zde ke stažení

Komentáře

Transkript

zde ke stažení
MAGIsTRÁT
M ESTA
LIBERf,C
odbor ŽiVohíhopros1ředi
niněýíDn E. Ben.šcl'4605' Lib€ r cc 1
cis]ojcd|aci:MML/ZPVU/Me/074056/08.sZ
0]3Ú27108/5
v Lib€ r cidné:2l'4.2008
vyiizuje / linia: tng.Jiři Mcjsmr / 435244a9l
č 'l h ' e ! i d 'G
: 2]92.I.22]7
Do vl' rukoupolze adresálovi
lC:4?286431
věg
vodovod! k!úáIi,j.c. čov Í'm 12 RD v kú. slníž Dad NboÚ
. povolenj nat]ádáni s vodmi
. poloIenike stavběvodnihodjla
vEŘE JNÁ vYH LÁŠKA
[email protected]í
vzhledenrk!ýsledku pbvedenébÓvodopÉvniho
ňzeni }Tdává M'gistrál nésla LibcÍec,
odborživÓlnjbopDíiedi jako vécněpiislušíýlodopláýDiúřaddle s 1o4 odsl 2 písn' c)
a $ 106 zákonač,254/200lsb'. o a o ZměněněkeÍýchzjkonú(!odníákon). !c zněni
pozdějšichpředpisů.dlle./., ''',d,' zlilo' ,, jako nriině pňslušni vodopnivni úřadpodle
ustfuoveňj$ ll ákona č 500/2004sb',sp.ávni Řd. ve zněni pozdě.jšich
Pře'lpisů
(dá1.]et ,'qráýhi Í.id.)' a jako speciá|nislavebnirÍadd|e ]5 odý, l písn. d) zákona
$
č 183/2006sb. o územninrplánovánia ý.ýebniň i.du' !e zněni pÓzdějšicllpiedpisů
(dáhkh ''ýawbni zókon")' Žad^|e|i,k|.|ýn
j.:
lmsravcřoup s'io'' sjd|enMyd|áiskál0','1ó0 10LibetecIo' IČ:472864]l
dleusl'$8odý'Ipjsfo.
po piečlšlěni
vypÓušlěny
do
c sK..
vypoušrěni odpdních vod do Ýod povÍchovýcb
Zjkona' odpadni vody z rodinnýchdomůbudou
a lo v následujicinr
nnožsl!ia(valilě:
csN t399-l
ČsN1899]
str,:).,l : Nl]!]L12PvU/Mdo]r0íre3.s7
0]]ó''o8'j
čislo hydrrgeo]osickéh
o raronu:
čisloh}dÍolo.!ického
piidí:
ó4I
KDsElidikun Krkonol ' Ji,cBlfcb bor
2-0447-nts
p.č.l315/l
určenipololry(orjcnta.něJ:
dfuhvypoušlěných
odpadnich !Ód:
počelněsicůkdy se vypouíi:
Y: 6905842;
X:97143s
wpou.rění přečišl8Íýchodp.dnich vod do vod
do3r.3,2018
\2
pfipEhé hodndy aénúi, ptipBbý ] n*yhovtrji.i q'oFk č ýanov5lho po&! vzorr.r.
J!nw{ ' s yoÝed. smt5nýmvbÍkťn zjskJly'n dévánin 3 d il. kh Ý4Ír i í. ného objťhu
h*jná|ni lrodndy }ditlě.i' jsou n€ D iekročil.lné.
