profile: mrs. eliška hašková coolidge 10 flower power spring party 24

Komentáře

Transkript

profile: mrs. eliška hašková coolidge 10 flower power spring party 24
BULLETIN
ČÍSLO
NUMBER
78 | 2012
BŘEZEN
MARCH
NIZOZEMSKO-ČESKÁ OBCHODNÍ KOMORA
NETHERLANDS-CZECH CHAMBER OF COMMERCE
PROFILE: MRS. ELIŠKA HAŠKOVÁ COOLIDGE
FLOWER POWER SPRING PARTY 24. 5. 2012
CORPORATE RESPONSIBILITY CLUB
10
11
12
DISCOVER YOUR HORIZON...
Professional and helpful staff
Comfortable accommodation and gourmet cuisine
Modern sports and wellness centre
Organisation of small and large private
and corporate events
Ski resort nearby
+420 499 861 111
[email protected]
www.hotelhorizont.cz
1
MISJA DEN HAAN
V současné době jsem do značné míry znepokojen tím,
že se Evropa nevydala správným směrem. A co mi dělá nejvíc
starostí, je postoj jistých částí její populace. Lidé v různých zemích
na sebe hází špínu.
Současná iniciativa nizozemské Strany pro svobodu (PVV),
která vyzývá lidi, aby na webu strany hlásili stížnosti
na „východoevropany“ a „středoevropany“ pracující v Nizozemsku,
kteří jsou svým sousedům na obtíž a berou práci Nizozemcům,
je jasně diskriminující a nepřispívá k vzájemnému porozumění.
Strana si právem vysloužila kritiku Evropské komise, Evropské
rady, převážné většiny nizozemských politických stran, předsedy
nizozemského sdružení zaměstnavatelů a samozřejmě velvyslanců
dotčených zemí.
Nicméně vypadá to, že se tato iniciativa vyplatila. PVV totiž
v předvolebních průzkumech prohrávala a teď už zase získává
své voliče zpátky. Zdá se, že vsadit na xenofobii se v Nizozemsku
vyplácí, stejně jako kdekoli jinde v Evropě, bohužel.
Náš čestný hlavní řečník na dvou akcích Prinsjesdag, profesor
Hans Renner, cítil povinnost oznámit na zmíněném webu, že ani
on sám se v minulosti nechoval vždycky ukázkově a navíc vzal
práci rodilému Nizozemci. Kromě toho, jak sám přiznává, protože
byl v rodném komunistickém Československu v nepřítomnosti
odsouzen za vlastizradu, je evidentně také zločincem. Co k tomu
dodat.
Co na tom, že na rozdíl od zaměstnání profesora Rennera, místa,
která zaberou Poláci, Rumuni a tak podobně, jen těžko obsadí
Nizozemci. Bez těchto (přechodných) přistěhovalců by na tom
nizozemská ekonomika byla daleko hůř. To samé platí pro některé
profese v České republice, které vykonávají Poláci, Slováci či
Ukrajinci.
Měli by snad nizozemští expati být nařčeni z toho, že berou
Čechům zajímavé pozice? Někteří občas také parkují
na nesprávných místech, jiní se zase občas možná trochu víc napijí,
a pro jejich české sousedy navíc není vždy tak snadné pěkně si
s nimi popovídat v češtině. Milí čtenáři, hlaste prosím takové zločiny
anonymně našemu sekretariátu!
At this moment I am quite concerned
d that
h EEurope iis not h
heading
di
in the right direction, and what worries me most is the attitude
of parts of its population. People in different countries are stirring
incitement against one another.
The recent initiative of the Dutch Freedom Party (PVV) to ask
people to report on the party website their complaints against
“East and Middle Europeans” working in the Netherlands, being
a burden on their neighbours and taking jobs away from Dutchmen,
is clearly discriminating and does not contribute to mutual
understanding.
The party has rightfully been criticised by the European Commission,
the European Council, the vast majority of the Dutch political parties,
the chairman of the Dutch Employers Association and of course
the Ambassadors of the countries concerned.
It looks nevertheless that this party initiative is being rewarded,
because the PVV was losing in the polls and now they are winning
back voters again. Xenophobia seems to pay off in the Netherlands,
as unfortunately elsewhere in Europe.
