Rozhodnutí o udělení výjimky, územní

Komentáře

Transkript

Rozhodnutí o udělení výjimky, územní
Městskf
Čj. MUHo/o|689/20t3
rad Holice
UčastníciÍízenídle $ 27 odst.I zákona č.500/2004sb.
Odbor životniho prostňedía stavcbní ňad
Holuboval, 534 14 Holice
nar' 2.5' 1983, Barchov 43, 530 02 Pardubice 2,
ing. Lenka ČíŽkovrí;
ing. Josef JeŤábek,nar' 2|'9.197 9, Kostěnice 74, 530 02 Pardubice 2
206
Tel.:466'l4l2ll.fu<:466741
Spis.zn.:MUHo l 5633/20l2lzPsÚ/sh
MUHO/o1689/2013
Vyťizuje:Milan Sheibal
Tel.:
E-mail:
str. 2
Holice 6.2.2013
I I. R o Z H o D N U T Í - změna rizemního rozhodnutí (veňcjná vyh|áška)
Stavba rodinnf d'flm vč. pňipojcn| na sítě, Do|ní Řcdice na pozemku parc.č. 1012/18, 302|' |009154,
|0|u2o' 3020' k. Dolní Ředice se pod|e $ 79' $ 8l' 92 odst. |, $ 94 stavebníhozíkona a $ 9 vyhlášky č.
503/2006 Sb., o podrobnějŠíupravě ťrzemníhoŤízení
oprávněná ďední osoba
466741 253
[email protected]
umist'ujc.
RozHoDI\UTÍ
. o UDĚLBxÍvÝ.rrury
. ÚZEMNÍRoZHoDNUIÍ
. grŘp.rxÁlryHlÁŠKA)
. sTAvEBNÍpovolrxÍ
(ZMĚNAÚzrlryÍH.o oRzIIoDNUTÍa zldx,l
4I2012/ZPSU/
SH)
zN, 1293
sTAvBY PŘED DoKoNČnMu sprs
Městslc! uŤadHo|ice, obdrže|dne 28,|1.20|2 ádost ovydaní spojenéhouzemníhoÍozhodnutía stavebniho
povo|eninazrněnu stavbyrodinnf dŮm-vč.pÍipojenínasitě,DolníRedicc napozemkuparc.č.l0|2/l8'
302|, |009154, |u2n0' 3020' k. Dolní Redice pŤedjejím dokončeníma ároveĎ ádost o udě|enívljimky
zustanoveni da|e z $ 25 odst. 2 vyh|ášky č. 50l/2006 (pŤístavbaeaÍéŮEje umístěna od hranice spozemkm
parc.ě. I 009/55 ve vzdálernsti l m).
Žádosti podali
ing. Lenka Čížková,nar.2.5.1983, Barchov 43,530 02 Pardubice 2,
ing. JoscfJeÍábek" nar. 21.9.1979' Kostěnice 74,s30 02 Pardubice 2
(dále jen''stavebník'').
MěstslcÝriÍadHolice' jako stavební ÍadpÍíslušn!podle $ 13 zí'konaě' 183/2006Sb., o uzemnímplií'novánía
.'stavebnízákon'') ve znění pozdějšíchpŤedpistia
stavebnímŤádu' (dIíÍejen
$ 1| zíkona ě. 500/2004sb.
( s p r á v n í Ř á r d ) v e z n ě n í p o z d ě j š i c h p Ť e d p i s r i s p o j i | v s o u l a d u s $ 7 81 ďa s$t1. 6 9 ď s t . 5 s t a v e b n i h o á k o n a a
v souladu s $ l40 ďst 1 zÁk. ě, 500/2004 Sb. spnívniho Ťrí'duÍrzemnl, stavební Ťízeni a správní Ťizsní o
vjjimce,pŤezkouma|ádosti $ 86až9|vnávantostina$ 94odst. l $ 109aŽ l|4vnávaznosti na$ !18a$
l 69 stavebního zikona a rozhodl takto:
I. RoZHODNUTÍ
ovfjimcc
Umis/,ěnístaÝbv na Doz!,,,h.:
Rodinnj d m(píísÚavbagaráže)bude umístěnnapozemhlparc'č' I012/I8, 3021, Dolní Ředice
Odsupy:
C od hranice s pozeml<emparc.č. ]009/55 ve vzdálenosti ] m
o od hranice s pozemlcm parc.č. I009/54 ve vzd lenosti 9 m
V!šlrnvéosazení:
v!,šl<a
anlE garaže +3'450m .
Urěení orostorového Íešenístavbv :
rozměry 8,Im x 6,6m
