní výdaje v tis. Kč jsou uvedeny v tabulce.
druh výdaje
rok 2005
rok 2006
péče o vzhled obce a zeleň
12 998
14 883
nakládání s odpady
20 519
20 698
vodní hospodářství
421
1164
pohřebnictví
1173
1823
ochrana přírody
143
415
lesní hospodářství
3199
230
dětská hřiště
968
800
ostatní
143
370
Pokles výdajů pro rok 2006 v oblasti lesního hospodářství je způsoben tím, že
činnost lesních hospodářů je financována ze státních dotací, které jsou inkasovány až v průběhu roku. Investiční výdaje plánuje odbor životního prostředí ve výši
7580 tis. Kč, z toho 6980 tis. Kč je určeno na postupnou obnovu a rekonstrukce
dětských hřišť a 600 tis. Kč na regeneraci Husova parku.
Odbor dopravy
Odbor dopravy zajišťuje zejména údržbu a opravy komunikací a chodníků
a provoz veřejného osvětlení. Odbor rovněž spravuje příspěvek na provoz veřejné silniční dopravy. Příjmy odboru dopravy nejsou rozpočtovány, celkové výdaje
činí 69 890 tis. Kč, což představuje 9 % rozpočtu města. Číselné vyjádření běžných výdajů je uvedeno v následující tabulce (včetně porovnání se skutečností minulého roku; údaje jsou v tis. Kč).
druh výdaje
rok 2005
rok 2006
čištění města
10 491
10 905
zimní údržba
8092
7926
opravy komunikací
3309
6200
opravy chodníků
2353
3600
ostatní výdaje na komunikace
2055
2154
provoz veřejné silniční dopravy
14 824
19 970
ostatní záležitosti v silniční dopravě
1152
690
veřejné osvětlení
17 493
18 445
Ve výdajích na provoz veřejné silniční dopravy jsou zahrnuty i výdaje na průkazky krevních dárců ve výši 700 tis. Kč. Investiční výdaje nejsou rozpočtovány.
V příštím čísle NTR vás podrobněji seznámíme s rozpočtem odboru školství,
mládeže a tělovýchovy a odboru kultury a cestovního ruchu.
Ing. Helena Rozumová, odbor financí, [email protected]
Otevření turistické sezony 2006 v Táboře
Odbor kultury a cestovního ruchu zve
všechny příznivce pohybu v přírodě na
třetí ročník Otevření turistické sezony
v Táboře. Akce proběhne od 12. do
14. května. Její součástí bude křest knihy Průvodce po Čechách, Moravě,
Slezsku – Táborsko.
Hlavní program je naplánován na
sobotu 13. května, kdy se z Tábora pěšky a na kole vydají po připravených trasách turisté všech věkových kategorií.
Výchozí stanoviště Pochodu s kaprem Jakubem z Malšic na Pintovku
bude v centru ČD na táborském nádraží, kde se od 7.30 do 9.00 hodin uskuteční i registrace účastníků. Poté se turisté vydají vlakem z Tábora do Malšic
(odjezd v 8.10 hodin, lze použít i autobusové spojení v 9.04 hodin). Trasa
vede z Malšic přes Příběnice, stezkou
podél Lužnice, nebo přes Dražičky
zpět do Tábora na Pintovku, kde je cíl.
Dále jsou připraveny dva cyklistické
výlety. První trasa je určena zdatnějším
jedincům (50 km) a vede z táborského
nádraží přes Chýnov, Choustník a Kozí hrádek opět na Pintovku. Druhá trasa (15 km) je pro rodiny s dětmi a míří
z táborského nádraží na Kozí hrádek
a přes Větrovy do Pintovky. Registrace
účastníků cyklotras bude od 8.00 do
10.00 hodin rovněž v centru ČD.
Pro naše nejmenší je připraveno
Putování za stříbrným pokladem z Pintovky na rozhlednu Hýlačka. Prezentace účastníků bude od 9.00 do 10.00 hodin na Pintovce, na Hýlačce pak čeká
děti pohádkové představení. Pro všechny zúčastněné je pak na Pintovce připraven odpolední kulturní program se
slosováním věcných cen.
Neděle 14. května proběhne ve znamení pouličního divadla. Odpoledne na Žižkově náměstí se představí
Divadlo CONTINUO s projektem
prezentovaným na výstavě Expo 2005
s názvem Vakokodeska. Jde o průvodové představení na chůdách.
Otevření turistické sezony připravila táborská radnice ve spolupráci s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu a Klubem českých turistů Tábor
v rámci akce Jihočeské vítání léta.
Ing. Lenka Horejsková
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
[email protected]
Foto: Jaroslav Čmucha
Schválený rozpočet na rok 2006 – 4. část Rozšíření strojního parku
táborských dobrovolných hasičů
Odbor životního prostředí
Město Tábor je zřizovatelem zásahové
jednotky Sboru dobrovolných hasičů
Tábor, která zajišťuje činnosti při hašení požárů, provádění záchranných
prací při mimořádných událostech
a živelních pohromách. Pro zabezpečení lepší akceschopnosti a ochrany
obyvatel města i jejich majetku při mimořádných událostech byla nutnost
mít k dispozici další cisternový automobil o vyšším objemu nádrže požární vody. Naléhavost byla potvrzena
množstvím a charakterem požárních
zásahů za uplynulé období a na základě zkušeností z likvidace následků povodní v roce 2002.
Ve středu 5. dubna, přestože jednotka Sboru dobrovolných hasičů Tábor
byla plně zaměstnána likvidačními
pracemi při povodni, byl mezi členy
jednotky velký důvod k radosti. Jednotka se dočkala rozšíření strojního
parku o cisternovou automobilní stříkačku CAS 32 Tatra 148. Toto vozidlo
zakoupilo město Tábor s přispěním Jihočeského kraje.
Cisternová automobilová stříkačka
je svými parametry určena pro požární zásahy v místech s nedostatkem požární vody, požáry lesů apod. Jedná se
o starší repasované vozidlo s nádrží na
hasivo o objemu 9 m3 vody. Do výbavy patří požární čerpadlo Rosenbauer
o výkonu 3200 l/s, s vysokotlakou částí do 40 barů. Omlazovací kúru vozidla
velice dobře provedla dodavatelská firma Josef Vraspír ze Ždáru nad Sázavou.
Mgr. Vladimír Helma
vedoucí odboru vnitřních věcí
[email protected]
Dotace z fondu životního prostředí
Pro ekologické aktivity neziskových
fyzických a právnických osob a občanských aktivit na území města Tábora je
vyhlášeno II. kolo pro podání žádostí
o dotace z Fondu životního prostředí
města Tábora v roce 2006 s možností
čerpat z fondu finanční prostředky.
Zastupitelé města na doporučení
komise životního prostředí budou na
jednání zastupitelstva 26. června rozhodovat o rozdělení rezervy fondu životního prostředí ve výši 73 090 Kč.
V prvním kole bylo celkem rozděleno
62 310 Kč. O dotaci lze požádat na předepsaném formuláři, který obdržíte
s informacemi o podmínkách čerpání
z fondu na odboru životního prostředí
u Ing. Šárky Kanovové (v budově MěÚ
Tábor, Husovo nám. 2938, I. patro,
č. dveří 206A, tel.: 381 486 492, e-mail:
[email protected]).
Formulář žádosti o dotaci je pro žadatele uveřejněn na webových stránkách města (úvod, návody a formuláře, odbor životního prostředí, dotace
z fondu životního prostředí). Podmínkou podání žádosti je formálně, věcně
a úplně vyplněná příloha č. 1 – Žádost
o dotaci a příloha č. 3 – Udělení souhlasu k práci s daty.
Pro informaci je zájemcům o dotaci
v příloze č. 2 uveřejněno Rozhodnutí
zastupitelstva města o zřízení fondu
životního prostředí.
Vyplněné formuláře musí být doručeny nejpozději do středy 31. května
na adresu: MěÚ Tábor, odbor životního prostředí, Husovo nám. 2938,
390 02 Tábor.
Ing. Hana Randová
vedoucí odboru životního prostředí
[email protected]
Aktivní granty města Tábora
Rada města Tábora schválila na svém
zasedání 3. dubna vyhlášení aktivního
grantu v oblasti tělovýchovy a sportu
na téma: Opravy, údržba a vybavení
sportovního zařízení.
Finanční prostředky vložené do
grantu činí 250 tis. Kč a jsou určeny:
– sportovním klubům a jednotám, které mají sídlo na území města Tábora
– v jejich členské základně jsou děti
a mládež do 19 let
– sportoviště, které chtějí z grantu
opravit, se nachází na území města
Tábora
Grant není určen na opravy a údržbu sportovišť, která jsou v majetku města. Žádosti budou přijímány do 5. května 2006 buď poštou, anebo v podatelně městského úřadu. Formulář žádosti
je k dispozici na: www.tabor.cz, nebo
v kanceláři tělovýchovy u D. Pařízkové,
kde také získáte další informace. (pa)
Zasedání zastupitelstva
se koná 15. května od 15 hodin
v zasedací místnosti číslo 410,
v budově bývalé Tabačky.
Jednání je veřejné.
Kino Svět Tábor – květen
PŘÍRODOU
KROK ZA KROKEM
sobota 6. května
Vítání ptačího zpěvu v Táboře II
– ranní vycházka podél Lužnice
s pozorováním a poslechem ptáků
– sraz: Tábor, Žižkovo nám. u kašny,
5.00 hodin
sobota 27. května
Květena údolí Lužnice
v okolí Dobronic
– celodenní vycházka údolím Lužnice od Stádleckého mostu ke zřícenině hradu Dobronice a zpět
– sraz: Stádlecký most přes Lužnici,
9.00 hodin
Bližší informace a další exkurze na
