Ultrafialové detektory plamene Honeywell - série

Komentáře

Transkript

Ultrafialové detektory plamene Honeywell - série
C7076A/F
Ultrafialový detektor plamene s nastavitelnou citlivostí
Technická dokumentace
POUŽITÍ
UV detektor plamene C7076 je polovodičový detektor s
nastavitelnou citlivostí určený ke snímání záření v
ultrafialové oblasti, které vydávají plameny plynů, olejů
a práškového uhlí. Je určený k vybavení hořáků a
bezpečnostních systémů hlídání plamene, které
vyžadují optimální citlivost a/nebo selektivitu plamene.
Před použitím si pozorně přečtěte návod. Toto
zařízení smí být instalováno pouze podle platných
předpisů.
Tento detektor plamene je k dispozici ve dvou verzích:
provedení (model) C7076A pro použití ve standardních
aplikacích, a provedení C7076F pro použití v
instalacích, které vyžadují nevýbušné provedení
skříně. Tyto detektory plamene jsou určeny pro použití
s:
- R7476* - dynamickým samokontrolním UV
zesilovačem
- R4348 plamenovým relé
- R7886A* - dynamickým samokontrolním UV
zesilovačem
- programátory hořáků série EC7800.
Tyto komponenty představují uzavřený systém hlídání
plamene, obvod samokontroly pro svoji správnou
funkci vyžaduje použití pouze výše zmíněných
komponentů (zesilovače, čidla plamene a
vyhodnocovací jednotky. Nesprávná odezva na
simulovanou ztrátu plamene má za následek
bezpečnostní vypnutí a/nebo poplach (alarm).
* Viz Tabulka 2 - Použitelné zesilovače signálu
plamene.
CZ2R-9021 9801R3-CZ
OBSAH
Popis ........................................................................................................................
3
Vlastnosti .................................................................................................................
3
Specifikace ..............................................................................................................
4
Výkonové charakteristiky .......................................................................................
6
Rozměrový výkres ..................................................................................................
7
Příprava instalace ....................................................................................................
Volba umístění .............................................................................................
Jiné zdroje záření než od plamene ................................................................
Požadavky v případě jednoho hořáku ...........................................................
Zorný úhel ....................................................................................................
Stínicí vlivy (skríning-efekt) ...........................................................................
Požadavky na více hořáků nebo na několik paliv ...........................................
Paralelní čidla plamene .................................................................................
Zálohový systém detekce plamene ................................................................
9
9
9
9
9
10
10
10
10
Montáž .....................................................................................................................
Volba a instalace zorné trubice ....................................................................
Instalace provedení C7076A .......................................................................
Instalace provedení C7076F ........................................................................
Propojení vodiči ..........................................................................................
11
11
11
13
13
Seřízení a kontrola .................................................................................................
Snímání signálu plamene ...........................................................................
Nastavení citlivosti .....................................................................................
Zkouška odezvy zapalovací jiskry ...............................................................
Zkouška snižování příkonu zapalovacího hořáku ........................................
Zajištění zorné trubice nebo otočného čepu ................................................
Seřízení ofukovacího zařízení (pouze u provedení C7076A) ........................
Konečná kontrola ........................................................................................
14
14
14
16
16
16
16
16
Odstraňování závad ................................................................................................
Všeobecně ........................................................................................ .........
Nezbytné zařízení ........................................................................................
Předběžné postupy u provedení C7076A ......................................................
Předběžné postupy u provedení C7076F ......................................................
Postupy odstraňování závad u provedení C7076A a C7076F ........................
17
17
17
17
17
18
Servis .......................................................................................................................
Periodická údržba ........................................................................................
Postupy údržby ............................................................................................
19
19
19
Normy a schválení ..................................................................................................
22
Informace pro objednávku ......................................................................................
23
Náhradní díly a příslušenství ..................................................................................
23
CZ2R-9021 9801R3-CZ
POPIS
Čidla C7076A a C7076F jsou identická, liší se pouze
provedením skříně.
Čidlo C7076A je určeno pro použití ve standardních
instalacích. Skříň z hliníku a oceli plátované kadmiem
splňuje požadavky norem NEMA 4. Je vodotěsná a
prachotěsná, může se použít v místnosti i venku. Ve
skříni je otvor 7/8" pro vstup ohebného vodiče 1/2".
Blok svorkovnice u obou provedení je typu vodičové
svorkovnice s odnímatelnými šrouby (pouze u
provedení C7076A lze použít svorková očka) a je
umístěn na předním oddíle provedení C7076A a v
zadním oddíle provedení C7076F. Zadní oddíl
provedení C7076A (přední oddíl provedení C7076F)
obsahuje zásuvné elektronické šasi včetně trubice UV
čidla, soubor uzávěru, přívodu energie,
polovodičového obvodu, ovládání seřízení citlivosti a
konektor pro měření plamenového proudu. Šasi se
zastrčí do oktalové patice v plášti. Celý soubor
elektroniky čidla se vysune pro kontrolu a lze jej v
provozu rychle vyměnit tak, aby se kritická jednotka
udržela v činnosti. Čidlo C7076 má dvojí nastavení
citlivosti, označené A a B - každé s dynamickým
rozsahem 400:1 - které lze nastavit nezávisle a
zablokovat, aby nedošlo k posunu (driftu)
způsobenému vibracemi, a konektor měřiče signálu
plamene k usnadnění přesného nasměrování.
Výstup UV čidla plamene s vysokou úrovní umožňuje
přenos na velkou vzdálenost bez nutnosti speciálního
propojení vodiči a jeho polovodičový okruh zajišťuje
dlouhou životnost a stálou citlivost v širokém rozsahu
teplot a napětí. Čidlo C7076 zajišťuje přirozenou
(vlastní) přesnost a bezpečnost UV detekce plamene,
dojde-li k překročení podmínek stínění, které snižují
spolehlivost stávajících UV čidel.
Závěs a snadno uvolnitelná západka umožňuje, aby se
čidlo vyňalo a mohla se snadno očistit integrální
křemenná čočka. Systém ofukování prodlužuje dobu
mezi čištěními a umožňuje, aby byla zorná trubice
tlakově oddělená, když je čidlo vyjmuté a otevřené.
Ofukovací zařízení má připojení 1" NPT pro montáž na
zornou trubici a připojení 3/8" pro připojení na zdroj
tlakového vzduchu. Čidlo se montuje na ofukovací
zařízení odnímatelným klavírovým závěsem.
Čidlo C7076F je určeno pro použití v instalacích
vyžadujících nevýbušné provedení skříně. Skříň je v
souladu s klasifikací EExdIIC T6. Více podrobností o
nevýbušném provedení skříně je uvedeno v kapitole
Normy a schválení. Provedení C7076F má připojení 1"
NPT pro montáž na zornou trubici.
Povolená montážní poloha u provedení C7076A i
C7076F - viz str. 9.
VLASTNOSTI
•
•
•
Výjimečná citlivost
Možnost dvoukanálového seřízení
Přizpůsobivost k aplikacím
•
•
•
•
Dynamická bezpečnost se samokontrolou
Polovodičová technologie
Dálková volba citlivosti
Snadný servis
CZ2R-9021 9801R3-CZ
SPECIFIKACE
Provedení
C7076A: Čidlo plamene s nastavitelnou citlivostí ve
standardní skříni
C7076F: Čidlo plamene s nastavitelnou citlivostí ve
skříni v nevýbušném provedení
Čidlo plamene je určeno pro použití
buď s R7476* - dynamickým samokontrolním UV
zesilovačem, a
- R4348 plamenovým relé, nebo
nebo s R7886A* - dynamickým samokontrolním UV
zesilovačem, a
- programátory hořáků série EC7800.
* Viz Tabulka 2 - Použitelné zesilovače signálu
plamene na této straně.
Maximální teplota odsávacího zařízení
107 °C
Rozsahy pracovní teploty okolí
C7076A: -40 až 70 °C
(pro každých 13 °C odsávacího zařízení nad
70 °C se sníží teplota okolí o 1 °C)
C7076F: -40 až 70 °C
Rozsah teplot pro skladování
-51 až 85 °C
Požadavky na profukovací vzduch (pouze C7076A)
Vzduch pro profouknutí: Požadovaný průtok 3,3 ml/s
pro udržení tlakového spádu 102 mm mezi vstupem
odsávacího zařízení a spalovací komorou. Doporučený
průtok vzduchu 14 ml/s.
Vzduch pro tlakové oddělení: Maximální tlak ve
spalovací komoře 34,5 kPa.
Elektrický rozsah - viz tabulka
Tab. 1: Rozsah elektrických veličin
(provedení C7076A a F)
Síťové
napětí (V)
(+10 %, -15
%)
100
110...120
200
1)
220/240
2)
117
*
Frekvence
(Hz)
Napětí
uzávěru *
(V)
50/60
50/60
50/60
50/60
50
100
110
110
110
117
Max. spotřeba
energie**
(W)
VA
7
7
7
7
7
14
14
14
14
14
Napětí na kterém pracuje kmitající clona,
které dodává C7076 pracijící na síťové
napětí.
** Nezahrnuje energii, která se dodává
z ovladače hlídače plamene.
1)
240 Vac pouze pro Velkou Británii (volitelné).
2)
Pro aplikace v Jižní Africe.
Citlivost
Čidlo C7076 je schopno spolehlivě detekovat plamen
zapalovacího hořáku (145 W, G25 při 25 mbar) na
vzdálenost 5 m.
Volba citlivosti
Dálková volba citlivosti:
Vnější spínač spojený vodičem pro volbu nastavení
ovládání citlivosti, buď A nebo B.
Spínač vnějšího voliče:
Musí být dimenzován pro spínání 20 mA při 48 V ss.
Signál plamene
Měřený na svírce měřiče plamenového proudu
Čidlo C7076: 1,4 až 5,5 µA (jmenovitý)
Zesilovač R7476*: 2,5 až 5,5 µA (jmenovitý)
Zesilovač R7886A: 2,5 až 5,5 µA (jmenovitý)
* viz tab. 2
Zesilovač signálu plamene
R7476*- Dynamický samokontrolní UV zesilovač
R7886A - Dynamický samokontrolní UV zesilovač
(nutno objednat zvlášť) * viz tab. 2
Tab. 2. Použitelné zesilovače signálu plamene
Typ
Odezva
Schválení
R7476A 1007
1)
2 až 4 s
FM/UL
R7476A 1015
1)
2 s max.
