Výroční zpráva školy pro rok 2014/2015

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva školy pro rok 2014/2015
Střední škola lodní dopravy a
technických řemese l, Děčín VI,
příspěvková organizace Ústeckého kraje
Dělnická 15, Děčín VI, 405 02, tel. 412 535 942, 412 535 927
VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY
ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015
MGR. BC. JANA FÉROVÁ
zpracovala Mgr. Bc. Jana Férová
ředitelka školy
schváleno školskou radou dne 7. října 2015
Výroční zpráva školy 2014-2015
ÚVOD
Zřizovatel:
Ústecký kraj
Vedení školy:
Mgr. Bc. Jana Férová – ředitelka a statutární orgán školy
[email protected]; mob.: 736 233 444
Ing. Bc. Kateřina Sellnerová – ZŘ TV a zástupce statutárního orgánu
[email protected]; mob.: 736 481 737
Rudolf Špaček – ZŘ OV
[email protected]; mob.: 736 482 485
Školská rada:
Ing. Martina Škařupová – zástupce zřizovatele, předseda
[email protected]; tel.: 475 657 416
Pavel Sinko – zástupce zřizovatele
[email protected]; tel.: 412 593 157
PaedDr. Václav Miller, Ph.D. – zástupce pedagogických pracovníků
[email protected]; tel.: 412 589 845
Bc. Ladislav Hampejs – zástupce pedagogických pracovníků
[email protected]; tel.: 412 535 942
Miloš Havlíček – zástupce rodičů a zákonných zástupců (Dělnická)
mob.: 605 291 968
Radka Jánská - zástupce rodičů a zákonných zástupců (Křešice)
mob.: 731 517 650
Střední odborná škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace, se
sídlem Dělnická 15, 405 02 Děčín VI ([email protected]; www.dorado.cz) předkládá Krajskému úřadu
Ústeckého kraje – odboru školství, mládeže a tělovýchovy v Ústí nad Labem v souladu
s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění výroční zprávu za školní rok 2014/2015.
Zpráva zachycuje stav ke dni 31. srpna 2015.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
V současné době škola svou velikostí, naplněností a oborovou skladbou odpovídá ekonomicky dobře
fungující organizaci a kromě optimálního počtu žáků (to je dáno propadem demografické křivky v
minulosti a nezájmem veřejnosti o technické vzdělávání) splňuje podmínky pro zařazení do páteřní
sítě škol v Ústeckém kraji. Zaměření školy ve tříletých strojírenských učebních oborech typu H
(Strojní mechanik, Nástrojař, Obráběč kovů) má exkluzivitu v jižní části děčínského okresu. Pro
obor Lodník je škola jedinečná nejen v ČR, ale v celém východním bloku EU. Studují zde proto
pravidelně i zahraniční žáci (Slovensko). Obory typu H zaměřené na stavebnictví (Zedník,
Instalatér, Klempíř – stavební výroba, Pokrývač) jsou sice dlouhodobě požadovány trhem
práce, ale tato poptávka je bohužel zatím nenaplněna. Škola je zároveň i speciálním školským
zařízením, jehož některé obory vzdělání typu E (Kuchařské práce, Strojírenské práce, Malířské,
lakýrnické a natěračské práce, Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních, Zednické
práce, Klempířské práce ve stavebnictví) a jejich vzdělávací programy jsou přizpůsobeny
potřebám žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s dokončenou povinnou školní
docházkou v nižších ročnících ZŠ. Je to jediná škola v jižní části okresu Děčín s obory vzdělání typu
E, soustředěnými na jednom místě. Škola dále nabízí dvouleté denní nástavbové studium v oboru
Podnikání zakončené maturitní zkouškou pro všechny absolventy tříletých učebních oborů
s výučním listem. Od 1. 9. 2014 jsme opět počítali s rozšířením vzdělávací nabídky o perspektivní
maturitní obor typu L - Mechanik seřizovač s profilací na NC a CNC obráběcí stroje a
CAD/CAM systémy. To se bohužel opět nepodařilo, protože se ke studiu přihlásil nedostatečný
počet žáků. Nicméně existuje zde vertikální i horizontální prostupnost jednotlivých oborů tak, aby
byly zohledněny vzdělávací potřeby širokého spektra žáků, včetně těch speciálních a také jejich
nabídka není duplicitní.
Škola má kromě hlavní budovy 5 odloučených pracovišť (budovu pro obory E v Křešicích, dílny
pro stavební obory na Pivovarské, školní loď, domov mládeže v Želenicích a internát na Benešovské
ulici).
Strana 2 (celkem16)
Výroční zpráva školy 2014-2015
Od 1. 9. 2012 je škola také Místním centrem celoživotního učení, takže vzdělává nejen žáky v
rámci počátečního vzdělávání, ale nabízí i nejrůznější formy dalšího vzdělávání pro dospělé. Získala
14 akreditací pro jednotlivé dílčí kvalifikace svých pěti oborů vzdělání v rámci Národní soustavy
kvalifikací a stala se tak autorizovanou osobou pro další vzdělávání dospělých. Předpokládáme, že
v budoucnu se součástí centra stane také středisko pro problémovou mládež a středisko pracovní
rehabilitace. Tedy nabídka rekvalifikačních kurzů a přípravných kurzů pro jednotlivé dílčí kvalifikace
NSK. Škola také již nabízí zkrácené studium pro absolventy oborů s výučním listem i maturitní
zkouškou v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon a provádějících předpisů.
Škola byla také příjemcem dotace z fondů ESF ve vlastních projektech. V uplynulém školním
roce byly úspěšně ukončeny následující projekty:
1. Rozvoj technického vzdělávání na Děčínsku (OP VK)
registrační číslo CZ.1.07/1.1.34/01.0017
2. EU peníze středním školám (OP VK)
registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0470
3. Druhá šance je na tobě (OP LZZ)
registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00100
Škola byla partnerem v projektech:
1. Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje (OP VK)
registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0005 – úspěšně ukončen k 30. 6. 2015
2. UNIV 3 – úspěšně ukončen v září 2015
Na sklonku sledovaného školního roku jsme se stali nově příjemcem dotace v projektu „Výzva č.
56 – SŠ lodní dopravy Děčín“ (OP VK) s registračním číslem CZ.1.07/1.1.00/56.0942, kde
celkové způsobilé výdaje činí 972 307,- Kč. Jedná se o další tzv. „šablony“, na základě kterých
škola vybaví školní knihovnu 100 novými tituly dle výběru, uskuteční jazykové pobyty žáků
v zahraničí a rovněž studijní pobyt učitelů jazyků v zahraničí. Souhrnné informace o projektu budou
zveřejněny na webu školy.
V polovině září 2015 jsme dostali od řídícího orgánu informaci o schválení našeho dalšího projektu
s názvem „Výzva č. 57 - SŠ lodní dopravy Děčín“ (OP VK) s registračním číslem
CZ.1.07/1.1.00/57.1450. Jde o další tzv. „šablony“, zaměřené na individualizovaný rozvoj ústních
komunikačních dovedností učitelů i žáků v anglickém, německém či francouzském jazyce formou
blended learningu.
Škola dále intenzivně spolupracuje s přibližně 35 zaměstnavatelskými subjekty (žáci 3.
ročníků absolvují veškerou odbornou praxi ve firmách, výukové prezentace firem, exkurze SŠ i ZŠ
do provozů firem) a 16 základními školami v regionu. Jejich názvy jsou uvedeny vždy u
informací o každém ze studijních oborů.
Hlavní budova školy na Dělnické ulici
Strana 3 (celkem16)
Výroční zpráva školy 2014-2015
ŽÁCI A PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI CELKEM
Počet
z toho
z toho
z toho
Počet
z toho
z toho
z toho
Počet
Počet
tříd denního studia (k 30. 9. 2014)
tříd středního vzdělání s výučním listem (obory H)
tříd středního vzdělání s výučním listem (obory E)
tříd středního vzdělání s maturitní zkouškou
žáků v denním studiu (k 30. 9. 2014)
žáků středního vzdělání s výučním listem (obory H)
žáků středního vzdělání s výučním listem (obory E)
žáků středního vzdělání s maturitní zkouškou
pedagogických pracovníků
nepedagogických pracovníků
24
14
10
0
425
321
104
0
54
28
HLAVNÍ CÍLE ŠKOLY
1. Vybudování ekonomicky fungující a optimálně naplněné školy s vysokou úrovní
poskytnutého vzdělávání ve všech vyučovaných oborech.
Tohoto cíle lze při dlouhodobě nízké populační křivce dosáhnout následujícími způsoby:
a) Zajímavou vzdělávací nabídkou oborů uplatnitelných na trhu práce.
Lze konstatovat, že všechny obory vzdělání (typu H) vyučované na této střední škole jsou
obory trhem práce velmi žádané a tudíž perspektivní. Vedení školy se již také daří propojit
odbornou praxi žáků získaných stavebních oborů s podnikatelskou sférou do té míry, do jaké
se to dosud podařilo u strojírenských oborů (všichni žáci třetích ročníků absolvují veškerý
odborný výcvik ve firmách, které jsou přímo sociálními partnery školy nebo na zakázkách).
Škola intenzivně a dlouhodobě spolupracuje s více než 35 firmami a je tak více méně
zajištěno, že všichni absolventi najdou bez problému uplatnění na trhu práce a nezařadí se
po ukončení vzdělávání do evidence úřadu práce. A to je nesmírně pozitivní fakt.
b) Změnou strategie náboru žáků
Chtěli jsme navýšit např. kapacitu oboru Lodník o jednu třídu a rozjet náborovou
kampaň nejen v celé ČR, ale i na Slovensku formou distribuce reklamních letáků školy
obecně a oboru Lodník zvlášť, reklamních inzerátů do regionálních deníků, celorepublikově
do MF DNES, rozšíření letáku a popisu oboru prostřednictvím IPS při úřadech práce, oslovení
odborů školství při městských úřadech a magistrátech větších měst na Labi a Vltavě, účasti
na některých burzách škol, účastí zástupců školy na rodičovských schůzkách 9. ročníků
různých ZŠ apod. Toto se bohužel opět nepodařilo. Omezené povolené prostory na školních
plovoucích dílnách tak i v tomto školním roce limitovaly nábor žáků tohoto oboru vzdělání
v celé republice. Díky vstřícnosti a pochopení Ústeckého kraje nám sice bylo poskytnuto
6 000 000,- Kč z fondu zřizovatele, takže o hlavních prázdninách jsme počítali s celkovou
rekonstrukcí podle již vypracovaných projektů. Do výběrového řízení na dodavatele prací se
však opakovaně nikdo nepřihlásil, vedení školy je musí opakovat a rekonstrukce se tak
odsouvá opět minimálně o půl roku.
Ve spolupráci se ZŠ, OHK a Úřadem práce ČR – kontaktním pracovištěm v Děčíně
rozšiřovat systém stabilizací ze strany partnerských firem. To se již daří velmi dobře a
navíc výrazně pomohl náš projekt „Rozvoj technického vzdělávání na Děčínsku“. Od října
2012 do června 2014 vyšlo v rámci tohoto projektu celkem 10 čísel zpravodaje „Šance 2012
(13)“v elektronické podobě. Jeho cílem bylo informovat vycházející žáky a jejich rodiče o
aktuálním stavu trhu práce a pomoci jim při rozhodování, jakou zvolit školu či pracovní
kariéru. Využili jsme jej i pro prezentaci speciálních technických oborů. Namísto jeho tištěné
verze pak vyšel nadčasový bulletin na propagaci technického vzdělávání, který škola využije
při náboru žáků i v dalších letech.
Strana 4 (celkem16)
Výroční zpráva školy 2014-2015
Pozorujeme také, že ze strany podniků a firem (i zahraničních), zabývajících se
strojírenským odvětvím, je poptávka po kvalitních absolventech strojírenských oborů velmi
silná a neustále stoupá. To samé platí i o oborech stavebních. To je pro nás pozitivní signál,
že se ubíráme správným směrem, což potvrzují i samotná vyjádření podnikatelských
subjektů i Okresní hospodářské komory v Děčíně. Významným faktem prohlubování
spolupráce se strojírenskými firmami v děčínském regionu je zařazování žáků 3. ročníků na
provozní praxi do jejich dílen a provozů. Tím se dosáhne jednak zvýšení manuální zručnosti
v daných učebních oborech (obráběč, nástrojař, strojní mechanik, zedník, instalatér atd.) a
současně samotná firma připraví budoucího zaměstnance podle svých potřeb.
Nezanedbatelnou skutečností je i možnost okamžitého zaměstnání po získání výučního listu.
Motivační je určitě i předávání „certifikátů kvality“ všem vyznamenaným absolventům
učebních oborů nebo vítězům celostátních kol soutěží z rukou ředitele OHK v Děčíně při
slavnostním vyřazení na děčínském zámku. Tento certifikát jim prakticky pootevírá dveře do
kterékoliv firmy v regionu.
c)
Rozšířením doplňkové činnosti školy o celoživotní vzdělávání dospělých
Od 1. 9. 2012 vzniklo při škole Místní centrum celoživotního učení v rámci projektů UNIV