webu: www.husmuzeum.cz.
G-centrum Tábor
sociální služby a domov důchodců,
středisko sociálních služeb
(tel.: 381 478 230 nebo 728 989 970)
9. května, 14.00 hodin
botanická zahrada
DISKUSNÍ POŘAD v botanické
zahradě
– s Radoslavem Kacerovským;
sraz u vchodu do zahrady
11. května
ZÁJEZD NA DOMAŽLICKO
Zájemci se mohou hlásit buď osobně
v kanceláři střediska, nebo na telefonu: 381 478 230 (od 3. května).
Cena zájezdu je 60 Kč, ceny vstupenek asi 90 Kč. Odjezd od vlakového
nádraží v 6.30 hodin. Předpokládaný návrat kolem 19.00 hodin.
18. května, 13.00 hodin
táborská matrika
AKADEMIE III. VĚKU
– hostem bude Ing. Petra Adlerová,
která účastníkům přiblíží rekonstrukci táborské Střelnice
25. května, 13.30 hodin
Klub důchodců Lidická
HISTORIE EKONOMICKÉHO
ŠKOLSTVÍ v Táboře
– přednášku připravil Jindřich Raschel z G-centra
30. května, 12.00 hodin
hotel Palcát
TRADIČNÍ SETKÁNÍ osmdesáti
a víceletých občanů města Tábora
každé úterý a čtvrtek,
16.00–17.00 hodin
táborská matrika
KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA
pro seniory
Setkání sběratelů
V sobotu 13. května pořádá Jihočeský klub sběratelů v Táboře od
7.30 do 11.30 hodin v Domě armády
v Kyjevské ulici velké květnové setkání sběratelů. Sběratelé se rovněž
každou neděli scházejí v restauraci
Na Svépomoci na Maredově vrchu.
Občané tam mohou přinést vše, co
doma zahálí a může obohatit sběratelské sbírky. Info na tel.: 737 614 545.
Housův mlýn
HUDEBNÍ VEČERY U KRBU
13. května, 20.00 hodin
PALEČEK, JANÍK
Značeno z Jordánské hráze a Tržního náměstí. Rezervace a dotazy na
e-mailu: [email protected], info
na webu: www.housuvmlyn.cz.
pondělí 1. a úterý 2. – 17.30 hod.:
PRODUCENTI (USA 2005)
pondělí 1. a úterý 2. – 20.00 hod.:
HRA S NEVĚROU (USA 2005)
středa 3. a čtvrtek 4.
– 17.30 a 20.00 hod.:
SYRIANA (USA 2005)
pátek 5. – 17.30 hod., sobota 6.
– 20.00 hod.:
MARIŇÁK (USA 2005)
pátek 5. – 20.00 hod.:
FILMOVÝ KLUB: 4 VĚCI (ČR 2005)
sobota 6. a neděle 7. – 17.30 hod.:
LETOPISY NARNIE: LEV,
ČARODĚJNICE A SKŘÍŇ (USA 2005)
neděle 7. – 20.00 hod., pondělí 8.
– 17.30 hod.:
UNIVERZÁLNÍ UKLÍZEČKA
(VB 2005)
pondělí 8., úterý 9. a středa 10. – 20.00 hod.:
TRISTAN A ISOLDA (USA/VB 2006)
úterý 9. a středa 10. – 17.30 hod.:
FIREWALL (USA 2006)
čtvrtek 11. – 17.30 a 20.00 hod.,
pátek 12. – 17.30. hod., sobota 13.,
neděle 14., pondělí 15., úterý 16.
a středa 17. – 17.30 a 20.00 hod.:
ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU (ČR 2006)
pátek 12. – 20.00 hod.:
FILMOVÝ KLUB: DOBROU NOC
A HODNĚ ŠTĚSTÍ (USA 2006)
čtvrtek 18. – 17.30 a 20.00 hod.,
pátek 19. – 17.30 hod.:
UNDERWORLD: EVOLUTION
(USA 2006)
pátek 19. – 20.00 hod.:
FILMOVÝ KLUB:
UTAJENÝ
(Francie 2005)
sobota 20. a neděle 21. – 17.30 hod.:
MATCH POINT – HRA OSUDU
(USA 2005)
sobota 20. a neděle 21. – 20.00 hod.:
SPOJENEC (USA 2006)
pondělí 22. a úterý 23.
– 17.30 a 20.00 hod.:
MLHA (USA 2005)
středa 24., čtvrtek 25.
– 17.30 a 20.00 hod.,
pátek 26. – 17.30 hod.:
ZÁKLADNÍ INSTINKT 2
(USA 2005)
pátek 26. – 20.00 hod.:
FILMOVÝ KLUB:
PŘÍBĚH MARIE A JULIENA
(Francie/Itálie 2003)
sobota 27. a neděle 28. – 17.30 hod.:
INDIÁN A SESTŘIČKA (ČR 2006)
sobota 27. a neděle 28. – 20.00 hod.:
PRVNÍ PO BOHU (Rusko 2005)
pondělí 29., úterý 30. a středa 31.
– 17.30 a 20.00 hod.:
RAFŤÁCI (ČR 2006)
Na červen chystáme:
Ideál, Faktotum (FK), Capote, Hranice
života, Zmražené pojistky, Šifra Mistra
Leonarda, Bratři (FK), Divočina, Mission Impossible III, X-Men 3, Devátý
den (FK), Libertine, V jako Vendeta,
Rafťáci, Show začíná, Ráj hned teď (FK),
Tři pohřby Melquiadese Estrady, Děsnej
doják, Všechno nejlepší!, Kdo ví (FK)
FOKUS TÁBOR
Sdružení pro pomoc a podporu
lidem s duševním onemocněním
Mostecká 2087, 390 02 Tábor
(tel.: 381 252 684, 776 188 869)
Akce pro veřejnost
1.–31. května
Café Fokus
Lucie SVOBODOVÁ:
ABSTRAKTNÍ KVĚTINY
– prodejní výstava fotografií
11. května, 16.30 hodin
Café Fokus
SEZNAMOVACÍ VEČER pro nezadané středního věku
17. května, 17.00 hodin
Café Fokus
PŘEDNÁŠKA O GRAFOLOGII
– s Ludmilou Kulhavou
24. května, 9.00–12.00 hodin
Cheiron
A CO DĚTI, MAJÍ SI KDE HRÁT?
– HRAVÉ DEKORACE Z LÁTKY
– prezentační nabídka výrobků textilní chráněné dílny Fokus Tábor
27. května, 9.00–15.00 hodin
Café Fokus
LOTR TCG
– turnaj karetní hry Pán prstenů
31. května, 15.00–18.00 hodin
Café Fokus
DEN DĚTÍ
– pořádá MC Radost
Připravované akce pro uživatele
Výlet do Fokusu Písek, O kolečko víc,
Pálení čarodějnic, Kurz komunikačních a sociálních dovedností, Videotrénink interakcí, Program šikovných
ručiček a práce se dřevem – velikonoční a jarní dekorace, vyřezávání drobných předmětů ze dřeva
Kromě uvedených akcí probíhají pravidelné programy pro uživatele. Info ve
Fokusu.
Divadlo O. Nedbala Tábor – program na květen
úterý 2. května, 19.00 hodin
LENKA DUSILOVÁ:
Mezi světy TOUR 2006
– mimo předplatné
středa 3. května, 19.00 hodin
Liz Lochhead: PERFECT DAYS
(Divadlo Na zábradlí Praha)
– předplatné sk. A
pátek 12. května, 19.00 hodin
Milan Kundera:
JAKUB A JEHO PÁN
(Divadlo Bez zábradlí Praha)
– předplatné sk. A
neděle 14. května, 19.00 hodin
To je jeDNO:
Divadlo loutek, hudby, hříček, zkratek,
střihů a hlavně radosti
(Divadlo DNO Hradec Králové)
– předplatné sk. Fúze
pondělí 15. května, 19.00 hodin
Axel Hellstenius:
ELLING A KJELL BJARNE
aneb Chvála bláznovství
(Divadlo Kalich Praha)
– předplatné sk. B
úterý 16. května, 19.00 hodin
Kruh přátel hudby:
Jaroslav ŠONSKÝ – housle, PATRÍCIA
BRETASOVÁ (Brazílie) – klavír
– předplatné sk. H
pátek 19. května, 19.00 hodin
Jakub Matějka: ZATMĚNÍ
(Divadlo Continuo Malovice)
– mimo předplatné
neděle 21. května, 14.30 hodin
Přijďte s dětmi do divadla:
Vlastimil Novák – Stanislav Oubram:
STRAŠIDLO BUBLIFUK
(Divadlo AHA! Praha)
– určeno dětem od 4 let
– předplatné sk. E
pondělí 22. května, 19.00 hodin
VLADIMÍR MIŠÍK s ETC...
– koncert klasika českého big beatu
– mimo předplatné
úterý 23. května, 19.00 hodin
Lev Nikolajevič Tolstoj:
PŘÍBĚH KONĚ
(Městské divadlo Mladá Boleslav)
– předplatné sk. C
středa 24. května, 19.00 hodin
PETR SPÁLENÝ a NEW APOLLO
BAND s Miluškou Voborníkovou
– mimo předplatné
čtvrtek 25. května, 19.00 hodin
245. barevný čtvrtek:
PŘED PŘÍDÍ MYS HORN
– mimo předplatné
pátek 26. května, 19.00 hodin
Kruh přátel hudby: SPOLEČNÝ
KONCERT PÍSECKÉHO KOMORNÍHO ORCHESTRU A KOMORNÍHO ORCHESTRU WETZLAR (SRN)
– předplatné sk. H
úterý 30. května, 19.00 hodin
Giulio Scamicci – Renzo Tarabusi:
KAVIÁR NEBO ČOČKA
(Divadlo Na Jezerce Praha)
– předplatné sk. B
středa 31. května, 19.00 hodin
SESTRY STEINOVY
– koncert dua nonkonformních písničkářek – Lucie Steinhauserové a Karoliny Kamberské
– mimo předplatné
Budeme se potkávat denně převážně na linkách
10 nebo 50. Jsem tady pro vás a budu vám neustále
připomínat: „Třídit odpady je moderní!“
Od dubna po našem městě jezdí autobus MHD s upoutávkou na třídění odpadů. Najdeme na něm názornou ukázku, jaké druhy odpadů v Táboře třídíme. Ochrana životního prostředí závisí na nás všech, tak proč se k tomu
stavět negativně? Kontejnery na separaci jsou umístěny tak, aby každý z nás
měl možnost běžně je používat. Bližší informace o třídění můžete najít v odpadovém kalendáři, který vyšel v únoru letošního roku, nebo v jednotlivých
číslech NTR a v neposlední řadě na webových stránkách města Tábora v sekci životní prostředí.
Obnovu Žižkovy ulice Informace o studiu v základní umělecké škole Letecký den
zpomalí archeologové V hudebním oboru nabízíme možnost využito jako příprava na střední a vy- Letos oslaví táborští sportovní letci
Žižkova ulice na Starém městě zpřístupňující Tržní náměstí z Palackého
ulice projde v letošním roce omlazovacím procesem. Budou vyměněny
dosluhující podzemní inženýrské sítě
a doplněny chybějící. Následně dojde
k výměně veškerých konstrukčních
vrstev vozovky a chodníků. Stávající
nevzhledné asfaltové povrchy vozovek
nahradí kamenná dlažba. Kamennou
dlažbou budou opatřeny i chodníky.
Před zahájením stavebních prací
a v průběhu realizace budou celou lokalitu prozkoumávat archeologové.
Podle odborného odhadu se termín
dokončení obnovy celé akce prodlouží
do podzimních měsíců.
František Krejčí
vedoucí odboru investic
[email protected]
