návod na obsluhu kezelési tájékoztató - manual de

Komentáře

Transkript

návod na obsluhu kezelési tájékoztató - manual de
KOMBINACE CHLADNICKA-MRAZNICKA
CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA - KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA
HŰTŐ-FAGYASZTÓ KOMBINÁCIÓ - COMBINA FRIGORIFICA
NÁVOD K OBSLUZE
INSTRUKCJA OBSŁUGI - NÁVOD NA OBSLUHU
KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ - MANUAL DE INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE
ENB 3450
CZ
PL
SK
HU
RO
200370311
KE/E/93.(05.)
CZ
Před instalací a použitím spotřebiče si tento návod k obsluze pečlivě přečtěte. Obsahuje bezpečnostní
upozornění, rady, informace a poznámky. Jestliže se chladnička používá v souladu s písemnými pokyny, bude
řádně fungovat a poskytovat vám maximální uspokojení.
Níže uvedené symboly vám pomohou usnadnit hledání.
Bezpečnostní upozornění
Výstrahy a informace u tohoto symbolu slouží bezpečnosti vaší osoby a vašeho spotřebiče.
Rady, užitečné informace
Informace týkající se životního prostředí
Symboly používané k označení poznámek
U tohoto symbolu jsou uvedeny poznámky k jednotlivým druhům potravin a jejich uchovávání.
Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné
odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.
Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní
prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro
likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
The Electrolux Group. The world's No.1 choice.
Skupina Electrolux je největším výrobcem spotřebičů pro kuchyň, čistotu a venkovní použití. Více než 55 milionů výrobků Skupiny Electrolux / jako jsou
chladničky, sporáky, pračky, vysavače, řetězové pily a travní sekačky/ vĘcelkové hodnotě až 14 miliard USD je prodáno každým rokem ve více než 150
zemích světa.
2
CZ
Obsah
Důležité bezpečnostní informace ............................................................................................................4
Obecná bezpecnostní opatrení ..............................................................................................................4
Opatření pro bezpečnost dětí.................................................................................................................4
Bezpečnostní opatření pro instalaci.........................................................................................................4
Bezpečnostní opatření pro isobutan ........................................................................................................4
Pokyny pro uživatele...............................................................................................................................5
Všeobecné informace...........................................................................................................................5
Popis spotřebiče, hlavní součásti............................................................................................................5
Spinači a signalizacni prvky...............................................................................................................6
Barva pozadi displeje.......................................................................................................................6
Obsluha spotřebiče..............................................................................................................................7
Uvedení do používání.......................................................................................................................7
Nastaveni regulátoru teploty ..............................................................................................................7
Pouzivani chadici jednotky ................................................................................................................7
Úložná schránka .............................................................................................................................7
Rezim “Nákup” ...............................................................................................................................7
Uchovávání v chladničce ..................................................................................................................7
Doba uchovávání a teplota potravin ....................................................................................................7
Jak používat mrazničku.........................................................................................................................8
Zmrazení........................................................................................................................................8
Uchovávání v mrazničce ...................................................................................................................8
Jak vyrábět kostky ledu ....................................................................................................................8
Některe dobré informace a rady .............................................................................................................8
Informace a poznámky..........................................................................................................................9
Tak můzete ušetř it energii.................................................................................................................9
Spotřebič a životní prostředí ..............................................................................................................9
Údržba ...............................................................................................................................................9
Odmrazování ..................................................................................................................................9
Pravidelné cištění ..........................................................................................................................10
Když se chladnička nepoužívá .........................................................................................................10
Odstraňování závad ............................................................................................................................10
