Příloha č. 4 k SoD_ Parkoviště P8

Komentáře

Transkript

Příloha č. 4 k SoD_ Parkoviště P8
SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Stavba:
Parkoviště P8 v areálu ČZU v Praze
Místo:
Praha 6 - Suchdol
Datum:
Objednavatel:
14.8.2013
IČ:
ČZU v Praze
DIČ:
Zhotovitel:
KONSIT, a.s.
IČ:
DIČ:
Projektant:
IČ:
SM - PROJEKT spol. s.r.o., Chomutov
186 30 197
CZ18630197
DIČ:
Zpracovatel:
IČ:
Hájková Klára
DIČ:
13 056 758,67
275 000,00
Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu
13 331 758,67
Cena bez DPH
DPH základní
snížená
Cena s DPH
21,00%
ze
13 331 758,67
2 799 669,32
15,00%
ze
0,00
0,00
v
Projektant
Datum a podpis:
16 131 428,00
Zpracovatel
Razítko
Objednavatel
Datum a podpis:
CZK
Datum a podpis:
Razítko
Zhotovitel
Razítko
Datum a podpis:
Strana 1 z 42
Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Stavba:
Parkoviště P8 v areálu ČZU v Praze
Místo:
Praha 6 - Suchdol
Datum:
14.08.2013
Objednavatel:
ČZU v Praze
Projektant:
SM - PROJEKT spol. s.r.o., Chomutov
Zhotovitel:
KONSIT, a.s.
Zpracovatel:
Hájková Klára
Kód
Objekt
Cena bez DPH [CZK]
Cena s DPH [CZK]
13 056 758,67
15 798 677,99
7 350 906,24
8 894 596,55
SO 02 - Opěrné zdi
547 428,26
662 388,19
SO 03 - Areálové osvětlení
735 498,70
889 953,43
86 289,32
104 410,08
SO 04 - Kamerový systém
116 207,47
140 611,04
SO 05 - Přeložka sdělovacích rozvodů
258 906,60
313 276,99
26 304,01
31 827,85
2 731 015,97
3 304 529,32
SO 08 - Přeložka STL plynovodu
352 147,40
426 098,35
SO 09 - Sadové úpravy
852 054,70
1 030 986,19
275 000,00
332 750,00
Projektové práce
15 000,00
18 150,00
Průzkumné práce
25 000,00
30 250,00
185 000,00
223 850,00
0,00
0,00
50 000,00
60 500,00
Ostatní náklady
0,00
0,00
H. Rezerva
0,00
0,00
I. Ostatní investice
0,00
0,00
Nehmotný investiční majetek
0,00
0,00
Provozní náklady
0,00
0,00
Vyplň vlastní
0,00
0,00
Vyplň vlastní
0,00
0,00
Vyplň vlastní
0,00
0,00
13 331 758,67
16 131 428,00
1) Náklady z rozpočtů
SO 01 - Zpevněné plochy
SO 03 - Dodatek - příprava pro elektrokola
SO 06 - Přeložka rozvodů NN
SO 07 - Dešťová kanalizace
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu
Stroje, zařízení, inventář
Umělecká díla
Vedlejší náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
Strana 2 z 42
KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:
Parkoviště P8 v areálu ČZU v Praze
Objekt:
SO 01 - Zpevněné plochy
KSO:
Místo:
Praha 6 - Suchdol
CC-CZ:
Datum:
Zadavatel:
14.08.2013
IČ:
ČZU v Praze
DIČ:
Uchazeč:
KONSIT, a.s.
Projektant:
IČ:
186 30 197
DIČ:
CZ18630197
IČ:
SM - PROJEKT spol. s.r.o., Chomutov
DIČ:
Poznámka:
7 350 906,24
Cena bez DPH
21,00%
ze
7 350 906,24
1 543 690,31
snížená
15,00%
ze
0,00
0,00
zákl. přenesená
21,00%
ze
0,00
0,00
sníž. přenesená
15,00%
ze
0,00
0,00
0,00%
ze
0,00
0,00
DPH základní
nulová
Cena s DPH
v
8 894 596,56
CZK
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Parkoviště P8 v areálu ČZU v Praze
Objekt:
SO 01 - Zpevněné plochy
Místo:
Praha 6 - Suchdol
Datum:
14.08.2013
Zadavatel:
Uchazeč:
ČZU v Praze
KONSIT, a.s.
Projektant:
SM - PROJEKT spol. s.r.o., Chomutov
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
7 350 906,24
Náklady soupisu celkem
7 350 906,24
HSV - Práce a dodávky HSV
2 629 157,36
1 - Zemní práce
2 - Zakládání
21 033,94
3 - Svislé a kompletní konstrukce
30 371,00
3 926 292,13
5 - Komunikace
744 051,81
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
133 944,45
99 - Přesun hmot
Strana 3 z 42
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Parkoviště P8 v areálu ČZU v Praze
Objekt:
SO 01 - Zpevněné plochy
Místo:
Praha 6 - Suchdol
Datum:
Strana 4 z 42
14.08.2013
Náklady soupisu celkem
7 350 906,24
7 350 906,24
HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
1
K 111101102
2 629 157,36
Odstranění travin z celkové plochy do 1 ha
ha
0,460
80 000,00
36 800,00
45,00
39 910,50
Odstranění travin a rákosu travin, při celkové ploše přes 0,1 do 1 ha
2
K 113106123
0,46
0,460
Součet
0,460
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze
zámkových dlaždic
m2
886,900
Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní
prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby
926-20,2-18,9
3
K 113107124
886,900
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva
drceného tl 400 mm
m2
25,000
65,00
1 625,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 5
m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm
4
K 113107143
Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl
150 mm
m2
25,000
125,00
3 125,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 5
m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
5
K 113107224
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva
drceného tl 400 mm
m2
402,500
58,00
23 345,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě pře
200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm
438,5+17,9+3,3-57,2
402,500
Součet
6
K 113201112
402,500
Vytrhání obrub silničních ležatých
m
16,200
115,00
1 863,00
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých
8,4+7,8
7
K 113202111
16,200
Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých
m
185,300
135,00
25 015,50
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo
obrubníků stojatých
73+30,3+41+41
8
K 122201104
185,300
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině
tř. 3 objem přes 5000 m3
m3
8 400,000
35,00
294 000,00
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 5 000 m
"dle projektu"
5400
5 400,000
"výměna podloží"
odkop
3000
3 000,000
Součet
8 400,000
Strana 5 z 42
10
K 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3
objemu do 100 m3
m3
38,330
105,00
4 024,65
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
"pro trativody"
rýha
11
K 162701105
0,5*191,65*0,4
38,330
Součet
38,330
Vodorovné přemístění do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
m3
11 332,168
85,00
963 234,28
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
"na skládku - odkop dle projektu"
5400
5 400,000
"na skládku - výměna podloží"
3000
3 000,000
"dovoz zeminy pro výměnu podloží"
3000
3 000,000
-zemina_zpět
-67,832
Součet
12
K 171101101
11 332,168
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů
zhutněných na 95 % PS
m3
3 067,832
37,50
115 043,70
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s
předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS
"výměna podloží"
3000
3 000,000
"doplnění zeminy na ostrůvky v parkovišti"
zemina_zpět
(107,4+46,8+18,54*3+35,3+41,4+8,4)*0,23
67,832
Součet
13
K 171201201
3 067,832
Uložení sypaniny na skládky
m3
8 332,168
10,00
83 321,68
50,00
895 708,05
6,50
37 141,00
Uložení sypaniny na skládky
"odkop dle projektu"
5400
5 400,000
"výměna podloží - nevhodná zemina"
3000
3 000,000
-zemina_zpět
-67,832
Součet
14
K 171201211
8 332,168
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na
skládce (skládkovné)
t
17 914,161
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )
"odkop dle projektu"
5400*2,15
11 610,000
"nevhodná zemina při výměně podloží"
3000*2,15
6 450,000
"odpočet zeminy pro další použíti - doplnění na
ostrůvky"
-zemina_zpět*2,15
-145,839
Součet
15
K 181951102
17 914,161
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
m2
5 714,000
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
1813+2900+81+25+753+16+123+3
5 714,000
2 - Zakládání
16
K 211971110
21 033,94
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů
geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2
m2
95,825
35,00
3 353,88
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2
191,65*0,5
17
M
693111310
95,825
textilie netkaná vpichovaná GETEX 300 g/m2
do š 400 cm
m2
105,408
45,00
4 743,36
geotextilie geotextilie netkané GETEX ( (vlna, viskóza, syntetika)) barva pestrá použití: jako separační a oddělovací vrstva šíře max. 400 cm GETEX
300g/m2
95,825*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
18
K 212572111
Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného
105,408
m3
9,583
Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného
lože
191,65*0,5*0,1
9,583
Součet
9,583
Strana 6 z 42
650,00
6 228,95
3000
19
K 212755214
3 000,000
Trativody z drenážních trubek plastových
flexibilních D 100 mm bez lože
m
191,650
35,00
6 707,75
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm
32,6+14,75+7+8,7+8,5+8,6+1,2+5,1+6,65+10,25+
22,75+13+2,4+2,9+8,8+11,5+8,3+6,4+12,25
Součet
191,650
191,650
3 - Svislé a kompletní konstrukce
20
K 338171123
30 371,00
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových
v 2,6 m se zabetonováním
kus
sloupek plotový průběžný pozinkovaný a
komaxitový 2500/38x1,5 mm
kus
24,000
244,00
5 856,00
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do
připravených jamek
21
M
553422550
10,000
220,00
2 200,00
příslušenství stavební kovové sloupky plotové pozinkované a komaxitové průběžný 38x1,5 mm včetně čepičky, úchytek 2500 mm
22
M
553422630
sloupek plotový koncový pozinkovaný a
komaxitový 2500/48x1,5 mm
kus
4,000
260,00
1 040,00
příslušenství stavební kovové sloupky plotové pozinkované a komaxitové koncový + rohový 48x1,5 mm včetně čepičky, úchytek 2500 mm
23
M
553422740
vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s
uchem, 2500 mm
kus
10,000
180,00
1 800,00
příslušenství stavební kovové sloupky plotové pozinkované a komaxitové vzpěra 38x1,5 mm včetně krytky s uchem 2500 mm
24
K 348401130
Osazení oplocení ze strojového pletiva s
napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu
svahu
m
38,000
250,00
9 500,00
Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15 st. sklonu svahu, výšky přes 1,6 do 2,0 m
25
M
313275140
pletivo PVC EXTRUDER se čtvercovými oky 55
mm/2,5mm, 175 cm
m
39,900
250,00
9 975,00
pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky PVC EXTRUDER role 25 m, barva zelená se zapleteným napínacím drátem rozměr oka D drátu výšk
55 mm
2,5mm
175 cm
38*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
39,900
5 - Komunikace
26
K 564851111
3 926 292,13
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm
m2
87,450
97,80
8 552,61
107,00
504 291,00
126,00
13 356,00
163,00
217 708,18
19,50
1 868,59
115,00
53 245,00
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
"doplnění pod záhonové obrubníky"
0,25*349,8
87,450
Součet
27
K 564851113
87,450
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm
m2
4 713,000
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm
1813+2900
28
K 564861111
4 713,000
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm
m2
106,000
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm
81+25
29
K 564871111
106,000
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm
m2
1 335,633
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm
16+753+123+3
895,000
"doplnění pod silniční obrubníky"
0,35*1258,95
440,633
Součet
30
K R56487111
1 335,633
M+D Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 300 mm zasypání trativodu
m2
95,825
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm
31
K 564932111
0,5*191,65
95,825
Součet
95,825
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva
MZK tl 100 mm
m2
463,000
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 100 mm
187+276
32
K 564952111
463,000
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva
MZK tl 150 mm
m2
106,000
165,00
17 490,00
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm
81+25
33
K 564962111
106,000
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva
MZK tl 200 mm
m2
4 713,000
215,00
1 013 295,00
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm
Strana 7 z 42
34
K R56112111
3000
3 000,000
1813+2900
4 713,000
M+D Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ
tl 240 mm
m2
126,000
108,00
13 608,00
Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením,
vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 240 mm
123+3
35
K 565165111
126,000
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16
(obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m
m2
106,000
56,00
5 936,00
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 8
mm
81+25
36
K 577134111
106,000
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř.