2 KRAJE a UNIV 3 (www.univ.cz). Škola již také získala 14 akreditací pro jednotlivé dílčí
kvalifikace
pěti
svých
oborů
vzdělání
v rámci
Národní
soustavy
kvalifikací
(www.narodnikvalifikace.cz) a stala se tak autorizovanou osobou pro další vzdělávání
dospělých. Jedná se nejen o spolupráci s úřadem práce při rekvalifikačních kurzech, ale také
o možnost dosažení kvalifikace i bez absolvování vzdělávání, nebo na základě účasti ve
vzdělávacím programu zakončeném autorizovanou zkouškou. Kvalifikovaný projektový a
vzdělávací tým pedagogických pracovníků je proškolený pro práci s dospělými a umí pro ně
vytvářet modulové vzdělávací programy. Chce touto cestou přispět ke zvýšení účasti
obyvatel na dalším vzdělávání. Po ukončení školy se totiž dále vzdělává pouze menší část
obyvatel ČR a to v už při rychlých ekonomických i společenských změnách globalizovaného
světa nestačí. Jde tedy o provázání Národní soustavy kvalifikací a Národní soustavy povolání
prostřednictvím tvorby vzdělávacích programů, modulů a studijních opor (zejména formou
e-learningu) směřujících k získání dílčích kvalifikací.
Jde o následující úplné (UK) a jejich dílčí (DK) kvalifikace:
UK Instalatér (36-52-H/01, úroveň 3)
 DK Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H, úroveň 3)
 DK Topenář (36-004-H, úroveň 3)
 DK Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (36-005-H, úroveň 3)
ÚK Zedník (36-67-H/01, úroveň 3 )
 DK Zedník (36-020-H, úroveň 3)
 DK Zhotovitel zateplovacích systémů (36-022-H, úroveň 3)
ÚK Strojní mechanik (23-51-H/01, úroveň 3)
 DK Opravář strojů a zařízení (23-001-H, úroveň 3)
 DK Montér ocelových konstrukcí (23-002-H, úroveň 3)
 DK Zámečník (23-003-H, úroveň 3)
 DK Dělník ve strojírenské výrobě (23-007-E, úroveň 2)
ÚK Obráběč kovů (23-56-H/01, úroveň 3)
 DK Soustružení kovových materiálů (23-022-H, úroveň 3)
 DK Frézování kovových materiálů (23-023-H, úroveň 3)
 DK Broušení kovových materiálů (23-024-H, úroveň 3)
 DK Vrtání kovových materiálů (23-025-H, úroveň 3)
 DK Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H, úroveň 3) – podmíněno vybudováním
učebny se simulátory v rámci projektu Rozvoj technického vzdělání na Děčínsku
Součástí Místního centra celoživotního učení při škole by mohlo být i středisko pro
problémovou mládež. Škola intenzivně spolupracuje s magistrátem statutárního města
Děčín a sociálními partnery v rámci již založeného a fungujícího sdružení s názvem „Lokální
Strana 5 (celkem16)
Výroční zpráva školy 2014-2015
partnerství“, jehož hlavním cílem je koordinovat působení na občany se sociálním
vyloučením. Od 15. 3. 2013 po dva roky byla škola ve spolupráci s Charitním sdružením
Děčín příjemcem dotace v dalším vlastním projektu s názvem „Druhá šance je na tobě“
v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST, číslo výzvy 96.
V neposlední řadě se stává zdrojem příjmu Místního centra celoživotního učení i středisko
pracovní rehabilitace, tedy nabídka rekvalifikačních kurzů a přípravných kurzů pro
jednotlivé dílčí kvalifikace NSK.
Škola také nabízí tzv. zkrácené studium pro absolventy oborů s výučním listem i maturitní
zkouškou v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon a provádějících předpisů.
Organizační struktura školy se zajištěním dalšího vzdělávání:
Ředitel
MCCU
místní
centrum
celoživotníh
o učení
Sekretariát
Úsek
provozní
Poradenství pro
vzdělávání
dospělých
Úsek
teoretického
vyučování
Pracovní
rehabilitace
Úsek
odborného
výcviku
Středisko pro
problémovou
mládež
Úsek
výchovně
vzdělávací
Úsek
ekonomický
Zvyšování
kvalifikace
2. Spektrum všech oborů musí reagovat na požadavky trhu práce v děčínském
regionu.
3. Snažit se zvyšovat úroveň absolventů všech oborů tak, aby byli schopni orientovat
se a především prosadit se na trhu práce. To lze dosáhnout pouze intenzivní
spoluprací se zainteresovanými podnikatelskými subjekty, kvalitní prací se žáky a
důsledností.
4. Škola chce i nadále v budoucnu orientovat své zaměření výhradně technickým
směrem v odvětvích lodní dopravy, strojírenství, stavebnictví a v rámci E oborů i ve
službách.
5. Zajistit pro školu i jiné, vlastní zdroje příjmů formou doplňkové a především
projektové činnosti.
Je pro nás nepochopitelné, že ač má trh práce naprostý nedostatek absolventů strojírenských a
stavebních oborů a tito lidé mají zaručené pracovní místo u nás či v sousedním Sasku, přesto
často směřují svůj zájem na jiné obory a typy studia, které jsou pro ně v daný okamžik sice více
atraktivní, ale které jim nezaručí pracovní místo a navíc je mnohdy nezvládají. My však chceme
i nadále držet krok s požadavky a potřebami regionálního trhu práce a pevně věříme, že si
řemeslo opět najde své příznivce i v řadách rodičů a potencionálních žáků a studentů.
Strana 6 (celkem16)
Výroční zpráva školy 2014-2015
Naše škola poskytuje ve spádové oblasti Děčína jako jediná nabídku tříletých učebních oborů
Strojní mechanik, Nástrojař, Obráběč kovů, Lodník, Zedník, Instalatér. Pouze u nabídky
nástavbového studia jsou v regionu ještě dvě školy v severní části okresu, poskytující stejný typ
vzdělání. Existuje zde i horizontální prostupnost u jednotlivých oborů. Jejich nabídka není
duplicitní. V tomto trendu by škola ráda pokračovala s důrazem na zlepšování materiálně
technického vybavení. Díky projektové činnosti jsme v tomto školním roce dosáhli na
takové vybavení, které bychom jinak nemohli pořídit. Jedná se především o vybavení
obrobny nejprve 2 univerzálními hrotovými soustruhy Colchester – Harrison M300 a
následně dalšími 10 univerzálními hrotovými soustruhy Colchester – Harrison M300 s
digitálním odměřováním polohy NEWALL, které významně přispějí k modernizaci
odborného výcviku. Dále ke zřízení počítačové učebny s 12 simulátory CNC strojů.
Všechny teoretické učebny jsou vybaveny plátnem a dataprojektory a všichni učitelé
mají k dispozici osobní notebook pro multimediální výuku a umí tvořit a využívat
digitální učební materiály. V dalších letech plánujeme zakoupení nových frézek, vrtaček a
dalších strojů nezbytných pro modernizaci výuky. I nadále je počítáno se souběžnými
renovacemi stávajících strojů. Díky projektu byly také zřízeny a hlavně vybaveny učebny
pro odborný výcvik. Učebna při nástrojárně, instalatérská a zednická dílna, obrobna a
zámečna (novým lešením, nářadím a zásobou materiálu).
PŘEHLED AKTIVNÍCH OBORŮ - DENNÍ STUDIUM
Lodník
23-65-H/02
Počet žáků
(výuční list)
k 30. 9.2014
149
Strojní mechanik
23-51-H/01
53
11
Obráběč kovů
23-56-H/01
64
9
Nástrojař
23-52-H/01
0
0
Instalatér
36-52-H/01
32
9
Zedník
36-67-H/01
23
5
Podnikání
64-41-L/51
Klempířské práce ve
stavebnictví
Malířské a natěračské
práce
Zednické práce
36-55-E/01
11
3
36-57-E/01
13
2
36-67-E/01
13
3
Pečovatelské služby
75-41-E/01
33
7
Stravovací a ubytovací
služby
Strojírenské práce
65-51-E/01
30
13
23-51-E/01
4
0
425
87
Název oboru
CELKEM
Kód oboru
Ukončilo
záv. zkouškou
k 30. 9. 2014
25
Strana 7 (celkem16)
Počet žáků
(maturita)
k 30. 9. 2014
Ukončilo
mat. zkouškou
k 30. 9.2014
0
0
0
0
Výroční zpráva školy 2014-2015
ZABEZPEČENÍ ODBORNÉHO VÝCVIKU
LODNÍK (23-65-H/02) – tříletý učební obor s výučním listem, jedinečný v ČR
Zajišťování technického provozu strojních a elektrických zařízení motorových lodí, včetně jejich
oprav při provozu. Znalost práce při ovládání lodí. Po úspěšném složení závěrečných zkoušek získá
absolvent „plavební knížku“ s hodností „Matrose“ (lodník I. třídy), která jej opravňuje k výkonu této
funkce na všech říčních vodních cestách v celé Evropě včetně Rýna.
Absolventy oboru podporují a mají zájem zaměstnat ČSPL, a.s., Evropská vodní doprava, TOS
Rotterdam, Sonntrans a celá řada dalších firem v rámci EU.
Dílenská školní loď DL 2
Díky pochopení a vstřícnosti Ústeckého kraje a také mimořádné situaci při vyhlášení konkurzní
správy na společnost ČSPL a.s. došlo v roce 2004 k nákupu plovoucích dílen DL2 za 8,4 milionů
korun. Kotví v děčínském zimním přístavu Rozbělesy. Pořizovací hodnota nové lodi stejného typu
v současnosti je v přepočtu 100 milionů korun. Jedná se o movitý majetek Ústeckého kraje, který
má škola ve správě. V Evropě kotví pouze jedna sesterská loď v Holandsku. V době nákupu plně
odpovídaly tyto plovoucí dílny potřebám školy i platným předpisům. Bohužel legislativa se průběžně
změnila, a protože loď již není určena pro zaměstnance, ale pro výuku žáků, nevyhovuje
současným přísným podmínkám a nemá proto schválen plný provoz Českým lodním a průmyslovým
registrem (ČLPR) a Krajskou hygienickou stanicí v Ústí nad Labem (KHS). Toto schválení je
podmíněno celou řadou úprav, loď je třeba dovybavit a v plném rozsahu jde o investici 12 milionů
korun.
Na tomto plavidle probíhá odborný výcvik druhého a částečně i prvního ročníku oboru Lodník
v režimu týden škola – týden odborný výcvik. Ale pouze ve vymezených prostorách, o jejichž
povolení musíme každé dva roky ČLPR a KHS opakovaně žádat. Samozřejmě se občas chlapci
pohybují i v těch nepovolených, protože to prostě jinak nejde (šatny, sociální zařízení, chodby.)
Třetí ročníky provádějí souvislou praxi na plavidlech českých zaměstnavatelů (ČSPL a.s., EVD
Praha) doma i v zahraničí po dobu celého pololetí školního roku, takže jich se to již netýká.
Jednoduše řečeno – škola má k dispozici další 3 velké krásné dílny na školní lodi, ale užívat se
mohou zatím jen tři malé, takže první ročníky zabírají zbytečně místo ve škole strojírenským a
stavebním oborům. Tato neutěšená situace bohužel trvá už velmi dlouho.
Strana 8 (celkem16)
Výroční zpráva školy 2014-2015
Proto jsme společně se zřizovatelem požádali Ministerstvo financí ČR o mimořádnou dotaci
6 000 000,- Kč na rekonstrukci tohoto plavidla ve dvou etapách. Ústecký kraj potvrdil spoluúčast
6 000 000,- Kč a MF ČR (po změně vlády) spoluúčast nakonec pro nás zcela nepochopitelně
odmítlo. Naši absolventi přitom nestojí ve frontách na úřadech práce a jsou doma i za hranicemi
ceněni. Jejich podmínky ke vzdělávání se ale zatím absolutně nedají srovnat s podmínkami naší
partnerské školy v německém Schönebecku nebo holandské školy Maritime Academie v Harlingenu.
A školní loď k tomuto oboru neodmyslitelně patří. Díky pochopení a vstřícnému přístupu Ústeckého
kraje jsme získali celých 6 000 000,- Kč pro první etapu prací tak, aby školní loď byla plně
v souladu s požadavky ČLPR a získala potřebná povolení. Ani opakovaným podlimitním výběrovým
řízením na dodavatele prací se však dosud nepodařilo dodavatele najít, především pro nezájem
firem, které se nejspíš obávají administrativních komplikací a případných sankcí spojených
s krajskou zakázkou. Třetí pokus o výběrové řízení proběhne na podzim 2015 a vedení školy
s firmami intenzivně jedná.
Druhá školní loď – vodometka ARGO (cvičné plavidlo v bazénu přístavu)
Dne 19. června 2014 proběhl na naší škole audit „Zentralkomission für die Rheinschifffahrt“ (ZKR),
tzv. Rýnské komise, který provedli pan Thomas Richter (přímý člen ZKR a pracovník německého
ministerstva dopravy), pan Manfred Wieck (pověřená osoba ZKR a ředitel školy Schiffer Berufskolleg RHEIN v Duisburgu) a jeho zástupce pan Klaus Paulus (pověřená osoba ZKR).
Společný oběd s auditory
Strana 9 (celkem16)
Výroční zpráva školy 2014-2015
Auditu předcházelo přeložení zřizovacích listin školy, rámcového vzdělávacího programu a školního
vzdělávacího programu včetně jednotné závěrečné zkoušky (cca 330 stran textu během jednoho
měsíce) do němčiny a samozřejmě uhrazení všech nákladů na dopravu, pobyt a stravování auditorů
u nás i následném slyšení 3. září 2014 ve Štrasburku. Jednalo se tedy o velmi nákladnou záležitost
(cca 150 000,- Kč), kterou škola bohužel hradila z vlastních prostředků, protože MŠMT ČR opět
odmítlo finančně pomoci.
Závěr auditu:

po drobných úpravách školního vzdělávacího programu (např. navýšení počtu dnů přímé
praxe na plavidle ve 3. ročníku na 100, navýšení počtu hodin OV s lodní tématikou na úkor
počtu hodin práce s kovem a navýšení praktického výcviku práce s radarem) bude všem
absolventům, kteří nastoupí do vzdělávání od 1. 9. 2014 a následně uznávána automaticky,

všichni absolventi, kteří úspěšně dostudovali podle ŠVP 23-65-H/02 Lodník a opustili školu
dříve než v červnu 2017, musejí splnit pro uznání hodnosti „Matrose“ i na Rýně pevně
stanovený počet dnů odježděných na plavidle, který stanoví ZKR na svém zasedání dne 3.
září 2014 ve Štrasburku. Kdo tedy bude prokazatelně absolventem naší školy a zároveň
splní požadovaný počet dnů přímé práce na plavidle nově stanovený ZKR (včetně té školní),
neměl by mít problém s uznáním kvalifikace na kterékoliv pobočce ZKR.
Zasedání ZKR ve Štrasburku dne 3. září 2014
Tohoto závěrečného slyšení před ZKR se zúčastnila i ředitelka školy Mgr. Bc. Jana Férová, ZŘOV
Rudolf Špaček, Ing. Vojtěch Dabrowski (MD ČR) a samozřejmě všichni tři auditoři. Velmi nás těší,
že se nám podařilo úspěšně projít velmi dlouhým a náročným akreditačním procesem a především
prokázat kvalitu vzdělávání na naší škole, která je nyní již oficiálně srovnatelná se členskými státy
ZKR. Stálo to hodně energie i finančních prostředků, trvalo to dlouho, ale nakonec se dobrá věc
podařila. Komise také stanovila, že počet povinných odježděných dnů na plavidle je pro absolventy,
kteří ve škole studovali od 1. 9. 2009 do června 2014 180 dnů. Z toho jenom ze školy mají
splněno 82 dnů.
Vojtěch Dabrowski, Jana Férová a Rudolf Špaček před sídlem ZKR
Strana 10 (celkem16)
Výroční zpráva školy 2014-2015
Valná hromada zástupců členských států ZKR ve Štrasburku dne 5. prosince 2014
Tento orgán rozhodl na své schůzi v sídle ZKR o platnosti nové vyhlášky, kde v jedné z příloh je již
naše škola na seznamu vzdělávacích institucí, kterým je kvalifikace „Matrose“ i pro Rýn uznávána
automaticky. Datum účinnosti bylo stanoveno na 1. prosinec 2015. Škola již také obdržela oficiální
dokumenty, které tuto skutečnost potvrzují.
Toto je skutečně velký úspěch školy, o který jsme se zasloužili úplně sami bez pomoci
MŠMT a jsme na něj náležitě hrdi. Potvrdilo se nám pouze to, že MŠMT sice prohlásilo
některé jedinečné obory jako „rodinné stříbro“ vzdělávání v ČR, ale to je tak všechno.
S výměnou politické garnitury je vždy všechno jinak a tento obor podporu řídícího orgánu
prostě nemá. O to víc děkujeme Ústeckému kraji, který naši situaci chápe a průběžně
pomáhá. Velmi si toho vážíme.
STROJÍRENSKÉ OBORY
Odborný výcvik ostatních učebních oborů probíhá v odborných dílnách. Kapacita pro OV je 264 míst
v jednosměnném provozu. Dílny jsou vybaveny obráběcími stroji podle svého zaměření. Každý žák
má své pracoviště vybavené vlastním nářadím. Vybavení nářadím a nástroji je na velmi dobré
technické úrovni a snažíme se stroje průběžně obnovovat. Škola je vybavena i třemi NC školními
stroji EMCO MAYER, CNC hrotovým soustruhem HARISON Alpha 330S a 12 univerzálními hrotovými
soustruhy Colchester – Harrison M300.
I v tomto školním roce byla již tradičně zajištěna odborná praxe pro všechny žáky 3.
ročníků učebních oborů na různých pracovištích soukromých firem. Žáci zde měli možnost
setkat se dlouhodobě s modernější technikou ve svém oboru a prakticky si vyzkoušet různé postupy
výroby. Přestože strojírenské firmy pocítily nedávnou ekonomickou a finanční krizi velmi výrazně,
můžeme s potěšením konstatovat, že většina z nich neustoupila od nasmlouvaných odborných praxí
žáků 3. ročníků a nadále se školou velice intenzivně spolupracuje, dokonce částečně dotuje náklady
na studium a stabilizuje své potencionální budoucí zaměstnance formou různých benefitů.
NÁSTROJAŘ (23-52-H/01) – tříletý učební obor s výučním listem
Výroba a opravy řezných a tvářecích nástrojů, různých druhů přípravků, speciálních měřidel a
forem pro zpracování plastů a kovů.
Spolupracující firmy: Bronswerk Heac Transfer s.r.o., Daymoon a.s., Denas s.r.o., Interkov
s.r.o., Karned Tools s.r.o., MonosH s.r.o., Ortmann s.r.o., Wefa-Bohemia s.r.o., KS
Kolbenschmidt Trmice.
STROJNÍ MECHANIK (23-51-H/01) – tříletý učební obor s výučním listem
Ruční zpracování polotovarů, ruční a strojní zhotovování, montáž a svařování strojních součástí,
celků a zařízení dle technické dokumentace.
Stipendijní program firmy Chart Ferox nabízí žákům 2. ročníku vybaveni pracovním oděvem, obuví
a ochrannými pracovními pomůckami Kč/měsíc, garanci pracovního místa, profilování již na
konkrétní činnost, možnost brigád ve volném čase jako specialista. Dále nastoupí za zvýhodněných
finančních podmínek a firma zaplatí zájemcům základní kurz sváření.
Spolupracující firmy: Chart Ferox Děčín, a.s., Ryko, a.s., Alcan Děčín Extrusions, s.r.o.,
Sempra Praha, závod Děčín, a.s., MDG-Servis s.r.o. Varnsdorf, Kovos Teplice, s.r.o., závod
Verneřice, Karned Tools, s.r.o., Stroj Union s.r.o., Eurometalgroup s.r.o.
Tento obor vzdělání je zahrnut v Motivačním programu Ústeckého kraje.
Strana 11 (celkem16)
Výroční zpráva školy 2014-2015
OBRÁBĚČ KOVŮ (23-56-H/01) – tříletý učební obor s výučním listem
Třískové obrábění kovových a nekovových materiálů, nastavení, obsluha a údržba obráběcích strojů
(např. soustruh, frézka, bruska, vrtačka atp.).
Stipendijní program nabízí žákům 2. ročníku až 1500,- Kč/měsíc podle dosažených výsledků,
žákům 3. ročníků až 3 000,- Kč/měsíc, garanci pracovního místa, profilování již na konkrétní
činnost, možnost brigád ve volném čase jako specialista. Dále budou zdarma vybaveni pracovním
oděvem, obuví a ochrannými pracovními pomůckami a nastoupí za zvýhodněných finančních
podmínek.
Spolupracující firmy: Karned Tools, s.r.o., Stroj Union, s.r.o., Eurometalgroup s.r.o., Monosh
s.r.o., Kovos Teplice, s.r.o., závod Verneřice, Delfi, s.r.o., Interkov, s.r.o.
Tento obor vzdělání je zahrnut v Motivačním programu Ústeckého kraje.
STAVEBNÍ OBORY (aktivní)
U stavebních oborů je třeba postupně zásadně přeorganizovat odborný výcvik tak, aby došlo
k maximálnímu propojení s reálnou praxí. Žáci prvních ročníků jej absolvují ve školních dílnách, ve
druhém ročníku s učitelem OV na drobných zakázkách a ve třetím ročníku většinou jednotlivě přímo
u zaměstnavatelských subjektů nebo ti nejlepší s učitelem OV na zakázkách. Vedení školy se i
nadále daří motivovat jednotlivé podnikatelské subjekty v oboru stavebnictví a spolupracovat při
odborném výcviku žáků.
ZEDNÍK (36-67-H/01) – tříletý učební obor s výučním listem
Čtení stavebních výkresů a projektové dokumentace pozemního stavitelství v oboru hlavní stavební
výroby a provádění staveb.
Spolupracující firmy: STAVBY SEVER MOST s.r.o, Stavební firma Marek Kopinec s.r.o,
Stavební firma Jiří Šeps s.r.o., Stavební firma Milan Rousek s.r.o.
Tento obor vzdělání je zahrnut v Motivačním programu Ústeckého kraje.
INSTALATÉR (36-52-H/01) – tříletý učební obor s výučním listem
Provádění montáží, oprav a údržby rozvodů vody, kanalizace, topení a plynu. Orientuje se
v technické instalační dokumentaci.
Spolupracující firmy: Stavební firma Milan Rousek, VENTOS – Ing, Petr Hanig, Oto Rybář –
vodoinstalatérství, topenářství
Tento obor vzdělání je zahrnut v Motivačním programu Ústeckého kraje.
U všech strojírenských i stavebních oborů využíváme rovněž intenzivně výukové prezentace
zaměstnavatelů nad rámec vyučování. V hodnoceném školním roce jich proběhlo celkem pět:
Třída
1IZD, 3IZD, 3KMZ
1IZD
3OZI, 2IZD
1IZD
2SM
Firma
DEKTRADE a. s.
REHAU a. s.
EKOPLASTIK s. r. o.
DUKA colours Barvy
VVV Most s. r. o.
Datum
20. 10. 2014
2. 2. 2015
17. 2. 2015
15. 4. 2015
22. 6. 2015
Strana 12 (celkem16)
Pracoviště
Pivovarská
Dělnická
Dělnická
Křešice
Bylany u Mostu – sídlo firmy
Výroční zpráva školy 2014-2015
OBORY SLUŽEB – tříleté učební obory s výučním listem typu E
Škola je také speciálním školským zařízením (odloučené pracoviště Křešice). Některé její vzdělávací
programy jsou přizpůsobeny potřebám žáků ze základních a speciálních základních škol i žákům s
dokončenou povinnou školní docházkou v nižších ročnících ZŠ. Je to jediná škola v jižní části okresu
Děčín s obory vzdělání typu E se skupinovou integrací žáků. Škola poskytuje v učebních oborech
střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání pro žáky, kteří splnili povinnou školní
