Video- a audiokonference

Komentáře

Transkript

Video- a audiokonference
Video- a audiokonference
Už vás nebaví neustále vyhazovat peníze na celofiremní porady, kam se sjíždíte z poboèek
po celé republice? Nechcete nadále mrhat nejen firemními prostøedky, ale i drahocenným
èasem pøi poøádání celofiremních školení? Co kdybyste mohli kvalitnì komunikovat s klienty
na dálku? Využívejte svùj èas i firemní prostøedky efektivnì. Zaveïte videokonference.
Kdo videokonference využije?
jednotlivci pracující z domu
mobilní uživatelé na cestách
pracovníci specializovaných pracoviš
skupiny lidí v menších místnostech
velké konferenèní sály
K èemu videokonference slouží?
levná a kvalitní komunikace s klienty na dálku (bìžná komunikace, øešení akutních
problémù, technická podpora, pøedstavování novinek, se kterými pøicházíte na trh...)
komunikace na vysoké úrovni i se zahranièními klienty a spoleèníky
vedení celofiremních porad z jednoho místa
školení všech poboèek firmy najednou z jednoho místa
rychlá komunikace se zamìstnanci i kolegy, okamžité øešení problémù...
Proè zvolit øešení Polycom?
Nízké náklady na provoz
Rychlý servis - do 3 pracovních dnù
Životnost 10 let - servis po celou dobu
Úspory
- èasové
- omezení nutnosti cestování
- ménì èasu na cestách = více èasu pro plnìní vlastních úkolù
- možnost lepší koncentrace na svoji práci, na jádro podnikání
- finanèní
- výrazná úspora cestovních nákladù - menší náklady na cestování pracovníkù
- efektivní využití sítì - datové linky
Bezpeènost a její kvalita
- enkrypce
- hesla
- security mode
Více se o bezpeènosti pøenosu
doètete na další stranì prospektu.
Praha
Žïár n. S., Prostìjov, Ostrava
Brno
LANIKO Praha s.r.o.
LANIKO Morava s.r.o.
RBR servis, s.r.o.
Zajištìní bezpeènosti videokonferenèních hovorù
Spojení mezi videokonferencemi - podpora standardu šifrování AES (128kb klíè DiffieHelmann). Tato enkrypce je definována v H.323 a H.320 standardu.
Zaheslovaný pøístup do zaøízení - lze nastavit strukturu hesla (poèet znakù, poèet
velkých písmen, poèet malých písmen, poèet zvláštních znakù atd.). Lze také nastavit
platnosti hesla a chování videokonference v pøípadì zadání špatného hesla
(blokování pøístupu.).
Security mode - jde o soubor bezpeènostních pravidel pro pøístup do zaøízení. Pøístup
do zaøízení pak lze definovat v úrovni user, admin, operator, chairperson atd. Každá
z úrovní má definována pøesná pravidla pro práci se zaøízením.
Kvalita pøenosu
Celá øada moderních technologií, funkcí a standardù zajišuje bezproblémové
a stabilní pøipojení. Patøí mezi nì napøíklad funkce maskování ztracených paketù,
priorizace paketù QoS, IP Precedense (ToS), DeffServ, RSVP, ochrana pøed kolísáním
(jitter), podpora NAT a NAT/firewall traversal (H.460), dynamické využívání šíøky pásma,
podpora fixních UDP/TCP port , atd.
jediné øešení, které dokáže zajistit pøenos ve formátu Ultimate HD pro video, hlas
i obsah
nabízí technologie pro pøipojení do negarantovaného internetu, i když vaše
internetové spojení nedisponuje stálou vyšší rychlostí pøenosu, je Polycom schopen
vám zajistit kvalitní pøenos videa, hlasu i obsahu
ztráta paketu již není problém, využitím LPR zajišuje vysoký standard pøenosu
