lUimillllIMMMNMIIMMMI

Komentáře

Transkript

lUimillllIMMMNMIIMMMI
lUimillllIMMMNMIIMMMI
MMB2016000000600
Rada města Brna
Zll\9. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 21. června 2016
ZM7/
ACj
/w
Název:
Návrh na úpravu rozpočtu Odboru kultury MMB pro Národní divadlo Brno,
příspěvkovou organizaci, v roce 2016 - návrh rozpočtového opatření
Obsah:
•
•
•
Rozpočtové opatření - tabulka (str. 2)
Důvodová zpráva (str. 3)
Žádost Národního divadla Brno, příspěvkové organizace (str. 4)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Brna
schvaluje
rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č
těchto usnesení, spočívající
v účelovém navýšení investičního transferu o finanční částku 800 tis. Kč a neinvestičního
příspěvku o finanční částku 1 600 tis. Kč Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci,
na zajištění projektové dokumentace na vybavení Janáčkova divadla po dokončení
rekonstrukce objektu s termínem vyúčtování do 15. 1. 2017.
Stanoviska dotčených orgánů:
Rada města Brna projednala materiál na R7/067. schůzi konané dne 7. 6. 2016
a doporučila ke schválení.
• Finanční výbor ZMB projednal materiál na svém 21. zasedání dne 17. 6. 2016.
•
Zpracoval:
Odbor kultury MMB
iM^hó
Předkládá:
Rada města Brna
/
M
/ i •'
1
<S
Ci
O
O
OO
a
P
CJ
(N
O
Upr.
JÁ
cu
~ 1
>CJ
• *
co
o
o
vo
'—
Upr.
s- i-5
ro
O
VO
>CU
s
>cu
o
o
00
o
o
^r
1
C~|
+
VO
" ~ i
<N
— o
o
Pa
, ,
>o
><u O
o
o
a <s ro
N
O iri
U
CU
1—<
V}
ro
ve
00
+ J
o V O co
>cu
o o •—*
a rs >vo
N
O
>cu
+
o
+ J
c
CN
1
°o
roz] čtu
BAB.
a
•P
+
+J
W
>CJ
es
-**
CU
VO
*H
>CU
O
rozi
>
CN
i/o
CN
o
C5
~—
>cu
Rozpo
po zm
Rozpo
po zm
><y
oo
ava
čtu
>CJ
*4—>
00
CS
O
ro
vo
ro
oo
\o
H
a <O1
N iTi
o
u
Upr.
ví
d
CN
O
Rozpo
po zm
>4>
ava
roz] čtu
>o
JÁ
.--
JÁ
>3
ro'
•a
&
r*
a
O
o
E
m
N
O
-53
£
3
1
O
t3
6
,
ízeným p
o
>o
>
o
<3
s
<4-i
CO
5
CD
l-
s
O
-s:
o
o
-05
2
q
ováni běž
a
-es
c
-es
c
o
>cu
>
13
>c
N
a
R
O,
'o
^
ro
^
^
S
c
u
>>
3
P
O'
ta
T3
N
Q
Ij
S
tu
O
E
s
o
t3
>
—
P
-Si
C/J
>
£
3o
•
Nein
Inve:
m
•a
\ £ j
-5
o
-«
proj.
__
k
>&
U
<s
>
o
^
•a
c
T3
-—
»n.
'£
>CJ
<3
C
03
divad
radlo
divad
C
>c
a
-es
a
-es
c
w
>«
>
p
-k
o
©
1-1
-=-) ro
Zapc
měst
C
-es
>
*__
c
-o
o
-CO
Í ;2
mobiliái
>
O
<s
-o
c
Q
zeným p
«
"a
-es
_2
mobiliái
O
E
m
vadlo
O
O)
>•-
> i
'5>
o.
, ,
O
'5
O
o
ro
N
P
CU
f
T3
—
évý
-+-
ooo
CN
a Oí
es
o
o
ON
SI
>—.
ro
ro
p
O
O
ro
V
N
cu
'«7
ro
ro
i/->
,—
otyj
->>
>
-CU
1-5
a
Pí
O
>N
„
es
_
__.
o o
vn
a
ro
ro
T3
>-5
O
X
rt
N
-P
uo
ro
vo
^
N
o
i
a
>•
o
-es
o
pá
o
Os
vo'
>CU
CQ
o
o
ro
r--
k-
č
CU
zvyš
o
OŽ
CN
>N
O
íTi
^LM
00
a
1
'c 0 0 0
-es
>
o
CU
B •-5
es Pí
C O
fa
o
o
r~
l
Důvodová zpráva
Ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2016 je zařazena investiční akce ORG
4534 Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla s celkovými náklady 1 106 000 tis. Kč,
pro rok 2016 ve výši 15 000 tis. Kč. V roce 2016 Odbor investiční MMB zajišťuje realizaci
projektové dokumentace na tuto investici, pouze však na stavební práce. Dodávku interiéru
bude zajišťovat Národní divadlo Brno, příspěvková organizace (NDB). Na dodávku je
potřeba zpracovat projektovou dokumentaci, která musí být realizována v souběhu se
zpracováním projektu na stavební práce.
