Právní aktuality / Legal Update Říjen / October 2011

Komentáře

Transkript

Právní aktuality / Legal Update Říjen / October 2011
Vítěz Chambers Europe Awards for Excellence 2010 pro Českou republiku*
Chambers Europe Awards for Excellence 2010 Winner for the Czech Republic*
Právnická firma roku 2010 v oblasti bankovnictví a finance*
Law Firm of the Year 2010 in banking and finance category*
Právní aktuality / Legal Update
Říjen / October 2011
Praha +420 221 430 111
[email protected]
Bratislava +421 232 333 232
[email protected]
Budapešť +361 336 0443
[email protected]
Ostrava +420 558 272 505
[email protected]
Korporační
právo
Bankovnictví
Právo
nemovitostí
Pracovní právo
Procesní právo
Farmaceutické
právo
Insolvence
Daně
Co se děje
v PRK
Obsah / Content
Korporační právo
3
Nejvyšší soud ČR k převodům podílu ve společnostech s
jediným společníkem Farmaceutické právo
12
Věcný záměr zákona o zdravotních pojišťovnách
12
3
•Cíle novely
12
•Zbývající společník v postavení jediného společníka
3
•Právní postavení zdravotních pojišťoven
12
•Vyjádření souhlasu a dodržení formy souhlasu
3
•Podmínky hospodaření a dohled
12
•Další možné situace
3
•Smluvní připojištění
12
Konference zároveň připomene i 20. výročí založení Úřadu
pro hospodářskou soutěž 4
Bankovnictví5
Novela zákona o dluhopisech
5
Právo nemovitostí
6
Novela zákona o vinařství
6
Daně13
Novela zákona č. 337/1992 Sb., o dani z nemovitostí
13
Vláda schválila daňovou reformu, která zahrnuje rozsáhlé
změny v oblasti daní, sociálního a zdravotního pojištění
(Sněmovní tisk: 473; Navrhovaná účinnost: 1. ledna 2013) 13
•Změny pro FO
13
•Změny pro PO
13
Co se děje v PRK
15
•Kategorie vín
6
•Označování a etiketa
6
•Sestupňování vín
6
PRK Partners představila nové webové stránky
15
•Změny pro vinaře
6
PRK Partners na EXPO Real 2011
15
Nabývání nemovitostí v ČR cizozemci podruhé
6
PRK Partners v Bratislavě se přestěhovala
15
Změny v oblasti restituční
7
•Lhůta pro domnělé oprávněné osoby
7
•Snaha o nápravu tzv. restituční tečky
7
Pracovní právo
Semináře PRK
15
English Summary
16
8
Corporate16
8
Banking16
•Novela zákoníku práce
8
•Novela zákona o zaměstnanosti
8
Real Estate
•Zákon o specifických zdravotních službách
8
•Novela obchodního zákoníku
8
Připravované právní předpisy
Procesní právo
11
Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a jeho novela zákonem č.
263/2011 Sb. 11
16
Labour17
Litigation17
Pharmaceutical Law
18
Tax18
PRK News
19
2
Praha +420 221 430 111
[email protected]
Bratislava +421 232 333 232
[email protected]
Budapešť +361 336 0443
[email protected]
Ostrava +420 558 272 505
[email protected]
Korporační
právo
Bankovnictví
Právo
nemovitostí
Pracovní právo
Procesní právo
Korporační právo
Nejvyšší soud ČR k převodům podílu ve společnostech s jediným společníkem
Autor:
Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.
Mgr. Jiří Trnka
Obsah:
• Zbývající společník v postavení jediného společníka
• Vyjádření souhlasu a dodržení formy souhlasu
• Další možné situace
Mohlo by se zdát, že problematika společnosti s ručením omezeným je po letech účinnosti relativně strohé úpravy v obchodním
zákoníku, velkému zájmu právní teorie a četné judikatuře natolik
jasná, že účastníkům právních vztahů poskytuje solidní právní
jistotu. Opak je však pravdou. I dnes je v této problematice řada
otázek sporných, teorie je často nejednotná a judikatura zabývající se „kontroverzními“ otázkami je odbornou veřejností často
rozporována.
V poslední době opět rozbouřil už tak neklidné vody korporačního práva svým rozhodnutím Nejvyšší soud ČR, a to usnesením
ze dne 29. března 2011, sp.zn. 29 Cdo 282/2010. Nestalo se tak
však díky obsahu rozhodnutí samotného, ale spíše díky jeho nepochopení a dezinterpretaci právní praxí a zejména některými
rejstříkovými soudy.
Farmaceutické
právo
Insolvence
Daně
Co se děje
v PRK
nedodržení této formy je neplatnost takového usnesení, navázal
soud v předmětném rozhodnutí na výše uvedený postulát tím,
že „rozhodnutí jediného společníka o převodu obchodního podílu podle § 113 odst. 5 věty druhé obch. zák. (obdobně i souhlas
jediného společníka podle § 115 odst. 1 a odst. 2 obch. zák.) lze
přitom, je-li jediný společník účastníkem smlouvy o převodu obchodního podílu (ať už jako převodce, nebo jako nabyvatel), vyjádřit přímo smlouvou o převodu obchodního podílu. Má-li společnost jediného společníka, není totiž logického důvodu, aby tento
společník - v postavení valné hromady - rozhodoval o tom, že na
něj bude převeden obchodní podíl (uděloval sám sobě souhlas
s převodem obchodního podílu). V těchto případech je ovšem
nezbytné, aby smlouva o převodu obchodního podílu byla uzavřena ve formě notářského zápisu“.
Ani myšlenka o neformálním vyjádření souhlasu valné hromady
(jediného společníka) není na půdě právní teorie ničím novým
a v obdobných situacích pronikla dokonce i do judikatury. Právě
formulace věty první citátu však bohužel vede některé rejstříkové soudy k interpretaci, kdy z obecnosti odůvodnění rozhodnutí
je dovozována jeho aplikovatelnost na všechny případy, kdy dochází k převodu obchodního podílu v jednočlenné společnosti.
Je tedy dovozována nutnost schválení převodu obchodního podílu jediného společníka rozhodnutím tohoto jediného společníka v působnosti valné hromady, a to ve formě notářského zápisu,
nebo alespoň sepsání smlouvy o převodu notářským zápisem.
Tento výklad je však vadný, neboť Nejvyšší soud ČR neříká,
že společnost je v popsaném případě jednočlennou společností,
pouze dovozuje, že její společník má ad hoc postavení jediného
společníka, a to proto, aby mohlo snáze dojít k převodu uvolněného obchodního podílu. Předmětné rozhodnutí tedy nemá
a nemohlo mít ambici řešit všechny možné varianty jednočlenné společnosti nebo jejích obdob. Soudní rozhodnutí expressis
Zbývající společník v postavení jediného společníka
Za situace, kdy obchodní podíl jednoho ze dvou společníků
společnosti s ručením omezeným přešel z důvodu exekuce postižením obchodního podílu na společnost (čímž zanikla účast
postiženého společníka ve společnosti a bylo tak na jediném
zbývajícím společníkovi společnosti, aby při výkonu působnosti
valné hromady rozhodl o naložení s obchodním podílem přešlým
na společnost, přičemž obchodní zákoník v takové situaci společnosti zakazuje na valné hromadě vykonávat hlasovací právo)
uzavřel Nejvyšší soud ČR předmětným rozhodnutím, že „je třeba
na tohoto společníka (pozn.: druhého společníka, jehož podíl na
společnost nepřešel) pohlížet jako na jediného společníka (…),
neboť by nemělo smysl, aby k hlasování jediného společníka,
který může vykonávat hlasovací právo, svolávala společnost zákonem stanoveným postupem valnou hromadu, či dokonce aby
se tento společník musel domáhat jejího svolání postupem podle
§ 129 odst. 2 obch. zák“.
Je třeba říci, že na judikaturní vyjádření tohoto naprosto logického závěru čekala právní praxe poměrně dlouho. Jediný společník
bude tedy v nastalé situaci rozhodovat v působnosti valné hromady, aniž by byla svolávána valná hromada, tedy s nesrovnatelně nižšími zejména administrativnímu, ale i finančními náklady.
Vyjádření souhlasu a dodržení formy souhlasu
Protože usnesení valné hromady o naložení s obchodním podílem musí ze zákona mít formu notářského zápisu a důsledkem
Praha +420 221 430 111
[email protected]
Bratislava +421 232 333 232
[email protected]
3
Budapešť +361 336 0443
[email protected]
Ostrava +420 558 272 505
[email protected]
Korporační
právo
Bankovnictví
Právo
nemovitostí
Pracovní právo
Procesní právo
Farmaceutické
právo
Insolvence
Daně
Co se děje
v PRK
Dvacetileté výročí Úřadu pro hospodářskou soutěž
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádá ve dnech 29. listopadu až 1. prosince 2011 již pátou podzimní
Svatomartinskou konferenci zaměřenou na poslední trendy a vývoj v oblasti soutěžního práva a politiky a také
z oblasti práva veřejných zakázek, významné tržní síly a veřejné podpory. Jedním z přednášejících bude rovněž
Dr. Radan Kubr z PRK Partners.
Pozvánku na konferenci lze nalézt na stránkách úřadu www.compet.cz. Bude nám potěšením se s Vámi při této
příležitosti setkat.
Konference zároveň připomene i 20. výročí založení Úřadu pro hospodářskou soutěž
verbis řeší jen konkrétní případ a pro něj dává závěry, nikoliv závěry obecné. Tento výklad je i proti výslovnému znění ustanovení
§ 115 odst. 3 věty in fine obchodního zákoníku, podle kterého
má-li společnost s ručením omezeným jediného společníka,
je obchodní podíl vždy volně převoditelný.
Další možné situace
Předmětné rozhodnutí nemůže být aplikováno ani situaci, kdy
ve vícečlenné společnosti nemají společníci kromě jediného
právo hlasovat (§ 127 odst. 5 ObchZ). Opět se nejedná o jednočlennou společnost a na zbylého společníka není možné pravidla
o jediném společníkovi aplikovat – ve společnosti je stále víc společníků, kteří mají ostatní práva a povinnosti. V takovém případě
se tedy bude postupovat podle běžných pravidel o hlasování
na valné hromadě.
Pro úplnost je nutné uvést, že Nejvyšší soud ČR již řešil i situaci, kdy ve vícečlenné společnosti s ručením omezeným přešly
na společnost v důsledku exekuce postižením podílů všechny
podíly. V takovém případě má společnost podle soudu nejen
právo v působnosti valné hromady rozhodnout, ale dokonce
i povinnost. Jak sám Nejvyšší soud ČR upozornil, postulát tohoto
rozhodnutí však opět není možné vztáhnout na všechny situace,
kdy všechny podíly přejdou na společnost. V judikovaném případě byl zohledněn především účel konkrétné právní skutečnosti,
která způsobila přechod obchodního podílu (čímž je podle soudu ochrana věřitele a snaha o jeho maximální uspokojení).
4
Pokud dojde k situaci, kdy všichni společníci budou mít zákaz
výkonu hlasovacího práva, společnost bude nadále existovat
jako vícečlenná, přičemž však na valné hromadě nemůže být rozhodnuto (neuplatní-li se výjimka ze zákazu výkonu hlasovacího
práva, tj. situace, kdy všichni společníci jednají ve shodě). Tento
efekt bude nejčastěji výsledkem možného prodlení společníků
se splácením vkladů, a proto mu lze bránit pouze tak, že bude
zajištěno, aby překážky výkonu hlasovacího práva odpadly. Jinak
hrozí riziko zrušení společnosti pro nečinnost orgánů.