Rozestavenj, dttm bude rozšíŤensměrem kv!,chodní hranici o zděnou gará,ža pžístÍešelr.
stžechapultová s mírnj,n spiLden v!šla a,iky +3'45
VvmczenÍ zení dotčenéhovliw stm,bv:
P ozemky da tčene stav bou:
l0l2ll8 (trvalf travníporost),302l(ostatníp|ocha)
Sousednípozemlcy, kterémohou b,t jahlml(oli zp.ťlsobemtímto tizemnímrozhodnutím dotčeny:
parc č. l0l2114, |o12l12, |0|612,|oo9/s4,1oo9/55'k'u. Dolní Ředice
Pro umís!ěnístavby se stanoví tyto podmínky:
l. Stavba bude umístěnana pozemku parc.č. 3021, 1012/18, k'ti. Dolní Ředice tak, jak je zakesleno
projektovédokumentace.
ve l"-í'kesev měŤítku1:250,kter1/je součrístí
2. Zastavební pozemekje vymezena částpozemku 3021,1012lI8, k'u. Dolní Ředice, kteníje zastavěnou
rodinného domu.
Hlatlní častttícižízenídle $ 27 odst. I a $ 85 odst. l písm a)
ing. Lenka Čižkov4 nar. 2'5. | 983, Barchov 43' 530 02 Pardubice 2'
nar'2|.9.|979,Kostěnice 74,530 02 Pardubice 2
ing. Josef JeŤábel<'
Iv. ROZHODNUTÍ
- z m ě n as t a v b y
Městshj urad Holice, jako stavební ÍrŤadpŤíslušnÝpodle $ 13 stavebniho zákona na podkladě ádosti ze dne
28,|1,20|2 a podle ustanovení$ 169 odst' 3 stavebníhozikonav náyaznosti na $ 25 odst. 2 vyhl. č.501/2006
Sb. o obecnlch požadavcíchna vyrržívánírizemíve znění pozdějšíchpŤedpistlrydává podle $ 67 správního
Íádurozhodnutí,kten.|m
1o|2l20, 3020, k. Dolní Ředice se podle $ l 15 odst. l v návaznosti na $ l 18 stavebníhozákona a $ 5 a 6
vyhlášky ě.52612006 Sb' ve mění pozdějšíchpŤedpisti
povoluje
povol uj c
vljimku z $ 25 odst.2 vyhl'č. 5012006 Sb. o obecnj'ch požadavcíchna využiváníuzemi
o rodinntj dhn v místě ulchodní stěny garaže btde unístěn od hranice s pozemkm prc.č- 1009/55' ktÍ.
Dolní Ředice ve uzdálenosti lm
parc.č.
|0l2ll8, 3021,1009154'
nr sítě,Do|níŘedicc na pozemku
StavbarodinnfdŮmvč'pňipojcní
Popis změny
oproti sclw lenédolanennci bude kuj,chodní straně domu provedena pÍístavba ganiže a pÍístžešk4
rozměry 8,1mx 6,6m, srtecha pultová s mírnj,mspi,dem j%o,vjš[email protected] v místěa,iIE +3,45m.
fusttněrui plocha domu oez zateplení) bude l 45n2
Čj
str.3
De|šípodm|nky pro provcdení stavby:
l ' Změna stavby bude provedena podle projektovédokumentaceověŤenév rízenío tétozměně;jakékoliv
jiné změny nesmíblt provedeny bez pŤedchozíhopovolenístavebníhouŤadu.
Hlavní častníci iízení dle { 27 odst.l a $ 109 odst. l písm a)
ing. Lenka Čížkov
á, nar.2,5. |983, Barchov 43, 530 02 Pardubice 2,
ing. Josef JeŤábelgnat. 2|'9.197 9, Kostěnice 74, 530 02 Pardubice 2
oDŮvoDNĚNÍ
Dne 28.ll.20l2 podal stavebníkádost ovydá'ní spojenéhorlzemniho rozhodnutía stavebníhopovolení na
změnu stavby rodinnf drim vč. pňipojeni na sítě, Do|ní Ředice na pozemku parc.č. l0l2/18, 3021,
1009154' 10|2120,3020, k. Dolni Ředice pfud jejím dokončeníma zíroverl žádost o udělení vljimky