FM/UL
R7476B 1005
2)
3 s max.
CE
2)
2 s max.
3)
2s/3s
CE
FM/UL/CU
R7476B 1013
R7886A 1001
Ovladač
hořáku
BC7000,
R4140,
R4138,
R4075,
FSP5075
R4348,
R7241
série 7800
1) Může se použít s R7241 a R4348 v aplikacích
neschválených pro CE
2) Může se použít s BC7000, R4140, R4138, R4075 a
FSP5075 v aplikacích neschválených pro CE
3) 2,0 s, použije-li se s evropskými programátory
hořáku série 7800.
3,0 s, použije-li se s programátory hořáku z USA
série 7800 (neschválenými pro CE)
Vzájemná zaměnitelnost
Provedení C7076A a C7076F nejsou navzájem
zaměnitelná s jinými provedeními čidel plamene.
Závěrná frekvence
Jmenovitá frekvence 1,25 Hz přeruší přímou viditelnost
čidla asi 75 krát za minutu a provede samokontrolu.
Jakákoli nesprávná funkce systému čidla plamene má
za následek bezpečnostní vypnutí.
Tlaková odolnost křemenného průzoru
C7076A: 138 kPa max.
C7076F: 500 kPa max.
Rozměry
C7076A: viz obr. 5
C7076F: viz obr. 6
Skříň
C7076A:
Konstrukce: hliník a ocel plátovaná kadmiem
Barva: mořská modř
Přední oddíl obsahuje svorkovnici; zadní oddíl
obsahuje zásuvné elektronické šasi.
CZ2R-9021 9801R3-CZ
C7076F
Splňuje požadavky (na nevýbušné provedení): EEx
Konstrukce: hliníková slitina
Barva: mořská modř
Přední oddíl obsahuje zásuvné elektronické šasi; zadní
oddíl obsahuje svorkovnici.
Krytí
C7076A: Splňuje požadavky norem NEMA 4
(vodotěsnost a prachotěsnost, venku i v budově)
C7076F: IP65 podle DIN 40050
Hmotnost
C7076A: 3,3 kg
C7076F: 6,3 kg
Montáž a orientace
C7076A:
Ofukovací zařízení má připojení NPT 1" pro montáž na
zornou trubici a připojení NPT 3/8" na zdroj vzduchu.
Čidlo se montuje na ofukovací zařízení pomocí
odnímatelných "klavírových" závěsů.
C7076F:
Čidlo má připojení NPT 1" pro montáž na zornou
trubici.
Přípustné montážní polohy provedení C7076A a F - viz
Instalace.
Připojení vodiči
C7076A:
Blok svorkovnice v předním oddílu skříňové vodičové
svorkovnice, odnímatelné šrouby (lze použít
svorkovnicová očka).
Otvory pro vstup kabelu:
Otvor 7/8" ve skříni pro 1/2" ohebný kabel; armatura
musí být vodotěsná, aby splňovala požadavky norem
NEMA 4.
C7076F:
Blok svorkovnice v zadním oddíle skříňové vodičové
svorkovnice.
Otvory pro vstup kabelu:
Dvě mosazné kabelové průchodky Ex klasifikace:
EExdII jsou se skříní standardně dodávány
(viz obr. 1).
Utahovací moment:
- kabelová ucpávka do zadní desky krytu: 20 Nm
- krytka do kabelové ucpávky: 3 Nm
Uzavírací kolík (zátka):
Používá se k uzavření nepoužívaných vstupních
kabelových otvorů. Ex klasifikace: EExdII 1 standardní
dodávaný s čidlem.
Utahovací moment:
kolík (zátka) do zadní desky krytu: 10 Nm
A
B
C
D
E
mosazný distanční kroužek
závit M25x1,5
galvanizovaná těsnící podložka
pouzdro A9 (6-9mm) nebo A12 (9-12mm)
mosazná těsnící matice
Obr.2. Mosazná redukce 1” vnější závit - 1” vnitří
závit
Maximální délka kabelu
1000 m mezi čidlem a zesilovačem.
Zasouvací elektronické šasi
Vyměnitelné za provozu; zástrčky do oktalu ve skříni.
Obsahuje UV snímací trubici, soubor závěru, přívod
elektřiny, polovodičové obvody , ovladače seřízení
citlivosti a měřicí svorku plamenového proudu.
Naklínováno do skříně, aby byla zajištěna správná
orientace.
Rozsah pracovního napětí
UV čidlo C7076A/F uspokojivě funguje v rozsahu 85 %
až 110 % jmenovitého napětí.
Projektovaná životnost
UV snímací trubice: omezená životnost, viz oddíly
Odstraňování závad a Servis.
Použitelné typy paliv
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
karburovaný vodní plyn
uhelný plyn
práškové uhlí
koksárenský plyn
zemní plyn
ropa
rafinérský olejový rafinovaný kalový plyn
acetylén (C2H2)
benzen (C6H6)
butan (C4H10)
amoniak (NH3)
oxid uhelnatý (CO)
etan (C2H6)
etylén (C2H4)
vodík (H2)
vodík s kyslíkem (H2 + O2)
metan (CH4)
propan (C3H8)
JP-4 (tryskové palivo)(HC)
oxid siřičitý (SO2)
chlor (Cl2)
fluor (F2)
Obr.1. Mosazná utěsněná kabelová průchodka u
modelu C7076F
CZ2R-9021 9801R3-CZ
PROVOZNÍ CHARAKTERISTIKY
Obr.3. Odezva UV detektoru v závislosti typu záření (1)
Obr.4. Spektrální odezva UV detektoru (2)
CZ2R-9021 9801R3-CZ
ROZMĚROVÝ VÝKRES
POZNÁMKA:
1
Zajistěte 288 mm volného prostoru pro vyklopení detektoru při čištění čočky nebo při servisu.
Obr. 5. Rozměrový výkres C7076A
CZ2R-9021 9801R3-CZ
Obr. 6. Rozměrový výkres C7076F
CZ2R-9021 9801R3-CZ
PŘÍPRAVA INSTALACE
Správná aplikace čidla plamene je základem bezpečné
a spolehlivé instalace hlídače plamene. Informujte se v
pokynech návodu výrobce hořáku a v pokynech
uvedených zde. Všemi pokyny se pečlivě řiďte.
Volba umístění
Před začátkem skutečné instalace určete nejlepší
umístění pro montáž čidla, které bude založeno na
těchto faktorech:
1. Teplota
Instalujte čidlo plamene tam, kde teplota okolí bude
stále ve specifikovaném rozmezí pracovní teploty okolí.
Proto, aby byla teplota čidla v mezích specifikací,
nesmí u C7076A teplota ofukovače překročit 107 °C.
Překročí-li teplota ofukovače daný teplotní rozsah,
vyžaduje to přívod chladicího - profukovacího vzduchu.
2. Vibrace
Neinstalujte čidlo tam, kde může být vystaven
nadměrným vibracím; zkracuje to životnost
elektronických součástek. Vibrace s velikostí vyšší než
1 g vyžadují pružné uložení čidlo.
3. Orientace
Při montáži čidla se ujistěte, že průzor čidla směřuje
vzhůru. Namontujte čidlo vodorovně nebo maximálně o
90° od horizontály, jak znázorňuje obrázek:
•
•
•
•
•
•
Paprsky gama a zdroje rentgenového záření
Difrakční analyzátory;
Elektronové mikroskopy;
Rentgenové přístroje pro radiografii;
Vakuové spínače pro vysoké napětí;
Kondenzátory pro vysoké napětí;
Radioizotopy.
Není-li to za velmi neobvyklých okolností, nesmí být
žádný z těchto zdrojů, kromě vyzařujících povrchů a
zapalovacích jisker, přítomen ve spalovací komoře
nebo v její blízkosti. Čidlo by mohlo dávat odezvu na
vyzařující povrchy při teplotě nad 1200 °C, jestliže jsou
splněny obě následující podmínky:
1. ovládání citlivosti čidla je nastaveno na maximum
(nebo poblíž);
2. povrch představuje podstatný podíl ze zorného pole
čidla.
Jestliže teplota nebo vyzařující povrch způsobují, že
plamenové relé spíná (v ovladači hlídače plamene),
zaměřte znovu zornou trubici tak, aby byl čidlo namířen
na chladnější plochu nebo snižte citlivost čidla.
Zapalovací jiskry jsou význačným zdrojem UV záření.
Upozornění
Při instalaci čidla se ujistěte, zda nereaguje na
zapalovací jiskru. .
Požadavky v případě jednoho hořáku
Čidlo musí mít nezacloněný výhled na plamen, který
hlídá, a to za všech podmínek plamene. Zahrnuje to i
správný zorný úhel a minimalizaci stínicích vlivů
(skríning-efekt).
Zorný úhel
Prvních 30 procent plamene (kořen) vyzařuje
nejintensivněji UV energii. Nízký zorný úhel umožňuje,
aby čidlo snímalo větší hloubku kořene plamene, čímž
se redukují účinky nerovnoměrností ve vyzařovacím
diagramu plamene. Nejlepší zorný úhel je téměř
rovnoběžný s osou plamene, jak znázorňuje obr. 5.
4. Prostor
Ujistěte se, že je dostatečný prostor k vyjmutí čidla pro
servisní práce (viz obr. 5).
Jiné zdroje záření než od plamene
Příklady jiných zdrojů záření než od plamene, které
mohou ovlivnit detekční systém:
•
•
•
•
•
•
•
Ultrafialové zdroje
Vyzařující povrchy s teplotou nad 1200 °C;
Jiskry ze zapalovacích transformátorů a svařovací
oblouky;
Plynové lasery;
Světelné žárovky;
Halogenové žárovky;
Lampy pro klíčení;
Žhavicí žárovky umístěné blízko vlákna snímací
trubice, s teplotou nad 1200 °C.
POZNÁMKA: Je-li možno, doporučuje se sklonit čidlo
a zornou trubici dolů, aby se zabránilo tvorbě sazí v
trubici nebo na zaměřovacích čočkách.