Praha +420 221 430 111
[email protected]
Bratislava +421 232 333 232
[email protected]
Autorka:
Mgr. Daniela Musilová
Konference zároveň připomene i 20. výročí založení Úřadu. V této
souvislosti si dovolím krátké zamyšlení nad dvacetiletou historií
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže („Úřad“) – aniž bych vynášela soudy nad potřebností či nepotřebností některých kompetencí, které Úřad v průběhu času plnil. Tato historie přinesla
bezesporu mnoho pozitivních změn. Posun od dřevních začátků
90.let, jejichž rámec byl dán kusou a nepropracovanou právní
úpravou soutěžního práva a „hledáním místa na slunci“ pro nově
zřízenou instituci. Její význam nebyl v počátcích měřitelný s významem, kterému se soutěžní úřady těší v jiných zemích. Příprava a vstup ČR do EU a ustálení rozhodovací praxe Úřadu přineslo
soulad s principy a instituty evropského práva a předvídatelnost
– a tím i vyšší míru jistoty. Vidíme v praxi, že klienti očekávají,
že jejich jednání bude z pohledu českého i evropského práva
posuzováno stejnou optikou a nedočkají se tak neočekávaných
nepříjemných překvapení. Nicméně předvídatelností nemám
na mysli neměnnost – podle mého soudu bude Úřad více nucen
reagovat ve svých rozhodnutích na zrychlující se vývoj v jednotlivých odvětvích činnosti našich klientů, kdy novinky v oblasti
technologií, marketingu či obchodních strategií přináší nové situace na trhu. V tomto ohledu je podle mého názoru třeba klást
na Úřad vysoké nároky.
Výzvou do budoucna v oblasti soutěžního práva je větší provázanost s dalšími oblastmi práva zejména s trestním právem (např.
široce diskutovaná kriminalizace kartelů a vazba na program
shovívavosti). Současná nedostatečná provázanost vede k obavě
klientů, že určité jejich jednání ve vztahu k úřadu bude vítáno
z hlediska práva soutěžního, ale současně bude stiženo negativními důsledky v rovině trestněprávní. V tomto směru se nedávno
podařilo Úřadu prosadit změnu v novém zákoně o odpovědnosti
právnických osob (viz také naše letošní červnové právní aktuality) tak, že zůstanou zachovány kompetence Úřadu v oblasti
postihování právnických osob za porušení předpisů o ochraně
Budapešť +361 336 0443
[email protected]
Ostrava +420 558 272 505
[email protected]
Korporační
právo
Bankovnictví
Právo
nemovitostí
Pracovní právo
Procesní právo
hospodářské soutěže. Z důvodu právní jistoty by praxe také velmi uvítala zákonnou úpravu dvou zvláštních postupů - programu shovívavosti a narovnání. Klienti by se tak mohli spolehnout,
že jejich spolupráce s Úřadem na odhalování kartelových dohod
či jednání zneužívajících dominantní postavení má zákonný podklad. Úřad sice není zákonodárným orgánem, ale jeho současná
aktivní role v popsaných oblastech je velmi žádoucí (k projednávání příslušné novely předkládané Úřadem se budeme věnovat
v některém z dalších čísel právních aktualit). Vítaným krokem
bude i předpokládané vydání příslušného navazujícího oznámení ze strany Úřadu (zejména v případě narovnání).
Z dalších oblastí, jež spadají do kompetence Úřadu, bych ráda
v krátkosti ještě zmínila veřejné zakázky. Právnickou i laickou
veřejností je nyní bedlivě sledováno projednávání vládní novely zákona o veřejných zakázkách v Parlamentu ČR. Zákon přináší významné změny fungování veřejných zakázek s cílem zvýšit
jejich transparentnost, např. snížení limitu pro zadávání veřejných zakázek podle zákona o veřejných zakázkách, zrušení možnosti vyhlašovat zakázky s omezeným počtem nabídek a zavádí
uveřejnění smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž cena přesáhne
500.000 Kč nebo nutnost vypracování oponentního posudku
u velkých zakázek pro posouzení jejich potřebnosti. V současné
době je sice těžké předvídat případné poslanecké změny novely,
nicméně přijetí novely v předkládané podobě nepochybně zvýší
počet zakázek podléhajících režimu zákona o veřejných zakázkách. Otázkou bude, jak se Úřad s potenciálním navýšením případů podléhajících jeho dozoru vypořádá. I to, že Úřad již popáté dává možnost českým i zahraničním expertům ze soutěžních
úřadů a jiných státních orgánů, Evropské komise, podnikatelské
sféry, advokátních kanceláří, soudů i akademické sféry se setkat
a diskutovat aktuální otázky spadající do jeho působnosti svědčí o trendu otevřenosti Úřadu vůči veřejnosti. Věřím a přeji si,
aby tento trend pokračoval – považuji ho za přínosný nejen pro
nás odborníky na hospodářskou soutěž a naše klienty, ale rovněž
pro Úřad.
Bankovnictví
Novela zákona o dluhopisech
Autor:
JUDr. Jan Ditrych
Tuzemský kapitálový trh se po dlouhé době dočká významnějších změn v oblasti emisí dluhopisů. Legislativní rada vlády v
současné době projednává návrh novely zákona č. 190/2004 Sb.
o dluhopisech, v platném znění („Zákon o dluhopisech“).
Zcela zásadní změnou v koncepci celého zákona je, že Česká národní banka (ČNB) nebude nadále schvalovat emisní podmínky
ani nijak dozorovat vztahy mezi emitentem a vlastníky dluhopisů u tzv. private placements, tedy emisí neveřejných a nekótovaných. ČNB bude nadále schvalovat pouze dluhopisy, pro které
má emitent ze zákona povinnost vypracovat a uveřejnit prospekt
Praha +420 221 430 111
[email protected]
Bratislava +421 232 333 232
[email protected]
Farmaceutické
právo
Insolvence
Daně
Co se děje
v PRK
cenného papíru. Emisní podmínky takových dluhopisů budou
schvalovány jediným rozhodnutím ČNB spolu s prospektem
podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,
v platném znění („ZPKT“). Emitenty veřejně nabízených nebo kótovaných dluhopisů bude ČNB dozorovat podle ZPKT; celá část
Zákona o dluhopisech o dozoru nad vydáváním dluhopisů se totiž ruší.
Nadále nicméně platí, že se veškeré dluhopisy vydávané podle
českého práva musí řídit Zákonem o dluhopisech. Tak i dluhopisy vydávané v rámci private placements musí obsahovat veškeré
náležitosti uvedené v Zákoně o dluhopisech a emitenti budou
muset v zákonem uvedených případech svolávat schůze vlastníků dluhopisů. ČNB však nebude u takových emisí do vztahů mezi
emitentem a vlastníky dluhopisů nijak zasahovat a veškeré spory
mezi nimi, např. z důvodu porušení emisních podmínek, budou
řešeny čistě v soukromoprávní sféře bez ingerence dozorového
orgánu.
Návrh novely bohužel stále nepřipouští vydávání dluhopisů,
u nichž by nebylo garantováno splacení celé jistiny dluhopisu.
Trh tak zůstává opět ochuzen o možnost vydávat v zahraničí
běžné typy dluhopisů jako např. Credit Linked Notes (dluhopisy
s výnosem vázaným na kreditní riziko třetí osoby). Zdá se, že až
do přijetí nového občanského zákoníku tak nebude možné vydávat tyto produkty podle českého práva ani jako „inominátní cenné papíry“ vyňaté z režimu Zákona o dluhopisech. Ministerstvo
financí ČR i ČNB mají totiž tendenci považovat vydávání takových
cenných papírů za obcházení Zákona o dluhopisech. Emitentům
tak nezbývá, než vydávat podobné produkty podle zahraničního
práva.
Dle návrhu novely již nebude možné vydávat listinné dluhopisy
ve formě na doručitele a výslovně se stanoví, že listinný dluhopis
je cenným papírem na řad (tedy převoditelný rubopisem a předáním). Listinné dluhopisy na doručitele byly dosud využívány
emitenty minimálně a u sběrných dluhopisů, které jsou naopak
využívány často, nehraje forma prakticky žádnou roli, protože
emitent, resp. administrátor emise, vede evidenci o vlastnících
podílů na sběrném dluhopisu bez ohledu na formu dluhopisu. Jmenovitá hodnota se u sběrných dluhopisů již nebude vyznačovat přímo na sběrný dluhopis, ale bude určena odkazem
na příslušnou evidenci.
Změn se dočká i schůze vlastníků dluhopisů. Společnou schůzi
bude emitent moci svolat ke všem vydaným a nesplaceným emisím, tedy nejen v rámci dluhopisového programu. Návrh nově
upravuje institut náhradní schůze, ovšem povinně pouze pro
případy, kdy schůze rozhoduje o změně emisních podmínek.
U takové náhradní schůze se pak již nezkoumá kvorum pro usnášeníschopnost a změnu emisních podmínek (navrženou emitentem) může teoreticky schválit v „druhém“ kole i jediný přítomný
vlastník dluhopisu. Ve všech ostatních případech je konání náhradní schůze na emitentovi – v minulosti však takové schůze
emitentům spíše časově komplikovaly plány (zejména přeměny)
a zvyšovaly jejich náklady. Emitenti si budou moci v emisních
podmínkách upravit možnost hlasování pomocí prostředků komunikace na dálku (např. zabezpečeným e-mailem či videokonferencí).
Návrh novely též významně mění pravidla pro vydávání komunálních dluhopisů. Zákon o dluhopisech bude nově přesně definovat účely, pro které lze komunální dluhopisy vydat. Státní
dozor nad vydáváním komunálních dluhopisů bude vykonávat
Budapešť +361 336 0443
[email protected]
Ostrava +420 558 272 505
[email protected]
5
Korporační
právo
Bankovnictví
Právo
nemovitostí
Pracovní právo
Procesní právo
namísto ČNB Ministerstvo financí ČR.
Závěrem lze říci, že návrh novely Zákona o dluhopisech významně ulehčuje emitentům při neveřejných a nekótovaných emisích
(private placements). Na druhé straně se nic významného nemění pro emitenty, kteří chtějí dluhopisy veřejně nabízet nebo požádat o jejich přijetí k obchodování na regulovaném trhu. Stále
zde tak zůstává otázka, zda by nebylo lepší ponechat regulaci
dluhopisů výhradně na ZPKT a úpravě prospektu cenného papíru a opustit koncept speciálního zákona o dluhopisech, který
emitentům v řadě věcí jen svazuje ruce (např. kogentní úpravou
schůze vlastníků dluhopisů či zárukou návratnosti jistiny dluhopisu při splatnosti) a neumožňuje jim sjednat řadu věcí odlišně
v emisních podmínkách, tedy ve „smlouvě“ s investory. V případě
zájmu na vyšší míře ochrany drobných investorů, jakési analogii
ke spotřebitelským úvěrům, by mohly právní předpisy obsahovat pravidla pro dluhové nástroje nabízené drobným investorům.
Aplikovat ale tato pravidla na všechny dluhopisy, jak se to děje
nyní, silně svazuje flexibilitu tohoto segmentu ekonomiky.
Právo nemovitostí
Novela zákona o vinařství
Obsah:
• Kategorie vín
• Označování a etiketa
• Sestupňování vín
• Změny pro vinaře
Dne 1. září 2011 vstoupila v účinnost novela zákona o vinohradnictví a vinařství. Věříme, že nejenom ulehčí dodržování pitného
režimu konzumentům vinného moku, ale především vinařům
s administrativou.
Novela v návaznosti na předpisy Evropské unie upravuje podmínky označování vín, ale také týkající se registrů a povinných
hlášení vinařů pro sledování trhu. V této souvislosti novela mění
rovněž zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zmínili bychom, že nově bude za Českou republiku v této
oblasti vystupovat Úřad průmyslového vlastnictví místo Ministerstva zemědělství.
Pro vinaře pak tato novela především zjednodušuje administrativní postupy v případě různých ohlašovacích povinností a odebírání vzorků pro zatřídění.
Níže se podrobněji věnujeme změnám v kategorizaci a označování vín a možnosti vína tzv. sestupnit.
Kategorie vín
Nejširší veřejnost pravděpodobně zaznamená odstranění kategorie stolních vín, která byla zrušena již reformou Společné
organizace zemědělských trhů v souladu s platnými předpiPraha +420 221 430 111
[email protected]
Insolvence
Daně
Co se děje
v PRK
sy Evropské unie. Zároveň však byla zavedena kategorie nová,
a to kategorie zemských vín, která označuje vína, která se skládají
výhradně z hroznů pocházejících z vinařských oblastí Čechy nebo
Morava. Česká republika tak využila možnosti vyloučit používání příměsí v tzv. zemských vínech, tedy hroznů nepocházejících
z dané oblasti.
Kromě toho byla odstraněna kategorie vín „chateau“, kterou zákonodárce označil za nesystémovou a navíc možná i v rozporu
s evropskou úpravou.
