Bystřanské zrcadlo 1/2008

Komentáře

Transkript

Bystřanské zrcadlo 1/2008
Jako další potřebou byla
ten, aby Bystřany byly připojeny
k Teplicím jako městská část a pak
by
působnost
města
mohla
zasáhnout na tomto území včetně
policie.
Zastupitelstvo
obce
Bystřany tuto alternativu sloučení
Bystřan s Teplicemi odmítlo.
nutnost přijmout novou pracovnici
pro výkon této přestupkové agendy.
Byla
přijata
bezplatnou praxi v rámci studia a
byla
pro
Slovo starosty
obcemi
Bílinou,
Žalany
ustanovilo
na
a
Rtyně
Přestupková komise
v Bystřanech
nad
Bžany
a
základě
veřejnoprávních
smluv
přestupkovou komisi, která byla
schválena Krajským úřadem.
komise v obci Bystřany. Do roku
2006 se přestupky bystřanských
občanů projednávaly v Duchcově.
Ke konci roku 2006 město Duchcov
vypovědělo veřejnoprávní smlouvu
o
přestupcích
s obcí
Bystřany.
Žádost Obce Bystřan do Teplic, aby
přestupky byly projednávány na
Magistrátu
v Teplicích
nebyla
vyřízena ku prospěchu obce, včetně
žádosti, aby městská policie na
základě
smlouvy
působila
i
v Bystřanech.
práci
vhodně
Důležité pro občany je fakt,
že mohou své podněty a stížnosti
podávat
k přestupkové
prostřednictvím
komisi
slečny
Terezy
Nevečeřalové na Obecním úřadě
Bystřany a tyto podněty budou
vyhodnoceny a řešeny na právním
základě.
V praxi to znamená, že
V loňském roce byly vzaty
podmínky ke zřízení přestupkové
tuto
připravena.
vedení obce Bystřan veřejnoprávní
s
pracovnice
z Bystřan, která absolvovala roční
Proto v roce 2007 sepsalo
smlouvy
mladá
!!!UPOZORNĚNÍ!!!
Upozorňujeme dluţníky
Obce Bystřany, aby
uhradili pohledávky v co
nejkratším termínu.
Jedná se o dluhy za svoz
komunálního odpadu,
poplatky za psy, nájem,
sluţby... V měsíci březnu
byli dluţníci obesláni.
Nezaplatí-li ani po
upomenutí, budou jejich
dluhy postoupeny
k vymáhání soudní
cestou.
pokud
občan
uvede
konkrétní
oznámení na nezákonnou činnost
narušující
občanské
soužití,
porušování dané vyhlášky nebo
zákona,
včetně
majetku
jak
soukromého
poškozování
obecního
a
řešení
tak
bude
kompetencí komise, je toto možno
řešit
v rámci
pokutou
atd.
případech
kvalifikovaného
obce
domluvou,
Ve
vážnějších
dle
posouzení
právníka
bude
podnět předán policii.
Je třeba si uvědomit, že
Názor pana primátora a
pokud bude zjištěn dle podnětu
senátora Jaroslava Kubery je, že
viník a bude důkazním řízením
které
Výkon přestupkové komise
uznán zodpovědným z uvedených
nejsou dané zákonem na základě
je daný zákonem a předsedou byl
přestupků bude povinen uhradit
veřejnoprávních smluv a dohody je
jmenován kvalifikovaný právník.
poplatek za správní řízení včetně
využívání
orgánů
města,
1
pokuty. V případě neuhrazení je
činnost vykonávat pro uvedené
tento nárok postoupen k soudnímu
obce, které se budou finančně
podotknout, být optimista a přát si,
řízení,
podílet na nákladech spojených
aby tato komise měla co nejméně
s výkonem této zákonem stanovené
práce.
exekuci
včetně
dalších
poplatků.
Tak
přestupková
jak
bylo
komise
uvedeno,
bude
povinnosti.
Závěrem
bych
chtěl
Ivan Vinický
svou
Otevřený dopis starostovi
Obce Bystřany
Teplice 4.2.2008
Váţený pane starosto, obracím se na Vás
jako na autoritu naší obce s problémem týkajícím se
znečišťování veřejného prostranství a kouření ţáků
naší školy v autobusových zastávkách a na lavičce
před Domovem důchodců.
Jmenuji se Jana Janíkova a pracuji ve školní
druţině naší školy jako vychovatelka.
Na začátku školního roku se mi dostal do rukou
výtisk Bystřanského zrcadla a tam mne zaujal Váš
článek o udrţování pořádku v obci a vztahu
obyvatelů k tomuto problému. Naprosto mne ale
šokoval příspěvek paní ředitelky z mateřské školky.
Protoţe ve Vaší obci pracuji a trávím zde
většinu pracovního dne, nenechává mě tento
problém lhostejnou. V rámci mé práce se pokouším
malým dětem vysvětlovat důleţitost kulturního a
čistého prostředí v okolí naší školy a nejen kolem
svého domu.
Pokusila jsem se vysvětlit i našim starším
ţákům , převáţně z 8. a 9. třídy jak se oni podílejí
na znečišťování okolí školy a Domova důchodců.
Zejména mám na mysli lavičku před DD a zastávky
autobusu MHD. Někteří mě vyslechli a pochopili o
co mi jde. Někteří argumentovali tím,ţe je omezuji
v jejích právech kouřit si kde chtějí oni. Plivance a
hory odpadků kolem lavičky,které tam odhazují je
nezajímají a sedět se znečištěnýma botami tam,kde
se normálně sedá ,je pro ně“ trapárna“ (s
prominutím).Otevřeně jsem je upozornila,ţe pouţiji
prostředky, které mi poskytnou důkazy o jejich
nevhodném chování.Třeba tím,ţe je vyfotografuji.
Někteří pochopili a kouří jinde. Nikoli na očích
pedagogů.Jiní se pustili do protestu tím ,ţe ignorují
veškerá upozornění a varování. Všichni kouřící byli
mnou řádně upozorněni, ţe svým chováním
porušují obecní vyhlášku o znečišťování veřejného
prostranství a tím se dopouštějí přestupku.Jejich
rodiče mohou být předvoláni na obecní úřad k
podání vysvětlení a případné pokutě.Přesto mám
osobní zkušenost s některými ţáky a zvláště
dívkami,ţe odmítají respektovat práva druhých a
svým chováním výrazně omezují práva jiných
občanů na pořádek a čistotu v obci.
