Knihy z Portálu pro seniory

Komentáře

Transkript

Knihy z Portálu pro seniory
www.portal.cz
Knihy z Portálu pro seniory
„Štěstí je poznat v mládí přednosti stáří
a stejné štěstí je udržet si ve stáří přednosti mládí.“
Johann Wolfgang Goethe
D. Gamon, A. Bragdon
J. Suchá
Mozek a jak ho cvičit
Cvičení paměti pro každý věk
Autoři kombinují nové poznatky o fungování mozku, myšlení a řešení problémů
a zábavná cvičení. Pozornost je věnována i emocím, pamě a vlivu stárnu na
činnost mozku. Hry, hlavolamy a zábavné
úlohy umožňují vyzkoušet si teore cké poznatky v praxi.
brož., 288 s., 315 Kč
Testy na paměť a logiku
Titul nabízí možnost, jak si paměť udržovat v kondici, zahrnuje testy na různá témata. Obsahuje stručný teore cký úvod
o kogni vních funkcích a návody, jak si
uchovat mozek co nejdéle svěží.
brož., 176 s., 207 Kč
A. D. Bragdon, D. Gamon
J. Suchá
Nedovolte mozku stárnout
Trénink paměti pro každý věk
Publikace přístupnou formou přináší nejnovější výzkumná zjištění a je odlehčená hrami a hádankami. Čtenáři se také dozvědí,
které problémy pamě a myšlení jsou běžné a není třeba se jimi znepokojovat.
brož., 112 s., 159 Kč
Soubory návodů k procvičování dlouhodobé i krátkodobé pamě , slovní zásoby,
soustředění, myšlení v souvislostech, logického myšlení a matema ckých schopnos .
brož., 176 s., 245 Kč
G. Beyer
J. Suchá
Trénink koncentrace
Trénujte si paměť
Kniha nabízí test koncentrace a pě úrovňový soubor cvičení ke zlepšení soustředění, která se zaměřují na tři oblas : rychlejší a lepší porozumění psanému textu, na
rychlé reakce a rozhodování a na paměť
a snazší učení.
brož., 160 s., 235 Kč
Úlohy na procvičování dlouhodobé
i krátkodobé pamě , slovní zásoby, koncentrace pozornos , prostorového plošného myšlení a představivos , logického
myšlení a myšlení v souvislostech. Kniha předkládá úlohy na různém stupni
náročnos .
brož., 216 s., 255 Kč
J. Jandourek
T. Dostatni
Tomáš Halík – Ptal jsem se hvězd
Tomáš Halík – Smířená různost
Osobní svědectví o hledání vlastní cesty
v duchovním životě, ve filozofii i ve společnos . Kromě osobních témat reflektuje vývoj v české společnos a církvi, vzpomínky
na významné osobnos ad. Kniha je nově
doplněna o CD, na němž T. Halík čte vybrané čás knihy.
Kniha + CD: 296 s. + CD, 449 Kč
Samostatné CD: 169 Kč
Tomáš Halík se snaží pos hnout základní otázky moderny: Potřebuje tento svět
ještě Boha, a je-li tomu tak, jaký je tento
Bůh? Je v různos pohledů na existenci
člověka a jeho by možné smíření a syntéza? Je dialog mezi různými pravdami
víry a náboženství vůbec možný?
váz., 232 s., 299 Kč
Portál, s. r. o., tel. 283 028 203, e-mail: [email protected]
Knihkupectví Portál: PRAHA 1, Jindřišská 30; PRAHA 8, Klapkova 2; BRNO, Dominikánské nám. 8
www.facebook.com/nakladatelstvi.portal
I. Foj k
V. C. Lusso
Regenerační čínská cvičení
pro každého
Prarodiče, rodiče a vnoučata
Narození dě přináší do rodiny změny ve
vztazích. Prožívání těchto vztahů autorka
probírá postupně podle prožívání šes základních emocí: strachu, smutku, hněvu,
překvapení, žárlivos , rados .
brož., 112 s., 179 Kč
Cviky podle tradiční čínské medicíny vedou
k odstranění energe ckých bloků v organismu, s mulují funkce svalů i orgánů a m
zvyšují kvalitu života. Každý cvik je podrobně vysvětlen a všechny fáze jsou rozkresleny. Bezpečně si tak zacvičí i ten, kdo se dosud pohybové ak vitě nevěnoval.
152 s., 219 Kč
W. Müller
W. Müller
Sám, ale ne osamělý
Zamlčené rány
Autor poukazuje na to, proč někteří lidé
pociťují osamělost nepříznivě, a naznačuje, jaké podmínky jsou nutné k tomu, abychom samotu prožívali v pozi vním smyslu.
Nabízí cesty, které nám mají dodat odvahu,
abychom se samotě postavili a tvořivě s ní
naložili.
váz., 112 s., 209 Kč
Otázky sexuálního zneužívání
v katolické církvi
Kromě kazuistik autor nastiňuje možné cesty k prevenci sexuálních přečinů
a k uzdravení. Pokouší se porozumět složitému předivu vztahů, které se ve spirituálním prostředí mohou proměnit v mocenský nástroj vychovatele k vychovávanému.
brož., 216 s., 295 Kč
P. Weissman
P
T. Moore
Poděkování za každý den
P
Temné noci duše
K
Knížka
je postavena na příbězích s pointtovaným vyzněním na téma každodenního
žživota (výchova, manželství, láska, odpušttění, smrt, přátelství). Příběhy nebo úvahy
jjsou uvedeny citátem známých osobnos ,
n
na konci stručného textu je krátká výzva
k uskutečnění na určitý kalendářní den.
brož., 372 s., 175 Kč
b
Průvodce na cestě těžkými životními
zkouškami
Temná noc duše je označením hledání
smyslu v nejtemnějších hodinách života.
Autor ji chápe jako šanci k obnovení vlastního života, k uvědomění si toho podstatného a k péči o vlastní duši.
brož., 344 s., 435 Kč
A. Grün
N. Danchin, E. Cuzin
Život je teď
Srdeční infarkt
Umění stárnout
Prak cká kniha srozumitelným i zábavným způsobem srdeční krizi nedrama zuje. Čtenáři lépe porozumí problema ce
srdečních záchvatů, dozví se, jak o sebe
pečovat a co dodržovat při onemocnění a po něm a jak takovému onemocnění
předcházet.
brož., 120 s., 189 Kč
Autor nenabízí pouze své vlastní myšlenky
a návody ke zvládnu různých životních situací. Čerpá ze spirituality otců pouště stejně jako z tradice západního mnišství nebo
poznatků hlubinné psychologie. Grünovy
knihy jsou souhrnem poznatků z kvalitních
knih obohacené o originální postřehy.
brož., 136 s., 215 Kč
V. Malka
V
B. Ferrero
Nejkrásnější židovské legendy
N
Vánoční příběhy
pro potěchu duše
Č
Čte Otakar Brousek st.
SSoubor židovských legend, povídek
a anekdot, které odrážejí ducha židovsského lidu přinášejí radost a potěšení.
V prachu legend tak můžeme nalézt zrnka
moudros
m
, která se dotýká každého člověka v každé době.
1 CD, 78 min., 199 Kč
www.portal.cz
Čtou Jiří Dvořák a Ljuba Krbová
Zábavné i poučné příběhy zarámované
časovým úsekem od adventu do Tří králů, s vánočním vyzněním a tema kou.
1 CD, 70 min., 199 Kč

Podobné dokumenty