Výroční zpráva 2010/11 - Základní umělecká škola Mšeno

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva 2010/11 - Základní umělecká škola Mšeno
Základní umělecká škola Mšeno, příspěvková organizace
Výroční zpráva 2010/11
Nádražní 326, 277 35 Mšeno
www.zusmseno.cz
e-mail: [email protected]
1. Základní údaje o škole:
Název školy
Základní umělecká škola Mšeno, příspěvková organizace
Zkrácený název školy
ZUŠ Mšeno
Identifikátor
60047806
IČO
67673635
Adresa
Nádražní 326, 277 35 Mšeno
Telefon
315693088, 732140972
E - mail
[email protected]
Adresa internetové stránky www.zusmseno.cz
Zřizovatel
Město Mšeno, nám. Míru 1, 277 35 Mšeno
Organizační číslo školy
2142603
Obsah výroční zprávy :
1. Základní údaje o škole.................................................................................1
2. Charakteristika školy ..................................................................................2
3. Přehled oborů ZUŠ Mšeno..........................................................................2
4. Personální obsazení školy... ........................................................................2
5. Výsledky vzdělávání žáků...........................................................................3
6. Akce školy – zájezdy a exkurze…….......................................................... 3
7. Akce školy – výstavy, projekty a koncerty..................................................4
8. Sestavy žáků……………………………………………………………… 5
9. Zpráva o hospodaření školy za rok 2009.....................................................6
10. Koncepce rozvoje školy 2010/2011...........................................................13
11. Obrazová příloha........................................................................................14
12. Seznámení s výroční zprávou……………………………………..……. 21
2. Charakteristika školy
ZUŠ Mšeno je nejstarším výtvarným oborem v Čechách. Byla založena 10. 9. 1959. Základní umělecká
škola Mšeno, příspěvková organizace je zřízena Městem Mšenem od 2. 1. 1998 na dobu neurčitou jako právnická
osoba. Organizace poskytuje základy vzdělání v těchto uměleckých oborech: výtvarném a hudebním. Organizace
organizuje přípravné studium, základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin.
ZUŠ Mšeno připravuje také pro vzdělávání na středních školách uměleckého zaměření, popř. pro studium na
vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. / viz. bod 5/
Místa poskytovaného vzdělávání:
- Nádražní 326, 277 35 Mšeno
- Záboří 70, 277 41 Kly - Komenského 200, 277 32 Byšice
- Polabí 2854, 276 01 Mělník - Fügnerova 3524, 276 01 Mělník - Českolipská 1386, 276 01 Mělník
Zřizovatel:
Město Mšeno, nám. Míru 1, 277 35 Mšeno, okr. Mělník, Středočeský kraj, IČO 237078
Předposlední inspekce ve škole proběhla ve dnech 11. - 12. 2. 2008 pod č.j.: ČŠI 243/08-02.
Inspektoři: Mgr. Petr Pitra a Mgr. Šárka Kuželová.
Poslední inspekce ve škole proběhla ve dnech 8.- 9. 6. 2011 pod č.j.: ČŠIS - 1531/11-S
Inspektorky: Ing. Bc. Marcela Orthobertová a Bc. Mária Kotvanová
3. Přehled oborů ZUŠ Mšeno
Výtvarný obor: Skupinová výuka probíhá v rozsahu 3 vyučovacích hodin týdně. Základní vyučované
předměty jsou: plošná tvorba, prostorová tvorba, objektová a akční tvorba, výtvarná kultura. Rozsah vyučovaných
předmětů vychází z učebních plánů pro ZUŠ - výtvarný obor, schválených MŠMT ČR pod č. j. 18 455/2002-22
s platností od 1. 9. 2002.
Hudební obor: Individuální výuka probíhá v rozsahu 1 vyučovací hodiny (hudební nástroj) + 1 vyučovací
hodina skupinové výuky (hudební nauky). Vyučovány jsou tyto hudební nástroje: klavír, keyboard, zobcová a
příčná flétna, akordeon, lesní roh a také sólový zpěv. Od tohoto školního roku začala působit ve škole i žákovská
kapela – Sedmikrásky – v rozsahu 2 vyučovací hodiny/ týdně.
Skupinová výuka - dětský pěvecký sbor Sluníčko - v rozsahu 1 vyučovací hodiny.