I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2
136,000
295,00
40 120,00
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 m
81+25+60*0,5
37
K 596211113
136,000
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl
60 mm skupiny A pl přes 300 m2
m2
895,000
180,00
161 100,00
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2
753+16+123+3
38
M
592453080
895,000
dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní
m2
884,760
135,00
119 442,60
dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní tvarově
jednoduchá dlažba KLASIKO
20 x 10 x 6
39
M
592452670
753+123
876,000
876*1,01 'Přepočtené koeficientem množství
884,760
dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6
cm barevná
m2
19,570
560,00
10 959,20
dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení:
červená,hnědá,okrová,antracit tvarově jednoduchá dlažba KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6
40
K 596211114
16+3
19,000
19*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení
betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60
mm skupiny A
19,570
m2
895,000
2,00
1 790,00
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prv
dvou barev
753+16+123+3
41
K 596212213
895,000
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací
tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2
m2
5 176,000
180,00
931 680,00
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s
dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2
1813+2900+187+276
42
M
592453110
5 176,000
dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní
m2
2 535,933
150,00
380 389,95
dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní tvarově
jednoduchá dlažba KLASIKO
20 x 10 x 8
2900+276
3 176,000
"použití vybourané dlažby - 75%"
-886,9/100*75
-665,175
Součet
43
M
592452660
2 510,825
2510,825*1,01 'Přepočtené koeficientem
množství
dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm barevná
2 535,933
m2
2 020,000
185,00
373 700,00
dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení:
červená,hnědá,okrová,antracit tvarově jednoduchá dlažba KLASIKO
20 x 10 x 8
44
K 596212214
1813+187
2 000,000
2000*1,01 'Přepočtené koeficientem množství
2 020,000
Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových
m2
dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny
5 176,000
1813+2900+187+276
5 176,000
10,00
51 760,00
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s
dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků
dvou barev
45
K R57300001
M+D spojovacího pásku mezi nový a stávající
živičný koberec
m
60,000
100,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
46
K
914111111
6 000,00
744 051,81
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2
objímkami na sloupek nebo konzolu
kus
Strana 8 z 42
8,000
168,00
1 344,00
3000
3 000,000
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
47
M
404441130
značka svislá reflexní zákazová B AL- 3M 700
mm
kus
2,000
1 260,00
2 520,00
výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL
úprava reflexní fólií tř.1 kruhové značky B1-B34, P7, C1 - C14, IJ4b rozměr 700 mm AL- 3M reflexní tř.1
48
M
404442580
značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm
kus
4,000
plech Al NK, 3M povrchová
1 090,00
4 360,00
výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL
plech Al NK, 3M povrchová
úprava reflexní fólií tř.1 obdélníkové značky IP8,IP9,IP11,IP12, IP13,IS15, IJ1-15, E2,E12 500x700 mm AL- 3M reflexní tř.1
49
M
404442320
značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm
kus
2,000
870,00
1 740,00
výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL
plech Al NK, 3M povrchová
úprava reflexní fólií tř.1 čtvercové značky P2, P3, P8, IP1-7,IP10,E1,E2,E6,E9,E10,E12,IJ4 500 x 500 mm AL- 3M reflexní tř.1
50
K 914511111
51
M
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5
m s betonovým základem
kus
6,000
350,00
2 100,00
850,00
5 100,00
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu
404452250
sloupek Zn 60 - 350
kus
6,000
výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky Zn 60 - 350
52
M
404452530
víčko plastové na sloupek 60
kus
6,000
45,00
270,00
výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé víčka plastová na sloupek 60
53
K 915131112
Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou
barvou přechody pro chodce, šipky nebo
symboly
m2
35,000
450,00
15 750,00
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní
7*5
54
K 915621111
35,000
Předznačení vodorovného plošného značení
m2
35,000
105,00
3 675,00
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy
55
K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového
stojatého s boční opěrou do lože z betonu
prostého
m
1 258,950
207,00
260 602,65
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého
tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky
312,5+590+46,8+11+7,15*5+65,8+18,5*3+126,5+
3,1+5+7
Součet
56
M
592174650
obrubník betonový silniční Standard 100x15x25
cm
1 258,950
1 258,950
kus
1 271,540
75,00
95 365,50
127,00
44 424,60
obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční Standard 100 x 15 x 25
57
K 916331112
1258,95*1,01 'Přepočtené koeficientem
množství
Osazení zahradního obrubníku betonového do
lože z betonu s boční opěrou
1 271,540
m
349,800
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15
24,3+92+71,2+26,4+34,1+42+30,1+29,7
349,800
Součet
58
M
592175120
349,800
obrubník BEST-PARKAN 50x5x20 cm přírodní
kus
706,596
38,00
26 850,65
obrubníky betonové a železobetonové obrubníky BEST provedení: přírodní (d x š x v) vnější poloměr r=200, d. vnějšího oblouku 78 PARKAN 50 x 5 x 2
349,800*2
699,600
699,6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství
59
K 919735113
706,596
Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm
m
120,000
85,00
10 200,00
450,00
8 640,00
1 740,00
33 742,08
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm
60*2
60
K 935113111
120,000
Osazení odvodňovacího polymerbetonového
žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm
m
19,200
Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm
61
M
592270040
žlab odvodňovací ACO N100 typ
10,polymerbeton,100 x 13 x 17,5 x 18 cm
kus
19,392
tvárnice meliorační a příkopové z polymerického betonu žlaby odvodňovací ACO DRAIN ACO N100 - integrovaný spád dna 5% typ
výška zač. x výška konec 10
100 x 13 x 17,5 x 18 cm
19,2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství
62
M
592270270
čelo plné na začátek a konec žlabu ACO N100
typ 0-20, pro všechny stavební výšky
19,392
kus
2,020
250,00
tvárnice meliorační a příkopové z polymerického betonu čelo plné na začátek a konec žlabu ACO N100 typ
všechny stavební výšky
2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství
63
M
592270220
rošt můstkový ACO N100 - grafitová tvárná
litina 50cm x 12,7cm x 493cm2/m, tř.zatíž.
stav.délka x šířka x
505,00
stav.délka x šířka x výška 0-20
2,020
kus
Strana 9 z 42
38,400
650,00
24 960,00
pro
3000
3 000,000
tvárnice meliorační a příkopové z polymerického betonu rošty krycí ACO N100 rošt můstkový - grafitová tvárná litina stav.délka x šířka x průřez vtoku
50cm x 12,7cm x 493cm2/m, tř.zatíž. C250
19,2*2
38,400
Strana 10 z 42
KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:
Parkoviště P8 v areálu ČZU v Praze
Objekt:
SO 02 - Opěrné zdi
KSO:
Místo:
Praha 6 - Suchdol
CC-CZ:
Datum:
Zadavatel:
14.08.2013
IČ:
ČZU v Praze
DIČ:
Uchazeč:
KONSIT, a.s.