2
Mám právo se obrátit na Obecní úřad v
Bystřanech s tímto upozorněním a ţádat Komisi
veřejného pořádku a také Školskou komisi o řádné
prošetření a vyvození důsledků.
Jsem ochotna přijít na jednání komise a svá tvrzení
zopakovat před rodiči. Jsem ochotna sdělit své
osobní svědectví o těchto údajích a některé chování
našich ţáků doloţit i fotografiemi. Jmenný seznam
provinilců mám k dispozici a na vyţádání jej
předloţím
Přeji Vám a Vašim spolupracovníkům hezký den.
Někteří ale přijdou,stoupnou si
vedle
mne,ale málokdy si sednou.Vlastně kdyţ tak o tom
přemýšlím,tak si nesedají ! Opírají si o mne boty
,plivou kolem jako pominutí, odhazujou všechno
co měli předtím v ruce.Sáčky od bonbónů
Sněhulky,plechovky od piva Bráník,spoustu
vypálených sirek,samé nedopalky od cigaret a
prázdné krabičky a obaly snad od všeho,co vůbec
existuje!? No fakt děs a hrůza!
Jana Janíková
FEJETON – KAM S NÍ ?
Stávám často osamocená. Nevadí mi to .
Dívám se na lidi,kteří chodí kolem mne a těším
se,aţ se na chvilku zastaví. Třeba se i posadí .Potom
mám radost.Lidi obecně mi vůbec nevadí
a jsem ráda v jejich přítomnosti.
Mají mne rádi.Někteří se ke mně chovají velice
hezky.
Hladí mne,pokládají na mne ruce ,svá těla.Ani byste
nevěřili,jak dokáţí hřát!
To je mi potom hezky krásně. Poskytuji lidem
prostor k odpočinku,k rozhovorům.Někdy lidi jen
tak - jsou .Dívají se - třeba po jiných
lidech,stromech,kytkách,Odpočívají. Někteří se
hádají! Brrrr.Je mi to nepříjemné aţ trapné. Ale
přijdou i takoví lidé,kteří se ke mně choulí,nebo se
choulí k sobě.Objímají se. Dávají si pusy.Jó,to se
mi teda fakt líbí.
Někteří lidé ke mně chodí pravidelně.Těším se na
ně.
Asi jim vůbec nedošlo,ţe tu nejsem jenom
pro ně.Někdy se mi zdá takový sen : …všechny ty
odpadky jim naháţu do jejich postele. Skrčím se a
porozuju jak se vztekají a nadávají…
No,je to jen sen, ale váţně bych je chtěla vidě,jak
se tváří .Otírala bych si o ně svoje nohy
v zablácených botách a plivala jim na nový šaty a
všude kolem nich.Házela bych na ně zmačkaný
papírky , stříkala po nich colu a cítila se strašně
silná a důleţitá!
Někdy mě napadá,ţe bych tu vůbec nemusela
stát.Půjdu někam jinam,kde si mne budou
povaţovat. Ale co ti,kteří mne mají rádi? Budou
mne hledat a já tam pro ně nebudu stát?Kde si
odpočinou,kde se budou objímat a nebo jen tak
sedět a radovat se ?
3
Jestli pak by čerstvě zaláskovanej kluk vzal svojí
holku k takový,jako jsem já. Bylo by mu jedno,ţe
se kolem topí v odpadcích a špíně a zároveň říká tý
svojí jak krásně voní a ţe jí má fakticky rád.?
Asi
zůstanu
kde
jsem.
Vy,kdo jste dočetli aţ sem,nepoznáváte někoho?
Tak , čekám na vás.
kontejnery a obec Bystřany pomáhá s nakládáním. Jde také o
to, abychom si všímali svého okolí v obci a uměli se k tomuto
postavit. Vţdyť všichni chceme obec a její okolí mít
nebezpečného odpadu, kde si mohou občané odloţit odpad
Autor tohoto příspěvku zná jména osob,kteří
jsou aktéry tohoto příběhu. Je odhodlán je uvést
plným jménem. Třeba v příštím čísle?
Černé skládky
Nedávno bylo zveřejněno televizí DAKR jak se
mnoţí zakládání černých skládek v obci a okolí. Největší
problém je soustavně na obsluţné komunikaci – polní cesta
z Nových Dvorů do Drahkova, kde někdo pravidelně kaţdý
rok ukládá nebezpečný odpad jen tak do přírody.
V letošním roce k tomuto odpadu jehoţ základ tvoří
plasty, gumy, sedačky, pneumatiky, elektroinstalace z
rozebraných aut, přibyl také vyjetý olej v barelech po 25l jen
tak pohozených. Jak je to nebezpečná záleţitost jistě víme.
Poslední skládka, která byla objevena 10.3.2008 rovněţ
obsahem stejná byla natočena televizí DAKR a na neznámého
pachatele bylo podáno trestní oznámení policii ČR.
Obec musí vynakládat peníze na odstraňování těchto
poţadovat
Při úklidu obec Modlany zajišťuje skládku a
kontejnery a to v počtu 60ks a 2x ročně provádíme sběr
P.S. Stojím před Domovem důchodců.
Budeme
sousedí katastry.
v pořádku. Kaţdý rok na jaře a podzimu se v obci přistavují
Vaše dřevěná lavička.
skládek.
Společně s námi o to usiluje i obec Modlany, která s námi
náhradu
v plné
výši
od
zakladatele skládek. Je výhodou pro obec, ţe v rámci obce
Bystřany a okolních obcí začala pracovat přestupková komise
z domácností. Pro naše občany jsou tyto sběry zdarma.
Další informace k černým skládkám
Dne 6.3.2008 v 10:00 – 11:30 opět
řádil neznámý ( zatím ) zakladatel černé
skládky a to v oblasti Nových Dvorů –
Nechvalic před závorou do rekultivovaného
zemníku.
Chtěl bych tohoto zakladatele
upozornit, ţe jiţ v obci pracuje přestupková
komise, která projednává a také řádně
ohodnotí takovéto počínání.
Na černé skládce jsou věci, které patří
do kategorie nebezpečného odpadu. Sběr
nebezpečného odpadu je u nás v obci
organizován 2x ročně z toho na jaře právě
v tomto měsíci březnu a to 22.3 dle rozpisu
stanovišť a na tyto stanoviště je moţno
odkládat právě věci, které se nedají umístit
do velkokapacitních kontejnerů.