Rozsah vyučovaných předmětů vychází z učebních plánů pro ZUŠ - hudební obor, schválených MŠMT ČR pod č.
j. 22 035/2005-22 s platností od 1. 9. 2005.
4. Personální obsazení školy
Od 1. září 2010 proběhla ve škole reorganizace z důvodu posílení úvazků u pedagogických pracovníků přeskupením normativních úvazků od nepedagogů- změna organizačního řádu školy - zrušení míst
nepedagogických zaměstnanců, úprava na normativní nárok školy 0,9 k danému počtu žáků - z důvodů špatného
rozdělení úvazků v minulosti. – ukončení pracovního poměru p. Nechyby a p. Palátové. Ve škole zůstala pouze
hospodářka a sekretářka školy v osobě Ing. P. Machové – se stanoveným normativním úvazkem 0,9 na celou školu.
Pedagogický sbor byl posílen o tyto plně aprobované vyučující:
a/ za VO ZUŠ Mšeno : Mgr. Zuzana Hokešová a Mgr. Štěpánka Hlavatá
b/ za HO ZUŠ Mšeno: PhDr. Josef Šebesta, PhD. a BcA. Pavel Šebesta
Jméno
vzdělání věk
Tř/St
Úvazek
Zařazení
výtvarný obor
Hlavatý Čeněk, Mgr.
VŠ
37
12/3
Chmelařová Monika
SŠ
45
12/3
Hlavatá Štěpánka, Mgr.
VŠ
38
11/3
1,000 *) učitel výtvarného oboru
0,000 **) ředitel
1,000
učitelka výtvarného oboru
zástupkyně ředitele
0,858
učitelka výtvarného oboru
Hokešová Zuzana, Mgr
VŠ
30
11/1
0,572
učitelka výtvarného oboru
Menclová Hana
SŠ
60
11/5
1,000
učitelka výtvarného oboru
vedoucí výtvarného oboru
hudební obor
Horňák Karel
Šebesta Josef, PhDr., PhD.
VŠ
VŠ
60
57
12/5
12/5
0,312
1.000
Šebesta Pavel, BcA.
VŠ
27
11/1
1,000
učitel hudebního oboru
učitel hudebního oboru
vedoucí hudebního oboru
učitel hudebního oboru
Skopcová Veronika, Mgr.
VŠ
41
11/3
0,486
učitelka hudebního oboru
správní zaměstnanec
Machová Petra, Ing.
VŠ
42
11/8
0,900
ekonomka,sekretářka
5. Výsledky vzdělávání žáků
V tomto školním roce navštěvovalo naši školu celkem 400 žáků. Z toho 337 žáků výtvarný obor a 63 žáků
hudební obor.
Absolventi základního studia I. a II.stupně.
Našich 5 studentů úspěšně vykonalo talentové zkoušky na tyto školy: Střední škola oděvního a grafického designu Lysá nad Labem, Mendlova zemědělská a lesnická univerzita – Zahradnická fakulta v Lednici, Restaurátorská VOŠ
v Písku – Restaurování kovů, ČVUT Praha – fakulta architektury a PF UK Praha.
Své studium zakončili absolventskou prací, vystavenou na radnici ve Mšeně.
6. Akce školy -
školní rok 2010 / 2011
Zájezdy a exkurze:
2010
9.10.
30.11.
11.12.
25.12.
Vídeň
– Michelangelo, Frida Kahlo, Walton Ford
Praha – Výchovný koncert Hudby Hradní stráže a policie ČR
Drážďany – Zwinger, Albertinum
Praha
- ND Prodaná nevěsta
2011
26.3.
12.5.
Vídeň
Praha
8. - 9. 6. Liberec
25.6.