studia hry na dechové nástroje dřevěné, žesťové, dále nástroje bicí, klávesové, smyčcové, kytaru a sólový zpěv.
Součástí výuky je i hudební nauka,
souborová, komorní i orchestrální hra
a sborový zpěv. Při přijímacím pohovoru se zjišťují sluchové dispozice, rytmické cítění a fyzické předpoklady.
Termíny přijímacích pohovorů do
hudebního oboru jsou vždy v pátek
odpoledne od 13.00 do 16.30 hodin,
a to 12. května, 19. května a 26. května
v přízemí školy v ulici M. Húsky 62.
Zároveň si vás dovolujeme pozvat na
závěrečný koncert žáků ZUŠ Tábor, který
se koná v pondělí 29. května od 19.00 hodin v Divadle Oskara Nedbala Tábor.
Ve výtvarném oboru otevíráme studium kresby, malby, grafiky a speciální zaměření na modelování, keramiku
a textilní práce. Studium může být
soké školy uměleckého směru; rovněž
je zde možnost studia dospělých.
Termín talentového průzkumu do
výtvarného oboru je v úterý 9. května od 16.10 do 18.00 hodin a ve středu
17. května od 15.30 do 17.30 hodin
v Koželužské ulici 14. Zájemci si s sebou vezmou přezůvky, pastelky, tužku
a vlastní výtvarné práce na ukázku.
Bližší informace v odpoledních hodinách na tel.: 381 251 123, 775 199 915
(ak. mal. Teodor Buzu).
hudební obor: ul. M. Húsky 62
výtvarný obor: Koželužská 140
tel.: 381 252 025, 381 252 616
fax: 381 259 992
e-mail: [email protected]
web: www.zustabor.wz.cz
Mgr. Jan Dafčík
ředitel ZUŠ O. Nedbala Tábor
60. výročí začátku poválečného létání
na letišti u Čápova dvora.
Táborský aeroklub spolu s Aviatik
klubem a ve spolupráci s městem Táborem 17. června připomenou toto výročí uspořádáním leteckého dne. Kromě bohatého vlastního programu vystoupí piloti Armády České republiky
a reprezentant ČR v letecké akrobacii
na nejmodernějším akrobatickém letounu SU-29.
Další akcí k tomuto výročí, na niž je
veřejnost srdečně zvána, je setkání bývalých členů a pamětníků z řad Aeroklubu Tábor konané 24. června rovněž
na letišti. Při sletu ultralehkých letadel
bude k vidění jistě mnoho zajímavostí,
jak letadla amatérsky postavená, tak
i novinky z leteckých továren a repliky
letadel předválečných.
(pš)
Příprava důležitých investičních dopravních staveb ve městě
V závěru loňského a začátkem
letošního roku předložil odbor
dopravy spolu s odborem investic
radě města řadu návrhů na
zahájení investiční přípravy.
Rada po jejich projednání
schválila přípravu důležitých
dopravních staveb, ke kterým
uvádíme pro informaci jejich
stručný popis.
Chýnovská ulice (chodníky,
cyklistická stezka a obslužná
komunikace)
Akce je připravována v koordinaci
s Jihočeským krajem, který je vlastníkem silnice II/137 (Chýnovské ulice).
Zhotovitel dokumentace Pragoprojekt, a. s., Ateliér České Budějovice řeší
v úseku Chýnovské ulice mezi okružní
křižovatkou u čerpací stanice SHELL
a vjezdem do bývalého areálu OSP
celý uliční profil, to znamená vlastní
vozovku, chodníky, zelené pásy, cyklistické stezky, obslužnou komunikaci
s parkovacími místy a novou autobusovou zastávku MHD Tapa s čekárnou. Předpokládáme, že akce bude
realizována nejdříve v roce 2007.
Stavební úpravy Bydlinského
a Trocnovské ulice
Při stavbě „Modernizace trati Veselí
nad Lužnicí–Tábor – 1. část úsek Doubí
u Tábora–Tábor“, na niž byla zpracována dokumentace pro stavební povolení,
provede investor Správa železniční dopravní cesty, s. o., Stavební správa Praha propojení Trocnovské a Bydlinského
ulice podjezdem pod tratí IV. železničního koridoru. Stavební úpravy částí
komunikací Bydlinského a Trocnovské
(po křižovatku s ul. Krále Jiřího a Husineckou) navazující na stavbu SŽDC
připraví a zainvestuje město tak, aby parametry komunikací, chodníků a jejich
stav byl jednotný. Chodník v Trocnovské ulici lze navrhnout jako jednostranný, místo protilehlého zeleného pruhu a chodníku pak navrhnout podélná
parkovací stání. Realizace modernizace
trati má být zahájena v roce 2007.
Stavební úpravy Vožické
a Vodňanského ulice
Po rekonstrukci chodníků, stezky
pro pěší a cyklisty a vozovky Vožické
ulice v koordinaci se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, která
bude dokončena v letošním roce, bude
připravován úsek od křižovatky se Zavadilskou ulicí (od Brisku) po napojení
na most přes nádraží ČD. Vodárenská
společnost Táborsko zde připravuje
provést rekonstrukci kanalizace včetně přípojek. Zároveň bude upraven
celý profil Vožické a Vodňanského
ulice včetně chodníků, veřejné zeleně
a zastávky MHD. Projekt bude řešit
i vedení cyklistické dopravy.
Chodníky v Budějovické
a Chýnovské ulici a na
Křižíkověnáměstí
Obě tyto akce budou připravovány
v koordinaci s opravou silnice II/137,
kterou chystá Jihočeský kraj. Oprava
se týká úseku od okružní křižovatky
u čerpací stanice SHELL, pod Černými mosty až na náměstí Františka
Křižíka, kde navazuje na zrekonstruovaný úsek ulice Na Parkánech (II/137)
a připravený úsek ulice ČSA (II/603).
Město připraví zároveň chodníky podél celé trasy mezi ČS SHELL a Křižíkovým náměstím. Obě akce musí
být koordinovány se stavbou SŽDC,
kterou je nový železniční most budějovické trati a nezbytné úpravy komunikace a chodníků pod ním, budovanou v rámci IV. železničního koridoru. Řešení Křižíkova náměstí by
mělo vycházet ze studie firmy Valbek
Liberec na malou okružní křižovatku.
V jejím bezprostředním sousedství je
navrženo ponechání autobusové zastávky Křižíkovo náměstí s přístřeškem. Stavba okružní křižovatky je
v souladu s územním plánem.
Stavební úpravy ulic v Táboře
Tyto stavební úpravy navazují na
projekt Vodárenské společnosti Táborsko „Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko“, na který podala žádost o spolufinancování z fondu soudržnosti EU. Současně mají být
odstraněny nedostatky na souběžných
vodovodních řadech. Postup výstavby
je rozložen do let 2006–2009. Některé
úseky, např. Žižkova, Staroklokotská
ulice nebo tř. 9. května, již byly připraveny a zkoordinovány se stavebními úpravami těchto ulic prováděnými
městem, takže výsledkem budou komplexně zrekonstruované ulice s novými vozovkami, chodníky a veřejnou
zelení. Obdobně budou připravovány
i další ulice, jejichž výčet je velmi obsáhlý. Nejbližšími akcemi, které je nutno podle harmonogramu připravit, je
akce Doliny kanalizace (Průběžná ulice), Údolní ulice, v níž budou 2/3 prováděny výkopovou technologií a do
končení rozpracovaného připojení
Klokoty U Tankodromu, které má přímou vazbu na odkanalizování zóny
Otavan. V současné době jsou na tyto
akce zahájeny projektové práce.
Tábor – Staré město, západ II
– komunikace a Tábor – Staré
město, sever – komunikace
V loňském roce město zrealizovalo
v koordinaci s vlastníky a správci inženýrských sítí stavební úpravy ulic Arbeiterovy, Radnické, M. Húsky, Zelenářské,
Křížové, Soukenické a Ovocné. Výsledkem jsou zcela nové povrchy vozovek a přídlažeb z kamenné dlažby
s nově uloženými inženýrskými sítěmi
a vyřešenou ochranou stávající zástavby
spočívající v provedení hydroizolací, separačních dilatací a železobetonových
bandáží. Záměrem je v takových stavebních úpravách komunikací pokračovat.
Staré město, západ II zahrnuje části ulic Hradební, Kotnovské a Koželužské (v návaznosti na jejich zrekonstruované části), ulice Růžovou,
Filipovskou včetně příjezdu k baště na
okraji Holečkových sadů, Křížkovu
a nám. Mikuláše z Husi.
Staré město, sever zahrnuje části ulic
Svatošovy, Převrátilské, Zahradnické
a Děkanské (v návaznosti na jejich zrekonstruované části), ulice Dlouhou,
Úzkou, Hrnčířskou a Špitálskou.
Nyní se připravuje výběrové řízení
na projektanta.
Přípravu a realizaci všech vyjmenovaných akcí zajišťuje odbor investic.
Ing. Erazim Troch
vedoucí odboru dopravy
[email protected]
Letošní ničivé jarní povodně opět zasáhly i území města Tábora
Letošní jarní povodně zasáhly
větší část území republiky
a nevyhnuly se ani území města
Tábora. Zvýšené teploty a déšť,
který postup jarního tání
urychlil, spolu s nadměrnými
zásobami sněhu ve vyšších
polohách a v horských oblastech
způsobily poměrně rychlý vzestup
hladin nejprve drobných toků,
posléze i větších řek.
V Táboře se jako první opět projevil
Chotovinský potok v Zárybničné Lhotě, který během pondělí 27. března vystoupal tak, že byl v odpoledních hodinách vyhlášen v jeho povodí druhý