V letošním roce na jaře je to 30ks
kontejnerů, které byly rozmisťovány po
obci. V jedné fázi po pěti kontejnerech.
Vzhledem k tomu, ţe kontejnery se na
stanovištích rychle plní v podzimním období
jsme se po dohodě domluvili, ţe se počet
stanovišť na jednu fázi zvedne z 5 ks na 6
ks.
Chtěli bychom, aby v průběhu roku
byly kontejnery k dispozici v celé obci dle
potřeby občanů. Doporučuji, aby ti co mají
problém s odpady se přišli včas dohodnout a
poţádat o umístění kontejnerů i na místa,
která nejsou v rozpisu.
Antonín Kamenský
a ta také bude moci řádně finančně ohodnotit tuto činnost.
4
ptám se proč s tím někdo něco nedělá? A kde je ta
slavná Obecní policie, kterou údajně obec k naší
bezpečnosti najala? Za celou dobu její existence v obci
jsem žádnou takovou hlídku ani nezahlédla, jedná se
zřejmě o supertajnou jednotku, protože koho jsem se
ptala, neviděl je nikdo, kde tedy je obecní policie?!
Most v Bystřanech
– mosty se opravují
V naší obci na silnici E55 nás čeká
řada omezení v dopravě a to z důvodu oprav
mostu. V současné době se provoz řídí
kyvadlově
semafory.
Toto
opatření
způsobuje fronty čekajících motoristů. Jde o
most na křiţovatce smrti. Následně se bude
také opravovat most přes ţelezniční trať. Na
silnici E55 máme zatím opravený podchod,
pokračují také práce na mostě v Úpořinách.
Mosty v Bystřanech by měly být
opraveny do 31.8.2008 s tím, ţe stavební
povolení je do 31.12.2008. Tyto opravy se
provádí v rámci oprav mostů Teplice –
Bořislav.
Věříme, ţe budou dodrţovány
pravidla silničního provozu a ţe nebudou
váţnější nedostatky na území obce. Přesto
ţádáme o trpělivost a toleranci.
Pozn.: pokud chcete, aby Vám byla doručena odpověď na Váš dotaz,
je nutné psát přes e-podatelnu a ne do diskuze na www.bystrany.cz
Starostové jednali v
Teplicích
Teplice - V zasedací místnosti teplického
magistrátu jednali ve čtvrtek 14.02.08 dopoledne
starostové obcí a měst teplického okresu. Sněm
starostů měl na programu kromě informací z
jednání sdruţení severočeských obcí a informací ze
Senátu ČR také debatu na téma veřejně
prospěšných prací a zprávu zástupce Správy a
údrţby silnic Ústeckého kraje o údrţbě komunikací
na letošní rok.
Samostatnou
akcí
je
stavba
protihlukových opatření, která byla započatá
v lednu 2008 s termínem dokončení do
31.8.2008.
Dokončeny budou všechny tři úseky
tj. bystřanská část, Novodvorská část,
Kozlíky, Úpořiny.
Antonín Kamenský
místostarosta obce
Z diskuze na
www.bystrany.cz
p. Nováková: musím se přidat, co jsou v opravě mosty,
je doprava v obci neúnosná, ale tomu zřejmě není
vyhnutí, alespoň bych proto ráda aby policie věnovala
řidíčům, kteří projíždí obcí větší pozornost, nezřídka se
chovají jak bezohlední závodníci F1. Další problém, který
v obci vidím a velmi mě trápí je nezvladatelná mládež
pokuřující marihuanu v podchodu pod kolejemi, popíjejí
víno z krabic na dětském hřišti za školkou, za jejož
zamykání kdysi kdosi nesl odpovědnost, smutné je jak
krátce tato péče vydržela, také projít zadem kolem
školky je téměř o život, obecní mládež se tam povaluje
opilá, na kolemjdoucí slovně útočí a stalo se ti že jsem
narazila jdouc tamtudy na natažený drát přes cestu..
Starostové na Magistrátu Teplice
V souvislosti diskutování na téma údrţby a
současného stavu komunikací si postěţoval starosta
Bystřan Ivan Vinický, ţe vzhledem k opravám
mostů na E55 jsou zatěţovány a v důsledku toho
ničeny okolní komunikace, kudy řidiči opravovaná
místa objíţdějí s cílem ušetřit čas čekání na
semaforech. "Stěţují si v Úpořinách, kde uţ mají
poničenu komunikace," zmínil starosta Bystřan.
Jaroslav Kubera, primátor Teplic, v této souvislosti
uvedl, ţe jde také o to, jak jsou opravovaná místa
zajištěna. Například na mostě je zákazová značka
pro odbočení z E55, ale řidiči to nerespektují.
"Mělo by to být jasně zataraseno," řekl Kubera. "Co
je zakázané, ale zároveň umoţněno," řidiči neberou.
5
Na stav komunikcí si postěţoval například také
starosta Rtyně nad Bílinou, který uvedl, ţe právě
přes jeho obec a také třeba Ţalany si zkracují cestu
motoristé, kteří nechtějí od Bořislavi na kruhák v
Bystřanech a pak se vracet přivaděčem k dálnici na
Ústí a opačně. A týká se také kamionů.
Jaroslav Tačner ze Správy a údrţby silnic
Ústeckého kraje v této souvislosti uvedl, ţe právě
silnici ze Rtyně do Ţalan je v plánu pro pokládku
nového asfaltu.
Hovořilo se také o objíţďce, která bude v Teplicích
z důvodu rekonstrukce ţelezničního mostu v
Riegrově ulici. Jaroslav Kubera, primátor Teplic,
konstatoval, ţe vše je ještě v jednání. Cílem města
je, aby byla vozidla rozplynuta po více
komunikacích a ne pouze jedním směrem. Dochází
opět k velkému zatíţení silnic. A největším problém
mají být opět kamiony. Ty by měly být směřovány
na dálnici.
Další informace
Informace k protihlukovým stěnám
Protihluková opatření v obci pokračují
přesně podle zadání. V současné době se
buduje systém odhlučnění od kruhového
objezdu po starý mlýn. V tomto prostoru
došlo rovněţ k omezení silničního provozu.
Aţ bude dokončen tento úsek, bude se
pokračovat v Bystřanech a nakonec i
v Úpořinách, Kozlíkách. Termín dokončení
je 30.8.2008.
Práce na úpravách místního koryta potoka
Dále pokračují práce na úpravách
koryta místního potoka a to od mostu ul.