zustanovení dále z $ 25 odst. 2 vyhlášky r. 50l/2006 (pŤistavbagwáže1e umístěnaod kanice spozemkem
parc.č.1009/55ve vzdálenosti lm).
souhlasem a souhlasems ohliíšenímstavby ze dne 07. l l.2012 pod
stavba byla umístěnaa povolena ťrzemním
spis m' |2934l2ol zŽPsÚlsh
Uvedenlm dnem bylo zahájeno spojené zemní Ťízeni,stavebni Ťízenía správni Ťízenio udělení vfjimky.
Stavebníuňadspojilvsouladuss78odst.la$169odst.5stavebníhozíkonaavsouladus$l40ďst.lzí'k.
č.50020M Sb. správního Řídu zemní a stavební ňízenía spnívníňízenío vfjimce.
Návrh byl doložen těmito stanovisky:
o Veškerá stanoviska by|a pŤed|oženav rámci ŤízeníMUHO |2g34?uaŽPsÚlsh
Pozemky parc.č. l0l2/20, 302|, 3020, |012l|8, k.Ír. Dolni Ředice jsou dle LV č. 724 ve v|astnictví
stavebníka
Projektová dokumentace \|a vypracoviína v souladu s $ 158 stavebního ákona opnívněnou osobou (ing. Petr
Zběhlík autorizovany inžrnyr pro pozemn| stavby ČI(ÁIT 070|4t5)' ktcní získala opnivněni k vlkonu těchto
činnostípď|e zv|ášÍríhopŤedpisu.
opatfuním ze dne 04.|2.20|2 stavebni ufud ozniírnil zahájeni spojeného zemního, stavebního a spnívníŤízení
ovljimce. Uzemníastavebntiízeníbylazahájenapod|e$ 87a$ l|2vnavautostina$94a$
ll8stavebniho
ákona. Správní Ťízenípodle $ tM a 47 správního Ťá'du.
oDŮvoDNĚMrrÝnurY
Stavební iad oznrirníldne 04.12'20|2zahájenísprávníhoŤízenidle $ 44 správníhoŤáduč.500/04Sb.
na
udělenívljimky z $ 25 odst'2 vyhl.č.50l/2006sb.o obecnlchpožadavcích
na využivrí'rrí
rizemíve znění
pŤedpisti.
pozdějších
Rozestavěn!rodinn! dúmbudev místěgarᎠumístěnve vzdálenostilm od hranice
parc.č.1009/55,
s pozemkem
k.ri.DolníŘedice.
nejpozdějido 08.0l.20l3
SprávníorgánstanovíllhŮtupro podáníprípadnlchnrfunitek
a piipomínek
pro podrírrí
Ze strany častníku
Ťízení
nebyly ve lhritě určené
námitek a pŤipomínek
nebyly žádnénámitky
uplatněny.
okuh časfiík byl stanoven
dle $ 27 správního
Ťádu.
Úěastníkiízenídle $ 27 odst.1písma)
ing.LenkaČíŽková,
Barchově.p.43, 53o02 Pardubíce
2
i1g.JosefJeŤábek,
Kostěniceč.p.74,53002 Pardubice2
dle $ 27 odst.2
UčastníkÍízení
TomášZajačik'Husovač'p.296' 53374 HomíJelení
Dle $ 25 odst.2 nesmíblt komě jinéhovzdálenostod spoleěnlchhranicpozemkŮmenší
než2m.v tomto
prípaděje vlchodni stěnave vzdálenosti lm' Ve stěněnejsouosazenyžádnéotvory,stavbanebudežádnou
domuna pozemkuparc'č.1009/55
svouěástípiesahovatna sousednípozemek.odstupy od rozestavěného
prostornezasahujena sousednípozemek.
vyhovi. PoŽíměnebezpečnÝ
Čj.MuHo/01689/2013
str'4
Sousednínemovitosti nebudoutouto stavbou nijak dotčenyani omezeny
ze strany učastník Ťízenínebyly ve lhritě určenépro podaní námitek a pÍipomíneknebyly žádnénámitky
uplatněny.
posouzenív jimku povolil'
StavebníuŤadpo dťrkladném
