DasaF1015 návod ve formátu pdf

Komentáře

Transkript

DasaF1015 návod ve formátu pdf
C h c e t e citlivou moderní anténu
pro digitální pozemní pøíjem TV?
Vážený zákazníku!
N e c h c e t e pøedmìt, který se nehodí
do interiéru a je jen “anténou”?
použijte:
Dìkujeme a blahopøejeme Vám k rozhodnutí zakoupit
DVBT aktivní super anténu DasaF1015.
NEW
DVBT aktivní super anténa
& f o t o r á m DasaF1015
Jistì oceníte velmi kompaktní atraktivní design
a hlavnì nápad využít ji i jako fotorámeèek a vložit
bìžnou fotografii èi obrázek o rozmìrech 10 x 15cm
nebo i menších s použitím papírového vnitøního rámu.
Tím se DasaF1015 stává vkusným bytovým
doplòkem a není pouze jednoúèelovým pøedmìtem,
který by nìkde pøekážel. Nevyužijete-li možnosti
vložení fotografie, i tak oceníte její vzhled tvoøený
hladkým èerným povrchem s designem jemné
struktury èerného døeva v èerném lesklém rámeèku.
Anténa DasaF1015 je urèena pro digitální pøíjem TV
v pásmu UHF. Lze ji však použít i pro analogový
signál v místech s dobrými pøíjmovými podmínkami.
Díky použité SMT technologii, nízkošumovému
zesilovaèi a realizaci všech aktivních obvodù vèetnì
prvkù samotné antény na plošný spoj je patrnì
nejmenší a nejcitlivìjší z vnitøních DVB T aktivních
antén na trhu. Vestavìné filtry zabraòují rušení pøíjmu
mobilními telefony a datovými sítìmi.
Zároveò díky této koncepci je anténa DasaF1015
témìø všesmìrová, což neklade nároky, jako u jiných
antén, na její umístìní a natoèení a dovoluje beze
zmìny její polohy a natoèení pøijímat v daném místì
vìtšinou všechny pøítomné signály DVB T najednou.
s fotografií... a bez - neutrální design
4 mìsí cù
Záruè ní a
is Zá ruk
erv
a2
Vìøíme, že DasaF1015 splní dokonale Vaše
požadavky nejen na výborný bezchybný pøíjem
v místech s dobrým signálem, ale i na design antény.
Mnoho spokojenosti!
záruèn í s
po
1
s p r á v n á e l e k t r o n i k a p r o Vá s
3.3 Umístìní antény
Umístìní antény je nutné volit nejen z pohledu, kam
se vzhledovì hodí, ale také z hlediska nejlepšího pøíjmu.
Anténa DasaF1015 je témìø všesmìrová, což neklade
takové nároky jako u jiných antén na její umístìní
a natoèení a dovoluje beze zmìny její polohy a natoèení
pøijímat v daném místì vìtšinou všechny pøítomné
signály DVB T najednou. Ani rozdíl v pøíjmu pøi
horizontálním vùèi vertikálnímu postavení antény není
velký. To je výhodné pro vnitøní použití v interiéru, kdy
mají být jednou anténou pøijímány zároveò signály
vysílané v horizontální i vertikální rovinì. Pokud je signál
dostateèné intenzity není nutné anténu otáèet ani
pøemisovat. Pøi horších pøíjmových podmínkách se
mùže rozdíl mezi vertikálním a horizontálním položením
antény již projevit. Vyzkoušejte proto obì roviny
(horizontální a vertikální) a její natoèení na podložce
verikální
poloha
3.2 Napájení a pøipojení antény
Pøipojení antény provádìjte pøi vypnutém DVBT tuneru
(set top boxu nebo TV pøijímaèi èi rekordéru s DVBT
tunerem). Vyhnete se tak možnému nebezpeèí zkratu
napájení antény.
Je-li DVBT tuner vybaven tzv. “fantomovým”
napájením antény po koax. kabelu pøipojte anténu
pomocí koaxiálního kabelu s F konektorem pro anténu
a F èi IEC konektorem na stranì DVBT tuneru dle typu.
Po zapnutí DVBT tuneru se musí rozsvítit kontrolka
LED na plechovém krytu na zadní stranì antény. Pokud
tomu tak není, je zkrat èi vadný spoj v konektoru nebo
koax. kabelu. Pøípadnì DVBT tuner neumožòuje
napájení antény - zkontrolujte v návodu k jeho použití.
V tomto pøípadì je nutná pro napájení antény napájecí
zdroj s napájecí vyhybkou. Ta je nezbytná pro oddìlení
napájecího napìtí z koaxiálního kabelu od TV signálu.
Protože je v anténì DasaF1015 vestavìn stabilizátor
napìtí je možné použít jakýkoli síový napájecí zdroj
s napájecí výhybkou používaný pro anténní techniku
o výstupním napìtí 5 - 18V s dovoleným proudem
minimálnì 40mA a více.
Vstup napájecí výhybky zdroje, kde je pøítomno nap.
napìtí, spojte s výstupem antény. Výstup napájecí
výhybky zdroje pøipojte do ant. vstupu DVBT tuneru.
POZOR: Pøi obrácenì zapojené výhybce zdroje by se
mohl poškodit DVBT tuner.
3
horizontální poloha