Novodvorské po Kozlíky. Jiţ dnes je
zdaleka vidět jak se postupně tvar koryta
mění. Úprava, obloţení břehů kamenem a
celková úprava zlepší průtokové moţnosti a
do budoucna bude
tvořit součást
protipovodňových opatření.
Veřejně prospěšné práce :
Tak jako kaţdoročně obec zaţádala Úřad
práce v Teplicích o nástup pracovníků VPP a to ve
dvou termínech : 3.leden 2008 a 1.březen 2008.
Z počtu 25 pracovníků bylo přiděleno pracovníků 6.
V naší obci toto poníţení pracovníků je určitě znát.
Věříme, ţe v průběhu pololetí budou nastoleny
podmínky k přijetí dalších pracovníků do celkové
výše 25.
Dále vyuţíváme soudem potrestané občany,
odsouzené k veřejně prospěšným pracím ve
prospěch obce. V současné době budou pracovat 2
pracovníci.
770 let od první zmínky o obci :
Právě v letošním roce uplyne 770 let
od první zmínky o obci a to, 1238 o nevelké
vesničce Horušany, nyní Bystřany.
První písemná zmínka o Bystřanech
pochází ale aţ z počátku 16-stého století.
Rozvoj obce začal aţ ve druhé polovině 19.
století, z důvodu rozmachu průmyslové
výroby se Bystřany stávají průmyslovou
obcí. Je potřeba zmínit ţelezniční trať
Teplice-Lovosice, vybudované v letech
1897-1900.
Obec Bystřany tak má moţnost
oslavit toto výročí, a proto chystáme
v letošním roce mnoho kulturních a
sportovních akcí, se kterými Vás včas
seznámíme. Jde především o Den dětí,
setkání občanů v Úpořinách, sportovní akce
– především fotbalové utkání.
Velkým nedostatkem v naší obci je
chybějící kulturní stánek se sálem, kde by se
mohly konat Bystřanské akce. Příkladem je,
ţe například hasičské plesy se kaţdý rok
konají v okolních vesnicích a s plně
vyuţitým sálem např. Ohníč, Řehlovice
apod.
Na zajištění programu a skladby se jiţ
pracuje a to ve výboru školském a
6
kulturním. Našim zájmem je oslavit toto
výročí důstojně a dobře se pobavit.
Přechod pro pěší na trase E55
V současné době se opět otevírá otázka,
Pozvánka do Suchomast
jak to bude dál s přechodem občanů a dětí
z Nových Dvorů do ulice Novodvorská.
V rámci
druţebních
vztahů
s obcí
Suchomasty na Berounsku jsme obdrţeli
pozvánku k návštěvě této obce na den
7.6.2008 a to k příleţitosti oslav 920 let od
zaloţení obce. Určitě na toto pozvání
budeme reagovat a do Suchomast delegace
obce pojede. Na oplátku budou pozváni
zástupci Suchomast na oslavy 770 let od
první zmínky o Bystřanech na září 2008
k nám do Bystřan.
Historicky tvořila sounáleţitost místní
komunikace a po výstavbě dálničního převaděče
byla tato obecní část rozdělena na části od sebe
oddělené.
Právě
se
budou
dokončovat
protihlukové opatření v této oblasti, které jiţ
budou znamenat stabilizaci území a je čas
přijmout bezpečné přecházení.
Jiţ v roce 1998 byla provedena studie
přechodu. Tato studie jiţ dál nic neřešila
Ulice Novodvorská
V letošním roce jsme se konečně dočkali
elektrického
zabezpečovacího
zařízení
v Novodvorské ulici. Do konce dubna 2008
bude dokončena úprava elektrického
ovladače příjezdu. Jako práce související
s touto úpravou bude do konce dubna také
upraven nástupní prostor na nádraţí
v Bystřanech. K 1. květnu 2008 bude
nádraţí zastávkou bez obsluhy. Práce
probíhají a termín dokončení bude dodrţen.
z důvodu odmítnutého stanoviska policie ČR,
která doporučila vybudování podchodu nebo
nadchodu. Všichni víme, ţe toto řešení zde není
moţné provést.
Uţ v seriálu Deníku Směr (nebezpečné
silniční tunely a křiţovatky) bylo uvedeno, ţe zde
dochází
přímo
k hazardu
při
přecházení
komunikací. Obec opakovaně otevřela a bude
iniciovat vybudování bezpečného přechodu. Toto
je i ve volebním programu na léta 2006-2010.
Plochy v okolí nádraţí
Přechod je také součástí poţadavku obce
ke krátkodobých a dlouhodobých opatření na
Obec Bystřany má jiţ třetí rok zaţádáno na
vedení drah o převedení nebo případné
odkoupení nevyuţitých ploch v okolí
nádraţí. Snad jiţ v tomto roce k převedení
dojde a obec bude moci prostory upravit a
dát do pořádku, neboť v současné době je to
ostuda obce. I podchod pod tratí je
v majetku dráhy. I v tomto roce jednáme,
abychom do budoucna mohli tento podchod
opravit a zvelebit tak, aby se stal součástí
obce.
silnici E55 v Bystřanech. Měli jste moţnost vidět
tento úsek také v televizi Prima, která chtěla touto
reportáţí
přiblíţit
problematiku
přecházení.
Všichni chceme, aby dospělí a děti mohli
v budoucnu uţívat bezpečný přechod.
Antonín Kamenský
7
Zeleň v obci
Kaţdá obec spravuje, udrţuje zeleň ve své obci na
základě znalosti stavu jednotlivých lokalit a stavu, myšleno
zdravotního stavu, v oblasti budoucích staveb, nebo také stavu
cest a zeleně v polích.
V naší obci jsme přistoupili k postupnému řešení
jednotlivých úseků. V současné době probíhá první etapa a to
od prosetické křiţovatky k Bystřanům, na podzim letošního
roku město na základě vzájemné dohody bude vysazovat nové
stromořadí, náhradou za staré, suché ovocné stromy, které
byly odstraněny v loňském roce. Podotýkám, ţe hovořím o
katastru města Teplice. Levá strana chodníku je vysázena
stromy novými, které jiţ podél tohoto chodníku vytváří
stromořadí.