Projektant:
IČ:
186 30 197
DIČ:
CZ18630197
IČ:
SM - PROJEKT spol. s.r.o., Chomutov
DIČ:
Poznámka:
547 428,26
Cena bez DPH
21,00%
ze
547 428,26
114 959,93
snížená
15,00%
ze
0,00
0,00
zákl. přenesená
21,00%
ze
0,00
0,00
sníž. přenesená
15,00%
ze
0,00
0,00
0,00%
ze
0,00
0,00
DPH základní
nulová
Cena s DPH
v
662 388,20
CZK
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Parkoviště P8 v areálu ČZU v Praze
Objekt:
SO 02 - Opěrné zdi
Místo:
Praha 6 - Suchdol
Datum:
14.08.2013
Zadavatel:
Uchazeč:
ČZU v Praze
KONSIT, a.s.
Projektant:
SM - PROJEKT spol. s.r.o., Chomutov
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
547 428,26
Náklady soupisu celkem
547 428,26
HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
96 163,49
2 - Zakládání
71 336,64
313 561,21
3 - Svislé a kompletní konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
32 897,04
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
33 469,88
16 188,60
99 - Přesun hmot
Strana 11 z 42
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Parkoviště P8 v areálu ČZU v Praze
Objekt:
SO 02 - Opěrné zdi
Místo:
Praha 6 - Suchdol
Datum:
Strana 12 z 42
14.08.2013
Náklady soupisu celkem
547 428,26
547 428,26
HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
1
K 122201401
96 163,49
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3
objem do 100 m3
m3
71,134
40,00
2 845,36
Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3
zásyp
2
K 132201202
71,134
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3
objemu do 1000 m3
m3
101,115
140,00
14 156,10
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 00
m3
1,5*44,37*1
66,555
1,5*(21,055+1,985)*1
rýha
3
K 162701105
34,560
Součet
101,115
Vodorovné přemístění do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
m3
172,249
180,00
31 004,82
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
"odvoz vykopané nevhodné zeminy"
rýha
101,115
"dovoz vhodné zeminy na zásyp"
4
K 171201201
zásyp
71,134
Součet
172,249
Uložení sypaniny na skládky
m3
101,115
15,00
1 516,73
190,00
41 305,43
75,00
5 335,05
Uložení sypaniny na skládky
rýha
5
K 171201211
101,115
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na
skládce (skládkovné)
t
217,397
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )
rýha*2,15
6
K 174101101
217,397
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů
sypaninou se zhutněním
m3
71,134
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
rýha
101,115
-0,25*0,75*44,37
-8,319
-0,25*44,37*0,75
-8,319
-0,1*44,37*0,75
-3,328
-0,1*1,36*0,5
-0,068
Strana 13 z 42
2 - Zakládání
7
K 273313511
71 336,64
Základové desky z betonu tř. C 12/15
m3
4,975
2 200,00
10 945,00
2 980,00
37 062,26
Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15
"podkladní beton"
8
K 273322611
0,75*21,055*0,1
1,579
1,36*0,5*0,1
0,068
0,75*44,37*0,1
3,328
Součet
4,975
Základové desky ze ŽB odolného proti
agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XA
m3
12,437
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu odolného proti agresivnímu prostředí (XA) tř. C 30/37
0,25*21,055*0,75
3,948
0,25*1,36*0,5
0,170
0,25*44,37*0,75
8,319
Součet
9
K 273351215
12,437
Zřízení bednění stěn základových desek
m2
47,689
350,00
16 691,15
Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách
včetně případných vzpěr zřízení
0,25*(21,055+1,985+0,5+1,36+20,555+0,75)
11,551
0,25*(44,37+0,75)*2
22,560
0,1*(21,055+1,985+0,5+1,36+20,555+0,75)
4,621
0,1*2*(44,037+0,75)
8,957
Součet
10
K 273351216
47,689
Odstranění bednění stěn základových desek
m2
47,689
70,00
3 338,23
Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách
včetně případných vzpěr odstranění
11
K R21279231
M+D odvodnění opěrné zdi vložením plastové
trubky DN 100 do bednění při betonáži
m
13,200
250,00
3 300,00
M+D odvodnění opěrné zdi vložením plastové trubky DN 100 do bednění při betonáži
"po 2 m"
0,4*(10+1+22)
13,200
Součet
13,200
3 - Svislé a kompletní konstrukce
12
K 327324128
313 561,21
Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti
agresivnímu prostředí tř. C 30/37
m3
25,063
3 370,00
84 462,31
550,00
106 593,30
100,00
19 380,60
27 500,00
103 125,00
Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí (XA) tř. C 30/37
13
K 327351211
(11,5+26)-12,437
25,063
Součet
25,063
Bednění opěrných zdí a valů svislých i
skloněných zřízení
m2
193,806
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení
1,35*(0,25+1,61+15,68+15,43+1,36)
46,346
0,85*(5,25*2+0,25)
14
K 327351221
9,138
1,55*2*(44,37+0,25)
138,322
Součet
193,806
Bednění opěrných zdí a valů svislých i
skloněných odstranění
m2
193,806
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění
15
K 327361016
Výztuž opěrných zdí a valů D nad 12 mm z
betonářské oceli 10 505
t
3,750
Výztuž opěrných zdí a valů průměru přes 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
37,5*0,1
3,750
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
16
K 622111001
32 897,04
Ubroušení výstupků betonu vnějších
neomítaných stěn po odbednění
m2
83,921
17,00
1 426,66
Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnějších ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu stěn
17
K 622111121
Vyspravení lokální cementovou maltou vnějších
stěn betonových nebo železobetonových
m2
83,921
230,00
19 301,83
Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch betonových nebo železobetonových konstrukcí s rozetřením vysprávky do ztracena maltou cementovou
lokálně v rozsahu vyspravované plochy do 30 % z celkové plochy stěn
Strana 14 z 42
18
K 622612101
0,25*21,055*0,75
Ochranný nátěr silikonový hydrofobizační
jednonásobný vnějších stěn z pohledového
betonu ručně
3,948
m2
83,921
145,00
12 168,55
Ochranný nátěr vnějších ploch pohledového betonu nanášený ručně silikonový hydrofobizační, transparentní jednonásobný stěn
"viditelná část opěrný zdí"
(1+0,25+0,2)*44,37
64,337
(0,4+0,25+0,2)*(21,055+1,985)
19,584
Součet
83,921
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
19
K 953312122
33 469,88
Vložky do svislých dilatačních spár z
extrudovaných polystyrénových desek tl 20 mm
m2
3,350
114,00
381,90
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm
0,25*(1,35*2+0,75*2+1,55*4+0,75*4)
3,350
Součet
20
K R93990112
3,350
Úprava pohledových rohů dle projektu
m
135,195
125,00
16 899,38
Úprava pohledových rohů dle projektu
0,25+21,055+1,985+0,25+1,61+20,805
45,955
2*(0,25+44,37)
89,240
Součet
135,195
99 - Přesun hmot
21
K 998153131
16 188,60
Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z
cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 20
m
t
107,924
150,00
16 188,60
Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 20 m
Strana 15 z 42
SO03 - AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ
PARKOVIŠTĚ P8 ČZU
1. D O D Á V K A - ROZVADĚČE
ČP
POPIS POLOŽKY
ks(m)
Kč/ks(m)
POPIS POLOŽKY
ks(m)
Kč/ks(m)
Kč
ROZVADĚČE CELKEM
2. M A T E R I Á L
ČP
výbojkové svítidlo 70W např.Philips Malaga SGS101- DOPORUČENÝ STANDARD
39
výbojka SON-T 70W
39
žár. zinkovaný stožár s výškou sv. bodu 6m-např.KOOPERATIVA KL6-133/60-DOP.STANDARD
29
žárově zinkovaný dvou výložník např.KOOPERATIVA SK 2-500 - DOP.STANDARD
10
elektrovýzbroj stožáru
29
kabelová koncovka pro plastový kabel do 4x16 mm2
70
CYKY 5Cx10
950
CYKY 3Cx1,5
240
FeZn 30/4
800
SR02
50
antikorózní nátěr (kg)
29
chránička DVR 110
500
zákrytová deska PVC T4 (1000x300mm)
450
výstražná fólie
700
betonový základ pro stožár do 6m
29
písek (m3)
37
beton (m3)
40
1 728,00
253,00
4 001,00
721,00
292,00
198,00
110,50
10,50
27,50
14,10
5,00
31,00
29,90
2,90
319,00
375,00
1 340,00
NOSNÝ MATERIÁL
PODRUŽNÝ MATERIÁL - 5% Z NOSNÉHO MATERIÁLU
MATERIÁL CELKEM
Kč
67 392,00
9 867,00
116 029,00
7 210,00
8 468,00
13 860,00
104 975,00
2 520,00
22 000,00
705,00
145,00
15 500,00
13 455,00
2 030,00
9 251,00
13 875,00
53 600,00
6 966,50
467 848,50
3. Z E M N Í P R Á C E
ČP
POPIS POLOŽKY
kabel ve volném terénu 350/900mm(výkop,zához) (m)
kabel v komunikaci 500/1200mm(výkop, zához)
odvoz zeminy včetně naložení do vzd.1km (m3)
vytyčení trati
jáma pro stožár do 6m
ZEMNÍ
ks(m)
450
250
77
700
29
Kč/ks(m)
115,00
175,70
95,60
10,00
450,00
PRÁCE CELKEM
Kč
51 750,00
43 925,00
7 361,20
7 000,00
13 050,00
123 086,20
4. R E V I Z E , P R O T O K O L Y , M Ě Ř E N Í
ČP
POPIS POLOŽKY
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy
5. E L E K T R O M O N T Á Ž N Í
ČP
ks
1
Kč/ks
ks(m)
29
10
1190
29
39
70
50
29
70
500
450
700
37
40
Kč/ks(m)
3 750,00
Kč
3 750,00
PRÁCE
POPIS POLOŽKY
montáž stožáru VO ocel do 6m
montáž výložníku
kabel NN
montáž stožárové rozvodnice
montáž svítidla na stožár
montáž kabelové koncovky
svorka uzemňovací SR02
připojení stožáru na zemnící pásek
ukončení vodičů do 16mm2
chránička DVR 110
zákrytová deska
výstražná folie
písek (m3)
beton (m3)
DEMONTÁŽE
demontáž svítidla stávajícího
0
370,00
469,40
23,17
311,70
190,00
14,81
67,40
15,00
14,81
18,63
5,00
5,00
145,00
724,00
Kč
10 730,00
4 694,00
27 572,30
9 039,30
7 410,00
1 036,70
3 370,00
435,00
1 036,70
9 315,00
2 250,00
3 500,00
5 365,00
28 960,00
0,00
0,00
demontáž stožáru stávajícího
bourání betonového základu stávajícího
HZS
autojeřáb
montážní plošina
ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM
0
0
29
29
450,00
450,00
0,00
0,00
0,00
13 050,00
13 050,00
140 814,00
REKAPITULACE
ČP
POPIS POLOŽKY
1.DODÁVKA
2.MATERIÁL
3.ZEMNÍ PRÁCE
4.REVIZE,PROTOKOLY,MĚŘENÍ
5.ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE
CELKEM BEZ DPH
POZN.