Jak vymenit zárovku .......................................................................................................................10
Když něco nefunguje správně ..............................................................................................................10
Pokyny pro instalatéra ..........................................................................................................................12
Technické údaje.................................................................................................................................12
Instalace spotřebiče ...........................................................................................................................12
Doprava, vybalení ..........................................................................................................................12
Čištění .........................................................................................................................................12
Umistěni.......................................................................................................................................12
Změna směru otevírání dveř í ...........................................................................................................12
Elektrické připojení ........................................................................................................................15
Tabulka dob uchovávání (1) ..................................................................................................................16
Tabulka dob uchovávání (2) ..................................................................................................................17
Záruka a servis.....................................................................................................................................17
Záruční podmínky...............................................................................................................................17
Servis a náhradní díly .....................................................................................................................18
3
CZ
Důle žité bezpečnos tní inf ormace
Obecná bezpečnostní opatření
Uložte tyto pokyny tak, aby mohly stále doprovázet
spotřebič při jeho stěhování nebo při změně jeho
vlastníka.
Tento spotřebič je určen pouze pro uchovávání potravin
v domácnosti a použití, které je v souladu s těmito
pokyny.
Servis a opravy spotřebiče, včetně oprav přívodního
kabelu a jeho výměny, smějí provádět jen k tomu
výrobcem autorizované specializované opravny. Pro
opravy by se měly používat jen jimi dodané náhradní díly.
Jinak může dojít k poškození spotřebiče nebo k úrazu či
jiným škodám.
Tento spotřebič je odpojen od sítě pouze tehdy, když je
zástrčka odpojena ze zásuvky. Před čištěním a údržbou
vždy zástrčku odpojte ze zásuvky (netahejte přitom za
kabel). Jestliže je zásuvka těžko přístupná, vypněte
spotřebič tak, že vypnete celý příslušný zásuvkový
okruh.
Přívodní kabel se nesmí prodlužovat.
Ujistěte se že zástrčka není poškozena nebo
přimáčknuta zadní stranou chladničky/mrazničky.
- Poškozená zástrčka se může přehřívat a způsobit
požár.
Nepokládejte
těžké
předměty
nebo
chladničku/mrazničku na přívodní kabel.
- Hrozí nebezpečí zkratu a požáru.
Neodpojujte přívodní kabel taháním za šnůru,
zejména
pokud
je
chladnička/mraznička
vytahována ze svého výklenku kde je umístěna.
- Poškození přívodního kabelu může způsobit zkrat,
požár nebo zasažení elektrickým proudem.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn
autorizovaným servisem a kvalifikovaným servisním
technikem.
Pokud je zástrčka uvolněná, nepřipojujte ji do
zásuvky.
- Hrozí nebezpečí zasažení elektrickým proudem a
nebezpečí požáru.
Spotřebič se nesmí provozovat bez nasazeného krytu
vnitřního osvětlení.
Při čištění, odmrazování, vyjímání zmrazených potravin
nebo výrobníku ledu nepoužívejte ostré, špičaté a tvrdé
předměty, protože mohou způsobit poškození
spotřebiče.
Buďte opatrní, aby se do termostatu a skříňky osvětlení
nedostaly žádné tekutiny.
Led a mražené krémy mohou způsobit mrazové
popáleniny, jestliže se konzumují ihned po vyjmutí z
oddílu mrazničky.
Po rozmrazení nelze potraviny znovu zmrazovat, ale je
třeba je spotřebovat co nejdříve.
Komerční balíčky zmrazených potravin uchovávejte v
souladu s pokyny jejich výrobce.
Rozmrazování se nesmí urychlovat použitím elektrických
topných spotřebičů či chemikálií.
Nepokládejte horké hrnce k plastikovým součástem.
Neuchovávejte ve spotřebiči hořlavé plyny a tekutiny,
protože by mohly explodovat.
4
Do oddílu mrazničky neukládejte nápoje obsahující
kysličník uhličitý, ani nápoje nebo ovoce v láhvích či
sklenicích.
Pravidelně kontrolujte a vyčistěte vývod odtáté vody,
která během odmrazování vytéká. Kdyby byl tento
vývod ucpán, nashromážděná voda by brzy mohla
způsobit poruchu.
Opatření pro bezpečnost dětí
Nenechávejte děti, aby si s obaly spotřebiče hrály.
Plastiková fólie může způsobit udušení.
Spotřebič vyžaduje obsluhu dospělých. Nedovolte
dětem, aby si se spotřebičem nebo jeho ovládacími
prvky hrály.
Jestliže spotřebič vyhazujete, odpojte zástrčku ze
zásuvky, odřízněte přívodní kabel (co nejblíže u
spotřebiče) a demontujte dveře, aby hrající si děti
nemohly neutrpět úraz elektrickým proudem, ani se
nemohly uvnitř spotřebiče zavřít.
Bezpečnostní opatření pro
instalaci
Umístěte spotřebič ke stěně, aby nemohlo dojít ke
styku s horkými součástmi (kompresor, kondenzátor)
a případným popáleninám.
Když spotřebič přemisťujete, dbejte, aby zástrčka
nebyla zapojena do zásuvky.
Když stavíte spotřebič na místo, dávejte pozor, aby
nestál na svém přívodním kabelu.
Kolem spotřebiče je třeba zajistit dobré větrání.
Nedostatečné větrání způsobuje přehřívání. Pro
zajištění dostatečného větrání dodržujte pokyny,
týkající se instalace.
Bezpečnostní opatření pro
isobutan
Upozornění
Chladivem spotřebiče je isobutan (R 600a), který je
vysoce hořlavý a výbušný.
Zajistě te správnou ventilaci kolem spotřebiče který je
obstaven nebo vestavěn a odstraňte veškeré
překážky.
Nepoužívejte žádné mechanické nástroje ani jiné
prostředky k urychlení odmrazovacího procesu, s
vyjímkou těch které doporučuje výrobce.
Neporušte chladící okruh spotřebiče.