docházku. Do střední školy se však žáci, kteří úspěšně ukončili devátý ročník speciální základní
školy, přijímají přednostně. Nejbližší zařízení podobného typu jsou v Ústí nad Labem (pro stavební
obory), ve Šluknově a ve Varnsdorfu.
36-55-E/ 01
36-57-E/ 01
36-67-E/ 01
23-51- E/01
65-51-E/ 01
75-41-E/ 01
–
–
–
–
–
–
Klempířské práce ve stavebnictví
Malířské a natěračské práce
Zednické práce
Strojírenské práce
Stravovací a ubytovací služby
Pečovatelské služby
I u těchto speciálních oborů byl zásadně přeorganizován odborný výcvik tak, aby došlo
k maximálnímu propojení s reálnou praxí. Není účelem poskytnout těmto dětem střední vzdělání ve
„skleníkovém prostředí“ školy, ale naopak je co nejvíce přiblížit reálnému životu a naučit je
pracovní proces s ohledem na jejich možnosti co nejlépe zvládat za asistence školy. Neméně
důležitou skutečností pak je výrazná motivace žáků díky „osobnímu příjmu za produktivní práci“,
vypláceného přímo firmou, nikoliv prostřednictvím školy.
Vizí vedení školy je vytvořit z Křešic skutečně speciální pracoviště, výhradně pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami. Především z okresů Děčín a Ústí nad Labem, s plně
kvalifikovaným pedagogickým sborem, doplněné o služby školského poradenského
zařízení (školní psycholog i speciální pedagog), s možností kvalitního ubytování i
stravování a smysluplného využití volného času.
ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY
Dlouhodobým úkolem vedení školy je trvale sledovat kvalitu práce učitelů a ovlivňovat její růst. Od
1. 9. 2013 jsme si vytvořili vlastní nástroj – vnitřní systém hodnocení a odměňování
pedagogických pracovníků. Je také třeba zvyšovat aktivní podíl pracovníků školy na jejím řízení
a dosáhnout jejich osobní vnitřní zainteresovanosti na trvalém zkvalitňování práce školy. V
kontrolní činnosti usilujeme pomocí hodnotícího systému o co nejobjektivnější hodnocení výsledků
výchovy a vzdělávání, zjišťujeme výraznější rozdíly v práci jednotlivých pedagogických pracovníků
a odstraňujeme je. Za nejdůležitější a zároveň nejefektivnější nástroj hodnocení kvality školy je
považována auto evaluace, tedy objektivní vlastní hodnocení školy ze strany vedení a všech
zainteresovaných zaměstnanců, rodičů i žáků. To zajišťuje vedení školy formou různých
dotazníkových i jiných šetření.
VĚKOVÁ SKLADBA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ PODLE ODBORNÉ A PEDAGOGICKÉ
ZPŮSOBILOSTI K 31. 8. 2014
do 35 let
muži
Počet
ženy
1
2
35 - 45 let
45 - 55 let
muži
muži
ženy
7
3
nad 55 let do
důchodu
ženy
9
muži
7
20
ženy
0
důchodci
muži
celkem
ženy
3
2
muži
40
ženy
14
Vedení školy se bude i nadále intenzivně snažit, aby se pedagogický sbor konečně ustálil, učitelé
mohli být za svou práci v mezích legislativních možností řádně oceněni a tím pádem i motivováni.
Strana 13 (celkem16)
Výroční zpráva školy 2014-2015
DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Zákon č. 422/2009 Sb., kterým se mění zákon č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o
změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (částka: 135/2009 Sb., účinnost od 1. ledna
2010) jasně stanovil, že: „Pedagogičtí pracovníci bez odborné kvalifikace mohou vykonávat přímou
pedagogickou činnost nejdéle do 31. 12. 2014, pokud v této době nezahájí studium, kterým potřebnou
kvalifikaci získají a toto studium úspěšně ukončí.“ Všichni pedagogičtí pracovníci bez potřebné
kvalifikace tedy buď úspěšně ukončili studium, nebo jej dokončují, nebo splňují zákonnou výjimku.
Někteří museli být nahrazeni učiteli s plnou kvalifikací.
V hodnoceném školním roce proběhlo vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci projektů:
1. Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje
Školení pedagogických pracovníků v rámci nákupu nových obráběcích strojů a zařízení ve dnech
12. a 13. 5. 2015 proběhlo v Technologickém a školícím centru v Hřebečníkách 91 firmy CONSORTA
Praha s.r.o. Zúčastnilo se jej celkem 6 pedagogických pracovníků školy.
2. UNIV 3
Proběhlo školení hodnotitelů a průvodců vzdělávacích kurzů pro dospělé v rámci Národní soustavy
kvalifikací.
Dva pedagogičtí pracovníci si rozšiřují vzdělání v oboru výchovného poradenství a jeden jako
koordinátor ŠVP formou specializačního studia.
Škola může přispět zaměstnanci při zvyšování kvalifikace (nikoliv však při jejím doplnění)
finanční částkou na základě projednané a ředitelem schválené žádosti.
ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ
Můžeme konstatovat, že zájem žáků vycházejících ze ZŠ o studium na naší škole u některých oborů
sice stoupá, ale pořád není takový, jak bychom si představovali, i když poptávka na trhu práce je
značně vysoká a neutuchá. Zájem o studium maturitního nástavbového oboru Podnikání už také
přestává být dostačující. I v letošním školním roce výrazně zkomplikoval situaci model přijímacího
řízení, především absence povinných, centrálně zadávaných a důsledně hodnocených přijímacích
zkoušek do oborů vzdělání s maturitní zkouškou. Velký problém také vidíme v nedostatečných
morálně volních vlastnostech některých žáků, kteří nejsou schopni a bohužel ani ochotni studovat
systematicky a velmi často školu opouštějí předčasně již v průběhu studia. Za uplynulý školní rok
to bylo 126 žáků.
POČTY PŘIHLÁŠENÝCH UCHAZEČŮ0POČTY PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ5/2006'
1. kolo
2. kolo
výuční list výuční list
264
61
1. kolo
2. kolo
maturita
maturita
23
0
celkem
348
POČTY PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ
1. kolo
2. kolo
Skutečně
Další kola nastoupilo
výuční list výuční list výuční list výuční list
210
33
6
168
1. kolo
2. kolo
Skutečně
nastoupilo
maturita
maturita
maturita
0
0
0
Strana 14 (celkem16)
Výroční zpráva školy 2014-2015
POČET ODVOLÁNÍ
Odvolání celkem
1. kolo
2. kolo
Odvolání celkem
další kola
Autoremedura
1. kolo
Autoremedura
2. kolo
0
0
0
0
0
VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ
1. pololetí
2014/2015
2. pololetí
2014/2015
305
294
13
14
z toho prospělo
165
236
z toho neprospělo
110
26
17
18
88
77
4
4
60
55
1
0
23
18
Celkový počet žáků oborů H
(střední vzdělání s výučním listem)
z toho prospělo s vyznamenáním
nehodnoceno
Celkový počet žáků oborů E
(střední vzdělání s výučním listem)
z toho prospělo s vyznamenáním
z toho prospělo
z toho neprospělo
nehodnoceno
Jedním z nejdůležitějších úkolů, které si vedení školy stanovilo, bylo výrazně prohloubit
součinnost školy a rodiny žáka. Usilovat o soulad a partnerství ve výchovném působení a
tak včas a intenzivně předcházet touto cestou všem sociálně-patologickým jevům je
základní filozofií školy už mnoho let.
Těžiště školního klimatu leží nepochybně v oblasti mezilidských vztahů. Vztah školy a rodičů nebo
zákonných zástupců je vztah na našich školách asi nejproblematičtější. Na tomto typu školy je to
jednak proto, že sami rodiče patří mnohdy do sociálně slabších vrstev společnosti, jejich vzdělání
bývá nižší a někteří přímo patří k problémové skupině obyvatelstva. Mnoho dětí vyrůstá v
neúplných rodinách a složitých materiálních i sociálních podmínkách. A hlavně, rodiče ve škole
nevidí svého partnera, ale přímo protivníka. Spolupráce s nimi je pak omezena pouze na rodičovské
schůzky. Problémem zůstává, že ti nejpotřebnější na rodičovské schůzky zpravidla nechodí. Na
jednání do školy se ale díky problémům svého dítěte dostavit někdy musí a pak je zase jen na nás,
jak dokážeme eliminovat na minimum to nepříjemné a nahradit jej vstřícným přístupem, věcností,
radou jak z dané situace ven a ochotou pomoci.
Dobrou tradicí se na naší škole stalo také to, že se ředitel, výchovný poradce školy a učitelé
praktického vyučování postupně představí při prvních třídních schůzkách rodičům ve všech
třídách prvního ročníku a seznámí se tak s nimi osobně ještě dříve, než jakékoliv problémy
nastanou. Třídní učitel, učitel praktického vyučování, výchovný poradce a případně vychovatel pak
spolu velice úzce spolupracují po celý školní rok.
Již v roce 2006 vznikl školní parlament jako poradní orgán ředitele školy (z každé třídy jeden
demokraticky zvolený zástupce). Jeho předseda zastupuje školu i v parlamentu děčínských škol.
Je potřeba důrazně upozornit na to, že neustále stoupá počet žáků, kteří odcházejí ze studia
předčasně (za tento školní rok to bylo 124 žáků). Nejčastěji jsou příčinou následující skutečnosti:



nezvládnutí pravidel, pevně nastavených školním řádem (záškoláctví, závadné chování),
nezvládnutí učiva a přestup na lehčí obor na jiné škole,
špatně zvolený obor studia (nebaví ho to).
Strana 15 (celkem16)
Výroční zpráva školy 2014-2015
V této oblasti je velmi důležité intenzivně spolupracovat právě s výchovnými poradci a řediteli ZŠ,
kteří mnohdy mohou volbu studijního oboru u dítěte velice významně ovlivnit, protože dobře znají
dítě samotné i jeho rodinu. Bohužel rodičovská veřejnost na to mnohdy neslyší a dostat své dítě na
střední školu pro ni znamená automaticky i její úspěšné absolvování. Jak hluboký je to omyl, to
ukazují každoroční přesuny žáků mezi školami brzy po zahájení školního roku.
Lze konstatovat, že předčasné odchody žáků ze středního odborného školství v České republice jsou
závažným sociálním problémem. Postihují velkou skupinu mladých lidí, kteří jen výjimečně
pocházejí z rodin, jež jim věnují náležitou pozornost a aktivně podněcují jejich osobnostní růst.
Skupinu, jíž hrozí akutně sociální vyloučení, je třeba hledat mezi mladými lidmi, jež po předčasném
opuštění školy přecházejí do evidence úřadů práce. Hrozí, že tato skupina se bez pomoci
společnosti zařadí mezi dlouhodobě nezaměstnané, kteří budou odkázáni na sociální dávky a
nabídku černého trhu práce.
Početně velmi výraznou skupinu v oborech vzdělání s výučním listem (typ H, E) tvoří žáci, jejichž
vybavenost je dostačující k zvládnutí zvoleného středoškolského oboru, ale hendikepuje je přístup
ke studiu a vlastní morálně volní vlastnosti. Tito žáci mají většinou odmítavý vztah ke škole, ale i
negativní vztah k práci a rebelující pohled na společnost. Tito neúspěšní žáci by rozhodně neměli
zůstávat doma a už vůbec nemají co dělat v evidenci úřadů práce, minimálně do doby své zletilosti.
Takový zákon, který by to umožňoval, by výrazně pomohl řešit např. problematiku záškoláctví,
které je nejvýraznější příčinou předčasných odchodů ze středního odborného školství. Nejedná se
totiž o dospělé nezaměstnané, kterým stát automaticky platí zdravotní a sociální pojištění, ale
většinou o nezralé, nezodpovědné, nevychované a mnohdy doslova prohnané mladé lidi, bez ohledu
na barvu pleti. Tito mladiství dobře vědí, kde si načerno přivydělat, doma je rodiče živí, stát jim
platí pojištění a to jim stačí. Diskuze na téma, co bude za rok, za 10, případně 20 let, je vůbec
nezajímá. Právě tyto děti je nutné okamžitě podchytit a znemožnit jim takový styl života.
Přechodem na jinou školu, vzdělávacím kurzem či jakoukoliv pravidelnou prací. Bohužel u nás
neexistuje instituce, jež by se věnovala péči o takovéto žáky (podobně jako např. probační a
mediační služba v oblasti práva a trestu). Její roli by mohla převzít třeba nově vytvořená oddělení
při úřadech práce, která by spolupracovala se školami a ostatními zainteresovanými institucemi a
jednoduše nedopustila toto trestuhodné plýtvání státními finančními prostředky, které jen
podporuje nezodpovědnost dětí i jejich zákonných zástupců za kvalitu vlastního života a napomáhá
šíření sociálně patologických jevů v naší společnosti.
HODNOCENÍ UKONČENÍ STUDIA
Tříleté obory s výučním listem typu H – závěrečné zkoušky:
Obor
Kód
Vyznamenání
23-65-H/02
Řádný
termín ZZ
26
Lodník
Prospělo
Neprospělo
Opravný
termín ZZ
16
1
22
3
Strojní
mechanik
Obráběč
kovů
Instalatér
23-51-H/01
22
5
17
0
0
23-56-H/01
5
3
2
0
1
36-52-H/01
6
1
5
0
0
Zedník
36-67-H/01
7
0
7
0
3
Všichni vyznamenaní absolventi obdrželi při slavnostním vyřazení na děčínském zámku dne 18.
června 2015 CERTIFIKÁT OHK z rukou zástupce vedení OHK v Děčíně Ing. Dalibora Voborského.
Strana 16 (celkem16)
Výroční zpráva školy 2014-2015
Ocenění žáci ve školním roce 2014/15:

23-65-H/02 LODNÍK
Martin Slánský - vyznamenání

23-56-H/02 OBRÁBĚČ KOVŮ
Zdeněk Dobeš - vyznamenání
Tomáš Pospíšil – vyznamenání
Lukáš Zronek – vyznamenání

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK
Belák Robert - vyznamenání
Maťátko Lukáš - vyznamenání
Pajer Pavel - vyznamenání
Steklý Jakub - vyznamenání
Zahradníček Vít - vyznamenání

