Učit rozeznávat chutě bychom se měli už odmalička

Komentáře

Transkript

Učit rozeznávat chutě bychom se měli už odmalička
www.ppas.cz
PLYNÁRNY
Čtvrtletník koncernu Pražská plynárenská, a. s.
Všem svým zákazníkům
a nejen jim přeje
Pražská plynárenská, a. s.,
do nového roku hodně štěstí,
zdraví a spoustu energie!
Gurmet-kritik Vladimír Poštulka
„Učit rozeznávat chutě
bychom se měli už odmalička“
Zimní vydání 2015
Galerie Smečky
Příběh Alšovy
jihočeské galerie
Vánoční pohoda
Objednejte si
úklid nebo cukroví
PODPORUJEME
Letos jsme se stali partnerem již sedmé řady
zábavného pořadu StarDance, přinášející na obrazovky noblesu, eleganci a neopakovatelnou
atmosféru.
Pražská plynárenská, a. s.
Národní 37/38, 110 00 Praha 1
Tel.: 267 171 111, fax: 267 174 222
Již 22. podzimní plynárenská konference letos proběhla v prostorách hotelu Don Giovanni pod záštitou Pražské plynárenské, a. s., na
programu kromě otázky směrování českého
plynárenství bylo i slavnostní překročení počtu
100 veřejných CNG stanic v ČR.
Zákaznická linka
tel.: 840 555 333
Pohotovost plyn
1239
Redakce:
Mgr. Tereza Špačková
Tel.: 267 175 027
e-mail: [email protected]
Adresa redakce a vydavatel:
Pražská plynárenská, a. s.
Národní 37, 110 00 Praha 1
Registrace:
Ministerstvo kultury ČR E 21149
www.ppas.cz
Podporujeme Nadaci policistů a hasičů, která
pomáhá pozůstalým členům rodin policistů
a hasičů, kteří zemřeli při výkonu služby a bývalým policistům a hasičům těžce tělesně
postiženým následkem zranění utrpěného při
plnění výkonu služby.
www.facebook.com/
prazskaplynarenskaas
Fandíme fotbalu
Fandíme hokeji
Stali jsme se partnerem HC Sparta Praha
Vyhřívaná tribuna Pražské plynárenské, a. s. na fotbalovém stadionu AC Sparta Praha s kapacitou 4.300 míst umožní pohodlné sledování zápasů i v zimním období.
Kotlíkové dotace startují
Až 350 tisíc českých domácností stále provozuje starý kotel na tuhá paliva, který už brzy
nebude vyhovovat normám. Na jeho výměnu
však mohou díky takzvaným kotlíkovým dotacím získat příspěvek ve výši až 85 % celkových
uznatelných nákladů. O dotaci na nové kotle
na uhlí, zemní plyn, biomasu nebo tepelná
čerpadla bude možné žádat zanedlouho, již
dnes ale odborníci doporučují začít s přípravou
potřebné dokumentace.
Na výměnu kotlů v České republice je připraveno celkem 9 miliard korun, z nichž první tři miliardy budou zpřístupněny v letech 2016 a 2017.
Příspěvky v tzv. „kotlíkových dotacích“ jsou vyčleněné na pořízení nového ekologického zdroje
vytápění včetně nákladů na jeho instalaci. Domácnosti tak budou mít možnost vyměnit svůj
starý kotel na pevná paliva třeba za moderní
plynový kondenzační kotel. Z dotací bude přitom možno financovat nejen kotel, ale třeba i
novou otopnou soustavu nebo její rekonstrukci.
Výsledky nárazové
odorizace
Ve dnech 30. října – 2. listopadu provedla Pražská plynárenská Distribuce, a. s., nárazovou
odorizaci v oblasti své působnosti, kdy je do
zemního plynu přidávána těkavá látka – odorant – se silným intenzívním a charakteristickým zápachem. Toto opatření má především
preventivní význam za účelem odhalení a odstranění i nepatrných netěsností úniků plynu,
zejména na domovních plynovodech, tedy k zajištění bezpečné a spolehlivé dodávky plynu.
Výše podpory je odstupňovaná podle typu
zdroje a je vysoká. Například při pořízení již
zmíněného plynového kondenzačního kotle,
lze získat zpět až 75 % nákladů na jeho pořízení. Žádat lze o dotaci nejen na samotné
zařízení, ale také činnosti související s jeho výměnou, přičemž horní hranice nákladů, z nichž
bude hrazena dotace, je stanovena až na 150
tisíc korun.
Na rozdíl od jiných typů dotace budou o rozdělení peněz rozhodovat krajské úřady, které
budou přijímat žádosti. Spolupráce s odborníky je pro úspěšné vyřízení dotace nutná, neboť
projektová dokumentace zahrnuje mimo jiné
i energetický posudek.
Podle odborníků může být významným problémem hledání vhodné firmy, která má příslušné oprávnění k montáži kotle, tepelného
čerpadla nebo solárního systému. Riziku spojenému s výběrem nevhodného dodavate-
le či jiným komplikacím se žádostí se lze ale
vyhnout. Celou věc je možno totiž svěřit do
rukou odborníků. Svou pomoc nabízí vedle
energetických poradců také například dodavatelé energií a Pražská plynárenská bude samozřejmě v těchto záležitostech, ve spolupráci s partnery, svým zákazníkům nápomocna.
Předvánoční představení
Již tradičně pozvala Pražská plynárenská své zákazníky a obchodní partnery, jako své poděkování
za dobrou a mnohdy dlouholetou spolupráci, na divadelní představení do prostor Žižkovského
Divadla Járy Cimrmana. Letošním vybraným představením byla hra Němý Bobeš. Výborné hlášky
a typická hra se slovy obecenstvo skvěle pobavila a divadelníci sklidili velký potlesk.
Vyhrajte se Zákaznickou kartou zájezd do Thajska
s ESO travel, víkendový relax pobyt v Horském hotelu
Čeladenka a další ceny od Pražské plynárenské
Soutěžte od 15. 10. 2015 do 31. 1. 2016
Losování se uskuteční 15. 2. 2016
www.exotika.cz | www.ppas.cz | www.wtc.cz
GALERIE
Pražská plynárenská Vás
zve na výstavu
Příběh Alšovy jihočeské
galerie / Od gotiky po
současnost
9. 12. 2015 – 27. 2. 2016
V
ýstava „Příběh Alšovy jihočeské
galerie – Od gotiky po současnost“
představuje to nejzajímavější ze sbírky,
která patří mezi pět nejvýznamnějších
v České republice.