!ánoEni se pÍov.J. dvou|rodinoýn
sně5Dh Ýork.m zLhiým dévíún3 dil.ichuďkó íejnéhoob;D Y ntBíl ]5 Dhu
Il' Dovo|enÍ
k DrcvedcÍivodni}odí. dle $ 15odý' l vod ho 7ákon!a $ l t5 stavebniho
|,obi! ý4ýbý:
.
vodorcd. nový jad lude Ďapojenna stávajicipollubí DN 90 vu| Mezi Kopci
y kiimvalcesÉRiici silnicea no!éobíužjékonuňikace'Nový řád budeploveden
zlrub
HD PE DN 90 x 8.2. Rad bude poveden v délce cca 3].4 m. Polrubi bude uložcno
n.apisko\'é
ložeÝ nÝánaé hlolbce.coŽjemjn, l.2n' PoLrubí
budenáďédnčobsypáno
štěúopiskcn.
PotrubjbDdeonoÓeno idenrifikačniň
vodiěen' Na tddubudoDo;eny
mltury typu HAWLE a na koncibudeosfuennadzenníhydlol. ]cŽ budeslouŽitpo
.
Kanalizacc.gúvilačni
bude2tub Pvc sN 8 DN 25o v celkovédó|cc ló8 n. ta fuvede
od uklidňovacišachly.(koneckea|i,ace llakové)do čov a PVc sN 8 DŇ 2oo
lcelko!é délce15 nr. poledeod cov do výuínihoobjcklu.TlakovákÚa|izace budo
proledenaZÚubtE IlD DN 63 vcelkovúdélce
36l m, iednáse odvéVělvě A.l v délce
264má !ěIcv ^.l IVdé]ce97m v nrhtch lomúj$u navdenybelomÝóšlchlyDN
]000 Kanaliz.čnjpolrubi budc J|oŽenona PjskoléloŽc a bude náícdně obsipáno
'
cov budePÍo50 ckvivr|enhichobyýare]od
spol,BN'lTo GRotJP Jední*o p]óbvou
na'liŽ o ruzněrcch l0:]0 x 22l5 nm . výšce.l22o ínr, kreú bude osazena
na heloDovou
dcskua budc obelÓnovánaViko budcfršn.vé.Misro pm odběrvzorků
budeŠanoveno
l |.nalizačni
šaclrtě
za Čov'
vÍshj objeklbudclÍNedenoz kanrc||éd|aŽb Us!7cDé
do bclonu.dno ! hislě výlsli
budco]revněné
|anlcnnoudIaŽbou'
slavb! budc pfuVcdť.ad|e 'tcdlo7enéproj.klovédokumenlacc'vk'ú, slrjŽ nad Nisou
na nás]eduricich
Po?3mcich:
st j ) c.,,:LlNl-//Pv!]Ňlorr05ó]03.370.jó]?]03]j
sm 4oi HelďJ(lď lo$)rsm r|o';lkknioř
|qlj]
Po|InanílL udefuit za ná:ltl|Liicich ,a.!úi,ek:
1' Mislo Pro odběl vzorkůic sl.nolcno na ýok! z čov. kde bÚdouFová.]čnyodbéÍy
j ďo dlouhodinoť směsný
! čchosli6 : roÓnčtolnončmóre7loŽlnov Íoc.),odebíÍané
v,o(k.,iskaný s|&'ninr 8 objemověíejnýchvzoŇúodebre)rchl inlcn'ah |5 ninut'
2' zpúsobDzbolů vFdnodŇých uknaE|ich. li, BsKi NL. cHSrÝ.' bude pováděn
dle plahýcbČsN opláuénoulabomroři'
]' v)'sledky rozbÓiů a měieni objenu vod budou piedldádány vodopráuinu úřadu
a spráýcipovodípodnikuPovodíLabe,s' p,,!ždy k datuil ledna nisledujicihoroku.