Ve většině instalací je zapotřebí, aby čidlo reagovalo
na samotný plamen zapalovacího hořáku, potom
společně na plamen zapalovacího i hlavního hořáku a
konečně na samotný plamen hlavního hořáku. Čidlo
musí splňovat všechny požadavky na zaměření, které
přicházejí v úvahu:
1. Samotný zapalovací hořák - nejmenší plamen
zapalovacího hořáku, který lze detekovat, musí být
schopen spolehlivě zapálit hlavní hořák.
2. Zapalovací a hlavní hořák společně - čidlo musí
zaměřit spojení obou plamenů.
3. Samotný hlavní hořák - čidlo musí zaměřit
nejstabilnější část plamene v jeho celém výkonovém
rozsahu.
CZ2R-9021 9801R3-CZ
Obr.5. Zorný úhel
Stínicí vlivy (skríning-efekt)
Kouř, zákal paliva, znečištění a prach jsou činiteli
vytvářejícími masku, která absorbuje UV záření
plamene. Stínící vlivy snižující množství UV záření,
které pronikne do čidla a může způsobit, že se signál
plamene naruší a dojde k vypnutí. Nepříznivé vlivy
skríningu lze minimalizovat správným seřízením
hořáku, zvětšením zorné plochy čidla (zkrácením zorné
trubice a/nebo zvýšením jejího průměru) a optimalizací
citlivosti čidla.
Požadavky na vícehořákové nebo vícepalivové
aplikace
Navíc ke splnění požadavků pro jediný hořák vyžaduje
instalace s více hořáky rozlišení plamenů. Rozlišení
plamenů lze definovat jako takové umístění všech čidel
plamene, aby každý čidlo snímal pouze plameny
vytvářené hořákem, který sleduje.
Požadavky na vícehořákové aplikace
U násobných hořákových systémů nelze každý čidlo
umístit tak, aby jeho zaměření nezachycovalo signál
plamenů jiných hořáků. K této situaci dochází u
frontálně ohřívaných kotlových pecí, které mají více
než jednu řadu hořáků nebo u pecí s protilehlými
hořáky v několika úrovních, kde jsou hořáky umístěny
proti sobě.
Když připravujete takovou instalaci, umístěte každý
čidlo plamene tak, aby měl co nejlepší výhled na kořen
plamene (plamenů), který (které) hlídá, a co nejhorší
výhled na všechny ostatní plameny.
Obr. 6 Kritický problém použití čidla
Obr. 6 znázorňuje kritický problém použití čidla, kdy se
vyžaduje rozlišení plamenů. Rozlišení plamenů provádí
čidlo 1 tím, že snižuje svou citlivost, zatímco
plamenové relé (v ovladači hlídače plamene)
nereaguje na signál plamene 2. Všimněte si, že čidlo 1
je zaměřen na kořen plamene 1, kde je nejintenzivnější
energie UV záření. Ačkoli snímá plamen 2, není
zaměřen na kořen plamene 2. Citlivost čidla 1 je
snížena na takovou úroveň, aby zajistila maximální
citlivost na plamen 1 a necitlivost na plamen 2.
Podobně je čidlo 2 seřízen tak, aby zajišťoval
maximální citlivost na plamen 2 a necitlivost na plamen
1. Jestliže ovládání citlivosti je u čidla nastaveno na
minimum a nelze dosáhnout rozlišení plamenů, vložte
do zorné trubice clonu. Clona správného průměru sníží
UV záření dopadající na čidlo, takže citlivost lze
nastavit tak, aby uskutečnila rozlišení plamenů.
Požadavky na vícepalivové aplikace
Čidla hlídající hořáky, které spalují alternativně více
než jedno palivo, mohou vyžadovat různou úroveň
citlivosti pro každé palivo. Například vyšší citlivost se
vyžaduje pro spolehlivé snímání práškového uhlí nebo
topného oleje č. 2 oproti zemnímu plynu. Spolehlivou
detekci plamene a rozlišení plamenů nelze při
přechodu mezi dvěma palivy dodržet současně (bez
změny nastavení citlivosti).
C7076 má dvě integrální nastavení citlivosti, která lze
volit dálkově a automaticky. Tato dvě nastavení
citlivosti lze zvolit pomocí spínače voliče paliva (viz
dálková volba paliva v sekci instalace). Nastavení
citlivosti by se mělo provádět pro obě paliva tak, jak
popisuje sekce o požadavcích na více hořáků, za
použití jedné sady nastavení pro každé palivo.
Paralelní spojení detektorů plamene
Čidla C7076 lze paralelně napojit na stejný zesilovač
signálu plamene a přesto nezávisle zajistit nastavení
citlivosti. Tato schopnost je zvláště užitečná u aplikací
s více hořáky a palivy.
Posunující se tvary plamene, které se obecně vyskytují
u hořáků s širokým rozsahem možnosti snižování,
většinou vyžaduje paralelní čidla, aby se prokázal
plamen při nejnižší i nejvyšší velikosti plamene. V
tomto případě jeden čidlo hlídá zapalovací (přerušený)
hořák a oba čidla hlídají plamen hlavního hořáku.
Během "činné" periody hlavního hořáku je kterékoli z
čidel schopno udržet systém v činnosti. A navíc, aby se
zajistila spolehlivější detekce plamene, umožňují
paralelní čidla údržbu během činnosti hořáku. Každý
čidlo lze postupně vyjmout, aniž by bylo nutno
zhasnout hlídaný hořák. Avšak selhání simulující
plamen, ke kterému může dojít v zesilovači signálu
plamene nebo v některém z čidel, způsobí vypnutí.
Zálohovaný systém detekce plamene
Dva detektory C7076 napojené na dva zesilovače
signálu paralelně spojené vodiči představují
zálohovaný systém detekce plamene. Toto paralelní
spojení detektorů plamene zvyšuje spolehlivost celého
systému a doporučuje se tedy pro kritické aplikace
hořáků. Kolísání plamene, ztráta signálu plamene nebo
selhání simulující plamen, k němuž dojde v kterémkoli
detekčním subsystému, vyvolá alarm (poplach, ne
vypnutí hořáku), který umožňuje následné nápravné
opatření tak, aby se předešlo vypnutí hořáku.
CZ2R-9021 9801R3-CZ
MONTÁŽ
POZOR
1. Instalační technik musí být vyškolený, zkušený servisní
pracovník ovladačů hlídačů plamene.
2. Před zahájením instalace odpojte síťový přívod, aby
nedošlo k úrazu elektřinou a poškození zařízení.
3. Všechna propojení vodiči musí být v souladu s
aplikovatelnými místními zákony, nařízeními a předpisy
pro elektrické spotřebiče.
4. Napětí a kmitočet elektrické sítě, k níž je čidlo připojen,
musí souhlasit s hodnotami vyznačenými na čidle.
5. Je-li zdroj vzduchu napojen na ofukovací zařízení
provedení C7076A, musí být jeho tlak stejný nebo
vyšší než tlak, požadovaný pro tlakové oddělení čidla
od spalovací komory.
6. U instalací s několika hořáky musí každý čidlo snímat
signál pouze od plamene (plamenů) vytvářeného
hořákem, který sleduje.
7. Nepřipojujte více než dva čidla paralelně k jedinému
R7476* nebo R7886 - Dynamickému samokontrolnímu
UV zesilovači.
8. Po zkompletování instalace proveďte všechna
požadovaná seřízení a kontrolní zkoušky.
* Viz Tabulka 2. Použitelné zesilovače signálu
plamene.
Volba a instalace zorné trubice
Poté, co jste stanovili přibližné umístění a zorný úhel,
zvolte zornou trubici. Pro zajištění spolehlivého
snímání plamene se doporučuje černá ocelová trubice.
Nerezová ocel a galvanizované trubky mají lesklý
povrch, který velmi dobře přenáší UV záření. Avšak
jejich schopnost přenosu UV se zhorší, když jejich
lesklý povrch stárnutím nebo znečištěním zmatní a
detekce plamene se stane časem méně spolehlivou.
Ofukovací zařízení na čelní desce provedení C7076A
a přední krycí desce provedení C7076F jsou obě
připevněna k trubici se závitem 1" NPT. Aby se
dosáhlo spolehlivé činnosti, může být zapotřebí širší
trubice; jakýkoli průměr odlišný od 1" vyžaduje spojení
reduktorem (viz obr. 8). Geometrie zorné trubice
ovlivňuje schopnost čidla. Je-li signál plamene příliš
slabý, zmenšete délku nebo zvětšete průměr trubice,
aby se zvětšilo zorné pole čidla. Jestliže se vyžaduje
zorná trubice delší než asi 30 cm, použijte trubici
průměru 2" s reduktorem umístěnou co možná nejblíže
k čidla.
Pro zornou trubici vyřízněte otvor patřičného průměru
do čela nebo okružního větrovodu hořáku na zvoleném
místě. Otvor by měl mít průměr alespoň 2", aby
umožňoval nastavení zorného úhlu.
Plamen musí být snímán přímo, bez dalších překážek.
Uřízněte trubici na požadovanou délku. Zašroubujte
jeden konec trubice tak, aby vyhovoval součástce, s
níž má být smontován; např. ofukovači na čelní desce
provedení C7076A (viz obr. 7, 8, 9 nebo13, podle
vhodnosti). Vsuňte druhý konec trubice do montážního
otvoru, srovnejte ji na požadovaný zorný úhel a v této
poloze ji svařením stehujte.
POZN.: Když na začátku montujete zornou trubici,
přistehujte ji svařením na místo tak, aby to umožňovalo
další zaměřovací seřízení. Ujistěte se, že stehovací
svár unese hmotnost instalovaného čidla.
POZN.: Při instalaci provedení C7076A se doporučuje
montáž s otočným čepem Honeywell 118367A, aby se
umožnilo správné zaměření plamene. Instalační
pokyny - viz 60-0361.
Instalace provedení C7076A
Montáž ofukovacího zařízení
Ofukovač na čelní desce provedení C7076A se
našroubuje přímo na trubku se závitem 1" NPT (viz
obr. 7). Pro utažení ofukovače na trubku použijte
srpovitý montážní klíč. Alternativní montážní metody a
další informace - viz obr. 8 nebo 9.