stupeň povodňové aktivity – stav pohotovosti, který se do večera změnil na
třetí – stav ohrožení. Zasažena byla zejména zahrádkářská kolonie Na Hájkách. Pozadu nezůstal ani Tismenický
potok, který se dařilo ještě chvíli držet
manipulací na obou Jordánech, avšak
při dosažení určitých hladin nezbývá
než ponechat velkým vodám, které už
jsou manipulací téměř neovlivnitelné,
volný průchod. (Nadto Jordán má poměrně velké povodí, při jehož kontrole
bylo zjištěno, že ve vyšších polohách
rychle tající sníh plní rybníky a drobné vodní toky, jejichž vody směřují do
povodí Jordánu.) V povodí Tismenického potoka od Malého Jordánu až po
ústí řeky Lužnice byl vyhlášen druhý
stupeň povodňové aktivity v ranních
hodinách v úterý 28. března, který
přešel v odpoledních hodinách na třetí stupeň. Při těchto vodních stavech
se osvědčilo opevnění, které bylo vybudováno pod mostem Pod Ptákem
v souvislosti se stavbou nového mostu
zničeného při povodni roku 2002.
Poprvé od povodní v roce 2002 tentokrát více „zazlobila“ i řeka Lužnice,
která poměrně rychle nastoupala tak,
že byl v úterý 28. března v ranních hodinách povodňovou komisí vyhlášen
zároveň i druhý stupeň povodňové
aktivity v povodí Lužnice pro celé
správní území města Tábora jako obce
s rozšířenou působností. Ve večerních
hodinách Lužnice dosáhla limitních
hodnot v Táboře-Čelkovicích, a proto byl vyhlášen třetí stupeň na území
města Tábora. Ve středu 29. března
byl v ranních hodinách překročen třetí
stupeň povodňové aktivity na nejbližším limnigrafu v Klenovicích, a proto byl vyhlášen třetí stupeň pro celé
správní území obce s rozšířenou působností. Jako poslední byl vyhlášen
v odpoledních hodinách třetí stupeň
povodňové aktivity v povodí Tismenického potoka.
Tentokrát byly postiženy všechny toky na území města Tábora. Lidé
bydlící nebo mající v blízkosti rozvodněných toků nemovitost byli vyrozuměni při každém vyhlášení stupně povodňové aktivity v příslušném povodí.
Obdobně na tom byly obce a města
na celém správním území města Tábora – Planá nad Lužnicí, Sezimovo
Ústí a další. Nejhůře na tom bylo město Bechyně, kde je třetí stupeň povodňové aktivity v místní části Zářečí častějším jevem a nejhůře postiženou oblastí. Ani na Hutích u Černýšovic nevypadal stav utěšeně a místní obyvatelé s obavami sledovali stoupající
vodu i most obnovený po posledních
povodních. Na Jistebnicku se začal
vlivem přitékající boční vody z přilehlých svažitých polí přelévat Tisovský
rybník. Situace se pomalu začala podobat povodňové situaci z roku 2002.
Avšak po zkušenostech ze srpnových
povodní byli lidé mnohem víc ukázněnější, obezřetnější a většinou se preventivně zabezpečili bez patřičných
upozornění a nabádání. Vraťme se
však zpátky do Tábora.
Tou dobou už byli dávno aktivováni kromě povodňové komise i členové
městské policie, Sboru dobrovolných
hasičů Tábor, Hasičského záchranného sboru, Technických služeb města Tábora, Policie ČR. Ve středu v poledne musela být v Táboře uzavřena
Lužnická ulice, která již byla zatopena
rozvodněnou Lužnicí. Další pak následovaly ulice Bechyňská a Pintova.
Suchomelův ostrov zmizel z mapy Tábora. Některé přilehlé nemovitosti měly zatopené sklepy. Ve středu v nočních hodinách kulminoval Jordán a od
té doby byl zaznamenáván pouze jeho
pokles. Avšak Lužnice ještě neřekla své
poslední slovo. Nežárka stále stoupala
a část vody byla zadržována Rožmber-
hodí jinam než do barevného sběrného kontejneru.
Tváří kampaně se stali Lukáš Pollert, zlatý a stříbrný olympionik ve
vodním slalomu, a televizní i rozhlasová moderátorka Martina Vrbová.
„Z tříděného odpadu lze vyrobit řadu
užitečných a smysluplných věcí, jako
například toaletní papír. Byla by přece
obrovská škoda na tuto věc kácet krásné lesy. Nebo noviny. Já tak miluji denní tisk, ale stejně, za strom bych ho nevyměnil. Z prázdné skleněné lahve od
laciného destilátu se dá vyrobit nová
láhev, třeba pro francouzské šampaňské nebo červené z Bordeaux. Z umělé hmoty se vyrábí umělá vlákna, která se používají do teplých bund a spacáků. A v tom všem vidím smysl třídění odpadů,“ říká Pollert. „Při častých cestách po světě vidím, jak obrovským problémem jsou odpady; třeba v Indii jsem se doslova brodila papíry a PET lahvemi. Přesto je i u nás
stále hodně lidí s klapkami na očích,“
dodává Vrbová.
Supermarkety připomenou třídění odpadů
Olympionik Lukáš Pollert
rozjíždí na pokladních pásech
kampaň na třídění odpadů.
Z pěti sklenic ozdobná váza, z deseti
časopisů krabice na televizi a z třiceti
PET lahví fleecová bunda. Od nynějška si budou občané připomínat důležitost třídění odpadu mnohem více
než dosud. Výzvu ke třídění odpadů
budou mít totiž denně na očích také
na pokladních pásech v některých supermarketech.
I v Táboře se už brzy v některých
vybraných supermarketech místo tradičních černých pokladních pásů objeví pásy pestrobarevně potištěné. Fungovat by měly tak trochu jako zdvižený
prst nebo uzel na kapesníku. Slovem
i obrazem každému nakupujícímu připomenou, jak zatíží a současně ochudí životní prostředí, když zakoupenou
sklenici, časopis nebo PET láhev od-
kem, jehož retenční prostor není neomezený. Kulminace na Lužnici byla
prognózována na čtvrtek až pátek.
Ve čtvrtek 30. března události nabraly rychlý spád. Všude již bylo dosaženo třetích stupňů povodňové
aktivity, objevily se první škody. V ranních hodinách bylo nahlášeno zničení můstku přes Tismenický potok
u Křížové cesty pod Klokoty. Čistírna
odpadních vod v Klokotech musela
být odstavena mimo provoz. Čistírna
Na Mělké byla zatím stále v provozu.
Během dopoledne předalo Povodí
Vltavy zprávu o naplnění Rožmberka,
který začal naplno odtékat, a očekávalo se zvýšení hladiny v řece Lužnici až
o 50 cm. V poledne bylo zjištěno, že
u Benešova mlýna došlo vlivem přívalových vod z přilehlých strání ke
stržení části zdi podél komunikace
u mlýna. V daném místě došlo i k podemletí komunikace a hrozilo její zřícení. Komunikace mezi ČOV Klokoty a mlýnem byla již neprůjezdná
a zaplavená vodou. Ve večerních hodinách 30. března vyhlásil hejtman Jihočeského kraje stav nebezpečí pro
území Jihočeského kraje a celé řízení
začalo podléhat krizovému řízení a integrovanému záchrannému systému.
V neděli 2. dubna vyhlásila vláda ČR
pro území Jihočeského kraje nouzový
stav, který trval do 10. dubna. Ke kulminaci Lužnice na limnigrafu v Klenovicích došlo nakonec v noci ze soboty na neděli 2. dubna, kdy Lužnice
kulminovala na hodnotě 3,90 m.
Ještě v době psaní tohoto článku
(18. dubna) je hladina vody v Lužnici
vysoká a její úroveň odpovídá druhému stupni povodňové aktivity. Pomalu s tím, jak se voda vrací směrem
k svému normálu, odkrývá, co napáchala, a je čas začít rekapitulovat povodňové škody.
Na závěr nezbývá než poděkovat
všem, kdo se během povodní podíleli
na organizaci a zabezpečení povodňové situace, jakož i těm, kteří nabídli
svou věcnou a materiální pomoc.
Ing. Václava Kratochvílová
odbor životního prostředí
[email protected]
Ochota lidí ke třídění odpadů rok
od roku narůstá. Loni v průzkumech
uvádělo 87 % občanů, že je třídění důležité, a 67 % lidí samo odpad třídilo.
Nová fáze kampaně si klade za cíl oba
ukazatele ještě zvýšit. Barevné pokladní pásy se objevily během března v supermarketu Delvita v Purkyňově ulici.
(EKO-KOM)
Odbor kultury a cestovního ruchu – květen
Housův mlýn
HUDEBNÍ VEČERY U KRBU
10. června
JIŘÍ DĚDEČEK
Značeno z Jordánské hráze a Tržního náměstí. Rezervace a dotazy na
e-mailu: [email protected], info
na webu: www.housuvmlyn.cz.
Táborské trasy
pochodu Praha–Prčice
V úterý 18. dubna se konala vernisáž výstavy „Tábor – srdce jižních Čech“ v prostorách Nostického paláce v Praze. Výstava
se koná v rámci projektu Výlet do středověku aneb Jak se dříve žilo a potrvá do 9. května.
pondělí 1. května, 14.00 hodin
Žižkovo náměstí (pod kaštany)
MÁJOVÉ SWINGOVÁNÍ
koncert Swing Bandu Tábor
pátek 5. května, 10.00 hodin
táborské popraviště
PIETNÍ AKT k 61. výročí ukončení
2. světové války
Ve spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu.
úterý 16. května, 19.00 hodin
A – klub Městské knihovny Tábor
NAČERNO
– večer s hudebním publicistou Jiřím
Černým; vstup zdarma