Nepoužívejte žádné elektrické spotřebiče uvnitř
skladovacího prostoru spotřebiče, jestliže nejsou
typu doporučeného výrobcem.
Aby byla zajištěna bezpečnosti osob a
majetku, dodržujte bezpečnostní opatření
tohoto návodu k obsluze, protože výrobce nenese
odpovědnost za škody v důsledku jejich opomíjení.
CZ
P okyn y pr o uživ at ele
Všeobecné informace
Oficielní název tohoto zařízení zní: “částečně beznámrazová
kombinace chladnička/mraznička s jedním kompresorem s
motorovým pohonem, s mrazničkou umístěnou ve spodní
části.” Kromě běžných funkcí je součástí zařízení
mraznička, která je úplně oddělena od ostatních součástí.
Díky tomu je toto zařízení vhodné pro ukládání studených i
hluboce zmrazených potravin, domácí zmrazování větších
množství druhů zboží specifikovaných v příručce k
používání a k výrobě ledu.
Zařízení je schopné splňovat standardní nároky v
rozmezí teplot odpovídajících různým teplotním třídám.
Klíčová písmena označující klimatickou třídu jsou
uvedena na identifikačním štítku.
Popis spotřebiče, hlavní součásti
AB1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Chladicí jednotka
Mrazící jednotka
Krycí panel s indikačním spínačem
Osvětlovací armatura
Skleněné police
Drátěný regál pro uložení lahví
Chladící plocha
Sběrač roztáté vody
Skleněná police
Koš
Datový štítek
Provzdušňovací mřížka
Skladovací přihrádky sĘkošem
Odtok roztáté vody
Spodní mřížková clona
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Nastavitelné patky
Kryt přihrádky na máslo
Kontejner na vejce
Dveřní regál
Profil dveřního těsnění
Regál na lahve
Držadla dveří
Deska na led
Kondenzátor
Odvod roztáté vody
Distanční vložka
Odparníkový tác
Kompresor
Válečky
5
CZ
Spínací a signalizační prvky
Na horní straně zařízení se nacházejí pod víkem
následující prvky:
A. Tlačítko hlavního vypínače
To
vám
umožňuje
zapnout/vypnout
ledničku/mrazničku.
B. Otočný knoflík pro regulaci teploty v mrazničce
Nastavuje teplotu v mrazničce.
C. Tlačítko pro zobrazení teploty
Umožňuje vám zvolit si hodnotu, která má být
zobrazena
na displeji teploty.
Stiskněte toto tlačítko jednou pro zobrazení teploty
vledničce, nebo dvakrát pro zobrazení teploty v
mrazničce.
Vitz též popis pro zobrazování teploty.
D. Displej teploty
Viz popis v samostatné kapitole.
E. Volba funkce / Tlačítko pro vypnutí výstražného
signálu
Zapíná a vypíná režimy rychlého zmražení a “nákupu”.
Tyto režimy lze nastavit stisknutím tohoto tlačítka jednou
nebo vícekrát následovně:
Normální režim (standardní nastavení)
Režim rychlého zmražení
Režim “Nákup”
Normální režim
Totéž tlačítko je možné použít pro vypnutí akustické
výstražné signalizace.
Viz též dále uvedený popis barvy pozadí displeje.
F. Otočný knoflík pro regulaci teploty v ledničce
Umožňuje vám nastavit teplotu v ledničce.
Na displeji teploty se nacházejí následující prvky:
1. Symbol okolního prostředí
Je vidět, když čísla udávají teplotu okolního prostředí.
2. Symbol ledničky
Je tmavý, když čísla udávají teplotu v ledničce.
3. Symbol mrazničky
Je tmavý, když čísla udávají teplotu v mrazničce.
6
4. Čísla
Ve standardním stavu indikují čísla teplotu okolního
prostředí, a je vidět symbol okolního prostředí .
Mohou též indikovat:
Když je tlačítko “C” stisknuto jednou (symbol
ledničky je tmavý), je na krátkou dobu zobrazena
průměrná teplota uvnitř ledničky.
Když je tlačítko “C” stisknuto dvakrát (symbol
mrazničky je tmavý), je na krátkou dobu tebo trvale (v
případě, že došlo k působení výstražné signalizace)
zobrazena teplota nejteplejšího místa uvnitř
mrazničky.
Když otočíte knoflíkem “F” a po krátkou dobu poté je
zobrazena nastavená teplota v ledničce (blikající).
Když otočíte knoflíkem “B” a po krátkou dobu poté je
zobrazena nastavená teplota v mrazničce (blikající).
5. Symbol režimu rychlého zmražení
Je zobrazen, když mraznička pracuje v režimu
rychlého zmražování. Viz též kapitolu o mražení.
6. Symbol vysoké teploty
Je zobrazen, když je teplota v mrazničce příliš vysoká.
Viz též popis barvy pozadí displeje uvedený dále.
7. Symbol nákupu
Je zobrazen, když mraznička pracuje v režimu
“Nákup”. Viz též popis funkčního režimu „Nákup“ v
kapitole o používání ledničky.
Barva pozadí displeje
Barva pozadí displeje je obvykle modrá.
Když použijete kterékoliv z tlačítek nebo otočných
knoflíků, změní se tato barva na světle modrou, a zůstane
tek po krátkou dobu.
Barva pozadí displeje se změní na červenou, když je
teplota uvnitř mrazničky příliš vysoká (výstražný signál). V
tomto případě čísla blikají a udávají aktuální teplotu v
mrazničce. Bliká též symbol vysoké teploty, a je slyšet
akustický výstražný signál.
Teplota může být příliš vysoká v následujících případech:
Bezprostředně po uvedení zařízení do provozu.
Jsou-li nechány dveře mrazničky otevřené dlouhou
dobu.
Došlo-li k poruše mrazničky.
Pro vypnutí akustického výstražného signálu stiskněte
tlačítko “E”. Displej se vrátí na indikaci teploty okolního
prostředí, ale pozadí displeje zůstane červené až do
okamžiku, kdy se mraznička vychladí na příslušnou
teplotu.
Nestisknuli-li jste během výstražné signalizace žádné
tlačítko, stiskněte tlačítko “E” poté, co přestane působit
akustický výstražný signál, aby byla zobrazena nejvyšší
teplota, které bylo mezitím dosaženo.
CZ
Obsluha spotřebiče
Úložná schránka
Uvedení do provozu
Úložná schránka je vhodná pro uchovávání zeleniny a
ovoce.
Úložná schránka je opatřena dělícím prvkem, jehož
polohu je možno měnit podle přání. Tak lze uložené
potraviny oddělit od sebe.
Vložte do zařízení jeho příslušenství, a zasuňte vidlici
síťové šňůry do zásuvky síťového rozvodu.
Stiskněte tlačítko “A”. Rozsvítí se podsvětlení pozadí
displeje. Zařízení je připraveno k použití.
Stisknete-li tlačítko “A” znovu, bude zařízení vypnuto, ale
zůstane pod napětím.
Nastavení regulátoru teploty
Elektronická regulace přerušuje v závislosti na nastavení
teploty chlazení na kratší nebo delší dobu a znovu je
zapíná pro zajištění požadované teploty.
Teplotu uvnitř chladničky můžete nastavovat pomocí
knoflíku “F”, a teplotu uvnitř mrazničky pomocí knoflíku
“B”. Nastavené hodnoty jsou indikovány blikajícími čísly
na displeji.
Pro běžné každodenní používání se doporučuje použít
střední nastavení, které znamená teplotu +5 °C v
chladničce; v mrazničce se doporučuje udržovat teplotu
pod -18 °C.
Zmaníte-li nastavení regulátoru teploty, dojde k ustálení