V jejích depozitech najdeme skvosty z avantgardního a moderního umění, vynikající práce
rané gotiky, tvorbu z okruhu Mistra vyšebrodského oltáře, Mistra třeboňského oltáře, okruhu podunajské školy, pozdně gotické skulptury
a mnohé další poklady. Kurátorským záměrem
je ukázat veřejnosti v širším výběru to nejlepší
z galerijních fondů AJG. Příběh Alšovy jihočeské galerie náleží svým rozsahem a významem
k nejnáročnějším projektům, které se v Galerii Smečky realizovaly. Návštěvník bude mít
jedinečnou možnost vidět stěžejní díla české
avantgardy a šedesátých let 20. století na jednom místě v neotřelém instalačním konceptu,
v němž se prolíná středověké umění s českou
modernou. Kurátoři výstavy reálně dokládají,
že v dialogu „starého“ a „nového“ je ukryt klíč
k pochopení umění jako takového. Na příkla-
dech netradičních kompozic obrazů ukazují,
že pochopení kontinuity dějin umění je vnitřní proces, jen částečně odvislý od data vzniku
jednotlivých děl. Tento přístup není v českém
prostředí běžný a reaguje na zahraniční trend
negující lineárně koncipované dějiny umění.
Dialog Piety ze Všeměřic s Bolestným Kristem
Jana Zrzavého nebo srovnání Světice z Dolní
Vltavice s Dívkou v košili Josefa Čapka ukazuje, že zdánlivě neslučitelné světy mohou navzájem souznít. Realismus nedávno objevené
Pinkasovy Modlitby za oběšence v koexistenci
s díly českého kubismu zase naplno reaguje
s teoretickými východisky českých avantgardistů, jako byl Bohumil Kubišta. Snová díla
českého surrealismu (Toyen, Jindřich Štyrský)
a koncentrovaná energie poválečné moderny
(Mikuláš Medek, Václav Boštík, Adriena Šimotová) působí v dokonalé shodě.
Výstava, na niž Vás zve Pražská plynárenská,
zřizovatel Galerie Smečky, vypráví poutavý příběh Alšovy jihočeské galerie, který tak mohou
nyní diváci spatřit ve velkolepé premiéře.
V Galerii Smečky byla 20. října vernisáží uvedena výstava manželů
Olgy a Josefa Vyleťalových, která nesla název "Něžnými drápky".
Před vlastním úvodním slovem, které pronesl předseda představenstva Pražské plynárenské, a. s., Ing. Pavel Janeček, zazněly tóny
trubky melodií z filmu Dobytí ráje. Takovým
rájem bylo pro návštěvníky i defilé filmových
plakátů, obrazů a současného komiksu. Hlavní slovo patřilo kurátorovi panu Michalovi
Steinovi, který představil dílo pozoruhodného
autora, nejen plakátové tvorby, Josefa Vyleťala
a neméně významné malířky Olgy Vyleťalové,
ale výstavu pojal dle zásady, že jablko nepadá daleko od stromu, jako výstavu rodinnou,
představil také tvorbu dcery Markéty a jejího
manžela Tomáše Chluda. Slovo k výstavě pro-
nesla i paní Olga Vyleťalová a její přátelé - režisér Juraj Herz a baletní mistr Vlastimil Harapes.
Ti zavzpomínali na své společné filmy Den pro
mou lásku a Panna a netvor, k nimž byly též
v Galerii Smečky plakáty vystaveny. Závěr vernisáže patřil opět trubce a filmovým melodiím.
Výstava, která byla největší a nejucelenější výstavou filmových plakátů v Praze, zaznamenala
velký úspěch, což se promítlo i do návštěvnosti
galerie a množství pochvalných slov zapsaných
do kroniky. Tato výstava byla v pořadí již 48. výstavou uspořádanou v Galerii Smečky.
Galerie Smečky
Ve Smečkách 24, 110 00 Praha 1
Tel.: 222 210 268
Otevřeno: úterý–sobota, 11–18 hodin
www.galeriesmecky.cz
4 | www.ppas.cz
PARTNER PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ
Změna nabídky Pražské plynárenské ve
stojanech na pobočkách České pošty v Praze
Jak jsme se zmiňovali v podzimním čísle časopisu U Plynárny, avizovaná změna tiskopisů
a letáčků Pražské plynárenské v nabídce stojanů na pobočkách České pošty v Praze proběhla a od 1. 11. 2015 mohou zákazníci využít
čtyři typy formulářů. Tři z nich jsou inovované
Sleva pro seniory od 65 let a držitele průkazu ZTP/P, Sleva 11% - plyn, Sleva 11 % - plyn
(Dodatek ke smlouvě uzavřené po 1.1.2014),
čtvrtý formulář Oznámení/žádost o změnu/y
údajů je ve stojanu nově a můžete s ním vyřídit více požadavků:
• Změna jména / názvu odběratele
• Změna adresních údajů (trvalého bydliště, zasílací adresy)
• Samoodečet stavu plynoměru/elektroměru
• Změna platebních podmínek (záloh, přeplatků, nedoplatků)
• Změna výše a frekvence záloh
• Převedení přeplatků z vyúčtování do dalšího zúčtovacího období
• Žádost o vystavení Zákaznické karty
• Zavedení zasílání/zrušení zasílání a do-
RTA
KÁ KA
ZÁKAZNIC
.cz
www.ppas
NOVÝ VZHLED
ZÁKAZNICKÉ
KARTY
V souladu s inovací obchodní značky Pražské plynárenské, a. s., přistupujeme i k novému vzhledu
Zákaznické karty, která odpovídá nové grafické
podobě komunikace PP, a. s. Nová karta bude
postupně obměněna všem našim zákazníkům
a členům jejich domácností. Novinkou je, že bude
platit tři roky místo dvou.
ručování faktur za plyn/elektřinu, oznámení změn OP nebo Ceny ostatních služeb dodávky v elektronické podobě
Využitím formuláře na České poště si můžete
ukrátit cestu na obchodní kanceláře PP. Stačí ho
vyplnit dle pokynů na jeho rubu a odevzdat na
přepážce České pošty. Na kopii obdržíte potvrzení o převzetí. Předání formulářů Pražské plynárenské k vyřízení probíhá každý pracovní den.
Letáčky ve stojanu pak upozorňují na některé
nové produkty (Flexi elektřina) nebo výhodné
slevy (sleva na CNG), služby (pojištění domácnosti) a další. Můžete si odnést domů i letáček
s důležitými kontakty na PP, třeba na obchodní kanceláře, zákaznickou linku, autopůjčovnu
CNG vozů, pohotovost plyn apod. Nyní najdete
ve stojanu i soutěžní lístek pro účast v soutěži
se Zákaznickou kartou PP.
Více o vyřízení požadavků na ČP a soutěži se
Zákaznickou kartou na www.ppas.cz
NOVÍ PARTNEŘI ZÁKAZNICKÉ KARTY
SPORT CENTRUM HECTOR NATUROSCAN
Hector Sport je centrum sportu a zábavy
v Praze 10 – Malešicích s dlouholetou historií,
ve kterém najdou návštěvníci sportovní vyžití,
zábavu a příjemné posezení v klubové atmosféře. Hector nabízí nejširší nabídku sportovních a volnočasových aktivit.