Pořádá Městská knihovna Tábor ve
spolupráci s městem Táborem.
úterý 23. května, 19.00 hodin
kostel sv. Jakuba
„ŠETŘTE LÁSKOU“
– májový večer poezie Divadélka Múzika
čtvrtek 25. května, 19.00 hodin
Divadlo O. Nedbala
245. barevný čtvrtek:
PŘED PŘÍDÍ MYS HORN
– vyprávění Ing. Petra Ondráčka, CSc.,
prezidenta České asociace námořního
yachtingu, který absolvoval s jachtařem Petrem Parchomenkem plavbu
k břehům Jižní Ameriky
Ve spolupráci s Divadlem O. Nedbala
a RNDr. Jiřím Bumerlem.
pátek 26. května, 18.00 hodin
kostel sv. Jakuba
MÁJOVÝ KONCERT
pěveckých sborů HLAHOL (Tábor)
a SLAVÍK (Pacov)
OTEVŘENÍ TURISTICKÉ SEZONY
sobota 13. května
7.30–10.00 hodin (nádraží ČD – ČD centrum) – registrace účastníků pochodu
a cyklistických výletů
• Pochod s kaprem Jakubem (15 km)
– Tábor–Malšice (vlakem) a zpět do Tábora přes Příběnice, stezkou podél Lužnice, nebo přes Dražičky zpět na Pintovku
• Cyklistické výlety Na kole kolem Tábora
50 km – pro trénované: Tábor (nádraží) – Chýnov – Chýnovská jeskyně – Radenín – Choustník – Turovec – Kozí hrádek – Sezimovo Ústí – Větrovy – Pintovka
15 km – pro rodiny s dětmi: Tábor (nádraží) – Sezimovo Ústí – Kozí hrádek
– Sezimovo Ústí – Větrovy – Pintovka
9.00–10.00 hodin (lesopark Pintovka) – registrace účastníků Putování za stříbrným pokladem
Putování za stříbrným pokladem na Hýlačku
11.00–13.00 hodin – u rozhledny Hýlačka zábavný a soutěžní program pro děti
13.00–16.00 hodin (lesopark Pintovka)
Zábavný program pro celou rodinu
14.00–15.00 hodin – slosování účastníků akce o věcné ceny
neděle 14. května; 15.00 hodin (Žižkovo náměstí)
VAKOKODESKA
– slavnostní průvodové představení Divadla Continuo
Projekt byl prezentován v rámci Českého národního dne na Světové
výstavě Expo 2005.
OSLAVA MEZINÁRODNÍHO
DNE DĚTÍ
neděle 28. května, 14.00 hodin
lesopark Pintovka
DEN DĚTÍ
– zábavné odpoledne plné soutěží, pohádek a dalších překvapení
středa 31. května, 8.30 a 10.15 hodin
kino Svět
STAŠPYTLÍK
– kreslený pohádkový film (pohádkový příběh o kuřeti, které se snaží získat
uznání otce)
– zadáno pro MŠ a ZŠ
– vstupné: 10 Kč
Výstava obrázků Pavla Hejhala
V sobotu 15. dubna proběhla v prostorách atria
G-centra Tábor vernisáž
výstavy obrázků Pavla Hejhala. Autor měl v roce 2002
autonehodu, při níž
si poranil páteř
a stalse kvadruplegikem. Je ochrnutý
na dolní i horní končetiny a dýchá pomocí plicního ventilátoru. V roce 2003
začal ústy malovat
Galerie Tábor
– Infocentrum
13. dubna–31. května
Jan Kunovský: OBRAZY
po–pá 8.30–16.00 hodin
Galerie Vodárenská věž
3. května–4. června
(vernisáž: 1. května v 18.00 hodin)
STROJÁRNA POPRVÉ
– výstava studentských prací SPŠS
st–ne 10.00–12.00 a 12.30–16.30 hodin
první obrázky, které se postupně zlepšují.
Kolekci květin a dalších
obrázků si mohou zájemci prohlédnout do 2. května v G-centru Tábor a od
2. do 22. května v prostorách
městského úřadu na Husově
náměstí (Tabačka).
Více informací o autorovi
si můžete přečíst na stránkách: www.pavelhejhal.com.
Jiří Horecký, B. A.
G-centrum Tábor
V sobotu 20. května se koná 41. ročník nejznámějšího dálkového pochodu Praha–Prčice, ale i odjinud.
Táborská trasa 30 km startuje od
7.30 do 10.00 hodin od zadní strany
táborského autobusového nádraží
a vede přes Chotoviny, rozcestí pod
Starým zámkem u Borotína, Borotín a Říkov až na prčické náměstí.
Zpáteční cestu z Prčice jako vždy zajistí kyvadlová autobusová doprava
do Heřmaniček, kde mimořádně
zastaví i všechny rychlíky (expres
Budvar stavět nebude).
Letos je nabídka tras rozšířena
o cyklotrasu 57 km, která vede přes
Hejlov, Třemešnou, Makov, Jistebnici a Cunkov do Prčice a dále
přes Borotín, Liderovice a Nasavrky
zpět do Tábora. Její start je od 9.00
do 10.30 hodin od zadní strany táborského autobusového nádraží.
ÚO Svazu diabetiků
• pravidelná poradenská činnost
každou středu 14.00–16.30 hodin
v kanceláři DIA v ONT (budova
č. 2, 1. patro, č. dveří 102)
– možnost využití masáž. přístroje
Shiatsu Fussmassage (10 Kč)
• kondiční plavání
vždy v neděli 19.00–20.00 hodin
• Tábor, jak ho neznáte (židovské
nemovitosti)
čtvrtek 11. května, sraz ve 13.00 hodin u lípy před gymnáziem
– vede: H. Janšíková
• Den zdraví v rámci BAMBIRIÁDY
pátek 26. května, stř. zemědělská škola
– zdarma měření: glykemie, TK,
tuku, neuropatie
– od 14.00 hodin výlet na kole pro
děti i dospělé, sraz před sokolovnou
v Tyršově ul.
• výlet Želivka (skalka, Želivský
klášter, Sázava)
sobota 27. května, odjezd 7.00 hodin
od nádraží ČD (přihlášky u paní
Plíškové); cena: pro členy 120 Kč,
ostatní 150 Kč
Tábor OPEN
Sedmý ročník soutěže ve společenském tanci pořádá TŠ ATAK ve spolupráci s městem Táborem.
27. a 28. května, 9.00–17.00 hodin
společenský sál MILENIUM
kategorie: děti, junioři, dospělí, třídy D, C, B
– vstupné: 80 Kč, 40 Kč děti do 12 let
Vodní slalom
O víkendu 13. a 14. května se na
Lužnici u restaurace Harrachovka
koná 34. ročník závodů ve vodním
slalomu O Štít města Tábora. Zahájení závodu je vždy v 9.00 hodin.
CHEIRON T, o. p. s.
Děkanská 302, 390 01 Tábor
tel./fax: 381 257 624
e-mail: [email protected]
www.cheiront.com
KC CHEIRON T
(pro mládež od 15 let)
po 13.00–19.00 hodin
út–čt 13.00–20.00 hodin
pá 13.00–18.00 hodin
26.–27. května
lesopark PINTOVKA
FREE DIM FEST ’06
– alternativní hudební festival
Touto akcí začíná cyklus Týdny proti
rasismu a xenofobii, který bude dále
probíhat v červnu.
PRAVIDELNÉ PROGRAMY
• keramická a výtvarná dílna
– úterý, středa, čtvrtek od 13.00 do
18.00 hodin; info tel.: 777 075 669.
• hudebna pro zkoušející kapely i jednotlivce – denně; tel.: 604 459 243.
• PC dílna
• stolní tenis – kromě pondělí
• stolní fotbálek – každý den
INTERNET, KOPÍROVÁNÍ.
Info na tel.: 381 257 624, 603 526 246
(Aneta Vomlelová), nebo na e-mailu:
[email protected]
DĚTSKÝ KLUB PAVUČINKA
(pro děti od 6 do 14 let)
11. května, 15.00–17.00 hodin
MALOVÁNÍ NA SKLO
24. května, 16.00–17.30 hodin
OPÉKÁNÍ ŠPEKÁČKŮ
PRAVIDELNÉ PROGRAMY
(každý den od 12.00 do 18.00 hodin)
• pondělí: TANCUJ, HRAJ A POSLOUCHEJ
• úterý: DEN 5P
13.00–14.00 hodin: BAVÍME SE
HUDBOU
• středa: K jako KREATIVITA
• čtvrtek: BAREVNÝ SVĚT V HRSTI
• pátek: POHYBOVKY
13.00–14.00 hodin: BAVÍME SE
HUDBOU
Info na tel.: 723 978 272 (Jana Gorušková), 381 257 624 (Cheiron).
MATEŘSKÉ CENTRUM RADOST
13. května, 9.00–11.30 hodin
Burza kojeneckého a dětského oblečení, sportovních potřeb, kočárků
a hraček – v ZŠ Bernarda Bolzana
(Tržní nám.) od 8.00 hodin
14. května, 16.00–18.00 hodin
OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK
16. května, 16.00 hodin
2. ROČNÍK SLAVNOSTNÍHO PŘEDÁVÁNÍ CERTIFIKÁTU SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ
16. května, 18.30 hodin
KDO JE DULA?
23. května, 19.00 hodin
JAK POSKYTNOUT PRVNÍ POMOC NAŠIM DĚTEM
24. května, 9.00–12.00 hodin
A CO DĚTI, MAJÍ SI KDE HRÁT?
26.–27. května
BAMBIRIÁDA 2006
– BÁJNÝ SVĚT DĚTÍ
27. května, 15.00–17.00 hodin
ZÁVODY ODSTRKOVADEL, TŘÍKOLEK A KOLOBĚŽEK PRO NEJMENŠÍ
31. května, 15.00–18.00 hodin
DEN JAKO V POHÁDCE
PRAVIDELNÉ PROGRAMY
Informace na tel.: 777 105 097 (po–pá
od 8.00 do 16.00 hodin) Olina Šebková (web: www.mcradost.cheiront.com,
e-mail: [email protected]).
Pojďte s námi plánovat sociální služby Táborský strom roku
Jaké sociální služby jsou ve městě Táboře poskytovány, na jaké úrovni, jaké finanční prostředky jsou vynakládány na
jejich zajištění, co tu naopak chybí a na
spoustu dalších otázek se teď pokouší
odpovědět město Tábor v rámci svého
projektu Komunitní plánování sociálních služeb města Tábora. Tento projekt
byl podpořen z grantového schématu Jihočeského kraje GS na podporu sociální integrace v Jihočeském kraji v rámci
SROP z fondů Evropské unie.
Na projektu Komunitní plánování
v současné době město Tábor intenzivně pracuje společně s dalšími organizacemi poskytujícími sociální a zdravotní služby.
Cílem je zvyšovat dostupnost a kvalitu sociálních služeb a rozšiřovat jejich
nabídku, aby odpovídaly zjištěným
místním potřebám.
V rámci tohoto projektu byly rozeslány dotazníky pro poskytovatele sociálních služeb a rozdány dotazníky
pro uživatele sociálních služeb. Spolu
s dubnovým vydáním NTR byly distribuovány i dotazníky pro veřejnost.