Dopisem ze dne 30. 5. 2016 se na Odbor kultury MMB obrátilo NDB se žádostí o zajištění
financování projektu na obnovu mobiliáře. Ve schváleném rozpočtu na rok 2016 nejsou
finanční prostředky na zajištění projektové dokumentace zahrnuty.
Dle žádosti NDB jsou náklady na projekt odhadovány ve výši 2 400 tis. Kč včetně DPH.
Tato částka se bude dělit na část investiční a část provozní v poměru podle charakteru
pořízeného majetku. Předpoklad čerpání prostředků na projektovou dokumentaci je v roce
2016. Z požadované částky 2 400 tis. Kč předpokládá NDB 800 tis. Kč jako prostředky
investiční a 1 600 tis. Kč jako prostředky provozní.
Komise RMB pro kulturu projednala materiál na R7/KPK/23. zasedání konaném dne
1. 6. 2016 a doporučila ke schválení. Hlasování: přítomno 8 členů - 8 pro, 0 proti, 0 se
zdržel/z 11 členů.
Q
JS
-C3
>
Mgr. Blažík
Mgr. Dubová
I. Fajnorová
MgA. Koříne
Ing. Michalík
JUDr. Sýkoro
P. Šafařík
Mgr.
Škarabelová,
PhDr. Vlčkov
-ro
Š. Ryšavý
Q-,
PhDr.
Hofmannová
JÍ
pro
nepřít.
pro
pro
pro
pro
nepřít.
pro
nepřít.
pro
pro
Rada města Brna projednala materiál na R7/067. schůzi konané dne 7. 6. 2016
a doporučila ke schválení. Schváleno jednomyslně 7 členy.
>1_
-cs
Oí
pro
pro
-es
u
8
" "o
05
X
pro
o* e
ž<
pro
je.
>4>
S
CS
**
>
o
u
M t/i
JUDr
Rusňi
JÍ
cNu
pro
—
.
Oí
S
JÍ
cu
>u
S
CS
s
pro
" a
SS
pro
3/
At(j-^>pjJuí
Národní
divadlo
Brno
Národní divadlo Brno, příspěvková organizace
Dvořákova 1 1 , 657 7 0 Brno
T: +420 5 4 2 158 1 1 1 , E: [email protected]
IČ: 0 0 0 9 4 8 2 0 , DIČ: C Z 0 0 0 9 4 8 2 0
Ji, i
011W^
Při!.:
Žádost o zajištění financování projektu na obnovu mobiliáře Janáčkova divadla
po rekonstrukci.
Dovolujeme si požádat o zajištění financování projektu na obnovu mobiliáře
Janáčkova divadla v rámci rekonstrukce.
Důvodem je přehodnocení původního záměru, podle kterého měl být projekt interiéru
řešen současně s projektem na rekonstrukci stavby Janáčkova divadla. V době již
uzavřeného rozpočtu na rok 2016 a odeslání požadavků na navýšení investičního
transferu na rok 2016 bylo rozhodnuto Odborem investičním za souhlasu Odboru
kultury, že obnovu mobiliáře bude řešit sama organizace, tedy Národní divadlo Brno,
p.o.
Rekonstrukce proběhne v letech 2017 a 2018, ale zadávací řízení na projektanta
musí proběhnout již v roce 2016 paralelně s projektováním stavby aby bylo zajištěno
vybavení interiéru Janáčkova divadla k datu předpokládaného otevření divadla po
rekonstrukci a v souladu s projektem rekonstrukce stavby.
V rozpočtu NdB na rok 2016 se s touto částkou nepočítalo.
Náklady na projekt jsou odhadovány ve výši 2 400 tis. Kč. včetně DPH
Předpokládáme čerpání těchto prostředků v roce 2016
Tato částka se bude dělit na část investiční a část provozní v poměru podle
charakteru pořízeného majetku. U investičního majetku se poměrná část stane
součástí pořizovací ceny, u ostatního majetku bude hrazena z provozních
prostředků.
Poměr investičního a krátkodobého majetku (pořízeného mobiliáře) se předpokládá
v poměru 1:2
Z požadované částky 2 400 tis. Kč předpokládáme 800 tis. Kč jako prostředky
investiční, 1 600 tis. Kč jako prostředky provozní.
V Brně 30.5.2016
p^peA
Dvoříc
-rEď-z«i<-i»
U
657 7 0 Bmo
,5 O O O I ^ O _ L D I L S 2 2 2 ? * ! ? 5
www.ndbrno.cz