nové teploty přibližně do 24 hodin.
Teplota uvnitř přístroje je ovlivňována nejen polohou
regulátoru teploty, ale take okolní teplotou, četností
otevírání dveří, množství čerstvě uložených potravin, atd.
Nastavíte-li nejnižší možnou teplotu v případě
zvýšeného namáhání na příklad během
horkého letního dne může kompresor bežet
nepřetržitě, bez zastavování. Tím nemůže dojít k
poškození zařízení.
Pouzivani chladici jednotky
Pro správné chlazení je potřebná cirkulace vzduchu
uvnitř chladicí jednotky. Proto byste neměli spáru za
mřížkovými úložnými místy zakrývat papírem, podnosy
atd..
Nedávejte laskavě do chladicí jednotky žádná
teplá jídla, nechte jídlo nejprve ochladit na
pokojovou teplotu. Tak lze zabránit nežádoucímu
vytváření námrazy.
Jídla mohou absorbovat pachy jiných jídel,
proto byste měli v ledničce uchovávat potraviny
v uzavřené nádobě nebo zabalené v celofánu,
alobalu, svačinovém papíru nebo plastové fólii. V
tomto případě zůstane zachován původní obsah
vlhkosti potravin, uložená zelenina např. nevyschne
ani po několika dnech.
Režim "Nákup"
Dříve, než vložíte do vaší ledničky velké množství potravin
(na příklad po návratu z velkého nákupu), stiskněte
tlačítko pro volbu funkčního režimu jednou nebo
několikrát (tolikrát, kolikrát je potřeba) pro zavedení
režimu “Nákup” (na displeji se zobrazí symbol nákupu).
Díky tomu se zařízení nastaví na nejchladnější možnou
teplotu, aby vychladilo toto velké množství potravin co
nejrychleji, jak je to možné.
Režim “Nákup” můžete zrušit opětovným stisknutím
tlačítka pro volbu funkčního režimu. Nezrušíte-li režim
“Nákup” tímto způsobem, vrátí se lednička do normálního
funkčního režimu automaticky.
Uchovávání v chladničce
Když dovnitř vkládáte různé druhy potravin, vezměte v
úvahu uspořádání podle obrázku níže:
1. Cukrářské výrobky, hotové pokrmy, pokrmy v
nádobách, čerstvé maso, studené nářezy, nápoje.
2. Mléko, mléčné výrobky, pokrmy v nádobách.
3. Ovoce, zelenina, saláty.
4. Sýry, máslo.
5. Vejce.
6. Jogurty, kyselá smetana.
7. Malé láhve, nealkoholické nápoje.
8. Velké láhve, nápoje.
7
CZ
Doba uchovávání a teplota potravin
Uložení v mrazničce
Připojená tabulka na konci těchto pokynů pro uživatele
podává informace o době uchovávání potravin.
Dobu uchovávání nelze dopředu přesně určit, protože závisí
na tom, jak jsou chlazené potraviny čerstvé a jak se s nimi
zachází. Proto je uváděná doba uchovávání potravin jen
orientační.
Jestliže nechcete nakoupené silně zmrazené potraviny hned
použít, můžete je uložit přibližně na jeden den (až se
rozmrazí) do chladničky.
Doporučuje se po ukončení zmrazování vložit zmrazené
potraviny do 1 nebo 2 košů, které jsou k disposici. Tímto
způsobem si můžete udělat v mrazícím prostoru místo pro
další naložení potravy určené ke zmrazení. Následná
mrazící operace nepoškodí již uloženou zmrazenou
potravu.
Potřebujete-li uložit větší množství potravin, je možné
vyjmout z mazničky všechny koše kromě spodního, a
potraviny je možné umístit přímo na police.
Nezapomínejte dodržet dobu skladování uvedenou
na obalu zmrazených potravin, jestliže je nakoupíte
zmrazené.
Je bezpečné ukládat rychle zmrazené a zmrazené
potraviny pouze pokud se před uložením do
mrazničky ani na krátkou dobu nerozmrazily.
Jestliže se hluboko zmrazené potraviny již rozmrazily,
nedoporučuje se jejich opětovné zmrazení, musejí se
použít v co nejkratší době.
Jak používat mrazničku
Zmrazeni
Zařízení je schopno zmrazovat čerstvé potraviny v
množstvích uvedených na identifikačním štítku. Po
odpovídající přípravě potravin provádějte jejich
zmrazování následovně.
Stiskněte tlačítko pro volbu Funkce jednou nebo vícekrát
tak, abyste nastavili režim rychlého zmrazování (na displeji
je zobrazen symbol rychlého zmrazování).
Přemístěte potraviny zmrazené již dříve ze spodního koše
do jiného koše nebo košů. Vložte čerstvou potravu do
spodního koše tak, abyste ponechali dostatečný prostor
pro cirkulaci vzduchu.
Nechejte zařízení pracovat v tomto režimu přibližně 24
hodin.
Režim rychlého zmrazování můžete zrušit opětovným
stisknutím funkčního tlačítka. Neukončíte-li režim
rychlého zmrazování tímto způsobem, vrátí se mraznička
do normálního režimu automaticky.
Nikdy nezmrazujte potraviny ve větším
množství, než je najednou stanoveno v
„Technických pokynech“, jinak nebude zmrazení
důkladné a po rozmrazení může dojít k nejrůznějším
zhoršením kvality (ztráta chuti a aromatu, rozklad
atd.)
V průběhu zmrazování raději nevyrábějte led,
protože výroba ledu snižuje mrazicí kapacitu.
Zmrazovací miska je vhodná pro zmrazování
drobného ovoce (maliny, jahody, rybíz, atd.). Ovoce
by se mělo na misku ukládat v tenkých vrstvách bez
obalů. Po zmrazení se mohou balit a po vytřídění vložit do
oddílů pro uchovávání.
8
Jak vyrábět kostky ledu
Když chcete vyrábět kostky ledu, naplňte dodaný
výrobník ledu vodou a vložte ho do oddílu pro zmrazené
potraviny.
Navlhčením dna výrobníku a nastavením knoflíku
termostatické regulace na maximální stupeň můžete dobu
výroby kostek ledu zkrátit. Po skončení nezapomeňte
nastavit ovládací knoflík termostatu zpět na vhodný
stupeň. Hotové kostky ledu lze vyjmout pod tekoucí
vodou lehkým zkroucením výrobníku nebo úderem.
Jestliže výrobník k oddílu přimrzne, nepoužívejte k
uvolnění kovové nástroje ani nože, protože by se systém
chlazení mohl poškodit.
Některé dobré informace a rady
Stojí za to věnovat pozornost variabilním poličkám,
které podstatně zvyšují využitelnost prostoru pro
čerstvé potraviny. Změna uspořádání těchto poliček
je rovněž možná, když jsou dveře otevřeny v úhlu 90°.
Po otevření a zavření dveří mrazničky se v důsledku
nízké teploty zvýší uvnitř zařízení vakuum. Proto po
uzavření dveří vyčkejte 2 - 3 minuty - jestliže je chcete
znovu otevřít - dokud se nevyrovná vnitřní tlak.
Věnujte pozornost ovládání mrazničky nastavováním
polohy termostatické kontroly tak, aby vnitřní teplota
nemohla být nikdy vyšší než -18 °C.
Je praktické denně se přesvědčit o bezchybném
provozu zařízení, abyste si případné závady všimli včas
a předešli tak zkažení zmrazených potravin.
Normální zvuky při provozu:
Klapnutí: Když elektrické ovládání zapne a vypne
kompresor, je slyšet zvuk klapnutí.
Když je chladicí kapalina pumpována potrubím
výměníku na zadní straně do chladiče/výparníku,
můžete slyšet zvuk slabého bublání.