Obr. 7 Přímá montáž
Obr. 8 Použití redukce u širších trubek
Obr. 9 Použití montáže s otočným čepem
CZ2R-9021 9801R3-CZ
Montáž čidla
Namontujte čidlo na čelní desku tak, že umístíte čidlo
na jeho závěs a vsunete čep závěsu. Instalujte k čidla
instalační hadici 1/2" takto:
1. Povolte 4 příchytné šrouby v čelní krycí desce (se
zaměřovacími čočkami) a sejměte desku.
2. Instalujte kabelovou ucpávku. Abyste vyhověli normám
NEMA 4, použijte vodotěsnou instalační trubku a
vodotěsnou kabelovou ucpávku (jako např. Appleton
ST50 kapalinotěsný konektor s neoprenovým Okroužkem STG-50 a ocelovou těsnicí vložkou).
Tab. 3 - Použitelné kabelové ucpávky
Výrobce
Číslo spojky
Číslo O-kroužku
TaB
5232
5262
Efcor
11-50
LTG-1
Raco
3402
2452
Steel City
LT-101
LR-531
Crouse Hines
LT-50
SG-1
Připojení přívodu vzduchu (volba)
Použijte hadicové přívodní potrubí, které umožní
změnu polohy zorné trubice do doby, kdy dojde k
ověření trvalé polohy čidla.
Vstup vzduchu do ofukovače je možno opatřit
zástrčkou, nechat otevřený nebo napojit na zdroj
čistého vzduchu (prostého vlhkosti a oleje). Použijete-li
vzduch z ofukovače, použijte konektor 3/8" NPT (viz
obr. 9). Ofukovací zařízení umožní, aby vzduch proudil
zornou trubicí do spalovací komory proto, aby zornou
trubici chladil, čistil a tlakově oddělil. Proud vzduchu
vylučuje nutnost častého čištění čoček. Viz obr. 10 požadavky na profukovací vzduch.
Tlakové oddělení zorné trubice zabrání horkým plynům
unikat z přetlakové spalovací komory, když čidlo visí v
otevřeném stavu při údržbě na závěsu. Minimální
vstupní tlak nebo průtok vzduchu vyžadovaný pro
tlakové oddělení zorné trubice proti přetlaku ve
spalovací komoře - viz obr. 11.
Obr. 12 znázorňuje metodu dodávky stálého průtoku
vzduchu pro profukování zorné trubice a zároveň
zajištění dostatečného tlaku pro tlakové oddělení zorné
trubice v případě potřeby.
Obr. 10 Požadavky na profukovací vzduch
Obr. 11 - Minimální vstupní tlak nebo průtok
vzduchu vyžadovaný pro tlakové oddělení zorné
trubice
Obr. 12 - Konstantní dodávka vzduchu pro
provětrání zorné trubice
Poznámky k obr. 12:
1 - Je stejný nebo vyšší než tlak potřebný pro tlakové
oddělení zorné trubice od přetlakové spalovací
komory.
2 - Otevírá se pouze při údržbě čidla.
3 - Seřídí se tak, aby zajišťoval dostatečný průtok
vzduchu pro chlazení ofukovače a udržování zorné
trubice v čistém stavu; po seřízení se sejme ovládací
rukojeť (kolečko).
CZ2R-9021 9801R3-CZ
Instalace provedení C7076F
DŮLEŽITÉ
Nakonzervujte každé závitové spojení (kov na kov)
detektoru netvrdnoucí vazelínou, aby se zabránilo
korozi.
Montáž čidla
Přední krycí deska u provedení C7076F je
přišroubována přímo na trubku se závitem 1" NPT (viz
obr. 13). Přišroubujte čidlo na trubku; přitáhněte ji
rukou a ujistěte se, že zorné okénko čidla směřuje
vzhůru. Zablokujte tuto polohu čidla blokovacím
šroubem se zářezem v hlavě umístěným na vrcholu
závitu 1".
1 Fáze (L) 230/110/100* Vac
2 Nulový vodič (N)
3 SHTR (shutter - clonka), 110/100* Vac
4 SHTR (shutter - clonka), 110/100* Vac
5 Zemnící vodič (G)
6 Plamen (F)
7 SNS - nastavení citlivosti
8 Fáze (L) 240V** Vac
* závislé na objednacím čísle
** pouze pro modely 220/240 Vac
Obr. 15 - Propojení vodiči u C7076F
Obr. 13 - Provedení C7076F; přímá montáž
Propojení vodiči (provedení C7076A a F)
Typ vodiče
Všechna propojení vodiči musí být v souladu s
místními zákony, nařízeními a předpisy pro elektrické
spotřebiče.
Při propojování vodiči provedení C7076A nebo
C7076F nemusíte brát v úvahu podélné stínění
přívodního vodiče, oddělené instalační trubky nebo jiné
speciální požadavky.
Schéma propojení vodiči
Viz schválené schéma systému propojení vodiči dále.
1 Fáze (L) 230/110/100* Vac
2 Nulový vodič (N)
3 SHTR (shutter - clonka), 110/100* Vac
4 SHTR (shutter - clonka), 110/100* Vac
5 Zemnící vodič (G)
6 Plamen (F)
7 SNS - nastavení citlivosti
8 Fáze (L) 240V** Vac
* závislé na objednacím čísle
** pouze pro modely 220/240 Vac
Obr. 14 - Propojení vodiči u C7076A
Dálková volba citlivosti
U systémů se spalováním více než jednoho paliva, z
nichž každé má rozdílnou emisi UV záření nebo jejichž
tvar plamene se mění s příkonem, je provedeno dvojí
nastavení citlivosti. Pro výběr mezi dvěma nastaveními
citlivosti je zapotřebí vnější volicí spínač (SPST) (viz
oddíl Nastavení citlivosti a Seřízení a kontrola). S
vnějším spínačem v poloze otevřeno určí citlivost čidla
nastavení ovladače citlivosti A; je-li spínač v poloze
zavřeno, určí citlivost nastavení ovladače citlivosti B.
Při automatické volbě citlivosti lze spínač vestavět do
spínače volby paliva nebo spínače příkonu hořáku.
Paralelní propojení čidel
Dva čidla plamene C7076A nebo C7076F se stejným
jmenovitým napětím lze propojit paralelně k téže
svorkovnici. Aby nedošlo k překročení rozsahu řídicího
obvodu závěru, nepropojujte paralelně více než dva
čidla.
Provedení propojení
1. Zajistí se přístup k bloku svorkovnice čidla takto:
a) U C7076A se vyjme čidlo z čelní desky. Uvolní se dva
příchytné šrouby, které zajišťují krycí desku (se
zvětšovacími čočkami) k čidla a sejme se deska, aby
se umožnil přístup k bloku svorkovnice čidla.
b) U C7076F se uvolní 2 šestihranné pojistné matice
skříně a 4 šestihranné pojistné matice ucpávky, která
přidržuje zadní krycí desku čidla. Ucpávkou se otočí
proti směru hodinových ručiček a přitom se ujistíme, že
zadní krycí deska s kabelovými ucpávkami zůstala na
místě, aby byl umožněn přístup k bloku svorkovnice
čidla.
2. Vodiče se protáhnou od ovladače hlídače plamene přes
kabelové ucpávky k čidlům C7076A nebo C7076F.
3. Každý vodič se připojí k příslušné svorce na svorkovnici
(viz obr. 14 nebo obr. 15, podle případu).
4. Znovu se smontuje čidlo tak, že se provedou kroky 1a)
nebo 1b), podle případu, v opačném pořadí.
CZ2R-9021 9801R3-CZ
SEŘÍZENÍ A KONTROLA
POZOR
Před prvním zapálením hořáku prostudujte pokyny
výrobce hořáku/kotle a pořadí operací řídícího
systému hořáku.
Snímání signálu plamene
Konečná poloha nasměrování C7076A nebo C7076F
se dá nejsnáze určit pomocí zkušebního měřidla
Honeywell W136A nebo jiného použitelného zařízení
napojeného na konektor měřiče PLAMENOVÉHO
PROUDU na zásuvném elektronickém šasi (viz obr.
17). Tento výstup je nezpracovaný plamenový signál z
čidla a slouží jako diagnostická pomůcka. Údaje
sejmuté z čidla usnadní instalaci čidla do polohy
nejlepší viditelnosti bodovým vyznačením oblasti
největší intenzity UV záření pro daný plamen.
Obr. 16 znázorňuje vztah mezi údaji čidla a zesilovače.
K saturaci čidla (bod, v němž zvýšení intenzity UV
záření nedává znatelné zvýšení síly plamenového
signálu ) dochází v bodě A.
B představuje bod, kdy je saturován zesilovač, zatímco
minimální UV intenzita vyžadovaná pro činnost
systému je v bodě C.
Seřízení citlivosti
Všeobecné poznámky
1. Požaduje-li se, aby jediný čidlo hlídal plamen jak
zapalovacího tak hlavního hořáku, ověřte jednotlivě
plamenový signál každého plamene.
2. Ujistěte se, že obdržíte minimálně přijatelný
stabilní plamenový signál (1,4 µA u čidla nebo
2,5µA u zesilovače) v celém průběhu výkonového
rozsahu hořáku.
3. Paralelní čidla mohou být zapotřebí tehdy, když
jediný zorný úhel nezajistí správný plamenový
signál od zapalovacího i hlavního hořáku v celém
průběhu rozsahu výkonu hořáku.
Obr. 17 - Seřízení citlivosti
Obr. 16 - Vztah mezi údaji čidla a zesilovače.
Lineární průběh křivky výstupu z čidla ukazuje, že
jednotkový vzrůst UV intenzity je doprovázen
odpovídajícím zvýšením síly plamenového signálu.
Tyto podmínky usnadňují bodové vyznačení polohy s
nejintenzivnějším UV zářením plamene. Tím se získá
poloha optimálního plamenového signálu s čidlem,
nejvyšší UV signál a tedy nejspolehlivější údaje.
Minimální přijatelné snímané údaje stabilního
plamenového signálu jsou:
čidla plamene C7076A a C7076F: 1,4 µA
zesilovač plamenového signálu R7476*
2,5µA
zesilovač plamenového signálu R7886*
2,5µA
* viz Tab. 2 - Aplikovatelné zesilovače plamenového
signálu na str. 5
Systém s jediným hořákem používající provedení
C7076A
1. Uvolněte 4 pojistné příchytné šrouby na zadní krycí
desce C7076A a sejměte desku.