Označování a etiketa
I pro konzumenta vín je zajisté dobré znát, že nově etiketa bude
muset obsahovat evidenční číslo jakosti, které vyplývá z rozhodnutí Státní zemědělské a potravinářské inspekce o zatřídění vína
a označení vzorku vína. Novinka má napomoci předcházení falšování kvality vín a tak i klamání spotřebitele.
Etiketa jakostního vína již před účinností novely musela povinně obsahovat název vinařské oblasti, označení, o jakou třídu vína
se jedná (jakostní, jakostní s přívlastkem, jakostní šumivé, aromatické jakostní šumivé, pěstitelský sekt, jakostní perlivé a jakostní
likérové) a nově i evidenční číslo jakosti. Nepovinným údajem
je pak název odrůdy, vinařské podoblasti, obce i tratě, kromě
toho ale etiketa nově již nemusí obsahovat chráněné označení
původu (CHOP) a chráněné zeměpisné označení (CHZO). Etiketa
zemského vína musí obsahovat název vinařské oblasti, ve které
bylo vyrobeno a také označení zemské víno, kromě toho však
může obsahovat název odrůdy i vinařské obce.
Vinaři běžně na etiketách uvádějí umístění v soutěži vín. Nově
je zakotveno, že český stát již (jako tomu bylo dosud) negarantuje nezávislost těchto soutěží. I v České Republice tak bude
pro posouzení váhy umístění vína v soutěžích vín již záležet jen
na reputaci každé z nich.
Autorky:
Mgr. Daniela Musilová
Mgr. Marie Adamová
6
Farmaceutické
právo
Bratislava +421 232 333 232
[email protected]
Sestupňování vín
Zajímavé pro výrobce i konzumenty vína bude zajisté také to,
že výrobci vína s přívlastkem mají nyní nově možnost víno „sestupnit“. To znamená prodat jej levněji pod méně kvalitním označením, aniž by tak poškozovali svoji značku vína s přívlastkem.
Takové úpravy využívají mj. vinaři v sousedním Německu a Rakousku. Vzhledem k tomu, že se někdy z marketingových a hospodářských důvodů vyplácí víno prodat pod cenou, mají vinaři
díky této úpravě možnost zbavit se svých zásob a spotřebitelé
pak budou moci koupit si kvalitní víno i za mnohem nižší cenu.
Nabývání nemovitostí v ČR cizozemci podruhé
Autorka:
Mgr. Pavlína Sabevová
Právní aktuality z dubna 2011 přinesl informaci o chystané novele zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon (dále jen „Devizový zákon“). Hlavním cílem této novely bylo zrušit ustanovení
§ 17 Devizového zákona, který obsahoval pravidla omezující
možnost cizozemců nabývat nemovitosti na území České republiky, a to v reakci na skončení prvního a druhého přechodného
Budapešť +361 336 0443
[email protected]
Ostrava +420 558 272 505
[email protected]
Korporační
právo
Bankovnictví
Právo
nemovitostí
Pracovní právo
Procesní právo
Farmaceutické
právo
Insolvence
Daně
Co se děje
v PRK
období k 1. květnu 2009, resp. 1. květnu 2011, která si České republika vyjednala při vstupu do Evropské unie pro nabývání nemovitostí cizozemci.
Dne 19. července 2011 nabyl účinnosti zákon č. 206/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, kterým bylo zrušeno celé ustanovení § 17 Devizového zákona. Tím byla uvedena vnitrostátní právní úprava České
republiky do souladu s primárním právem Evropské unie.
Rádi bychom však upozornili, že ustanovení Devizového zákona
se vztahují pouze na zemědělské pozemky v soukromém vlastnictví. Pro převod zemědělských pozemků vlastněných státem platí
zvláštní právní úprava obsažená v zákoně č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu
na jiné osoby, v platném znění (dále jen „Zákon o převodu pozemků z vlastnictví státu“).
V této souvislosti považujeme za potřebné zmínit chystanou novelu Zákona o převodu pozemků z vlastnictví státu, která je v současné době v Poslanecké sněmovně. Tato novela mění mj. rozsah
osob, které mohou být nabyvatelem zemědělských pozemků vlastněných státem.
Dle chystané novely by nabyvatelem zemědělských pozemků
od státu mohly být mj. fyzické osoby, které jsou občany (i) České
republiky, (ii) jiného členského státu Evropské unie, (iii) státu, který
je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
nebo (iv) Švýcarské konfederace. Nezbytnost navrhované úpravy
vyplývá i v tomto případě ze skutečnosti, že dne 1. května 2011
uplynulo přechodné období, které si České republika vyjednala při
vstupu do Evropské unie pro zemědělské pozemky.
Ani po přijetí výše uvedené novely Zákona o převodu pozemků
z vlastnictví státu se ale nepočítá s tím, že by nabývání zemědělské půdy od státu bylo umožněno občanům třetích států (tedy občanům jiných států, než jsou státy Evropské unie, státy, které jsou
smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru
a Švýcarské konfederace). Ministerstvo zemědělství České republiky, jako zpracovatel návrhu, zastává názor, podle kterého je takové
omezení občanů třetích států přípustné a v souladu s právem Evropské unie, a to s ohledem na článek 64 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské Unie.
Změny v oblasti restituční
Autoři:
Mgr. Roman Pečenka
Mgr. Dalibor Kovář
Obsah:
• Lhůta pro domnělé oprávněné osoby
• Snaha o nápravu tzv. restituční tečky
Tzv. restituční legislativa je právní úpravou, která ovlivňuje společenské dění u nás již více jak 20 let. I ve chvíli, kdy zbývá vypořádat
jen něco málo přes 10% nároků oprávněných osob na převod poPraha +420 221 430 111
[email protected]
Bratislava +421 232 333 232
[email protected]
zemků, dochází v rámci této úpravy k neustálému vývoji, který
se odráží v rozhodování soudů i v činnosti zákonodárce. V minulých měsících se v této souvislosti v Parlamentu objevily hned
dvě novely zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších
předpisů („zákon o půdě“).
Dne 30. srpna 2011 byla ve Sbírce pod č. 254/2011 Sb. vyhlášena
první novela, která míří směrem ke zkrácení některých řízení (důvodová zpráva tvrdí, že se jedná řádově o stovky nedokončených
případů). Druhá novela (zatím ve formě poslaneckého návrhu)
se pouze snaží uzákonit judikatorní závěry týkající se osob, pro
které je aplikace restituční tečky zjevně nespravedlivá.
Dále byla v průběhu září Sněmovnou schválena výroční zpráva
o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2010, která
obsahuje v rámci restituční agendy zatím nejaktuálnější data. Dle
této zprávy Pozemkový fond evidoval ke konci roku 2010 celkem
1.794 neskončených soudních sporů, což je oproti roku 2009 pokles zhruba o 20%. Největší skupinu neskončených sporů (776)
však tvoří občanskoprávní řízení přezkoumávající rozhodnutí
vydaná pozemkovými úřady od roku 2003, neboť šlo a jde o rozhodnutí správních orgánů týkající se soukromé sféry (vlastnictví).
Právě tyto spory lze označit za dlouhodobé, protože soudy musí,
mimo jiné, znovu provádět dokazování, které již provedl, nebo
měl provést pozemkový úřad.
Lhůta pro domnělé oprávněné osoby
Cílem výše zmíněné „první“ novely je právě odstranit kritizovanou rozvleklost restitučních řízení, přičemž se zaměřuje na
institut domnělé oprávněné osoby. Tento institut, zavedený do
zákona o půdě již v roce 1992, měl umožnit tzv. domnělým vlastníkům (tj. osobám, které nemohly prokázat své vlastnictví k dotčeným nemovitostem kvůli jejich dosavadnímu užívání státem
nebo jinými osobami z důvodů nedůsledné realizace dědického
řízení apod.) vrácení majetku. Pokud v současnosti pozemkový
úřad nárok takové osoby neuzná, odkáže ji s jejím nárokem dle
§ 4a odst. 5 zákona o půdě na soud, který rozhodne, zda je domnělá oprávněná osoba oprávněnou osobou ve smyslu § 4 uvedeného zákona.
Dle současného znění zákona není ale domnělá oprávněná osoba
vázána žádnou lhůtou, v níž by musela svůj nárok u soudu uplatnit a v případě její nečinnosti dochází často v praxi k nekonečnému prodlužování restitučního řízení. Pokud se domnělá oprávněná osoba se svým nárokem na soud neobrátí, ten buď v řízení
nepokračuje pro nevyřešení předběžné otázky, nebo ve snaze
dokončit řízení vydá rozhodnutí ve věci s odkazem na promlčecí
Budapešť +361 336 0443
[email protected]
Ostrava +420 558 272 505
[email protected]
7
Korporační
právo
Bankovnictví
Právo
nemovitostí
Pracovní právo
Procesní právo
lhůtu podle § 101 občanského zákoníku. Odkaz na obecnou promlčecí lhůtu praxe přijímá pouze za předpokladu vznesení námitky promlčení, ale to se může stát jen v novém, samostatném
soudním řízení řešícím předběžnou otázku. Mnohaletá pasivita
domnělých oprávněných osob tak bezesporu probíhající restituční řízení neúměrně prodlužuje. To má negativní vliv například
i ve spojení s blokačním ustanovením (§ 5 odst. 3 zákona o půdě),
kdy je ex lege nemožný převod takových nemovitostí, které dosud nebyly vydány oprávněné osobě.
S ohledem na výše uvedené důvody novela s účinností
od 1. července 2012 vkládá do zákona o půdě § 4b, v němž napevno stanoví speciální prekluzivní lhůtu pro uplatnění nároku domnělou oprávněnou osobou u soudu. Pokud tedy bude domnělá
oprávněná osoba odkázána se svým nárokem na soud před účinností popisované novely (1. července 2012), tento nárok může
u soudu uplatnit nejpozději do 31. prosince 2012. Pokud bude
odkázána na soud až po 1. červenci 2012, může se naň obrátit
ve lhůtě do šesti měsíců ode dne, kdy se o svém odkázání na soud
dozvěděla. Podstatou zavedené lhůty tak je, že neučiní-li domnělá oprávněná osoba úkon v dané lhůtě, právo obrátit se na soud
zanikne.
Snaha o nápravu tzv. restituční tečky
Snahou „druhé“ novely zákona o půdě (poslanecký tisk 401),
předložené jako poslanecký návrh Poslanecké sněmovně ČR dne
23. června 2011, je pouze formální provedení nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 6/05 (vyhlášeného pod č. 531/2005 Sb.)
a napravení údajné nespravedlnosti aplikace tzv. restituční tečky
dopadající na postupníky nároků na vydání náhradních pozemků, kteří nároky získali „nespekulativně“ (od osob blízkých za účelem rozšíření zemědělského hospodářství) ještě před účinností
tzv. restituční tečky. S ohledem na již existující stanovisko Vlády
však bude znění této novely s největší pravděpodobností v rámci
legislativního procesu dále upravováno a otázkou je, zda bude
vůbec tato novela přijata.
Farmaceutické
právo
Insolvence
Daně
Co se děje
v PRK
č. 253/2003 Sb. přijatá novela § 13 zákona o půdě, která stanovila konečnou lhůtu pro vypořádání nároků na vydání tzv. náhradních pozemků dle § 11 odst. 2 (v současnosti § 11a), a to
v zásadě do 31. prosince 2005. Zmíněný nález Ústavního soudu
sp. zn. Pl. ÚS 6/05 stanovil, že restituční tečka se nebude týkat
„oprávněných osob, kterým vzniklo právo na jiný pozemek
podle § 11 odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění zákona
č. 183/1993 Sb., a jejich dědice“. V platnosti tak byla ponechána
pro všechny osoby, které získaly nárok na vydání náhradních pozemků na základě smlouvy o postoupení pohledávky (v podstatě
tedy pro spekulanty, kteří získali nárok za účelem očekávaného
finančního zhodnocení).