Od
můstku
Bystřany
aţ
po
křiţovatku
ul.Novodvorská, za školou probíhá úprava prostor pro
pokračování výsadby jednotlivých druhů stromů dle
zpracovaného návrhu. Cílem je budoucí zeleň a parkové
úpravy od Domova důchodců směrem k Základní škole a dále
ke křiţovatce. Dbáme přitom na krajinotvorbu budoucí. Obec
zadala zmapování zahradní architektce v tomto rozsahu:
1) Výchovný řez mladých stromků
- alej Prosetice ( červené javory ) 15 ks
- hřbitov ( lípy v kříţi hřbitova ) 10 ks
2) Dendrologické posouzení stromů
- staré jírovce 88 ks
- Máchovy sady 20 ks ( kaštany )
- Světice 13 ks ( lípy )
3) Ul. Na hrázi
- projektová dokumentace prováděcí ozelenění svahu
4) Praţská ulice Bystřany – obnova stromořadí – projektová
dokumentace
a)
b)
c)
úsek ţelezniční přejezd – Domov důchodců
úsek Domov důchodců – křiţovatka za Základní školou
úsek Bystřany křiţovatka – Úpořiny ţelezniční přejezd
5) Obnova a rozšíření hřbitova
- stará část
- nová část
- budoucí část
6) Úprava parku v Tovární ulici
Chceme všichni, aby obec byla hezká, ba krásná i
v čase budoucím. Naše škola tak jak se prezentuje lesem ve
škole a škola v lese bude toto i nadále naplňovat další novou
výsadbou v okolí Základní školy Bystřany. Ještě na podzim se
vysadí desítky nových stromů náhradou za starou výsadku v
příjezdových komunikacích před Domovem důchodců. Nová
zeleň se vám všem bude určitě zamlouvat a za pár let to bude
ještě lepší. Někde se začít musí. V dalších obdobích se bude
muset obnovit zeleň na komunikaci Bystřany, Nové Dvory,
dále v úseku Nechvalice, Kozlíky.
Minulý měsíc byl obci vrácen historický majetek a to
20 ha lesních porostů v Úpořinách. S tímto navrácením lesa
nám to přinese i mnoho starostí, ale především zajištění
pořádku.
Pro obec bude vykonávat činnost dozoru lesní správa,
polesí Kostomlaty p.Blaţek.
Antonín Kamenský
Siréna
Naše obec je v systému dálkového ovládání
sirény, která je umístěna na střeše obecního úřadu.
Aby systém byl kontrolován a uváděn v činnost
houká tato siréna první středu v měsíci ve 12:00
hodin.
V naší obci je akceschopný dobrovolný sbor
hasičů a to v Úhořinách, „jak vţdy říkám, jsou to
vojáci obce“ připraveni kdykoli pomoci občanům
v nouzi. Tento sbor má samostatnou svolávací
sirénu umístěnou na hasičské zbrojnici
v Úpořinách, je ručně ovládaná svolavatelem.
Snaha v současné době je, aby byla rovněţ zařazena
do systému dálkového ovládání. Takţe kdyţ je
nouze, hoří a podobně, vyhlašuje toto sdělení siréna
obce a následně se vyhlašuje svolání v Úhořinách.
Snaha je, aby houkaly obě sirény najednou. Proto je
třeba si uvědomit, ţe kdyţ Vás vyruší zvuk sirény
mimo první středu, znamená to, ţe se něco děje.
Proto Vás ţádáme o toleranci a v případě, ţe Vás
tento zvuk vyruší si uvědomte, ţe právě teď někdo
potřebuje pomoc.
Díky
Antonín Kamenský
Informační leták Ministerstva financí
INFORMACE K ZASÍLÁNÍ DAŇOVÝCH
SLOŢENEK PRO PLATBY DANĚ Z
NEMOVITOSTÍ V ROCE 2008
Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2008 bude
daňová správa vyuţívat nový způsob zpracování a
distribuce daňových sloţenek pro platby daně z
nemovitostí. Ve většině případů budou daňové
sloţenky zpracovávány centrálně podle územní
působnosti jednotlivých finančních ředitelství a
rozesílány daňovým subjektům hromadně
dodavatelskou firmou, tj. nikoli jednotlivými
finančními úřady.
8
Má-li poplatník daně z nemovitostí více
nemovitostí, které se nacházejí v působnosti
různých správců dané v rámci jednoho finančního
ředitelství, budou v zájmu urychlení distribuce do
obálek vkládány společně sloţenky za všechny
tyto finanční úřady. Jednotlivé sloţenky budou
opatřeny názvem a číslem účtu místně příslušného
finančního úřadu, kterému je příslušná platba
určena. Na alonţi sloţenky bude i nadále
informace pro poplatníka o počtu splátek a výši
daňové povinnosti, případně o výši daňového
nedoplatku za předchozí zdaňovací období.
Má-li poplatník daně z nemovitostí nemovitosti u
více finančních úřadů v působnosti různých
finančních ředitelství, obdrţí obálku se
sloţenkami za kaţdé dotčené finanční ředitelství
samostatně. Vzhledem k centrálnímu zpracování
a rozesílání sloţenek musí být údaje na sloţenky
za jednotlivé finanční úřady předány v předstihu
tak, aby sloţenky mohly být poplatníkům
doručeny do 15.5.2008, neboť první termín
splatnosti daně z nemovitostí je do 31.5.2008. Je
proto pravděpodobné, ţe někteří poplatníci
zaplatí daň v mezidobí, tj. dříve neţ obdrţí
sloţenku. V takovém případě budou údaje na
alonţi sloţenky slouţit pouze ke kontrole daňové
povinnosti a k případnému doplacení rozdílu mezi
vyměřenou daňovou povinností a částkou jiţ
uhrazenou.
Pro platbu daňové povinnosti u kaţdého z
dotčených finančních úřadů bude poplatníkovi
daně zaslána jedna sloţenka, pokud jeho daňová
povinnost u tohoto finančního úřadu činí nejvýše
5000,- Kč, nebo dvě sloţenky, pokud je tato
daňová povinnost vyšší neţ 5000,- Kč a daň se
tedy platí ve dvou splátkách. Daň vyšší neţ 5000,Kč lze však zaplatit i najednou jedinou sloţenkou,
a to v termínu první splátky daně.
Jestliţe poplatník podal daňové přiznání po
31.1.2008 a v něm vypočtená daň se liší od daňové
povinnosti uvedené na sloţence, uhradí daň ve
výši vypočtené v daňovém přiznání, případně ve
výši, kterou mu správce daně sdělí platebním
výměrem nebo hromadným předpisným
seznamem.