Vyzkoušejte rovinu vertikální i horizontální a natoèení na podložce
(stùl, stìna, TV pøijímaè atd.) a vùbec všechny možná
místa vhodná pro její umístìní. Vzhledem ke konstrukci
antény jsou v praxi lepší výsledky pøi vertikální orientaci
antény a to i pro horizontálnì vysílaný signál.
Intenzita signálu mùže být velice závislá na umístìní
a pouhé posunutí antény o pár desítek cm èi otoèení
antény na podložce o nìkolik stupòù mùže znamenat
velký rozdíl v kvalitì èi intenzitì signálu. Tyto dva
parametry pøi umisování antény mùžete sledovat na
ukazatelích v menu DVB T tuneru. Umístìní antény volte
pro nejlepší pøíjem všech programù, což mùže být v praxi
jistým kompromisem.
Je dobré volit umístìní antény tak, aby se blízko kolem
nepohybovaly osoby a pøíjem pohybem nenarušovaly.
Variantu orientace antény (horizontální èi vertikální) je
vhodné vyzkoušet ještì pøed vložením fotografie a tomu
pøizpùsobit potom její volbu.
Pro bezpeèný provoz a maximální využití antény:
! - chraòte anténu pøed pøímým sluneèním svìtlem
a neumisujte ji v blízkosti silných zdrojù tepla
a v prašném nebo vlhkém prostøedí.
4
1. Obsah
Pøed pøipojením a používáním antény DasaF1015 si
pozornì prostudujte návod k obsluze. Záruka se nevztahuje
na vady zpùsobené nedodržením pokynù v návodu k obsluze.
1.
Obsah
2.
Zadní panel a vrstvy antény
3.1
Vložení fotografie do rámeèku antény
3.2
Napájení a pøipojení antény
3.3
Umístìní antény
4.
Technická data
5.
Chyby a jejich odstranìní
6.
Údržba a èištìní antény
7.
Záruèní podmínky
2. Zadní panel a vrstvy antény
1 - ètyøi pérové otoèné svorky pro zajištìní kompletu
vrstev (skla, obrázku èi fotografie, desky antény
a zadního panelu) v rámeèku
2 - nožka pro opøení antény ve vertikální nebo
horizontální poloze
3 - kontrolka LED POWER indikující napájení
4 - konektor F výstupního signálu s “fantomovým”
napájením antény po koaxiálním kabelu z DVBT
tuneru nebo napájeèe s napájecí výhybkou)
1
3
2
4
3.1 Vložení fotografie do rámeèku antény
Komplet antény je konstruován jako sendviè a skládá se z
pøedního skla, pod které se umístí fotografie, ploché antény s
plechovým krytem elektroniky a zadního krytu s pérovými
svorkami. Vše se vloží do plastového rámeèku.
Pøi vkládání fotografie èi obrázku o rozmìru maximálnì 10
x 15 cm je nejprve nutné opatrnì zmáèknout každou ze ètyø
pérových svorek a otoèit ji z rámeèku o 90 stupòù. Poté celý
komplet vyjmete z rámeèku. Mezi sklo a desku antény vložte
fotografii. Pak celý komplet znovu sestavte. Každou ze ètyø
pérových svorek musíte nejprve zmáèknout a otoèením o 90
stupòù do rámeèku v nìm celý komplet opìt zajistit.
2
! - chraòte anténu pøed silnými vibracemi.
! - neumisujte anténu poblíž možných zdrojù
vysokofrekvenèního rušení (mobilní telefony, vysílaèky apod.)
a poblíž silných elektromag. polí (napájeèe...)
! - zbyteènì nepøemisujte anténu z teplého prostøedí
do studeného a naopak.
4. Technická data:
Kmitoètový rozsah:
Zisk:
Šum:
Filtry:
Výstupní konektor:
Napájení:
Odbìr proudu:
Rozmìry bez konektoru:
Hmotnost:
470 - 860MHz
> 20dB
< 1,2dB
VHF, CDMA, GSM
F
5 - 18 V / ss
cca 30 mA
109 x 158 x 22 mm
220g
5. Chyby a odstranìní
Kontrolka LED POWER nesvítí:
- DVBT tuner neumožòuje napájení antény po koax. kabelu
- je tøeba použít externí nap. zdroj s nap. výhybkou
- vadný kabel nebo konektor k DVBT tuneru
Pøíjem není žádný nebo dochází k výpadkùm:
- slabý signál - vyzkoušejte jinou polohu èi natoèení antény
- velmi slabý / žádný signál - je tøeba venkovní antény
- DVBT tuner není naladìn - spuste aut. èi ruèní ladìní
Nepodaøí-li se Vám chybu odstranit, nebo jde o jinou
závadu, povìøte tímto odborný servis nebo montážní firmu.
6. Údržba a èištìní antény
Pro otøení antény od prachu používejte suchý, èistý
a mìkký hadøík. ! Nepoužívejte agresivní èistící prostøedky
a øedidla - hrozí poškození povrchu i vnitøku antény!
7. Záruèní podmínky
Na anténu poskytuje výrobce záruku 24 mìsícù ode dne
prodeje. Na vady zpùsobené používáním pøístroje v rozporu
s návodem k použití, nebo živelnou pohromou se záruka
nevztahuje.
www.correct.cz
(correct.cz
connect(
Tel: +420 - 602 28 28 00
5