Bublání: Když je kompresor zapnut a chladící
médium začne proudit potrubími, může to být
doprovázeno pulsujícím zvukem (bzučením,
ševelením, zvukem kapání nebo tečení). Tento zvuk
může být slyšet nějakou dobu i poté, co se
kompresor vypne.
Výparník mrazničky (tato součást ochlazuje mrazicí
část zařízení) je pěnou utěsněn ve skříni. Teplota
této části se v průběhu činnosti mění a současně s
tím se také trochu mění její rozměry. Tyto změny by
CZ
mohly způsobit zvuk praskání, který je přirozeným a
neškodným jevem.
Pokud byste chtěli zkontrolovat teplotu potravin
uložených v chladničce, nastavte knoflík termostatu
do střední polohy, umístěte doprostřed chladicí
skříně sklenici s vodou a dejte do ní teploměr s
přesností +/- 1 °C. Naměříte-li teploměrem po 6
hodinách od zapnutí hodnotu podobnou hodnotě
udávané na displeji, je funkce chladničky v pořádku.
Toto měření by se mělo provádět za stálých
podmínek (bez změny v uložení potravin do
chladničky).
Jestliže s použitím teploměru měříte teplotu v
mrazničce, umístěte ho mezi potraviny, protože tak
bude odrážet skutečnou teplotu uložených věcí.
Hodnota změřená tímto způsobem, pokud použijete
teploměr s přiměřenou přesností, bude tatáž nebo o
něco málo nižší nežli ta, která je zobrazena na displeji.
Informace a poznámky
V této kapitole jsou uvedeny praktické informace a
poznámky, jak používat spotřebič a dosáhnout
maximálních úspor energie, a také obsahují informace o
spotřebiči, týkající se životního prostředí.
Tak můžete ušetřit energii
Vyvarujte se umístění přístroje na místě, které je
vystaveno prudkému slunečnímu záření, nebo v
blízkosti zdrojů tepla.
Dbejte na dostatečné větrání kondenzátorů a
kompresoru. Proto by neměla být blokována cesta pro
volnou cirkulaci vzduchu.
Uchovávejte potraviny v nádobách, které se dají dobře
zavírat, nebo zabalené ve fólii, abyste se tak vyvarovali
vznikání nadměrné námrazy.
Vyvarujte se zbytečného otevírání dveří nebo jejich
otevírání na delší dobu.
Teplé potraviny byste měli ukládat do chladicí jednotky
pouze tehdy, jestliže již byly ochlazeny na pokojovou
teplotu.
Kondenzátor je nutno neustále udržovat v čistotě.
Spotřebič a životní prostředí
Tento spotřebič neobsahuje plyny, které by mohly
poškodit ozónovou vrstvu ani ve svém chladicím okruhu
ani v izolačním materiálu. Vyřazený spotřebič by se neměl
vyhazovat do komunálního odpadu. Dávejte pozor, aby se
nepoškodila chladicí jednotka, zejména na zadní straně
blízko tepelného výměníku. Informace o místech
shromažďování odpadu můžete získat u úřadů místní
samosprávy.
Materiály použité na tomto spotřebiči a označené
symbolem
jsou recyklovatelné.
Údržba
Odmrazování
Provoz zařízení je doprovázen kondenzací části vlhkosti v
chladících a mrazících prostorách ve formě tvoření
námrazy a ledu.
Silné vrstvy námrazy a ledu mají izolační účinek, který
snižuje chladící výkonnost, což má za následek zvyšování
teplot uvnitř prostorů ledničky a mrazničky, a tím i zvýšení
spotřeby energie.
V zařízení tohoto typu probíhá odmražování chladících
povrchů plně automaticky, bez nutnosti jakéhokoliv
vnějšího zásahu. Regulace teploty přeruší čas od času na
kratší nebo delší dobu chod motorem poháněného
kompresoru během této doby chlazení neprobíhá a v
důsledku vnitřního tepelného namáhání skříně zařízení
stoupne teplota chladícího povrchu nad 0 °C, a dojde k
odmražování. Když teplota chladícího povrchu dosáhne
+3 až +4 °C, obnoví regulace teploty opět funkci
systému.
Odtátá voda je odváděna ze sběrného kanálu přes zadní
stěnu ledničky do odpařovací misky připevněné na horní
straně kompresoru, a odpaří se působením tepla
zahřátého kompresoru.
Dbejte laskavě na pravidelné kontrolování a
čištění odváděcího kanálu roztáté vody,
protože v případě jeho ucpání nateče voda do
isolace zařízení, a způsobí jeho předčasnou závadu.
Vyčistěte odváděcí kanál roztáté vody čističem trubičky,
který je součástí zařízení a který je vidět na obrázku.
Čistič trubičky uložte do odváděcího otvoru.
Nejtypičtějším případem, při kterém může dojít k ucpání
odváděcího otvoru, je uložení potravin zabalených do
9
CZ
papíru. Papír se dotkne zadní stěny zařízení a přimrzne na
ni. Vyjímáte-li v tomto okamžiku potravinu, papír se
roztrhne, dostane se do odváděcího otvoru, a může jej
ucpat.
Ze shora uvedeného důvodu dávejte laskavě pozor při
ukládání potravin, zabalených do papíru, do ledničky.
V případě zvýšeného namáhání, na příklad v
horkých letních dnech, se může stát to, že lednička
poběží nepřetržitě. Během této doby automatické
odmražování nefunguje.
Je normální, když po cyklu odmražování zůstane na zadní
stěne ledničky drobný povlak ledu nebo námrazy.
U zařízení tohoto typu ke odmražování mrazničky plně
automatické.
Odstraňování závad
Jak vyměnit žárovku
Jestliže je žárovka pro vnitřní osvětlení přepálená, můžete
ji sami vyměnit tak, jak popisuje následující postup:
Přerušte přívod proudu k přístroji.
Stiskněte, jak je vidět na obrázku, jazýček, který se
nachází vzadu (1), a odstraňte kryt ve směru šipky (2),
pak je možno žárovku vyměnit (typ: T25 230-240 V,
25 W, objímka E14).
Po výměně žárovky nasaďte kryt zpátky tak, aby zaklapl,
a obnovte přívod proudu. Chybějící osvětlení provoz
přístroje nikterak negativně ovlivňuje.
Pravidelné čištění
Zařízení čistěte pravidelně.
Pro čištění tohoto zařízení nepoužívejte
detergenty, abrasivní nebo silně zapáchající
čistící prostředky, voskové lešticí prostředky nebo
desinfekční prostředky či výrobky obsahující
alkohol.
Před čištěním vytáhněte vidlici síťové šňůry zařízení ze
zásuvky síťového rozvodu.
Čištění interiéru
Vnitřní části zařízení a jeho příslušenství čistěte teplou
vodou a kyselým uhličitanem sodným (5 ml na 0.5 litru
vody).
Všechno opláchněte a důkladně vysušte.
Těsnící profil dveří čistěte čistou vodou.
Čištění exteriéru
Vnější části zařízení čistěte teplou vodou a kyselým
uhličitanem sodným (5 ml na 0.5 litru vody).
Doporučuje se jednou nebo dvakrát ročně odstranit
prach a nečistoty usazené na zadní straně zařízení a na
kondenzátoru, a vyčistit odpařovací misku umístěnou na
horní straně kompresoru.
Po očištění připojte zařízení znovu na napájecí napětí.
Když se chladnička nepoužívá
V případě, že se spotřebič nebude dlouhou dobu
používat, proveďte následující kroky:
Vypněte spotřebič.
Z chladničky vyjměte potraviny.