Ve specifických případech, zejména tehdy, jestliţe
bude výše daňové povinnosti poplatníkům daně
sdělována platebními výměry či hromadnými
předpisnými seznamy, jim budou sloţenky i
nadále zasílány či jinak distribuovány (např.
prostřednictvím obcí) jednotlivými finančními
úřady. Tuto moţnost zvolí jednotlivé finanční
úřady v závislosti na konkrétních podmínkách v
daných lokalitách v zájmu včasného a efektivního
doručení sloţenek poplatníkům.
25MF-Inf 10-vzorč. l
Zlatý erb 2008
Tři z obcí na Teplicku uspěly
v krajském kole soutěţe Zlatý erb o
nejlepší webové stránky obce. Stránky
obce Bystřany byly odbornou porotou
vyhodnoceny jako třetí nejlepší
v Ústeckém kraji.
Webmastrem webových stránek
obce Bystřany je Kamila Hynková –
sekretářka starosty
9
Domovu důchodců se podařilo
3 x uspět s projekty
financovanými ze strukturálních
fondů
klienty domova do obsluhy osobního počítače.
Cílem je, aby klient uměl vyhledat na internetu
potřebné informace a obsluhovat e-mailovou
poštu, aby dokázal komunikovat se svými
blízkými.
První projekt ,, Pečovatelé se specializací“ je
zaměřen na péči o osoby s demencí převážně
Alzheimerovou nemocí. Cílem projektu
je
získat a prohloubit specifické
znalosti a
dovednosti v péči o tyto osoby. Domov je
registrovanou
pobočkou
České
alzheimerovské společnosti a profesionální
péče o osoby s demencí je jednou z jeho
priorit.
Druhý projekt ,, Péče o osoby se smyslovým
postižením“ je zaměřen na doprovázení a
komunikaci o osoby
s postižením zraku,
nevidomé nebo slabozraké. Do projektu byly
zařazeni tři pečovatelé, ale navazujícím
školením projdou všichni pracovníci obslužné
péče.
Domov důchodců převzal 12.2.2008 sociální auto.
Sociální auto znamená, ţe organizátor projektu
oslovuje firmy a nabízí moţnost nákupu reklamní
plochy na autě. Tím je automobil zafinancován.
Ředitel společnosti Kompakt spol.s.r.o. za účasti
zástupců společností, které si plochu zakoupili,
předal ředitelce domova automobil Renault
Kangoo. Auto bude slouţit pro dopravu klientů a
provozní nákupy. Dalším záměrem je rozváţka
obědů pro seniory obce, coţ vyplynulo i z
komunitního plánu. Tento záměr je obcí
podporován, proto i Obec Bystřany má na autě svoji
plochu.
Miroslava Barešová,ředitelka
Předání sociálního automobilu DD
Bystřany – poděkování
Poděbradech dne 21.2. 2008
Vážení obchodní přátelé,
děkujeme Vám za spolupráci při realizaci
projektu "sociální automobil"
RENAULT KANGOO, který byl předán Domovu
důchodců v Bystřanech
dne 12. února 2008, za účasti představitelů vedení
firem, které se finančně podílely na tomto
projektu.
V třetím projektu ,, Integrace a získání praxe “
bylo vytvořeno nové pracovní místo operátora
výpočetní techniky. Absolvent střední školy
plní funkci správce počítačové sítě a zasvěcuje
Těšíme se na další spolupráci s Vámi.
S pozdravem
10
A kdo tedy vyhrál:
První místo v kategorii mateřských školek získala MŠ
Duchcov Tyršova, třída Sluníček. 2. místo MŠ Kaštánek
Teplice, třída Veverky a Sovičky. 3. místo MŠ Bystřany, MŠ
Teplice Hlávkova, MŠ Sluníčko Krupka.
V kategorii školáků prvního stupně získala 1. místo Katka
Lepší(8) s kolektivem školní druţiny při ZŠ BUzulucká.
Druhé místo obsadily Sára Váchová(7) ze ZŠ Dubí 2 a Renáta
Šenkeříková (8) ze školní druţiny při ZŠ Buzulucká. Na
bronzové příčce se umístil Marko Jung(6) ze SZŠ a SMŠ
Teplice, Trnovanská.
Ve třetí kategorii školáků druhého stupně patří první místo
Venuši Komjatiové (14) ze ZŠ Dubí 2, druhé místo Valentýně
Vlkové (14) také ze ZŠ Dubí 2 a třetí místo Jana
Neméthová(19) ze SZŠ a SMŠ Teplice, Trnovanská.
MŠ - Navrhovali šaty pro
Popelku
Teplice - Střední škola textilní Teplice vítala ve čtvrtek
zájemce v rámci Dne otevřených dveří. Při této příleţitosti
byli také vyhlášeni vítězové jiţ tradiční výtvarné návrhářské
soutěţe.
Účastní se mateřské a základní školy z okresu. Tentokrát
bylo zvoleno téma „Z oříšku pro Popelku“. Sešlo se zhruba
500 prací. Děti si daly opravdu záleţet, vyuţívaly kromě
kreslení a malování různé jiné techniky. O to zajímavější byl
výsledek. K vidění byly nejen klasické kreslené nebo
malované návrhy, děti se nebály vzít do ruky nůţky, papír,
látku i přírodniny. Jeden originálnější výtvor neţ druhý. Do
soutěţe se letos zapojilo 10 mateřských školek z okresu
Teplice a 10 základních škol. Cílem soutěţe, která je na
Střední škole textilní v Teplicích jiţ tradicí, je přiblíţit dětem
oděvnictví. A podle zájmu je vidět, ţe se to daří. Soutěţ byla
vyhlášena v srpnu, děti pod vedením svých učitelů a učitelek
měly tedy dostatek času připravit se a pracovat na návrzích.
Gabriela Grünnwaldová, učitelka odborného vyučování
dodala, ţe například ZŠ BUzulucká se účastní jiţ pravidelně a
do soutěţe posílá snad nejvíce prací, letos okolo padesátky.
Úspěšná účast v soutěţi
Mateřská škola se účastnila výtvarné soutěţe,kterou pořádala
střední škola textilní v Teplicích.Tentokrát bylo zvoleno
téma: „ OŘÍŠKU PRO POPELKU.“
Sešlo se zhruba 500 prací ze základních a mateřských
škol.Naše děvčata-Michalka Čurdová,Maruška
Procházková,Kristýnka Novotná a Blanička Vodičková se se
svými návrhy šatů probojovala na 3. místo. Radost z umístění
byla veliká,obdrţely diplom a polštářek ve tvaru
zvířátka.Blahopřejeme.