36-52-H/01 INSTALATÉR
Dušan Říha - vítěz celostátního kola vědomostní olympiády CTI ČR
Jan Vázler – vyznamenání
Tříleté obory s výučním listem typu E – závěrečné zkoušky:
Obor
Kód
Vyznamenání
Prospělo
Neprospělo
65-51-E/01
Řádný
termín ZZ
7
1
4
2
Opravný
termín ZZ
2
Stravovací
a
ubytovací sl.
Zednické
práce
Pečovatelské
služby
Malířské
a
natěračské pr.
36-67-E/01
0
0
0
0
0
75-41-E/01
7
0
6
1
1
36-57-E/01
2
0
2
0
1
Klempířské
práce ve stav.
36-55-E/01
2
0
1
1
2
Dvouletý obor s maturitní zkouškou:
Obor
Kód
Podnikání
64-41-L/51
Řádný
termín MZ
0
Vyznamenání
Prospělo
Neprospělo
0
0
0
Strana 17 (celkem16)
Opravný
termín MZ
0
Výroční zpráva školy 2014-2015
HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝCHOVNÉHO OPATŘENÍ
Úkolem formativní stránky výchovného procesu ve škole je respektovat osobnost žáka,
posilovat jeho zdravé sebevědomí a korigovat nezdravé, podporovat jeho tvořivé
samostatné myšlení. Utvářet a posilovat v žácích pozitivní přístup k lidem a světu je
úkolem každého pedagogického pracovníka.
Specifikem učitelské profese je osobnost žáka či studenta. Interakce mezi učitelem a žákem
zdaleka není jen o předávání vědomostí, ale rovněž o vzájemném potvrzování nebo znehodnocování
obou osobností a jejich kvalit. Své svěřence proto hodnotíme podle toho, jak nám dovolí realizovat
naše profesní ambice. Bez ohledu na to, jestli si to jako pedagogové uvědomujeme nebo ne, každý
žák a student nás denně konfrontuje s našimi profesionálními a osobními hranicemi a ne všichni
učitelé to zvládají dobře. Velcí nepřátelé dobrých interpersonálních vztahů mezi učitelem a žákem
jsou především:
1. Nuda - to je nepřítel číslo jedna. Mnoho problémů by bez ní vůbec nevzniklo, a to se netýká
jen školy.
2. Strach - brání žákům podat optimální výkon.
3. Nervozita a podrážděnost - vede k vyhrocení konfliktů, jež by jinak třeba ani nevznikly.
Je třeba chovat se k žákům tak, aby brali učitele jako erudovanou, laskavou, ale zároveň
důslednou pedagogickou i lidskou autoritu. V případě, že tomu tak není a ředitel školy to za
pomoci své kontrolní činnosti zjistí, musí být zjednána náprava.
Právní normou, která upravuje chod školy a určuje pravidla pro jednání žáků a ve vymezených
oblastech i rodičů, a také pokrývá všechny důležité oblasti v činnosti školy, je Školní řád. Má
významnou úlohu ve výchově žáků k občanství, ovlivňuje přístup učitelů k výchově a jeho
formulace by měly zakládat demokratické vztahy. Je to jeden z nejdůležitějších dokumentů a při
správné formulaci pomáhá velice výrazně omezit konfliktní situace na škole. Jeho nedílnou součástí
je pak klasifikační řád. Oblast výchovného poradenství ošetřil Rámcový plán výchovného
poradce pro školní rok 2014/2015 a oblast sociálně-patologických jevů Minimální preventivní
program pro rok 2014/2015. Všechny tři dokumenty byly přílohami plánu práce a byly
předloženy ke schválení všem pedagogickým pracovníkům na zahajovací pedagogické radě dne 24.
srpna 2014 a Radě školy dne 1. října 2014.
HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE
2014/2015
Počet žáků na škole
k 30. 9. 2014 – 1. pololetí
393
8
2. stupeň chování
3
3. stupeň chování
podmínečné vyloučení
2
1
vyloučení
Počet žáků na škole
k 31. 1. 2015 – 2. pololetí
371
5
2. stupeň chování
4
3. stupeň chování
podmínečné vyloučení
0
0
vyloučení
Strana 18 (celkem16)
Výroční zpráva školy 2014-2015
PROBLEMATIKA VÝCH. PORADENSTVÍ A PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOG. JEVŮ
Systematicky a důsledně působit proti zneužívání návykových látek ve škole i mimo ni,
proti vandalismu, záškoláctví, násilí, rasové nenávisti i xenofobii i všem ostatním
sociálně-patologickým jevům ve společnosti je jedním z hlavních úkolů školy.
Při tvorbě Minimálního preventivního programu je především třeba se zamyslet nad tím, jaký
problém má pomoci řešit. Je tím problémem našich mladistvých kouření, alkohol, zneužívání drog,
promiskuita, kriminalita apod. nebo je to pouze následek jejich života v citovém zanedbání, v nudě,
s velice nízkým sebehodnocením, nepochopením ze strany dospělých, kteří na ně jednoduše nemají
čas, v nedostatku finančních prostředků rodin na zaplacení zájmových kroužků apod. Naše
společnost zůstává našim dospívajícím dětem skutečně hodně dlužná. Na prvním místě stojí
materiální hodnoty, úspěch a výkon. Prostřednictvím médií, všudypřítomné reklamy i spotřebního
způsobu života v nich často vytváří představu, že život má být pouze hezký, radostný,
plnohodnotný, bezproblémový. Ale k životu přece patří i nepříjemné emoce. Patří k němu smutek,
samota, nepochopení, fyzická i duševní bolest, neúspěch. V životě je vždy něco za něco a na nich je
právo volby, ale také odpovědnost za tuto volbu.
Škola má detailně rozpracovanou školní preventivní strategii (ŠPS), jejímž garantem vedle ředitelky
školy jsou výchovní poradci a metodici prevence. Ti spolupracují se všemi pedagogickými
pracovníky. Filozofií školy je, že její formativní stránka je minimálně stejně důležitá jako ta
informativní a jakákoliv prevence má smysl pouze tehdy, je-li dlouhodobá a soustavná. Z toho také
vychází právě preventivní strategie, která byla doslova „ušita na míru“ tomuto typu školy a byla
rozpracována na období 3-5 let podle délky studia jednotlivých oborů. Splňuje zásadu dobrovolnosti
a obsahuje širokou nabídku akcí a aktivit, v nichž každý našel svoje uplatnění. Jejich úkolem je
podporovat zdravý životní styl, sociální vztahy a profesionální i zájmovou orientaci žáků. Probíhaly
po celý školní rok a procházely jak výukou, tak mimoškolní činností. Hlavními součástmi ŠPS na
této škole jsou:








adaptační kurzy pro žáky 1. ročníků
výchovné besedy a přednášky
zimní lyžařský a jarní sportovní kurz
pozitivní ovlivňování klimatu a prostředí školy, uplatňování individuálního přístupu k žákům
kulturní a sportovní aktivity
zařazení aktuálních společenských témat sociálně-patologického charakteru do výuky
školní výlety
pracoviště výchovného poradce a metodika prevence, jeho nástěnka a schránky důvěry
Škola má zřízeno i pracoviště výchovného poradce (Mgr. Bc. Jana Férová, Mgr. Bc. Michal
Tomášek) a metodiků prevence (Mgr. Bc. Michal Tomášek, Mgr. Iva Stránská), které slouží nejen
žákům, ale i ostatním pedagogickým pracovníkům a také rodičům. Výchovná poradkyně a ředitelka
v jedné osobě se vždy účastní všech důležitých jednání a eviduje zápisy z nich. Zároveň
spolupracuje s ostatními odbornými poradenskými pracovišti a doporučuje žáky v případě potřeby
k odbornému vyšetření. Je důsledně dbáno na informovaný souhlas rodičů a zároveň ochranu
osobních dat žáků.
Tato škola je svým zaměřením školou, která vychovává téměř výhradně chlapce. Přicházejí
z různých rodin, z různých sociálních vrstev a z různých koutů celé republiky. Proto je tak důležité
celkové klima školy a atmosféra otevřenosti a důvěry, ke které se neustále snažíme směřovat.
Aktuální společenská témata sociálně-patologického charakteru jsou součástí výuky v mnoha
předmětech a jejich zařazení do učebních plánů konzultují vyučující s výchovnou poradkyní.
V závěru školního roku probíhá pravidelně vyhodnocení minimálního preventivního programu a
porovnání základních cílů a kritérií hodnocení efektivity se skutečností, tak jak se promítá ve
vyhodnocení realizace programu. Toto vyhodnocení je také východiskem při tvorbě nového
programu pro následující školní rok.
Největším problémem, jako i obecně ve školství, je problém finančních zdrojů. Veškeré snahy,
programy, plány a jejich realizování je bohužel limitováno omezenými finančními prostředky.
Strana 19 (celkem16)
Výroční zpráva školy 2014-2015
Uvažovat o výběru preventivního programu, realizovaného právnickou nebo fyzickou osobou je
často mimo realitu. V převážné míře si pomáháme sami, počítat můžeme s částečnou podporou
Rady školy, která se na některých aktivitách finančně podílí. Financování akcí ŠPS je tedy
prováděno z několika zdrojů:




z rozpočtu školy
z příspěvku rodičů
ze sponzorských darů a grantů
z příspěvku občanského sdružení, založeného za tím účelem při škole (1998), jehož úkolem
je podílet se na zvyšování kulturní a sportovní úrovně školy a které značně zjednodušuje
získávání finančních prostředků od sponzorů.
O všech svých aktivitách informuje škola rodiče, snaží se navázat s nimi spolupráci a přesvědčit je,
že při výchově jejich dítěte je jim partnerem, nikoliv protivníkem. Z jednotlivých akcí se pořizují
videozáznamy, případně fotografická dokumentace a informace o nejlepších akcích jsou
poskytovány i regionálním médiím a umisťovány na modernizovaný školní web.
Konkrétní aktivity školy v rámci MPP:
