Proveďte odmrazení a vyčistěte ji podle dříve uvedeného
postupu.
Nechte dveře otevřené, aby vzduch uvnitř nezatuchl.
10
Když něco nefunguje správně
Během provozu spotřebiče se mohou často vyskytnout
některé drobné, ale nepříjemné potíže, které nevyžadují
přivolání servisního technika. V následující tabulce jsou
uvedeny příslušné informace, jak se vyhnout zbytečnému
placení za servis.
Chtěli bychom, abyste si uvědomovali, že provoz
spotřebiče provází určité zvuky (kompresoru a
cirkulujícího chladiva). Takové zvuky nepředstavují
závadu, nýbrž jsou součástí normálního provozu.
Ještě bychom chtěli upozornit, že spotřebič
pracuje
přerušovaně,
takže
zastavování
kompresoru neznamená, že by docházelo k poruše
dodávky proudu. Z toho vyplývá požadavek, že se
nesmíte dotýkat elektrických částí spotřebiče, dokud není
spotřebič vypnut.
CZ
Problém
V chladničce je příliš velké
teplo.
V mrazničce je příliš velké
teplo.
U zadní desky chladničky
teče voda.
Do chladničky teče voda.
Na podlahu vytéká voda.
Řešení
Možná příčina
Nastavte knoflík termostatu do vyšší polohy.
Termostat může být chybně nastaven.
Byly vloženy nedostatečně chladné potraviny, nebo byly Potraviny položte na vhodné místo.
vloženy špatně.
Zkontrolujte, zda dveře dobře zavírají a zda těsnění není
Dveře nezavírají těsně nebo nejsou dobře zavřeny.
poškozeno nebo znečištěno.
Nastavte knoflík termostatu do vyšší polohy.
Termostat může být chybně nastaven.
Zkontrolujte, zda dveře dobře zavírají a zda těsnění není
Dveře nezavírají těsně, nebo nejsou dobře zavřeny.
poškozeno nebo znečištěno.
Dovnitř byly vloženy potraviny ke zmrazování ve velkém Několik hodin vyčkejte a pak teplotu zkontrolujte znovu.
množství.
Výrobky umístěte tak, aby kolem nich mohl volně proudit
Zmrazované výrobky byly umístěny příliš blízko sebe.
vzduch.
To je normální. Při automatickém odmrazování led na
zadní desce taje.
Vývod odtáté vody z chladničky může být zanesen.
Vložené výrobky mohou vodě bránit ve stékání do
sběrače.
Odtátá voda nestéká vývodem do odpařovací misky nad
kompresorem.
Potraviny nejsou dobře zabaleny.
Dveře nejsou dobře zavřeny nebo nezavírají těsně.
Vyčistěte vývod odtáté vody.
Přemístěte výrobky, aby se zadní desky nedotýkaly
přímo.
Zaveďte vývod odtáté vody do odpařovací misky.
Potraviny lépe zabalte.
Zkontrolujte, zda dveře dobře zavírají a těsnění je
nepoškozeno a čisté.
Nastavte knoflík termostatu do polohy s vyšší teplotou.
Termostat může být chybně nastaven.
Nastavte knoflík termostatu do polohy s vyšší teplotou.
Termostat je chybně nastaven.
Kompresor nepřetržitě běží.
Zkontrolujte, zda dveře dobře zavírají a těsnění je
Dveře nejsou správně zavřeny nebo nezavírají těsně.
nepoškozeno a čisté.
Dovnitř byly vloženy potraviny ke zmrazování ve velkém Několik hodin vyčkejte a pak teplotu zkontrolujte znovu.
množství.
Nevkládejte potraviny teplejší než je teplota v místnosti.
Byly vloženy příliš teplé výrobky.
Zkuste snížit teplotu v místnosti kde je spotřebič
Spotřebič je postaven v příliš teplém místě.
umístěn.
Zapojte zástrčku do zásuvky správně.
Spotřebič vůbec nepracuje. Zástrčka není správně zapojena do zásuvky.
Nefunguje ani chlazení ani Jsou spálené pojistky nebo vypnutý jistič.
Vyměňte pojistky nebo zapněte jistič.
osvětlení.
Spusťte spotřebič podle pokynů v kapitole „Uvedení do
Termostat není zapnutý.
provozu”.
V zásuvce není napětí. (Zkuste zástrčku zapojit do jiné Zavolejte kvalifikovaného elektrikáře.
zásuvky)
Zkontrolujte, zda spotřebič pevně stojí (všechny čtyři
Spotřebič není správně ustaven.
Spotřebič je hlučný.
nožky by měly sedět na podlaze).
Tvoří se příliš mnoho ledu a
námrazy.
Pokud tyto rady nepovedou k žádoucímu výsledku, zavolejte nejbližší značkové servisní středisko.
11
CZ
Pokyny pro instalatéra
Technické údaje
Model
Objem brutto (l)
Objem netto (l)
Šířka (mm)
Výška (mm)
Hloubka (mm)
Spotřeba energie (kWh/24 hod.)
(kWh/rok)
Energetická třída podle norem EU
Mrazící výkon (kg/24 h)
maximální doba uložení v případě
provozní poruchy (h)
Jmenovitá intenzita proudu (A)
Hlučnost Lc (dB)
Hmotnost (kg)
Počet kompresorů
ENB 3450
Chladnička: 249
Mraznička: 91
Chladnička: 245
Mraznička: 78
595
1850
632
0,979
357
A
6
18
0,6
42
72
1
Instalace spotřebiče
Doprava, vybalení
Doporučuje se dopravovat spotřebič v jeho
originálním obalu ve svislé poloze a respektovat
výstražná upozornění na obalu.
Po každé přepravě se spotřebič asi po dobu 2 hodin
nesmí zapínat.
Vybalte spotřebič a zkontrolujte, zda není nějak
poškozen. Případná poškození ihned oznamte tomu
místu, kde jste spotřebič zakoupili. V takovém případě
obaly nevyhazujte.
kompresoru, narušení procesu odmražování, zvýšení
teploty uvnitř chladícího prostoru nebo zvýšení spotřeby
energie.
Instalujte distanční podložky, které lze nalézt v sáčku
s příslušenstvím, na horní zadní rohy zařízení.
Čištění
Odstraňte všechny lepicí pásky a jiné prvky, které v
přístroji fixují jednotlivé části příslušenství.
Vyčistěte přístroj uvnitř vlažnou vodou a neagresivním
saponátovým přípravkem. Použijte k tomu měkkou
utěrku.
Vnitřek přístroje po vyčištění vysušte.
Umistěni
Na spotřebu energie a správnou funkci zařízení má vliv
teplota okolního prostředí.
Při umísťování zařízení berte laskavě ohled na to, že se
doporučuje provozovat zařízení v rozmezí mezních hodnot
teploty okolního prostředí v závislosti na klimatické třídě,
specifikované na identifikačním štítku tak, jak jsou
uvedeny v následující tabulce.
Klimatická třída
SN
N
ST
Teplota okolního prostředí
+10 ... +32 °C
+16 ... +32 °C
+18 ... +38 °C
Klesne-li teplota okolního prostředí pod specifikovanou
dolní mez, může teplota uvnitř chladícího prostoru vzrůst
nad požadovanou teplotu.
Vzroste-li teplota okolního prostředí nad specifikovanou
horní mez, může to mít za následek zvýšení doby chodu
12
Povolte šrouby, vložte distanční podložky pod šrouby, a
šrouby znovu utáhněte.
Při instalování zařízení dbejte na to, aby bylo postaveno ve
vodorovné poloze. Toho lze dosáhnout pomocí 2
seřiditelných nožek pod přední stranou zařízení.
CZ
Neinstalujte zařízení do takových míst, kde by bylo
vystaveno dopadu přímého slunečního světla, nebo do
blízkosti kuchyňského sporáku nebo kamen.
Donutí-li vás uspořádání vybavení místnosti instalovat toto
zařízení do blízkosti kuchyňského sporáku nebo kamen,