Jiřina Pertlová
11
MŠ - maškarní
Mladší ţák Pavel Vaňásek z teplické ZŠ Buzulucká (na
snímku) zvítězil ve své kategorii ve šplhu na tyči časem o
vteřinu horším neţ starší ţák Pátek na laně
Autor: Deník/František Šimon
Kvalitní výkony podali chlapci ve šplhu. Starší ţák Pátek
vyšplhal 4,5 m na laně za 3,6 s, mladší ţák Vaňásek na tyči
3,7 s. Také výkon staršího ţáka Holka v trojskoku snoţmo z
místa lze pochvalně hodnotit. Jestliţe Pátek prokázal sílu paţí
při šplhu na laně, potvrdil ji při shybech na doskočné hrazdě.
Bradu přes úroveň ţerdě dotáhl šestnáctkrát.
Výsledky čtyřboje starších ţáků: Školní druţstva: 1. ZŠ Duchcov Pešatova
(515,25), 2. ZŠ Teplice Verdunská (508,75), 3. ZŠ Teplice Buzulucká
(477,25). Jednotlivci: 1. Pátek, Duchcov Pešatova (209), 2. Holek,,ZŠ Teplice
Maršovská (208,75), 3. Perner, ZŠ Teplice U Nových lázní (197,75). Vítězové
– šplh: 1. Pátek, ZŠ Pešatova (3,6). Trojskok snoţmo z místa: 1. Holek, ZŠ
Maršovská (810). Shyby: 1. Pátek, ZŠ Pešatova (16). Sed – leh: 1. Kladivo,
ZŠ Verdunská (35). Ml. ţáci – druţstva:. ZŠ Teplice Buzulucká (422,25), 2.
ZŠ Teplice U Nových lázní (400,78), 3. ZŠ Duchcov Pešatova (394).
Jednotlivci: 1. Španner U Nových lázní (180,75), 2. Vaňásek, ZŠ Buzulucká
(157,0), 3. Zedník, ZŠ Duchcov Pešatova (149,5). Šplh: 1. Španner, ZŠ U
Nových lázní (180,75). Trojskok snoţmo z místa:¨1. Havlík, ZŠ Buzulucká
(670). Shyby: 1. Zedník, ZŠ Pešatova (8). Sed – leh: 1. Španner ZŠ U Nových
lázní (25). Šplh na laně st. ţáků: 1. Pátek, ZŠ Pešatova (3,6), 2. Folda ZŠ Na
Stínadlech (5,7), 3. Nedoma, ZŠ Bystřany (5,8). Pořadí škol: 1. ZŠ Pešatova,
2. ZŠ Na Stínadlech, 3. ZŠD Buzulucká. Šplh na tyči ml. ţáků: 1. Vaňásek,
ZŠ Buzulucká (3,7), 2. Španner, ZŠ U Nových lázní (4,7), 3. Vácha, ZŠ
Verdunská (5,2). Pořadí škol: 1. ZŠ Pešatova (34,8), 2. ZŠ Buzulucká (38,6),
3. ZŠ Verdunská (42,9). Šplh na tyči st. ţákyň: 1. Holezciová ZŠ Verdunská
(4,0), 2. Lišková ZŠ Buzulucká (4,3), 3. Matysová, ZŠ Verdunská (5,5).
Pořadí škol: 1. ZŠ Verdunská (32,2), 2. ZŠ Buzulucká (40,1), 3. ZŠ U Nových
lázní (43,4). Šplh na tyči ml. ţákyň: 1. Šuverová, ZŠ Verdunská (5,1), 2.
Kosťová, ZŠ U Nových lázní (5,5), 3. Janotová, ZŠ Pešatova (5,9). Pořadí
škol: 1. ZŠ Verdunská (34,6), 2. ZŠ U Nových lázní (42,1), 3. ZŠ Pešatova
(43,3).
Silový čtyřboj testoval svaly
ţáků základních škol
Teplice - Skvělé podmínky pro 2. ročník okresního přeboru v
silovém čtyřboji a ve šplhu na laně ţáků základních škola a
niţších tříd gymnázií připravili učitelé ZŠ Teplice Bílá cesta.
ZŠ
Akce školy v lednu, únoru a
březnu 2008:
10.ledna proběhlo vystoupení občanského sdruţení Harmonie
s programem k osobnostní výchově pro ţáky 1. stupně a
s programem k protidrogové prevenci pro ţáky 2. stupně.
18. a 19. ledna proběhl zápis dětí do budoucí 1. třídy. Do
školy by v září mělo nastoupit 17 nových prvňáčků.
12
14. února přijeli na besedu do 3. třídy pracovníci televize
DAKR. Při té příleţitosti natáčeli reportáţ o integraci tělesně
postiţených dětí v naší škole.
24. ledna se chlapci z 8. a 9. třídy zúčastnili v Teplicích
okresní soutěţe v silovém čtyřboji.
Petr Nedoma z 9. třídy obsadil pěkné 3. místo ve šplhu na
laně.
26. února pojedou zájemci z 5. – 9. ročníku na exkurzi do
libereckého IQ parku.
ŘETĚZ PROTI KOUŘENÍ
Děti a mladiství jsou skupinou, u které se stále nedaří
výrazněji omezit kouření tabákových výrobků. Zdravotní
rizika spojená s kouřením jsou přitom v tomto věku největší.
Učitelé společně se ţáky připravili na středu 19.3. projekt
„Řetěz proti kouření“.
Některé aktivity tohoto projektu se rozšířily i mimo školu a
ţáci se snaţili zapojit do řetězu
i občany obce. Cílem projektu je znovu dětem netradiční
formou poskytnout informace o nebezpečích spojených
s uţíváním tabákových výrobků a aktivně je zapojit do boje
proti kouření.
TURNAJ V DÁMĚ
V pondělí 17.3. proběhlo „Mistrovství ZŠ Bystřany v dámě“.
Nejlepším hráčem školy se stal:
Filip Ehrenberger z 9. třídy
30. ledna si chlapci z 8. a 9. třídy vyzkoušeli novou sportovní
halu v Teplicích. Z okrskového kola v halové kopané se jim
do okresního finále postoupit ale nepodařilo.
