Katalog 2008.indd

Komentáře

Transkript

Katalog 2008.indd
CE SALON A REÇU LE HAUT PATRONAGE DE LA FIAP
THIS SALON HAS RECEIVED THE HIGH PATRONAGE OF FIAP
No 2008/013
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE L’ART PHOTOGRAPHIQUE
THE INTERNATIONAL FEDERATION OF PHOTOGRAPHIC ART
Fédérations et associations nationales affiliées sur les cing continents.
National federations and associations affiliated on all five continents.
Distinctions photographiques mondialement reconnues.
World-famed photographic distinctions.
Les acceptations obtenues a ce salon comptent pour l’atribution des distinctions FIAP.
Acceptances obtained in this salon are taken into account for FIAP distinctions.
DIRECTION FIAP
Fédération international de l´Art Photographique
37, rue Chanzy
F-75011 PARIS
FRANCE
Město Vsetín
spolu s Muzeem regionu Valašsko Vsetín
The Town of Vsetín, Czech Republic,
together with the The Museum of Regional
History and Geography Vsetín
NGO QUANG PHUC, THE WAY BACK / CESTA ZPĚT, Vietnam
Titul / Cover: GIUSEPPE TOMELLERI, IFI - EFIAP, LANZAROTE, Itálie / Italy
SLOVO ÚVODEM
A FEW WORDS FOR INTRODUCTION
Konání mezinárodního fotosalonu Interfotoklub Vsetín v roce 2008 dává výjimečnou příležitost k malému ohlednutí za předešlými ročníky. Uplynulo totiž právě 45 let od jeho zrození a navíc letošní jubilejní 25. ročník probíhá v roce oslav 700 let první písemné zmínky
o městě Vsetíně. Nabízí se příležitost uvést několik statistických čísel i trochu nostalgicky
vzpomenout na první ročník, kdy zásluhou skupiny nadšenců tehdejšího Fotoklubu MEZ
byly vystaveny fotografie z 8 fotoklubů šesti zemí světa. Roční perioda konání fotosalonů se po prvních 7 ročnících změnila na dvouletý cyklus - bienále. Od jeho prvního
ročníku prošlo rukama organizátorů a porotců více jak 41 000 fotografií z 48 zemí světa.
Návštěvník, který navštívil všech 25 salonů tak měl možnost shlédnout v exklusivních
výstavních prostorách Vsetínského zámku a Galerie Staré radnice vice jak 4800 fotografií
vybraných odbornou porotou. Tolik řeč čísel.
Trvající zájem o salon mezi fotografy z mnoha zemí světa je nesporně podmíněn jeho kvalitou, kterou potvrzuje i záštita mezinárodní federace umělecké fotografie FIAP. A co je pro
Interfotoklub Vsetín charakteristické?
Porota vybírá a oceňuje předložené fotografie bez ohledu na informace uvedené na jejich
rubu. Můžeme tak vidět vystavené práce nejen renomovaných autorů s fotografickými
tituly, které bývají tradičně součástí mezinárodních salonů, ale často i vynikající práce zcela
neznámých a třeba začínajících autorů. Charakteristická je i žánrová pestrost, která není
propozicemi nijak omezována. V kategorii fotoklubů se můžeme setkat s kolekcemi fotografií, kde autoři záměrně koncipují jejich skladbu tak, aby porota hodnotila a následně
i divák ocenil nejen působivost každé fotografie jednotlivě, ale i jejich harmonické skloubení v jeden celek. Výstava současně dává obraz o široké škále výrazových možností, kterou fotografie má.
Velká návštěvnost výstav Interfotoklub Vsetín i zápisy v návštěvní knize svědčí o tom, že
u početné kulturní veřejnosti v regionu mají výstavy fotografií své nezastupitelné místo. Je
třeba opět i na tomto místě poděkovat pořadateli Městu Vsetín a Muzeu regionu Valašska
ve Vsetíně a přát si, aby i v dalších letech zachovali Interfotoklubu přízeň, díky které se stal
mezinárodním fotosalonem s nejdelší tradicí v České republice.
Říjen 2008
Ing. František Novotný
prezident výstavy
The International Photography Show, Interfotoklub Vsetín 2008, offers an exceptional
opportunity to look back over the preceding years. It has been exactly 45 years since its
creation; moreover, this year’s 25th event is being held as the town celebrates the 700th
anniversary of its first appearance in the historical records. Let’s take an opportunity to
look at some statistics, and even to recall rather nostalgically the first event, when thanks
to a group of enthusiasts of the then Fotoklub MEZ, photographs from 8 photography
clubs representing 6 countries were exhibited. The annual basis for the photography
shows became a two-year cycle – biennale after the first 7 events. More than 41,000 photographs from 48 countries have passed through the hands of administrators and judges
since its first year. So any visitor who attended all 25 shows would have had an opportunity to see more than 4,800 photographs chosen by an expert committee, displayed in the
exclusive exhibition locations of Vsetín Chateau and Stará radnice Gallery. That’s enough
numbers.