Squash, tenis, badminton, beach volejbal,
stolní tenis, posilovnu a skupinové aktivity
v tělocvičně, například Pilates, Powerjogu,
Flowin a podobně. Volný čas je možné aktivně
strávit i při bowlingu nebo ve wellness části,
kde je k dispozici sauna a solárium.
Poradenství ve výživě a přírodní očistě organismu.
Sleva pro držitele zákaznické karty:
6 % ze základní ceny zájezdu
Poskytnutá sleva se nevztahuje na tzv. "akční
zájezdy" a cekaráčka.
Sleva pro držitele zákaznické karty:
• 7,5 % na masáže a saunu
• 10 % na fitness
• 10 % na užití sportovišť (v pondělí−čtvrtek 16−21 hod)
• 15 % na užití sportovišť (mimo pondělí−
čtvrtek 16−21 hod)
• 10 % na konzumaci ve sportovní restauraci
Poradna je v příjemném prostředí přímo v centru Prahy a pro ratolesti je připraven dětský
koutek. Konzultace jsou možné po vzájemné
domluvě (i o víkendu).
CK CEKARE
Antala Staška 22
140 00 Praha 4
Tel.: 222 232 494–5,
e-mail: [email protected]
Web: www.cekare.cz
HECTOR SPORT CENTRE
Malešická 655/59c
108 00 Praha 10
Tel: 777 744 334
e-mail: [email protected]
Web: www.hector.cz
NATUROSCAN
Bolzanova 1615/1 (výtahem do 4. patra)
110 00 Praha 1
Tel.: 723 884 239, 607 589 928
e-mail: [email protected]
Web: www.naturoscan.cz
CK CEKARE
Cestovní kancelář CEKARE kromě lyžařských
zájezdů téměř po celé Francii vlastní dopravou
a autobusem, nabízí také italské a rakouské
Alpy, jak na týdenní, tak i oblíbené zkrácené
pobyty. Pro ty, kteří by si chtěli prodloužit léto
nebo zažít aktivní dovolenou jsou připraveny
zájezdy do jihovýchodní Asie. Jsou to cesty
nejen do Kambodže s plavbami po Andamanském Moři, ale i do Vietnamu, Thajska nebo
Mynamaru (Barmy).
•
•
•
vyšetření z kapky krve, které odhalí skryté problémy a podá cenné informace
F-SCAN screening - pro zjišťování patogenních mikroorganismů v těle (plísní,
bakterií, virů i parazitů)
doporučení konkrétních opatření v životosprávě ve formě jídelníčku i dle výsledků kapky krve a f-scanu
Sleva pro držitele zákaznické karty:
20 % na poskytované služby
www.ppas.cz | 5
ROZHOVOR
Za posledních dvacet pět let se
úroveň české kuchyně zvedla,
stále však máme co dohánět,
říká gurmet Vladimír Poštulka
přes tisícovku písňových textů, zmapoval historii pornografie a jako
N apsal
jeden z prvních začal v devadesátých letech recenzovat jídlo. Spisovatel
a autor písňových textů říká, že správný recenzent nikdy nenapíše, jestli se
mu v restauraci líbilo. „Je neprofesionální napsat, že je jídlo příliš sladké nebo
slané,“ tvrdí Vladimír Poštulka, který se rozhodl zkušenosti předávat dál. Na
vysoké škole ve Vsetíně učí aristologii. Na Prahu, kde žije, však nedá dopustit,
protože podle jeho slov je v metropoli kolem čtyřicítky dobrých restaurací.
Aristologie je poměrně nový obor. Můžete,prosím, přiblížit, co tam přesně učíte?
Je to studium gastronomické teorie. Především se zaměřujeme na dějiny gastronomie,
terminologii či zbožíznalství. Právě zbožíznalství považuji vůbec za jeden z nejdůležitějších
předmětů, aristolog musí například umět bezpečně rozeznat od sebe jednotlivé druhy ryb.
Měl by totiž odhalit, jestli zákazník na talíř
dostane to, co je uváděno na jídelním lístku.
Ještě se mi například nestalo, abych po objednávce mořského ďasa v české restauraci tuto
rybu skutečně dostal. Téměř vždy mi přinesli
limandu, která je mnohem levnější. A aristolog musí umět tento podvod odhalit.
Jak se může aristolog prakticky uplatnit, uživit?
Na univerzitě Humanitas ve Vsetíně se nesnažíme vychovat kuchaře nebo provozovatele
restaurací, nýbrž pedagogy a specializované
žurnalisty. Absolvent tříletého bakalářského
studia je odborník, který může učit například
na středních školách hotelového typu, kde
je nedostatek vyučujících pro předmět dějin
gastronomie, nebo může fungovat v médiích
jako novinář, specializovaný na gastronomii.
V redakcích by měl být o takovéto odborníky
velký zájem, protože zatím se v českých médi-
6 | www.ppas.cz
ích objevuje plno gastronomických nesmyslů
a omylů, vinnou nedostatku odborného vzdělání novinářů.
Co máte přesně na mysli? V čem nejčastěji
novináři chybují, když píšou o jídle?
Nejčastěji si toho všímám, když novináři píší
o lanýžích. Lanýžů je strašná spousta druhů
a kromě těch nejcennějších, které stojí okolo tří tisíc eur za kilo a rostou v Itálii nebo ve
Francii, existují levné a téměř bezcenné lanýže. Tyto houby nemají téměř žádnou chuť ani
vůni a dají se koupit za poměrně nízkou cenu.
Často čtu, jak se novináři nechali oblbnout
různými PR agenturami a majiteli restaurací
a tyto levné varianty zaměnili za drahé. A pak
je zde také celá řada omylů vyplývajících z neznalosti gastronomické historie.
Můžete nějaké uvést?
Například se u nás stále nerespektuje ten
základní historický okamžik, který zásadně
změnil historii gastronomie v Evropě. Když se
v roce 1493 Kryštof Kolumbus vrátil z Ameriky
a španělskému králi a Izabele Kastilské přinesl
dary, bylo to nejen zlato, ale i potraviny, které
tu do té doby nerostly, především brambory
a rajčata. Mnoho lidí u nás původ těchto plo-
din nezná. A domnívají se, že pokrmy z brambor a rajčat se v Evropě vařily odjakživa. Takže
se například v médiích objeví zpráva, že židovské bramboráky latkes se odjakživa dělají
z brambor. Je to hloupost. Původní latkes se
z nich dělat nemohly. Novinářů, kteří o gastronomii něco vědí, je v této zemi bohužel pouze asi patnáct. A to je velice málo, vzhledem
k tomu, že dnes téměř neexistuje médium, jež
by nemělo gastronomickou rubriku.
Média jsou také plná emotivních recenzí
restaurací a jídel. Jsou podle vás tyto texty
správně napsané?
Většinou jde o blogery, tedy amatérské recenzenty. Ti obvykle popisují svůj dojem z návštěvy restaurace, včetně toho, jak jim chutnalo.