slolcčíčsprvnih přcd]oŽeíýÍvýsledkembu!]ouPied|oŽenyúdajed]c při|ohyč' 6
n!ří4nivlidyč. 6l200]'
.l' zaiizeni bude provozováno! souladuse zákoíem č,2741200l sb', o vodovodech
a kma|izacichpro vel.inou Flřcbu a o 4rěně nékleÍých
Zákonú,
t znénipozděišich
''
prje(lÓvé dÓkuncntaceověienéVe lodoplánim
slavba budcptovedena
d]c schválené
6 stavbujenutnoprcvádělzjBkoshihonrateliálL|
a 2 odbonlého
dozofu,
7. slavbabudeprovádéna
dodavalchky'
8, Přcd zanájcnimýalcbnich pmci bDdovodopúVnimu
úiaduphenně sdě|enzhotolitcl
súvb' atmin /ahájenisla\ebnichpmci'
9' PřipadnézmčIl ncsni bý1pÍovedenybe7Í,řcdchozihopovo]enivodop!ávnihoúi.du,
|0' Pň troýáděnisl,Ýbtje.Uho dodržovat
piedphynaochmnupracLÚicich
a Iřeljchosob'
|l.|ři stalbě bud.u dod.*na uslanolcni piedphůupralujici poŽadavkyna p.o!ádéni
staleb.Přis|ušnó
technické
nomyavyh|íškač 590/2002sb. olechnick]'chpozdavcich
|2 7Pevněné
čeklVýushihoobjcklubudckopiroÝalbichovou
linii,
l3 BUdoUdoddcuypodmjď] ulcdc.é!c \tjádieni c|:l l)isdbuc.. a.s''zn' l009612437'
zcdn. l22'2007.viz pň]oha.klerí.jeÓedílnouý,Učííidloioo,nodnuli.
pod|ninkynvcd.néve v!ádieni sčvK. !.s'' ň.: 05 209/]8'1/08.
14 Budoudodržf,ny
ze dne
l] 2 2008.vil Přiloh4 klcÍájenedil|]ou
součáslilohoto
Íozhodnuli
|5' skveb|ik ozDán]iťodopňvnínu
plo loito|ni prohlidkyslavb).:
úi.d! lllo lizc v]iýaýbr.
.
po !-\1ýčcni
slavby.
no .lokoň.oniíavb)''
l6' stllba n$ml bý zahijcDa'dokudlotorozblJn0|in.mbldc pú1ninocj
l7'to ukončeni
!šechpraci]e inleíor tovincn d|e !í { l22 sldveb.jho7ík.na PoŽádal
o \Jdáni ko].Údačniho
Šn| 's!' Bť2lto da.riho $uhlasunelzeslavbuuŽíat,
|3' Ke 7rjdoýjÓ kolaJdŇn' $Uh!j\ bud.! ýcd|oŽcn]'d.klldy o p|olcdcn)'chZkouškácb
vodol.\n!ýj nidrŽťcov d|e.sN 75 0'05 . kana]izxčniho
totlbj d]c ČsN .l'l 16lo
ýl''čj'
N'r!]L/zPvur[1c474oí03
s/ or}Ir3 5
('56ll4). o provcdcnó l|3kovó 7koušccvodovÓdu. 7:inG o Pnve.]e|édesinfekci
d pruP|dchu
vodovodniho
aDěieni slavb}|rakahíú]ninjpodk]adš
Potubia gcoJcljcké
Dále pak budc do|oŽcnopisdnté\'ajádřcnispávco Ýcř..jnúho
vodovodukc způsobu
prolcdcni salby vodovodn Pto pottebyaklualizaced]gjlálDilechn]cké
map-vnrěsta
Libc[. 7]'d'mco piedáni Bcodclick.hozaměienii v eleklÍonické
podoběa dálc Fak
pnloko| o piedíni a piclzeli slNb. prvozni lá] cov' !ť klťfoň hude l!ře!en!
likvidacekalůzFůsobemodpovidaiiciň7nkonu.'185/200lsb.oodpldech.vpl*ném
jěni' v.chč pisemé smlou!) o Zabczpečeni
zneškodnéni
zachycených
kalůoÍganizaci
najici k tétočimostioprálnčni'
19,PlipadnéŠkodyvznikléprolo7ema údržbou
výšeuvedeného
vodnihodila jc povircn
j
hnd it eho provozovatel.