For photographers from many countries of the world, an abiding interest in the show is
without doubt due to its quality, which is additionally confirmed by patronage from the
International Federation of Photographic Art – FIAP (Fédération Internationale de l’Art
Photographique). And what are the characteristics of Interfotoklub Vsetín?
The committee chooses and awards submitted photographs regardless of information
stated on the back. Thus we can see works not only by famous photographers with
established qualifications, who traditionally form part of international shows, but also
excellent works by completely unknown photographers, maybe even beginners. Genre
diversity, which is not limited by particular programmes, is also typical. In the photography
club category we can see collections of photographs where the artists conceive the composition in a way that allows the committee to judge (followed by the visitor) not only the
impressiveness of each of the photos separately, but also how they fit together to form a
harmonious whole. At the same time, the exhibition illustrates the wide range of expressive possibilities that photography encompasses.
Both the high numbers of visitors to Interfotoklub Vsetín exhibitions and the entries in
the guest book indicate that the photography exhibitions are very important for a large
section of the general public interested in the arts. It is again necessary to thank the organizers – the Town of Vsetín and the Museum of the Valašsko Region in Vsetín – and to
hope that they continue to extend their goodwill to Interfotoklub in future years; goodwill, thanks to which the International Photography Show has the longest tradition for
such an event in the Czech Republic.
October 2008
Ing. František Novotný
president of the exhibition
ČLENOVÉ POROTY > MEMBERS OF THE JURY
OCENĚNÉ FOTOKLUBY > AWARDED PHOTOCLUBS
PŘEDSEDA POROTY / THE CHAIRMAN OF THE JURY
Josef Klimša, EFIAP, ED.ISF, Česká republika
GRAND PRIX MĚSTA VSETÍNA > GRAND PRIX OF THE CITY VSETIN
ALOK REKHAY, Indie
ČLENOVÉ POROTY / MEMBERS OF THE JURY
Stanislav Domanský, EFIAP, PSA***, EH.ISF, Czech Republic / Česká republika
Jan Miskovic, AFIAP, Slovakia / Slovensko
Walter Kump, EFIAP, ESFIAP., Austria / Rakousko
Garik Avanassian, AFIAP, Czech Republic / Česká republika
GOLD MEDAL > ZLATÁ MEDAILE
AGFA - GEVAERT FOTOKLUB, Belgium / Belgie
PREZIDENT VÝSTAVY / CHARMAIN OF THE SALON
Ing. František Novotný, Vsetín, Czech Republic / Česká republika
BRONZE MEDAL > BRONZOVÁ MEDAILE
FOTO FRIEND´S CINDIAD, Indie / India
SILVER MEDAL > STŘÍBRNÁ MEDAILE
DIÓSGYÖRI VASAS FOTÓMÜVÉSZETI KÖR, Hungary / Maďarsko
HONORABLE MENTION > ČESTNÉ UZNÁNÍ
DUFFELSEFOTOKRING, Belgium / Belgie
PHOTOCLUB NETANYA, Israel / Izrael
Fotoklub CARPOATHY, Ukraine / Ukrajina
ČKFA – NEKÁZANKA, Czech Republic / Česká republika
OCENĚNÍ JEDNOTLIVCŮ > AWARDED AUTHORS
OCENĚNÍ JEDNOTLIVCŮ > AWARDED AUTHORS
Black and White Photography / černobílá fotografie
Colour Photography / barevná fotografie
GOLD MEDAL FIAP > ZLATÁ MEDAILE FIAP
CYRIL GAJDÍK, ASČF, Czech Republic / Česká republika
GOLD MEDAL FIAP > ZLATÁ MEDAILE FIAP
NILS-ERIK JERLEMAR, EFIAP/g, PPSA, ARPS, ER.ISF, FICS, Sweden / Švédsko
SILVER MEDAL FIAP > STŘÍBRNÁ MEDAILE FIAP
LUIS ALBERTO FRANKE, SFAF, AFIAP, PPSA, Argentina
SILVER MEDAL FIAP > STŘÍBRNÁ MEDAILE FIAP
MARCIN SACHA, Poland / Polsko
BRONZE MEDAL FIAP > BRONZOVÁ MEDAILE FIAP
YONG XIONG LING, Australia / Austrálie
BRONZE MEDAL FIAP > BRONZOVÁ MEDAILE FIAP
GIUSEPPE TOMELLERI, IFI - EFIAP, Italy / Itálie
HONORABLE MENTION FIAP > ČESTNÉ UZNÁNÍ FIAP
ZELJKO DJURIC, Serbia / Srbsko
PRABIR KUMAR ROY, ARPS, FFIP, AFIAP, India / Indie
ABHIJIT BHATTACHARYYA, AFIAP, FFIP, India / Indie
HONORABLE MENTION FIAP > ČESTNÉ UZNÁNÍ FIAP
MANFRED KLUGER, Germany / Německo
LUIS ALBERTO FRANKE, SFAF, AFIAP, PPSA, Argentina
DIMITRIOS G. MARKOGLOU, Greece / Řecko
KAUSHIK DOLUI, India / Indie
STATISTIC > STATISTIKA
STATISTIC > STATISTIKA
Fotoclubs / fotokluby
Number of Prints / Počet došlých
klub/club
autor/author
foto/ photo
2
10
36
6
35
100
5
22
73
1
7
20
2
12
30
1
4
15
1
22
80
2
9
30
2
17
35
1
7
20
2
12
37
25
157
476
Country / Stát
Belgie / Belgium
Česká republika / Czech Republic
Indie / India
Izrael / Israel
Maďarsko / Hungary
Německo / Germany
Rusko / Russia
Slovensko / Slovakia
Srbsko / Serbia
Švédsko / Sweden
Ukrajina / Ukraine
souhrn
Individuals / jednotlivci
Number of Accepted / Počet akceptovaných
klub/club
autor/author
foto/ photo
2
7
9
6
16
27
5
16
26
1
3
6
2
6
10
1
3
3
2
2
1
2
24
5
5
2
7
70
10
6
3
9
109
Number of Prints / Počet došlých
autor/author