7. Akce školy:
09
Praha
- Pop-art, Egon Schiele, Der Blaue Reiter
- Zahájení Pražského jara
- ZOO Liberec
- ND Popelka
2010 Výstavy, projekty, koncerty
Vinobraní – prezentace ZUŠ, Město bez aut – projekt Města Mšena,
Kokořínská dřevotříska (sochařské sympozium), Slavnostní vysvěcení
kapličky Sv.Václava (Velký Borek)
10
Výstava soch z Kokořínské dřevotřísky, Prezentace HO Mšeno na setkání
ředitelů SK (Nesuchyně)
11
I. Adventní koncert HO ZUŠ Mšeno
12
Vánoční výstava (radnice Mělník, Byšice, radnice Mšeno), II. Adventní koncert HO ZUŠ Mšeno,
výstava SVĚTLO – přehlídka ZUŠ Středočeského kraje ( Kutná Hora ), Vánoční koncert folklorního
souboru Vycpálkovci ( radnice Mšeno), Živý Betlém ( Mšeno)
Akce školy: 2011 Výstavy, projekty, koncerty
01
Výstava Architektura a architekti Mělníka ( radnice Mělník)
03
39. Ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy LIDICE 2011
3 nejvyšší ocenění: Lidická růže a 1 čestné uznání – za prostorovou tvorbu škole
04
Přehlídka VO ZUŠ Mšeno – Randez-vous (Expediční kamera Mšeno), Aprílový koncert HO ZUŠ
Mšeno (radnice Mšeno), Projektový den – Slované ( Regionální muzeum Mělník), koncert HO (SOU Kanina)
05
Výstava Máchův Máj (radnice Mšeno), Výstava Slované( Regionální muzeum Mělník), krajská
přehlídka VO Středočeského kraje (ZUŠ Pečky), Otevírání Františkovy aleje, facepainting – Pohádkový les
v Debři (Mšeno), Den květin (Kadlín)
06
Koncerty HO ZUŠ Mšeno (Byšice, Mšeno), Na Kokořínsko s párou – hudební produkce, výstava a
výtvarné dílny, Konceryt ( hrad Kokořín, hrad Houska),Letní koncert HO ZUŠ Mšeno ( radnice Mšeno),
Slavnostní předání závěrečných vysvědčení a ocenění LIDICE 2011 (radnice Mšeno), Výstava mezi stromy (
Mělník)
07
Výtvarná prázdninová škola ve Mšeně –(25.7.- 29.7.) „Výpravy po stopách pravěkého zvířete“
08
Výtvarná prázdninová škola ve Mšeně –(1.8.-5.8.) „Výpravy do království živlů“, Vystoupení HO –
otevírání studánky v Hlovci , Folklorní festival Mšeno, II. Ročník Kokořínské dřevotřísky
( sochařské sympozium Mšeno)
8. Stavy žáků
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
24
26
27
28
příprav.roč.I.
příprav.roč.II.
1.ročník
2.ročník
3.ročník
4.ročník
5.ročník
6.ročník
7.ročník
rozšířené studium
1.ročník
2.ročník
3.ročník
4.ročník
2.stupeň
1.ročník
2.ročník
3.ročník
4.ročník
výtvarný obor
67
64
34
49
38
25
18
8
4
0
1
8
0
2
2
2
2
337
hudební obor
32
33
34
35
hra na klavír
pěvecká hlas. výchova
hra na el.kl.n.
hra na zob.flétnu
hra na trubku
sborový zpěv
dětská kapela
hra na lesní roh
hra na akordeon
hudební obor
ZUŠ Mšeno
18
9
5
12
1
7
7
2
2
23
8
2
10
1
4
0
0
0
63
48
400
48
0
9. Zpráva o hospodaření školy
R O Z V A H A
Příspěvkové organizace
Základní umělecká škola Mšeno , Nádražní 326
27735 Mšeno, Příspěvková organizace, IČ:67673635
sestaven k : 31.12.2010
za období: 12/2010
v Kč
A K T I V A
A K T I V A
A.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
III.
1.
2.
3.
6.
7.
IV.
1.
2.
3.
5.
6.
B.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
II.
1.
4.
5.
6.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
IV.
4.
5.
9.
10.
15.
16.
17.