2. Nastavte regulátor citlivosti A na maximální citlivost
a) Jestliže je použita možnost dálkové volby
citlivosti, ujistěte se, že spínač vnějšího
voliče je
otevřen pro seřízení regulátoru A.
b) Odšroubujte pojistnou matici seřizovacího
bodu na regulátoru citlivosti A.
c) Otočte regulátorem ve směru hodinových
ručiček do polohy MAX.
d) Přitáhněte zase pojistnou matici o 1/4
závitu na "ruční utažení" (neutahovat příliš).
3. Odečtěte plamenový signál v mikroampérech na
svírce PLAMENOVÉHO PROUDU.
a) Použijte zkušební měřič Honeywell W136A
se spínačem voliče v poloze SPL nebo
použijte
mikroampérmetr s rozsahem 0 až 25µA s bočníkem s
kondenzátorem 50µF.
b) Je zapotřebí konektorová zástrčka 117053
pro měřič (dodávaná s W136A nebo ji lze
objednat
zvlášť). Spojte její červený plochý konec s červeným
(+)vodičem měřiče a její černý plochý konec s
černým (-) vodičem měřiče.
CZ2R-9021 9801R3-CZ
c) Vsuňte zástrčku do konektoru měřiče
PLAMENOVÉHO PROUDU a nechejte měřič po
několik sekund, aby se ustálil odečet.
d) Odečtěte střední hodnotu ustáleného proudu a neberte
v úvahu špičkové hodnoty, vzniklé v důsledku činnosti
bočníku.
4. Optimalizujte plamenový signál.
c) Pozorujte čidlo, když měníte náměrnou čidla.
1. Natočte čidlo, je-li namontováno na
otočný čep Honeywell 118367 A, nebo
2. Nastavte úhel anebo polohu zorné
trubice (která byla pouze bodově přistehována, jak
zněl dřívější pokyn).
b) Zkuste několik zorných úhlů, až dostanete nejvyšší a
nejstálejší možný údaj měřidla
(je-li nižší než 1,4
µA, informujte se v oddíle Odstraňování závad).
c) Opakujte krok b) pro plamen zapalovacího i hlavního
hořáku. Nezanedbejte signál hlavního hořáku, abyste
dostali nepotřebně vysoký signál zapalovacího
plamene.
5. Opakujte kroky 2 a 3 s regulátorem citlivosti B, je-li
použit. Přesvědčete se, zda je spínač vnějšího voliče
při seřizování regulátoru B sepnutý.
6. Zajistěte otočnou montáž (je-li použita) nebo bodově
přistehujte zornou trubici. Nepřivařujte zornou trubici
na trvalo na její místo, dokud jste neukončili zkoušky
správné polohy jiskry a rozsahu příkonu zapalovacího
hořáku (viz dále).
7. Vyjměte zástrčku z konektoru měřiče PLAMENOVÉHO
PROUDU.
8. Vraťte na místo zadní krycí desku a upevněte ji
bezpečně 4 šrouby.
Systém s několika hořáky používající provedení
C7076A (Rozlišení plamenů)
1. Proveďte úplné kroky 1 až 8 pro "Systém s jediným
hořákem" uvedené výše, a to s každým hořákem.
2. S regulátory citlivosti A nastavenými na polohu MAX a
se všemi hořáky hořícími na maximální příkon si zvolte
jeden hořák a proveďte následující kroky:
a) Vypněte zvolený hořák a potom zaznamenejte údaj
plamenového signálu.
b) Odšroubujte pojistnou matici na regulátoru citlivosti A.
c) Postupně snižte citlivost otáčením regulátorem A proti
směru hodinových ručiček, až plamenové relé (v
regulátoru hlídače plamene) odpadne.
d) Znovu zapalte hořák a zaznamenejte údaj
plamenového signálu. Rozdíl mezi novým údajem a
původním v kroku 2a) představuje stupeň rozlišení
plamene.
e) Opakujte postup "činnost - vypnutí - snížení" (kroky 2a)
až d)), až dosáhnete optimálního nastavení.
f) Přišroubujte "rukou" pojistnou matici u regulátory
citlivosti čidla A - potom utáhněte ještě o 1/4 závitu,
avšak neutahujte příliš.
POZN.: Jestliže regulátor citlivosti čidla je snížen na
MIN. polohu a nelze dosáhnout rozlišení plamene,
vložte do zorné trubice clonu. Clona správného
průměru sníží UV záření dopadající na čidlo, takže lze
citlivost seřídit tak, aby bylo možné rozlišení plamene.
3. Opakujte krok 2 s regulátorem citlivosti A pro každý
hořák.
4. Opakujte krok 2 s regulátorem citlivosti B (je-li použit)
pro každý hořák. Ověřte, zda regulátory citlivosti A a B
každého čidla jsou správně opatřeny ukazatelem
systému voliče paliva, spínačem příkonu, atd.
Systém s více palivy
U systému s více palivy se použije jeden regulátor
citlivosti pro každý typ paliva. Provede se krok 2 a 3
výše pro každý typ paliva.
Systém s jediným hořákem používající provedení
C7076 F
POZOR
Přesvědčete se před vystavením vnitřku čidla
atmosféře, že v okolním prostředí čidla C7076F se
nevyskytují žádné výbušné nebo nebezpečné
podmínky, chcete-li provádět následující postup
seřízení:
1. Odšroubujte 2 šestihranné pojistné matice skříně a 4
šestihranné pojistné matice ucpávky, které zajišťují
zadní krycí desku čidla. Otočte ucpávkou proti směru
hodinových ručiček a přitom se přesvědčete, zda zadní
krycí deska s kabelovými ucpávkami zůstala na místě,
aby byl přístup ke svorkovnici čidla.
2. Seřiďte regulátor citlivosti A na maximální citlivost.
Seřiďte regulátor citlivosti A na maximální citlivost.
a) Je li použit prvek dálkové volby citlivosti,
přesvědčete se, zda je vnější spínač voliče vypnutý při
seřízení regulátoru A.
b) Otočte regulátor citlivosti A do polohy MAX.
3. Odečtěte plamenový signál v µA na konektoru
PLAMENOVÉHO PROUDU.
a) Použijte zkušební měřič Honeywell W136A se
spínačem voliče v poloze SPL nebo
lze použít
mikroampérmetr s rozsahem 0 až 25µA stř, s
bočníkem s kondenzátorem 50µF.
b) Je zapotřebí konektorová zástrčka 117053 pro měřič
(dodávaná s W136A nebo ji lze objednat zvlášť).
Spojte její červený plochý konec s červeným
(+)vodičem měřiče a její černý plochý konec s černým
(-) vodičem měřiče.
c) Vsuňte zástrčku do konektoru měřiče
PLAMENOVÉHO PROUDU a nechejte měřič po
několik sekund, aby se ustálil odečet.
d) Odečtěte střední hodnotu ustáleného proudu a neberte
v úvahu špičkové hodnoty, vzniklé v důsledku činnosti
bočníku.
CZ2R-9021 9801R3-CZ
4. Optimalizujte plamenový signál.
a) Pozorujte čidlo, když měníte zaměření čidla. Seřiďte
úhel nebo polohu zorné trubice (která byla pouze
bodově přistehována, jak zněla dřívější instrukce).
b) Zkuste několik zorných úhlů, až dostanete nejvyšší a
c)
5.
6.
7.
8.
nejstálejší možný údaj měřidla (je-li nižší než 1,4 µA,
informujte se v oddíle Odstraňování závad).
Opakujte krok b) pro plamen zapalovacího i hlavního
hořáku. Nezanedbejte signál hlavního hořáku, abyste
dostali nepotřebně vysoký signál zapalovacího
plamene.
Opakujte kroky 2 a 3 s regulátorem citlivosti B, je-li
použit. Přesvědčete se, zda je spínač vnějšího voliče
při seřizování regulátoru B sepnutý.
Zajistěte otočnou montáž (je-li použita) nebo bodově
přistehujte zornou trubici. Nepřivařujte zornou trubici
na trvalo na její místo, dokud jste neukončili zkoušky
správné polohy jiskry a rozsahu příkonu zapalovacího
hořáku (viz dále).
Vyjměte zástrčku z konektoru měřiče PLAMENOVÉHO
PROUDU.
Smontujte znovu čidlo tak, že provedete krok 1 výše v
opačném pořadí.
Obr. 18 - Sejmutá zadní krycí deska C7076F
Systém s několika hořáky používající provedení
C7076F (Rozlišení plamenů)
1. Proveďte úplné kroky 1 až 8 pro "Systém s jediným
hořákem používající provedení C7076F" uvedené
výše, a to s každým hořákem.
2. Se všemi regulátory citlivosti A nastavenými na polohu
MAX a se všemi hořáky hořícími na maximální příkon
si zvolte jeden hořák a proveďte následující kroky:
a) Vypněte zvolený hořák a potom zaznamenejte údaj
plamenového signálu.
b) Postupně snižte citlivost otáčením regulátorem A
proti směru hodinových ručiček, až plamenové relé (v
regulátoru hlídače plamene) odpadne.
c) Znovu zapalte hořák a zaznamenejte údaj
plamenového signálu. Rozdíl mezi novým údajem a
původním v kroku a) představuje stupeň rozlišení
plamene.
d) Opakujte postup "činnost - vypnutí - snížení" (kroky
2a) až d)), až dosáhnete optimálního nastavení.
POZNÁMKA.: Jestliže regulátor citlivosti čidla je snížen
na MIN. polohu a nelze dosáhnout rozlišení plamene,
vložte do zorné trubice clonu. Clona správného
průměru sníží UV záření dopadající na čidlo, takže lze
citlivost seřídit tak, aby bylo možné rozlišení plamene.
3. Opakujte krok 2 s regulátorem citlivosti A pro každý
hořák.
4. Opakujte krok 2 s regulátorem citlivosti B (je-li použit)
pro každý hořák. Ověřte, zda regulátory citlivosti A a B
každého čidla jsou správně opatřeny ukazatelem
systému voliče paliva, spínačem příkonu, atd.