Our honorary guest speaker at two Prinsjesdag events, Professor
Hans Renner, felt obliged to report to the mentioned website that
he himself had been a pain in the ass in the past, taking a job from
a home grown Dutchman. Moreover, he confesses, that being
sentenced in absence in communist Czecho-Slovakia for treason,
he is clearly also a criminal. What more to say.
That is, unless Professor Renner´s job, the jobs taken away by Poles,
Romanians and the like are hard to fill by Dutchmen. Without these
(temporary) immigrants, the Dutch economy would be far worse off.
The same goes for certain jobs in the Czech Republic, being done by
Poles, Slovaks and Ukrainians.
Should Dutch expats be harassed for taking interesting jobs
away from Czechs? Some also seem to park their cars sometimes
in the wrong place, maybe some of them also sometimes drink
too much, and it is also not always easy for their Czech neighbours
to have a nice chat with them in Czech. Readers, please do report
these crimes anonymously to our secretariat!
ÚVODNÍK - OBSAH • EDITORIAL - CONTENTS
GENERÁLNÍ TAJEMNÍK
SECRETARY GENERAL
ÚVODNÍK
ROZHOVOR
UDÁLO SE
NOVÉ AKTIVITY
SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST
EKONOMIKA
ČLENOVÉ INFORMUJÍ
NOVÍ ČLENOVÉ
PRÁVO A DANĚ
VELETRHY
1
2
6
9
12
14
17
29
30
32
EDITORIAL
INTERVIEW
RECENT EVENTS
NEW ACTIVITIES
CORPORATE RESPONSIBILITY
ECONOMY
NEWS FROM MEMBERS
NEW MEMBERS
TAX AND LEGAL CORNER
TRADE FAIRS
BŘEZEN • 2012 • MARCH
OBSAH • CONTENTS
2
ROZHOVOR S RUDOLFEM FONTIJNEM,
NOVÝM ČLENEM PŘEDSTAVENSTVA NCCC
INTERVIEW WITH RUDOLF FONTIJN,
ROZHOVOR • INTERVIEW
A NEW MEMBER OF THE NCCC BOARD OF DIRECTORS
Rudolf Fontijn podniká v České republice už dvacet let
v oblasti reklamy a poradenství. V roce 2010 se jeho firma
Linea Recta stala členem NCCC a nedávno jsme Rudolfa
přivítali coby nového člena představenstva NCCC. Díky
rozsáhlým zkušenostem v oblasti reklamy a komunikace
je Rudolf významnou posilou pracovní skupiny zaměřené
na PR aktivity NCCC.
Rudolfe, můžete nám říct něco o svých začátcích v České
republice a vašich nynějších aktivitách?
Když jsme v Praze v roce 1991 začínali, byl to opravdu jiný
svět. Málokdo tehdy mluvil anglicky. Vlastně jsme potkali
lidi, kteří spíš než anglicky mluvili německy, ale to byli
většinou starší lidé. Restaurace existovaly, ale i když jste si
každý den objednali úplně to samé, nemohli jste si být jisti
tím, co dostanete. V mém případě to bylo kuře a jednou
jsem dostal Cordon Bleu, jindy grilované, vařené, stehýnko
nebo prsa atd. Velké zahraniční firmy byly stále velmi malé,
a když jste na dveřích uviděli povědomou ceduli, mohli jste
klidně zazvonit, vstoupit a říct, že chcete mluvit s ředitelem
a domluvit si schůzku tehdy a tehdy.
V současné době jsem zpátky v reklamním průmyslu
po několikaleté pauze, kdy jsem firmu předal tehdejšímu
obchodnímu partnerovi. Reklamní průmysl se teď zaměřuje
na zvyšování tržeb spíše než na budování značek, a je
ve službách firem jako Unilever, Staropramen, Meggle, Mars,
HSBC a Fortuna. Krom toho také částečně vlastním firmu,
která poskytuje poradenství bankám. Ta nabízí různé druhy
operativní podpory finančnímu průmyslu, od strategického
plánování a krizového managementu, až po například
provozování centra pro správu karet nebo outsourcované
datové centrum.
BŘEZEN • 2012 • MARCH
Jaký máte dojem z vývoje České republiky v posledních
dvaceti letech?