Brutto
2050995.45
C E L K E M
Stálá aktiva
Dlouhodobý nehmotný majetek
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva
Povolenky na emise a preferenční limity
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Kulturní předměty
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Pěstitelské celky trvalých porostů
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
Termínované vklady dlouhodobé
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobé pohledávky
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí
Ostatní dlouhodobé pohledávky
Oběžná aktiva
Zásoby
Pořízení materiálu
Materiál na skladě
Materiál na cestě
Nedokončená výroba
Polotovary vlastní výroby
Výrobky
Pořízení zboží
Zboží na skladě
Zboží na cestě
Ostatní zásoby
Krátkodobé pohledávky
Odběratelé
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Jiné pohledávky z hlavní činnosti
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
Pohledávky za zaměstnanci
Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění
Daň z příjmu
Jiné přímé daně
Daň z přidané hodnoty
Jiné daně a poplatky
Pohledávky za státním rozpočtem
Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků
Pohledávky za účastníky sdružení
Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí
Poskytnuté zálohy na dotace
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Dohadné účty aktivní
Ostatní krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Termínované vklady krátkodobé
Jiné běžné účty
Běžný účet
Běžný účet FKSP
Ceniny
Peníze na cestě
Pokladna
012
013
014
015
018
019
041
044
051
031
032
021
022
025
028
029
042
045
052
061
062
063
068
069
462
464
465
468
469
111
112
119
121
122
123
131
132
138
139
311
314
315
316
335
336
341
342
343
345
346
348
351
371
373
381
385
388
377
244
245
241
243
263
262
261
B ě ž n é
o b d o b í
Korekce
Netto
1122982.31
928013.14
Minulé období
752461.74
1128387.31
5983.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5983.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1122404.31
0.00
0.00
0.00
136987.00
0.00
975599.87
9817.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1122982.31
5983.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5983.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1116999.31
0.00
0.00
0.00
131582.00
0.00
975599.87
9817.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5405.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5405.00
0.00
0.00
0.00
5405.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18377.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18377.00
0.00
0.00
0.00
18377.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
922608.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15876.00
0.00
15480.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
396.00
906732.14
0.00
0.00
868970.83
28331.31
438.00
0.00
8992.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
922608.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15876.00
0.00
15480.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
396.00
906732.14
0.00
0.00
868970.83
28331.31
438.00
0.00
8992.00
734084.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8132.00
0.00
7740.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
392.00
725952.74
0.00
0.00
710536.21
13464.53
248.00
0.00
1704.00
P A S I V A
B ě ž n é
P A S I V A
C E L K E M
C.
Vlastní kapitál
I.
1.
3.
5.
6.
7.
8.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
III.
1.
2.
3.
Jmění účetní jednotky a upravující položky
Jmění účetní jednotky
Dotace na pořízení dlouhodobého majetku
Kurzové rozdíly
Oceňovací rozdíly při změně metody
Jiné oceňovací rozdíly
Opravy chyb minulých období
Fondy účetní jednotky
Fond odměn
Fond kulturních a sociálních potřeb
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření
Rezervní fond z ostatních titulů
Fond reprodukce majetku,investiční fond
Ostatní fondy
Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření běžného účetního období
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let
D.
II.
1.
III.
1.
2.
4.
5.
8.
9.
IV.
1.
4.
5.
8.
10.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Cizí zdroje
Rezervy
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Dlouhodobé úvěry
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
Závazky z pronájmu
Dlouhodobé přijaté zálohy
Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí
Ostatní dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Krátkodobé úvěry
Jiné kratkodobé půjčky
Dodavatelé
Krátkodobé přijaté zálohy
Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
Zaměstnanci
Jiné závazky vůči zaměstnancům
Zúčtování s institucemi SZ a ZP
Daň z příjmů
Jiné přímé daně
Daň z přidané hodnoty
Jiné daně a poplatky
Závazky ke státnímu rozpočtu
Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků
Závazky k účastníkům sdružení
Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí
Přijaté zálohy na dotace
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Dohadné účty pasívní
Ostatní krátkodobé závazky
Okamžik sestavení:
401
403
405
406
407
408
411
412
413
414
416
419
493
431
432
441
451
452
454
455
458
459
281
289
321
324
326
331
333
336
341
342
343
345
347
349
352
372
374
383
384
389
378
Podpisový záznam:
o b d o b í
928013.14
Minulé období
752461.74
341095.86
249191.13
5405.00
5405.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200955.13
42577.00
24551.50
55151.03
0.00
78675.60
0.00
134735.73
134735.73
0.00
0.00
18377.00
18377.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
143797.12
22577.00
17382.50
38134.02
0.00
65703.60
0.00
87017.01
0.00
87017.01
0.00
586917.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
586917.28
0.00
0.00
13996.47
0.00
0.00
0.00
0.00
111852.00
0.00
39807.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
177360.00
15480.00
228421.81
503270.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
503270.61
0.00
0.00
58070.58
0.00
0.00
0.00
0.00
82172.00
0.00
24985.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
178710.00
7740.00
151593.03
V Ý K A Z
Z I S K U
Příspěvkové organizace
A
Z T R Á T Y
Základní umělecká škola Mšeno , Nádražní 326
27735 Mšeno, Příspěvková organizace, IČ:67673635
sestaven k : 31.12.2010
za období: 12/2010
Číslo a název položky
v Kč
účet
A.