Systém s více palivy
U systému s více palivy se použije jeden regulátor
citlivosti pro každé palivo. Provede se krok 2 a 3
výše pro každé palivo.
Zkouška odezvy zapalovací jiskry
Zkouška odezvy zapalovací jiskry se musí provést u
všech čidel pro zajištění toho, že jiskra zapalovače
nenabudí plamenové relé v ovladači hlídače plamene.
Zkouška se provádí tak, že
se ručně uzavřou
všechny ventily paliva, zapne se systém a pozoruje se
plamenové relé, když nastane zapalování. Jestliže
plamenové relé vtáhne, musí se změnit poloha čidla,
aby se vyloučila odezva na zapalovací jiskru.
Zkouška snižování příkonu zapalovacího hořáku
Zkouška snižování příkonu zapalovacího hořáku se
musí provést u všech aplikací, u nichž musí čidlo
prokázat zapalovací hořák v činnosti, dříve než lze
otevřít hlavní palivový ventil. Tato zkouška prokáže, že
i nejmenší plamen zapalovacího hořáku, který může
udržet plamenové relé (v ovladači hlídače plamene),
je také schopen bezpečně zapálit hlavní hořák.
Zkouška se skládá ze zavření hlavního ventilu, snížení
plamene zapalovacího hořáku, až je právě ještě
schopen udržet plamenové relé a potom otevření
hlavního palivového ventilu, aby se ověřilo bezpečné
zapálení hlavního hořáku.
Zajištění zorné trubice nebo otočného čepu
Když je plamenový signál přijatelný a všechna seřízení
byla provedena, odstraňte čidlo a zajistěte zornou
trubici (nebo otočný čep):
Přivařte zornou trubici v její konečné poloze
nebo
svařením přistehujte kuličku čepu na místě v jejím
uložení, používáte-li otočný čep Honeywell 118336A.
Potom znovu instalujte čidlo.
Seřízení ofukovacího zařízení (pouze u C7076A)
Proveďte konečná propojení a seřízení volitelného
přívodu vzduchu (je-li použit). Informace jsou v
odstavci s názvem "Připojení přívodu vzduchu".
Konečná kontrola
Před uvedením hořáku (hořáků) do provozu,
zkontrolujte instalaci za použití postupů v oddíle
Kontrola v Pokynech pro příslušný ovladač hlídače
plamene. Po ukončení kontroly nechejte projít hořák
(hořáky) alespoň pěti úplnými cykly pro ověření
správné činnosti.
CZ2R-9021 9801R3-CZ
ODSTRAŇOVÁNI ZÁVAD
POZOR
1. Při odstraňování závad čidla buďte nanejvýš pečliví, jeli síťový přívod zapojen, je na některých svorkovnicích
síťové napětí.
2. Před vyjmutím nebo instalací zasunovacího
elektronického šasi čidla vypněte hlavní spínač.
Všeobecně
Nemůžete-li dostat uspokojivý plamenový signál při
seřizování citlivosti, informujte se v postupech
odstraňování závad, které následují. Jestliže narazíte
na jiné problémy v systému, informujte se v oddíle
Odstraňování závad v instrukčním listě pro příslušný
ovladač hlídače plamene. Po ukončení odstraňování
závady se přesvědčete, zda jste provedli postupy
Seřízení a Kontrola dříve specifikované pro čidlo.
POZN.: Pokyny pro výměnu optických čoček, snímací
trubice, souboru cívky a závěru a zásuvného
elektronického šasi jsou uvedeny v oddíle Servis.
Před provedením výměny optických čoček se
přesvědčete, zda máte správnou součástku
(zkontrolujte její číslo součástky a rozsah napětí).
Požadované vybavení
1. Voltmetr (Honeywell W136A nebo ekvivalentní) se
stupnicí 0 až 300 V stř.
2. Mikroampérmetr (Honeywell W 136 A nebo
ekvivalentní) s rozsahem 0 až 25 µA s útlumem SPL.
3. Měřicí konektorová zástrčka č. součástky 117053 nebo
ekvivalentní (vyžadovaná pro stejné měřiče)
4. Náhradní díly - viz oddíly Náhradní díly a Příslušenství.
Předběžné postupy u provedení C7076A
POZOR
Je-li ve spalovací komoře přetlak, přesvědčete se, zda
vstupní tlak ofukovače se rovná nebo je vyšší než tlak
vyžadovaný pro tlakové oddělení zorné trubice, jak je
uvedeno v obr. 11 výše, před odstraněním západky
detektoru.
1. Jestliže používáte dálkovou volbu citlivosti,
přesvědčete se, zda je vnější spínač voliče vypnutý při
seřizování regulátoru citlivosti A nebo sepnutý při
seřizování regul. citlivosti B.
2. Odstraňte západku čidla a vysuňte je ze čelní desky.
3. Povolte 4 příchytné šrouby v čelní krycí desce (s
optickými čočkami) a sejměte desku, aby se odhalila
svorkovnice. Schéma propojení vodiči se nachází na
vnitřní straně čelní krycí desky.
4. Po každém kroku provedeném v následujícím postupu
nasaďte zase závlačku na čelní desku a zkontrolujte
údaj na konektor PLAMENOVÉHO PROUDU na čidle
(obr. 17).
a) Je-li údaj vyšší než 1,4 µA a plamenové relé (v
ovladači hlídače plamene) vtahuje, vraťte se do oddílu
Seřízení citlivosti.
b) Jestliže nedostanete žádný odečet, odstraňte závlačku
čidla a postupujte postupem A (Postupy odstraňování
závad u provedení C7076A a C7076 F).
c) Jestliže dostanete odečet, avšak plamenové relé (v
ovladači hlídače plamene) nevtahuje, sejměte závlačku
čidla a postupujte Postupem B (Postupy odstraňování
závad u provedení C7076A a C7076 F).
Předběžné postupy u provedení C7076F
POZOR
Přesvědčete se před vystavením vnitřku čidla
atmosféře, že v okolním prostředí čidla C7076F se
nevyskytují žádné výbušné nebo nebezpečné
podmínky, chcete-li provádět následující postup
Odstraňování závad:
1. Jestliže používáte dálkovou volbu citlivosti, přesvědčete
se, zda je vnější spínač voliče vypnutý při seřizování
regulátoru citlivosti A nebo sepnutý při seřizování
regul. citlivosti B.
2. Vyšroubujte 2 šestihranné pojistné matice skříně a 4
šestihranné pojistné matice ucpávky, která zajišťuje
zadní krycí desku čidla. Otočte ucpávkou proti směru
hodinových ručiček a přitom s přesvědčete, zda zadní
krycí deska s kabelovými ucpávkami zůstane na místě,
aby byl zajištěn přístup ke konektoru PLAMENOVÉHO
PROUDU na elektronickém šasi.
3. Po každém kroku provedeném v následujícím postupu
seřiďte čidlo do přímky se zornou trubicí a zkontrolujte
údaj na konektoru PLAMENOVÉHO PROUDU na čidle
(obr. 17).
a) Je-li údaj vyšší než 1,4 µA a plamenové relé (v
ovladači hlídače plamene) vtahuje, vraťte se do oddílu
Seřízení citlivosti.
b) Jestliže nedostanete žádný odečet, odstraňte závlačku
čidla a postupujte postupem A (Postupy odstraňování
závad u provedení C7076A a C7076 F).
c) Jestliže dostanete odečet, avšak plamenové relé (v
ovladači hlídače plamene) nevtahuje, sejměte závlačku
čidla a postupujte Postupem B (Postupy odstraňování
závad u provedení C7076A a C7076 F).
CZ2R-9021 9801R3-CZ
Postupy odstraňování závad u provedení C7076A a
C7076F
POZN.:Jestliže čidlo dává signál na konektoru
PLAMENOVÉHO PROUDU, vynechejte Postup A.
Postup A: Nulový plamenový signál na čidle
(plamenové relé nevtahuje)
1. Proveďte celé Předběžné postupy pro provedení
C7076A nebo C7076F, podle aplikovatelnosti, popsané
výše. Umístění na svorkovnici - viz elektrické schéma
na vnitřní straně čelní krycí desky (pouze u provedení
C7076A) nebo na obr. 14 nebo 15.
2. Zkontrolujte hodnotu síťového napětí. Připojte voltmetr
na stř. napětí na svorky 2 a 1 (nebo 8, jestliže je čidlo
neevropského provedení na 240 V, 50/60 Hz) na
svorkovnici. Přesvědčete se, zda je naměřené stř.
napětí v rozsahu, který je uveden v seznamu v tabulce
dále pro jednotlivá provedení použitých detektorů.
(Jmenovitý rozsah je vytištěn na krytu transformátoru
vedle ovladačů citlivosti na zadní straně zásuvného
elektronického šasi).
a) Jestliže tam není napětí vůbec, přesvědčete se, zda je
síťové napětí napojeno na hlavní spínač, že je hlavní
spínač sepnut a že ochrana proti přetížení (přerušovač
obvodu, pojistka nebo podobné zařízení) obvod
nerozpojila.
b) Jestliže naměřené napětí není ve správném rozsahu,
přesvědčete se, zda hlavní elektrický přívod má
správné napětí a kmitočet. Potom zkontrolujte
propojení vodiči mezi čidlem a hlavním elektrickým
přívodem, abyste zjistili, kde je problém.
Tab. 4: Přijatelný rozsah napětí
Jmenovitý rozsah
Přijatelné síťové napětí
napětí
minimum
maximum
100
85
110
117
99,5
128,7
120
102
132
200
170
220
220/240
187
264
240
204
264
3. Zjistěte, zda je samokontrolní závěr vypnutý tak, že se
podíváte do čela čidla přes trubici do oddílu s vodiči.
a) Není-li uzávěr vypnutý, napojte stř. voltmetr na svorky
3 a 4 na svorkovnici. Přesvědčete se, zda leží
naměřené stř. napětí v rozsahu uvedeném v tabulce
níže pro určité použité provedení čidla. (Jmenovitý
rozsah napětí je vytištěn na krytu transformátoru vedle
regulátorů citlivosti na zadní straně zásuvného
elektronického šasi.)