kulturní programy (kina, divadla)
sportovní programy (soutěže, turnaje)
ucelené vzdělávací programy: sex, AIDS, vztahy (1. ročníky), partnerské vztahy (2.
ročníky), kouření (třetí ročníky) - prostřednictvím společnosti ACET a další besedy na témata
jako pornografie a kult krásného těla, závislostní chování, šikana a kyberšikana apod.
spolupráce s organizacemi věnující se prevenci sociálně patologických jevů – Děčínské
kontaktní centrum pro drogově závislé (návštěvy prvních ročníků)
protialkoholová a protidrogová prevence - besedy v rámci školního tematického plánu výuky
rodinná výchova
sexuální výchova - riziková chování
zvládnutí stresových a konfliktních situací
příprava vstupu do praxe
blok besed a spolupráce s Městskou policií Děčín – „Trestní odpovědnost mladistvých“
dotazníky celkového klimatu a projevů negativních jevů v 1. ročnících
dotazníky pro 2. a 3. ročníky, zaměřené na požívání NL a zejména na výskyt šikany ve třídě
a mezi spolužáky
beseda na téma ‚Šikana mezi námi‘ ve všech ročnících – Mgr. Iva Stránská
spolupráce s PPP Děčín zejména v oblasti poradenské činnost
pedagogicko-psychologická pomoc jedincům, kteří prožívají velmi těžké adolescenční období
zejména pak problémy v rodinách
školní výlety
Dalším ze základních úkolů školy bylo zajišťovat účinnou individuální péči o žáky s jakýmkoliv
problémem a dosáhnout ve škole otevřené klidné atmosféry, jakéhosi „psychologického bezpečí“,
budovaného na partnerských vztazích mezi učiteli a žáky, na vzájemné toleranci, úctě a pocitu
odpovědnosti. Škola spolupracuje s celou řadou odborníků z různých poradenských pracovišť z
oblasti psychologie a speciální pedagogiky, se sociálním odborem magistrátu, s Policií ČR a
různými akreditovanými agenturami, zabývajícími se prevencí sociálně patologických jevů.
INTEGROVANÍ ŽÁCI
Individuální integrace (k 30. 9. 2014)
sluchové postižení
zrakové postižení
vady řeči
tělesné postižení
vývojové poruchy učení
mentální postižení
skupinová integrace (k 30. 9. 2014)
Strana 20 (celkem16)
60
0
0
0
1
29
30
28
Výroční zpráva školy 2014-2015
Na odloučeném pracovišti v Křešicích jsou soustředěny všechny obory typu E, určené pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami. Některé třídy jsou sice určené ke skupinové integraci. Přijetí
dítěte ke studiu do takové třídy však vyžaduje doporučení poradenského pracoviště (pedagogickopsychologická poradna, speciální pedagogické centrum) a není v silách školy donutit rodiče toto
vyšetření zajistit. Ve sledovaném školním roce jsme uplatnili nárok na tři skupinově integrované
třídy. Od září 2015 tento počet klesne pravděpodobně na jednu. Na Dělnické v oborech vzdělání
s výučním listem typu H jsou žáci integrováni individuálně na základě IVP v běžné třídě dle
aktuálně platného vyšetření.
DALŠÍ VÝZNAMNÉ AKCE POŘÁDANÉ ŠKOLOU
Jako každoročně, byly na naší škole pořádány akce, jejichž úkolem je zlepšení reprezentace a
viditelnosti školy v rámci regionu, upevnění dlouhodobé zahraniční spolupráce, která trvá již řadu
let a v neposlední řadě pořádání různých seminářů, čí odborných návštěv pro naše žáky. V letošním
roce se jednalo konkrétně o tyto akce:
1. Spolupráce s partnerskou školou „Berufsbildende Schule Schönebeck“ v SRN,
která probíhá formou čtyřdenních výměnných exkurzí studentů z ČR a SRN.
Jeden pobyt organizuje škola v Schönebecku a druhý naše škola v ČR. Hlavní
náplň těchto výměn je kulturně-společenské poznávání obou zemí a odborné
zdokonalování týkající se výuky v lodním oboru.
Ve dnech 11. – 13. května 2015 se díky finančnímu přispění celé řady sponzorů včetně Ústeckého
kraje mohl opět uskutečnit zájezd druhého ročníku oboru Lodník do SRN. Šlo o vysoce
odborný, tématicky zaměřený zájezd, který plnil hned několik důležitých cílů:




odborné seznámení se s labskou plavební cestou za pomoci lodních map, výkladu odborného
učitele a osobní prohlídky některých důležitých plavebních zařízení,
poznání jiného prostředí a metod výuky obdobného učebního oboru v Německu,
posílení jazykových znalostí a komunikativních dovedností v němčině (chlapci nejsou sice
v rodinách, protože tento obor studují žáci z celého Německa, ale jsou s nimi ubytováni na
internátě),
seznámení se s běžným životem a dějinami sousední země s možností porovnat životní styl.
Vzhledem k náročným finančním podmínkám (především úhrada autobusové dopravy) a
přetrvávající hospodářské krizi nemohl být ani v tomto školním roce zájezd zachován v původní
délce jednoho týdne a chlapci se už nedostali až do Hamburku. Nicméně svůj účel tato akce určitě
splnila a všechny stanovené cíle pro chlapce v doprovodu dvou učitelů byly naplněny beze zbytku.
V říjnu 2014 se naopak na naši školu podívali v rámci třídenního zájezdu žáci 3. Ročníku
identického oboru z partnerské německé školy v doprovodu svých učitelů. Navštívili Prahu,
zdymadla v Ústí nad Labem a soutok Labe s Vltavou v Mělníku, kde si společně s našimi žáky
prohlédli i vodní elektrárnu.
2. V rámci odborného výcviku pak jednotlivé pracovní skupiny navštívily se svými
učiteli celou řadu místních strojírenských firem jako např. FEROX Děčín, TOS
Varnsdorf, RYKO Děčín, ORTMANN Děčín KARNED TOOLS Děčín apod.
3. Aktivity odloučeného pracoviště v Křešicích (obory vzdělání typu E):
Občanská a literární výchova:
 exkurze do Prahy – památky, Národní technické muzeum, Vyšehrad, Vyšehradský
hřbitov
 návštěva muzeí v Děčíně (výstavy „Filmové plakáty K. Saudka“ a „Doba dřevěná“) a
v Ústí nad Labem (výstava „Bombardování 1945“)
Strana 21 (celkem16)
Výroční zpráva školy 2014-2015

vlastivědné exkurze – Hrad Blansko, historie České Kamenice, Zámeček Větruše a
Vaňovský vodopád, Hřensko a Pravčická brána
V rámci odborných předmětů stavebních oborů:
 v únoru 2015 proběhla prezentace firmy ISOVER a. s., v učebně odborného výcviku
stavebních oborů. Byly popsány v teoretické rovině systémy zateplení domů a výhody
jednotlivých systémů. Součástí prezentace byly ukázky realizovaných staveb. Žáci byli
seznámeni s pracovními postupy i potřebným nářadím a pomůckami nutnými při této
činnosti.
 v dubnu 2015 proběhla exkurze žáků oboru malířské a natěračské práce ve
společnosti RYKO a. s., kde se žáci seznámili s pracovními postupy a užívanými
materiály při realizaci a opravách nátěrů železničních vagónů
 v červnu 2015 byla realizována návštěva v zařízení společnosti Technické služby
Děčín a. s. a Marius Pedersen Group, během které měli žáci možnost se seznámit
s postupy používanými v odpadovém hospodářství
 v oboru zednické práce – exkurze do firmy STAVMAT a. s. s výkladem – aktuálně
používané stavební materiály a nové postupy při izolaci základů staveb pomocí skelné
drti
 praktické určování druhů střech v terénu
V rámci odborných předmětů oboru Stravovací a ubytovací služby:
 v dubnu 2015 exkurze do firmy Grešík, s. r. o. – prohlídka provozu výroby a balení
bylinných čajů, čajových směsí a směsí koření, zpracování a výroby moštů a
ovocných pálenek (pálenice), skladování surovin včetně seznámení s rámcovými
hygienickými předpisy v praktickém provozu firmy.
 v květnu 2015 návštěva školní jídelny SŠ zahradnické a zemědělské v Děčíně –
Libverdě, při které se žáci seznámili s nově vybudovaným provozem kuchyně včetně
zařízení a zázemí provozu
 návštěvy obchodů (supermarketů apod.) – propojení teoretických a praktických
složek učiva např. seznámení se sortimentem, úpravou a balením masa, cenovou
úrovní jednotlivých druhů masa, způsobem nabídky a prodeje
V rámci odborných předmětů oboru Pečovatelské služby:
 v říjnu exkurze do profesionální prádelny „Korál“ v Litoměřicích
 v listopadu návštěva MŠ v Riegerově ul. č. 2 v Děčíně – třída se speciálně upraveným
programem
 v prosinci realizace „Živého Betlému“ v rámci vánočních trhů pořádaných Městem
Děčín
 v únoru 2015 výstava v Oblastním muzeu v Děčíně – „Arabela“ – kostýmy
 v květnu 2015 exkurze v Domově sociálních služeb Kadaň a Maštov, p. o. ÚK
Ostatní:
 výstup členů pedagogického sboru na Děčínský Sněžník – udržování fyzické kondice a
psychohygiena pedagogického sboru
 poznávací výlet na hrad Ostrý pro žáky prvních a druhých ročníků v dubnu 2015
 vlastivědný výšlap s odborným výkladem na hrad Blansko v květnu 2015 (výklad
PaedDr. Miller a Ing. Bc. Václavík)
 poznávací výstup na vrch Chlum pro žáky prvních a druhých ročníků
 setkání ředitelů a výchovných poradců spolupracujících speciálních škol a dětských
domovů v regionu (17. 1. 2014)
 osobní návštěvy zástupců školy na speciálních školách a dětských domovech ve
spádové oblasti naší školy
Strana 22 (celkem16)
Výroční zpráva školy 2014-2015
MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY, INTERNÁT A DOMOV MLÁDEŽE
Vzhledem k tomu, že většina žáků školy dojíždí z přilehlých obcí či okrajových městských čtvrtí, je
zájem o mimoškolní aktivity minimální. Někteří žáci využili možnosti navštěvovat školní sportovní
klub (posilovnu) pod odborným dozorem pedagoga. Všeobecně lze ale konstatovat, že zájem o
mimoškolní volnočasové aktivity mezi žáky není a ti se věnují spíše sportu v různých jiných
sportovních klubech nebo nedělají prostě nic. Také proto, že na financování mimoškolních aktivit
jim rodina mnohdy nemůže poskytnout žádné finanční prostředky. O mimoškolní výchově lze tedy
hovořit v rámci činnosti internátu na Benešovské ulici a domova mládeže v Želenicích.
Internát na Benešovské ulici je školské výchovné a ubytovací zařízení, které poskytuje vlastním
žákům (případně i žákům jiných škol) ubytování, výchovně vzdělávací činnost a zajišťuje jim školní
stravování 5x denně ve vlastní školní jídelně. Výchovně vzdělávací činnost se orientuje především
na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (zdravotní postižení, zdravotní nebo
sociální znevýhodnění) a uskutečňuje se pomocí podpůrných opatření, která jsou odlišná nebo
poskytována nad rámec individuálních pedagogických opatření spojených se vzděláváním žáků
stejného věku v běžných domovech mládeže. Jedná se zejména o snížení počtu žáků ve výchovné
skupině, využití speciálních metod, postupů a forem zohledňujících speciální výchovně vzdělávací
potřeby žáků, včetně požadované kvalifikace vychovatelů. Přímo na internátu pracuje také školní
metodik prevence sociálně patologických jevů. Ubytovaní žáci mohou v odpoledních hodinách
využívat školní tělocvičnu s posilovnou a hřiště ve dvoře školy v Křešicích. K dalšímu sportovnímu
vyžití je k dispozici herna stolního tenisu a elektronické šipky. Ke studiu slouží společenská
místnost a počítačová učebna s připojením na internet zdarma. Ve volnočasových aktivitách je
žákům nabízen pestrý program zahrnující jak kulturní akce, tak i různé sportovní soutěže a hry.
Kuchyně tohoto zařízení je zároveň zdrojem příjmu z doplňkové činnosti školy.
Domov mládeže v Želenicích poskytuje ubytování především žákům oboru Lodník, ale i žákům
jiných škol. Nachází se na adrese Děčín VI, Krásnostudenecká 595, 405 02 ve vzdálenosti 10 minut
pěší chůze od hlavní budovy školy (2 zastávky MHD). Zastávka MHD je přímo naproti budově. Je to
chlapecký i dívčí DM s ubytovací kapacitou 32 lůžek. Snídaně a večeře si žáci (po dohodě se
školním parlamentem a školskou radou) zajišťují sami. Pokoje jsou vybavené ledničkami a na
každém patře je k dispozici zařízená kuchyňka. Hlavní kuchyňka v přízemí je navíc vybavena
myčkou na nádobí a mikrovlnkou. V přímém sousedství je pekárna a několik obchodů
s potravinami, ovocem a zeleninou. Žáci jsou ubytováni ve 2-3 lůžkových pokojích. Mohou využívat
společných prostor, které zahrnují kuchyňku, klubovnu (TV, DVD, Internet), místnost se stolním
tenisem a posilovacími stroji. Jsou pro ně připraveny také různé volnočasové aktivity (školní
posilovna, bazén, tělocvična, návštěva kina nebo divadla apod.).
SOUTĚŽE
Odborné soutěže:
23–51 H/ 01 Strojní mechanik