FIREMNÍ OZNAČENÍ VÝROBKŮ JE V PD UVÁDĚNO POUZE JAKO TECHNICKÝ
PŘÍKLAD, NIKOLIV JAKO PODKLAD K NACEŇOVÁNÍ.
Kč
0,00
467 848,50
123 086,20
3 750,00
140 814,00
735 499 Kč
SO03-DODATEK -PŘÍPRAVA ELEKTROKOLA
PARKOVIŠTĚ P8-ČZU
1. D O D Á V K A Z A Ř Í Z E N Í
1.1
ROZVADĚČE
POPIS POLOŽKY
doplnění jističe 63A/3f/B do rozvaděče v objektu MCEV II
rozvaděč R-elektrokola
ROZVADĚČE CELKEM
ks(m)
1
1
ROZPIS ROZVADĚČE R-elektrokola
ČP
POPIS POLOŽKY
ks(m)
rozvaděč ER212/PK vč.základu ATYP.UPRAVEN Ijm=63A (DCK HOLOUBKOV)
1
jistič 3f/50A/B/10kA
1
jistič 3f/25A/B/10kA
2
el.měr.hodiny s imp.výstupem 63A
1
MATERIÁL ROZVADĚČE
P O D R U Ž N Ý M A T E R I Á L R O Z V A D Ě Č E 15 %
V Ý R O B A R O Z V A D Ě Č E 20 %
CELKEM ROZVADĚČ
Kč/ks(m)
600,00
15 268,00
Kč
600,00
15 268,00
15 868,00
Kč/ks(m)
8 700,00
530,00
267,00
1 300,00
Kč
8 700,00
530,00
534,00
1 300,00
11 064,00
1 659,60
2 544,72
15 268,32
2. M A T E R I Á L
2.2 KABELY,VODIČE
ČP
POPIS POLOŽKY
CYKY 5Cx16 + vkladácí lišta/PVC chránička PR.110mm
CYKY 5Cx6 + PVC chránička PR.110mm
datový kabel+ vkladácí lišta/PVC chránička PR.110mm
CELKEM
ks(m)
120
40
170
Kč/ks(m)
252,70
141,00
96,80
Kč
30 324,00
5 640,00
16 456,00
52 420,00
ZEMNÍ PRÁCE
ČP
výkopek 95/35 cm
zákrytová deska
písek kopaný,m3
FeZn 30/4
výstražná fólie
jáma pro základ pilíře
CELKEM
ks(m)
10
10
1
10
10
1
Kč/ks(m)
73,80
34,90
375,00
44,20
7,90
750,00
Kč
738,00
349,00
375,00
442,00
79,00
750,00
2 733,00
POPIS POLOŽKY
3.REKAPITULACE
MATERIÁL CELKEM
MONTÁŽ
ZEMNÍ PRÁCE
DOPRAVA
CELKEM BEZ DPH
Pozn.: Výše uvedený materiál byl vypracován pro orientační stanovení nákladů.
Přesný soupis materiálu bude proveden dodavatelem.
15 868,00
15 268,32
52 420,00
2 733,00
86 289 Kč
SO04 - KAMEROVÝ SYSTÉM (POUZE KABELOVÁ PŘÍPRAVA)
PARKOVIŠTĚ P8 ČZU
1. D O D Á V K A - ROZVADĚČE
ČP
POPIS POLOŽKY
ks(m)
Kč/ks(m)
Kč
ks(m)
300
300
100
70
300
60
18
9
5
150
3
Kč/ks(m)
Kč
3 540,00
5 160,00
290,00
2 093,00
8 760,00
2 718,00
5 083,20
3 375,00
6 700,00
5 370,00
363,00
DODÁVKA ROZVADĚČE CELKEM
2. M A T E R I Á L
ČP
POPIS POLOŽKY
kabel UTP
CYKY 3Cx2,5
výstražná fólie PVC š=22cm,červená
zákrytová deska
HDPE chránička pr.40mm
trubka PVC 110 mm
ocelová chránička PR.40 vč.uchycení na stožár VO
písek (m3)
beton (m3)
vkladácí lišta vč.uchycení(trasa v objektu)
jistič 10A/1f/B
11,80
17,20
2,90
29,90
29,20
45,30
282,40
375,00
1 340,00
35,80
121,00
NOSNÝ MATERIÁL
PODRUŽNÝ MATERIÁL - 5% Z NOSNÉHO MATERIÁLU
MATERIÁL CELKEM
43 452,20
2 172,61
45 624,81
3. Z E M N Í P R Á C E
ČP
POPIS POLOŽKY
kabel ve volném terénu 500/900mm (výkop, zához) (m)
kabel v komunikaci 500/1200mm (výkop, zához) (m)
křížení cizího vedení inž.sítě
řezání asfaltu/opětovné asfaltování (m2)
odvoz zeminy včetně naložení do vzd.1km (m3)
vytyčení trati
ZEMNÍ
ks(m)
70
30
10
10
14
100
Kč/ks(m)
155,00
175,70
388,00
801,60
95,60
10,00
PRÁCE CELKEM
Kč
10 850,00
5 271,00
3 880,00
8 016,00
1 338,40
1 000,00
30 355,40
4. R E V I Z E , P R O T O K O L Y , M Ě Ř E N Í
ČP
POPIS POLOŽKY
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy
5. E L E K T R O M O N T Á Ž N Í
ČP
ks
1
Kč/ks
ks(m)
600
300
60
18
100
70
9
5
150
3
10
1
Kč/ks(m)
1 750,00
Kč
1 750,00
PRÁCE
POPIS POLOŽKY
montáž kabelů
HDPE chránička pr.40mm
trubka PVC 110 mm
ocelová chránička PR.40 vč.uchycení na stožár VO
výstražná folie
zákrytová deska
písek ( m3)
beton (m3)
vkladácí lišta vč.uchycení(trasa v objektu)
jistič 10A/1f/B
průraz v objektu
začištění trasy v objektu
ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM
18,00
21,50
22,30
74,37
5,00
5,00
145,00
724,00
28,20
65,20
135,00
3 500,00
Kč
10 800,00
6 450,00
1 338,00
1 338,66
500,00
350,00
1 305,00
3 620,00
4 230,00
195,60
1 350,00
3 500,00
34 977,26
REKAPITULACE
ČP
POPIS POLOŽKY
1.DODÁVKA
2.MATERIÁL
3.ZEMNÍ PRÁCE
4.REVIZE,PROTOKOLY,MĚŘENÍ
5.ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE
Kč
45 624,81
30 355,40
1 750,00
34 977,26
6.PROVÁDĚCÍ PROJEKT
CELKEM BEZ DPH
POZN.
FIREMNÍ OZNAČENÍ VÝROBKŮ JE V PD UVÁDĚNO POUZE JAKO TECHNICKÝ
PŘÍKLAD, NIKOLIV JAKO PODKLAD K NACEŇOVÁNÍ.
PD ŘEŠÍ POUZE KABELOVOU PŘÍPRAVU PRO KAMEROVÝ SYSTÉM.
DODÁVKU KAMER,DRŽÁKŮ,KRYTŮ,OBJETIVŮ ZAJISTÍ P.LIBOR ŠUP.
3 500,00
116 207 Kč
SO05 - Přeložka sdělovacích rozvodů
Parkoviště P8 ČZU
1. D O D Á V K A - ROZVADĚČE
ČP
POPIS POLOŽKY
ks(m)
Kč/ks(m)
ks(m)
350
4
1
13
5
150
130
40
1
Kč/ks(m)
Kč
DODÁVKA ROZVADĚČE CELKEM
2. M A T E R I Á L
ČP
POPIS POLOŽKY
kabel TCEPKPFLE 100x4x0,6
slaboproudá kabelová odbočná spojka XAGA
podružný materiál
písek (m3)
beton (m3)
výstražná fólie
zákrytová deska
chránička PVC PR.110mm
kabelová komora
338,60
3 884,00
330,00
375,00
1 340,00
2,90
29,90
45,30
5 791,00
NOSNÝ MATERIÁL
PODRUŽNÝ MATERIÁL - 5% Z NOSNÉHO MATERIÁLU
MATERIÁL CELKEM
Kč
118 510,00
15 536,00
330,00
4 875,00
6 700,00
435,00
3 887,00
1 812,00
5 791,00
157 876,00
7 893,80
165 769,80
3. Z E M N Í P R Á C E
ČP
POPIS POLOŽKY
kabel ve volném terénu 350/900mm(výkop,zához) (m)
kabel v komunikaci 500/1200mm(výkop, zához) (m)
křížení cizího vedení inž.sítě
odvoz zeminy včetně naložení do vzd.1km (m3)
vytyčení trati
řezání afaltu/opětovné asfaltování (m2)
jáma pro komoru
ZEMNÍ
ks(m)
130
20
10
18
150
10
1
Kč/ks(m)
115,00
175,70
388,00
95,60
10,00
801,60
1 387,00
PRÁCE CELKEM
Kč
14 950,00
3 514,00
3 880,00
1 720,80
1 500,00
8 016,00
1 387,00
34 967,80
3. R E V I Z E , P R O T O K O L Y , M Ě Ř E N Í
ČP
POPIS POLOŽKY
revize,protokol,měření
4. E L E K T R O M O N T Á Ž N Í
ČP
ks
1
Kč/ks
ks(m)
350
4
13
5
40
150
130
1
Kč/ks(m)
2 731,00
Kč
2 731,00
PRÁCE
POPIS POLOŽKY
kabel
spojka
písek (m3)
beton (m3)
chránička PVC PR.110mm
výstražná fólie
zákrytová deska
kabelová komora
ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM
24,50
9 624,00
145,00
724,00
22,30
5,00
5,00
570,00
Kč
8 575,00
38 496,00
1 885,00
3 620,00
892,00
750,00
650,00
570,00
55 438,00
REKAPITULACE
ČP
POPIS POLOŽKY
1.DODÁVKA
2.MATERIÁL
3.ZEMNÍ PRÁCE
3.REVIZE,PROTOKOLY,MĚŘENÍ
4.ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE
CELKEM BEZ DPH
POZN.
