Žádost o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace/

Komentáře

Transkript

Žádost o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace/
Adresát/ Recipient
Žádost
o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace/
Request for recognition of foreign university education and qualification
podle § 89 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách) / according to § 89 paragraph 1 point b) Act No. 111/1998 Coll., on universities and amending other
Acts(Higher Education Act)
Jméno a příjmení držitele diplomu/ Name and surname of diploma holder
Státní příslušnost/ Nationality
Datum narození/ Date of birth
Adresa trvalého pobytu (nemá-li žadatel trvalé bydliště v ČR, uvede adresu v zahraničí)/
Permanent address (if the recipient has not permanent address in Czech Republic, indicate the address abroad)
Ulice/ street
Město/ city
Stát/ country
PSČ/ Zip code
e-mail:
tel. / Phone
Absolvovaná vysoká škola / Graduation University
Název: / Name:
Sídlo (město): /
Sídlo (stát):/
Residency (city):
Residency (country):
Datum zahájení studia: /
Datum ukončení studia:/
Beginning of the study:
End of the study:
Název studijního programu (v českém jazyce): /
Study program (in Czech):
Název studijního oboru (v českém jazyce): /
Field of study (in Czech):
Žádám o uznání vysokoškolského vzdělání v programu ∗ ) / I am requesting recognition of university education in study program*:
Bakalář / Bachelor
Magister / Master
Doktor / Doctoral
Adresa, na níž má být rozhodnutí zasláno (nemá-li žadatel trvalé bydliště v ČR, uvede adresu v zahraničí)
Address to which the decision should be sent (if the recipient has not permanent address in Czech Republic, indicate the address abroad)
Jméno a příjmení **)/
Name and surname
Ulice / street
Město / city
PSČ/ Zip code
Stát / country
Svým podpisem stvrzuji, že mi zahraniční vysokoškolské vzdělání v ČR doposud nebylo uznáno a že jsem
nepodal/a žádost o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace na žádnou jinou vysokou
školu v ČR. / I confirm that since now was not my foreign university education recognized and that I did not request for the
recognition of foreign higher education and qualifications at any other university in ČR.
Datum/ Date
Podpis žadatele/ Signature of the applicant
K žádosti přiložte všechny níže uvedené doklady: / Enclose the following documents
1. Úředně ověřenou kopii diplomu (notářem nebo matrikou obecního úřadu) /
Certified copy of diploma (by notary or by registry office of the municipal authority)
2. Úředně ověřenou kopii seznamu vykonaných zkoušek / Certified copy of the performed examinations
3. Úřední (soudním tlumočníkem nebo zastupitelským úřadem ČR v zahraničí) překlady obou
dokumentů do českého jazyka. / Official translations (by court interpreter or by embassy of Czech Republic abroad)
4. Úředně ověřená plná moc pro zástupce, v případě, že držitel diplomu zmocnil jinou osobu k podání
žádosti. / Notarised power of attorney for the representative, if the holder of a diploma authorized another person to submit the
request.
∗)
**)
Příslušná varianta se označí křížkem / A relevant variant is marked with the cross
Pokud se liší od jména žadatele je nutno doložit plnou moc (www.cuni.cz/UK-184-version1-Plnamoc.doc) /
If it is different from applicant’s name it must be accompanied by a power of attorney (www.cuni.cz/UK-184version1-Plnamoc.doc)

Podobné dokumenty

kalkulace cen

kalkulace cen Pronájem prostoru na svatební obřad Svatební altán v zámeckém parku / obřadní síň v zámku Cena: všední dny………………… 10.000,-Kč sobota / svátky ……….. 12.000,-Kč Zahrnuje: 1 svatba – rezervace prostoru...

Více

zde - OK QRP KLUB

zde - OK QRP KLUB dokumentaci a další služby. Členové klubu si kladou za cíl šířit myšlenky Ham Spiritu (dobrého ducha mezi amatéry), vzájemně se poznávat a vyměňovat si zkušenosti. Klub se snaží o zmenšení elektron...

Více

Emilly O`Reilly 30. září 2014 Vážený pane předsedo

Emilly O`Reilly 30. září 2014 Vážený pane předsedo ucházím se tímto o funkci evropského veřejného ochránce práv na základě výběrového řízení zveřejněného dne 2. září 2014 v Úředním věstníku Evropské unie. Svým podpisem stvrzuji, že jsem občankou Ev...

Více

PDF

PDF Ano, nejdříve se musíte zaregistrovat a místo ID, které obdržíte až při zápisu, se do uživatelského jména přihlašujete pomocí emailové adresy, kterou použijete i v registraci.

Více

Trebuchet MS, 10 b

Trebuchet MS, 10 b Více informací a přihlášky podá pan učitel Veselý,nebo hlavní vedoucí oddílu Pavel Vaněk, viz. kontakt níže. Přihlášky odevzdejte nejpozději do 21.03 panu učiteli Veselému, nebo vedoucímu oddílu – ...

Více