Témata pro maturitní zkoušku – ZÁKLADY VÝROBY 4

Komentáře

Transkript

Témata pro maturitní zkoušku – ZÁKLADY VÝROBY 4
MANAGEMENT
STROJÍRENSTVÍ
PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2011/2012
1. Povinná profilová zkouška
Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
Témata pro maturitní zkoušku
Praktická zkouška z odborných předmětů
___________________________________________________________________________
Předmět KOM:
1. Měření strojních součástí
2. Zkoušky materiálů
Předmět POA:
1. Grafika
2. MS Office
Předmět UCE a PRA:
1. Účetnictví
2. Mzdy
3. Daňová evidence
2. Povinná profilová zkouška
Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
Témata pro maturitní zkoušku
ze STROJNICTVÍ
___________________________________________________________________________
1. Základy metalurgie
2. Slévárenství
3. Tváření
4. Svařování
5. Teorie obrábění
6. Soustružení
7. Frézování
8. Vrtání a vyvrtávání
9. Broušení
10.Technická příprava výroby
11.Spoje a spojovací součásti
12.Přenos Mk mezi hřídelem a nábojem
13.Hřídele a jejich uložení
14.Hřídelové spojky a brzdy
15.Opásané převody
16.Převody ozubenými koly
17.Dopravní a zdvihací stroje
18.Pohony silničních motorových vozidel
19.Pístové stroje
20.Lopatkové stroje
21.Zkoušení mechanických vlastností materiálů
22.Měření základních fyzikálních veličin
23.Měření rozměrů
24.Měření strojních součástí (závitů a ozubených kol)
25.Měření provozních materiálů (olejů a mazacích tuků)
3. Povinná profilová zkouška
Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
Témata pro maturitní zkoušku
z EKONOMIKY
___________________________________________________________________________
1. Podnik a podnikání
2. Právní formy podnikání se zaměřením na státní podnik, družstva a
živnosti
3. Právní formy podnikání se zaměřením na obchodní společnosti a společné
podnikání několika osob
4. Hlavní, investiční a zásobovací činnost podniku
5. Pracovněprávní vztahy podle zákoníku práce
6. Mzdy
7. Překážky v práci a dávky SSP
8. Daň z příjmů a daně spotřební
9. Daň z přidané hodnoty, silniční daň, daň z nemovitostí a daň dědická,
darovací a z převodu nemovitostí
10.Makroekonomie se zaměřením na výkonnost národního hospodářství
11.Makroekonomie se zaměřením na nezaměstnanost, inflaci a bilanci
zahraničního obchodu
12.Rozhodování jako jedna z nejvýznamnějších činností manažera
13.Manažer a plánování
14.Manažerské funkce – vedení, organizování a kontrola
15.Účetnictví a daňová evidence
16.Základní třídění účtů
17.Organizace účetnictví a technika účetních zápisů
18.Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek, příklady účtování
19.Účtová třída 1 – Zásoby, příklady účtování
20.Účtová třída 2 – Finanční účty, příklady účtování
21.Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy, příklady účtování
22.Účtová třída 5 – Náklady a účtová třída 6 – Výnosy, příklady účtování
23.Roční účetní uzávěrka, výsledek hospodaření, účetní výkazy
24.Marketing se zaměřením na jeho podstatu, systém řízení a metody
získávání informací
25.Marketing se zaměřením na marketingový mix
Nepovinná zkouška profilové části
Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
Témata pro maturitní zkoušku
z MATEMATIKY
___________________________________________________________________________
1. Číselné obory, množiny, výrazy (mnohočleny, úpravy algebraických
výrazů)
2. Mocniny s reálným exponentem, odmocniny
3. Lineární rovnice a nerovnice