Řekl bych, že Česká republika urazila velký kus cesty. Byznys
se pozvedl z „mentality divokého východu“ do stavu o poznání
sofistikovanějšího, který už stojí na základech západních
principů managementu. Cizinci, kteří sem přišli, aby tyto principy
implementovali, už jsou většinou dávno pryč a Češi je dál rozvíjí
sami. I v politice se mnohé změnilo, přestože s některými věcmi
se pořád nežije snadno. Stále jsem překvapený, když slyším
úředníka na cizinecké policii říkat cizincovi, že musí mluvit česky,
protože jsme v České republice. Člověk by mohl namítat, že jsme
zároveň v Evropě a hlavní mezinárodní jazyk je angličtina. A když
někdo poskytuje služby cizincům, proč by neměl být schopen
komunikovat aspoň anglicky?
Jste zástupce MSP, co jsou podle vás nejtěžší překážky,
které musí menší podnikatel překonat, aby uspěl v České
republice?
Když se podívám na reklamní agenturu, která působí lokálně,
pak bych řekl, že způsob, jakým větší firmy tlačí ke zdi
ty menší. Dám vám příklad – měli jsme zákazníka, který
nám zavolal, že podepíšeme novou smlouvu o spolupráci.
Vzhledem k tomu, že spolupracujeme už 18 let, zeptali jsme se,
co z toho budeme mít. Odpověď zněla jasně: nic, zvyšujeme
splatnost faktur z 30 na 60 dní. Samozřejmě je to vaše volba,
nemusíte podepsat (!). Toto v podstatě znamená, že velká
Rudolf Fontijn has been active for two decades
as an entrepreneur in the Czech Republic, in the field
of advertising and consulting. In 2010, his company
Linea Recta became a member of the NCCC, and recently,
we welcomed Rudolf to the NCCC Board of Directors. With
his extensive experience in advertising, Rudolf is a valuable
support for the working group focused on the PR activities
of the NCCC.
Rudolf, could you tell us a bit about your beginnings
in the Czech Republic and your current activities?
When we started in Prague in 1991 the world was truly
different. English was very little spoken. We found more
people speaking German actually, although these were mainly
the elderly. Restaurants existed, but even when you would
order every day the same thing, you would never be sure what
you would get. In my case, that was chicken, and this could
come as Cordon Bleu, grilled, boiled, leg, breast etc. Large
foreign companies were still very small, and when you saw
a known sign on the door, you could still just ring the bell,
walk in and say you wanted to see the Managing Director,
and have a meeting there and then.
At the moment I am back in advertising after leaving it for
a couple of years, after handing over the company to my
business partner at that time. The advertising business
focuses on generating sales rather than building brands,
and is working for companies like Unilever, Staropramen,
Meggle, Mars, HSBC, and Fortuna. Besides this, I am also
a part owner of a consulting business for banks. This business
provides many kinds of operational support for the financial
industry, from business continuity planning and crisis
management, to, for instance, running a cards processing
centre and an outsourced data centre.
What impression do you have of the developments
in the CR over the past 20 years?
I would say that the Czech Republic has come a long way.
Business has elevated itself from the “Wild East mentality”
to a much more sophisticated approach where western
management principles have been widely adopted.
The foreigners that came to implement these principles have
mostly long gone, and the country is further developing these
themselves. In the governmental area also a lot has changed,
even though some things are still hard to live with. I am still
surprised when I hear an official at the foreign police tell
a foreigner that he has to speak Czech as we are in the Czech
Republic. You could also argue that we are in Europe
and the main international language is English. And since
you cater your services to foreigners, why not at least be able
to communicate in English?
Being an SME, what are the toughest obstacles for
a smaller enterprise to succeed in the Czech Republic?
If I look at the advertising business which operates locally,
I would say the squeeze that larger companies push
through at the cost of the smaller ones. As an example,
we had a customer calling to tell us that we will sign a new
cooperation agreement. As we had been working together
for 18 years, we asked what would be in it for us. The answer
Podnikáte také ve Velké Británii. Můžete porovnat
podnikatelské klima v Londýně a v Praze?
Londýn pořád působí mnohem dynamičtěji. Je tam k dispozici
víc peněz, které se dají investovat do nových podniků. Lidé
mají větší chuť obchodovat spolu a pořád tam platí, že tento
typ osobních vztahů má větší význam než jen cena produktu
nebo služby.