foto/ photo
4
28
5
36
1
8
4
28
1
8
4
32
18
95
1
8
2
8
1
8
2
12
1
4
1
8
2
16
33
265
3
18
3
24
1
8
2
8
4
28
8
34
8
56
2
16
4
28
21
92
1
8
9
52
4
28
8
60
1
8
1
4
1
4
10
95
7
56
178
1191
Country / Stát
Anglie / England
Argentina / Argentina
Austrálie / Australia
Belgie / Belgium
Bosnia and Herzegovina
Brazílie / Brazil
Česká republika / Czech Republic
Čína / China
Dánsko / Denmark
Finsko / Finland
Francie / France
Nizozemí / Netherlands
Chile / Chile
Chorvatsko / Croatia
Indie / India
Irán / Iran
Itálie / Italy
Izrael / Israel
Japonsko / Japan
Kypr / Cyprus
Maďarsko / Hungary
Německo / Germany
Polsko / Poland
Rakousko / Austria
Rusko / Russia
Řecko / Greece
Slovensko / Slovakia
Slovinsko / Slovenia
Srbsko / Serbia
Španělsko / Spain
Švédsko / Sweden
Turecko / Turkey
Ukrajina / Ukraine
Vietnam / Vietnam
souhrn
Number of Accepted / Počet akceptovaných
autor/author
foto/ photo
1
2
2
4
1
4
2
3
1
9
1
2
1
2
16
1
2
2
1
18
1
2
1
1
39
2
9
2
2
4
2
2
5
1
2
3
2
2
7
7
3
7
3
2
4
3
1
2
4
5
76
6
10
145
GOLD MEDAL FIAP > ZLATÁ MEDAILE FIAP | Black and White Photography > černobílá fotografie
SILVER MEDAL FIAP > STŘÍBRNÁ MEDAILE FIAP | Black and White Photography > černobílá fotografie
CYRIL GAJDÍK, ASČF, Česká republika / Czech Republic
LUIS ALBERTO FRANKE, SFAF, AFIAP, PPSA, Argentina / Argentina
VICTOR
U ZPOVĚDI / CONFESSION
Awarded Authors > Ocenění jednotlivci
Awarded Authors > Ocenění jednotlivci
BRONZE MEDAL FIAP > BRONZOVÁ MEDAILE FIAP | Black and White Photography > černobílá fotografie
HONORABLE MENTION FIAP > ČESTNÉ UZNÁNÍ FIAP | Black and White Photography > černobílá fotografie
YONG XIONG LING, Austrálie / Australia
PRABIR KUMAR ROY, ARPS, FFIP, AFIAP, THE VANGUARD - M / PŘEDVOJ - M, Indie / India
RODEO
PRABIR KUMAR ROY, ARPS, FFIP, AFIAP,
RINGMASTER / ROZHODČÍ, Indie / India
Awarded Authors > Ocenění jednotlivci
Awarded Authors > Ocenění jednotlivci
ABHIJIT BHATTACHARYYA, AFIAP, FFIP,
HOPEFUL / PLNÝ NADĚJE, Indie / India
ZELJKO DJURIC, VETA CITIZENS 6 /
OBČANÉ 6, Srbsko / Serbia
HONORABLE MENTION > ČESTNÉ UZNÁNÍ
HONORABLE MENTION > ČESTNÉ UZNÁNÍ
1. ČKFA - NEKÁZANKA, Česká republika / Czech Republic
DUFFELSEFOTOKRING, Belgie / Belgium
MARC APERS, EFIAP,
YOUNG PASSENGERS / MLADÍ CESTOVATELÉ
JAN JIRKOVSKÝ,
PRAŽSKÁ ULICE 3 / STREET OF PRAGUE 3
MARC APERS, EFIAP, OFF SHORE / NA BŘEHU
JAN JIRKOVSKÝ, PRAŽSKÁ ULICE 4 / STREET OF PRAGUE 4
LUCIEN WIJCMANS, EFIAP,
CONFRONTATIE / STŘET NÁZORŮ
JAN JIRKOVSKÝ, PRAŽSKÁ ULICE 6 / STREET
OF PRAGUE 6
PETR NEUGEBAUER,
PRAŽSKÁ ULICE 1 / STREET OF PRAGUE 1
Awarded Photoclub > Oceněné fotokluby
JAN JIRKOVSKÝ,
PRAŽSKÁ ULICE 2 / STREET OF PRAGUE 2
LUC TOURWE, AFIAP, PRÉS SALÉS / NA PASTVĚ
Awarded Photoclubs > Oceněné fotokluby
ROGER DE GROOF, EFIAP ****/ HON. GOLDEN EYE
/ HON. ARTEC/ HON. F. COS 98/ ELDAF,
GIRL IN THE FUTURE? / DÍVKA V BUDOUCNOSTI?
HONORABLE MENTION > ČESTNÉ UZNÁNÍ
HONORABLE MENTION > ČESTNÉ UZNÁNÍ
CARPOATHY, Ukrajina / Ukraine
PHOTOCLUB NETANYA, Izrael / Israel
MYKOLA TYNKALYUK, EFIAP,
WALKER 2 / CHODEC 2
LEONID GOLDIN, A.I.P.A.S.,
MONASTIC COURT YARD / KLÁŠTERNÍ NÁDVOŘÍ
VASYL PYLYPYUK,
THAT IS LIFE / TO JE ŽIVOT
JOSEF BRUHIS, A.I.P.A.S.,
DARED ANGEL / TROUFALÝ ANDĚL
LEONID GOLDIN, A.I.P.A.S.,
THE ARMENIAN FUNERAL / ARMÉNSKÝ POHŘEB
ZENOVY PIDPERYHORA
MUSIC FROM THE PAST / HUDBA Z MINULOSTI
ZENOVY PIDPERYHORA,
WOMENISH CURIOSITY / ŽENSKÁ ZVÍDAVOST
Awarded Photoclub > Oceněné fotokluby
VOLODYMYR DUBAS, AFIAP,
THE LANDLADY / STATKÁŘKA
LEONID GOLDIN, A.I.P.A.S.,
THE LAST VISITOR / POSLEDNÍ HOST
Awarded Photoclub > Oceněné fotokluby
JOSEF BRUHIS, A.I.P.A.S.,
MEMORIS / VZPOMÍNKY
BRONZE MEDAL > BRONZOVÁ MEDAILE
FOTO FRIEND´S CINDIAD, Indie / India
SUPRIYA BISWAS,
PRAYER TO GOD / MOBLITBA K BOHU
SUBHASHIS BASU, END OF THE DAY / KONEC DNE
GAUTAM DAW,
CAGED / ZAVŘENÍ
AVIJIT ROY,
DOSTI
SUPRIYA BISWAS,
OUR PETS / NAŠI DOMÁCÍ MAZLÍČCI
Awarded Photoclub > Oceněné fotokluby
Awarded Photoclub > Oceněné fotokluby
SUPRIYA BISWAS,
MY PETS / MÍ DOMÁCÍ MAZLÍČCI
AVIJIT ROY,
DESI FOOTBALL / FOTBAL V BAHNĚ
SILVER MEDAL > STŘÍBRNÁ MEDAILE
DIÓSGYÖRI VASAS FOTÓMÜVÉSZETI KÖR, Maďarsko / Hungary
MIKLÓS JUHASZ, EFIAP/S,
WAR-WIDOW / VÁLEČNÁ VDOVA
MIKLÓS JUHASZ, EFIAP/S, CYCLING RACE / CYKLISTICKÝ ZÁVOD
FERENC MOLNÁR, EFIAP,
AT LOWTIDE / PŘI ODLIVU
MIKLÓS JUHASZ, EFIAP/S,
CHURCH / KOSTEL
Awarded Photoclub > Oceněné fotokluby
LÁSZLÓ KOÓS, AFIAP, E-MAFOSZ/B,
INTEREST / ZÁJEM
FERENC MOLNÁR, EFIAP,
IN PRAYERES / V MODLITBÁCH
MIKLÓS JUHASZ, EFIAP/S,
ON FARM / NA FARMĚ
Awarded Photoclub > Oceněné fotokluby
GOLD MEDAL > ZLATÁ MEDAILE
AGFA-GEVAERT FOTOCLUB, Belgie / Belgium
ANDRÉ EVERAERT,