Podobné dokumenty

Napájecí zdroj MS2000

Napájecí zdroj MS2000 MS2000 je sít’ový spínaný zdroj (jednočinný blokující měnič) SELV se zálohováním určený pro napájení zařízení v průmyslovém prostředí. Zdroj je v robustním kovovém obalu a je určen k instalaci do r...

Více

Zpravodaj Českomoravského klubu veteránů 2014

Zpravodaj Českomoravského klubu veteránů 2014 19;00 hodině a také schůze u/boru musela být pře|ožena z 16:30 hodin na 22:0o hodin. VHK by|a Ietos nevo|€bnL nejprve 5e schvaIovaIi zprávy finanční, revizní a o činnosti k|ubu. Všechny zprávy by|y...

Více

Mezinárodní sčítání vodních ptáků v České republice v lednu 2005

Mezinárodní sčítání vodních ptáků v České republice v lednu 2005 Podrobné informace jsou uvedeny i na webové stránce Mezinárodního sèítání vodních ptákù v ÈR http://www.iwccz.wz.cz, kde lze nalézt metodiku a formuláø sèítání, instrukce pro spolupracovníky, výsle...

Více

3. část

3. část Mobiliár návsi zahrnuje drobné prvky vybavení lavicky, stolky, odpadové koše, stojany na jízdní kola, vlajkové stožáry, orientacní tabule, vývesní štíty, tabulky a štítky pro místní znacení,predelo...

Více

Výsledková listina I.KATEGORIE

Výsledková listina I.KATEGORIE 6. ped.Halina Heinzová Praxová Aneta, Dostálová Nikol ped.Mgr. Armine Stepanyan

Více

stáhnout (*, 830.86 KB)

stáhnout (*, 830.86 KB) jsou unavené. Klíčovým momentem bude to, jak vstoupíme do každého z finálových zápasů, protože tyto jsou nejdůležitější v celé sezoně.

Více

Text text text, - Burza filantropie

Text text text, - Burza filantropie  Prevence proleženin  Péče o stomie, cévky  Ošetřovatelská rehabilitace

Více