Tab. 5: Přijatelné napětí závěru
Jmenovitý rozsah
Přijatelné Napětí závěru
napětí čidla
minimum
maximum
100
85
110
117,120,200,220,
99,5
132
240, nebo 220/240
1. Jestliže je přítomno správné napětí,
vyměňte cívku a soubor závěru nebo celé zásuvné
elektronické šasi (viz oddíl Servis);
2. Jestliže naměřené napětí neleží ve
správném rozsahu, napojte ss voltmetr (schopný měřit
50 V) na svorky 6(F) a 5(G) svorkovnice (F je
+, G je -).
• Jestliže napětí je 2 V nebo více, vyměňte zásuvné
elektronické šasi (viz oddíl Servis);
• Je-li napětí nižší než 2 V, prohlédněte propojení závěru
mezi čidlem a ovladačem hlídače plamene (viz obr.).
Je-li propojení vodiči v pořádku, avšak stále tam není
správné napětí, vyměňte zásuvný R7476* nebo
R7886* - Dynamický samokontrolní UV zesilovač.
• Viz tab. 2: Aplikovatelné zesilovače plamenového
signálu.
b) Jestliže je závěr vypnutý, přesvědčete se, zda není
ovladač citlivosti na zásuvném elektronickém šasi
nastaven příliš nízko pro podmínky plamene, s nimiž
se setkává. (Viz oddíl Seřízení a kontrola).
4. Přesvědčete se, zda je optická cesta čistá.
a) Vyčistěte zornou trubici. Přesvědčete se, zda v ní
nejsou žádné překážky.
b) Přesvědčete se, zda jsou použity správné zvětšovací
čočky.
POZN.: Okénko nepropouští UV záření.
Správnost čoček můžete
zkontrolovat zkouškou čidla s vyňatými
čočkami.
c) Vyčistěte čočky měkkým čistým hadříkem.
5. Jestliže předešlé činnosti problém neodstranily,
vyměňte UV snímací trubici 191053 (viz oddíl Servis).
6. Jestliže stále měřič nedává údaje, vyměňte zásuvné
elektronické šasi.
Postup B: Údaj plamenového signálu je na čidle
(plamenové relé nevtahuje)
1. Proveďte celé Předběžné postupy pro provedení
C7076A nebo C7076F, podle aplikovatelnosti, popsané
výše.
2. Zjistěte, zda je samokontrolní závěr sepnutý tak, že se
podíváte do čela čidla přes trubici do oddílu s vodiči.
Je-li závěr sepnutý a signál na konektoru
PLAMENOVÉHO PROUDU čidla je 1 nebo více,
sejměte UV snímací trubici (viz oddíl Servis).
a) Jestliže závěr vypíná, vyměňte UV snímací trubici
191053.
b) Zůstane-li závěr sepnutý, vyměňte zásuvné
elektronické šasi (viz oddíl Servis).
3. Je-li plamenový signál měřený na konektoru
a)
b)
c)
d)
PLAMENOVÉHO PROUDU slabý (nižší než 1,4 µA,
postupujte takto:
Vyčistěte zornou trubici. Přesvědčete se, zda v ní
nejsou žádné překážky.
Vyčistěte čočky a okénko (pouze u C7076F) měkkým
čistým hadříkem.
Přesvědčete se, zda není ovladač citlivosti na
zásuvném elektronickém šasi nastaven příliš nízko pro
podmínky plamene, s nimiž se setkává. (Viz oddíl
Seřízení a kontrola).
Opticky seřiďte čidlo. Viz oddíl Příprava instalace.
CZ2R-9021 9801R3-CZ
desky, jestliže jsou poškozeny nebo zničeny (viz
Postupy údržby níže).
4. Je-li plamenový signál měřený na konektoru
PLAMENOVÉHO PROUDU silný (vyšší než 1,4 µA),
avšak plamenové relé nevtahuje, napojte ss voltmetr
(schopný měřit 50 V) na svorky 6(F) a 5(G) na
svorkovnici (F je +, G je -).
a) Je-li napětí nižší než 5 V a závěr neosciluje, odpojte na
okamžik vodič F od svorky 6.
1. Jestliže napětí (mezi 5 a 6) vzrůstá,
zkontrolujte propojení vodiči mezi čidlem a ovladačem
hlídače plamene (viz obr. 14). Jsou-li vodiče v pořádku
(pokud není "krátké spojení"), vyměňte zásuvný
dynamický samokontrolní UV zesilovač R7476* nebo
R7886*.
2. Jestliže napětí (mezi F a G) nestoupá,
vyměňte zásuvné elektronické šasi (viz oddíl Servis).
b) Naměříte-li napětí 5 V nebo více, zkontrolujte vodiče F
a G mezi čidlem a ovladačem hlídače plamene. Jsou-li
vodiče v pořádku (nedošlo k rozpojení), vyměňte
zásuvný dynamický samokontrolní UV zesilovač
R7476* nebo R7886A.
5. Jestliže předešlé akce nevyřešily problém, vyměňte
zásuvné elektronické šasi.
* Viz tab. 2 - Aplikovatelné zesilovače plamenového
signálu.
Postupy údržby
POZOR
Před provedením výměny se přesvědčete, zda máte
správnou součástku (zkontrolujte její číslo a rozsah
napětí).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
SERVIS
POZOR
1. Seřizovat nebo opravovat ovladače hlídačů plamene a
řídící systémy hořáků mohou pouze kvalifikování
pracovníci servisu.
2. Pouze u provedení C7076A: Je-li ve spalovací komoře
přetlak, přesvědčete se, zda je průtok vzduchu
ofukovačem stejný nebo větší než hodnota pro tlakové
oddělení (obr. 11), dříve než sejmete západku čidla.
3. Před začátkem montáže vypněte hlavní vypínač.
7.
8.
1.
2.
3.
POZOR
Pouze u provedení C7076F: Přesvědčete se před
vystavením vnitřku čidla atmosféře, že v okolním
prostředí čidla C7076F se nevyskytují žádné výbušné
nebo nebezpečné podmínky, chcete-li provádět
následující servisní postup.
Periodická údržba
1. Není nutná plánovaná výměna součástek čidla.
2. Aby systém čidla plamene fungoval bezpečně a
spolehlivě, udržujte ho v seřízeném stavu.
3. Pravidelně čistěte zvětšovací čočky a okénko (pouze u
C7076F). Použijte čistý měkký hadřík. Jsou-li čočky
nebo sklo poškozené nebo pokryty látkou, kterou nelze
čištěním odstranit, vyměňte je (pouze u provedení
C7076A, viz Postupy údržby níže).
4. Pouze u provedení C7076F: vyměňte O-kroužky ze
silikonové pryže, které těsní přední a zadní krycí
4.
5.
6.
7.
8.
Výměna zásuvného elektronického šasi u
provedení C7076A
Vypněte hlavní spínač, abyste přerušili přívod elektřiny
do čidla.
Povolte 4 příchytné šrouby v zadní krycí desce a
sejměte tuto desku.
Sejměte 4 distanční vložky, které přidržují zásuvné
elektronické šasi odděleně od skříně.
Vyrovnejte drážku v horní části nového šasi s pérem ve
skříni. (Přesvědčete se, zda číslo součástky a rozsah
napětí nového šasi jsou správné).
Vložte nové šasi do skříně a pevně je stlačte po celé
cestě dovnitř. Přesvědčete se, že oktalová zástrčka na
šasi bezpečně dosedá do zásuvky ve skříni.
Vložte 4 distanční vložky, které přidržují šasi a dobře je
připevněte.
Sepněte hlavní spínač a proveďte Seřízení a kontrolu.
Nasaďte zpět zadní krycí desku a bezpečně přitáhněte
4 šrouby.
Výměna zásuvného elektronického šasi u
provedení C7076F
Vypněte hlavní spínač, abyste přerušili přívod elektřiny
do čidla.
Povolte 2 šestihranné pojistné matice na skříni a 4
šestihranné pojistné matice ucpávky, které přidržují
zadní krycí desku čidla.
Otočte ucpávkou proti směru hodinových ručiček,
abyste umožnili přístup ke svorkovnici čidla.
Přesvědčete se, zda zůstala zadní krycí deska s
kabelovými ucpávkami na místě.
Sejměte 2 přidržovací šrouby montážní kolejničku
svorkovnice, která přidržují zásuvné elektronické šasi a
vytáhněte šasi ze skříně.
Vložte nové šasi do skříně a pevně je stlačte po celé
cestě dovnitř. Přesvědčete se, že oktalová zástrčka na
šasi bezpečně dosedá do zásuvky ve skříni.
Vraťte zpět montážní kolejničku svorkovnice a pevně
přitáhněte přidržovací šrouby s pružnými podložkami.
Sepněte hlavní spínač a proveďte Seřízení a kontrolu.
Smontujte zase čidlo tak, že provedete krok 2 výše v
opačném pořadí.
CZ2R-9021 9801R3-CZ
Obr.19 Pohled shora na zásuvné elektronické šasi
Výměna UV snímací trubice
1. Vypněte hlavní spínač a vyjměte zásuvné elektronické
šasi, jak je specifikováno v odstavci výše s názvem
"Výměna zásuvného elektronického šasi u provedení
C7076A nebo C7076F, podle vhodnosti".
2. Najděte snímací trubici vedle horní části šasi (obr. 19).
3. Lehce stlačte kmitací clonu směrem od trubice, až se
uvolní konec (špička) trubice.
4. Zatímco odtahujete clonu od konce trubice, pevně
uchopte poutko na konzole trubice a vytočte trubici ze
šasi.
5. Vytáhněte trubici z držáku.
6. Nasaďte v řadě 3 kolíky na nové trubici pevně do
držáku. Přesvědčete se, zda pevně sedí.
7. Zatočte trubici zpět na místo v šasi. Vyrovnávací vodicí
přípravek přidrží konec trubice na místě.
8. Instalujte zpět zásuvné elektronické šasi tak, jak je
specifikováno výše ve " Výměně zásuvného
elektronického šasi".
9. Sepněte hlavní spínač a proveďte Seřízení a kontrolu.
DŮLEŽITÉ
Buďte velmi opatrní, abyste nezdeformovali nebo jinak
nepoškodili závěr.