FIREMNÍ OZNAČENÍ VÝROBKŮ JE V PD UVÁDĚNO POUZE JAKO TECHNICKÝ
PŘÍKLAD, NIKOLIV JAKO PODKLAD K NACEŇOVÁNÍ.
Kč
165 770
34 968
2 731
55 438
258 907 Kč
SO06 - PŘELOŽKA ROZVODŮ NN
PARKOVIŠTĚ P8 ČZU
1. D O D Á V K A - ROZVADĚČE
ČP
POPIS POLOŽKY
ks(m)
Kč/ks(m)
Kč
POPIS POLOŽKY
ks(m)
Kč/ks(m)
Kč
ROZVADĚČE CELKEM
2. M A T E R I Á L
ČP
kabelová koncovka pro kabel do 4x16 mm2
CYKY 4Bx16
FeZn 30/4
SR02
zákrytová deska PVC T4 (1000x300mm)
výstražná fólie
písek (m3)
2
60
60
2
40
40
4
75,00
125,60
27,50
14,10
29,90
2,90
375,00
NOSNÝ MATERIÁL
PODRUŽNÝ MATERIÁL - 5% Z NOSNÉHO MATERIÁLU
MATERIÁL CELKEM
150,00
7 536,00
1 650,00
28,20
1 196,00
116,00
1 500,00
12 176,20
608,81
12 785,01
3. Z E M N Í P R Á C E
ČP
POPIS POLOŽKY
kabel ve volném terénu 350/900mm(výkop,zához) (m)
odvoz zeminy včetně naložení do vzd.1km (m3)
vytyčení trati
ZEMNÍ
ks(m)
40
4
40
Kč/ks(m)
115,00
95,60
10,00
PRÁCE CELKEM
Kč
4 600,00
382,40
400,00
5 382,40
4. R E V I Z E , P R O T O K O L Y , M Ě Ř E N Í
ČP
POPIS POLOŽKY
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy
5. E L E K T R O M O N T Á Ž N Í
ČP
ks
1
Kč/ks
ks(m)
60
2
2
60
40
40
4
Kč/ks(m)
2 750,00
Kč
2 750,00
PRÁCE
POPIS POLOŽKY
kabel NN
montáž kabelové koncovky
svorka uzemňovací SR02
FeZn 30/4
zákrytová deska
výstražná folie
písek (m3)
ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM
27,83
50,00
67,40
16,70
5,00
5,00
520,00
Kč
1 669,80
100,00
134,80
1 002,00
200,00
200,00
2 080,00
5 386,60
REKAPITULACE
ČP
POPIS POLOŽKY
1.DODÁVKA
2.MATERIÁL
3.ZEMNÍ PRÁCE
4.REVIZE,PROTOKOLY,MĚŘENÍ
5.ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE
CELKEM BEZ DPH
POZN.
FIREMNÍ OZNAČENÍ VÝROBKŮ JE V PD UVÁDĚNO POUZE JAKO TECHNICKÝ
PŘÍKLAD, NIKOLIV JAKO PODKLAD K NACEŇOVÁNÍ.
Kč
0,00
12 785,01
5 382,40
2 750,00
5 386,60
26 304 Kč
KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:
Parkoviště P8 v areálu ČZU v Praze
Objekt:
SO 07 - Dešťová kanalizace
KSO:
Místo:
Praha 6 - Suchdol
CC-CZ:
Datum:
Zadavatel:
14.08.2013
IČ:
ČZU v Praze
DIČ:
Uchazeč:
KONSIT, a.s.
Projektant:
IČ:
186 30 197
DIČ:
CZ18630197
IČ:
SM - PROJEKT spol. s.r.o., Chomutov
DIČ:
Poznámka:
2 731 015,97
Cena bez DPH
21,00%
ze
2 731 015,97
573 513,35
snížená
15,00%
ze
0,00
0,00
zákl. přenesená
21,00%
ze
0,00
0,00
sníž. přenesená
15,00%
ze
0,00
0,00
0,00%
ze
0,00
0,00
DPH základní
nulová
Cena s DPH
v
3 304 529,33
CZK
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Parkoviště P8 v areálu ČZU v Praze
Objekt:
SO 07 - Dešťová kanalizace
Místo:
Praha 6 - Suchdol
Datum:
14.08.2013
Zadavatel:
Uchazeč:
ČZU v Praze
KONSIT, a.s.
Projektant:
SM - PROJEKT spol. s.r.o., Chomutov
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
2 731 015,97
Náklady soupisu celkem
2 711 890,97
HSV - Práce a dodávky HSV
1 026 129,15
1 - Zemní práce
269 334,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce
95 369,02
4 - Vodorovné konstrukce
1 307 536,79
8 - Trubní vedení
13 522,01
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
13 522,01
99 - Přesun hmot
Strana 23 z 42
19 125,00
M - Práce a dodávky M
19 125,00
23-M - Montáže potrubí
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Parkoviště P8 v areálu ČZU v Praze
Objekt:
SO 07 - Dešťová kanalizace
Strana 24 z 42
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Náklady soupisu celkem
2 731 015,97
2 711 890,97
HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
1
K 131201203
Cena celkem
[CZK]
1 026 129,15
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3
objemu do 5000 m3
m3
949,144
86,00
81 626,38
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3
"pro galerii - odhad"
12*17,6*3,92
827,904
"pro ORL - odhad"
6,2*3,6*3,37
75,218
2,83*5,13*3,17
jáma
2
K 132201202
46,022
Součet
949,144
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3
objemu do 1000 m3
m3
480,251
86,00
41 301,59
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 00
m3
1,2*105,6*1,31
166,003
1,2*45,2*1,44
78,106
1,2*19,8*1,35
32,076
1*17,5*0,53
9,275
1,15*17,8*0,955
19,549
1*3,4*0,58
1,972
1*7,8*0,895
6,981
1*6,3*0,795
5,009
1*3,7*0,71
2,627
1*3,8*0,825
3,135
1*2*1,015
2,030
1,15*1,8*1,085
2,246
1*1,7*0,735
1,250
1,15*4,8*0,915
5,051
1*7,1*0,705
5,006
1*7,8*1,055
8,229
1*8,4*1,415
11,886
1*15*1,365
20,475
Strana 25 z 42
1*8,4*0,875
7,350
1*6,9*0,565
3,899
1,15*3,9*0,79
3,543
1*2,2*0,66
1,452
1*7,7*1,195
9,202
1*13,4*1,305
17,487
1*4,3*0,78
3,354
1*20,5*0,595
12,198
1,15*6,1*0,82
5,752
1*5,6*0,545
3,052
1,15*1,1*0,72
0,911
1*1,8*0,64
rýha
3
K 133201101
1,152
Součet
480,251
Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100
m3
m3
55,278
125,00
6 909,75
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3
šachta
4
K 151101101
1,5*1,5*(1,17+1,07+0,72+1,49+4,32+0,87+1,35+1
,83+0,87)
1*1*(0,585+0,685*4+0,96*5+0,88*3+1,25*3+1,155
*2+1,53*5)
Součet
30,803
24,475
55,278
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl
m2
do 2 m
655,920
65,00
42 634,80
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
2*105,6*1,31
276,672
2*45,2*1,44
130,176
2*19,8*1,35
53,460
2*1,8*1,085
3,906
2*7,8*1,055
16,458
2*8,4*1,415
23,772
2*15*1,365
40,950
2*4,8*1,505
14,448
2*1,3*1,365
3,549
2*11*1,32
29,040
2*1,6*1,39
4,448
2*2,4*1,18
5,664
2*7,7*1,195
18,403
2*13,4*1,305
34,974
Součet
5
K 151101111
655,920
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn
rýh hl do 2 m
m2
655,920
10,00
6 559,20
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
6
K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl
výkopu do 2,5 m
m3
240,126
55,00
13 206,93
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z hornin
tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
rýha*0,5
7
K 161101102
240,126
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl
výkopu do 4 m
m3
19,398
55,00
1 066,89
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z hornin
tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m
"pro ORL - odhad"
6,2*3,6*3,37*0,16
12,035
2,83*5,13*3,17*0,16
7,363
Součet
8
K 161101103
19,398
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl
výkopu do 6 m
m3
198,697
85,00
16 889,25
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z hornin
tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m
"pro galerii - odhad"
9
K 162201102
12*17,6*3,92*0,24
198,697
Součet
198,697
Vodorovné přemístění do 50 m
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
m3
Strana 26 z 42
555,692
55,00
30 563,06
1,15*1,1*0,72
0,911
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m
zásyp*2
10
K 162701105
555,692
Vodorovné přemístění do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
m3
1 206,827
85,00
102 580,30
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
rýha
480,251
šachta
55,278
jáma
odvoz
11
K 167101102
949,144
-zásyp
-277,846
Součet
1 206,827
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100
m3
m3
277,846
22,00
6 112,61
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
zásyp
12
K 171201201
277,846
Uložení sypaniny na skládky
m3
1 206,827
10,00
12 068,27
50,00
120 682,70
95,00
26 395,37
Uložení sypaniny na skládky
odvoz
13
K 171201211
1 206,827
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na
skládce (skládkovné)
t
2 413,654
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )
odvoz*2
14
K 174101101
2 413,654
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů
sypaninou se zhutněním
m3
277,846
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
rýha
480,251
šachta
55,278
jáma
949,144
-obsyp
-214,889
-obsyp2
-577,018
-lože
-105,676
-3,14*0,125*0,125*170,6
-8,370
-3,14*0,1*0,1*41,9
-1,316
-3,14*0,5*0,5*(17,81+1,12*2+0,72*2)
-16,870
-3,14*0,225*0,225*24,475
-3,891
-3,13*0,83*2
-5,196
-4,167*1,6*2,12
-14,134
-15,6*9,6*1,68
-251,597
-6,5*3,9*0,2
-5,070
-5*2,8*0,2
zásyp
15
K 175101101
-2,800
Součet
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z
hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje
výkopu
277,846
m3
214,889
95,00
20 414,46
Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakouko
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
1,2*170,6*0,55
112,596
1,15*41,9*0,5
24,093
1*170*0,46
obsyp
16
M
583373020
78,200
Součet
214,889
štěrkopísek frakce 0-16
t
429,778
280,00
120 337,84
kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 1511-2 frakce 0-16
17
K 175101201
obsyp
214,889
214,889*2'Přepočtené koeficientem množství
Obsypání objektů bez prohození sypaniny z
hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje
objektu
429,778
m3
577,018
95,00
54 816,71
Obsypání objektů sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru
zhutnění bez prohození sypaniny
"kolem galerie"
12*17,6*3,92
827,904
-12*17,6*0,2
-42,240
Strana 27 z 42
1,15*1,1*0,72
0,911
-15,6*9,6*1,68
obsyp_galerie
-251,597
Mezisoučet
534,067
"kolem ORL"
6,2*3,6*1,82
40,622
-4,167*1,6*1,7
obsyp_větší_ORL
18
M
-11,334
-0,375*0,375*3,14*0,52
-0,230
Mezisoučet
29,058
2,83*5,13*1,22
17,712
-3,13*0,83*1,47
-3,819
obsyp_menší_ORL
Mezisoučet
13,893
obsyp2
Součet
583438720
kamenivo drcené hrubé frakce 8-16
577,018
t
1 126,250
280,00
315 350,00
kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrť) kamenivo drcené hrubé d>=2 a D<=45 mm (ČSN EN 13043 ) d>=2 a
D>=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139 ) d>=1 a D>=2 mm (ČSN EN 13242) frakce 8-16
obsyp_galerie
534,067
obsyp_větší_ORL
29,058
Součet
563,125
563,125*2 'Přepočtené koeficientem množství
19
M
583373030
štěrkopísek frakce 0-8
1 126,250
t
23,618
280,00
6 613,04
kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 1511-2 frakce 0-8
obsyp_menší_ORL
13,893
13,893*1,7 'Přepočtené koeficientem množství
23,618
3 - Svislé a kompletní konstrukce
20
K R38694111
21
K R38694112
M+D ORL např. typ RONN Tech ADHF120AB(3) hranatý koalescenční odlučovač z oceli 3,13x0,83x2 m - s automatickým uzávěrem a
soub
kalovou nádrží s kruhovým vstupem, průtok
or
30l/s - atyp s DN 250 na vstupu, vč. dočišťovací
jednotky (PCU0200)
M+D ORL např. typ RONN Tech U4ADF3A(4,5)) velkoprůtokový koalescenční odlučovač z oceli 4,167x1,6x2,12 m - s automatickým uzávěrem a soub
kalovou nádrží se vstupem DN300, průtok 45l/s - or
atyp s DN 250 na vstupu,vč. dočišťovací
jednotky (PCU0300-DN110-DN300)
269 334,00
1,000
119 588,00
119 588,00
1,000
149 746,00
149 746,00