4. Kvadratická rovnice a nerovnice v R, iracionální rovnice
5. Soustavy rovnic
6. Funkce a jejich vlastnosti
7. Druhy funkcí a jejich vlastnosti
8. Exponenciální funkce a rovnice
9. Logaritmická funkce a rovnice
10.Planimetrie
11.Stereometrie
12.Goniometrie
13.Sinová a kosinová věta
14.Komplexní čísla
15.Řešení rovnic v C
16.Kombinatorika
17.Pravděpodobnost a statistika
18.Analytická geometrie v rovině
19.Analytická geometrie v prostoru
20.Kuželosečky
21.Posloupnosti
22.Aritmetická a geometrická posloupnost
Nepovinná zkouška profilové části
Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
Témata pro maturitní zkoušku
z
INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A POČÍTAČOVÝCH
APLIKACÍ
___________________________________________________________________________
1. Historie a teorie struktury počítače
2. Základní komponenty počítače
3. Vnitřní komunikační rozhraní
4. Zobrazovací zařízení
5. Vstupní zařízení
6. Výstupní zařízení
7. Počítačové sítě
8. Operační systémy
9. Používání PC a správa souborů
10.Varianty a podmínky zajištění softwaru
11.Archivace a zálohování dat, programy pro archivaci, formáty
12.Ukládání dat (zařízení, formáty)
13.Počítačové viry, ochrana počítačů před viry, antivirové programy
14.MS Word
15.MS Excel
16.Databáze
17.MS PowerPoint
18.Grafické možnosti PC a grafické programy (vektorová a rastrová grafika)
19.Multimedia
20.Internet a komunikace
STROJÍRENSTVÍ
PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2011/2012
1. Povinná profilová zkouška
Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
Témata pro maturitní zkoušku
Praktická zkouška z odborných předmětů
KOM:
1. Měření strojních součástí
2. Zkoušky materiálů
ICT:
3. MS OFFICE
4. Programování v C++
CAD:
5. CAD – 2D kreslení
6. CAD – 3D modelování
7. CAD/CAM
SPS:
8. Spojka
9. Mechanický převod
10. Tekutinový mechanismus
STT:
11. Lisovací nástroje - střihadlo
12. Lisovací nástroje - ohýbadlo
13. Vrtací přípravek
PRA:
14. Práce na CNC – frézka
15. Práce na CNC – soustruh
2. Povinná profilová zkouška
Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
Témata pro maturitní zkoušku
STAVBA A PROVOZ STROJŮ
1. Spojovací součásti a spoje – šroubové, kolíkové, čepové spoje
2. Spoje hřídele s nábojem – tvarovým stykem, silovým stykem
3. Nerozebíratelné spoje – svarové, pájené a lepené, nýtové spoje
4. Hřídele a hřídelové čepy – nosné, hybné hřídele, hřídelové čepy
5. Pružiny – šroubovitá, listová, torzní, ostatní
6. Ložiska – kluzná, valivá
7. Hřídelové spojky – mechanické neovládané, ovládané, pojistné, samočinné
8. Brzdy – čelisťové, pásové, automobilní
9. Potrubí a armatury
10. Převody otáčivého pohybu - třecí, řemenové, řetězové
11. Převody ozubenými koly - čelní soukolí
12. Převody ozubenými koly - kuželová a šroubová soukolí
13. Kinematické mechanismy – šroubový, pákový, kloubový, klikový, kulisové, vačkové
14. Tekutinové mechanismy – hydrostatické, pneumatické
15. Výměníky tepla
16. Zdvihadla a jeřáby
17. Výtahy a dopravníky
18. Objemová čerpadla
19. Pístové kompresory
20. Silniční motorová vozidla
21. Pístové spalovací motory
22. Lopatkové stroje - hydrodynamická čerpadla, ventilátory, turbokompresory, plynové
turbíny a tryskové motory
23. Vodní turbíny a energie vodních toků
24. Parní turbíny a parní kotle
25. Jaderná energetika
3. Povinná profilová zkouška
Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
Témata pro maturitní zkoušku
STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE
1. Základy metalurgie – výroba surového železa a oceli
2. Plasty
3. Slévárenství
4. Svařování
5. Tváření
6. Teorie obrábění
7. Soustružení
8. Frézování
9. Vrtání a vyvrtávání
10. Broušení
11. Hoblování a obrážení
12. CNC obrábění
13. Výroba závitů
14. Výroba ozubených kol
15. Speciální metody obrábění
16. Základy metalografie
17. Tepelné a chemicko-tepelné zpracování kovů a slitin
18. Koroze a ochrana proti korozi
19. Technická příprava výroby – výrobní postupy
20. Přípravky
21. Nástroje pro střihání
22. Nástroje pro ohýbání
23. Nástroje pro tažení
24. Zkoušky mechanických vlastností materiálu
25. Zkoušky technologických vlastností materiálu
Nepovinná zkouška profilové části
Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
Témata pro maturitní zkoušku
z MATEMATIKY
1. Číselné obory, množiny, výrazy (mnohočleny, úpravy algebraických výrazů)
2. Mocniny s reálným exponentem, odmocniny
3. Lineární rovnice a nerovnice
4. Kvadratická rovnice a nerovnice v R, iracionální rovnice
5. Soustavy rovnic
6. Funkce a jejich vlastnosti
7. Druhy funkcí a jejich vlastnosti
8. Exponenciální funkce a rovnice
9. Logaritmická funkce a rovnice
10. Planimetrie
11. Stereometrie
12. Goniometrie
13. Sinová a kosinová věta
14. Komplexní čísla
15. Řešení rovnic v C
16. Kombinatorika
17. Pravděpodobnost a statistika
18. Analytická geometrie v rovině
19. Analytická geometrie v prostoru
20. Kuželosečky
21. Posloupnosti
22. Aritmetická a geometrická posloupnost
Nepovinná zkouška profilové části
Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
Témata pro maturitní zkoušku
z
INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
1. Historie a teorie struktury počítače
2. Základní komponenty počítače
3. Vnitřní komunikační rozhraní
4. Zobrazovací zařízení
5. Vstupní zařízení
6. Výstupní zařízení
7. Počítačové sítě
8. Operační systémy
9. Používání PC a správa souborů
10. Varianty a podmínky zajištění softwaru
11. Archivace a zálohování dat, programy pro archivaci, formáty
12. Ukládání dat (zařízení, formáty)
13. Počítačové viry, ochrana počítačů před viry, antivirové programy
14. MS Word
15. MS Excel
16. Databáze
17. MS PowerPoint
18. Grafické možnosti PC a grafické programy (vektorová a rastrová grafika)
19. Multimedia
20. Programování v jazyce C++
21. Internet a komunikace
AUTOMATIZAČNÍ
TECHNIKA
PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2011/2012
1. Povinná profilová zkouška
Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
Témata pro maturitní zkoušku
Praktická zkouška z odborných předmětů
AUC
Posuvová jednotka
Opracovací automat – elpneu
Programování na PLC
Řízení elektropneumaticky pomocí PLC
Spojitá regulace
ELN
Lineární komplexní dvojbran
Návrh nízkofrekvenčního zesilovače
ELM
Měření elektronických lineárních součástek
Měření elektronických nelineárních součástek
CIT
Zapojení s logickými obvody
MIT
Programování aplikací v jazyce symbolických adres s mikropočítačem
PRAXE
Práce na CNC soustruhu
Práce na CNC frezce
AVT, ICT
CAD
Algoritmizace + MS OFFICE
2. Povinná profilová zkouška
Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
Témata pro maturitní zkoušku
z AUTOMATIZACE
1. Automatizační technika
2. Kombinační obvody a jejich realizace
3. Sekvenční logické obvody
4. Elektropneumatika
5. Měření neelektrických veličin, snímače teploty
6. Snímače polohy
7. Přístroje pro měření tlaku, objemu, výšky hladiny a rychlosti