BROERS
JAN MICHIELS, M. FIAP, DORRE BOOM
JAN MICHIELS, M. FIAP,
TUNESIE
JAN MICHIELS, M. FIAP,
VERLEDEN
Awarded Photoclub > Oceněné fotokluby
GASTON DE MAN,
OP DE TRAPPEN
Awarded Photoclub > Oceněné fotokluby
GRAND PRIX MĚSTA VSETÍNA > GRAND PRIX OF THE CITY VSETIN
ALOK REKHAY, Indie / India
SAIKAT MUKHERJEE, INSTINCT
SAIKAT MUKHERJEE
WARMING / ZAHŘÍVÁNÍ
Awarded Photoclub > Oceněné fotokluby
ABHIJIT BHATTACHARYYA, AFIAP, FFIP, LADY RAMBHA
RUDRA P. ROY,
THE PILGRIM / POUTNÍK
ABHIJIT BHATTACHARYY, AFIAP, FFIP
REMINISCENT / PŘIPOMÍNAJÍCÍ
S. P. MUKHERJI
LITTLE STEPS / MALÉ KRŮČKY
Awarded Photoclub > Oceněné fotokluby
P. MUKHERJI
STEPS / SCHODY
HONORABLE MENTION FIAP > ČESTNÉ UZNÁNÍ FIAP | Colour Photography > barevná fotografie
BRONZE MEDAL FIAP > BRONZOVÁ MEDAILE FIAP | Colour Photography > barevná fotografie
GIUSEPPE TOMELLERI, IFI - EFIAP, Itálie / Italy
BURANO IN SUMMER 6 / BURANO V LÉTĚ 6
BURANO AFTER THE RAIN 2 / BURANO PO DEŠTI 2
BURANO AFTER THE RAIN 1/ BURANO PO DEŠTI 1
BURANO IN SUMMER 5 / BURANO V LÉTĚ 5
MANFRED KLUGER, WOODEN STAIRCASE / DŘEVĚNÉ SCHODIŠTĚ, Německo / Germany
LUIS ALBERTO FRANKE, SFAF, AFIAP,
PPSA, FRITZ , Argentina / Argentina
DIMITRIOS G. MARKOGLOU,
JUNKMAN / STAROŽITNÍK, Řecko / Greece
Awarded Authors > Ocenění jednotlivci
Awarded Authors > Ocenění jednotlivci
SILVER MEDAL FIAP > STŘÍBRNÁ MEDAILE FIAP | Colour Photography > barevná fotografie
GOLD MEDAL FIAP > ZLATÁ MEDAILE FIAP | Colour Photography > barevná fotografie
MARCIN SACHA, Polsko / Poland
NILS-ERIK JERLEMAR, EFIAP/g, PPSA, ARPS, ER.ISF, FICS, Švédsko / Sweden
HOLOCAUST MEMORIAL - BERLIN 3 / PAMÁTNÍKY HOLOKAUSTU - BERLIN 3
MORAVIAN FIELD 3 / MORAVSKÉ POLE 3
MORAVIAN FIELD 4 / MORAVSKÉ POLE 4
MORAVIAN FIELD 1 / MORAVSKÉ POLE 1
MORAVIAN FIELD 2 / MORAVSKÉ POLE 2
Awarded Authors > Ocenění jednotlivci
Awarded Authors > Ocenění jednotlivci
SUDIP ROYCHOUDHURY, AFIAP,
RITUAL , Indie / India
KALYAN KUMAR DUTTA
TOWARDS DESTINATION / SMĚREM K CÍLI, Indie / India
SUDIP ROYCHOUDHURY, AFIAP, TIGER
SWIMMING / TYGŘÍ PLAVÁNÍ, Indie / India
S. P. MUKHERJI
EVENING RITUALS / VEČERNÍ OBŘADY, Indie / India
DAO TIEN DAT, HIGLAND CHILDREN / DĚTI Z HOR, Vietnam
SAIKAT MUKHERJEE, SHARE PLEASE / ROZDĚL
SE PROSÍM, Indie / India
Authors > Jednotlivci
MANFRED KLUGER, ANDACHT / POBOŽNOST,
Německo / Germany
NADYA CHIZHOVA,
THE DANCER / TANEČNÍK, Rusko / Russia
Authors > Jednotlivci
OLE SUSZKIEWICZ, EFIAP/P
HIDDEN / SCHOVANÁ, Dánsko / Denmark
VLADIMIR KOROTAEV, THE BOXING / BOX, Rusko / Russia
VOLODYMYR DUBAS, AFIAP, RUGBY 2,
Ukrajina / Ukraine
Authors > Jednotlivci
SERGEY MAJOROV, SUMMER RAIN /
LETNÍ DÉŠŤ, Rusko / Russia
VIKTOR NOZICKA, EFIAP, HART ABER HERZLICH /
DRSNÝ, ALE LÁSKYPLNÝ, Rakousko / Austria
SERGIY GUMENYUK
Authors > Jednotlivci
DUNG-LEUNG LIN, EFIAP
LIGHT AND SHADOW / SVĚTLO A STÍN, Čína / China
FOTOSKUPINA EXPERIMENT RUŽOMBEROK, Slovensko / Slovakia
FOTOKLUB „OKAMŽIKY“ ZLÍN, Česká republika / Czech Republic
PATRIK PŠEJA
STÍN / SHADOW
OLDŘICH SIEGEL
PERIFERIE
MARCEL KOLEŠTÍK, SNY NA HRANICÍCH ZEMĚ A VESMÍRU 3 / DREAMS ON THE LIMITS OF THE EARTH AND SPACE 3
MIROSLAV CHEBEN, AFIAP,
SNY O VESMÍRE II. / DREAMS ABOUT A SPACE II.
248, MIROSLAV CHEBEN, AFIAP
SNY O VESMÍRE VI. / DREAMS ABOUT A SPACE VI.
Photoclubs > Fotokluby
OLDŘICH SIEGEL
DVOJICE / PAIR
Photoclubs > Fotokluby
OLDŘICH SIEGEL
STÍN / SHADOW
ZDRUŽENIE KOŠICKÝCH FOTOGRAFOV K 91, Slovensko / Slovakia
ÁGENS FÉNYFESTÖ EGYLET, Maďarsko / Hungary
GERGELY KÖMÖZ, BALATON I.
ŠTEFAN LIPTÁK
KAPLNKA NA SIVEJ BRADE 1 / CHAPELLE ON THE SIVA BRADA 1
ATTILA BÓKA
AWIKOR LEWEGYAUAP
EDITA MEGOVÁ
OKNO - 36 / WINDOW - 36
Photoclubs > Fotokluby
ŠTEFAN LIPTÁK, FARBY JESENE I. / THE
COLOURS OF THE SPRING I.
JÁN ZAHORNACKÝ
PÚŠŤ - 2 / DESERT 2
Photoclubs > Fotokluby
LÁSLÓ SZÁBO-BÁLINT
KÓDÓS REGGEL
VISUAL AXIS - a unit of photographers, Indie / India
FOTOKLUB R9, Česká republika / Czech Republic
IVO MISCHINGER
MALÝ MUŽ A VELKÉ KŘÍDLO / SMALL MAN AND A BIG PLANE
PUSHPAM ANAND
RACE COMPETITION / ZÁVOD
PUSHPAM ANAND
CHANGE IN TRADITION / ZMĚNA K TRADICÍM
Photoclubs > Fotokluby
JOSEF BOSÁK
NEMOCNICE V NÁHORNÍM KARABACHU
/ HOSPITAL IN NÁHORNÍ KARABACH
GOUTAM MAZUMDER
STORY MARKER / VYPRAVĚČ
Photoclubs > Fotokluby
PAL GOUTAM
FOR A WARMTH / PRO ZAHŘÁTÍ, Indie / India
LE THAI, SON EFIAP,
SWIFT - HANDED / RYCHLÉ JEDNÁNÍ, Vietnam
S. P. MUKHERJI, HARMONIOUS / HARMONIE, Indie / India
TRAN PHONG
SMOKING / KOUŘENÍ, Vietnam
S. P. MUKHERJI
THE LAST LEAF / POSLEDNÍ LIST, Indie / India
Authors > Jednotlivci
Authors > Jednotlivci
S. P., MUKHERJI
SUNBATHING / SLUNĚNÍ, Indie / India
ZDENO KOSTKA, AFIAP