Ještě dál šel Nejvyšší soud ČR ve svém rozsudku
sp. zn. 28 Cdo 436/2007, když s odkazem na Úmluvu na ochranu lidských práv a základních svobod a judikaturu ESLP dovodil,
že aplikace restituční tečky není přípustná ani na případ postupníka, který získal restituční nároky v dobré víře za účelem rozšíření zemědělského hospodaření na rodinné farmě, a nikoliv tedy
za účelem spekulativním. Přitom ale samo takové nepochybné
posouzení, zda je konkrétní osoba spekulantem či nikoli, může
být značně problematické. Rozhodovací praxe obecných soudů
je i navzdory tomuto rozhodnutí NS nejednotná.
V souladu s výše uvedenou rozhodovací praxí soudů má novela
za cíl uzákonit taxativní výčet výjimek z restituční tečky (ustanovení § 13 odst. 6 a 7 zákona o půdě), v němž mají dle současného
znění návrhu figurovat (i) oprávněné osoby, kterým vzniklo právo
na jiný pozemek podle § 11 odst. 2 zákona o půdě, (ii) jejich dědici, a (iii) postupníci práv na jiný pozemek podle § 11 odst. 2 zákona o půdě, pokud postupiteli byly osoby postupníkovi blízké.
Pracovní právo
Pouze pro připomenutí - restituční tečka je zákonem
Připravované právní předpisy
Autoři:
JUDr. Jaroslav Škubal
JUDr. Tereza Erényi, LL.M.
Mgr. Matěj Daněk
Mgr. Tomáš Liškutín
Obsah:
• Novela zákoníku práce
• Novela zákona o zaměstnanosti
• Zákon o specifických zdravotních službách
• Novela obchodního zákoníku
Novela zákoníku práce
(sněmovní tisk 411)
V uplynulých měsících Poslanecká sněmovna ČR projednala novelu zákoníku práce, jejímž hlavním přínosem má být větší flexibilita v pracovněprávních vztazích a zvýšení motivace zaměstnavatelů k vytváření nových pracovních míst. Účinnost novely
je předpokládána od 1. ledna 2012 a přináší řadu důležitých
8
Praha +420 221 430 111
[email protected]
Bratislava +421 232 333 232
[email protected]
Budapešť +361 336 0443
[email protected]
Ostrava +420 558 272 505
[email protected]
Korporační
právo
Bankovnictví
Právo
nemovitostí
Pracovní právo
Procesní právo
změn. Níže shrnujeme alespoň ty nejdůležitější.
Neplatnost právních úkonů
Novela opět výrazně mění úpravu neplatnosti právních úkonů.
Přestože má i nadále převládat relativní neplatnost právních úkonů (kdy je úkon přes své vady platný a závazný, pokud se dotčená strana – zaměstnanec – neplatnosti nedovolá), máme za to,
že se spíše vrací princip absolutní neplatnosti platící do roku 2006
(právní úkon bude neplatný od samého počátku a k neplatnosti
se bude automaticky přihlížet, aniž by se druhá strana neplatnosti dovolávala).
Navíc u jednostranných právních úkonů (typicky úkonů vedoucích k rozvázání pracovního poměru, včetně zrušení ve zkušební
době, které má nyní účinky i v ústní formě) a kolektivních smluv
při nedodržení formy půjde vždy o absolutně neplatný úkon.
Lze uzavřít, že tato změna je pro zaměstnavatele negativní.
Zkušební doba
Návrh počítá s prodloužením délky zkušební doby u vedoucích
zaměstnanců až na 6 měsíců. Vedoucím zaměstnancem je každý
zaměstnanec, který řídí a kontroluje jiného zaměstnance, tedy
nejen (top) manažeři, ale i vedoucí úklidové čety. Zkušební doba
nesmí být delší než polovina sjednané doby trvání pracovního
poměru; na to je nutné pamatovat při uzavírání krátkých pracovních poměrů (na několik měsíců). Nově se zkušební doba bude
prodlužovat i o dovolenou, ale vždy jen o celodenní dovolenou
(to platí i pro překážky v práci; u kratších překážek k prodloužení
nedojde). Jak jsme již zmínili, nově bude muset být platné zrušení
pracovního poměru ve zkušební době učiněno písemně. To může
být problematické zejména za situace, kdy zaměstnanec není
ke konci zkušební doby k zastižení na pracovišti (upozorňujeme,
že neomluvená absence neprodlužuje zkušební dobu).
Pracovní poměr na dobu určitou
Současná právní úprava stanoví maximální dobu trvání pracovního poměru na 2 roky (v rámci této doby je možné uzavřít libovolný počet smluv). Novela sice navyšuje tuto maximální délku
na 3 roky, zároveň však stanoví omezení počtu opakování
či prodlužování pracovních poměrů na dobu určitou, které bude
možné nejvýše dvakrát. Nově tak bude možné uzavírat pracovní
poměry na dobu určitou až na 3 krát 3 roky (tedy celkem 9 roků).
To se sice zdá jako výhodnější, my ale v praxi nepředpokládáme,
že by zaměstnavatelé skutečně využívali této maximální délky;
pokud ale budou opakovat kratší pracovní poměry, například
na 6 měsíců, bude maximální doba kratší než nyní (1,5 roku).
Dalším omezením je, že se k předchozím pracovním poměrům
na dobu určitou nebude přihlížet až po uplynutí 3 let (nyní
po 6 měsících). Jako negativní změnu je nutné chápat i vypadnutí řady současných výjimek, kdy se omezení pro sjednávání
pracovního poměru na dobu určitou neuplatní. Z nich zůstává
zachována pouze výjimka pro agenturní zaměstnance. Návrh
již nepočítá například s výjimkou vážných provozních důvodů.
Řada zaměstnavatelů tak může mít problémy při zaměstnávání
například sezónních zaměstnanců.
Farmaceutické
právo
Insolvence
Daně
Co se děje
v PRK
zaměstnavateli. Podmínky dočasného přidělení mají být obdobné jako u agenturního zaměstnávání, zejména je nutné přidělenému zaměstnanci poskytovat stejné nároky jako srovnatelným
kmenovým zaměstnancům. Proti agenturnímu přidělení ale naopak bude možné dočasně přidělit zaměstnance až po uplynutí
6 měsíců od nástupu do práce.
Rozvázání pracovního poměru
V oblasti výpovědí návrh zavádí nový výpovědní důvod,
a to zvlášť hrubé porušení léčebného režimu práce neschopného
zaměstnance (tedy porušení povinnosti zdržovat se na určeném
místě či dodržovat dobu a rozsah vycházek). Praktické využití tohoto výpovědního důvodu ale bude zřejmě velmi omezené.
Odstupné
Novela nově navazuje výši odstupného na odpracované roky
(se započítáním předchozích pracovních poměrů u stejného zaměstnavatele, pokud mezi nimi neuplynulo 6 měsíců). Současné
odstupné ve výši 3 průměrných měsíčních výdělků bude náležet
zaměstnanci až po odpracování 2 roků; v prvním roce trvání pracovního poměru bude odstupné odpovídat 1, ve druhém roce
pak 2 průměrným výdělkům. Touto změnou by se v některých
případech mohly snížit náklady zaměstnavatelů při organizačních změnách.
Moderační právo soudu
Novela počítá se znovuzavedením moderačního práva soudu
v případě soudních sporů o (ne)platnost rozvázání pracovního
poměru. Přesáhne-li celková doba, za kterou by měla zaměstnanci příslušet náhrada mzdy 6 měsíců, může soud na návrh zaměstnavatele povinnost k náhradě mzdy za další dobu přiměřeně
snížit. Soudy by při svém rozhodování měly přihlédnout zejména
k tomu, zda byl zaměstnanec mezitím jinde zaměstnán, jakou
práci tam konal a jakého výdělku dosáhl nebo z jakého důvodu
se do práce nezapojil. Právní úprava se tak vrací ke stavu před
rok 2007, což je z pohledu zaměstnavatelů bezpochyby vítanou
změnou.
Dohoda o provedení práce
Rozsah dohody o provedení práce by měl být navýšen
na 300 hodin v kalendářním roce. Negativem ale je povinnost odvádět pojistné na zdravotní a sociální pojištění, pokud rozhodný
Dočasné přidělení zaměstnance
Naopak pozitivně je nutné vnímat znovuzavedení dočasného
přidělení (půjčení zaměstnance) bez licence agentury práce
(což bylo možné do 30. září 2004). Nově tak bude opět možné
bezúplatně (přefakturace by ale měla být možná) přidělit zaměstnance, pokud o tom uzavře písemnou dohodu, k jinému
9
Praha +420 221 430 111
[email protected]
Bratislava +421 232 333 232
[email protected]
Budapešť +361 336 0443
[email protected]
Ostrava +420 558 272 505
[email protected]
Korporační
právo
Bankovnictví
Právo
nemovitostí
Pracovní právo
Procesní právo
Farmaceutické
právo
Insolvence
Daně
Co se děje
v PRK
příjem za kalendářní měsíc z DPP přesáhne 10.000 Kč.
Pracovní doba
Mezi nejvýznamnější změny návrhu v této oblasti patří sjednocení maximální délky pracovní směny (12 hodin) u rovnoměrného
a nerovnoměrného rozvržení pracovní doby (nyní činí v případě rovnoměrného rozvržení maximální délka směny 9 hodin)
a zpřesnění definice zaměstnance pracujícího v noci, za kterého
se považuje zaměstnanec, který odpracuje během noční doby
nejméně 3 hodiny v rámci 24 hodin po sobě jdoucích v průměru alespoň jednou týdně. Novela dále ještě zjednoduší pružnou
pracovní dobu.
Kompenzace práce přesčas
Další důležitou změnou je možnost sjednat se všemi zaměstnanci mzdu s přihlédnutím k případné práci přesčas v maximálním
rozsahu 150 hodin v kalendářním roce (což platilo do roku 2006).
Dle platné právní úpravy je možné takto sjednat mzdu pouze
s vedoucími zaměstnanci; u nich novela umožní sjednat mzdu
s přihlédnutím k práci přesčas dokonce v maximálním rozsahu
416 hodin v kalendářním roce.
Dovolená
Návrh zásadně mění řešení čerpání dovolené za předcházející
kalendářní rok. Do budoucna by mělo platit, že neurčí-li zaměstnavatel dovolenou ani do 30. června následujícího kalendářního
roku, bude mít zaměstnanec právo si dobu čerpání určit sám. Zaměstnanec tak nebude automaticky nastupovat na dovolenou
1. listopadu, jako tomu je (má být) nyní. Podle novely již nebude
ani docházet k zániku práva na dovolenou při jejím nevyčerpání
v následujícím kalendářním roce.
Konkurenční doložka
Nejvýznamnější změnou týkající se konkurenční doložky je snížení minimální hranice peněžitého vyrovnání na polovinu průměrného měsíčního výdělku za každý měsíc, kdy zaměstnanec plní
závazek z konkurenční doložky (nyní musí zaměstnanec dostat
alespoň 100 % průměrného výdělku). Nově bude možné konkurenční doložku uzavřít společně se zkušební dobou.
Novela zákona o zaměstnanosti
(sněmovní tisk 373)
Nelegální práce – švarcsystém
Zásadní změnou, kterou novela přináší, je změna definice nelegální práce, kdy by se za nelegální práci nově měl považovat
i výkon závislé práce na základě smlouvy mimo pracovněprávní
vztah (tzv. švarcsystém). Výslovným zařazením postihu za švarcsystém, který od roku 2007 v zákoně chybí, tak lze pravděpodobně očekávat zvýšenou aktivitu inspektorátů práce, která
s sebou může přinést i nárůst souvisejících daňových kontrol.
Poměrně nečekanou změnu navíc způsobil pozměňovací návrh upravující výši sankce za umožnění výkonu nelegální práce
na max. 10.000.000 Kč a minimálně 250.000 Kč. Stanovení minimální výše sankce je zcela nestandardní – v případě jiných deliktů v pracovněprávní oblasti minimální sankce stanoveny nejsou.
S největší pravděpodobností tak bude reálně hrozit poměrně
vysoké pokuty byť za jediný případ švarcsystému, který kontrola
odhalí. Na základě novely dochází i k navýšení maximální pokuty
za výkon nelegální práce ze stávajících 10.000 Kč na 100.000 Kč.