Avšak profesionální recenze by se neměla
o osobním dojmu vůbec zmiňovat. Můj osobní
dojem, tedy jestli se mi zdá, že pokrm je přesolený nebo přeslazený, to je čistě osobní věc
a v profesionální recenzi by se neměl vyskytovat. Čtenáře nemusí zajímat, jestli mi chutnalo nebo nechutnalo, jestli se mi interiér líbil
nebo nelíbil.
Jak má tedy vypadat správná recenze?
V první řadě je třeba hodnotit kvalitu surovin,
především jejich čerstvost. To musí recenzent
poznat. Musí například poznat, jestli byl pokrm připraven z mražené nebo čerstvé ryby.
Odborník také musí vycítit přítomnost instantních látek v jídle. Teprve potom následuje posouzení kreativity kuchaře. A ani tady nejde o dojmy, recenzent má vědět, jak se onen
konkrétní pokrm nejčastěji zpracovává a podle
toho posuzovat kuchaře. Nejjednodušším příkladem je svíčková na smetaně. Správný recenzent pozná druh masa, jestli byla použita
pravá svíčková nebo falešná, případně obyčejné přední hovězí. Musí poznat, jestli bylo
maso špikované, pečené se zeleninou, nebo
jenom dušené či vařené, jestli v omáčce je zelenina čerstvá nebo mražená.
Člověk musí mít asi hodně vyvinuté chuťové
buňky, aby tyto drobnosti poznal.
Učit rozeznávat chutě bychom se měli už odmalička. A měli bychom to učit děti, protože jídlo je
jednou z podstatných věcí vnímání kultury.
Proč jste se vůbec začal zabývat jídlem na
tak podrobné úrovni?
Už jako mladý kluk jsem se potkal s několika
lidmi, kteří uměli o jídle mluvit a brali mě do
restaurací, kde se dobře vařilo. U nás i třeba ve
Francii. Tehdy to bylo tak, že psát o jídle bylo
tabu - bolševik nechtěl, aby lidé věděli, že je
někde něco lepšího, než co dostávají v závodních jídelnách. Já si tenkrát z ciziny vozil gastronomické knížky, což byla tehdy téměř disidentská literatura, a studoval jsem je vášnivě.
Tak jsem získal potřebné vzdělání, které dnes
předávám svým studentům. Čím víc člověk
něčemu rozumí, tím víc ho to baví.
Pro jakou kuchyni máte slabost?
Nejraději mám českou, francouzskou a italskou, protože jsem na evropské kuchyni vyrůstal a návyky z dětství ovlivňují, co máme
rádi. Asijskou kuchyni včetně japonské respektuju, ale umím žít bez ní, pokud ji nemusím recenzovat.
Kolik je u nás podniků, kam rád zajdete?
Pokud nejdu hodnotit a chci se dobře najíst,
tak většinou chodím do ověřených restaurací,
kde znám i kuchaře. A protože se osobně znám
s drtivou většinou kvalitních kuchařů v této
zemi, tak se od nich rád nechám nalákat na
nový jídelní lístek. Oni už vědí, co mě zajímá,
takže mi třeba udělají radost telecími nožičkami. V Praze je podle mého názoru a zkušeností
okolo čtyřiceti velmi dobrých podniků. Zajímavé
restaurace také vznikají i na okraji metropole.
Prozraďte, prosím, nějaký tip, kde se dá
v Praze dobře najíst.
Tradiční českou kuchyni dobře vaří například
v Café Imperial. Lidé si mohou pochutnat
i v levnější síti restaurací Lokál. Kvalitních
italských podniků je v Praze tak okolo desítky, zbytek si na pravou Itálii jenom hraje.
A pokud jde o steaky, tak z českého chovu
kvalitně připravují pokrmy v restauraci Čestr
poblíž Národního divadla. Pravou Ameriku
lidé najdou ve staekárně George Prime Steak,
kde dělají steaky z chovu angus. Zdejší jídlo je velmi kvalitní, ale také poněkud drahé.
Moje tipy se objevují na mé webové stránce
Zápisník labužníka.
Jak je na tom Česká republika z pohledu gastronomie?
V devadesátých letech jsme na tom byli špatně. Za posledních dvacet pět let se naštěstí
úroveň hodně zvedla. Stále však nejsme tam,
kde bychom měli být. Chybí nám noví kuchaři.
V této zemi je třikrát více restaurací než kuchařů. Většina podniků jsou spíše ohřívárny,
kde se zpracovávají polotovary. Musím však
říct, že se stále lepšíme.
Jídlo hodnotíte už poměrně dlouho, jak
vzpomínáte na předlistopadovou éru?
I za komunismu existovaly velmi kvalitní restaurace. Na nich však měla zájem StB, protože potřebovala, aby se tam scházeli cizinci.
Tyto podniky dostávaly přednostně výborné
suroviny a vařilo se tam noblesně. Normální
Čech se tam ale skoro neměl šanci dostat.
Buď musel mít protekci, nebo znát někoho
z personálu. V tehdejším Československu však
fungovalo poměrně dost normálních lidových
hospod, jejichž kvalita byla dokonce vyšší, než
v průměru dnes. Tenkrát se totiž nepoužívaly
konvenience a aditiva, tedy průmyslově vyrá-
běné polotovary a ochucovací přídavky. Nikdo
nedělal polívky ze sáčku. Šidilo se sice na porcích, ale ne na kvalitě. Tyhle hospůdky nahradily bohužel pizzerie a podobné podniky, kde
nic není přírodní.
Kdy jste naposled vrátil jídlo?
To já nedělám. Někdy se jídla pouze dotknu a nedojím. Ale nevracím a vždy pokrm zaplatím.
Co byste si v restauraci nikdy nedal?
Takových jídel je víc, ale rozhodně si nikdy neobjednávám katův šleh. Moc dobře totiž vím,
jak vzniká. Základem je neprodané maso od
včerejška, které se hodně opepří a znovu udělá. Naopak mám rád vše, co je přírodní a vyrobené z čerstvých a kvalitních surovin. Miluju
například jídla z vnitřností telecích, hovězích,
jehněčích i vepřových. Už dlouho jsem nikde
neviděl mozeček. Ten bych si dal okamžitě.