Podobné dokumenty

Por Inst CZ1205 kolejno.cdr

Por Inst CZ1205 kolejno.cdr Určité pochybnosti provází uložení instalace z PVC-C či PVC-U ve stěně pod omítkou. V rýze pod omítkou může být (nemusí) po celé délce trubky běžně používaná izolace. V místech změn směrů je důleži...

Více

Abecední seznam sportů

Abecední seznam sportů Vyznáš se trochu v různých druzích sportů ?V našem seznamu jich je 212, ale to nejsou zdaleka všechny, protože s postupující civilzací vznikají další a další. Kolik jich dáš dohromady? Samozřejmě ž...

Více

ARP662CAR

ARP662CAR Pøed pøipojením a používáním pøístroje ARP662CAR si pozornì prostudujte návod k obsluze. Záruka se nevztahuje na vady zpùsobené nedodržením pokynù v návodu k obsluze. Kapitola Strana 1. Obsah

Více

Photo Frame 810

Photo Frame 810 dispozici je 5 úrovní zvìtšení. Tlaèítky UP, DOWN, PREV, NEXT se mùžete pohybovat po ploše a prohlížet si detaily obrázku. Funkci zvìtšení lze též vyvolat z menu - viz výše. Pro otoèení aktuálního ...

Více

Photo Frame 850

Photo Frame 850 Auto On/Off: De/aktivace automatického vypnutí rámeèku za nastavený èasový interval.

Více

Photo Frame M8 - Energy Sistem

Photo Frame M8 - Energy Sistem nabídku volba smazání (Delete) nebo kopírování (Copy) vybraného obrázku do interní pamìti. V celoobrazovkovém režimu lze obrázky pøepínat tlaèítky PREV/NEXT. Pro spuštìní slideshow od aktuálního ob...

Více

SINLINE XL

SINLINE XL 3) Vnitøní zásuvka pro montáž karty rozšíøení (na nákresu zamontováná karta – opcionální vybavení) 4) Výstupní zásuvky IEC 320 5) Telekomunikaèní filtr RJ11 6) Filtr LAN RJ45 7) Zásuvka pro pøpojen...

Více