Profil absolventa

Komentáře

Transkript

Profil absolventa
školní vzdělávací program
Asistent zubního technika
RVP 53-44-M/03 Asistent zubního technika
Asistent zubního technika
Profil absolventa
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická
Karlovy Vary
Asistent zubního technika
RVP 53-44-M/03 Asistent zubního technika
Profil absolventa
Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
1. PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA
Absolvent studijního oboru asistent zubního technika je připraven pro činnost středních odborných pracovníků
v rámci léčebné péče v oboru zubního lékařství, zejména v oblasti stomatologické protetiky, pod dohledem
zubního technika nebo zubního lékaře. Na základě odborné způsobilosti se absolvent uplatní i v jiných oborech
a to hlavně v plastické chirurgii, ORL, při práci ve výzkumných ústavech, ve výrobě a obchodech příslušného
zaměření.
Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky bude absolvent studijního oboru asistent zubního technika zhotovovat
zubní náhrady a ortodontické pomůcky a další stomatologické výrobky a provádět jejich opravy, zpracovávat
všechny hlavní i pomocné materiály užívané v zubním lékařství.
Bude obsluhovat zdravotnické přístroje a ostatní zařízení zubní laboratoře, včetně jejich údržby.
Bude se podílet na přejímání, kontrole, manipulaci a uložení zdravotnických prostředků a prádla, na jejich
dezinfekci, sterilizaci a zajištění jejich dostatečné zásoby.
2. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ
2.1. Všeobecné kompetence absolventa
Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák:
• disponoval rozvinutými dovednostmi potřebnými pro sebereflexi a sebehodnocení, utvořil si adekvátní
sebevědomí, měl pozitivní, demokratické společnosti odpovídající hodnotovou orientaci,
• dokázal objasnit fungování demokracie, osvojil si vědomosti a dovednosti potřebné k aktivnímu občanskému
životu, byl připraven plnit své občanské povinnosti, respektovat zákony a etické normy demokratické
společnosti,
• uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí, byl
připraven k soužití s příslušníky společenských minorit, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci,
• cíleně používal jazyk jako systém a prostředek komunikace a dokázal ho vhodně užívat v nejrůznějších
komunikativních situacích,
• uvědomoval si význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění, dovedl se kultivovaně
ústně i písemně vyjadřovat, uplatňoval společenskou a řečovou etiketu,
• uměl získávat a podávat potřebné informace, byl schopen vyjadřovat se o běžných věcech, kulturních zážitcích
i odborné problematice, získal všeobecný kulturní rozhled,
• byl schopen používat cizí jazyk jako prostředek mezikulturní komunikace, k získávání informací z různých
zdrojů a byl motivován ke studiu cizích jazyků, používal správné matematické pojmy,
• osvojil si základní přírodovědné vědomosti,
• naučil se zaujímat aktivní postoje a hledat řešení problémů,
• uvědomoval si odpovědnost za vlastní zdraví a aktivně usiloval o zdokonalování své tělesné zdatnosti,
• projevoval smysl pro čest, spolupráci a vzájemnou pomoc, byl ohleduplný k ostatním.
2.2. Odborné vědomosti, dovednosti a postoje
Po skončení přípravy ve studijním oboru asistent zubního technika a po úspěšném vykonání maturitní zkoušky je
absolvent vybaven těmito kompetencemi:
• Zhotovuje všechny typy fixních a snímatelných protéz.
• Zhotovuje a opravuje základní typy ortodontických pomůcek.
• Opravuje všechny typy fixních a snímatelných protéz.
• Technologicky správně zpracovává veškeré protetické materiály ve stomatologii.
• Ovládá zacházení s přístrojovým a nástrojovým vybavením zubních laboratoří a jejich běžnou údržbu.
• Odborně se vyjadřuje v písemném i ústním projevu.
• Využívá a uplatňuje nejnovější odborné poznatky v praxi.
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary
SMILE verze 2.3.3
2
Asistent zubního technika
Profil absolventa
RVP 53-44-M/03 Asistent zubního technika
• Zvládá organizaci a ekonomiku výroby stomatologických protéz ve stomatologické laboratoři.
2.3. Klíčové dovednosti