10
[email protected]
Návrh přináší změnu kontrolního orgánu – drtivou většinu záležitostí upravených zákonem o zaměstnanosti budou nově kontrolovat oblastní inspektoráty Státního úřadu inspekce práce namísto Úřadu práce. Dále má dojít k celé řadě změn v udělovaných
sankcích. Vedle výše uvedeného navýšení pokuty za umožnění
a výkon nelegální práce mezi nejvýznamnější změny patří
(i) nová pokuta za porušení povinnosti uzavřít písemně pracovní
smlouvu, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní
činnosti ve výši až 10.000.000 Kč, (ii) snížení pokuty za nesplnění
oznamovací povinnosti (například za neoznámení zaměstnávání
občanů EU) ze současných 500.000 Kč na 100.000 Kč.
Ohlašovací povinnost
Další novinkou je zrušení povinnosti zaměstnavatele hlásit každé volné pracovní místo Úřadu práce, takové ohlášení bude
dobrovolné. Je ovšem třeba poznamenat, že se nic nemění
na povinnosti zaměstnavatele volné pracovní místo nejprve
ohlásit, pokud na něj bude chtít následně přijmout cizince ze třetí země (mimo EU), u kterého je vyžadováno pracovní povolení.
Tato změna by měla vést ke snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů obdobně jako současná novelizace zákoníku práce
rušící povinnost hlásit Úřadu práce rozvázání pracovního poměru
se zdravotně postiženým zaměstnancem.
Zákaz diskriminace
Poslanecká sněmovna dále schválila novelu zákona o zaměstnanosti, jejíž účinnost je rovněž předpokládána k 1. ledna 2012.
Praha +420 221 430 111
Kontrolní činnost a sankce
Bratislava +421 232 333 232
[email protected]
Novela počítá se zrušením úpravy týkající se diskriminace v zákoně o zaměstnanosti, přičemž do budoucna by se tato problematika měla plně řídit antidiskriminačním zákonem (v zákoně
ale zůstane upravena povinnost rovného zacházení, a to včetně
možných sankcí).
Zdravotně postižení zaměstnanci
Návrh obsahuje změnu plnění povinného podílu zdravotně postižených osob odběrem výrobků a služeb, jelikož limituje okruh
osob poskytujících taková plnění (nově nebude možné výrobky
a služby odebírat od chráněných pracovních dílen provozovaných
občanským sdružením, státem registrovanou církví, náboženskou společností nebo obecně prospěšnou společností) a omezuje maximální možný rozsah zakázek na 36násobek průměrné
mzdy zaměstnanců poskytovatele taková plnění za rok. Zaměstnavatelé zaměstnávající na chráněných pracovních místech
(u těchto míst bude nutné jejich provozování alespoň 3 roky, nyní
2) více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců mohou požádat o poskytnutí příspěvku
na podporu zaměstnávání (75 % skutečně vynaložených mzdových nákladů, maximálně však 8.000 Kč).
Budapešť +361 336 0443
[email protected]
Ostrava +420 558 272 505
[email protected]
Korporační
právo
Bankovnictví
Právo
nemovitostí
Pracovní právo
Procesní právo
Podpora v nezaměstnanosti
Podle novely nebude možné zařadit do evidence uchazečů
o zaměstnání zaměstnance, který ukončí sám nebo dohodou
se zaměstnavatelem bez vážného důvodu Úřadem práce zprostředkované zaměstnání, nebo pokud je takové místo ukončeno z důvodu porušení povinností zaměstnancem zvlášť hrubým
způsobem. Toto nové omezení tak může (obdobně jako snížení
podpory v nezaměstnanosti platné od letošního ledna) přispět
k neochotě zaměstnanců uzavírat dohody o ukončení pracovního poměru bez uvedení důvodu. Významnou změnou
je také poskytování kompenzace ze strany Úřadu práce ve výši
65 % průměrného čistého měsíčního výdělku zaměstnanci, kterému nebylo vyplaceno odstupné. Tuto částku je pak zaměstnavatel
povinen uhradit Úřadu práce, a to i pokud odstupné dodatečně
zaměstnanci uhradil. Zde je také poměrně zajímavá skutečnost
s ohledem na vysokopříjmové zaměstnance, že kompenzace
od Úřadu práce nebude omezena maximální výší.
Farmaceutické
právo
Insolvence
Daně
Co se děje
v PRK
ly budou moci členové statutárních orgánů vykonávat činnosti
spadající do obchodního vedení společnosti i v zaměstnaneckém
poměru.
Pro zamezení možného obcházení schvalování odměn zaměstnanců, kteří jsou zároveň členy statutárních orgánů, návrh dále
stanoví, že o mzdě zaměstnance – člena statutárního orgánu má
rozhodovat vždy orgán, který schvaluje odměnu za výkon funkce.
V této souvislosti si dovolujeme odkázat na připravované změny v odvodech na pojistné z odměn členů statutárních orgánů,
o kterých jsme informovali v minulém vydání našich aktualit.
Procesní právo
Agentury práce
Pro řadu zaměstnavatelů může být poměrně důležitou změnou
zákaz přidělování formou agenturního zaměstnávání cizinců
ze třetích zemí a osob se zdravotním postižením. Novela přinese
i řadu změn pro samotné agentury práce, ať již jde o změny v jejich pojištění (nově nebude muset krýt úpadek uživatele a dále
se bude odvíjet od čistého výdělku dočasně přidělovaných zaměstnanců). Poslední významnou novinkou je možnost agentury
práce uzavřít s Úřadem práce dohodu o tzv. sdíleném zprostředkování zaměstnání, dle které by agentura práce zprostředkovávala zaměstnání ve spolupráci s Úřadem práce a získala za takovou
činnost příspěvky.
Zákon o specifických zdravotních službách
(sněmovní tisk 407)
Poslanecká sněmovna také projednala nový zákon, který má
s účinností od 1.ledna 2012 upravovat pracovnělékařskou službu
(dle současné terminologie závodní preventivní péče).
Zákon připravený Ministerstvem zdravotnictví přináší řadu
změn v celém systému poskytování pracovnělékařské péče, což
je s ohledem na stávající nepřehlednou úpravu vítanou změnou.
Nově by například nemuselo být povinné mít „závodního lékaře“,
což ale bude platit, jen pokud budou zaměstnanci zaměstnavatele vykonávat práce zařazené do první kategorie. Návrh také
výslovně uvádí, že zaměstnavatel bude povinen hradit vstupní
prohlídku jen tomu zájemci o práci, kterého přijme (neúspěšní
zájemci budou prohlídku hradit sami).
Zákon přináší celou řadu dalších změn, se kterými Vás seznámíme v dalším vydání aktualit, kdy by navíc měly být hotovy i prováděcí předpisy.
V Poslanecké sněmovně se projednává novela obchodního zákoníku upravující mimo jiné i souběh funkcí v obchodních společnostech a družstvech. Novela by měla nabýt účinnosti od
1. ledna 2012.
Novela reaguje na rozpor mezi běžnou podnikatelskou praxí a judikaturou Nejvyššího soudu, podle které jsou pracovní smlouvy
manažerů, kteří zároveň působí jako statutární orgán, neplatné
(pokud se činnost vykonávaná na základě pracovního poměru
překrývá s výkonem funkce statutárního orgánu). Podle nove-
[email protected]
Autor:
JUDr. Jan Diblík
Již před více než dvěma lety nabyl účinnosti zákon
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (dále jen „Zákon“). Tento Zákon je součástí širšího
rámce elektronizace české veřejné správy a do českého právního
řádu zavedl mj. institut datových schránek.
Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování ze strany orgánů veřejné moci, provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci a též k dodávání dokumentů mezi osobami
soukromoprávními navzájem, tj. fyzickými osobami, podnikajícími fyzickými osobami a právnickými osobami.
Datová schránka představuje svérázný komunikační systém,
kdy rozdíl oproti klasické e-mailové schránce je zejména v tom,
že datové schránky poskytují garantované doručení datové zprávy a dále, že schránka není úložištěm dlouhodobým. Po 90 dnech
od přihlášení oprávněné osoby do datové schránky je totiž obsah
datových zpráv automaticky smazán.
Zákon obecně rozlišuje čtyři druhy datových schránek podle
toho, kterému subjektu se zřizují. Existuje tak datová schránka:
(i) orgánu veřejné moci, zřízená ze Zákona;
(ii) právnické osoby, pro většinu též zřízená ze Zákona;
(iii) fyzické osoby, zřízená pouze na žádost; a
Novela obchodního zákoníku
(sněmovní tisk 310/1)
Praha +420 221 430 111
Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech
a autorizované konverzi dokumentů a jeho novela zákonem č. 263/2011 Sb.
Bratislava +421 232 333 232
[email protected]
(iv) podnikající fyzické osoby. Tento poslední druh datové schránky se obecně zřizuje na žádost, nicméně advokáti, daňoví poradci
a insolvenční správci mají povinnost uloženou Zákonem mít datovou schránku zřízenou od 1. července 2012.
Používání datových schránek je jednak povinné (mezi orgány veřejné moci a ze strany orgánů veřejné moci vůči držitelům datových schránek) a jednak dobrovolné (ze strany držitelů datových
schránek vůči orgánům veřejné moci a vzájemná komunikace
mezi držiteli datových schránek).
Je přirozené, že právní úprava natolik převratná jako je úprava
Budapešť +361 336 0443
[email protected]com
Ostrava +420 558 272 505
[email protected]
11
Korporační
právo
Bankovnictví
Právo
nemovitostí
Pracovní právo
Procesní právo
elektronických úkonů prostřednictvím Zákona, vyvolá řadu nepředvídaných otázek a problémů, které je třeba postupně řešit.
A právě poslední novela Zákona (zákonem č. 263/2011 Sb., dále
„Novela“) opět posouvá s účinností od 29. listopadu 2011 úpravu
elektronických úkonů o krok dále.
Novela zavádí tři zásadní novinky. Tou první je možnost pro poskytovatele internetových služeb, jež jsou přístupné prostřednictvím individuálních uživatelských účtů (e-banking, e-shopy,
apod.) adresátů těchto služeb, získat od Ministerstva vnitra ČR
povolení k využívání přístupového rozhraní datových schránek
a propojení na přístupové údaje k individuálním uživatelským
účtům. Uvedené povolení se vydává na dobu 5 let za roční poplatek 100 Kč na jeden uživatelský účet. Ministerstvo vnitra ČR
v tomto povolení stanovuje věcné, personální, technické, bezpečnostní a organizační podmínky pro využívání zmíněného přístupového rozhraní, které zároveň u poskytovatele internetových
služeb kontroluje (§ 14a Zákona).
Další novinkou je zvýšení transparentnosti ohledně držitelů datových schránek. Nově totiž Ministerstvo vnitra ČR povede veřejný a dálkově (internetem) přístupný seznam držitelů datových
schránek se čtyřmi relevantními oddíly pro fyzické osoby, podnikajících fyzické osoby, právnické osoby a orgány veřejné moci.
S ohledem na ochranu osobních údajů pak na žádost fyzické osoby, která má zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, se údaje o ní vedené v seznamu držitelů datových schránek zlikvidují
(§ 14b Zákona).
Třetím přínosem Novely je přiblížení účelu Zákona v oblasti komunikace prostřednictvím datových schránek mezi fyzickými
a právnickými osobami navzájem. Doposud totiž platilo, že samotné dodání a přečtení datové zprávy nebylo možné z hlediska
právního považovat za doručení, a to až do chvíle, než adresát
odesílateli převzetí datové zprávy aktivně potvrdil. Jakoukoliv
„nepříjemnou“ zprávu tak adresát zkrátka nepotvrdil a doručení
nenastalo, což nepochybně popíralo samotný smysl institutu datových schránek. Novela zavádí, že dokument dodaný do datové schránky mezi soukromými osobami je doručen okamžikem,
kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba
(§ 18a odst. 2).
V souvislosti s datovými schránkami řada otázek a problémů, jak
právního tak technického rázu, přetrvává; například uchovávání
datových zpráv či časově omezená možnost ověřit platnost elek-
Farmaceutické
právo
Insolvence
Daně
Co se děje
v PRK
tronického podpisu kvůli absenci časových razítek na množství
elektronických dokumentů v oběhu. Je tak nasnadě, že s postupným rozvojem elektronických komunikací lze očekávat další novelizace Zákona.