Sběrné boxy, kam je možné odevzdat vyplněné dotazníky, jsou umístěny v budově MěÚ Tábor na Husově náměstí (vstupní hala – vedle informací), v táborském infocentru na
Žižkově náměstí, v G-centru (recepce)
a v Městské knihovně Tábor.
Pokud by měl kdokoli zájem podílet
se nějakým způsobem na tvorbě komunitního plánu, je jeho pomoc vítána.
Bližší informace o Komunitním
plánování sociálních služeb města Tábora je možné nalézt na internetových
stránkách města (www.tabor.cz), kde
je pod sociálními službami umístěna
složka komunitní plánování. Dále se
lze na internetu zapojit i do diskuse
o komunitním plánu.
Informace o celém projektu můžete též získat na odboru sociálních
věcí MěÚ Tábor (telefon: 381 486 424
– Mgr. Jana Hrdličková) či v G-centru Tábor (telefon: 381 478 230 – Michal
Kratochvíl).
Ing. Alice Zieglerová
vedoucí odboru sociálních věcí
[email protected]
Sdružení pro ochranu botanické zahrady v Táboře vyhlašuje již počtvrté
anketu Táborský strom roku. Cílem
ankety je najít nejkrásnější nebo jinak
zajímavý a významný táborský strom
a jeho příběh. Anketa se vztahuje na
město Tábor a jeho okolí. Uzávěrka
je 25. května. Písemné návrhy na Táborský strom roku 2006 dodejte do botanické zahrady v Táboře, anebo na:
[email protected] Z návrhů
komise vybere vítězný strom. Ten bude
označen informační tabulí a přihlášen
do celostátní ankety Strom roku.
Informace na tel.: 731 128 066.
R. Kacerovský, předseda sdružení
Zásadní změny zákona o provozu na pozemních komunikacích
K 1. červenci 2006 nabývá účinnosti novela zákona o provozu na
pozemních komunikacích, která byla vydána pod č. 411/2005 Sb.
Je to zákon, který zásadním způsobem mění a zpřísňuje některá
pravidla provozu na pozemních komunikacích a také sankce za jejich
porušování, dále mění zákon o získávání a zdokonalování odborné
způsobilosti k řízení motorových vozidel (o autoškolách), zákon
o přestupcích a trestní zákon.
Podrobné informace včetně komentářů, dotazů a elektronických testů z pravidel silničního provozu naleznete na
webu: www.novapravidla.cz.
Dětská autosedačka – nová povinnost přepravovat v osobních a nákladních vozidlech děti, jejichž tělesná
hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná
výška 150 cm, pouze za použití dětské
autosedačky.
Do 1. května 2008 lze na pozemních
komunikacích (ne dálnicích či rychlostních silnicích) přepravovat ve vozidlech kategorie M1 a N1 na zadním
sedadle děti starší tří let, přesahuje-li
jejich počet počet sedadel vybavených
bezpečnostními pásy nebo autosedačkami, bez použití zádržného bezpečnostního systému.
Řidič motorového vozidla musí
mít u sebe kromě dokladů potřebných
k provozu vozidla ještě doklad o zdravotní způsobilosti, pokud se na něj
tato povinnost vztahuje (řidiči z povolání od věku 50 let, ostatní řidiči
od věku 60, 65, 68 a potom každé dva
roky).
Antiradar – nikdo nesmí používat
(vysoká pokuta).
Provozovatel vozidla je povinen
sdělit příslušným orgánům skutečnosti potřebné k určení totožnosti řidiče podezřelého z porušení tohoto zákona. Může však odmítnout výpověď
proti osobě blízké.
Řidič musí dát znamení o změně
směru jízdy při předjíždění cyklisty.
Řidič vozidla do 3500 kg a taxislužby
smí v obci zastavit i v druhé řadě vozidel, pokud tím neohrožuje bezpečnost
a plynulost silničního provozu.
Řidič nesmí zastavit a stát na silniční vegetaci, pokud to není povoleno.
Při vjíždění na kruhový objezd se
„nebliká“, při vyjíždění z něj ano.
Povinnost svítit celý rok.
Označení vozidla O1 lze použít,
pouze pokud je ve vozidle přepravována osoba, která má přiznány mimořádné výhody.
Strážník obecní policie je oprávněn zastavovat vozidla při podezření
ze spáchání dopravního přestupku.
Obecní policie je oprávněna měřit
rychlost.
Řidiči nákladních vozidel o vyšší
povolené hmotnosti než 7500 kg a řidiči autobusů jsou povinni se podrobit
psychologickému a neurologickému
vyšetření, pokud neprovádí dopravu
soukromé povahy.
Řidič je povinen odevzdat řidičský
průkaz do pěti pracovních dnů od
nabytí právní moci rozhodnutí o uložení trestu zákazu řízení motorových
vozidel. Pokud trvá zákaz déle než jeden rok, musí před podáním žádosti
o vrácení řidičského oprávnění řidič
prokázat zdravotní a odbornou způsobilost.
Policista může při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích zadržet řidičský
průkaz a zabránit odjezdu vozidla.
Bodový systém
Za jednotlivá protiprávní jednání
se přidělují body od 1 do 7, podle závažnosti tohoto jednání.
Po dovršení počtu 12 bodů je řidič povinen odevzdat na základě výzvy příslušného obecního úřadu do
pěti pracovních dnů řidičský průkaz
a mezinárodní řidičský průkaz. O jeho vrácení může požádat nejdříve po
uplynutí jednoho roku a musí složit
zkoušku ze znalostí předpisů, ovládání, údržby a z praktické jízdy. Při vrácení řidičského oprávnění je odečteno
všech 12 trestných bodů.
Pokud po dobu 12 po sobě jdoucích
kalendářních měsíců řidiči nebyl uložen trest a přiděleny trestné body, odečtou se mu 4 trestné body, za dobu 24
po sobě jdoucích kalendářních měsíců další 4 body a po 36 měsících jízdy bez trestů se odečtou všechny zbývající body.
Nesouhlasí-li řidič s provedeným
záznamem bodů, může podat na příslušném obecním úřadu námitku a ten
ji buď uzná, nebo rozhodne o její neodůvodněnosti.
Zkoušky pro získání (vrácení) řidičského oprávnění
Od 1. července 2006 se bude za
zkoušky k získání řidičského oprávnění a za přezkušování z odborné způsobilosti platit. Za první zkoušku zaplatí žadatel 700 Kč, za opakované
zkoušky 100 Kč z předpisů o provozu
na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy, 200 Kč ze znalostí
ovládání a údržby vozidla (kromě skupiny AM), 400 Kč z praktické jízdy
s výcvikovým vozidlem.
Připravuje se systém provádění
zkoušek na počítačích generováním
testů náhodným výběrem zkušebních
otázek. Zkoušky se budou provádět
v sídle úřadu. Po 1. červenci 2006 se
budou zkoušky provádět podle nové
právní úpravy, nikoli podle dříve platných předpisů.
Na stránkách www.etesty.mdcr.cz
jsou k dispozici testy, které budou
uchazeči dostávat při zkouškách na
obecních úřadech od 1. července 2006.
Ing. Antonín Hlaváček
vedoucí odboru DSA
[email protected]
Dopravní omezení a uzavírky – květen
Uzavírky povolené a pokračující
• částečná uzavírka (zúžení) v Budějovické ulici – trvání: 10. 10. 2004–31. 5. 2006
• částečná uzavírka Ústecké ulice
– trvání: 20. 1.–31. 5.
• úplná uzavírka Úzké ulice
– trvání: 16. 11. 2005–30. 6. 2006
• úplná uzavírka propojovací komunikace mezi ulicemi Družstevní a Pionýrů
– trvání: 1. 11. 2005–30. 6. 2006
• částečná uzavírka Nerudovy ulice
– trvání: 27. 2.–31. 9.
• úplná uzavírka tř. 9. května kvůli
realizaci 2. a 3. etapy rekonstrukce
komunikace a chodníků
– trvání: 1. 4.–30. 8.
• částečná uzavírka chodníků a vozovky ve Vožické ulici
– trvání: 1. 10. 2005–30. 6. 2006
• úplná uzavírka Žižkovy ulice kvůli rekonstrukci kanalizačního a vodovodního řadu, komunikace a chodníků,
provedení archeologického průzkumu
– trvání: 1. 4.–září/říjen 2006
• úplná uzavírka Průběžné ulice – trvání: 1. 4.–30. 5.
• částečná uzavírka Staroklokotské
ulice
– trvání: 6. 3.–28. 7.
• úplná uzavírka chodníků v Průběžné ulici
– trvání: 1. 5.–30. 7.
• úplná uzavírka Smetanovy ulice (rekonstrukce je součástí opravy objízdných tras)
– trvání: 26. 4.–30. 6.
• úplná uzavírka chodníků v Náchodě (průjezd je trvale zajištěn)
– trvání: 1. 5.–30. 7.
• částečná uzavírka příjezdové komunikace a parkovacích míst u řadových garáží ulice Václava Soumara u zimního stadionu
– trvání: 10. 5.–30. 8.
• úplná uzavírka Vožické ulice kvůli
pokládce asfaltových směsí od areálu Brisk až po konec Tábora
– trvání uzavírky: od 6. 5. (6.00 hodin)
do 7. 5. (24.00 hodin)
• úplná uzavírka silnice III/13 531
v úseku od Košic od křižovatky se silnicí III/1364 ve směru na Planou nad
Lužnicí (autobusová doprava je vedena po objízdných trasách; po dobu
rekonstrukce silnice bude omezený
přístup pro dopravní obsluhu)
– od 18. 4. (8.00 hodin) do 30. 7. (24.00 hodin)
• úplná uzavírka Fügnerovy ulice kvůli pořádání všesokolského sletu Sokola Tábor (průchod pro pěší bude
po celou dobu uzavírky zajištěn)
– trvání: 27. 5. od 6.00 do 20.00 hodin
Další upozornění