oDŮvoDNĚNÍÚznuNÍrro RozHoDNUTÍ
Stavební iad oznámil dne 04'|2'2012 zahájeni ívnmního iízení o změně rizemního rozhodnutí známfm
učastníkm Ťizeni a dotčenlm orgánrim. K projednáLní
žádosti současněnďídil veiejné ristni jednání na den
08.01.2013.Vrámci veiejnéhoprojedná'rribylsepsánprotokol,kten}jeuloŽenvespisu.
Ze strany ěastníktl Ťízenínebyly ve lhritě určenépro podarrí námitek a pŤipomínek nebyly ádné námitky
uplatněny'
V pruběhu spojenéhoŤízenístavebníriŤadpÍezkoumalpŤedloženou
ádost z hledisek uvedenlch v $ 86 až 91
stavebního zákon4 projednal ji s ričastníkyŤízenía s dotčenjmi orgárny stritní správy a posoudi| shromážděná
stanoviskaa pÍipomínky.
Stavebni triad posoudil ričastníkyiizení dle $ 85 stavebního zákona.
Žadatel: $ 85 odst' 1 písma1:
ing. Lenlo ČíŽková'Barchov č.p.43' 530 02 Pardubice 2
ing. JosefJefábeh Kostěnice č.p.74,530 02 Pardubice 2
Učasmíciiízení dle $85 odst.l písn b) (doporučeněna dďejku prip. dat schrrirrku):
obec Dolní Ředice, IDDS: d3ja4nr, síďo: Dolní Ředice,533 75 Dolní Ředice
Učasníci Íizenídle $ 85 odst. 2 písm b):
Peh Horák' Husova č.p.664' 534 0l Holice v Čechrí'ch
Iva Míčová'Jirankova č.p.230 l, Pardubice V.Zelené PŤedměstí,
530 02 Pardubice 2
TomášZajďik' Husova č.p.296,533 74 Homi Je|eni
SoĎa PaŽoutová,Holická č.p.2|9' 533 75 Do|ni Ředice
Miloš Pot ček'U Borku č.p.4l9' Pardubičky'530 03 Pardubice 3
Iveta PotŮčková, U Borku č.p.4l9' Pardubičky' 530 03 Pardubic,e 3
Zdeněk Konva|ina Staroholická č.p.53' StaréHolice, 534 0l Ho|ice v Čechach
Věra Knejpovr! 9. května č.p.864' 534 0l Holice v Čechách
i
Umístěni stavby je v souladu se schvďenou zemně plánovaci dokumentací. Po udě|eni vyjimky umístění
stavby vyhovuje obecn1/mpožadavkúmna vyrživáLni rizemi.
Stavebnl uíad zajisti| vzájemny sou|ad pŤedloženj'chzávanrych stanovisek dotčenfch orgrí,rrťr
vyádovanfch
zvltíštnímipŤedpísya zahmul je do pďmínek rozhodnuti.
Stavební ďad rozhodl, jak je uvedeno ve vlroku roáodnuti, za použití ustanoveni právních pŤedpisúve
vlroku uvedenfch.
oDŮvoDNĚNÍsTAvEBNÍHoPovoLENÍ
Stavební rifad omámil dne 04'|2'2012 zahájení stavebníhoŤízenío změně stavby pŤedjejím dokončením
arámlm častník m iízení a dotčen!'m orgínúm a stanovil lhritu pro pďani pŤípadnlch námitek a piipomínek
nejpozději do 08.01.20l3
ve lh tě urěenépro podrírrínámitek a pŤipomíneknebyly ze strany ričastníkriŤízenívzneseny žádnénrí'rnitky,
nikdo se k podklad m nevyjádňil ani nebyly doplněny
Stavebnítriad v provedenémstavebnímiízenípŤezkoumalpŤedloženou
žádostz hledisek uvedenlch v $ l09
až 114 stavebníhoákona, projednalji s ličastníkyrízenía s dotčenlmi orgány a zjistil, žejejím uskutečněním
nebo užívánímnejsou ohroženy zájmy chní'rrěné
stavebnímákonem, pŤedpisyvydanÝmi kjeho provedení