HARVEST / SKLIZEŇ, Slovensko / Slovakia
ARUN NEOGI
RIVER CROSSING / PŘEVOZ PŘES ŘEKU, Indie / India
GIUSEPPE TOMELLERI, IFI - EFIAP
CADAQUÉS , Itálie / Italy
Authors > Jednotlivci
GIUSEPPE TOMELLERI, IFI - EFIAP
MIRAMAR, VIAL NOVA DE GAIA, Itálie / Italy
SAIKAT MUKHERJEE
HUSKING / LOUPÁNÍ, Indie / India
Authors > Jednotlivci
VOLODYMYR DUBAS, AFIAP,
FIGHTING FOR THE BALL / BOJ O MÍČ,
Ukrajina / Ukraine
CYRIL GAJDÍK, ASČF
SLAVNOST 1 / CELEBRATION 1, Česká republika / Czech Republic
CYRIL GAJDÍK, ASČF
SLAVNOST 2 / CELEBRATION 2, Česká republika / Czech Republic
JORGE RESTA, EFIAP,
COMIENZA EL PARTIDO / ZAČÁTEK UTKÁNÍ, Argentina / Argentina
Authors > Jednotlivci
Authors > Jednotlivci
WRITWIK CHAKRABORTY
THE CHILDREN / DĚTI, Indie / India
DIMITRIOS G MARKOGLOU
MICHEL, Řecko / Greece
YONG XIONG LING
PILGRIMAGE / PUTOVÁNÍ, Austrálie
Authors > Jednotlivci
PARTHA SARATHI BOSE
FUN TIME / ZÁBAVA, Indie / India
JAROSLAV KVAPIL, AFIAP
ARLÉŤANKA / ARLES´S WOMAN, Česká republika / Czech Republic
YONG XIONG LING
HELP / POMOC, Austrálie / Australia
Authors > Jednotlivci
EXHIBITING PHOTOCLUBS > VYSTAVUJÍCÍ FOTOKLUBY
Belgie / Belgium
DUFFELSEFOTOKRING
MARC APERS, EFIAP, YOUNG PASSENGERS / MLADÍ CESTOVATELÉ,
- OFF SHORE / NA BŘEHU,
ROGER DE GROOF, EFIAP ****/ HON. GOLDEN EYE / HON.
ARTEC/ HON. F. COS 98/ ELDAF, GIRL IN THE FUTURE? / DÍVKA V BUDOUCNOSTI ?,
LUC TOURWE, AFIAP, PRÉS SALÉS / NA PASTVĚ,
LUCIEN WIJCMANS, EFIAP, CONFRONTATIE / STŘET NÁZORŮ,
AGFA-GEVAERT FOTOCLUB
JAN MICHIELS, M. FIAP, VERLEDEN, •
- DORRE BOOM, •
- TUNESIE, •
GASTON DE MAN, OP DE TRAPPEN, •
ANDRÉ EVERAERT, BROERS, •
Česká Republika / Czech Republic
FOTOKLUB R9
JOSEF BOSÁK, NEMOCNICE V NÁHORNÍM KARABACHU I.
/ HOSPITAL IN NÁHORNÍ KARABACH I.,
- NEMOCNICE V NÁHORNÍM KARABACHU II. / HOSPITAL IN
NÁHORNÍ KARABACH II.,
- NEMOCNICE V NÁHORNÍM KARABACHU III. / HOSPITAL IN
NÁHORNÍ KARABACH III.,
- NEMOCNICE V NÁHORNÍM KARABACHU IV. / HOSPITAL IN
NÁHORNÍ KARABACH IV.,
IVO MISCHINGER, MALÝ MUŽ A VELKÉ KŘÍDLO / SMALL
MAN AND A BIG PLANE,
FOTOKLUB KFA BRUMOV-BYLNICE
ROSTISLAV ŠKAROUPKA, ČTENÁŘI / READERS,
-ŠKAROUPKA, JINÝ MODEL / OTHER MODEL, •
MICHAL PLEVA, MADONA Z ČEKÁRNY / MADONNA FROM
WAITHING-ROOM, •
TRAN PHONG
BATH / KOUPEL, Vietnam
Authors > Jednotlivci
- PRAŽSKÁ ULICE 4 / STREET OF PRAGUE 4,
- PRAŽSKÁ ULICE 6 / STREET OF PRAGUE 6,
PETR NEUGEBAUER, PRAŽSKÁ ULICE 11 / STREET OF PRAGUE 11,
FOTOKLUB „OKAMŽIKY“ ZLÍN
PATRIK PŠEJA, STÍN / SHADOW, •
OLDŘICH SIEGEL, PERIFERIE, •
- STÍN / SHADOW,
- DVOJICE / PAIR, •
VLADIMÍR NOVÁK, PRAHA / PRAGUE, •
VLADIMÍR ŠVENDA, AFIAP, NÁVRATY / RETURNS, •
- AFIAP, ULICE / STREETS, •
Indie / India
EXPRESSION
JOYDEB CHAKRABORTY, AQUA FUN / VODNÍ ZÁBAVA, •
- VILLAGE LIFE / VENKOVSKÝ ŽIVOT, •
PARTHA MONDAL, MEMORY / PAMÁTKA, •
GOUTAM BOSE, TUG-OF-WAR / PŘETAHOVÁNÍ,
GOUTAM DUTTA, STRUGGLING / BOJ,
- WOMAN / ŽENY, •
- ROMANCE / ROMANTIKA, •
SOCIETY OF PHOTOGRAPHERS
PAL GOUTAM, FOR A WARMTH / PRO ZAHŘÁTÍ,
KAUSHIK DOLUI, STAIRCASE / SCHODIŠTĚ, •
VISUAL AXIS - a unit of photographers
PUSHPAM ANAND, RACE COMPETITION / ZÁVOD, •
- CHANGE IN TRADITION / ZMĚNA K TRADICÍM, •
GOUTAM MAZUMDER, STORY MARKER / VYPRAVĚČ, •
FOTOSKUPINA ANDROMEDA
MILAN ČERVENKA, UHLÍŘINA I. / CHARCOAL-BURNER I.,
MILAN ŽALUDEK, POD CHMELOVOU, •
- JESENÍKY / JESENÍKY MOUNTAINS, •
ALOK REKHAY
RUDRA P. ROY, THE PILGRIM / POUTNÍK, •
ABHIJIT BHATTACHARYYA, AFIAP, FFIP, REMINISCENT / PŘIPOMÍNAJÍCÍ, •
- LADY RAMBHA, •
SAIKAT MUKHERJEE, INSTINCT, •
- WARMING / ZAHŘÍVÁNÍ, •
S. P. MUKHERJI, LITTLE STEPS / MALÉ KRŮČKY, •
- STEPS / SCHODY, •
1. ČKFA - NEKÁZANKA
JAN JIRKOVSKÝ, PRAŽSKÁ ULICE 2 / STREET OF PRAGUE 2,
- PRAŽSKÁ ULICE 3 / STREET OF PRAGUE 3,
FOTO FRIEND´S CINDIAD
AVIJIT ROY, DOSTI, •
- DESI FOOTBALL / FOTBAL V BAHNĚ,
Exhibiting Photoclubs > Vystavující fotokluby
SUPRIYA BISWAS, PRAYER TO GOD / MODLITBA K BOHU, •
- MY PETS / MÍ DOMÁCÍ MAZLÍČCI, •
- OUR PETS / NAŠI DOMÁCÍ MAZLÍČCI, •
GAUTAM DAW, CAGED / ZAVŘENÍ, •
SUBHASHIS BASU, END OF THE DAY / KONEC DNE, •
Izrael / Israel
PHOTOCLUB NETANYA
LEONID GOLDIN, A.I.P.A.S., MONASTIC COURT YARD / KLÁŠTERNÍ NÁDVOŘÍ, •
- THE ARMENIAN FUNERAL / ARMÉNSKÝ POHŘEB, •
- THE LAST VISITOR / POSLEDNÍ HOST, •
JOSEF BRUHIS, A.I.P.A.S., DARED ANGEL / TROUFALÝ ANDĚL, •
- MEMORIS / VZPOMÍNKY, •
ARAM GAMBARIAN, A.I.P.A.S., TWO / DVOJKA,
Maďarsko / Hungary
DIÓSGYÖRI VASAS FOTÓMÜVÉSZETI KÖR
RUDOLF HERBST, EFIAP, DANCE / TANEC,
MIKLÓS JUHASZ, EFIAP/S, ON FARM / NA FARMĚ, •
- WAR-WIDOW / VÁLEČNÁ VDOVA,
- CHURCH / KOSTEL, •
- CYCLING RACE / CYKLISTICKÝ ZÁVOD, •
LÁSZLÓ KOÓS, AFIAP, E-MAFOSZ/B, INTEREST / ZÁJEM, •