• v Ústecké ulici probíhá naproti řadovým garážím sanace spadlé opěrné
zdi (průjezd je oboustranný a veden
v jednom jízdním pruhu v šíři 3 m)
• v Leskovické ulici probíhá výstavba
27 bytových jednotek (při návozu
stavebního materiálu dochází k částečnému zúžení stávající vozovky)
• ve středu 1. března začala regenerace Náchodského sídliště v návaz-
nosti na teplofikaci stávajících parovodních rozvodů (jedná se o rekonstrukci chodníků, parkovišť,
dětských hřišť, revitalizaci zelených
ploch a mobiliáře)
– realizace stavby: do 30. 6.
• částečná uzavírka ulice ČSA kvůli
frézování a opětovné pokládce asfaltovou směsí (v souběhu bude probíhat rekonstrukce chodníků)
– trvání stavby: přibližně 1. 6.–30. 8.
(dle výběrového řízení)
• na silnici od Předboře k náměstí
v obci Choustník bude úplná uzavírka kvůli opravě silnice
– trvání uzavírky: od 3. 4. (8.00 hodin) do 15. 5. (21.00 hodin)
• v Průběžné ulici začala firma Dvořák, a. s., stavět bytové domy (při
vjezdu a výjezdu do areálu bývalé
cihelny je nutné se řídit přechodným dopravním značením)
Ing. Vladimír Kofroň
odbor dopravy
[email protected]
Město Tábor – odbor správy majetku města zveřejňuje záměry
PRODAT
1. pozemek PK parc. č. 40/9 o výměře 2 m2, k. ú. Měšice u Tábora, za cenu
nejméně 250 Kč/m2 vlastníkovi stavby. Jedná se o majetkové vypořádání
pod stavbou rodinného domu.
2. pozemek parc. č. 1086/8 o výměře 10 m2, k. ú. Tábor, za cenu nejméně
500 Kč/m2 vlastníkovi stavby. Jde o majetkové vypořádání pod stavbou.
3. pozemek parc. č. 4342 o výměře 39 m2, k. ú. Tábor, za cenu nejméně
500 Kč/m2 vlastníkovi dvojgaráže. Jedná se o majetkové vypořádání
pod stavbou dvojgaráže.
4. část pozemku parc. č. 850/2 o výměře asi 330 m2, k. ú. Měšice u Tábora,
za cenu nejméně 400 Kč/m2. Na pozemku se nachází kanalizační šachty
a inženýrské sítě kanalizace a vody.
Bližší informace podává: Bc. Lenka Antoláková, tel.: 381 486 218,
e-mail: [email protected]
5. byt č. 196/3 o velikosti 3+1 s příslušnou id. částí společných částí domu
č. p. 196 v Hradební ulici v Táboře a příslušnou id. částí st. parc. č. 131
o výměře 199 m2, k. ú. Tábor, za cenu minimálně 700 000 Kč.
6. byt č. 1190/7 o velikosti 1+1 s příslušnou id. částí společných částí domu
č. p. 1190 v Soběslavské ulici v Táboře a příslušnou id. částí st. parc. č. 5433
o výměře 1336 m2, k. ú. Tábor, za cenu minimálně 350 000 Kč.
7. byt č. 1629/6 o velikosti 2+1 s příslušnou id. částí společných částí domu
č. p. 1629 v Kvapilově ulici v Táboře a příslušnou id. částí st. parc. č. 1828/1
o výměře 509 m2 a zahrady parc. č. 1829 o výměře 448 m2, k. ú. Tábor,
za cenu minimálně 500 000 Kč.
8. byt č. 1630/3 o velikosti 1+1 s příslušnou id. částí společných částí domu
č. p. 1630 v ulici Politických vězňů v Táboře a příslušnou id. částí st. parc.
č. 1844/1 o výměře 946 m2 a zahrady parc. č. 1845 o výměře 290 m2,
k. ú. Tábor, za cenu minimálně 400 000 Kč.
9. byt č. 2149/3 o velikosti 2+1 s příslušnou id. částí společných budov
č. p. 2148–9 v ulici Dukelských bojovníků v Táboře a příslušnou id. částí
st. parc. č. 1417/1 o výměře 200 m2 a 1418/1 o výměře 224 m2, k. ú. Tábor,
za cenu minimálně 500 000 Kč.
10. byt č. 2184/5 o velikosti 2+1 s příslušnou id. částí společných částí domu
č. p. 2184 v ulici Dukelských bojovníků v Táboře a příslušnou id. částí
st. parc. č. 1382/1 o výměře 948 m2, k. ú. Tábor, za cenu minimálně 500 000 Kč.
Bližší informace podává a písemné žádosti přijímá:
Ing. Sylva Chaloupková, tel.: 381 486 220,
e-mail: [email protected]
Písemné žádosti lze podávat do 10. května 2006.
11. pozemek parc. č. 151/2 o výměře 21 m2 v k. ú. Klokoty za cenu
min. 300 Kč/m2 vlastníkovi nemovitosti parc. č. 186. Jedná se o majetkové
vypořádání pozemku u zahrady podél ulice Kpt. Jaroše.
12. pozemek parc. č. 112/3 o výměře 1 m2 v k. ú. Hlinice za cenu
min. 150 Kč/m2 vlastníkovi nemovitosti č. p. 67, Hlinice. Jde o majetkové
vypořádání pozemku pod stavbou rodinného domku.
Bližší informace podává: Ing. Eva Holická, tel.: 381 486 219,
e-mail: [email protected]
PRONAJMOUT
1. pozemky parc. č. 5709 o výměře 9 m2, parc. č. 5710 o výměře 25 m2, parc.
č. 5711 o výměře 21 m2, parc. č. 5713/1 o výměře 51 128 m2, parc. č. 5713/2
o výměře 19 m2, parc. č. 5713/3 o výměře 9 m2, parc. č. 5713/4 o výměře 13 m2,
parc. č. 5713/5 o výměře 41 m2, parc. č. 5713/7 o výměře 15 m2, parc. č. 5713/8
o výměře 21 m2, parc. č. 5713/9 o výměře 22 m2, parc. č. 5713/10 o výměře
10 m2, parc. č. 5713/11 o výměře 24 m2, parc. č. 5713/12 o výměře 24 m2,
parc. č. 5713/13 o výměře 27 m2, parc. č. 5713/14 o výměře 27 m2, parc.
č. 5713/15 o výměře 10 m2, parc. č. 5713/16 o výměře 24 m2, parc. č. 5713/17
o výměře 25 m2, parc. č. 5713/18 o výměře 16 m2, parc. č. 5713/20 o výměře
16 m2, parc. č. 5713/21 o výměře 13 m2, parc. č. 5713/22 o výměře 18 m2,
parc. č. 5713/23 o výměře 10 m2, parc. č. 5713/24 o výměře 14 m2, parc.
č. 5713/25 o výměře 34 m2, parc. č. 5713/26 o výměře 23 m2, parc. č. 5713/27
o výměře 10 m2, parc. č. 5713/28 o výměře 23 m2, parc. č. 5713/29
o výměře 30 m2, parc. č. 5713/30 o výměře 6 m2, parc. č. 5713/31 o výměře 19 m2,
parc. č. 5713/32 o výměře 22 m2, parc. č. 5713/33 o výměře 21 m2,
parc. č. 5713/34 o výměře 22 m2, parc. č. 5713/36 o výměře 24 m2, parc.
č. 5713/37 o výměře 23 m2, parc. č. 5713/40 o výměře 23 m2, parc. č. 5713/41
o výměře 9 m2, parc. č. 5713/42 o výměře 19 m2, parc. č. 5713/47 o výměře 8 m2,
parc. č. 5713/49 o výměře 21 m2, parc. č. 5713/50 o výměře 24 m2, parc.
č. 5713/52 o výměře 9 m2, parc. č. 5713/54 o výměře 15 m2, parc. č. 5713/69
o výměře 21 m2, parc. č. 5713/70 o výměře 12 m2 a parc. č. 5713/71
o výměře 85 m2, vše v k. ú. Tábor, za účelem vedení zahrádek za nájemné ve
výši nejméně 4 Kč/m2/rok na dobu neurčitou ZO ČZS Vápenná strouha.
Bližší informace podává: Bc. Lenka Antoláková, tel.: 381 486 218,
e-mail: [email protected]
2. garáž o výměře asi 20 m2 ve Fügnerově ulici v Táboře na pozemku
parc. č. 2419/4 v k. ú. Tábor. Nájem bude sjednán na dobu určitou – 5 let za
nájemné minimálně ve výši 900 Kč měsíčně.
3. nebytové prostory s využitím pro sport a kulturu na SNL – Vídeňská ulice
v Táboře, v domě č. p. 2931 o celkové výměře 384,2 m2 (I.NP – 172,8 m2,
I.PP – 211,4 m2). Nájem bude sjednán na dobu určitou
od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2017 za nájemné minimálně 215 080 Kč ročně.
Ing. Lenka Trojáková, tel.: 381 486 217,
e-mail: [email protected]
SMĚNIT
1. pozemky parc. č. 575/346 o výměře 1100 m2, zahrada, parc. č. 575/347
o výměře 838 m2, zahrada, v k. ú. Klokoty (celkem 1938 m2) ve vlastnictví
města Tábora za pozemky parc. č. 881/1 o výměře 211 m2, orná půda,
parc. č. 570/3 o výměře 15 m2, trv. tr. porost, parc. č. 569/2 o výměře
1223 m2, orná půda, parc. č. 570/2 o výměře 14 m2, trv. tr. porost,
v k. ú. Čekanice u Tábora (celkem 1463 m2) od vlastníka těchto pozemků
s doplatkem městu Táboru ve výši 237 500 Kč. Směna se realizuje kvůli
výstavbě komunikace a propojení ulic Vožická a Chýnovská.
Bližší informace podává: JUDr. Dana Švecová, tel.: 381 486 210,
e-mail: [email protected]
Veškeré připomínky, žádosti a nabídky adresujte na: MěÚ Tábor – odbor správy majetku města, Žižkovo nám. 3, 390 15 Tábor
INZERCI PŘIJÍMÁ:
RUDI, a. s.
Komenského 1839, 390 02 Tábor
Jitka Nejmanová ([email protected])
tel./fax: 381 259 680, 381 256 621
Noviny táborské radnice vycházejí
v nákladu 14 400 kusů
a jsou distribuovány do každé
poštovní schránky zdarma.
Příští číslo vyjde 31. května,
příjem inzerce do 19. května.
Noviny táborské radnice • vydává město Tábor • měsíčník slouží k informování občanů Tábora • není periodikem žádného politického subjektu • odpovědný redaktor: J. Řeřicha,
předseda redakční rady: F. Dědič • adresa redakce: Městský úřad Tábor, Žižkovo nám. 3, 390 01 Tábor, tel.: 381 486 132 • sazba, tisk: RUDI, a. s., Komenského 1839, 390 02 Tábor,
tel./fax: 381 259 680, 381 256 621 • příjem inzerce: RUDI, a. s., Komenského 1839, 390 02 Tábor, tel./fax: 381 259 680, 381 256 621, e-mail: [email protected]
distribuce: Česká pošta, s. p., reklamace – tel.: 381 478 111, 116 • registrace MK ČR E 13207 • redakce neodpovídá za změny termínů uvedených akcí