UúnniLi řize,í nu ně. 'e tfuhuie r.zh.l|Úu|í sÚófhího aft.nÍl 6 2i o.!ý' 1 sb|Liýhihj
aj4lilmstlvGDups.I'o''sidlemNl}dláiskál05.'tó0l0LibcÍcc|0.IČ4723ó4]l,
odůvodDěD
UmÚp'''o''5d'cň l\|'o|Ú.: Ioj' JUo'o |'o.'.. ]o' ]l' d.:8o4r|'
pÓdala dne 192,2003na MágisÚílu města LibeFc, odboru Žilotnibo prcsliedi ádosl
o Povolenik nakládánis vodmi $ 8 odst'1pism'c) vodnihozákonaa o povolenikpÍoledeňi
vodnilrodil. $ ]5 odst,l vodnihozikonaa \\l l5 stalebnihoz.toÍa.
K béhen1
ÍízenibýlýDřed|oŽený
|ý1odokk|dý,
;
v)'pis z karaín ncmovitoíil kopickataýrálňinapy
qpracolanó lng odehna|enr
>
Pm.jctlové
dokuncňtacc
v liŠopadu
2007'
qdané
>
U,énni .ozhodnuli
MML sU č.i' SUUBJ?I20/2]7487/0ó.Li.UR
cJ MŇll,
>
l3?041/0?
ze dDe10.72007.
soLhlas MN4|-sÚ čj,: suuRJ7l2o/o3o226/o8llácJ
'
souhmné slanolhko
>
sholisko Po!Ódi Labe' sp h: Pv7/0?/ó615/K!0 ze dne 14'32007.steolisko
zn'] Pvz07Á5028/Kl./0 zc dnc 2]'I 2003 l
/\.: Pýzl01B52695Pa|0
>
>
>
snloÚla o sňlouvěbudÓJciÓ /ii7enivěcného
bienenes obci slrá'nadNnou'
snloula o snlouvěbudoucjo ziizeni!čcného
břemenes Po7gnl.výfr |ÓndemČR'
snnoula o smlou\čbudoucio Zři1.ni věcnéhobiemenese smitkolou ue|enou
(ňar'|95j) a sfiilkÓvÓU He]enou(nJÍl93])'
snnoula o smlo(Věbudoucio ziízenivěcnóho
břefienes Jxnen lňiaÚten
stfuoviskosčvK'a's,a,:05.209/184/03
/c dneI ].2 2008'
poskynúéČHM(]'
Úda.jeo průloci.h
výs|edkyruzboúvod}ve Vodnnnbku
v)jádienisEávcůinžcnýsk).chsilj'
Dok|.do zp|accnjsprálnjh. pop|Ík!]]000'Ki'
>
>
>
'
>
'
MML-oŽP.
čj':
Mt\tL 0ti77r/03
|,/|MLlzP|Pi|22942l|o.1s7'
229423/07
Podle uslanolcli ! ll5 \odnjho zá|ona. piís|L|šných
Úslanovťni\bv.bnjho ákona
a spLalDihoiádu oznámi]přhlušn).\odonÍílniúiJd7ah'jťnjvodoP vnih. J slavebního
iizcni \šcnrz.ánýnr ú.aínikúniizcíi j dolčenýmoŤcánú]n
sliuri spdvy oznámenim
čj':NlMI,/ZPvl'Mc/0j'14'ó]03s7 0]]]]627r03/:
zc dnc 20']'2003'! !pozornil údasÚri!.
řizťni adolč.né.Í!'nům slálni spÍá\). Že rczhodDulibldc !\dáno po lo-ti dnech
odedncdončcniozjíncni Zťolcl'rIpUíi|od nljýnjh!i.li.nia úýnihojudnáni.
sll'.J':
NlML/zPvU/rýď071056/0!.sz
0rró27ro&5
vodoprfini úřadncobdrželádné náníky k piedĎčtnénuzanájeniřizeni
Na zálladě provedenélro
\odopráuiho iizeni dle $ l 15 vodnihozá}om lodopláýni úřad
Žádoslv.ehě všcchpiedlořných dokl.důa Djádřeni posoudila konstalxjc.