a zvláštnímipÍedpisy.
StavebníuŤadposoudil častníkyŤízenídle $ l09 stavebníhoákona.
Stavebník:{ )09 odst' l písna)
ing' Lenka.Čížková,Barchov č.p.43,530 02 Pardubice 2
ing. JosefJeŤábek,Kostěnice č.p.74, 530 02 Pardubice 2
UčastníciÍízení:$l09 odst. 1 písm e)
Petr Horák, Husova č.p.6u'534 01 Holice v Čechách
IvaMíěov{Jíninkovaě'p.2301,PardubiceV.ZelenéPŤedměstí'53002
Pardubice2
ČJ'MUHo/ol689/2o|3
stÍ'5
TomášZaiačik, Husova č.p.296,533 74 Horni Jelení
SorlaPaŽoutová'Holicki č.p.2|9,533 75 Dolní Ředice
Miloš Potúček'U Borku ě.p. 4| 9' Pardubičky'530 03 Pardubice 3
Iveta PotŮčková,U Borku č'p.419, Pardubičky,530 03 Pardubice 3
Zdeněk Konvalina, Staroholickáč.p'53, StaréHolice,534 0l Holice v Čechách
Věra Knejpová, 9. května č.p.864, 534 0 l Holice v Čechách
obec Dolní Ředice, IDDS: d3ja4nr, sídlo:Dolní Ředice, 533 75 Dolní Ředicc
Stavebníkke stavebnimu ÍízenípŤedložilveškerépoŽadovanédok|ady potiebnék náležitémuposouzeni
stavby. Stavebni uŤadzjistil' Že projektová dokumentacestavby splĎuje obecnétechnicképoádavky na
vfstavbu a Že uskutečrrěnimstavby nejsou ohroženy veŤejnéájmy ani nepŤiměÍeněomezena či ohrofuna
práva a oprávněnéájmy čashíku'
Protože stavebni uiad v prriběhu Ťizeni neshledal dúvody branící povo|ení a provedeni stavby, rozhodl
zpusobem uvedenlm ve vfroku.
PoUČENÍ
o oDvoLÁNÍ
Proti tomuto roáodnutí lze podle ust. 8l odst. l a $ 83 odst. l správního Ťádupodat odvolání, a to do 15 dnri
ode dne jeho ozniimení' ke Krajskému Ťadu Pardubického kraje, odboru majetkovému a stavebniho Ťádu,
kteréo odvolání rozhodne, a to cestou Městského ŤaduHolice odboru ŽP a stavebníhouŤadu,u něhož se
odvolání podává.
Lhúta pro pďání odvo|ání se počítá ode dne nrisledujicího po doručení písemnéhovyhotovení rozhodnutí,
nejpozději však po uplynutí desatého dne ode dne, kdy bylo nedoručenéa u|oženérozhďnutí pŤipraveno
k lyzvednutí.
V odvolriníse uvede, vjakém rozsahu se roáodnuti napadá a dále namitan1irozpor s právními pŤedpisynebo
nespnivnosti rozhodnutínebo Ťízeni,jež mu pŤedcházelo.
odvo|ání se podává v takovémpočtustejnopisri'aby jeden stejnopiszťrsta|správnímuorgi{'nua aby každ''
. odvo|ate|potťebn1i
ťlěastník
dostal jeden stejnopis' NepodáJi ričastrrík
početstejnopisŮ,vyhotovíje najeho
náklady stavebníuŤad'
odvo|ání jen pÍotíodúvodněníroáodnuti je nepŤípustné.
Včaspďané a pŤípustné
odvolání má d|e ust' $ 85 odst. l správniho Ťáduodkladn! ričinek.
Územní rozhodnutí nabude prální moci po nabytí právní moci rozhodnutí o vjlimce (popiípadě múžebj,t
datum nabytí právni moci shodné).
Stavební povolení nabude pr vní moci po nabytí právní moci zemního rozhodnutí (popžípadě nťtžebjl
datum nabytípnhní noci shodné).