„České ručičky KOVO JUNIOR 2015 - zúčastnili se dva žáci. Jaroslav Chaloupka
v krajském kole v Chomutově dne 14. 2. 2014 zvítězil a v celostátním v Brně obsadil 12.
místo. Radek Belák obsadil v krajském kole 7. místo a do celostátního finále nepostoupil.
23-56-H/ 01 Obráběč kovů

„České ručičky KOVO JUNIOR 2015 - zúčastnili se rovněž dva žáci. Lukáš Zronek
obsadil v krajském kole v Krupce 2. místo a postoupil do celostátního kola v Chomutově, kde
byl nakonec osmý. Marek Stříbrný obsadil 8. místo v krajském kole a do celostátního
nepostoupil.
Každopádně všichni výše uvedení žáci patří mezi nejlepší v Ústeckém kraji.
Strana 23 (celkem16)
Výroční zpráva školy 2014-2015
36-67-H/ 01 Zedník

Dne 24. 3. 2015 proběhla jednodenní soutěž „Děčínská fanka“ - stavba jedno průduchového
komínu do výšky 1,5 m včetně omítky.
Boudný Milan – 2 IZD obsadil 2. místo
Strnad Petr - 2 IZD obsadil 3. místo
36-52-H/ 01 Instalatér

Litoměřice – oblastní kolo soutěže dne 2. 6. 2014, zúčastnili Dušan Říha a Jan Vázler a
v této soutěži zvítězili. Ve dnech 20. 21. 11. 2015 proběhlo v Kongresovém centru v Praze
celostátní finále 6 vítězných družstev z oblastních kol. Zde tito chlapci obsadili 5. místo.

Prezident HK ČR Vladimír Dlouhý ocenil tři vítěze XI. ročníku celorepublikové Vědomostní
olympiády Cechu topenářů a instalatérů České republiky. Dlouhý tak potvrdil dlouhodobou snahu
HK ČR i Cechu topenářů a instalatérů ČR o zvýšení prestiže technických učebních oborů
vzdělávání, kterým topenáři a instalatéři dnes nepochybně jsou.
Do krajského kola vědomostní soutěže postoupili vždy dva nejúspěšnější žáci z čtyřiceti
učilišť v třinácti krajích ČR – celkem postoupilo 105 účastníků. Deset vítězů krajského kola
pak postoupilo do finále. První místo obsadil Dušan Říha ze Střední školy lodní dopravy
a technických řemesel v Děčíně, na druhém místě skončil Daniel Kučera ze Střední odborné
školy a Středního odborného učiliště v Berouně a třetím nejúspěšnějším olympionikem se
stal Roman Holuša ze Středního odborného učiliště stavebního v Opavě. Škola, ze které
vzešel vítěz vědomostní soutěže, Střední škola lodní dopravy a technických řemesel v Děčíně
získala i cenu Putovní pohár Vladimíra Valenty.
„Ze všech stran v poslední době slýchám stejný problém – firmy nemohou sehnat dobré
zaměstnance. Především majitelé větších podniků si v současné době stěžují na čím dál větší
nedostatek technicky vzdělaných pracovníků. Kvalifikovaní mladí lidé tu naprosto chybí. Proto
mám velkou radost, že dnes mohu ocenit tři velice úspěšné účastníky olympiády Cechu
topenářů a instalatérů ČR. Do budoucna jim přeji hodně úspěchů, o jejich uplatnění na trhu
práce se myslím nemusíme obávat,“ uvedl prezident HK ČR Vladimír Dlouhý.
Dušan Říha přebírá z rukou Vladimíra Dlouhého cenu za 1. místo.
Strana 24 (celkem16)
Výroční zpráva školy 2014-2015
Ředitelka školy převzala putovní pohár za 1. místo v soutěži v sídle HK ČR v Praze.
Všem úspěšným žákům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
V případě umístění v celostátním kole obdrželi vítězní žáci věcné ceny v hodnotě 1 000,- Kč na
osobu, za umístění v krajském kole pak 500,- Kč na osobu.
VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ
Ve dnech 1., 5. a 15. 6. 2015 proběhla na naší škole kontrola ČŠI na místě, provedená Ing. Varjou
Paučkovou. Kontrola byla zaměřena na závěrečné zkoušky oboru 23-65-H/02 Lodník ve školním
roce 2014/15.
Kontrolní zjištění z protokolu o kontrole
1. Kontrola přípravy a organizace ZZ podle § 74 odst. 1 písm. a), 2,3 a 4 školského
zákona a podle § 2 odst. 2, 3, 4 věta první a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 47/2005 Sb.,
o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o
ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění účinném a
v kontrolovaném období (dále jen „vyhláška č. 47/2005 Sb.“).
Nebylo zjištěno porušení uvedených ustanovení právních předpisů.
2. Kontrola složení a jmenování zkušební komise podle § 74 odst. 6 a 7 školského
zákona a podle § 3 odst. 1, 2 písm. b), 5 a 6 vyhlášky č. 47/2005 Sb.
Nebylo zjištěno porušení uvedených ustanovení právních předpisů.
3. Kontrola průběhu závěrečných zkoušek podle § 2 odst. 1 a 4, § 3 odst. 8 věta
druhá a § 6 odst. 2 a 4 vyhlášky č. 47/2005 Sb.
Nebylo zjištěno porušení uvedených ustanovení právních předpisů.
4. Kontrola klasifikace a hodnocení závěrečných zkoušek podle § 74 odst. 10
školského zákona a podle § 4 odst. 4 a 5 věta druhá vyhlášky č. 74/2005 Sb.
Nebylo zjištěno porušení uvedených ustanovení právních předpisů.
Strana 25 (celkem16)
Výroční zpráva školy 2014-2015
VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PO ZA ROK 2014
a) NÁKLADY
VÝDAJE (v tisících Kč)
POLOŽKA
hlavní činnost
doplňková činnost
Spotřeba materiálu
2 173
515
Spotřeba energie
3 657
203
110
8
3 045
11
24 279
154
Opravy a udržování
Služby
Mzdové náklady
Odpisy
485
Celkové náklady
44 625
945
b) VÝNOSY
VÝNOSY (v tisících Kč)
POLOŽKA
hlavní činnost
Výnosy z prodeje služeb a pronájmu
Čerpání fondů
doplňková činnost
1 077
1 022
221
Ostatní výnosy z činnosti
38
Příspěvek na provoz od zřizovatele
Účelové příspěvky
6 985
356
Výnosy ze státního rozpočtu
35 872
Výnosy celkem
44 548
1 022
V hlavní činnosti jsme dosáhli ztráty ve výši 77 000,- Kč. Důvodem ztráty byl předepsaný
výměr za porušení rozpočtové kázně (nezaviněný školou) ve výši 42 000,- Kč a neplánované
náklady vynaložené na zajištění překladů RVP, ŠVP, JZZ, zřizovací listiny a zařazení
v rejstříku škol z českého jazyka do německého pro mezinárodní akreditační proces uznávání
kvalifikace „Matrose“ absolventům našeho jedinečného oboru vzdělání s výučním listem 2365-H/02 Lodník před ZKR (Zentralkomission für die Rheinschifffahrt) se sídlem ve
Štrasburku i pro Rýn.
Zisk z doplňkové činnosti ve výši 77 000,- Kč tvoří příjmy za hostinskou činnost a
provozování tělovýchovných zařízení.
Strana 26 (celkem16)
Výroční zpráva školy 2014-2015
ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY
Základní filosofií budoucího vývoje školy je i nadále přizpůsobení se požadavkům trhu
práce a zároveň postupné zvyšování úrovně vzdělání absolventů školy.
Dílčími etapami budoucího vývoje pak jsou především:








Další modernizace zbývajících učeben a odborných dílen ve škole.
Dokončení rekonstrukce školní dílenské lodi DL2 ve spolupráci se zřizovatelem.
Intenzivní spolupráce s průmyslovými podniky v oblasti odborné praxe, spolupráce při
tvorbě tématických plánů a jejich materiální podpora (tato spolupráce již dlouhodobě
funguje).
Soustavná snaha o získání peněz z ESF.
Zajištění praxe pro žáky učebních oborů ve třetím ročníku do provozů zaměstnavatelů
s jejich odborným zaměřením.
Další obnova a modernizace strojového parku.
Podpora sportovních i kulturních mimoškolních aktivit jako protidrogové prevence.
Účast v odborných soutěžích.
Je mi také ale zároveň jasné, že komu jde o kvalitu a neformálnost v práci školy, tomu se
málokdy podaří beze zbytku splnit vše, co si v koncepčních záměrech vytyčil. Ve složitém a
stále proměnlivém systému, kterým bezesporu škola je, nelze dosáhnout dokonalého stavu,
při kterém by již nebylo co zlepšovat. Ale je potřeba se o to neustále snažit a nutit k tomu i
své okolí.
V Děčíně dne 29. září 2015
Mgr. Bc. Jana Férová
ře
editelka školy
Schváleno školskou radou dne 7. října 2015
Strana 27 (celkem16)

Podobné dokumenty

Integrovaná střední škola technická

Integrovaná střední škola technická (www.narodnikvalifikace.cz) a stala se tak autorizovanou osobou pro další vzdělávání dospělých. Jedná se nejen o spolupráci s úřadem práce při rekvalifikačních kurzech, ale také o možnost dosažení ...

Více