krátkodobá ochrana proti korozi konservierung pa 1005 technický list

Komentáře

Transkript

krátkodobá ochrana proti korozi konservierung pa 1005 technický list
KRÁTKODOBÁ OCHRANA PROTI KOROZI KONSERVIERUNG PA 1005
TECHNICKÝ LIST
POPIS PRODUKTU
Konzervač nı́prostř edekKONSERVIERUNGPA1005obsahujı́cı́uhlovodı́ks vlastnostmi
odpuzujı́cı́mivodu.Poodpař enı́rozpouš tě dlabezaroma,zů stanenazpracované mkusu
ochranný filmsprotikoroznı́mprostř edkem.Př iskladová nı́uvnitř budovyvydrž ı́ochrana
protikorozi6mě sı́ců .
TYPICKÉ APLIKACE
Použ ıv́ á sepř evá ž ně jakokonzervač nı́prostř edekanemusı́bý tpř eddalš ı́mopracová vá nı́m
(jakojefré zová nı́,vrtá nı́,soustruž enı́atd.)odstraň ová n. C1 iš tě nı́odlitků ,slitinž elezaa
barevný chkovů sesouč asnoupř echodnouochranouprotikoroziavlastnostmi
odpuzujı́cı́mivodu.Obrobkymusejı́bý tpř edopracová nı́zbavenyrzi.Ochranný film,který zů stanepopouž itı́,jetř ebapř edná sledný mzuš lechtě nı́mpovrchuodstranitč istič em
vá pnaneboodpovı́dajı́cı́modmaš tě nı́m.
ZPŮSOB APLIKACE
Použ ıv́ á sevdodá vané mstavumetodounaná š enı́š tě tcem,ponoř enı́m,
nastř ı́ká nı́m.
TECHNICKÁ DATA
Třída nebezpečnosti VbF
Počet odpaření nosné substance (éter--1
Ochrana proti korozi při vnitřním uložení
Kesternichův test DIN 50018 rosné konstantní klima
Stupeň koroze (testovací plechy ST 1405
Hustota při 20 o C
Bod vzplanutí podle DIN 51758
odpadá
pomalu se odpařující
min. 6 měsíců
1440 h
0
0,834 g/cm3
> 100 °C
OZNAČENÍ
Povinné označ enı́ podle nař ı́zenı́ o nebezpeč ný ch lá tká ch v poslednı́m platné m zně nı́.
Podrobné informacemá tekdispoziciv naš embezpeč nostnı́mlistě .
LIKVIDACE
Nesmı́sedostatdoodpadnı́vody,oddě lenı́pomocı́odluč ovač elehký chkapalin.Pokudmá te
speciá lnı́ otá zkytý kajı́cı́ selikvidace,obraťteseprosı́mnaná s,poradı́meVá mvelmirá dia
nezá vazně vevš echproblé mechsbezpeč nostı́,odpadyatechnickouaplikacı́.
Uvedené informace se zakládají na našich současných znalostech a zkušenostech. Nezbavují však zpracovatele,
z důvodu mnoha možných vlivů při použití a aplikaci našeho výrobku, možnosti vlastních zkoušek a pokusů. Z výše
uvedených údajů nelze odvozovat záruku určitých vlastností a vhodnost výrobku ke konkrétnímu účelu použití
FALCON CZECH s.r.o., Kovářská 106, 440 01 Dobroměřice, Tel: +420 415 670 315, e-mail : [email protected] www.udrzba.cz

Podobné dokumenty