ÚP Kunčice n.L.

Komentáře

Transkript

ÚP Kunčice n.L.
JEVY SCHVALOVAN
VU6
VPO, PRO KTER` LZE PR`VA K POZEMKM A STAVB`M VYVLASTNIT
PLOCHY ZMN /
ZEMN˝ SYSTM EKOLOGICK STABILITY
N`VRH
BIOCENTRUM REGION`LN˝HO VZNAMU
BIOCENTRUM M˝STN˝HO VZNAMU
VU5
VT4
BIOKORIDOR REGION`LN˝HO VZNAMU
VU1
REGION`LN˝ BIOCENTRUM 1-RC 1217 - ¨`ST NA ZEM˝ OBCE
VU2
REGION`LN˝ BIOCENTRUM 2-RC H024 - ¨`ST NA ZEM˝ OBCE
VT5
VU3
¨`ST TRASY REGION`LN˝HO BIOKORIDORU RK 708 - SEKY 1/3, 3/4, 4/5, 5/6
S VLOENMI M˝STN˝MI BIOCENTRY 3, 4, 5, 6
VT4
VU4
VT4
¨`ST TRASY REGION`LN˝HO BIOKORIDORU RK 710 - SEKY 2/0, 2/7, 7/8
S VLOENMI M˝STN˝MI BIOCENTRY 7, 8
VD3
VT5
VT1
VT4
VD5
VU5
¨`ST TRASY REGION`LN˝HO BIOKORIDORU RK 712 - SEK 8/0
VU6
¨`ST TRASY REGION`LN˝HO BIOKORIDORU RK H001 - SEK 0/0
VT8
VU4
VU1
VU3
JEVY INFORMATIVN˝
VT4
VD4
STABILIZOVAN
PLOCHY / STAV
VT4
VT5
VT4
VT4
HRANICE EENHO ZEM˝ - KATASTR`LN˝HO ZEM˝ OBCE
HRANICE POZEMKOVCH PARCEL
VT4
VT4
VT5
VD1
VT4
VT4
VD6
VU3
VT5
VT4
VU3
VT3
VT5
VU4
VU3
VD2
VU3
VT6
VT4
JEVY SCHVALOVAN
VT4
PLOCHY ZMN /
VU3
VPS, PRO KTER LZE PR`VA K POZEMKM A STAVB`M VYVLASTNIT
N`VRH
VU4
DOPRAVN˝ INFRASTRUKTURA - PLOCHY
VD1
VD7
ROZ˝EN˝ ULI¨N˝HO PROFILU III/32551 PRO OPTIMALIZACI TRASY SILNICE
A UM˝STN˝ SM˝EN STEZKY PRO CHODCE A CYKLISTY
VT5
VU4
VD2
ROZ˝EN˝ ULI¨N˝HO PROFILU ST`VAJ˝C˝ M˝STN˝ KOMUNIKACE OBSLUN
VD3
NOV` M˝STN˝ KOMUNIKACE OBSLUN`
VD4
NOV` M˝STN˝ KOMUNIKACE OBSLUN`
VT4
VT2
DOPRAVN˝ INFRASTRUKTURA - LINIE
VD5
ROZ˝EN˝ ULI¨N˝HO PROFILU III/32551 PRO UM˝STN˝ SM˝EN STEZKY PRO CHODCE A CYKLISTY
VD6
ROZ˝EN˝ ULI¨N˝HO PROFILU III/32551 PRO UM˝STN˝ SM˝EN STEZKY PRO CHODCE A CYKLISTY
VD7
ROZ˝EN˝ ULI¨N˝HO PROFILU III/32551 PRO UM˝STN˝ SM˝EN STEZKY PRO CHODCE A CYKLISTY
VT4
VU3
TECHNICK` INFRASTRUKTURA
Z`SOBOV`N˝ PITNOU VODOU
VT1
NAPOJEN˝ ROZVOJOVCH PLOCH Z-BV/01, Z-BV/02, Z-BV/03 NA ST`VAJ˝C˝ VODOVOD
VT2
NAPOJEN˝ ROZVOJOV PLOCHY Z-BV/10 NA ST`VAJ˝C˝ VODOVOD
VT3
NAPOJEN˝ ROZVOJOV PLOCHY Z-OH/01 NA ST`VAJ˝C˝ VODOVOD
VT5
VU2
KANALIZACE
VT4
STOKOV` S˝ HLAVN˝HO SBRA¨E SPLAKOV KANALIZACE
VT5
5 x ¨ERPAC˝ STANICE + VTLAK DO ¨OV VRCHLAB˝
Z`SOBOV`N˝ ELEKTRICKOU ENERGI˝
VD7
VT6
TRAFOSTANICE TN1 V¨ETN VRCHN˝ P˝POJKY 35 kV
VT7
TRAFOSTANICE TN2 V¨ETN VRCHN˝ P˝POJKY 35 kV
VU3
Z`SOBOV`N˝ PLYNEM
VT8
STL PLYNOVOD
VT5
KUN¨ICE NAD LABEM
VT4
VU3
VT4
N`ZEV D˝LA
ZEMN˝ PL`N
N`ZEV ¨`STI D˝LA
VKRES VEEJN PROSPNCH STAVEB, OPATEN˝ A ASANAC˝
VT4
Z`ZNAM O ¨INNOSTI ZEMN˝HO PL`NU KUN¨ICE NAD LABEM
zemn plÆn KunŁice nad Labem vydalo
VT5
Datum nabyt œŁinnosti
Połizovatel
Mstsk œład Vrchlab
OBJEDNATEL
OprÆvnnÆ œłedn osoba połizovatele
Ing. Miroslava AdamovÆ
KVTEN 2015
OBEC KUN¨ICE NAD LABEM
Funkce oprÆvnnØ œłedn osoby połizovatele
referent Odboru rozvoje msta a œzemnho plÆnovÆn
OZNA¨EN˝ ¨`STI D˝LA
543 61 KUN¨ICE NAD LABEM 121
Raztko
Podpis
DATUM
AUTORIZACE
ZHOTOVITEL
SDRUEN˝ ARCHITEKT URBANIST LIBEREC
4
ING. ARCH. V. HRON
ING. J. MUSIL
¨. ZAK`ZKY OBJEDNATELE
2/2012
M˝TKO
¨. ZAK`ZKY ZHOTOVITELE
POIZOVATEL
1:5000
001/2012
ORM a P M VRCHLAB˝
VT7
Zastupitelstvo obce KunŁice nad Labem
VU4

Podobné dokumenty

236_A-II.4

236_A-II.4 MagistrÆt msta Zln, Odbor stavebnch a dopravnch łzen, oddlen œzemnho plÆnovÆn

Více

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací TATO VEEJN PROSPN` OPATEBN˝ NEJSOU VYMEZENA

Více

Výkres základního členění území

Výkres základního členění území PLOCHY, VE KTERCH JE ROZHODOV`N˝ O ZMN`CH V ZEM˝ PODM˝NNO ZPRACOV`N˝M ZEMN˝ STUDIE

Více

Restaurace s bytem 3+kk Vinice, okres Kutná Hora Vinaře, okr

Restaurace s bytem 3+kk Vinice, okres Kutná Hora Vinaře, okr M&M reality holding, a.s. Přelouč Pražská 17, 53501 Přelouč

Více

Hlavní výkres

Hlavní výkres Mapov podklad (digitÆln katastrÆln mapa - ¨ZK) je urŁen a upraven pouze pro potłeby œzemnho plÆnu

Více