4 - Vodorovné konstrukce
22
K 451573111
95 369,02
Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
m3
105,676
620,00
65 519,12
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
1,2*170,6*0,15
30,708
1,15*41,9*0,15
7,228
1*170*0,15
25,500
"pod galerii"
12*17,6*0,2
lože
23
K 452112111
42,240
Součet
105,676
Osazení betonových prstenců nebo rámů v do
100 mm
kus
4,000
120,00
480,00
140,00
565,60
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm
24
M
592243200
prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBWQ.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm
kus
4,040
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi vyrovnávací
prstence TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6
4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství
25
K 452321161
Podkladní desky ze ŽB tř. C 25/30 otevřený
výkop
4,040
m3
7,870
3 500,00
27 545,00
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30
"pro ORL - odhad"
26
K 452351101
6,5*3,9*0,2
5,070
5*2,8*0,2
2,800
Součet
7,870
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo
sedlového lože otevřený výkop
m2
7,280
140,00
1 019,20
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty
Strana 28 z 42
27
K 452368211
1,15*1,1*0,72
0,911
0,2*2*(6,5+3,9)
4,160
0,2*2*(5+2,8)
3,120
Součet
7,280
Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo
pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari
t
0,098
2 450,00
240,10
Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari
6,5*3,9*2,5*0,001
0,063
5*2,8*2,5*0,001
0,035
Součet
0,098
8 - Trubní vedení
28
K 871315221
1 307 536,79
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG
tuhost třídy SN8 DN150
m
170,000
250,00
42 500,00
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 150
29
K 871355221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG
tuhost třídy SN8 DN200
m
41,900
360,00
15 084,00
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 200
30
K 871365221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG
tuhost třídy SN8 DN250
m
170,600
420,00
71 652,00
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 250
31
K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo
z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN
150
kus
12,000
120,00
1 440,00
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednoosýc
DN 150
32
M
286113610
koleno kanalizace plastové KGB 150x45°
kus
12,180
100,00
1 218,00
trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) kolena KGB KGB 150x45°
33
K 877355211
12*1,015 'Přepočtené koeficientem množství
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo
z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN
200
12,180
kus
11,000
120,00
1 320,00
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednoosýc
DN 200
8+3
34
M
286113660
11,000
koleno kanalizace plastové KGB 200x45°
kus
3,045
100,00
304,50
trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) kolena KGB KGB 200x45°
3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství
35
M
286115080
redukce kanalizace plastová KGR 200/160
3,045
kus
8,120
100,00
812,00
trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) redukce nesouosá KGR KGR 200/160
36
K 877355221
8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo
z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN
200
8,120
kus
8,000
120,00
960,00
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu dvouosýc
DN 200
6+2
37
M
286113950
8,000
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA200/150/45°
kus
6,090
450,00
2 740,50
trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) odbočky KGEA 45° KGEA-200/150/45°
6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství
38
M
286113960
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA200/200/45°
6,090
kus
2,030
450,00
913,50
trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) odbočky KGEA 45° KGEA-200/200/45°
39
K 877365221
2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo
z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN
250
2,030
kus
12,000
240,00
2 880,00
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu dvouosýc
DN 250
9+3
40
M
286113990
12,000
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA250/150/45°
kus
9,135
920,00
8 404,20
trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) odbočky KGEA 45° KGEA-250/150/45°
9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství
41
M
286114000
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA250/200/45°
9,135
kus
3,045
920,00
trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) odbočky KGEA 45° KGEA-250/200/45°
Strana 29 z 42
2 801,40
42
K 894411311
1,15*1,1*0,72
0,911
3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství
3,045
Osazení železobetonových dílců pro šachty
skruží rovných
kus
4,000
450,00
1 800,00
2,020
970,00
1 959,40
Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných
43
M
592243060
skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50
D100x50x12 cm
kus
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže šachetní T
Q.1 100/50 D 100 x 50 x 12
2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství
44
M
592243070
skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100
D100x100x12 cm
2,020
kus
2,020
1 560,00
3 151,20
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže šachetní T
Q.1 100/100 D 100 x 100 x 12
2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství
45
K 894412411
Osazení železobetonových dílců pro šachty
skruží přechodových
2,020
kus
4,000
450,00
1 800,00
4,040
1 180,00
4 767,20
Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových
46
M
592243120
konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12
KPS 100x62,5x58 cm
kus
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi konus šachetní (s
stěny 12 cm) KPS - kapsové plastové stupadlo TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS
100 x 62,5 x 58
47
K 894411121
4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců
na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C
25/30
4,040
kus
10,000
450,00
4 500,00
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300
48
M
592243370
dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1
kus
100/60 V max. 40 100/60x40 cm
10,100
4 600,00
46 460,00
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi dno šachty
kanalizační přímé V - průměr odtoku TBZ-Q.1 100/60 V max.40 100 / 60 x 40
10*1,01 'Přepočtené koeficientem množství
49
M
592243120
konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12
KPS 100x62,5x58 cm
10,100
kus
10,100
1 180,00
11 918,00
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi konus šachetní (s
stěny 12 cm) KPS - kapsové plastové stupadlo TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS
100 x 62,5 x 58
10*1,01 'Přepočtené koeficientem množství
50
M
592243200
prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBWQ.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm
10,100
kus
10,100
150,00
1 515,00
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi vyrovnávací
prstence TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6
10*1,01 'Přepočtené koeficientem množství
51
M
592243210
prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBWQ.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm
10,100
kus
1,010
160,00
161,60
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi vyrovnávací
prstence TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8
1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství
52
M
592243230
prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBWQ.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm
1,010
kus
5,050
180,00
909,00
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi vyrovnávací
prstence TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10
5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství
53
M
592243050
skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25
D100x25x12 cm
5,050
kus
4,040
750,00
3 030,00
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže šachetní T
Q.1 100/25 D 100 x 25 x 12
4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství
54
M
592243060
skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50
D100x50x12 cm
4,040
kus
3,030
970,00
2 939,10
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže šachetní T
Q.1 100/50 D 100 x 50 x 12
3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství
55
M
592243070
skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100
D100x100x12 cm
3,030
kus
7,070
1 560,00
11 029,20
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže šachetní T
Q.1 100/100 D 100 x 100 x 12
7*1,01 'Přepočtené koeficientem množství
56
M
592243480
těsnění elastomerové pro spojení šachetních
dílů EMT DN 1000
7,070
kus
Strana 30 z 42
40,400
130,00
5 252,00
1,15*1,1*0,72
0,911
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi těsnění
elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000
40*1,01 'Přepočtené koeficientem množství
57
K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových
dílců typ UV-50 normální
40,400
kus
23,000
1 500,00
34 500,00
850,00
19 745,50
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální
58
M
592238520
dno betonové pro uliční vpusť s kalovou
prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm
kus
23,230
prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti dno s kalovou prohlubní TBV-Q 450/300/2a
23*1,01 'Přepočtené koeficientem množství
59
M
592238540
skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým
otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm
45 x 30 x 5
23,230
kus
23,230
750,00
17 422,50
prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruž s otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a PVC 45 x 35 x 5
23*1,01 'Přepočtené koeficientem množství
60
M
592238560
skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q
450/195/5c, 45x20x5 cm
23,230
kus
Strana 31 z 42
33,330
168,00
5 599,44
KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:
Parkoviště P8 v areálu ČZU v Praze
Objekt:
SO 08 - Přeložka STL plynovodu
KSO:
Místo:
Praha 6 - Suchdol
CC-CZ:
Datum:
Zadavatel:
14.08.2013
IČ:
ČZU v Praze
DIČ:
Uchazeč:
KONSIT, a.s.