Stavebnípovolení podle $ l l 5 odst. 4 pozbfvá p|atnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou |et ode dne,
kdy naby|o právni moci'
Helena Sedláková
ziistupce vedoucí odboru ŽP a stavcbniho irŤadu
fu/
otisk Ťednihorazítka
Pophtek:
Spnívnípoplatek podle ákona č. 63412004Sb.' o správnich poplatcíchpoloŽky |7 odst. 2 ve v!ši 300 Kč byl
zaplacen dne 3.12.2012.
Tato veŤejnávyhltíškabude vyvěšenapo dobu l sti dnúna uŤednídesce, l 5t} denje posledníden doručení.
h(?
vyveseno..fl.'.2.
sejmuto...
Razítko orgánri, kterj'provedl vyvěšenía sejmutíveŤejné
vyh|ášky Potvrzená yyhláška bude vrácepa zpět na
stavebníriňad.
C)r.;*N;
fr/,Ú.,
Il*l. ' ..l:l.
1'ri:l::.1";l
75
$j:}
/ íjl.;.:
.:
Doručí
se:
Územnírozhodnutí
Žadatel.,$ 8! odst.I pism a) (doporučeně
do vlastníchruktluna rjoručenku.)
ing' l,enkaČíŽková,
Barchovč.p.43, 530 02 Pardubice2
ing' .IosefJeŤábek'
Kostěniceč.p'74, 530 02 Pardubice2
Učasuici Ži:9nidle !85 odst.l pisn á/ (doporučeně
na dodejku pŤip.dat.sohránku):
obec DolníŘedice,IDDS: d3.ia4nr,
sidlo: Do|ni Ředice,533 75 DolníŘedicc
Ilčastniciiízenídte $ 85 odst.2 písn b) (veŤejnou
vyhláškotrt:
PetrHorrík,Husovač.p.664' 5340l l"Iolicev Čechách
IvaMičová,Jiránkovač.p.230|,PardubiceV.ZelenéPŤednrěstí,53002
Pardubicc2
TomášZajačik,
Husovač'p'296,53374 l{orníJeleni
Sořa Pažoutová.
Holiokáč'p'2 l 9' 533 75 Do|niŘedicc
Mi|ošPot ček'U Borku č.p.4 |9. Pardubičky,
530 03 Ptudubice3
|vetaPot čková,U Borku č.p.4l9,l,ardubičky,530
03 Pardubice3
ZdeněkKonva|in4 Staroho|ickáč.p..53,StaréHolice,534 0l Holice v Čeohách
Věra Knejpová'9. květnač.p'864' 534 0l Holice v Čcclrách
(doporučeně
Stavebnípovo|ení:
do vIastních
rukouna doručcnku)
Stavebník..
$ l09 odst' l pisn a)
ing' LenkaČížková,
Barchovč.p43' 530 02 Pardubicc2
ing..losefJeŤábek,
Kostěniceč.p.74, 530 02 Pardubice2
Učastníci
iízeni:{ l09 odst' l písn e)
PetrHorák, Husovač.p.664,-5340l Holice v Čechách
lva Míčová,Jirii'nkovač.p.230|, PardubiceY-Ze|enéPŤednrěstí'
530 02 Parduhice2
TotnáŠ
Zajačik,Husovač.p.296,53374 Horni Je|ení
So a Pažoutová,
Ho|ickáč,p'2|9,5337.5 Do|niŘedioe
MilošPotriček,
IJ Borku č.p.4l9,Pardubičky'
53003 Pardubice
3
IvetaPot čková\U Borku č.p.4l 9, Pardubičky,
530 03 Pardubice3
ZdeněkKonvalin4 Staroholickáč.p'53, StaréHolice' 534 0l }lolicev Čechách
Věra Knejpovii19. květnač.p.864,534 0l Holice v Čechách
obec Dolni Ředice.lDDS: d3ja4nr,
síd|o:DolniŘedice,533 75 Do|níŘedioe
Oznámenío zahájenísprávní Ťizcnío vjjimce ($25 odst.2 vyh|.č.
50|/2060sb')
(doporučeně
do v|astrríoh
rukoutla doručenku
pŤíp'na dodcjku)
L/častnikii:eni dle $ 27 odst. l pisn a)
ing' t,enkaČiŽková,Barc|rovč.p.43, 530 02 Pardubice2
ing. JosefJeŤábek,
Kostěnicečp 74, -53002 Pardubice2
l.]častnik
Íi:enírlle $ 27 odst.2
TolnášZa1ačik.
tlusova č,.p.296,.533
74 l.|orní.|elení