Samotná aktuální statistika z www.datoveschranky.info je nicméně bezesporu důkazem, že datové schránky si v České republice
své místo během posledních dvou let našly. Ke dni 2. října 2011
je na zmíněných webových stránkách udáván počet 444.848
zřízených datových schránek, 56.237.421 odeslaných zpráv
a průměrná úspěšnost doručení přihlášením je udávána podílem
97,1%.
Farmaceutické právo
Věcný záměr zákona o zdravotních pojišťovnách
Autorka:
Mgr. Monika Mašková
Obsah:
• Cíle novely
• Právní postavení zdravotních pojišťoven
• Podmínky hospodaření a dohled
• Smluvní připojištění
Ministerstvo zdravotnictví v rámci legislativních prací na reformě
zdravotnictví připravilo věcný záměr zákona o zdravotních pojišťovnách. Paragrafované znění návrhu zákona by mělo být zpracováno v první polovině roku 2012, účinnost předpisu je směřována
k 1. lednu 2013.
Cíle nové úpravy
Záměrem je vytvořit jeden zákon společný pro všechny zdravotní pojišťovny, který nahradí zákon č. 551/1992 Sb., o Všeobecné
zdravotní pojišťovně České republiky, a zákon č. 280/1992 Sb.,
o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách. Cílem je nově upravit právní formu a corporate governance zdravotních pojišťoven, jasně stanovit podmínky jejich
činnosti a hospodaření a v neposlední řadě také posílit kontrolu
nad činností zdravotních pojišťoven.
Právní postavení zdravotních pojišťoven
Zdravotní pojišťovny budou právnickými osobami sui generis.
Zákon by měl nově upravit kompetence jednotlivých orgánů
pojišťoven - záměrem je zrušit správní rady a naopak posílit roli
managementu a dozorčích rad pojišťoven. Třetina členů dozorčí
rady bude nominována pojištěnci, třetina členů zaměstnavateli
a třetina členů bude jmenována vládou. Za účelem ochrany proti
střetu zájmů bude zákon obsahovat výčet činností, kterou nebudou moci členové orgánů zdravotních pojišťoven vykonávat.
Cílem zákona je také sjednotit podmínky fungování Všeobecné zdravotní pojišťovny a ostatních zdravotních pojišťoven.
Se sjednocením podmínek pro všechny pojišťovny souvisí i další
plánovaná změna, a to zřízení nové servisní organizace – kanceláře zdravotních pojišťoven. Na tuto kancelář budou převedeny
12
Praha +420 221 430 111
[email protected]
Bratislava +421 232 333 232
[email protected]
Budapešť +361 336 0443
[email protected]
Ostrava +420 558 272 505
[email protected]
Korporační
právo
Bankovnictví
Právo
nemovitostí
Pracovní právo
Procesní právo
činnosti národního referenčního centra, centra mezistátních úhrad
a dalších činností, které nyní pro všechny pojišťovny vykonává VZP.
Podmínky hospodaření a dohled
Připravovaný zákon by měl stanovit povinnou neziskovost zdravotních pojišťoven a podrobně upravit podmínky jejich hospodaření.
Zákon by měl zejména stanovit pravidla pro zajištění solventnosti
pojišťoven, včetně povinnosti vytvářet fond minimální hotovostní rezervy. Prostředky z tohoto fondu bude možné využít jenom
na zákonem stanovený účel, přičemž užití těchto prostředků bude
muset být předem ohlášeno orgánu dohledu. Zákon by měl rovněž
stanovit limit provozních nákladů pojišťovny jako maximální procento z celkového pojistného.
Dohled nad zdravotními pojišťovnami v oblasti hospodaření a dodržování právních předpisů bude vykonávat Ministerstvo zdravotnictví. Za účelem posílení kontroly nad pojišťovnami zákon pojišťovnám uloží řadu informačních povinností nejen vůči Ministerstvu
zdravotnictví, ale také vůči veřejnosti.
Smluvní připojištění
Podle záměru zákona budou zdravotní pojišťovny moci provozovat
pouze veřejné zdravotní pojištění a nebudou oprávněny provádět
smluvní zdravotní pojištění. Za účelem provozování smluvního
zdravotního pojištění pro své pojištěnce pojišťovna může zřídit
dceřinou společnost. Smluvní pojištění bude umožňovat zdravotní připojištění na ekonomicky náročnější variantu zdravotní péče
(tzv. nadstandard) a na péči nehrazenou. Povolení pro provozování
smluvního zdravotního pojištění bude dceřiné společnosti udělovat Česká národní banka v souladu se zákonem 277/2009 Sb.,
o pojišťovnictví, a bude nad ní v oblasti pojištění vykonávat dohled.
Daně
Autor:
Ing. Jan Bürger
Byla schválena novela zákona č. 337/1992 Sb., o dani z nemovitostí,
která odstraňuje výkladové nejasnosti zdanění pozemků s plošný[email protected]
Insolvence
Daně
Co se děje
v PRK
mi stavbami (tzv. zpevněných ploch pozemků)
Novela zavádí v předmětu daně z pozemků novou kategorii
pozemků, do které spadají „zpevněné plochy pozemku užívané
k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní“ neboli tzv. plošné
stavby bez svislé konstrukce. Tyto plošné stavby naopak vyjímá
z předmětu daně ze staveb.
Nově budou výše uvedené plošné stavby zdaněny sazbou daně
z pozemků ve výši 1 Kč za m2, pokud slouží pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství, resp. sazbou daně ve výši
5 Kč za m2, pokud slouží pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní podnikatelskou činnost, přičemž doposud bylo možné zdaňovat některé zpevněné
plochy nižší sazbou daně z pozemků ve výši 0,20 Kč za m2.
Uvedená novela povede pravděpodobně k povinnosti podat řádné/dílčí daňové přiznání ve lhůtě do 31. ledna 2012.
Vláda schválila daňovou reformu, která zahrnuje
rozsáhlé změny v oblasti daní, sociálního a zdravotního pojištění (Sněmovní tisk: 473; Navrhovaná účin-
nost: 1. ledna 2013)
Autorky:
Ing. Mgr. Lenka Falešníková, BDO Tax s.r.o.
Mgr. Lenka Kubeková, BDO Tax s.r.o.
Obsah:
• Změny pro FO
• Změny pro PO
Novela zákona č. 337/1992 Sb., o dani z nemovitostí
Praha +420 221 430 111
Farmaceutické
právo
Bratislava +421 232 333 232
[email protected]
Dovolujeme si Vás informovat, že dne 24. srpna 2011 schválila
vláda ČR návrh připravované daňové reformy, která oproti původnímu návrhu obsahuje několik významných změn. Hlavním
cílem reformy je dle jejích navrhovatelů snížení administrativních
nákladů daňových poplatníků a státu, a to zjednodušením daňového systému hlavně v oblasti přímých daní a taky vytvářením
podmínek pro vznik tzv. jednotného inkasního místa.
Níže si Vám dovolujeme uvést přehled nejvýznamnějších změn,
jež přináší tato daňová reforma v oblasti daně z příjmů fyzických
Budapešť +361 336 0443
[email protected]
Ostrava +420 558 272 505
[email protected]
13
Korporační
právo
Bankovnictví
Právo
nemovitostí
Pracovní právo
Farmaceutické
právo
Procesní právo
•
Zrušení konceptu tzv. „superhrubé“ mzdy – reforma předpokládá zrušení institutu tzv. superhrubé mzdy
•
a měla by sjednotit základ daně z příjmů fyzických osob a základů pro účely pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Novým základem by tak
jednotně měla být hrubá mzda. Zaměstnanci by se tedy měli
vrátit k systému platnému do konce roku 2008;
Zvýšení sazby daně z příjmů fyzických osob – sazba daně
z příjmů by měla být v případě fyzických osob zvýšena ze současných 15 % na 19 %. Nicméně, dle vyjádření předkladatelů
návrhu daňové reformy by ovšem k výraznému daňovému zatížení fyzických osob v důsledku zvýšení sazby daně nemělo
dojít vzhledem k zrušení institutu tzv. superhrubé mzdy;
•
Změna odpočtu úroků – v případě půjček/úvěrů na bydlení by
v důsledku daňové reformy mělo dojít ke změně možnosti odpočtu úroků ze základu daně poplatníka. Ministerstvo financí
ČR navrhuje snížit výši úhrnné částky úroků, o kterou je možné
snížit základ daně u fyzických osob, a to ze současně platných
maximálních 300.000 korun na 80.000 Kč ročně;
•
Změna daňového režimu stravenek, režijních jízdenek a firemního ubytování – veškeré uvedené zaměstnanecké „benefity“
by již podle nové daňové reformy neměly být na straně zaměstnance předmětem daňového zvýhodnění. Určitou kompenzaci dané úpravy by mělo reprezentovat zavedení daňového bonusu (ve formě slevy na dani) pro zaměstnance ve výši
3.000 korun ročně (250 Kč měsíčně);
•
Změna odvodů u zaměstnavatele v případě pojistného na
sociální zabezpečení a zdravotní pojištění – podle návrhu daňové reformy by odvody na straně zaměstnavatele měly být
realizovány prostřednictvím tzv. daně z úhrnu mezd (a to ve
výši 32,5 %);
•
Změna sazby u pojistného na veřejné zdravotní pojištění
u zaměstnance – sazba pojistného na veřejné zdravotní pojištění by měla bát zvýšena ze současných 4,5 % na úroveň 6,5 %.
Sazba pojistného na důchodové pojištění zůstane zachována
Praha +420 221 430 111
[email protected]
Daně
Co se děje
v PRK
na úrovni 6,5 %;
osob zejména v případě zaměstnanců:
•
Insolvence
Bratislava +421 232 333 232
[email protected]
•
Maximální základy pojistného – v případě pojistného na
důchodové pojištění by na straně zaměstnance měl maximální základ pojistného za kalendářní rok činit 48násobek
průměrné mzdy;
•
Limit pro dary – maximální limit pro odpočet darů ze základu daně z příjmů fyzických osob se změní ze současných
10 % na 15 % ze základu daně;
•
Sleva na poplatníka – sleva na poplatníka by měla zůstat
zachována na úrovni částky 24 840 Kč, ale využít by ji měli
být oprávněni pouze poplatníci, jejichž základ daně ve zdaňovacím období nepřesáhne 48násobek průměrné měsíční
hrubé mzdy;
•
Osvobození využívání rekreačních, zdravotnických, vzdělávacích, sportovních a dalších zařízen, včetně příspěvků na
kulturní pořady a sportovní akce – osvobození tohoto nepeněžního plnění od daně z příjmů by se na straně zaměstnance mělo nově uplatňovat v maximální roční úhrnné výši
10.000 Kč (v současnosti je limit stanoven na 20.000 Kč).
Kromě změn souvisejících zejména s oblastí příjmů ze závislé činnosti lze za významnou považovat také novou úpravu týkající se
osvobození příjmů z prodeje cenných papírů. Novela tak zvyšuje minimální dobu držby cenného papírů ze 6 měsíců na 5 let,
po jejímž uplynutí lze příjem z takového převodu považovat za
osvobozený.
Daňová reforma bude mít svůj dopad i na daň z příjmů právnických osob. Změny, které reforma přináší, jsou následující:
•
Zvýšení limitu pro odpočet darů, kdy je hranice zvýšena stejně jako v případě fyzických osob na 10 %.
•
Od daně z příjmů právnických osob nebudou nadále osvobozena veřejná nezisková ústavní zdravotnická zařízení zřízená podle zvláštního právního předpisu.
•
U investičního, podílového a zahraničního fondu kolektivního investování, založeného v jiném členském státě Evropské Unie, Norsku nebo Islandu, by měla být sazba daně
změněna se současných 5 % na 0 %. Toto snížení by mělo
být aplikováno i v případě penzijního fondu nebo instituce
penzijního pojištění.
•
Zpřísnění možnosti aplikovat osvobození u příjmů z převodu podílu mateřské společnosti v dceřiné společnosti dle
§ 19 odst. 1 písm. ze) a zi). Osvobození nelze uplatnit v případě, že dceřiná nebo mateřská společnost:
•
je od daně z příjmů právnických osob nebo obdobné
daně osvobozena,
•
si může zvolit osvobození nebo obdobnou úlevu od
daně z příjmů právnických osob nebo obdobné daně,
nebo
•
podléhá dani z příjmů právnických osob nebo obdobné dani se sazbou ve výši 0%.