FERENC MOLNÁR, EFIAP, AT LOWTIDE / PŘI ODLIVU, •
- IN PRAYERES / V MODLITBÁCH, •
ÁGENS FÉNYFESTÖ EGYLET
LÁSLÓ SZÁBO-BÁLINT, KÓDÓS REGGEL, •
ATTILA BÓKA, AWIKOR LEWEGYAUAP, •
GERGELY KÖMÖZ, BALATON I.,
Německo / Germany
CAMERA 66 - BAD CANNSTATT
ROLAND HEINZL, EFIAP, ESFIAP, HON. GOLDEN EYE, IM GEBET / V MODLITBĚ, •
ANTONIO SANTORO, EIFELTURM / EIFELOVKA,
SOLVEIG PUTTRICH, VOR SPIEGELUNGEN / ZRCADLENÍ, •
Slovensko / Slovakia
ZDRUŽENIE KOŠICKÝCH FOTOGRAFOV K 91
ŠTEFAN LIPTÁK, FARBY JESENE I. / THE COLOURS OF THE
SPRING I., •
- KAPLNKA NA SIVEJ BRADE 1 / CHAPELLE ON THE SIVA
BRADA 1, •
JÁN ZAHORNACKÝ, NA CESTE K VRCHOLU / ON THE WAY
TO THE TOP, •
- PÚŠŤ - 2 / DESERT 2, •
EDITA MEGOVÁ, OKNO - 36 / WINDOW 36, •
Exhibiting Photoclubs > Vystavující fotokluby
FOTOSKUPINA EXPERIMENT RUŽOMBEROK
MARCEL KOLEŠTÍK, SNY NA HRANICÍCH ZEMĚ A VESMÍRU 3
/ DREAMS ON THE LIMITS OF THE EARTH AND SPACE 3, •
- SNY NA HRANICÍCH ZEMĚ A VESMÍRU 5 / DREAMS ON THE
LIMITS OF THE EARTH AND SPACE 5, •
MIROSLAV CHEBEN, AFIAP, SNY O VESMÍRE II. / DREAMS
ABOUT A SPACE II., •
- SNY O VESMÍRE IV. / DREAMS ABOUT A SPACE IV., •
- SNY O VESMÍRE VI. / DREAMS ABOUT A SPACE VI., •
FOTOKLUB OBZOR ŽILINA
ŠTEFAN ZVARÍK, AMBICE / AMBITIONS, •
JURAJ REK, ALTERNATIVNÍ SVĚTY I. / ALTERNATIVE WORLDS I., •
- ALTERNATIVNÍ SVĚTY II. / ALTERNATIVE WORLDS II.,
PAVEL KUDRYS, STRÁŽCE / THE GUARDIAN, •
RENÉ GERÁT, EXPONÁT/ THE EXHIBIT, •
Srbsko / Serbia
FKK VALJEVO
VLADAN TANASKOVIĆ, KISAČ, •
SINIŠA JOVANOVIĆ, NA OGRADI / NA PLOTĚ, •
DUŠAN JOVANOVIĆ, POVLEN, •
MILJAN NEDEIJKOVIĆ, ZEBRA, •
FOTO KLUB BUŠAČ
STANIŠA MARTINOVIĆ, FA-III., ZALEDENO / ZAMRZLÉ, •
MARJAN UREKAR (SENIOR), KMF, WIND / VÍTR, •
Švédsko / Sweden
FOTOGRAFISKA FÖRENINGEN I MALMÖ
INGEMAR GRANELLI, THE PHOTOGRAPHERS COMPANION /
KAMARÁD FOTOGRAFA,
RONNY JÖNSSON, THE NUN / JEPTIŠKA, •
- NEGOTIATION/ VYJEDNÁVÁNÍ, •
Ukrajina / Ukraine
CARPOATHY
MYKOLA TYNKALYUK, EFIAP, WALKER 2 / CHODEC 2, •
VOLODYMYR DUBAS, AFIAP, THE LANDLADY / STATKÁŘKA, •
VASYL PYLYPYUK, THAT IS LIFE / TO JE ŽIVOT,
ZENOVY PIDPERYHORA, MUSIC FROM THE PAST / HUDBA Z
MINULOSTI, •
- WOMENISH CURIOSITY / ŽENSKÁ ZVÍDAVOST, •
GALICIYA
OLEG OGORODNYK, EFIAP, OLD MUSICIAN / STARÝ MUZIKANT,
TARAS PIROTHENKO, EFIAP, SPEEDWAY - 3 / OKRUH 3,
YURIY DYACHYSHYN, SMOKER / KUŘÁK,
- GHOST NICOTINE / NIKOTINOVÝ DUCH
EXHIBITING AUTHORS > VYSTAVUJÍCÍ JEDNOTLIVCI
Anglie / England
PETER REES, FRPS, EFIAP, MPAGB, THE RENDEZVOUS /
SCHŮZKA, •
- THE CROSSING / PŘECHOD, •
Argentina / Argentina
JORGE RESTA, EFIAP, COMIENZA EL PARTIDO / ZAČÁTEK
UTKÁNÍ,
LUIS ALBERTO FRANKE, SFAF, AFIAP, PPSA, VICTOR,
- EL GURI / MLADÍK,
- FRITZ, •
Austrálie / Australia
YONG XIONG LING, RODEO,
- HELP / POMOC,
- PILGRIMAGE / PUTOVÁNÍ,
- RODEO, •
Belgie / Belgium
ROLAND THEYS, PROTECTIOISS ME / CHRAŇ MĚ,
FRANCOIS DE MEYER, BEGIJNTJE, •
- LOST IN WOOD / ZTRACENA V LESE, •
Brazílie / Brazil
GUACYR ARANHA, CENA DE RUA,
- TELHADOS, •
Česká republika / Czech Republic
RADEK POTOČNÝ, POSLEDNÍ ZBYTKY LESA / THE LAST RESTS
OF THE WOOD, •
JAKUB EVJÁK, ANALOG PUSSY,
JOSEF BOSÁK, TEN MÁ ZUBY /WHAT A TEETH,
JAROSLAV KVAPIL, AFIAP, ARLÉŤANKA / ARLES´S WOMAN,
PAVLA VRBOVÁ, PALÁC SMÍCHU / PALACE
OF THE LAUGH, •
JITKA RJAŠKOVÁ, KLIKY GARÁŽOVÝCH VRAT / DOOR-HANDLES, •
- RYBÁŘ / FISHERMAN,
- DĚDA / GRANDFATHER,
- RADOST Z POHYBU / PLEASURE OF MOVE,
KARLA SPÁČILOVÁ, VALAŠSKÉ ZÁKOUTÍ / WALLACHIAN
CORNER, •
CYRIL GAJDÍK, ASČF, SLAVNOST 1 / CELEBRATION 1,
- SLAVNOST 2 / CELEBRATION 2,
- SLAVNOST 3 / CELEBRATION 3,
- U ZPOVĚDI / CONFESSION,
Exhibiting Authors > Vystavující jednotlivci
ŠTĚPÁN HOLČÁK, SOUBOJ / DUEL, •
- OHEŇ / FIRE, •
Čína / China
DUNG-LEUNG LIN, EFIAP, LIGHT AND SHADOW / SVĚTLO A STÍN, •
Dánsko / Denmark
PETER CARSTENSEN, AFIAP, TOWER 9 / VĚŽ 9, •
OLE SUSZKIEWICZ, EFIAP/P, HIDDEN / SCHOVANÁ, •
Finsko / Finland
VEIKKO WALLSTRÖM, EFIAP, SITUATION / SITUACE, •
- MISUNDERSTANDING / NEPOCHOPENÍ, •
Chorvatsko / Croatia
ČEDOMIL GROS, AFIAP, FOGGY DAY / MLHAVÝ DEN, •
Indie / India
PRANABENDU SAMAJPATI, AFIAP, FESTIVAL TIME / SLAVNOST, •
SUMAN DE, AFIAP, JALTARANG,
- SWEET SMILE / SLADKÝ ÚSMĚV, •
RANJAN KISHORE CHAUDHURI, STEPS / KASKÁDY, •
WRITWIK CHAKRABORTY, THE CHILDREN / DĚTI,
- RURAL LIFE / VESNICKÝ ŽIVOT, •
- CHILDHOOD DAYS / DNY DĚTSTVÍ, •
- UNDER THE NET / ZA SÍTÍ, •
ANIRUDDHA PAL, PREPARATION FOR FISHING / PŘÍPRAVA NA
RYBOLOV, •
- CHHAT, •
BIKAS DAS, HON. FCOS, BURI GANGA, •
- LOOSE CONTROL / NEPOŘÁDNÝ DOHLED, •
PRABIR KUMAR ROY, ARPS, FFIP, AFIAP, THE VANGUARD - M
/ PŘEDVOJ - M,
- RINGMASTER / ROZHODČÍ,
SATYAJIT LODH, TOMORROW´S WORLD / ZÍTŘEJŠÍ SVĚT, •