žeýavba neni
v.ozpolu se zájmy chráněnýni lodDin ákone]n a roáod| prcto tak. jat je uvedcno
ve Úrcku lohoto Úzhodnuti'
PoučGni
účasIníků:
Proti lonulo ro7,hodnulinůžeúčstnik ř"eni podal !od|e uslanovcni $ 8| slláWího řádu
odvollini' ve lhůlě 15 dnůode dne.ioho oznámeni kc Krajskémuúilju Lib;Eckého kmje
lodánim Učiněnýnna Magisfáfu něsl! Liberec'
vc.Ť)nL 9 82 odJ' :
"pÉr |o mdÚ Ý ÓJ\oim poda\J' poÚcbrtr mileT .'e|looi.Ub'
a Ď y ] e o e nJ f l m p \ / r ' Ú | . p | a \ r ' l ' ' o | é Í |
l J ) d i ' . ď n ' k J o s | j c o " r ' ' F ] n o 5! '
" "by
Nepodá'li úĎastnik
poliebný podelíejnopisůqholovíF
spÉvnioIBá]lna nikkdy účstnika'
hg' Miry'taD. ŘMNÁ.oÝÁ
vedouci,dboru životníhoFosliedi
sprÁvd poPhrokvyÚěienýpod|c
o správ.ícb pop|alcich.Ý platnén
zněni.dlcpoloŽkyl?, odst'] pism'f ) ve Úši 3000..Kčbyi
íl''Ój
M M U z r v UM c o ? 4 o s 6 s0z30 x 6 ] 70 3j
Toto mzhodnuri nwi býl wvěšÉnom úfudnídcscc po dol'n l5 dnů.
o v'aěšcÚ fétov.řcj.é whtÁš|ry M nfut€cb k.onu uÍčGIý.bv Lib.rci ' střiži nld
Nbou a o vrÍccÍíjcdmho {riíku rfb|áš|.y 9 potvncDim dI. '}aěšcDi . sejnuii ž.ádÍm€
M4isrnír něst. Lib€M.
obmi úř'd srniž !.d Niýu.
z5-0{fr6
12 05-2000
RŽitko . lodpi. ořgáIu' kl€.ý loýEtrj.
}říob!: .
r'}ačšelía sejbutí Ý€řojné rTb|dlky.
vyjádi€ n isčvK.a's.a':05.209/t84/08
zednel t'2.2oo8'
vyjádřeÓícEZ Distribucc'a's.'m': 1ao96:L2437
'
' ze dne12'2.2oo7
( Yyaěí€ni n. úfutrí dgku:
' MML odbďkmmláfokÍmnfra, odd konunjkac'
J infomá.l ] x naúředni
dsku
'ŽoYa2ó],4ó] 0] slrÁžnadNisou I x ia úiodnj
dsk!
Do v|.stlicb rukou: +p'íl,,lia
úóstnici řizeni podle s 27 odst' l slrávnibo řádu:
úěsInicjiiz.ni podlc{ 27odsl'2!3 splávnihoiádu:
Dopomčeb&dÓtenéorgány:
r'
fu]ská byBřnřká ímic. l-jb.t.k.ho tŘje, l lBNa ó4,4603 | Libď.
,
furediLabe'sp'v|bNcjd|ého9

Podobné dokumenty

zde ke stažení

zde ke stažení ocelové'svařovméDN 150. PN l6 a DN ] 25. PN ó3 ' vypoušGci PtÍubi vody z iadu DN 50. PN ó3 á Ódvod vody od nininá]ového ventilu DN 25, PN 63 je lešňo ocdovým svaiovanýú za hub hěníJeřn1i itkóho Pol...

Více