Absolvent umí:
Orientovat se ve všech činnostech souvisejících s provozem zubní laboratoře.
Řešit praktické úkoly a situace z běžného života i z oblasti vlastní profese a využívat matematicko-fyzikální
a přírodovědné poznatky.
Pracovat s osobním počítačem a samostatně zpracovává dokumentaci potřebnou pro provoz zubní laboratoře.
Získávat a podávat potřebné informace, komunikovat na dobré úrovni s pacienty a zdravotnickým personálem.
Absolvent dovede přijímat a nést odpovědnost za svoji práci.
3. ORGANIZACE VÝUKY, ZPŮSOB UKONČENÍ A POTVRZENÍ DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ
Studium je organizováno jako čtyřleté denní. Součástí studia je praktická výuka v předmětu zhotovování
stomatologických protéz, která je organizována podle možností školy ve školních zubních laboratořích nebo
školních pracovištích zdravotnických zařízení pod odborným vedením, kterou žáci vykonávají ve zdravotnických
zařízeních pod vedením odborného učitele. Náplň předmětu je dána učební osnovou, její organizační zabezpečení
je v kompetenci ředitele školy.
Kromě toho vykonají žáci souvislou odbornou praxi na vybraných pracovištích v rozsahu čtyř týdnů. Organizace
odborné praxe a její zařazení do ročníků je v kompetenci školy a odborná praxe je vykonána v období školního
vyučování.
Doporučuje se, aby se žáci během studia účastnili odborných exkurzí do vybraných zdravotnických zařízení
a výrobních závodů.
Výuku některých předmětů, popř. tematických celků může škola organizovat blokově v rozsahu přepočtených
vyučovacích hodin daných učebním plánem nebo učební osnovou. Cílem je zvýšit intenzitu výuky a tím
zkvalitnit její výsledky.
Dosaženým stupněm vzdělání je střední vzdělání s maturitní zkouškou, způsobem ukončení a certifikace je
maturitní zkouška a vysvědčení o maturitní zkoušce.
Maturitní zkouška je organizována podle platných předpisů.
Absolvent dovede využívat sebepoznávání a sebekontrolu pro stanovení a realizaci přiměřených cílů vlastního
osobního i pracovního rozvoje, dovede zdokonalovat osobní a pracovní výkon a dodržovat zdravý životní styl,
dovede spolupracovat s druhými osobami na dosažení kolektivních cílů, přijímat a nést odpovědnost za vlastní
práci.
4. MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ABSOLVENTŮ
Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium za stejných
podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol poskytujících úplné střední vzdělání na vysokých
školách, vyšších odborných školách a ve specializovaných kurzech. Podle možností školy, na základě studijního
programu vytvořeného školou pro rozdílové zkoušky, pokračovat ve studiu v oboru diplomovaný zubní technik
od druhého ročníku.
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary
SMILE verze 2.3.3
3
Asistent zubního technika
Profil absolventa
RVP 53-44-M/03 Asistent zubního technika
Kompetence absolventa
Absolvent má rozvinuty následující kompetence:
Klíčové kompetence
• Kompetence k učení
• cíl učení
• Kompetence k řešení problémů
• řešení problémů
• Komunikativní kompetence
• komunikace
• Personální a sociální kompetence
• kompetence personální a sociální
• Občanské kompetence a kulturní povědomí
• občanské kompetence
• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
• pracovní uplatnění a podnikatelské aktivity
• Matematické kompetence
• kompetence matematické
• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat
s informacemi
• práce s počítačem
Odborné kompetence
• Provádět činnosti v rámci léčebné a preventivní péče pod odborným dohledem zubního
technika nebo zubního lékaře a na základě indikace a návrhu zubního lékaře
• léčebná a preventivní péče
• Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
• bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci
• Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
• kvalita práce
• Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje
• ekonomické jednání
SMILE verze 2.3.3. Vlastníkem licence je IČ: 00669709
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných autorskoprávních nároků vůči porušiteli a
dále pak náhradu škody.
4

Podobné dokumenty