Vladimír Poštulka
Je českým gurmet-kritikem, který se od roku
1991 profesionálně věnuje gastronomii a v minulosti vydával časopis Labužník. Stal se externím hodnotitelem německého gourmet-magazínu Der Feinschmecker, a tedy prvním českým
gourmet-kritikem známým v zahraničí. Píše
prózu a texty k písním. Mezi nejznámější patří
Sladké mámení, Měli jsme se potkat dřív, S tím
bláznem si nic nezačínej, Veď mě dál cesto má
a další. Je autorem knihy Dějiny pornografie
v datech, jako spisovatel debutoval novelou
Nemluvme o tom, později vydal romány Půdorys harému a Blues pro Stalina, naposled
vzbudil velkou pozornost románem Hřbitovní
kvítí na smetaně. Narodil se v roce 1943, je podruhé ženatý, má dvě děti a dvě vnučky.
www.ppas.cz | 7
REPORTÁŽ
Sanace stávajícího
ocelového potrubí
DN 500 technologií Dyn Tec
Technické údaje rekonstruovaného
plynovodu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tlaková hladina STL 1 bar
Dimenze a materiál DN 500 ocel,
nově lPE dn 500 SDR 17,6
Délka plynovodu 1 050 m
Kapacita dodávky zemního plynu
3
/hod
Počet přípojek 4 ks
Investorem byla společnost PPD, a.s.
Projektovou dokumentaci zpracovala
společnost PPSD, a.s. ve spolupráci s
projektovou kanceláří ANY
Zhotovitelem stavby byla společnost
PPSD, a.s.
Dodavatel technologie Dyn Tec společnost Zepris s.r.o.
Plynovod je napojen na výstupní uzávěr DN 500
za VTL RS Hostivař a vede k místu v ul. Průmyslová, kde je T-kusem napojen na páteřní plyno,
částmi distribuční soustavy. Provoz plynovodu
3
/hod.
Přestože byl stávající plynovod provozován teprve od roku 1980, docházelo v těchto místech
k častým a rozsáhlým haváriím, které byly způsobeny korozí v důsledku špatné izolace potrubí. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že dojde
k jeho rekonstrukci. Projektovou dokumentaci
připravovala společnost PPSD ve spolupráci
technologie Dyn Tec společností Zepris, která již
v minulosti pro PPD dodávala obdobné technologie pro rekonstrukce a opravy distribuční soustavy. Při projektování bylo nutné dodržet co
největší jmenovitou světlost potrubí a zachovat
provozuschopnost ulic Ke Kablu a U Kabelovny
Vlastní realizaci prováděla dceřiná společnost
Pražské plynárenské a. s., a to společnost PPSD
a. s. Při rekonstrukci plynovodu bylo potřeba
stavbu rozdělit na několik stavebních úseků
tak, aby byla zajištěna dodávka plynu pro odběratele, kteří jsou touto stavbou dotčeni. Jednotlivé úseky plynovodu byly odstaveny od průtoku
plynu za pomoci balonovací soupravy BAUMGARTEN DN 500, a to bez snížení provozního
tlaku. Rekonstrukce trvala od prvního kopnutí
do země po konečné povrchové úpravy 63 dnů.
Technologie protahování metodou Dyn Tec
Metoda DynTec je sanační metoda s úplným
nebo částečným přilnutím. Znamená to, že do
stávajícího potrubí se zatahuje plastové po-
8 | www.ppas.cz
trubí dočasně zmenšeného vnějšího průměru
(provedeného přímo na staveništi), které se
po odstranění tahových sil rozepne do původního profilu potrubí.
Při této sanaci dojde k co největšímu přilnutí
nového potrubí ke stěně původních trub. Nedojde tedy k významnému zmenšení průřezu
potrubí aplikací sanační technologie. Tato metoda je velice efektivní, sanované potrubí je
samonosné a má životnost omezenou pouze
životností samotných PE trub.
Rozsah a použití metody DynTec je závislé
pouze na prostorových a výškových poměrech
dané trasy. Samotná délka úseku na rovné
trase je omezena pouze maximální povolenou
tažnou silou stanovenou výrobcem pro jednotlivé DN a SDR potrubí.
Postup prací
Při této technologii dochází k redukci průměru
PE trouby před jejím zatažením do původního
potrubí přes upínací čelist za působení konstantní tažné síly. Velikost tažné síly je dána
výrobcem pro jednotlivé dimenze se zohledněním vlivu teploty. Do startovací jámy se
vou (upínací čelistí) pro přetvarování plastového potrubí. Zařízení je pevně opřeno o stěnu
výkopu popř. o stávající potrubí, na kterém
je vybudován betonový blok nebo navařena ocelová opěrná deska. V koncové jámě se
instaluje přijímací rám s navijákem, zařízení
Grundoburst. Ve startovací jámě se provede
upevnění PE trouby s tažnou hlavou na vlečný kužel, který se vsadí do upínacích čelistí.
Trouba se urovná a ocelové tyče hydraulické
jednotky se protáhnou celou délkou sanovaného potrubí až k tažné hlavě, kde se připojí.
Pokud je vše připraveno, dojde k samotnému
zatažení PE trouby (svařence) do stávajícího
potrubí. Za stálé konstantní tažné síly je trouba (svařenec) protažena přes upínací čelisti až
vání trouby technologickým zařízením dochází
a přesné vtažení trouby do stávajícího potrubí
slouží přítlačný válec. Po dokončení protažení
se odřízne tažná hlava v dostatečné vzdálenosti od výřezu stávajícího potrubí (cca 3,0-
5,0 m) tak, aby nedošlo k následnému vtažení
PE za hranu stávajícího potrubí po navrácení
PE trouby do původního tvaru. Po uvolnění
napětí se potrubí vrátí do původního tvaru
„
“
nebo částečnému přilnutí PE vložky ke stěně
stávajícího potrubí.
Pro zatahování jsou jednotlivé trouby z PE
svařeny metodou „na tupo“ do tzv. svařence
požadované délky úseku sanace. Při realizaci
této stavby byl nejdelší svařenec dlouhý 320 m.
Propojení jednotlivých sanačních úseků je provedeno pomocí elektrotvarovek. V místech propojů lze snadno vysadit trasový uzávěr, T-kus či
přechodový spoj na stávající ocelové potrubí.
PE vtažené potrubí (vložka) se chová v rámci
svých parametrů jako standardní trubní materiál nebo potrubí uložené samotně v rýze.
Sanační materiál
Sanačním materiálem je PE-HD 100, granulát
Hostalen CRP 100 black, SDR dle konkrétních
tlakových poměrů.
Čištění, průzkum, příprava potrubí
Před sanací musí být provedeno čištění potrubí. Vnitřní povrch potrubí bude zbaven volně
pohyblivých částic a hrubých nečistot, inkrustů atd. Prachové částice nemají žádný vliv na
kvalitní provedení sanace a můžeme tedy říci,
že při aplikaci metody DynTec je dostačující
mechanické čištění čistící soupravou. Čistící
souprava je protažena každým pracovním úsekem nejméně však dvakrát, aby bylo docíleno
kvalitního vyčištění stávajícího potrubí před
sanací. Délka pracovního úseku je cca 100m.
Aby bylo možno nashromážděné inkrusty
překážek, které nebude možno odstranit pomocí mechanického čištění, bude pro toto
odstranění použit robot s frézou a následně
znovu provedeno mechanické dočištění. Celý
úsek určený k sanaci je pečlivě prozkoumán
kamerou ze které je pořízen videozáznam.