Podobné dokumenty

PRIORITNÍ OBLAST 1: INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

PRIORITNÍ OBLAST 1: INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Chodníky Budějovická a Chýnovská ulice 16 000 000 Kč Chodníky v ulici Budějovická a Chýnovská budou připravovány v koordinaci s opravou silnice II/137, kterou chystá Jihočeský kraj. Oprava se týká ...

Více

květen

květen památkovou péči a  městského architekta. Výběrové řízení na vedoucího odboru nebylo ještě ukončeno a  rada se jím zabývala 23. dubna 2007 na své schůzi. Odbor patří do úseku místostarosty Ing. arch...

Více

prosinec 2005.indd

prosinec 2005.indd sušičky jílů Zahrádka. Schválena byla změna (navýšení) poplatků za pobyt dětí v jeslích. Do rozpočtu příštího roku byla zařazena první etapa regenerace dětských hřišť. Pro sociálně potřebné občany ...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihočeského muzea v Českých Budějovicích za

VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihočeského muzea v Českých Budějovicích za I v roce 2010 provedla Jana Klimešová s ostatními pracovnicemi knihovny inventuru veškerých skladových zásob publikací muzea a vyúčtování komisního prodeje všech periodických i neperiodických titul...

Více

Fond podpory a rozvoje bydlení města Tábora

Fond podpory a rozvoje bydlení města Tábora na modernizaci infocentra, aby odpovídalo současným moderním trendům. K modernizaci se může přistoupit i z toho důvodu, že galerijní činnost bude z infocentra přesunuta do bývalé galerie v č. p. 54...

Více

Letní olympiáda dětí a mládeže Účast města jako partnera v projektu

Letní olympiáda dětí a mládeže Účast města jako partnera v projektu Zastupitelstvo schvalovalo několik prodejů pozemků a  záměrů prodeje bytů. Důležitým projednávaným dokumentem byl rozpočtový výhled na léta 2009–2013. Projednány dále například byly dotace z fondu ...

Více