Projektant:
IČ:
186 30 197
DIČ:
CZ18630197
IČ:
SM - PROJEKT spol. s.r.o., Chomutov
DIČ:
Poznámka:
352 147,40
Cena bez DPH
21,00%
ze
352 147,40
73 950,95
snížená
15,00%
ze
0,00
0,00
zákl. přenesená
21,00%
ze
0,00
0,00
sníž. přenesená
15,00%
ze
0,00
0,00
0,00%
ze
0,00
0,00
DPH základní
nulová
Cena s DPH
v
426 098,36
CZK
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Parkoviště P8 v areálu ČZU v Praze
Objekt:
SO 08 - Přeložka STL plynovodu
Místo:
Praha 6 - Suchdol
Datum:
14.08.2013
Zadavatel:
Uchazeč:
ČZU v Praze
KONSIT, a.s.
Projektant:
SM - PROJEKT spol. s.r.o., Chomutov
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
352 147,40
Náklady soupisu celkem
214 672,49
HSV - Práce a dodávky HSV
87 126,20
1 - Zemní práce
2 155,10
4 - Vodorovné konstrukce
125 391,19
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
3 611,19
99 - Přesun hmot
137 474,91
M - Práce a dodávky M
137 474,91
23-M - Montáže potrubí
Strana 32 z 42
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Parkoviště P8 v areálu ČZU v Praze
Objekt:
SO 08 - Přeložka STL plynovodu
Místo:
Praha 6 - Suchdol
Datum:
Strana 33 z 42
14.08.2013
Náklady soupisu celkem
352 147,40
214 672,49
HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
1
K 132201101
87 126,20
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3
objemu do 100 m3
m3
89,170
165,00
14 713,05
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
rýha
2
K 151101101
0,4*93,7*1,885
70,650
0,4*92,6*0,5
18,520
Součet
89,170
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl
m2
do 2 m
353,249
80,00
28 259,92
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
93,7*1,885*2
3
K 151101111
353,249
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn
rýh hl do 2 m
m2
353,249
16,00
5 651,98
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
4
K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl
výkopu do 2,5 m
m3
89,170
72,00
6 420,24
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z hornin
tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
rýha
5
K 162201102
89,170
Vodorovné přemístění do 50 m
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
m3
143,858
27,00
3 884,17
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m
zásyp*2
6
K 162701105
143,858
Vodorovné přemístění do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
m3
17,241
183,00
3 155,10
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
rýha
89,170
-zásyp
odvoz
7
K 171201201
-71,929
Součet
17,241
Uložení sypaniny na skládky
m3
17,241
10,00
172,41
155,00
5 745,54
75,00
5 394,68
Uložení sypaniny na skládky
odvoz
8
K 171201211
17,241
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na
skládce (skládkovné)
t
37,068
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )
odvoz*2,15
9
K 174101101
37,068
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů
sypaninou se zhutněním
m3
Strana 34 z 42
71,929
10
K 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z
hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje
výkopu
m3
13,493
337,00
4 547,14
Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakouko
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
0,4*93,7*0,36
11
M
obsyp
Součet
583373080
štěrkopísek frakce 0-2 třída B
13,493
13,493
t
21,589
230,00
4 965,47
kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 1511-2 frakce 0-2 Horní Řasnice
13,493*1,6
12
K R17510110
21,589
M+D výstražné fólie žluté, š. do 300 mm
m
45,00
93,700
93,7
93,700
Součet
93,700
4 - Vodorovné konstrukce
13
K 451573111
4 216,50
2 155,10
Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
m3
3,748
575,00
2 155,10
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
lože
0,4*93,7*0,1
3,748
Součet
3,748
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
14
K R98700001
15
K
R98700002
M+D ochránění stávajícího zemního uzávěru DN
80 po dobu výstavby - ruční odkop a osazení
betonových skruží a poklopu, po skončení
výstavby demontáž skruží a ponechání poklopu
pro zemní soupravu
M+D zemní přechodka ocel DN 150/PE d160
16
K
R98700003
Odplynění stávajícího potrubí DN 150
17
K
R98700004
18
K
R98700005
19
K
R98700006
Demontáž označovacího sloupku, vč. odvozu na
skládku do 10 km a likvidace
M+D ochránění stávajícího plynovodu po dobu
výstavby silničními panely (cca 112 m2), vč.
odklizení silničních panelů po skončení výstavby
a odvozu do 10 km
M+D napojení plynovodu pomocí balónovací
soupravy s ochozovou soupravou
125 391,19
kpl
1,000
7 980,00
7 980,00
kus
2,000
5 550,00
11 100,00
kpl
1,000
10 000,00
10 000,00
kpl
1,000
2 500,00
2 500,00
kpl
1,000
56 000,00
56 000,00
kpl
2,000
17 100,00
34 200,00
99 - Přesun hmot
20
K
998276101
3 611,19
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z
plastických hmot otevřený výkop
t
21,886
165,00
3 611,19
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní
vzdálenost do 15 m
137 474,91
M - Práce a dodávky M
23-M - Montáže potrubí
21
K 230201031
137 474,91
Montáž plynovodů D 168,1 mm tl 10,0 mm
m
93,700
702,00
65 777,40
m
95,106
495,00
47 077,47
Montáž plynovodů D do 168,1 tl. do 10,0 mm
22
M
M28613948
23
K R23008408
24
K R23020104
25
M
286139720
potrubí plynovodní ROBUST SUPERPIPE z PE
100RC, SDR 17, 160 x 9,5 mm
93,7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství
Demontáž ocelového plynovodního potrubí DN
150, vč. odvozu na skládku do 10 km a likvidace
Montáž ochranné trubky plynovodu z PEHD d225
mm
2*2
trubka ochranná pro plyn PEHD 225 x 8,6 mm
95,106
m
92,600
155,00
14 353,00
m
4,000
1 550,00
6 200,00
m
4,060
494,00
2 005,64
4,000
trubky z polyetylénu plynovodní systém PE ochranné trubky pro plyn PEHD, tyče 6 m 225 x 8,6 mm
4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství
26
K 230230065
Hlavní tlaková zkouška vzduchem 6,3 MPa DN
150
4,060
m
Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 6,3 MPa DN 150
Strana 35 z 42
93,700
22,00
2 061,40
Součet
93,700
Strana 36 z 42
KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:
Parkoviště P8 v areálu ČZU v Praze
Objekt:
SO 09 - Sadové úpravy
KSO:
Místo:
Praha 6 - Suchdol
CC-CZ:
Datum:
Zadavatel:
14.08.2013
IČ:
ČZU v Praze
DIČ:
Uchazeč:
KONSIT, a.s.
Projektant:
IČ:
186 30 197
DIČ:
CZ18630197
IČ:
SM - PROJEKT spol. s.r.o., Chomutov
DIČ:
Poznámka:
852 054,70
Cena bez DPH
21,00%
ze
852 054,70
178 931,49
snížená
15,00%
ze
0,00
0,00
zákl. přenesená
21,00%
ze
0,00
0,00
sníž. přenesená
15,00%
ze
0,00
0,00
0,00%
ze
0,00
0,00
DPH základní
nulová
Cena s DPH
v
1 030 986,19
CZK
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Parkoviště P8 v areálu ČZU v Praze
Objekt:
SO 09 - Sadové úpravy
Místo:
Praha 6 - Suchdol
Datum:
14.08.2013
Zadavatel:
Uchazeč:
ČZU v Praze
KONSIT, a.s.