Vychutnejte si adventní čas trochu jinak
Náš úklid zajistí váš předvánoční klid...
úklid domácností
mytí oken
čištění koberců a sedaček
malování
drobné opravy
a mnoho dalšího...
Kontakt: Magdalena Labašová, e-mail: [email protected], tel.: 724 270 697, www.ppsm.cz
DOMÁCÍ CUKROVÍ
cena za 1 kg 380 Kč
Nabízíme vám možnost objednání
výhradně domácího vánočního cukroví
Závazné objednávky: e-mail: [email protected], tel.: 267 175 229, tel.: 267 175 446
U Plynárny 500, Národní 37/38, www.ppsm.cz
Vánoční nabídka společnosti Pražská plynárenská Správa majetku, a. s.
UKLIDÍME A NAPEČEME ZA VÁS! Předvánoční shon zná každý z nás. Nejde přece jen o shánění dárků, jde především o to, aby doma zavládla pohoda, aby bylo všude čisto, upečeno, zkrátka vše, jak má být. I proto přichází v pravý čas Pražská plynárenská Správa majetku s nabídkou pro vás.
Získáte tak čas na poklidné strávení adventního času a přípravu vánoční atmosféry. Nezdržujte se pečením a uklízením, my to uděláme za vás.
VÁNOČNÍ DOMÁCÍ CUKROVÍ: Nabízíme možnost objednat si domácí vánoční cukroví od našich zkušených cukrářek v příznivé ceně 380 Kč za
1 kg. Cukroví vám rádi připravíme, je jen třeba si vše objednat včas. Proto neváhejte a objednávejte, naše kapacitní možnosti nejsou neomezené.
Závazné objednávky, prosíme, zasílejte na e-mail: [email protected], nebo můžete objednávat i telefonicky na tel.: 267 175 229 (Michle), 267 175
446 (Národní). Nezapomeňte uvést zpětný kontakt na vás.
PŘEDVÁNOČNÍ ÚKLID: Naše společnost za vás ráda vyřeší i problém předvánočního úklidu. Abyste měli doma včas „naklizeno“, obraťte se na
Magdalenu Labašovou, tel.: 724 270 697, nebo jí pošlete e-mail na adresu [email protected]
Přejeme vám všem klidné, pohodové vánoční svátky. S využitím služeb Pražské plynárenské Správy majetku máte upečeno, uklizeno,
a Vánoce mohou zaklepat na dveře.
www.ppas.cz | 9
„Od kandelábru ke kandelábru“
Adventní a vánoční procházka historickou
Prahou ve světle plynových lamp
Pražská plynárenská a Galerie hlavního města Prahy Vás zvou na adventní a vánoční procházku historickým centrem Prahy spojenou s výkladem o užití plynu
pro účely osvětlování památek ve správě Galerie hlavního města Prahy. Po cestě
z Hradčan na Dražického náměstí u Karlova mostu, kterou dnes opět osvětlují plynové lampy, Vám novodobý lampář ukáže, jak se lampy rozsvěcují a zhášejí.
Termíny: středa 2. 12. 2015 od 17 hodin, úterý 29. 12. 2015 od 17 hodin
Trasa: Loretánská ulice – Hradčanské náměstí – Ke Hradu - Nerudova ulice – Malostranské náměstí – Mostecká ulice – Dražického náměstí
Sraz účastníků u historického osmiramenného kandelábru v Loretánské ulici (naproti kasárnám Hradní stráže)
Na procházky není třeba rezervace, vstup pro příchozí volný.
Vloni bylo dokončeno restaurování posledního ze tří historických víceramenných
kandelábrů v Praze. Stejně jako předchozí dva osmiramenné kandelábry, na Hradčanském náměstí a v Loretánské ulici, byl i nejmenší čtyřramenný kandelábr z Dražického náměstí připojen na plyn a rozšířil tak počet luceren s plynovým osvětlením,
které v uličkách Malé Strany a Starého Města vytvářejí jedinečnou atmosféru.
V Praze dnes svítí téměř 700 plynových lamp.
O výklad historie a současnosti plynového osvětlení v Praze se postará vedoucí Plynárenského muzea Jan Žákovec (Pražská plynárenská), odborný výklad o pražských
sousoších na Hradčanech a restaurování historických kandelábrů nabídne Marie
Foltýnová (kurátorka GHMP). Návštěvníci budou mít možnost si zažehnutí plynové
lucerny sami vyzkoušet.
Naše stopa
v Rothmayerově vile
Od října 2015 je pro veřejnost otevřena střešovická Rothmayerova vila, skvost moderní české architektury první poloviny 20. století. Její
správce, Muzeum hlavního města Prahy, v ní
připravilo stálou expozici věnovanou významnému českému architektovi Otto Rothmayerovi a jeho učiteli a spolupracovníkovi, slovinskému architektovi Josipu Plečnikovi.
Expozice „Příběh jednoho domu a jedné rodiny“
chce navodit atmosféru životního, pracovního
i uměleckého prostředí, které architekt vytvořil
spolu se svou manželkou, významnou textilní
výtvarnicí a propagátorkou moderního životního
stylu Boženou Rothmayerovou. Asketická podoba vily se omezuje na základní tvary kvádru
a válce, který ukrývá schodiště. Interiéry vily
nebyly rozlehlé, zásadní bylo jejich napojení na
verandu a zahradu, kterou architekt sám navr-
10 | www.ppas.cz
hl. Rothmayerova rodina žila ve vile až do roku
2008. Tehdy architektův syn pod podmínkou
rekonstrukce a zpřístupnění prodal vilu Praze.
Opravy začaly před třemi lety, jejich cílem bylo
mimo jiné odstranění stavebních zásahů v památkově chráněné budově.
Před dokončením rekonstrukce vily požádalo
Muzeum hlavního města Prahy Pražskou plynárenskou o zapůjčení historických plynových
exponátů ze sbírek Plynárenského muzea pro
jejich vystavení ve stálé expozici ve vile. Vybrán byl nakonec historický tříplotýnkový plynový sporák Prometheus z 20. let 20. století.
Návštěvníci Rothmayerovy vily tak mohou na
vlastní oči vidět, jak se plyn v minulosti používal.
Plynárenské muzeum mezi 50 vybranými destinacemi světa
Veletržní společnost Messe Berlin pořádá každoročně mezinárodní veletrh cestovního ruchu ITB Berlín. Tento veletrh je
největší svého druhu na světě a v příštím
roce oslaví již 50 let od svého vzniku. Při
této příležitosti se Messe Berlin rozhodla
vytvořit projekt, kdy 50 vyslanců z Berlína
navštíví 50 destinací světa, potká 50 zástupců z daných zemí a bude diskutováno
50 různých událostí, témat či projektů.
Pro Českou republiku byla zvolena Praha, konkrétně Karlův most, jako významná kulturní památka, a s ním spojené plynové veřejné pouliční
osvětlení v Praze, jeho minulost a současnost.