Podobné dokumenty

zde ke stažení

zde ke stažení tel.. +420 313 259 111, fax 420 313 517 302, e-mail. [email protected] cz, ISDS qb9bqrd, www mesto·rakovnik cz

Více

ÚŘ.qo vrĚsrsrÉ čÁsrr

ÚŘ.qo vrĚsrsrÉ čÁsrr Dne 1.6.2009 podal stavebníkádost o vydání roáodnutí o umístěnía provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zah.íjenoúzemnía síavebnířízení,kteé stavebníúřadspojil podle $ 78 odst. l stavebníhozíkona v s...

Více

SP pristavba RD 315 Harantova 02

SP pristavba RD 315 Harantova 02 výll8Vby M6stskéhoúf8du v Unbolti, jako scavebIúíjId pfisI~ podle t 13 CMIst. I pism. f) ákona È. 183/2006Sb., o Ú7Bnnfmpljoov6nl a stavebnlm~u (stavebnfúkon). ve zn6nJpozd6jlfch pøedpisù(dálejen "...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení r o l h o d n u t í o z n r ě n čl ' 1 ' u ž i t íú z e m i - t e r ó l i c l ]ť l p ť a1\] aF o z e n c i c hč ' p a l c1' 6 9 1 . 1 8 E .1 8 9 ' 1 .1 8 9] . l 9 0 . l . l 9 l . ] 9 ] . l 9 ] . 1 ...

Více