Projektant:
SM - PROJEKT spol. s.r.o., Chomutov
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
852 054,70
Náklady soupisu celkem
852 054,70
HSV - Práce a dodávky HSV
811 942,85
1 - Zemní práce
40 111,85
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
40 111,85
99 - Přesun hmot
Strana 37 z 42
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Parkoviště P8 v areálu ČZU v Praze
Objekt:
SO 09 - Sadové úpravy
Místo:
Praha 6 - Suchdol
Datum:
14.08.2013
Zadavatel:
Uchazeč:
ČZU v Praze
KONSIT, a.s.
Projektant:
SM - PROJEKT spol. s.r.o., Chomutov
Strana 38 z 42
1
K 111201102
2
K 112101101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do
100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000
do 10000 m2
m2
1 901,000
8,00
15 208,00
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m2
Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm
kus
76,000
58,00
4 408,00
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm
3
K 112101102
Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm
kus
43,000
84,00
3 612,00
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm
4
K 112101103
Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm
kus
3,000
178,00
534,00
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm
5
K 112101121
Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm kus
5,000
74,00
370,00
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, kmene průměru přes 100 do 300 mm
6
K 112201101
Odstranění pařezů D do 300 mm
kus
81,000
133,00
10 773,00
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm
76+5
7
K 112201102
81,000
Odstranění pařezů D do 500 mm
kus
43,000
261,00
11 223,00
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm
8
K 112201103
Odstranění pařezů D do 700 mm
kus
3,000
536,00
1 608,00
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm
9
K 122201402
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3
objem do 1000 m3
m3
258,750
45,00
11 643,75
Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 00
m3
ornice
10
K 162301401
(600+1125)*0,15
258,750
Součet
258,750
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých
do 5 km D kmene do 300 mm
kus
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých
do 5 km D kmene do 500 mm
kus
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých
do 5 km D kmene do 700 mm
kus
Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých
do 5 km D kmene do 300 mm
kus
76,000
50,00
3 800,00
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300
mm
11
K 162301402
43,000
60,00
2 580,00
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500
mm
12
K 162301403
3,000
89,00
267,00
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700
mm
13
K 162301405
Strana 39 z 42
5,000
37,00
185,00
16
K 162301413
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých
do 5 km D kmene do 700 mm
kus
3,000
282,00
846,00
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm
17
K 162301415
Vodorovné přemístění kmenů stromů
jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm
kus
5,000
286,00
1 430,00
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 m
18
K 162301421
Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300
mm
kus
73,00
81,000
5 913,00
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm
76+5
19
K 162301422
81,000
Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500
mm
kus
43,000
168,00
7 224,00
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm
20
K 162301423
Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700
mm
kus
3,000
250,00
750,00
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm
21
K 162301501
Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene
do 100 mm
m2
1 901,000
13,00
24 713,00
4,00
1 520,00
Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m
22
K 162301901
Příplatek k vodorovnému přemístění větví
kus
stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km
380,000
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 500
m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm
23
K 162301902
76*5
380,000
Příplatek k vodorovnému přemístění větví
kus
stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km
215,000
18,00
3 870,00
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 500
m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm
43*5
24
K 162301903
215,000
Příplatek k vodorovnému přemístění větví
kus
stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 5 km
15,000
50,00
750,00
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 500
m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm
3*5
25
K 162301905
15,000
Příplatek k vodorovnému přemístění větví
stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 5
kus
25,000
4,00
100,00
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 500
m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 100 do 300 mm
5*5
26
K 162301911
25,000
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů
kus
stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km
380,000
8,00
3 040,00
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 500
m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm
27
K 162301912
76*5
380,000
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů
kus
stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km
215,000
9,00
1 935,00
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 500
m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm
43*5
28
K 162301913
215,000
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů
kus
stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 5 km
15,000
147,00
2 205,00
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 500
m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm
29
K 162301915
3*5
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů
stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 5
km
15,000
kus
25,000
10,00
250,00
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 500
m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm
5*5
30
K 162301921
25,000
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D
300 mm ZKD 5 km
kus
405,000
13,00
5 265,00
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 500
m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm
(76+5)*5
31
K 162301922
405,000
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D
500 mm ZKD 5 km
kus
215,000
26,00
5 590,00
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 500
m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm
Strana 40 z 42
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm
43*5
32
K 162301923
215,000
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D
700 mm ZKD 5 km
kus
15,000
66,00
990,00
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 500
m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm
3*5
33
K 162701105
15,000
Vodorovné přemístění do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
m3
258,750
165,00
42 693,75
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
ornice
34
K 180402111
35
M
258,750
Založení parkového trávníku výsevem v rovině a
ve svahu do 1:5
m2
1 125,000
5,00
5 625,00
85,00
1 979,48
7,00
12 075,00
Založení trávníku výsevem parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
005724400
osivo směs travní hřištní
kg
23,288
osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg hřišťová
1125*0,02*1,035
36
K 181301112
23,288
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
m2
1 725,000
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
37
K 183101113
1125+600
1 725,000
Součet
1 725,000
Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř
kus
1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5
1 616,000
15,00
24 240,00
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3
1616
38
K 183101121
1 616,000
Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř
1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5
kus
61,000
123,00
7 503,00
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3
61
39
K 183403153
61,000
Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5
m2
1 125,000
3,00
3 375,00
m2
1 125,000
3,00
3 375,00
kus
61,000
205,00
12 505,00
Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5
40
K 183403161
Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5
Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5
41
K 184102114
Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky
se zalitím v rovině a svahu do 1:5
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm
8+11+6+9+7+5+3+12
42
43
44
45
46
47
48
71
49
M
M
M
M
M
M
M
M
M02650405
M02650406
M02650407
M02650408
M02650409
M02650410
M02650411
M02650412
K 184102211
61,000
Aesculus camea - vzrostlý strom se
zapěstovanou korunkou v zemním balu
8*1,03
Acer campestere - vzrostlý strom se
zapěstovanou korunkou v zemním balu
11*1,03
Sophora japonica - vzrostlý strom se
zapěstovanou korunkou v zemním balu
6*1,03
Prunus serrulata Kanzan - vzrostlý strom se
zapěstovanou korunkou v zemním balu
9*1,03
Sorbus aucuparia - vzrostlý strom se
zapěstovanou korunkou v zemním balu
7*1,03
Acer negundo - vzrostlý strom se zapěstovanou
korunkou v zemním balu
5*1,03
Catalpa bignonioides - vzrostlý strom se
zapěstovanou korunkou v zemním balu
3*1,03
Robinia pseudoacacia Bessoniana,
Umbraculifera - vzrostlý strom se
zapěstovanou korunkou v zemním balu
12*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se
zalitím v rovině a svahu do 1:5
kus
8,240
3 390,00
27 933,60
2 990,00
33 876,70
2 990,00
18 478,20
2 990,00
27 717,30
2 390,00
17 231,90
2 790,00
14 368,50
2 990,00
9 239,10
2 990,00
36 956,40
21,00
33 936,00
8,240
kus
11,330
11,330
kus
6,180
6,180
kus
9,270
9,270
kus
7,210
7,210
kus
5,150
5,150
kus
3,090
3,090
kus
12,360
12,360
kus
Strana 41 z 42
1 616,000
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm
Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu
216+80+100+420+196+268+144+84+40+68
50
M
M02650535
Juniperus horizontalis - v kontejneru
1 616,000
kus
54*4*1,03
51
M
M02650536
222,480
Vica minor - v kontejneru
kus
82,400
20*4*1,03
52
M
M02650537
M
M02650538
Juniperus sabina - v kontejneru
kus
M
M02650539
Cotoneaster dammeri - v kontejneru
kus
M
M02650540
Euonymous fortunei - v kontejneru
kus
M
M02650541
57
M
M02650542
103,000
Rosa (pokryvná) - v kontejneru
432,600
201,880
kus
276,040
kus
148,320
M02650543
kus
86,520
M
M02650544
Pyracantha coccinea - v kontejneru
kus
41,200
K 184202123
25,00
5 047,00
25,00
6 901,00
25,00
3 708,00
20,00
1 730,40
25,00
1 030,00
25,00
1 751,00
198,00
36 234,00
1 890,00
15 462,09
52,00
3 172,00
32,00
12 928,00
41,00
24 600,00
750,00
45 000,00
19 890,00
636,48
41,200
Berberis thunbergii - v kontejneru
kus
70,040
17*4*1,03
60
6 921,60
86,520
10*4*1,03
59
16,00
148,320
Forsythia intermedia - v kontejneru
21*4*1,03
M
5 665,00
276,040
Deutzia scabra - v kontejneru
36*4*1,03
58
55,00
201,880
67*4*1,03
56
2 060,00
432,600
49*4*1,03
55
25,00
103,000
105*4*1,03
54
12 236,40
82,400
25*4*1,03
53
55,00
222,480
70,040
Ukotvení kmene dřevin kůly D do 0,1 m a délky
do 3 m
kus
183,000
Ukotvení dřeviny třemi a více kůly průměru do 100 mm délky přes 2 do 3 m
3*(8+11+6+9+7+5+3+12)
61
M
052130110
183,000
výřezy tyčové do 500 cm
m3
8,181
výřezy pro stavební účely výřezy tyčové do 500 cm
0,1*0,1*2,5*3*(8+11+6+9*+7+5+3+12)*1,01
62
K 184801121
Ošetřování vysazených dřevin soliterních v
rovině a svahu do 1:5
8,181
kus
61,000
Ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5
8+11+6+9+7+5+3+12
63
K 184801131
61,000
Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v
rovině a svahu do 1:5
m2
404,000
Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 1:5
54+20+25+105+49+67+36+21+10+17
64
K 184921093
65
M
404,000
Mulčování rostlin tl do 0,1 m v rovině a svahu
do 1:5
m2
600,000
Mulčování vysazených rostlin tl. mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
103911000
kůra mulčovací VL
výrobky ostatní kůra mulčovací
m3
600*0,1
66
K 185802114
60,000
VL
60,000
Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým
rostlinám v rovině a svahu do 1:5
Strana 42 z 42
t
0,032

Podobné dokumenty