Pražská plynárenská se stala reprezentantem pro Českou republiku. Ambasadoři Messe
Berlin, dvě dámy z Berlína, spolu se zástupkyní Česko-německé obchodní a průmyslové
komory 3. listopadu 2015 nejprve navštívily
Plynárenské muzeum Pražské plynárenské
v areálu Michle, kde se seznámily s vývojem
plynového osvětlení v Praze.
V rámci plánovaného rozhovoru proběhla zajímavá diskuse ohledně budoucnosti pouličního
osvětlení, jedna z ambasadorek totiž vytvořila
interaktivní světelnou iluminaci na S-Bahn-Brücke Bleibtreustraße v Berlině Charlotten-
burgu. Poté se všichni přesunuli do historického centra Prahy do ulic osvětlených plynovými
lampami. Zde si ambasadorky vyzkoušely ruční rozžíhání plynových lamp, dříve každodenní
práci lampáře pražských pouličních luceren.
Závěr akce se odehrával na Karlově mostě,
jediném mostě na světě osvětleném plynem,
kde ambasadorky předaly zástupci Pražské
plynárenské jako poděkování sošku medvěda,
symbolu Berlína.
Prezentace všech 50 návštěv včetně fotodokumentace budou součástí jubilejní knihy
k 50. výročí veletrhu ITB a najdete je i na internetových stránkách www.itb50.com.
A k tomu navíc asistenční služby
AXA ASSISTANCE zdarma.
HISTORIE
Použití plynu
pro vaření
a pečení
Již staří Číňané
Použití plynu pro tepelnou přípravu pokrmů má
velmi dlouhou historii. Již staří Číňané v době asi
1.000 let před Kristem prý k těmto účelům používali přírodní zemní plyn. O používání zemního
plynu v domácnostech se zmiňuje také řecký
historik Ktésias. Jak ovšem vypadalo zařízení,
ve kterém naši předkové ve starověku plyn spalovali, se už asi nikdy nedozvíme.
První vařiče byly hezké, ale čadily
Využívání uměle vyráběného plynu – svítiplynu k vaření se začíná rozvíjet ve druhé polovině
19. století. První plynové spotřebiče pro tepelnou úpravu pokrmů, většinou hezky tvarované
a zdobené, byly vybaveny pouze hořákem na
svítivý plamen. Nebyly tedy příliš účinné a navíc často začazovaly dna hrnců nespáleným
uhlíkem. Další vývoj plynových spotřebičů pro
různé účely inicioval především vynález profesora Wilhelma Roberta Bunsena, který v roce
1855 zkonstruoval hořák s předmísením plynu
se vzduchem - hořák s nesvítivým plamenem.
Bunsenův hořák se stal základním prvkem téměř všech plynových spotřebičů v domácnostech i v průmyslu a především pak spotřebičů
pro tepelnou přípravu pokrmů.
O hořácích s předmísením plynu se vzduchem
a o výhodách plynových vařičů pojednává i jeden z prvních plynárenských předpisů u nás
– „Spísek o plynu“, sepsaný v roce 1868 ředitelem obecní plynárny v Praze na Žižkově, Kristianem Augustem Jahnem.
Od samostatných vařičů ke kompaktním sporákům
Vývoj plynových spotřebičů pro tepelnou úpravu pokrmů začal samostatnými vařiči. Brzy
přibyly i samostatné plynové pečicí trouby,
z nichž některé již byly vybaveny grilovacím
hořákem. Další vývoj pokračoval tak, že samostatné vařidlové desky se umísťovaly na
samostatné pečící trouby. Později se ale také
objevily samostatné trouby, které se naopak
stavěly na vařidlový hořák a trouba byla tímto
hořákem vytápěna. První kompaktní plynové
sporáky, spojující vařidlovou desku a troubu
12 | www.ppas.cz
v jeden celek, se objevily v roce 1878. Podobaly se však stále sestavě samostatné desky
se samostatnou troubou. Kompaktní sporáky byly někdy bohatě zdobeny ornamenty.
Na plynu se nevařilo jen v domácnostech, už
v roce 1855 byl v Paříži použit plyn k provozu
velkých kuchyní.
překypělých pokrmů. Variabilním příslušenstvím sporáku byl další hořák pro nahřívání
žehličky nebo k pražení kávy. Dalším kuchyňským zařízením byl plynový gril, ve kterém na
maso působil jednak horký vzduch v uzavřené
skříni, jednak sálavé teplo hořáku umístěného
v dolní části grilu.
Co ukázal katalog od Manoschka
Největší osvobození ženy
K alespoň rámcovému obrázku o tehdejší situaci na trhu plynových spotřebičů se dochoval
katalog z roku 1888 renomované vídeňské firmy Franz Manoschek, jejíž výrobky byly dobře známé i v českých zemích. V katalogu najdeme i z dnešního hlediska docela zajímavé
věci – například vařiče upevňované konzolou
na zeď a doporučované nejen do jídelen, ale i
do ložnic, koupelen a dokonce do dětských pokojů k ohřevu malého množství vody. Anoncovaný kuchyňský sporák má pečicí troubu dnes
neobvykle umístěnou na vařidlové desce vedle
tří varných hořáků. Pod vařidlovou deskou je
zato vysouvací zásuvka sloužící k zachycení
Na začátku 20. století nebyl u nás žádný tuzemský výrobce plynových spotřebičů pro domácnost. Tyto spotřebiče k nám dodávaly zahraniční firmy, především Siemens a Junkers.
Zatímco ve Vídni a Budapešti, v bývalém Rakousko-Uhersku, bylo již používání plynových
spotřebičů pro vaření, otop, přípravu teplé
užitkové vody a žehlení poměrně velmi rozšířené, v Praze naopak nastal určitý útlum ve
výrobě i použití plynu způsobený nástupem
elektrické energie. První kvalitní plynové spotřebiče s názvem KARMA u nás začal vyrábět
český podnikatel Karel Macháček, který v roce
1910 založil ve Vysočanech továrnu, ve které
začal tento sortiment vyrábět (později ji přestěhoval do Českého Brodu).
Jeho plochý dvouvařič, který byl nazýván také
„sporáčkem“, inspiroval spisovatele Eduarda
Basse k napsání oslavného fejetonu uveřejněného v Lidových novinách v březnu 1923. Pod
názvem „Chvála sporáčků“ v něm mj. píše: ....
největší osvobození ženy – toť malý plynový
sporák z šedočerné litiny, chudý a nevzhledný,
paria bez honosnosti a elegance, nízký jako
jezevčík, plochý jak vyhláška, připouštěný na
širé prostranství kamnářské plotny, když je ho
potřebí a odhazovaný do kouta, kdykoliv jde o
větší výkony. A přece je tento malý neohraba,
odkázaný celým svým žitím na pryžovou pupeční šňůru plynového vedení, nejoddanějším
přítelem a osvoboditelem žen.