N Á K L A D Y
I.
Náklady z činnosti
Spotřeba materiálu
501
Spotřeba energie
502
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
503
Prodané zboží
504
Opravy a udržování
511
Cestovné
512
Náklady na reprezentaci
513
Ostatní služby
518
Mzdové náklady
521
Zákonné sociální pojištění
524
Jiné sociální pojištění
525
Zákonné sociální náklady
527
Jiné sociální náklady
528
Daň silniční
531
Daň z nemovitosti
532
Jiné daně a poplatky
538
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
541
Jiné pokuty a penále
542
Dary
543
Prodaný materiál
544
Manka a škody
547
Tvorba fondů
548
Odpisy dlouhodobého majetku
551
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku
552
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku
553
Prodané pozemky
554
Tvorba a zúčtování rezerv
555
Tvorba a zúčtování opravných položek
556
Náklady z odepsaných pohledávek
557
Ostatní náklady z činnosti
549
Finanční náklady
Úroky
562
Kurzové ztráty
563
Náklady z přecenění reálnou hodnotou
564
Ostatní finanční náklady
569
Náklady na nezpoch.nároky na prostředky SR,rozpočtů ÚSC a SF
Náklady na nezpoch.nároky na prostředky SR
571
Náklady na nezpoch.nároky na prostředky rozpočtů ÚSC
572
Náklady na ostatní nároky
574
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
II.
2.
3.
4.
5.
III.
1.
2.
4.
C E L K E M
B ě ž n é
Hlavní
činnost
- 1 -
o b d o b í
Hospodářská
činnost
- 2 -
M i n u l é
Hlavní
činnost
- 3 -
o b d o b í
Hospodářská
činnost
- 4 -
3687623.27
0.00
0.00
0.00
3679972.27
193420.18
61107.00
0.00
0.00
121804.80
19107.00
0.00
254015.29
2221436.00
734078.00
9069.00
43241.00
4652.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12972.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5070.00
7651.00
0.00
0.00
0.00
7651.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Číslo a název položky
B.
V Ý N O S Y
I.
1.
2.
3.
4.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
II.
2.
3.
4.
6.
IV.
1.
2.
3.
4.
Výnosy z činností
Výnosy z prodeje vlastních výrobků
Výnosy z prodeje služeb
Výnosy z pronájmu
Výnosy z prodaného zboží
Jiné výnosy z vlastních výkonů
Změna stavu nedokončené výroby
Změna stavu polotovarů
Změna stavu výrobků
Změna stavu ostatních zásob
Aktivace materiálu a zboží
Aktivace vnitroorganizačních služeb
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Jiné pokuty a penále
Výnosy z odepsaných pohledávek
Výnosy z prodeje materiálu
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků
Výnosy z prodeje pozemků
Čerpání fondů
Ostatní výnosy z činností
Finanční výnosy
Úroky
Kurzové zisky
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
Ostatní finanční výnosy
Výnosy z nezpoch.nároků na prostředky SR,rozpočtů ÚSC a SF
Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky SR
Výnosy z nezpoch.nároků na prostředky rozpočtů ÚSC
Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky SF
Výnosy z ostatních nároků
VI.
1.
2.
3.
4.
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
Výsledek hospodaření před zdaněním
Daň z příjmů
Dodatečné odvody daně z příjmů
Výsledek hospodaření po zdanění
Okamžik sestavení:
účet
C E L K E M
601
602
603
604
609
611
612
613
614
621
622
623
624
641
642
643
644
645
646
647
648
649
662
663
664
669
671
672
673
674
591
595
B ě ž n é
Hlavní
činnost
- 1 -
o b d o b í
Hospodářská
činnost
- 2 -
M i n u l é
Hlavní
činnost
- 3 -
o b d o b í
Hospodářská
činnost
- 4 -
3822359.00
0.00
0.00
0.00
465772.00
0.00
414700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51000.00
72.00
1795.00
1795.00
0.00
0.00
0.00
3354792.00
0.00
3354792.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
134735.73
0.00
0.00
134735.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Podpisový záznam:
10. Koncepce rozvoje školy 2011/2012
1) Personální konsolidace školy.