8. Přenos a zpracování informace
9. Programovatelné automaty
10. Programování na PLC
11. Regulační technika
12. Nespojitá regulace
13. Spojité regulátory
14. Regulační obvody se spojitými regulátory
15. Rozvětvené a několikaparametrové regulační obvody
16. Automatizační prostředky pro realizaci regulace
17. Číslicové řízení
18. Servomechanismy
19. Průmyslové roboty
20. Elektroenergetika
21. Střídavé stroje
22. Kružnicový diagram
23. Stejnosměrné a speciální stroje
24. Elektrické pohony
25. Fuzzy regulace
3. Povinná profilová zkouška
Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
Témata pro maturitní zkoušku
z ELEKTROTECHNIKY
1. Metody řešení stejnosměrných elektronických obvodů lineárních a nelineárních
2. Elektromagnetická indukce
3. Výkon elektrického proudu, účinnost, účiník
4. Řešení obvodů střídavého proudu
5. Elektroakustika a záznam zvuku
6. Lineární součástky elektronických obvodů
7. Diody, diaky, tyristory, triaky
8. Tranzistory bipolární, unipolární
9. Součástky řízené neelektrickými fyzikálními veličinami
10. Lineární komplexní jednobrany
11. Lineární komplexní dvojbrany
12. Přechodové jevy v jednoduchých RL a RC obvodech
13. Napájecí zdroje
14. Zesilovače
15. Generátory kmitů
16. Základní uspořádání a princip činnosti mikropočítače
17. Adresování v jazyce symbolických adres
18. Sběrnice mikropočítače a způsoby řízení periferií
19. Jednočipový mikropočítač
20. Základní soustavy elektromechanických měřicích přístrojů
21. Metody měření pasivních součástek
22. Základní obvody elektronických měřicích přístrojů s využitím operačních zesilovačů
23. Elektronický osciloskop
24. Měřicí generátory
25. Číslicové měřicí přístroje
Nepovinná zkouška profilové části
Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
Témata pro maturitní zkoušku
z
INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
1. Historie a teorie struktury počítače
2. Základní komponenty počítače
3. Vnitřní komunikační rozhraní
4. Zobrazovací zařízení
5. Vstupní zařízení
6. Výstupní zařízení
7. Počítačové sítě
8. Operační systémy
9. Používání PC a správa souborů
10. Varianty a podmínky zajištění softwaru
11. Archivace a zálohování dat, programy pro archivaci, formáty
12. Ukládání dat (zařízení, formáty)
13. Počítačové viry, ochrana počítačů před viry, antivirové programy
14. MS Word
15. MS Excel
16. Databáze
17. MS PowerPoint
18. Grafické možnosti PC a grafické programy (vektorová a rastrová grafika)
19. Multimedia
20. Programování v jazyce C++
21. Internet a komunikace
Nepovinná zkouška profilové části
Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
Témata pro maturitní zkoušku
z MATEMATIKY
1) Číselné obory, množiny, výrazy (mnohočleny, úpravy algebraických výrazů)
2) Mocniny s reálným exponentem, odmocniny
3) Lineární rovnice a nerovnice
4) Kvadratická rovnice a nerovnice v R, iracionální rovnice
5) Soustavy rovnic
6) Funkce a jejich vlastnosti
7) Druhy funkcí a jejich vlastnosti
8) Exponenciální funkce a rovnice
9) Logaritmická funkce a rovnice
10) Planimetrie
11) Stereometrie
12) Goniometrie
13) Sinová a kosinová věta
14) Komplexní čísla
15) Řešení rovnic v C
16) Kombinatorika
17) Pravděpodobnost a statistika
18) Analytická geometrie v rovině
19) Analytická geometrie v prostoru
20) Kuželosečky
21) Posloupnosti
22) Aritmetická a geometrická posloupnost
23) Derivace funkce, užití vět při výpočtech
24) Vyšetřování průběhů funkcí pomocí derivací
25) Integrální počet

Podobné dokumenty