Karma, Moravia, Prometheus, Šmolík
Po Karmě Český Brod v roce 1919 začala plynové
spotřebiče pro vaření – vařiče, trouby a sporáky
vyrábět také společnost Moravia v Mariánském
Údolí u Olomouce, která se posléze stala jejich
největším výrobcem u nás. Dalšími výrobci plynových spotřebičů v té sobě byly také děčínský
Prometheus a příbramský Šmolík.
Propagace vaření na plynu
S nástupem elektřiny plyn musel bojovat
s propagandou. Elektrárenský sektor hledal
nové zákazníky a konkurence elektřiny a plynu se z oblasti osvětlení přenesla i na přípravu
pokrmů. Jako ukázku propagandy proti plynu
je možno uvést několik názorů z časopisu
„Elektrotechnický obzor“ z roku 1936: „Kuchařka při vaření plynem velice pospíchá, chce
hned vysoký žár, elektrická kuchařka plete při
vaření s klidem svůj svetr. Plyn vaří rychle, prohřívá pokrmy nestejnoměrně, obsluha je stálá,
hrozí nebezpečí přípalů, žár plynu odživotňuje
pokrmy, jídlo se musí solit a kořenit, nedaří se
dobře květinám a domácím ptáčkům.“
Pražské obecní plynárny ve 20. letech 20. století v rámci propagační kampaně zorganizovaly desítky reklamních akcí, spojených s ochutnávkou (bylo nutno např. vymýtit pověry
o tom, že buchty pečené v plynové troubě jsou
cítit plynem), při kterých byly předváděny výhody použití plynu k různým účelům v domácnostech. Při těchto akcích se vždy připravoval
oběd pro čtyři až pět osob přímo před publikem. Na plynoměru bylo možno průběžně
kontrolovat množství spotřebovaného plynu
a čas potřebný k uvaření a upečení oběda.
Vařiče, trouby a sporáky po 2. světové válce
V roce 1949 byl zřízen nový národní podnik
pro výrobu plynových spotřebičů – Caloria
Příbram. Podnik převzal výrobu spotřebičů od
firem Prometheus, KARMA a Šmolík. Sporáky
Caloria však nebyly příliš kvalitní. V 60. letech
uvedla Caloria na trh zajímavý spotřebič pro
tehdy velmi rozšířené garsoniéry, a to dvouvařič s troubou Caloria 611. Splňoval požadavky
na objem místnosti stanovený pro umístění
neodkouřeného plynového spotřebiče v obytné místnosti s kombinovaným využitím (ložnice s kuchyní). V roce 1964 byla Caloria zrušena a plynové spotřebiče pak vyráběl nadále
především Okresní podnik místního průmyslu
(bývalá KARMA) v Českém Brodě. a národní podnik MORAVIA. K nejznámějším jejím
plynovým spotřebičům z 50. a 60. let patřil
například sporák MORA 235, kombinovaný
sporák na plyn a pevné palivo MORA KS 143
a dvouvařič s grilem MORA 323.
www.ppas.cz | 13
Křížovka
Oslovovat
„oni“
elektrokotel Protherm
SLEVA 30%
1. DÍL
TAJENKY
Špádová
karta
Papoušek
Nasycené
uhlovodíky
Kolonie
Jeden z
prstů
Dumasův
mušketýr
Vraník
Sumerské
město
2. DÍL
TAJENKY
Mytický
mořský
obr
3. DÍL
TAJENKY
Druh
pepře
Vlásenka
Biblická
hora
Složka
voňavek
Značka
hliníku
Domácky
Izabela
Klobouk
(z maďar.)
Inic. Lukavského
Splétané
Mořský
savec
Citoslovce
rytmu hudby
Hromadně
Název
značky
kalia
Slovensky
„trdlo“
Nápor
Kyselé
ovoce
Globulin
ve svalech
Satyr
Nazývat se
(knižně)
Pokrytec
(knižně)
Planeta
Kruté
Značka
zlata
Když
Obyvatel
Arosy
Asijský
savec
Pavilon
věnovaný
ekologii
Souhlas
Osman
Ruský
souhlas
Směs
koření
Roh
místnosti
Obyvatel
Havaje
Korejská
dynastie
průtokový elektrický
ohřívač STIEBEL ELTRON
SLEVA 20%
Kujný
nerost
Vojáci
v tanku
Ovčí srsrt
Neotřelost
Acetát
Dravá
ryba
Nářadí k
orání
Vruboun
posvátný
Asijský
obchodník
(slang.)
Dvojice
Slovensky
„obloudit“
bojler DZ Dražice
SLEVA 20%
Ladoňka
(lidově)
Německý
souhlas
Popularita
Knedlíček
(řídce)
Inertní
plyn
Hlas žáby
Ničema
Planetka
Ini. literáta
Merciera
Český
sbormistr
Symetrála
SLEVY na
elektrospotřebiče
Travnatá
plocha
Sýrovina
Krylovy
iniciály
Lotyšský
skladatel
Jihoamerická
opička
Pučálkovic
žirafa
Středověký
zbrojnoš
7
8
1
9
3
5
4
8
9
9
2
6
3
4
6
4
5
4
2
3
7
1
7
5
3
9
4
6
1
2
14 | www.ppas.cz
6
2
9
2
4
8
www.ppas.cz
Pomůcka:
aktin, Inkeri, nerol,
skila, Ri, ťaman
5
7
6
1
9
3
7
4
1
4
9
6
5
8
7
2
3
6
8
2
3
7
4
5
1
9
5
3
7
2
9
1
4
6
8
8
5
3
4
1
2
6
9
7
2
7
1
9
6
3
8
5
4
9
6
4
5
8
7
1
3
2
7
9
8
1
3
6
2
4
5
4
1
5
8
2
9
3
7
6
3
2
6
7
4
5
9
8
1
3
9
2
1
6
8
7
4
5
5
4
8
2
7
3
9
1
6
6
1
7
5
4
9
3
8
2
9
8
6
7
3
1
5
2
4
2
3
1
9
5
4
8
6
7
4
7
5
6
8
2
1
3
9
8
6
9
3
2
7
4
5
1
1
2
3
4
9
5
6
7
8
7
5
4
8
1
6
2
9
3
UOKCINZAKÁZ ES :AKNEJAT
AKSJAHT OD UOTRAK
Starořekové
Pražská plynárenská
Vás zve
na výstavu
Příběh
Alšovy jihočeské
galerie
9. prosince 2015 – 27. února 2016
úterý – sobota, 11–18 hodin
Galerie Smečky, Ve Smečkách 24, Praha 1
www.ppas.cz | 15
Zdarma Zákaznická karta nabitá slevami
Naše výhody ani v zimě nemrznou, čerpejte s námi
slevy po celý rok.
cestování – sport – kultura – wellness – volný čas
www.ppas.cz 840 555 333

Podobné dokumenty