•
Osvobození od daně z příjmů v případě příjmů v podobě
podílu na zisku by mělo být nově vymezeno v rámci samostatného ustanovení, a to v rámci § 19a. Vyplácené příjmy již
nemusí být dle tohoto ustanovení realizovány mezi mateřskou a dceřinou společnosti.
•
Zálohovým obdobím by měl být nově kalendářní měsíc
Budapešť +361 336 0443
[email protected]
Ostrava +420 558 272 505
[email protected]
14
Korporační
právo
Bankovnictví
Právo
nemovitostí
Pracovní právo
Procesní právo
Farmaceutické
právo
Insolvence
Daně
Co se děje
v PRK
(platba zálohy do 20. dne následujícího měsíce), nicméně
zálohy by neplatili poplatníci, jejichž předchozí tvrzená daň
nepřesáhla 200.000 Kč.
•
Část pátá novelizovaného zákona o daních z příjmů následně zavádí ustanovení směřující ke zřízení jednotného inkasního místa, tj. ustanovení týkající se registrační povinnosti
poplatníka daně z příjmů fyzických osob a odvodů z úhrnu
mezd.
Co se děje v PRK
PRK Partners představila nové webové stránky
Od září tohoto roku PRK Partners spustila nové webové stránky.
Doufáme, že jejich struktura, funkcionalita i vzhled pro Vás budou příjemnou novinkou.
Na stránkách naleznete přehled novinek v naší advokátní kanceláři, přehledně rozdělené oblasti praxe, mimo jiné i právní aktualit y aseznam akcí PRK Partners.
Za PRK Partners se veletrhu zúčastnili Mgr. Daniela Musilová, Daniel J. Rosický LL.B., B.A., JUDr. Václav Bílý LL.M., Ph.D., Mgr. Jakub
Lichnovský and Mgr. Roman Pečenka.
Právní aktuality naleznete v menu pod Právními službami a to
na níže uvedeném linku:
http://www.prkpartners.cz/cs/pravni-sluzby/pravni-aktuality/
Expo Real je ideálním místem pro objevení nových a zajímavých
možností, jakož i prostorem k seznámení se s nejnovějšími trendy
v oblasti obchodu s nemovitostmi. PRK Partners se na veletrhu
představila již podruhé jako partner prezentace města Ostravy,
která se Expo Realu účastnila již podesáté.
Info o našich akcích a seminářích pak zde:
http://www.prkpartners.cz/cs/tisk-a-media/akce/
Více na www.prkpartners.com;)
V rámci Media Lounge vystoupil Mgr. Jakub Lichnovský v příspěvku na téma vývoje nemovitostního trhu v Čechách.
PRK Partners na EXPO Real 2011
Těšíme se na setkání s Vámi v příštím roce.
V areálu Nového výstaviště v Mnichově se ve dnech 4. do 6. října 2011 konal veletrh komerčních nemovitostí Expo Real 2011.
Na tomto již čtrnáctém setkání odborníků z oblasti nemovitostí
se letos opět zúčastnila i advokátní kancelář PRK Partners, a to
u stánku číslo C 1.111.
PRK Partners v Bratislavě se přestěhovala
S potěšením oznamujeme, že od pondělí 3. října 2011najdete
Bratislavkou kancelář v nových prostorách na adrese Hurbanovo
námestie 3, Bratislava, 811 06.
Semináře PRK
17. a 18. října 2011 Efektivní vymáhání pohledávek
Agentura Bova pořádá komferenci na výše uvedené téma. Za PRK Partnes Vás tématem provedou Mgr. Robert Němec, LL.M., Doc. JUDr.
Bohumil Havel, Ph.D., Mgr. Jan Jaroš, Mgr. Radka Rutar. S daňovými aspekty Vás seznámí BDO Tax s.r.o. Více informací na webových stránkách www.bova.cz.
19. a 20. října 2011
Profesia.cz - HR Days
Přijďte se zúčastnit jednoho z nějvětších veletrhů HR tematiky v ČR, JUDr. Jaroslav Škubal přednáší na téma Novela zákoníku práce. Nenechte si ujít jedinečnou pracovněprávní poradnu specialistů PRK Partners přímo na místě.
11. a 30. října 2011
Dashöfer - Novela zákoníku práce
Přednášet bude JUDr. Jaroslav Škubal.
29. listopadu až 1. prosince 2011 - 20 let Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Svatomartinská konference
Více info na webových stránkách ÚHOS.
6. a 7. prosince 2011
IIR - Fórum personalistů
Pracovněprávní akce
Pracovněprávní snídaně v roce 2011 v Praze:
15
3. a 10. listopadu 2011
Praha +420 221 430 111
[email protected]
Pracovněprávní snídaně v roce 2011 v Ostravě:
6. listopadu 2011 (termíny jsou orientační)
Bratislava +421 232 333 232
[email protected]
Budapešť +361 336 0443
[email protected]
Ostrava +420 558 272 505
[email protected]
English Summary
Corporate
Supreme Court of the Czech Republic rules on transfer of
ownership interests in companies under sole ownership
Recently, the Supreme Court of the CR once again stirred up the
already troubled waters of corporate law in its Resolution of 29
March 2011, File No. 29 Cdo 282/2010. The agitation was not a
result of the content of the decision itself, but rather because its
has been misunderstood and misinterpreted in legal practice, in
particular by registration courts.
Under this Supreme Court ruling, if the ownership interest
held by one of two shareholders in a limited liability company
devolves upon a company which is not authorized to execute
the shareholder’s powers under the given circumstances, the
remaining shareholder must be viewed as the sole shareholder.
The sole shareholder then decides on matters falling within the
powers of the General Meeting. However, the statutory formal
requirements of such decision (notarial deed) must still be complied with. The sole shareholder may also express his consent in
an ownership interest transfer agreement, provided this agreement is in the form of a notarial deed.
Unfortunately, due to the law’s wording some registration
courts are interpreting it, based on the general grounds of the
judgment,,to apply to all cases involving a transfer of ownership
interest in a company under sole ownership. The interpretation
results from the general wording of the grounds of the decision.
This interpretation is flawed, as the Supreme Court isn’t speaking
of companies under sole ownership in general. Rather, in only
one particular case it has concluded that a shareholder of such
company has the ad hoc status of a sole shareholder. The decision cannot be applied generally to the transfer of shares in
a company with a sole owner. A contrary interpretation would
also go against the express wording of § 115, paragraph 3 in fine
of the Commercial Code, under which if a limited liability company has a sole shareholder, the business share is always freely
transferable.
Banking
Amendment to Czech Act on Bonds
A new amendment to the Czech Act on Bonds has been discussed recently at the Government Legislative Council. If passed,
the act will change significantly. According to the bill the Czech
National Bank will no longer approve the terms and conditions
of bonds which are not to be offered to the public or admitted to
trading on a regulated market (i.e., bonds issued as private placements). Another change will allow meetings of bondholders
to be held electronically. The bill allows issuers to issue „bonds“
only if a return of the bond‘s face value is guaranteed – this will
still prevent issuers from issuing CLNs or similar products under
Czech law.
Real Estate
New Bill on Viticulture and Viniculture
Authors: Daniela Musilová, Marie Adamová
The article summarizes changes made by an amendment to the
Act No. 321/2004 Coll. on Viticulture and Viniculture in relation
to consumers and wine growers which entered into force on 1
September 2011.
The amendment implements provisions resulting from directly
applicable European regulations. One of major issues is alteration
of wine categories by adding a new one („land wine“) and cancelling a category of „table wine“. Also, changes to labelling have
been made. From now on, labels shall contain an identification
number of the quality arising out of decision of National Agriculture and Food Inspection Authority.
Further it will be also possible to lower the quality of grades of
certain types of wine and sell them at a lower price without harming the image of the brand.
The amendment also stipulates changes in administrative proceedings related to various declarations of wine growers prescribed
by law.
Acquisition of Czech real estate again open to foreign nationals
English summary: All foreign nationals have been entitled to
acquire real estate property in the Czech Republic since 1 May
2009 or 1 May 2011 (depending on the situation). On 19 July
2011, Act No. 206/2011 Col., which amends Act 219/1995 Col., the
Foreign Exchange Act, became effective. It cancelled Section 17
of the Foreign Exchange Act, which contained restrictive rules on
the acquisition of real estate property, including agricultural land,
in the Czech Republic by foreign nationals. Cancelling Section 17
of the Foreign Exchange Act harmonizes the Czech legal regulation with European law. The Foreign Exchange Act, however, only
governs the acquisition of agricultural land from private entities.
It does not cover state-owned agricultural land which is acquired
by a private entity. This is governed by Act No. 95/1999 Col., on
Conditions for Transfer of Agricultural and Forest Land from the
State to Third Parties, as amended. A proposed amendment to
this Act is currently under discussion in the Chamber of Deputies. The proposed amendment is intended to modify who can
acquire agricultural land from the state. Under the amendment
acquirers would include individuals who are citizens of the Czech
Praha +420 221 430 111
[email protected]
Bratislava +421 232 333 232
[email protected]
Budapešť +361 336 0443
[email protected]
Ostrava +420 558 272 505
[email protected]
16
Republic, EU, EEA and Switzerland. Citizens of states other than
those will still not be entitled to acquire agricultural land from
the state.
News in the restitution field
This article focuses on two amendments of Act No. 229/1991
Coll., on the Arrangement of Ownership Relations Towards Agricultural Land and Other Agricultural Property, as amended. With
effect from 1 July 2012, the first amendment, already published
in the Collection of Laws, intends to shorten many endless disputes by introduction of preclusive term for exercise of allegedly
entitled persons‘ right to claim their ownership right. Absence of
such preclusive term means almost endless extension and wasted expenditures within hundreds of restitution proceedings.
The second amendment, which is now discussed by the Chamber of Deputies, aims to enact in the future a provision reflecting actual judicial decisions (of the Constitutional Court and the
Supreme Court) and containing exceptions from the so called
restitution dot. The restitution dot means a time restriction
upon which the final term for settlement of particular restitution
claims was enacted, in general as of 31 December 2005. Afterwards, certain groups were excluded from the restitution dot
by the Constitutional Court and the Supreme Court, but these
judicial decisions have not been projected in a statutory way yet.
News in the restitution field
This article focuses on two amendments to Act No. 229/1991
Coll., on the Arrangement of Ownership Relations Towards Agricultural Land and Other Agricultural Property, as amended. With
effect from 1 July 2012, the first amendment, already published
in the Collection of Laws, intends to shorten many endless disputes by introducing a preclusive term for persons who allege
entitlement to real estate to claim their ownership right. The lack
of a preclusive term has meant almost endless extensions and
wasted expenditures in hundreds of restitution proceedings.
The second amendment, which is now under discussion in the
Chamber of Deputies, aims to enact a provision that reflects
actual judicial decisions (of the Constitutional Court and the
Supreme Court) and that contains exceptions from the “restitution dot” (restituční tečky) – the deadline by which particular
restitution claims must have been settled –in general through 31
December 2005. Afterwards, both the Constitutional Court and
Supreme Court excluded certain groups from the restitution dot;
if passed these judicial decisions will be reflected in the law.
Labour
Amendment to the Labour Code
In recent weeks, the Chamber of Deputies of the Czech Parliament discussed the amendment to the Labour Code. Its main
contribution should be greater flexibility in employment relationships and increasing motivation of employers for creating
new jobs. The effectiveness of the amendment is expected on 1
January 2012 and brings many significant changes.
The Amendment to Employment Act
The Chamber of Deputies of the Czech Parliament approved the
Amendment to the Employment Act. It should come into effect
on 1 January 2012 and this amendment also brings many significant changes.
17
Act on Specific Health Services
The Chamber of Deputies of the Czech Parliament discussed a
Praha +420 221 430 111
[email protected]
Bratislava +421 232 333 232
[email protected]
new act prepared by the Ministry of Health, which is intended to
be new regulation of labour health care (currently regulated as
work preventive care by the Act on Care and People‘s Health). It
should become effective on 1 March or April 2012.
Amendment to the Commercial Code
The Chamber of Deputies of the Czech Parliament discusses currently an amendment to the Commercial Code which should
enable one person to have two roles in a company, i.e. position
of employee and position of a member of a statutory body. The
amendment should come into effect on 1 January 2012.