ARUN NEOGI, RIVER CROSSING / PŘEVOZ PŘES ŘEKU,
- MIMICK / NAPODOBOVÁNÍ, •
SUBRATA BISWAS, NEW SPIRIT / NÁLADA, •
SUDIP ROYCHOUDHURY, AFIAP, RITUAL, •
- TIGER SWIMMING / TYGŘÍ PLAVÁNÍ, •
SAIKAT MUKHERJEE, RELIANCE / DŮVĚRA, •
- SHARE PLEASE / ROZDĚL SE PROSÍM, •
- HUSKING / LOUPÁNÍ,
- THE POTTER / HRNČÍŘ,
ABHIJIT BHATTACHARYYA, AFIAP, FFIP, CHIT CHAT / KLÁBOSENÍ, •
- HOPEFUL / PLNÝ NADĚJE,
S. P. MUKHERJI, THE MUSICIAN / HUDEBNÍK, •
- ENGROSSED / ZCELA ZABRANÝ, •
- DANCE RECITAL / TANEČNÍ RECITÁL, •
- EVENING RITUALS / VEČERNÍ OBŘADY, •
- THE LAST LEAF / POSLEDNÍ LIST,
- PRAYER FOR THE IMORTALS / MODLITBA ZA VĚČNOST,
- HARMONIOUS / HARMONIE,
- SUNBATHING / SLUNĚNÍ,
PARTHA SARATHI BOSE, SILENT SPECTATOR / TICHÝ DIVÁK, •
- FUN TIME / ZÁBAVA,
PRASANTA KUMAR BANERJEE, TOUGH TIME
/ TĚŽKÉ OBDOBÍ, •
KALYAN KUMAR DUTTA, TOWARDS DESTINATION / SMĚREM
K CÍLI, •
SHARMISTHA SEN, UNKNOWN WAITING / ČEKÁNÍ, •
- CO-EXISTANCE / SOUŽITÍ, •
Irán / Iran
JAVID TAFAZOLI, BLACK, WHITE, GREEN / ČERNÁ, BÍLÁ,
ZELENÁ, •
- JUST A LOOK / JENOM POHLED, •
Itálie / Italy
SERGIO POLLONE RAMELLA, WALK ON THE DUNE / CHŮZE
PO DUNĚ, •
GIUSEPPE TOMELLERI, IFI - EFIAP, CADAQUÉS,
- MIRAMAR, VIAL NOVA DE GAIA,
- LANZAROTE,
- ARGINE PO NR. 19,
- BURANO AFTER THE RAIN 1/ BURANO PO DEŠTI 1, •
- BURANO AFTER THE RAIN 2 / BURANO PO DEŠTI 2, •
- BURANO IN SUMMER 5 / BURANO V LÉTĚ 5, •
- BURANO IN SUMMER 6 / BURANO V LÉTĚ 6, •
Izrael / Israel
LEONID GOLDIN, AIPAS,PSA, ON AN EVENING PRAY / NA
VEČERNÍ MODLITBĚ, •
- LIFE-DIFFICULT ROAD / NESNADNÁ ŽIVOTNÍ CESTA, •
Maďarsko / Hungary
MIKLÓS JUHÁSZ, EFIAP/S, ASSORTMENT / VÝBĚR, •
VELICAN-PATRUS DÓRA, FORGOTTEN / ZAPOMENUTA, •
Německo / Germany
ROLAND HEINZL, Hon. Golden Eye, Hon. FCOS, EFIAP, ESFIAP,
HALLO,
Exhibiting Authors > Vystavující jednotlivci
MAREK HABRYKA, IM ANFLUG / V ROZLETU, •
- 3 WÖLFE / TŘI VLCI, •
- SCHUTZRING / OCHRANNÝ KRUH, •
MANFRED KLUGER, ANDACHT / POBOŽNOST, •
- WOODEN STAIRCASE / DŘEVĚNÉ SCHODIŠTĚ, •
ACHIM KOEPF, AFIAP, ICELAND-ART 177 / ISLANDSKÉ
UMĚNÍ 177, •
Polsko / Poland
MARCIN SACHA, MORAVIAN FIELD 1/ MORAVSKÉ POLE 1, •
- MORAVIAN FIELD 2 / MORAVSKÉ POLE 2, •
- MORAVIAN FIELD 3 / MORAVSKÉ POLE 3, •
- MORAVIAN FIELD 4 / MORAVSKÉ POLE 4, •
ANDRZEJ BOROWIEC, THE FIELD I. / POLE I., •
- THE FIELD II. / POLE II., •
- THE FIELD III. / POLE III., •
Rakousko / Austria
VIKTOR NOZICKA, EFIAP, DER CLOWN / KLAUN, •
- HART ABER HERZLICH / DRSNÝ, ALE LÁSKYPLNÝ, •
MANFRED LANG, EFIAP, MVÖAV, RUE DE LA PROMILLE /
CESTA S PROMILEMI, •
Rusko / Russia
VIKTOR TANIGIN, SPECIFICATION / SPECIFIKACE,
VLADIMIR KOROTAEV, THE HOME OF ORPHANS - 10 / SIROTČINEC - 10,
- THE BOXING / BOX, •
NADYA CHIZHOVA, THE DANCER / TANEČNÍK, •
TAMERLAN REPEKTO, CHRISTENING 6 / KŘEST 6, •
SERGEY MAJOROV, SUMMER RAIN / LETNÍ DÉŠŤ, •
- DOSTOEVSKI, •
Řecko / Greece
DIMITRIOS G. MARKOGLOU, JUNKMAN / STAROŽITNÍK, •
- FRAMES / RÁMY, •
- MICHEL,
ZELJKO DJURIC, VETA CITIZENS 3 / OBČANÉ 3, •
- VETA CITIZENS 6 / OBČANÉ 6,
MIROSLAV JEREMIC, BOBIJA 10, •
Švédsko / Sweden
NILS-ERIK JERLEMAR, EFIAP/g, PPSA, ARPS, ER.ISF, FICS,
- FLOWER ON TABLE / KVĚTINA NA STOLE, •
- HOLOCAUST MEMORIAL - BERLIN 3 / PAMÁTNÍKY
HOLOKAUSTU - BERLIN 3,
Ukrajina / Ukraine
SERGIY GUMENYUK, PORTRAIT-5, •
VOLODYMYR DUBAS, AFIAP, FIGHTING FOR THE BALL, / BOJ
O MÍČ
- RUGBY 2, •
LUBOV SAVELEVA, AFIAP, FORGOTTEN DOLL / ZAPOMENUTÁ
PANENKA, •
- STILL LIFE / TICHÁ PŘÍRODA, •
VASYL PYLYPYUK, AFIAP, EMOTIONS / EMOCE, •
- SORROW OF THE VIOLINIST / HOUSLISTŮV ZÁRMUTEK, •
Vietnam / Vietnam
NGO QUANG PHUC, GOING UP THE HILL / CHŮZE PO
VRCHOLU, •
- THE WAY BACK / CESTA ZPĚT,
LE THAI, SON EFIAP, SWIFT - HANDED / RYCHLÉ JEDNÁNÍ,
- A HOT - WINDY DAY / HORKÝ - VĚTRNÝ DEN,
- LADDER FIELD / ŽEBŘÍKOVITÉ POLE, •
DAO TIEN DAT, HIGLAND CHILDREN / DĚTI Z HOR, •
- A FUNERAL / POHŘEB, •
TRAN PHONG, SMOKING / KOUŘENÍ,
- BATH / KOUPEL, •
HOANG XUAN TRI, NEW WALL / NOVÁ ZEĎ, •
Slovensko / Slovakia
MILAN VELIKÝ, ÚNIK / GETAWAY, •
ZDENO KOSTKA, AFIAP, HARVEST / SKLIZEŇ,
Slovinsko / Slovenia
PETAUER p. BRANKO, EL LINCE 62 / RYSÍ 62, •
PRIMOŽ HIENG, SALTPANS 03 / SOLNÁ JEZÍRKA 03,
- SALTPANS 04 / SOLNÁ JEZÍRKA 04,
MIRKO ROBBA, F1 FZS, BALLONING / VZDOUVÁNÍ, •
Srbsko / Serbia
Exhibiting Authors > Vystavující jednotlivci
Město Vsetín
Fédération Internationale
de l’Art Photographique
The International Federation
of Photographic Art
MĚSTO VSETÍN, ČESKÁ REPUBLIKA
THE TOWN OF VSETÍN, CZECH REPUBLIC
MUZEUM REGIONU VALAŠSKO VSETÍN
THE MUSEUM OF REGIONAL HISTORY AND GEOGRAPHY VSETÍN
Poster, Catalogue, Instalation of The Exhibition / Plakát, katalog, instalace výstavy
Aleš Žanta