dodržte laskavě následující minimální vzdálenosti:
Je-li k disposici vedle plynového nebo elektrického
sporáku prostor menší než 3 cm, zasuňte mezi obě
tato zařízení nehořlavou izolační desku o tloušťce 0.5
1 cm.
V případě kamen pro spalování uhlí nebo topného
oleje musí být dodržena vzdálenost od nich rovná 30
cm, jelikož jejich tepelný výkon je vyšší.
Konstrukční řešení tohoto zařízení umožňuje přisunout je
ke stěně až na doraz.
Při instalaci zařízení musí být dodrženy minimální
vzdálenosti uvedené na obrázku.
A: instalace pod kuchyňskou skříňku připevněnou ke
stěně
B: instalace do volného prostoru
Změna směru otevirani dvěri
Jestliže to vyžaduje umístění spotřebiče nebo manipulace s
ním, je možné změnit směr otevírání dveří z pravého na levé.
Spotřebiče dodávané na trh mají otevírání vpravo.
Změnu směru otevírání dveří proveďte prosím v pořadí
podle následujícího popisu a obrázků:
Pro provedení následujících kroků je zapotřebí
spolupráce další osoby, která dveře chladicí jednotky
během montáže podrží.
Vytáhněte síťovou zástrčku přístroje ze zásuvky.
obr. 1.
13
CZ
Otevřete dveře a demontujte dvojitý držák dveří (a, b)
vyšroubováním a vyjmutím obou šroubů (c) (obr. 2).
Odstraňte dvojitý držák dveří (a, b, c) ze skříně lehkým
naklopením obou dveří. Nezapomeňte vyjmout také
plastovou distanční vložku (b) pod držákem dveří (obr. 2).
Sejměte dveře chladící části opatrným tahem dolů.
Sejměte dveře mrazící části opatrným tahem nahoru.
Vyšroubujte horní dveřní čep (d) chladící části a
zašroubujte jej na opět druhou stranu (obr. 1).
Vytáhněte pomocí šroubováku vložku (e) spodní
mřížkové clony (obr. 4).
Vyšroubujte spodní dveřní čep (h, f) mrazící části a
zašroubujte jej na opět druhou stranu. Nezapomeňte
přitom nasadit opět podložku (h) (obr. 4).
Znovu nasaďte vložku (e) spodní mřížkové clony na
druhou stranu.
obr. 2.
Vyjměte levé krycí čepy (n, k, 3 kusy) dvojitého držáku
dveří a nasaďte je znovu na druhé straně (obr. 2).
Odstraňte z obou dveří záslepky (t, z).
Odmontujte vyšroubováním šroubu (s) zavírací prvky
dveří (u, v).
Přemístěte zavírací prvky dveří (u, v) po otočení na
protější stranu druhých dveří a upevněte je
zašroubováním šroubu (s).
Znovu nasaďte záslepky (t, z) na protější straně dveří.
Zasuňte čep (m) dvojitého držáku dveří do levého otvoru
dveří mrazící části (obr. 2).
Nasaďte dveře mrazící části na spodní dveřní čep (f)
(obr. 4).
obr. 3.
Nasaďte dveře chladící části na horní dveřní čep (d) a
vložte čep dvojitého držáku dveří (m) po lehkém
naklopení dveří do otvoru dveří chladící části.
Otevřete dveře a připevněte dvojitý držák dveří oběma
šrouby (c) na levé straně. Nezapomeňte přitom nasadit
opět plastovou distanční vložku (b) pod držákem dveří.
Dbejte na to, že hrany dveří musí být rovnoběžné s
okrajem boční stěny přístroje.
Přesaďte držadla dveří (r) na druhou stranu a zastrčte
plastové zaslepovací čepy (p), které se nacházejí v obalu
tohoto návodu kĘpoužití, do uvolněných otvorů (obr. 5).
Postavte přístroj zpět na původní místo, vyrovnejte ho
pomocí vodováhy a zastrčte šňůru do zásuvky.
obr. 4.
Pokud nechcete zde popsané modifikační kroky provádět
sami, zavolejte do nejbližší specializované dílny. Montér
provede za poplatek modifikaci odborně.
obr. 5.
14
CZ
Elektrické připojení
Tento spotřebič odpovídá následujícím
direktivám (směrnicím) E.E.C.:
73/23 EEC ze dne 19.02.73 (Směrnice o nízkém
napětí) ve znění pozdějších předpisů,
89/336 EEC ze dne 03.05.89 (Směrnice o
elektromagnetické kompatibilitě) ve znění pozdějších
předpisů.
Tato chladnička je navržena pro provoz se střídavým
napájecím napětím 230 V, 50 Hz.
Zástrčka musí být zapojena do zásuvky opatřené
kolíkem, připojeným na ochranný vodič. Jestliže
taková zásuvka není k dispozici, je nutné zadat u
elektrikáře s příslušnou kvalifikací, aby v blízkosti
spotřebiče takovou zásuvku, vybavenou ochranným
vodičem podle platných předpisů instaloval.
Tabulk a dob ucho v áv ání (1)
Doba a způsob uchovávání čerstvých potravin v chladničce
Potraviny
Syrové maso
Vařené maso
Pečené maso
Syrová sekaná
Pečená sekaná
Studené nářezy, vídeňský salám
Čerstvé ryby
Vařená ryba
Smažená ryba
Ryby v otevřené plechovce
Čerstvé kuře
Smažené kuře
Čerstvá slepice
Vařená slepice
Čerstvá kachna, husa
Pečená kachna, husa
Máslo, neotevřené
Máslo, otevřené
Mléko v plastikovém sáčku
Smetana
Kyselá smetana
Sýr (tvrdý)
Sýr (měkký)
Tvaroh
Vejce
Špenát, šťovík
Zelený hrášek, zelené fazolové lusky
Houby
Mrkev, kořen
Paprikové lusky
Rajská jablíčka
Zelí, kapusta
Rychle se kazící ovoce (jahody,
maliny, a pod.)
Ostatní ovoce
Otevřené ovocné konzervy
Pečivo plněné krémem
Doba uchovávání ve dnech
3
4
5
x
x
x
X
x
x
X
x
x
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2
X
X
X
X
X
x
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
x
x
x
x
X
X
x
x
X
X
X
x
X
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
x
X
X
x
x
x
x
x
X
X
x
x
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
x
X
X
x
x
x
x
x
x
X
x
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
X
x
x
x
x
x
Způsob zabalení
6
7
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
x
X
x
X
X
x
x
X
X
X
x
X
x
x
x
mikrotén, vzduchotěsně
zakrytý pokrm
zakrytý pokrm
zakrytý pokrm
zakrytý pokrm
mikrotén, celofán, voskovaný papír
mikrotén, vzduchotěsně
zakrytý pokrm
zakrytý pokrm
zakrytý pokrm
mikrotén, vzduchotěsně
zakrytý pokrm
mikrotén, vzduchotěsně
zakrytý pokrm
mikrotén, vzduchotěsně
zakrytý pokrm
původní obal
původní obal
původní obal
krabice z umělé hmoty
krabice z umělé hmoty
hliníková fólie
mikrotén
mikrotén
mikrotén
mikrotén
mikrotén
mikrotén
mikrotén
mikrotén
mikrotén
mikrotén
mikrotén
mikrotén
zakrytý pokrm
zakrytý pokrm
Poznámky:
X
x
obvyklá doba uchovávání,
možná doba uchovávání (týká se jen opravdu čerstvých výrobků).
15
CZ
Tabulk a dob ucho v áv ání (2)
Doba a způsob uchovávání čerstvých potravin v chladničce
Potraviny
Zelenina:
zelené fazolové lusky, zelený hrášek, míchaná zelenina, dýně,
kukuřice, a pod.
Hotové pokrmy:
zeleninová jídla, přílohy, s masem a pod.
Hotové pokrmy:
svíčková, guláš z uzeného kolena, maso z tlačenky a pod.
Pokrmy z brambor, těstoviny:
bramborová kaše, noky, knedlíky, těstoviny plněné džemem,
smažené hranolky
Polévky:
masový vývar, polévka ze zelených fazolových lusků,
polévka ze zeleného hrášku a pod.
Ovoce:
višně, třešně, angrešt, ovocný krém, drcené kaštany
Maso:
kuře, kachna, husa a jejich drůbky,
filé, tuňák
Mražený krém na tyčince, zmrzlina
V oddílu čerstvých
potravin
+2 – +7 °C
V oddílu **** zmrazených
potravin
-18 °C
1 den
12 měsíců
1 den
12 měsíců
1 den
6 měsíců
1 den
12 měsíců
1 den
6 měsíců
1 den
12 měsíců
1 den
1 den
1 den
5 měsíců
6 měsíců
3 týdny
Zár uk a a ser vis
Záruční podmínky
Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek je
poskytována pouze kupujícímu spotřebiteli (dále také jen
"Kupující") a jen na výrobek sloužící k běžnému používání v
domácnosti.
Prodávající poskytuje Kupujícímu spotřebiteli Záruku v trvání
dvaceti čtyř měsíců, a to od data převzetí prodaného
výrobku Kupujícím.
Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, včasné a
řádné odstranění vady, popřípadě - není-li to vzhledem k
povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné - právo na
výměnu výrobku. Pokud není takový postup možný, je
Kupující oprávněn žádat přiměřenou slevu z ceny výrobku.
Právo na výměnu výrobku nebo odstoupení od kupní
smlouvy lze uplatnit jen při splnění všech zákonných
předpokladů, a to pouze tehdy, nebyl-li výrobek nadměrně
opotřeben nebo poškozen. Podmínkou pro uplatnění
každého práva ze Záruky přitom je, že:
a) výrobek byl instalován a uveden do provozu i vždy
provozován v souladu s návodem k obsluze,
b) veškeré záruční nebo jiné opravy či úpravy výrobku byly
vždy prováděny v Autorizovaném servisním středisku,
c) Kupující při reklamaci výrobku předloží platný doklad o
koupi.
Právo na odstranění vady výrobku (i všechna případná další
práva ze Záruky) je kupující povinen uplatnit v nejbližším
Autorizovaném servisním středisku. Zároveň musí
Autorizovanému servisnímu středisku umožnit ověření
existence reklamované vady, včetně odpovídajícího
vyzkoušení (popř. demontáže) výrobku, v provozní době
tohoto střediska.
16
Každé právo ze Záruky je nutno uplatnit v příslušném
Autorizovaném servisním středisku bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do konce záruční doby, jinak
zaniká.
Autorizované servisní středisko posoudí oprávněnost
reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o
způsobu opravy. Kupující je povinen poskytnout
Autorizovanému servisnímu středisku součinnost
potřebnou k prokázání uplatněného práva na odstranění
vady, k ověření existence reklamované vady i k záruční
opravě výrobku.
Běh záruční doby se staví po dobu od řádného uplatnění
práva na odstranění vady do provedení záruční opravy
Autorizovaným servisním střediskem, avšak jen při
splnění podmínky uvedené v předchozím bodu.
Po provedení záruční opravy je Autorizované servisní
středisko povinno vydat Kupujícímu čitelnou kopii
Opravního listu. Opravní list slouží k prokazování práv
Kupujícího, proto ve vlastním zájmu před podpisem
Opravního listu zkontrolujte jeho obsah a kopii
Opravního listu pečlivě uschovejte.
Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li
o záruční vadu, za kterou odpovídá Prodávající, či
neposkytne-li Kupující Autorizovanému servisnímu
středisku shora uvedenou součinnost, je Kupující
povinen nahradit Prodávajícímu i Autorizovanému
servisnímu středisku veškeré případné náklady, které jim
v souvislosti s tím vzniknou.
Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek platí
pouze na území České republiky. Nevztahuje se na
opotřebení nebo poškození výrobku (včetně poškození
způsobeného poruchami v elektrické síti, použitím
nevhodných náplní, nevhodnými provozními podmínkami
CZ
aj.), případný nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti
(který není závadou) ani na výrobek použitý nad rámec
běžného používáni v domácnosti (např. k podnikatelským
účelům aj.).
Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva Kupujícího,
která se ke koupi výrobku váží podle kogentních
ustanovení zvláštních právních předpisů.
Prodávající je povinen předat Kupujícímu při prodeji
výrobku a na požádání Kupujícího poskytnout mu i kdykoli
poté aktuální seznam Autorizovaných servisních středisek
v České republice, včetně jejich telefonních čísel.
Jakékoli bližší informace o Záruce a Autorizovaných
servisních střediscích poskytnou:
- prodávající,
- Electrolux Service, a to buď na telefonu: 261126112,
nebo na adrese ELECTROLUX s.r.o., Electrolux
Service, Hanusova ul., 140 21 Praha 4,
- Bezplatná telefonní INFOLINKA: 800-160016.
Servis a náhradní díly
Jestliže je volání servisu nezbytné, oznamte své potíže
autorizovanému, který je od vás nejblíže.
Při oznamování závady je nutné identifikovat spotřebič
pomocí údajů typového štítku.
Tento typový štítek je přilepen na vnitřní stěnu vedle
zásuvky pro zeleninu v oddílu čerstvých potravin na levé
straně dole. Jsou zde veškeré údaje potřebné pro
oznámení závady servisu (typ, model, sériové číslo, atd.).
Zde si poznamenejte údaje z typového štítku vašeho
spotřebiče:
Model
Číslo výrobku (Prod.No.)
Sériové číslo (Prod.No.
Datum nákupu:
Výrobce si vyhrazuje právo provádět na těchto výrobcích jakékoli změny.
17
2005. 10. 25.
The Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux
Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of
approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.
Printed by Océ Hungária Kft.
ELECTROLUX HOME PRODUCTS OPERATIONS EUROPE

Podobné dokumenty

Vypracované otázky z X32PTS

Vypracované otázky z X32PTS • kód – soustava pravidel pro přeměnu zprávy na signál nebo převodních vztahů mezi různými abecedami zdrojů zpráv • kódování zprávy – aplikování kódu, jednotlivým prvkům zprávy se přiřazují stavy u...

Více

Návod k použití

Návod k použití Seřizovací patku vyšroubujte na kozlíku uložení, až přiléhá na podlaze, pak šroubujte dále o 90°.

Více

Návod k použití

Návod k použití - Vkládání teplých jídel: nejprve je nechte zchladnout na pokojovou teplotu. - Mražené potraviny nechte rozmrazit v chladničce. - Když je ve spotřebiči silná vrstva námrazy: spotřebič odmrazte. ...

Více

Uživatelský manuál

Uživatelský manuál Instalace a připojení Umístění spotřebiče

Více

Vestavná kombinovaná chladnička BIC 2282BW

Vestavná kombinovaná chladnička BIC 2282BW • Spotřebič nesmí být používán v otevřeném prostranství a nesmí být vystaven vlivům počasí. • Před čištěním spotřebiče nebo před výměnou žárovky vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě (vytáh...

Více