Výměna cívky a souboru závěru
1. Vypněte hlavní spínač a vyjměte zásuvné elektronické
šasi, jak je specifikováno v odstavci výše s názvem
"Výměna zásuvného elektronického šasi u provedení
C7076A nebo C7076F, podle vhodnosti".
2. Vyhledejte cívku vedle dna šasi (obr. 20)
3. Přestříhněte dva bílé vodiče cívky (napojené na
oktalovou zástrčku) co nejblíže cívce.
4. Vyšroubujte montážní šroub (obr. 19) z patice cívky a
souboru závěru.
5. Otočte šasi a vyhledejte snímací trubici.
6. Lehce potlačte na vyrovnávací vodicí část směrem od
trubice (jenom tak, aby se uvolnil konec snímací
trubice) a vytočte trubici ze šasi tak daleko, jak to půjde
(obr. 19).
7. Vyšroubujte druhý montážní šroub (obr. 19) z patice
cívky a souboru závěru.
8. Opatrně vysuňte cívku a závěr ze šasi.
POZN.: Je možné, že bude třeba odsunout stranou
některý z vodičů transformátoru, aby bylo možno
kolem nich vysunout cívku a soubor závěru.
9. Vsuňte novou cívku a soubor závěru na místo.
(Přesvědčete se, že mají správné číslo součástky a
jmenovité napětí).
10. Odstraňte asi 6 mm izolace z každého ze 2 krátkých
bílých vodičů, které jsou ještě napojeny na oktalovou
zástrčku.
11. Za použití vodičových matic připojte jeden z vodičů
cívky na jeden z krátkých bílých vodičů na zástrčce a
napojte ostatní vodiče cívky na krátký bílý vodič.
12. Vložte 2 montážní šrouby do patice cívky a souboru
závěru a pevně je dotáhněte.
13. Vsuňte otáčením snímací trubici zpět na místo v šasi.
Vyrovnávací vodicí část zapadne na místo okolo konce
trubice.
14. Instalujte znovu zásuvné elektronické šasi podle
specifikace výše v odstavci "Výměna zásuvného
elektronického šasi u provedení C7076A nebo
C7076F, podle případu".
15. Zapněte hlavní spínač.
DŮLEŽITÉ
Buďte velmi opatrní, abyste nezdeformovali nebo jinak
nepoškodili závěr.
Obr. 20 - spodní část zásuvného elektronického šasi
Výměna optické čočky (pouze u provedení C7076A)
1. Vypněte hlavní spínač, aby se přerušil veškerý přívod
elektřiny k čidlu.
2. Je-li ve spalovací komoře přetlak, přesvědčete se, že se
průtok vzduchu ofukovačem vyrovná nebo je větší než
hodnota vyžadovaná pro tlakové oddělení (obr. 11).
3. Sejměte západku čidla a vytočte jej z ofukovače na
čelní desce.
4. Povolte 4 příchytné šrouby v přední krycí desce a tuto
desku sejměte.
5. Zatlačte na zadní stranu průchodky ze silikonového
kaučuku, až vyskočí z krycí desky.
6. Zatlačte na zadní stranu čočky, až vyskočí z průchodky.
7. Vložte novou čočku plochou stranou k malé přírubě
průchodky a zakřivenou stranou k plamenu do vybrání
v průchodce. Přesvědčete se, zda vybrání zcela
objímá čočku.
8. Protlačte malou přírubu na průchodce otvorem v krycí
desce, až zaskočí na místo a přesvědčete se, zda
prošla příruba zcela otvorem a průchodka správně
dosedá.
9. Očistěte obě strany optické čočky měkkým čistým
hadříkem.
10. Nasaďte zpět krycí desku a přitáhněte pevně 4 šrouby.
11. Nasaďte západku čidla na ofukovač na čelní desce a
zapněte hlavní spínač.
CZ2R-9021 9801R3-CZ
Výměna ucpávky (pouze u provedení C7076A)
1. Vypněte hlavní spínač, aby se přerušil veškerý přívod
elektřiny k čidlu.
2. Je-li ve spalovací komoře přetlak, přesvědčete se, že se
průtok vzduchu ofukovačem vyrovná nebo je větší než
hodnota vyžadovaná pro tlakové oddělení (obr. 11).
3. Sejměte západku čidla a vytočte jej z ofukovače na
čelní desce.
4. Povolte 4 příchytné šrouby v přední krycí desce a tuto
desku sejměte.
5. Za použití nože na tmel opatrně vyjměte ucpávku ze
silikonového kaučuku z vnitřku desky.
6. Natáhněte ucpávku přes konce 4 šroubů a odřízněte ji
7. Odstraňte jakékoliv zbytky lepidla z desky a zanechejte
hladký povrch, k němuž může přilnout nová ucpávka.
8. Prostrčte 4 šrouby otvory v rohu nové ucpávky.
9. Přilepte novou ucpávku na desku za použití dobrého
lepidla ze silikonového kaučuku (např. RTV732). Řiďte
se pokyny uvedenými u lepidla.
10. Nasaďte zpět krycí desku a přitáhněte pevně 4 šrouby.
11. Opakujte krok 4 až 10 se zadním krytem.
12. Nasaďte západku čidla na ofukovač čelní desky a
zapněte hlavní spínač.
CZ2R-9021 9801R3-CZ
NORMY A SCHVÁLENÍ
Provedení C7076A a F
UV čidlo plamene C7076A a F je v souladu s těmito
Direktivami EC:
* Direktiva o plynových spotřebičích (90/396/EEC).
Podle Evropské normy: EN298 schváleno se zesilovači
signálu plamene R7886A* a R7476*.
* Viz tab. 2 - použitelné zesilovače plamenového signálu.
* Direktiva o nízkém napětí (73/23/EEC)
podle Evropské normy: EN60730-2-5
* Direktiva o elektromagnetické kompatibilitě (89/336/EEC)
podle Evropských norem:
EN55011
třída B - emise
EN50082-2 průmyslová úroveň - imunita.
Navíc k výše uvedeným informacím je C7076F v souladu
s:
* Direktivou o výbušných atmosférách (94/9/EEC)
podle Evropských norem: EN50014, EN50018, EN50019
Další detaily viz tab. 6.
Jiná schválení (pouze C7076A)
Laboratoře Underwritters Inc. Na seznamu (pouze 120
provedení):
File No. MP268, Guide No. MCCZ.
Kanadská normalizační asociace. Certifikováno (pouze
120 provedení):
File No. LR1620.
Vzájemné tovární schválení: Zpráva No. FM26980.
Pojišťovny průmyslového rizika: přijatelné
Schvalovací protokoly na vyžádání.
Provedení C7076F
Popis
Skříň EExd
Mosazná kabelová ucpávka
Reduktor průměru kabelu
Uzavírací zástrčka
Tab. 6: Seznam certifikátů Ex pro provedení C7076F
Typ
Výrobce
Certifikát
8214/123-1-604-S
Stahl
PTB Nr. Ex-88.B.1067
EMDB-A12-M25
Electromach
KEMA Nr. Ex-93.C.6952
EMDB-A9
Electromach
KEMA Nr. Ex-93.C.6952
PLG-M25
Redapt
BASEEFA Nr. Ex-831218U
Klasifikace Ex
EEx d IIC T6
EExdeII
EExdeII
EEx d IIC
CZ2R-9021 9801R3-CZ
INFORMACE PRO OBJEDNÁVKU
Při objednávání specifikujte:
• číslo provedení (modelu)
• napětí a kmitočet
Zvlášť objednejte:
• Dynamický samokontrolní UV zesilovač R7476*
• Dynamický samokontrolní UV zesilovač R7886A*
• Náhradní díly, je-li požadováno
• Příslušenství, je-li požadováno
* Viz tab. 2 - Aplikovatelné zesilovače plamenového
signálu.
NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Náhradní díly pro provedení C7076A
Číslo O.S.
Popis
191054
ucpávka pro čelní a zadní krycí desku
191002A zásuvné elektronické šasi 100 Vstř.
50/60 Hz 1)
191002B zásuvné elektronické šasi 110...120 Vstř.
50/60 Hz 1)
191002D zásuvné elektronické šasi 220/240 Vstř.
50/60 Hz 1)
190971E soubor cívky a závěru pro všechna
provedení 2)
190971F soubor cívky a závěru pro provedení 100
V
191050
zvětšovací čočka
191053
UV snímací trubice
190999
průchodka pro zvětšovací čočku
1) bez UV snímací trubice
2) kromě provedení 100 V
Příslušenství pro provedení C7076A
Číslo O.S.
Popis
118367A montáž s otočným čepem
190998A soubor ofukovače
191203- kloub (závěs)
00767
197105
kolík a řetěz
Příslušenství pro provedení C7076A i C7076F
Číslo O.S.
Popis
196146
zástrčka konektoru měřidla - pro starší
provedení W136A
W136A
zkušební měřidlo - spolu se zástrčkou
konektoru měřidla 196146
30394510 mosazný adaptér, 1" NPT do 1" BSP.PI
Náhradní díly pouze pro provedení C7076F
Číslo O.S.
Popis
5157520 O-kroužek pro čelní a zadní krycí desku
191002AF zásuvné elektronické šasi 100 Vstř.
50/60 Hz 1)
191002BF zásuvné elektronické šasi 110...120 Vstř.
50/60 Hz 1)
191002DF zásuvné elektronické šasi 220/240 Vstř.
50/60 Hz 1)
190971E soubor cívky a závěru pro všechna
provedení 2)
190971F soubor cívky a závěru pro provedení 100
V
191050
zvětšovací čočka
191053
UV snímací trubice
190999
průchodka pro zvětšovací čočku
1) bez UV snímací trubice
2) kromě provedení 100 V
Výrobce si vyhrazuje právo na provedení změn v dokumentaci
Combustion Control Center Europe
Honeywell BV
Phileas Foggstraat 7, Emmen
P.O.BOX 83
7800 AB Emmen
The Netherlands
Tel: +31 (0)591 695911
Fax: +31 (0)591 695200
Honeywell s.r.o.
Na Strži 65/1702
140 00 Praha 4
Czech republic
Tel: +420 242 442 255
Fax: +420 242 442 181
Email: [email protected]
www.honeywell.cz
www.satronic.cz
CZ2R-9021 9801R3-CZ

Podobné dokumenty