„Vyhrajte Nintendo Wii White“ Na webových stránkách rozhlasové

Komentáře

Transkript

„Vyhrajte Nintendo Wii White“ Na webových stránkách rozhlasové
„Vyhrajte Nintendo Wii White“
Na webových stránkách rozhlasové stanice Frekvence 1 bude v termínu od 4.3.2013 do 10.3.2013 realizována hra s názvem
„Vyhrajte Nintendo Wii White“ (dále jen jako „hra“).
O co hrajeme:
Hlavní výhra: 1x herní konzole Nintendo Wii White s 2 hrami Wii Party a Wii Sports
Systém hry:
Hlavní výhru získává ten účastník, který odpoví správně na herní kvízové otázky, umístěné na herní podstránce rozhlasové
stanice Frekvence 1 (www.frekvence1.cz) a jehož odeslané správné odpovědi budou organizátorovi prostřednictvím uvedené
webové stránky doručeny jako v pořadí 2000. ze všech doručených správných odpovědí za celou dobu soutěže.
Pořadatel a organizátor:
Pořadatelem hry je společnost Obchody 24 s.r.o., se sídlem Spartakovců 6014/3, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ: 63275635, zápis
v OR u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 51130, která je také poskytovatelem výher.
Organizačním zajištěním hry byla, v rozsahu její prezentace prostřednictvím webu až do fáze výběru výherců, pověřena
společnost Lagardere Active ČR, a.s., se sídlem Wenzigova 4/1872, Praha 2, IČ: 61058297, zápis v OR u Městského soudu v
Praze, oddíl B, vložka 3912.
Podmínky účasti ve hře a předání výher:
Zúčastnit se mohou všichni, kteří mají trvalé bydliště na území České republiky a jsou STARŠÍ 15 LET. Z účasti ve hře jsou
vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem nebo pořadatelem hry, nebo osoby blízké
těmto osobám (ust. § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění) či osoby přímo či nepřímo
spolupracující na hře. V každém herním dni se každý účastník může účastnit odesláním nejvýše deseti jednotlivých
odpovědí; při překročení tohoto limitu se všechny odpovědi daného účastníka v příslušném herním dni považují za
nedoručené.
Účastí ve hře účastníci souhlasí, že v případě výhry má organizátor a/nebo pořadatel hry právo bezúplatně využít jejich
osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie,
písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jméno výherce může být uveřejněno v mediích a na
Internetu.
Podrobnosti elektronického kontaktu poskytnutého účastníkem hry Pořadateli/Organizátorovi je Pořadatel/Organizátor
oprávněn využít za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky pouze ve vztahu k účastníkovi, s čímž
účastník poskytnutím kontaktu vyslovuje souhlas.
Organizátor bez zbytečného odkladu po splnění podmínek pro získání výhry předá pořadateli kontaktní informace získané
od účastníka a pořadatel zajistí předání a čerpání výhry. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhra není vyměnitelná.
Vymáhání výhry soudní cestou je ve smyslu ust. § 845 odst. 1 z.č. 40/1964 Sb. vyloučeno. Výhru, která není hotovostí, nelze
směnit za hotovost. Pokud si výherce výhru nepřevezme ve lhůtě stanovené organizátorem a/nebo pořadatelem, možnost
čerpat výhru zaniká.
Uveřejnění pravidel hry:
Pravidla hry vstupují v platnost v den jejich uveřejnění na internetových stránkách www.frekvence1.cz. Účastníci jsou s
pravidly seznámeni a účastí ve hře projevují vůli být jimi vázáni.
Oprávnění organizátora a pořadatele:
Organizátor a/nebo pořadatel má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se hry dle vlastního uvážení, jejich
rozhodnutí je konečné a závazné. Organizátor a/nebo pořadatel si vyhrazují právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit
nebo zrušit hru. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí platným právem České republiky.

Podobné dokumenty