Litigation
Act No. 300/2008 Coll., on Electronic Acts and Authorized Conversion of Documents (the „Act“) and its amendment by Act No.
263/2011 (the „Amendment“)
The Act contributes since 2009 to a wider frame of electronization of Czech public administration, introducing into Czech legal
order, among others, the term eBox. The eBox is an electronic
storage facility designated for delivery of documents from public
authorities, for performing acts towards public authorities as well
as for delivery of documents between private persons (natural
persons, entrepreneurs-individuals and legal entities).
The Amendment, effective as from 29 November 2011 resolves
certain issues which have arisen over the past two years of the
Act‘s validity. First novelty of the Amendment is the possibility
for internet service providers to use interface of information system of eBoxes for interconnection with individual users‘ accounts
(e-banking, e-shopping etc.), subject to permission of the Czech
Ministry of the Interior. Such permission is granted for period of 5
years and for yearly fee of CZK 100 (approx. EUR 4) per user to be
paid by the relevant internet service provider.
Another novelty of the Amendment is establishment of an official
„List of eBox Holders“ held by the Czech Ministry of the Interior.
It will thus be possible to find on the Internet the individual eBox
holders.
The last major change which the Amendment has introduced is
the improvement of communication through eBoxes between
private persons (individuals and legal entities). Until present, an
addressee had to actively confirm delivery of a data message to
his eBox. In other words, even if such data message was opened
and read by the addressee, it was not delivered unless expressly
confirmed by the addressee. It is obvious that any „unpleasant“
Budapešť +361 336 0443
[email protected]
Ostrava +420 558 272 505
[email protected]
communication was not confirmed by the addressee, and hence not delivered. The Amendment newly determines that a document supplied to an eBox between private persons shall be
delivered at the moment when the entitled person logs into the
relevant eBox.
Pharmaceutical Law
New Bill on Health Insurance Companies
The Ministry of Healthcare prepared an outline of the new Bill
on Health Insurance Companies. The Bill itself should be drafted
in the first half of 2012, and the new law is expected to become
effective as of 1 January 2013. The aim of the Bill is to newly
regulate the legal form and corporate governance of health
insurance companies, to set out clear conditions for their management and business operations as well as to ensure effective
control over their activities. The Bill will set forth unified rules for
all health insurance companies, including Všeobecná zdravotní
pojišťovna.
Tax
Amendment to Act No. 337/1992 Coll., on Real Estate Tax
An amendment to Act No. 337/1992 Coll., on Real Estate Tax was
adopted. It eliminates the ambiguities in interpretation relating
to the taxation of land with areal building structures (“reinforced
land areas”).
The Amendment introduces a new category of land with respect
to the object of land tax. The new category includes “reinforced
land areas used to carry out business or other related activities”
or “areal building structures without vertical construction”. Conversely, the amendment exempts such areal building structures
from building tax.
Now, such areal building structures will be subject to a land-tax
rate of 1 CZK/1 m2, provided they serve for agricultural basic industry, forestry and water management, or, more precisely, the
tax rate of 5 CZK/1 m2, if they serve for industry, the construction, transport or power sectors, other agricultural production or
other business activities. Before the amendment, some reinforced areas could be subject to a lower land tax rate of 0,20 CZK/1
m2.
The Amendment will likely result in an obligation to file a regular/partial tax return by 31 January 2012.
Government approves tax reform that includes extensive
changes in taxation, social security and health insurance (Parliamentary Press no: 473, Proposed date of effect: 1 January
2013)
On 24 August 2011 the government of the Czech Republic
approved a tax reform proposal which contains certain significant changes compared to the original proposal. According to
its authors the main objective of the reform is to reduce significant administrative costs for taxpayers and civil administration
by simplifying the tax system, especially relating to direct taxes
and also creating conditions for the emergence of a “single collection point”.
Below we present you with an overview of the most important
changes which the tax reform brings to the area of personal income tax, especially in the case of employees:
•
Abolishment of the „super-gross“ wage - the reform would
Praha +420 221 430 111
[email protected]
Bratislava +421 232 333 232
[email protected]
remove the concept of the super-gross wage and would unify the tax bases for personal income tax and social security
and health insurance contributions.
•
A new base would uniformly correspond to the gross wage,
so taxation of employees would return to the system that
was in effect until the end of 2008;
•
Increase in the personal income tax rate - the tax rate for
personal income tax would increase from 15% to 19%. However, according to the tax reform’s authors, by abolishing
the super gross wage the higher tax rate shouldn’t represent
a significant tax increase on individuals;
•
Changes in the deduction of interest - the possibility to deduct interest from the taxpayer‘s tax base would change in
the case of loans / credits for housing. The Ministry of Finance
of the Czech Republic suggests to reduce the total amount
of interest, by which it is possible to reduce the tax base for
individuals. The total amount of deduction would change
from a maximum CZK 300,000 to CZK 80,000 per year;
•
Change of the tax treatment of vouchers, corporate accommodation and other benefits - according to the new tax reform not all employee „benefits“ would be subject of the tax
advantage on the employee’s side. The reform introduces a
partial compensation for employee benefits in a tax bonus
(in the form of a tax credit of CZK 3,000 per year, per employee (CZK 250 per month)];
•
A change on the employer’s side in social insurance and
health insurance contributions - under the draft of the tax
reform, employer contributions would be made by virtue of
“tax from total wages” (in the amount of 32.5%);
•
Change in the rates for health insurance for employees - health insurance contributions would increase from 4.5% to
6.5%. Pension insurance remains at 6.5%;
•
The maximum insurance base - for pension insurance the
maximum base for contributions on the employee’s side
would be 48 times the average wage per calendar year;
•
Limit for donations - the maximum limit for deducting donations from the tax base of personal income tax would
change from 10% to 15% of the tax base;
•
Tax relief for taxpayers - taxpayer relief would remain at CZK
24,840, but only those taxpayers whose tax base does not
exceed the 48 multiples of the average gross wage would
be entitled to it;
•
Exemption of recreational, medical, educational, sports and
other facilities, including contributions on cultural programs
and sports events - a new maximum of CZK 10,000 would be
the tax exempted in case of this non-monetary benefit on
the employee’s side.
Apart from changes related to employees’ personal income tax, a
new regulation related to the exemption of income from the sale
of securities should also be regarded as important. The amendment increases the minimum period for holding securities from 6
months to 5 years. After this period the income from such transfer would be considered as exempt.
The tax reform will impact corporate income taxation as well. The
reform would bring the following changes:
•
Increase of 10% in the limit for deduction of gifts; this is the
same as in the case of individuals;
Budapešť +361 336 0443
[email protected]
Ostrava +420 558 272 505
[email protected]
18
•
Public non- profit institutional health care facilities established under special law will not be exempt from corporate income tax.
•
The tax rates for collective investment, mutual and foreign
funds established in another Member State of the European
Union, Norway or Iceland, would change from 5% to 0%.
This reduction would apply even in the case of pension
funds or institutions of pension scheme.
•
Restriction of the possibility to apply for an exemption of
income from the transfer of shares of a parent company
held in the subsidiaries under Section 19/1/ze and zi of the
Income Tax Act. The exemption cannot be applied if the
subsidiary or parent company:
•
is exempt from corporate income or similar tax,
•
may choose the exemption or similar relief from corporate income or similar tax, or
•
is subject to corporate income or similar tax with a rate
of 0%.
•
Exemption of income tax for income in the form of profit
sharing would be newly defined in the framework of separate provisions, under § 19a. Income being paid out under
this provision would no longer to be necessarily executed
between only parent and subsidiary companies.
The reform establishes the advance payment period as a calendar month (advance payments to be made by the end of 20th
day of the following month), taxpayers whose previously assessed tax did not exceed CZK 200,000 would not have to make
advance payments.
Part Five of the amended Income Tax Act further introduces provisions aimed at establishing a single collection point, i.e. the
19
provisions related to the registration requirements of the taxpayer’s personal income tax and deductions from tax on total wages.
PRK News
PRK Partners představila nové webové stránky
PRK Partners has started a new website. We hope that new
structure, functions and layout will be pleasant change for all
visitors.
Lega updates can be found in Legal Services menu at:
http://www.prkpartners.com/en/legal-services/legal-update
Our new website informs you about our events as well:
http://www.prkpartners.com/en/news-and-information/events/
For more information visit www.prkpartners.com;)
PRK Partners na EXPO Real 2011
From 4 to 6 October 2011, the International Trade Fair for Commercial Property Investment - Expo Real took place at the New
Munich Trade Fair Centre in Munich, Germany. PRK Partners,
attorneys-at-law, presented themselves again at this fourteenth
meeting of real estate professionals at stand number C1.111.
Expo Real is the perfect venue to discover new and exciting
opportunities, or to just keep abreast of the latest developments
in the real estate business. PRK Partners will be there in partnership with the City of Ostrava, which will make its tenth appearance at Expo Real. Partner and real estate specialist Jakub Lichnovský spoke at a presentation on the Czech property market.
We look forward to meeting you next year.
The Bratislava office has moved
We are very pleased to inform you that as of Monday, 3 October
2011, the Bratislava office of PRK Partners can be found at Hurbanovo námestie 3.
Partner and real estate specialist Jakub Lichnovský (first from right) at a presentation on the Czech property market at Expo Real 2011.
Praha +420 221 430 111
[email protected]
Bratislava +421 232 333 232
[email protected]
Budapešť +361 336 0443
[email protected]
Ostrava +420 558 272 505
[email protected]
Praha
Bratislava
Jáchymova 2, 110 00 Praha 1
Česká republika
Tel: +420 221 430 111
Fax: +420 224 235 450
E-mail: [email protected]
Ostrava
Hurbanovo námestie 3,
811 06 Bratislava, Slovensko
Tel: +421 232 333 232
Fax: +421 232 333 222
E-mail: [email protected]
Budapešť
Stodolní 3, 702 00 Ostrava 1
Česká republika
Tel: +420 558 272 505
Fax: +420 596 112 306
E-mail: [email protected]
Fény u 16, 1024 Budapešť
Maďarsko
Tel: +36 1 336 0443
Fax: +36 1 336 0444
E-mail: [email protected]
*Chambers Europe Awards for Excellence 2010
PRK Partners získala prestižní cenu Národní právní firma roku 2010 (National Law Firm of the Year). V rámci The Chambers Europe
Awards for Excellence 2010 tak získala nejvyšší ocenění pro Českou republiku.
PRK Partners was honoured as the best domestic law firm in the Czech Republic by being presented with the Chambers Award of
Excellence. The award is given out by Chambers & Partners, the publishers of the leading legal directories in the world.
*Právnická firma roku 2010 / Law firm of the year 2010
Vítězem soutěže Právnická firma roku 2010 v oblasti „Bankovnictví a finance“, kterou třetím rokem pořádá EPRAVO.CZ pod odbornou
záštitou České advokátní komory, se stala advokátní kancelář PRK Partners.
PRK Partners office is the winner of the Law Firm of the Year 2010 in the category of Banking and Finances, an award distributed by
EPRAVO.CZ under the auspices of the Czech Bar Association.
© PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář – všechna práva
vyhrazena.
Informace obsažené v tomto materiálu nelze považovat za právní
rady, nejsou vyčerpávající a nejsou zamýšleny pro žádné konkrétní
použití. Před aplikací zde obsažených informací nebo rozhodnutím
učiněným na jejich základě doporučujeme vyhledat nezávislou a
odbornou právní konzultaci. Děkujeme Vám za Váš zájem o naše
aktuality a uvítáme Vaše podněty či připomínky na naší emailové
adrese [email protected]
© PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář – All Rights Reserved
The information included in this material is not legal advice, is not
exhaustive and is not intended for any specific application. Before any
use of, or decisions connected with, the information provided herein,
we recommend that you seek independent legal advice. Thank you for
your interest in receiving our legal updates. We look forward to your
comments and suggestions at our e-mail address [email protected]
prkpartners.com.
Pokud budete mít Vy nebo Váš kolega či kolegyně zájem o zasílání právních aktualit prosím kontaktujte Veroniku Mištovou na
e-mailové adrese [email protected] anebo se zaregistrujte na našich webových stránkách. / If you or your
colleague are interested in receiving our legal update, please contact Veronika Mištová at [email protected]
or you can register at our website.
www.prkpartners.com

Podobné dokumenty