- změna organizačního řádu školy - zrušení míst nepedagogických zaměstnanců, úprava na normativní nárok školy
0,9 k danému počtu žáků.
- rozšíření hudebního oboru – z 63 žáků na 93 žáků - dal se prostor většímu počtu hudebně nadaných žáků
Vytvořily se tři učebny včetně koncertního sálu přímo v budově školy. Zakoupil se nový klavír na sál radnice
Mšeno pro 4 každoroční velké koncerty.
- vystupování HO na kulturních akcích města
Zorganizování Folklorního festivalu Mšeno s podporou Města Mšena a Středočeského kraje.
- průběžné zvyšování kvalifikace vyučujících formou odborných školení v rámci DVPP
2) Prohlubování organizačního systému posílení image školy na veřejnosti- spolupráce s rodiči.
-poskytnout žákům a pedagogům inspirující prostor pro realizaci svých myšlenek a plánů
= vytvoření reprezentativního galerijního prostoru přímo v budově ZUŠ Mšeno
- veškeré aktivity školy nyní začínají ve Mšeně či na Kokořínsku
- cesty za uměním do Vídně i Drážďan a galerií v ČR
-pokračovat v kvalitním budování public relations - prezentace školy
- chceme konečně dotvořit WEBové stránky - především jako komunikační prostředek s rodiči
3) Tvorba školního vzdělávacího programu ZUŠ Mšeno.
Od 1. 9. 2010 nabývá účinnosti Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání, vydaný MŠMT
ČR. Vytvořily jsme s ročním předstihem ŠVP – Školní vzdělávací program.
4) Úprava budovy školy ve Mšeně.
Byl zpracován energetický audit budovy. Na jeho základě se budou řešit jednotlivé etapy rekonstrukce objektu.
Započali jsme s estetickou rekonstrukcí učebních prostor- pro zkvalitnění výuky a větší kultivaci prostředí.
Vybudování akustické příčky. Tato nutnost vyplývá z již výše zmíněného rozšiřování hudební oboru. Upravujeme i
areál zahrady – v blízké době chceme řešit prořezání suchých větví vzrostlých stromů na zahradě.
5) Spolupráce s místními organizacemi:
Budeme prohlubovat i nadále spolupráci se včelaři, Okrašlovacím spolkem pro Mšeno a okolí , Obcí baráčníků a
Domovem seniorů – v rámci ergoterapie.
Hudební vystupování na hradech Kokořín a Houska.
Pokračování v další organizaci Výtvarné prázdninové školy – podchycení zájmu dětí a budování kreditu školy u
rodičů.
Chystáme se obnovit činnost uměleckého kovářství - velká pomoc pana Martínka.
11. Obrazová příloha
Kalendář 2012
Náklad 2 600 výtisků; vydává Občanské sdružení „Přátelé ZUŠ Mšeno“; tisk: tiskárna Wendy
Akce ZUŠ Mšeno
Meda Mládková
Sovovy mlýny
Na Kokořínsko s párou
Akce ZUŠ Mšeno
Hra na varhany v Chrámu Sv. Víta
Exkurze do Národního divadla
Výstava SVĚTLO v Kutné Hoře
MDV Lidice 2011
Folklorní festival Mšeno 20. 8. 2011
Výtvarná prázdninová škola
25. 7. – 29. 7. 2011
1.8. – 5. 8. 2011
11. Seznámeni s Výroční zprávou
Jméno
výtvarný obor
Čeněk Hlavatý,Mgr.
Chmelařová Monika
Menclová Hana
Hlavatá Štěpánka, Mgr.
Hokešová Zuzana, Mgr.
hudební obor
Horňák Karel
Skopcová Veronika, Mgr.
Šebesta Josef, PhDr., PhD.
Šebesta Pavel, BcA.
správní zaměstnanec
Machová Petra, Ing
podpis

Podobné dokumenty