12. února proběhla tradiční návštěva ţáků 7. třídy pod
vedením paní učitelky Gerstdorf v chráněných dílnách
Arkádie v Úpořinách. Ve spolupráci s klienty Arkádie si naši
ţáci vyzkoušeli práci v keramické dílně.
13. února navštívili ţáci 8. a 9. třídy besedu o dospívání se
známým sexuologem
dr. Radimem Uzlem v Teplicích.
SOUTĚŢ O NEJHEZČÍ KRASLICI
Na chodbách školy probíhá v těchto dnech výstava kraslic,
které děti zhotovily.
Výstava je spojená se soutěţí o nejkrásnější kraslici. Přijďte se
podívat.
13
Výroba velikonočních kraslic ve 3. třídě
Tým číslo l -loupal a krájel brambory na
bramborovou kaši.
Tým číslo 2 - naklepával,obaloval a smaţil
kuřecí řízky.
Tým číslo 3 -umýval a uklízel nádobí.
Všichni také malovali .a vystavovali své obrázky,
soutěţili ve sportovních disciplínách, hráli
vybíjenou,na čarodějnice,skákali „přes potok".
Byla se na nás podívat i naše paní ředitelka a
nestačila se divit jak nám šla práce od mky.Také
jsme měli dva „super pomocníky". Kuchaře : Fandu
a Patrika. Ostatní slečny asistentky se staraly o naši
zábavu a soutěţe.
Jedli jsme uţ sami a moc nám chutnalo! Chcete
se přesvědčit? Navštivte naši MINI-GALERII ve
školní druţině a sami uvidíte. Fotografie týmů v
červených tričkách vás čekají.
Tak AHÓÓÓJ !
Vaše děti ze školní druţiny s paní vychovatelkou.
Poděkování asistentům:
Katce Dočkalové,Nikole Poncové,Martině
Sedláčkové,Sabině Krejčové,Báře
Přistoupimské,Františku Mullerovi,Patriku Filipimu
Hasiči pořádali ples
PODĚKOVÁNÍ
Vedení ZŠ Bystřany touto cestou děkuje paní Haně Kovářové,
která se dvě dopoledne věnovala ţákům 3. třídy a učila je
vázat velikonoční ozdoby. Práce se dětem pod vedením
profesionální zahradnice opravdu dařila a některé výrobky
ozdobí prostory školy.
Dne 9.2.2008 proběhl v Řehlovicích již 56. hasičský ples.
Vy, kteří jste si ho nechali ujít, jste o hodně přišli.
Sál, který jsme vybrali tentokrát (loni jsme tančili
v Ohníči), pojal všech 140 návštěvníků, kteří dorazili i přesto,
že je to trošku z ruky.
Zábavné „POLOLETKY"
ve školní druţině
Nudili jste se o pololetních prázdninách?
My, ze školní druţiny tedy ani omylem. Nejdříve
jsme ve druţině vyráběli originální krmítka pro
ptáčky uţ celý týden. Potom nastal prázdninový den
pátek 1.února. Docela jsme se těšili, aţ se ráno
všichni sejdeme a přivítáme. Proč?
Protoţe nás čekal náročný den plný sportování,
hraní, kreslení a jiných aktivit.
Začali jsme nákupem potravin na přípravu oběda.
Nemyslete si, ţe jen nějaké obyčejné špagety. Pekli
jsme kuřecí stehýnka, smaţili kuřecí řízečky a
šlehali bramborovou kaši. Kompot nám darovala
dvojčata Tereza a Nicola Jedličkovi.
14
Přípravy na ples samotný začaly již před týdnem – sál bylo
nutné upravit k obrazu svému. Tradiční lampiony a barevné
stuhy jsme nad hlavy vázali celé nedělní odpoledne.
Zábava, která se protáhla až do 3,00 hodin do rána, byla
opravdu vydařená. Ten, kdo vydržel až do konce, se mohl domu
svést připraveným autobusem.
V den D jsme také dorazili dříve, dlouho předtím než začala
hrát osvědčená kapela Klapý. Tentokrát za to ale mohla bohatá
tombola, kterou bylo nutné připravit tak, aby byla dostatečně
lákavá.
Věříme, že i návštěvníci odcházeli se stejně dobrým pocitem
jako my, a již nyní se těšíme na další setkání zase za rok.
Zahájení plesu se jako tradičně ujal p. Zajáček, náš velitel.
Po jeho úvodním slově se už naplno rozjela zábava, která je pro
nás vyvrcholením celého roku. Vinšovanka z Klapý hrála s plným
nasazením samé hity, na tanečním parketě bylo stále plno –
samozřejmě mimo malých přestávek pro kapelu, která musela
doplnit síly a nabrat dech.
Ve 22,00 hod byla zábava krátce přerušena z důvodu
prodeje tomboly, které bylo opravdu hodně. Věcné ceny
darovali např. Peugeot Auto Dakar Teplice, Stavební firma
Veselý, Keramika Brabcová, Český porcelán Dubí, Mechanika
Teplice, Boneka, Lybar Velvěty, Enaspol Velvěty, Tabuc Pack
Úpořiny, Uzeniny Belan, Bazar Vavřička, Arkádie, p. Vinický,
starosta a p. Kamenský, místostarosta Bystřan, a mnoho
dalších drobných dárců vč. našich členů.
Vyhrát jste mohli strunovou sekačku, autorádio s CD, úhlovou
brusku, masážní vaničku na nohy, lustr, kosmetické balíčky,
uzeninové balíčky, chutná vína, různé druhy užitkové i zdobné
keramiky, kalendáře apod. Za všechny ceny ještě jednou
děkujeme.
SDH Úpořiny
Připomínáme....
INTERNET v budově Obecního úřadu
Bystřany zadarmo!
Pracovní doba:
čtvrtek
16 – 19 hod
pátek
15 – 19 hod
pouze tisk se platí dle ceníku
Zdravotní středisko Bystřany
MUDr. Janura – praktický lékař
Tel.: 417 536 072
Pracovní doba:
pondělí – pátek
07:00 – 11:30
pondělí, čtvrtek
15:00 – 16:00
MUDr. Bacík – zubní lékař
Tel.: 731 118 696
Pracovní doba:
pondělí, úterý
07:45 – 15:00
Lékárna Bystřany
Tel.: 417 538 955
Provozní doba:
pondělí – pátek
07:00 – 12:00
15
16

Podobné dokumenty