Podobné dokumenty

Zápis ze zasedání poroty 28. mezinárodního

Zápis ze zasedání poroty 28. mezinárodního Kategorie A – jednotlivci byla zastoupena 322 fotografiemi v I. skupině – barevná fotografie a 356 fotografiemi v II. skupině - černobílá fotografie.

Více

Katalog 2010_web.indd - Interfotoklub Vsetin

Katalog 2010_web.indd - Interfotoklub Vsetin CE SALON A REÇU LE HAUT PATRONAGE DE LA FIAP THIS SALON HAS RECEIVED THE HIGH PATRONAGE OF FIAP No 2010/009

Více

ce salon a reçu le haut patronage de la fiap this salon has received

ce salon a reçu le haut patronage de la fiap this salon has received FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE L’ART PHOTOGRAPHIQUE THE INTERNATIONAL FEDERATION OF PHOTOGRAPHIC ART Fédérations et associations nationales affiliées sur les cing continents. National federations and...

Více

Kulturní kalendář 2 Q 2012 DE

Kulturní kalendář 2 Q 2012 DE 19.04. SENIORS LITERARY CLUB (Open leisure time activity for all interested senior citizens) in the study dept. of the Regional Library of K. Vary (in Drahovice) Lidická St. Library, Regional Libra...

Více

CGAP oznámila vítěze fotografické soutěže 10. ročníku

CGAP oznámila vítěze fotografické soutěže 10. ročníku CGAP oznámila vítěze fotografické soutěže 10. ročníku WASHINGTON, 27. října 2015 /PRNewswire/ -- CGAP dnes oznámila svého vítěze fotografické soutěže ročníku 2015, kterým se stal Sujan Sarkar z Ind...

Více

FIAP premiumactive FEEDING HOUSE FIAP premiumactive

FIAP premiumactive FEEDING HOUSE FIAP premiumactive CE Manufacturer’s Declaration We declare conformity in the sense of the EC directive, EMC directive (89/336/EEC) as well as the low voltage directive (73/23/EEC). The following harmonised standards...

Více

Aukční katalog k 5. aukci fotografií pro Leontinku

Aukční katalog k 5. aukci fotografií pro Leontinku Aukce je podporována Magistrátem hl. m. Prahy, záštitu převzal primátor hl. města Prahy.

Více

petr balíček – fotograf

petr balíček – fotograf neuvědomovala jsem si ještě plně, že RNDr. Petr Balíček, CSc., který mi na svém pracovišti jako tehdejší studentce biologie umožnil nahlédnout do tajů svého fascinujícího oboru, je nejen vynikající...

Více

Výsledky 14. Mezinárodního fotografického bienále

Výsledky 14. Mezinárodního fotografického bienále 7. Čestné uznání- Martina Sekaninová Grmolenská, Česká republika, “En face prohibited IV” 8. Čestné uznání- Alexander Hochhaus, Německo, “Pisces” 9. Čestné uznání- Veronika Otepková, Slovensko, “Be...

Více