Pøíklad fungování pøi 5tiprocentní ztrátì paketu
Polycom
konkurenèní produkty
¡
LPR funkcní
¡
LPR nefunkcní
Praha
Žïár n. S., Prostìjov, Ostrava
Brno
LANIKO Praha s.r.o.
LANIKO Morava s.r.o.
RBR servis, s.r.o.
Vlastnosti a funkce videokonferencí Polycom
Pøipojení do sítì
IP - Již v základním vybavení umožòují všechny videokonferenèní systémy Polycom díky
vestavìnému ethernet portu plnohodnotnou komunikaci po datových sítích s podporou
standardù H.323 a SIP. Navíc máte k dispozici vzdálený pøístup k integrovanému
grafickému webovému rozhraní, jenž umožòuje bezpeènou kompletní správu a dohled
systému. Doporuèená šíøka pásma pro oba smìry, tedy pro upload i download, je 384 kbps.
ISDN - Pro komunikace v síti ISDN (H.320) lze vybrané systémy osadit rozšiøujícím modulem
s ISDN porty. Dostupné je rozhraní až se ètyømi BRI porty (až 512 kbps), nebo s jedním PRI
portem (2 Mbps). Pøipojit samotný systém pak lze pøímo ke koncovému bodu veøejné sítì
(ISDN2 linky Typu A) nebo k vnitøním ISDN (S0) poboèkám privátní telefonní ústøedny.
Kvalita zvuku
StereoSurroundTM / SirenTM 14 a 22 - Mimo standardní protokoly a kodeky pro
zpracování zvuku jako G.711, G.728, G.729A, G.722 nebo G.722.1, podporují konferenèní
systémy Polycom také proprietární øešení SirenTM 14 (pro velmi vysokou kvalitu zpracování
zvuku a nízké nároky na šíøku pøenosového pásma byl standardizaèní organizací pøebrán
i tento pùvodnì proprietární širokopásmový kodek jako pøedpis pro stanovení nového
standardu, který dnes používají spoleènosti jako Microsoft, Sony a další) a SirenTM 22. Tyto
jedineèné protokoly poskytují vysoce kvalitní a èistý širokopásmový zvuk s minimálními
nároky na šíøku pøenosového pásma. S technologií StereoSurroundTM uslyšíte navíc hlas
prostorovì, což je pøirozené a pomáhá vám to lépe rozpoznat pozice hovoøících v místnosti
a navíc se v prùbìhu skupinové konverzace soustøedit na hlas vybrané osoby.
Samozøejmostí je automatická eliminace okolních hlukù, šumù, ozvìn a dalších
rušivých zvukù.
Kvalita obrazu
Standard Definition (SD) / High Definition (HD) - Kvalita obrazu je pøímo úmìrná šíøce
pøenosového pásma. Obecnì platí, že èím vìtší šíøka pásma, tím vyšší kvalita obrazu.
Všechny produkty Polycom podporují nejmodernìjší protokol pro zpracování obrazu H.264,
který poskytuje vysokou kvalitu obrazu s minimálními nároky na šíøku pøenosového
pásma. Navíc pro zajištìní maximální kompatibility jsou plnì podporovány starší protokoly
jako je H.261 a H.263. Vybrat si mùžete z øady systémù poskytujících obraz ve standardní
kvalitì (SD) srovnatelné s bìžným televizním vysíláním, nebo systémy s vysokým
rozlišením HD. Videokonferenèní systémy podporují jak televizní rozlišení (QSIF, QCIF, SIF,
CIF, 4SIF, 4CIF, 720p), tak grafické PC rozlišení (VGA, SVGA, XGA a SXGA).
Více-bodé spojení (Multi-point)
Integrovaný konferenèní most - Tato volitelná licence rozšíøí daný systém o funkci
konferenèního mostu, jenž umožòuje spojení více lokalit do jednoho plnohodnotného
videokonferenèního hovoru. Propojit lze libovolnì obrazové i hlasové úèastníky
z rùzného síového prostøedí (IP/ISDN/PSTN). Ve více-bodém spojení zùstávají zachovány
všechny funkce, takže mùžete kromì hlasu a obrazu hovoøících, sdílet také prezentace,
videa, dokumenty, atd..
Praha
Žïár n. S., Prostìjov, Ostrava
Brno
LANIKO Praha s.r.o.
LANIKO Morava s.r.o.
RBR servis, s.r.o.
Pøíklady øešení Polycom
SoundStation IP 7000
od 15.000,00 Kè
IP konferenèní telefon s širokopásmovým (HD Voice) zvukem 22kHz (CD kvalita) s podporou SIP
protokolu
velký pøehledný grafický LCD displej s podsvícením a vysokým rozlišením pøíjemnì zobrazuje mimo
jiné také informace prostøednictvím integrovaného XHTML prohlížeèe
nová Polycom technologie pro ochranu pøed rušením signálem mobilního telefonu
patentovaná technologie pro odbourávání okolních hlukù, šumù a zpìtné vazby
uživatelùm umožòuje pohodlné volání až do vzdálenosti 6 metrù od pøístroje
integrovaná podpora napájení po ethernetu (PoE), vzdálená webová správa
atraktivní a moderní design - prvotøídní materiály v èerno støíbrné barvì
navržen pro použití ve støedních až velkých místnosti
port pro pevné kabelové spojení s PC nebo mobilním telefonem
integrace s videokonferenèními systémy øady Polycom HDX
Telepresence m100
od 2.000,00 Kè
IP až 2 Mbps, stereo 14 kHz, VGA
videokonferenèní aplikace pro vaše PC èi notebook
ideální pro práci v kanceláøi, doma a na cestách
komunikace hlasem a obrazem ve vysoké kvalitì
sdílení obsahu vašeho PC (chat, aplikace, prezentace, soubory)
podpora standardu pro snadné spojení s jinými systémy
vše co potøebujete, je PC a USB webová kamera
od 170.000,00 Kè
HDX 4000
IP až 4 Mbps, ISDN až 2 Mbps, stereo 22 kHz, HD
videokonferenèní systém ve 20,1" LCD HD monitoru, 16:9
ideální pro kanceláøe a malé místnosti (1 až 4 osoby)
HD kamera, 4 špièkové reproduktory, stereo mikrofony
volitelnì funkce multipoint (4x), také jako PC monitor
sdílení dokumentù, videa a obrázkù ve vysokém rozlišení
lze použít jako kvalitní hlasitý analogový/VoIP telefon
od 230.000,00
HDX 7000
IP až 4 Mbps, ISDN až 2 Mbps, stereo 22 kHz, FullHD
støední a velké místnosti, komunikace v SD i v HD kvalitì
technologie Ultimate HD (HD hlas, FullHD obraz, HD obsah)
komponentní øešení se snadno pøizpùsobí vaší místnosti
jedineèné možnosti pøi sdílení obsahu v prùbìhu hovoru
volitelnì funkce multipoint pro konferenèní hovory 4 stran
grafické menu, vzdálená správa, šifrování pøenosu AES
Telepresence - TPX HD
øešení na míru
výjimeèné technologické øešení a chytrý design vám dá pocit, že jste v jedné místnosti
60" HD monitory zobrazují úèastníky ve skuteèné velikosti
místnost pro 6 osob bìhem hovoru, mimo až pro 12 osob
kompatibilní se všemi ostatními tradièními systémy
celá technologie je chytøe ukrytá v konferenèní stìnì
intuitivní ovládání celé místnosti pøes 6" dotykový displej
3x 60"plazma, 3x HDX9004, reproduktory, 3x HD kamera
Praha
Žïár n. S., Prostìjov, Ostrava
Brno
LANIKO Praha s.r.o.
LANIKO Morava s.r.o.
RBR servis, s.r.o.

Podobné dokumenty

Videokonference Polycom přehled produktů

Videokonference Polycom přehled produktů zpracování zvuku a nizké nároky na šířku přenosového pásma byl standardizační organizací přebrán i tento původně proprietární širokopásmový kodek jako předpis pro stanovení nového standardu, který ...

Více