Proč jste se vlastně rozhodl žít v Praze a ne například
v Londýně?
Rozhodnutí zůstat v Praze padlo na základě návštěvy v létě
1991. Bylo krásné počasí, město bylo naprosto úžasné a měli
tu lepší pivo, které navíc stálo jen 5 korun. Od té doby se mi
tu žije dobře, potkal jsem tu svoji ženu (která není Češka)
a rozhodli jsme se tady zůstat.
Jako nový člen představenstva, co považujete za svůj
hlavní úkol a které další cíle máte v krátkodobém
i dlouhodobém horizontu?
V představenstvu je mým úkolem dohlížet na komunikaci
komory, naším krátkodobým cílem je osvěžit vzhled
komunikačních prvků jako je logo, internetové stránky,
e-maily atd. Letošní rok má pro nás navíc zvláštní význam,
slavíme výročí, a tak chystáme speciální aktivity, které
nám připomenou fakt, že komora existuje už 20 let.
V dlouhodobém horizontu bych rád docílil toho, abychom
našim členům poskytovali větší hodnotu například
prostřednictvím používání internetových stránek, díky
nimž by členové spojovali svoji kupní sílu (crowd sourcing),
aby docílili lepších obchodů. Nabízí se například náklady
na telefon, benzin, pojištění atd. Také bych rád členům
nabídnul možnost poskytovat exkluzivní nabídky ostatním
členům prostřednictvím webu. V mém oboru by to například
znamenalo nabízet nižší hodinové sazby členům NCCC.
Jak jste již zmínil, letos NCCC slaví 20 let. Kde byste rád
viděl komoru za dalších 20 let?
Doufám, že za dalších 20 let bude komora stále nedílnou
součástí podnikatelského prostředí České republiky a bude
se zaměřovat na platná témata té doby. Dále doufám,
že komora bude schopná inspirovat firmy i z jiných zemí než
je Nizozemí a Česká republika, aby se staly členy. Vzpomeňme
například Benelux nebo duální členství britských, německých
nebo jiných firem, které jsou členem i své vlastní komory.
Byznys přece neděláte podle toho, ze které země ta která firma
pochází, ale s firmami a lidmi všude kolem, takže by bylo fajn
vidět tuto mezinárodní komunitu také v řadách členských
firem komory.
was simple: nothing, we are doubling our payment term
from 30 – 60 days. You can of course choose not to sign (!).
This is basically a large multinational company making it very
difficult for a small business to work for them. And they
are not the worst; we have customers with payment terms
of 120 days after delivering of the project. This turns a small
business like ours into a bank providing supplier credit to large
multinationals. It is not sustainable.
Another issue we come across with, is the tendering hype.
Where we used to tender for a year or two years contract,
this has gone down now to tendering for each individual
project. And not necessarily with one or two other companies,
but we even get invited for project tenders with more than ten
other companies. Well, you can do the math on that. It is like
going to the baker and telling him: give me a loaf of bread;
I will eat it and if I find your bread better than the ones from
five other bakeries I will pay you for the bread. I don’t think
you will find any baker agreeing to this. In the advertising
business this is now the norm for large companies.
You do business also in the UK. Can you compare
the business climate in London and in Prague?
London still feels a lot more dynamic. There is more money
available to invest in new ventures. People are more eager
to do business with each other and there is still this kind
of personal relationship that is more important than just
the cost of the product or service.
Why did you actually decide to live in Prague and not
in London, for example?
The decision to live in Prague was made based on a visit
in summer 1991. The weather was nice, the city was absolutely
wonderful and beer was better and only 5 crowns. Since then
life has been good here; I met my wife (who is not Czech) here
and we decided to stay.
What do you consider your main task as a new Board
member and what are your short- and long-term targets?
On the Board I am tasked to oversee the communications
of the Chamber. In the short term we would like to refresh
the look and feel of the communication items like the logo,
website, email messages, etc. Then there is the Lustrum Year,
where we will organise some special activities to commemorate
the fact that the Chamber has existed for 20 years. In the longer
term I would be looking at providing more value to our
members, by for instance, using the website to bundle buying
power (crowd sourcing) of the members in order to get better
deals. You can think of bringing down costs for telephony,
petrol, insurance, etc. Also, I would like to create a possibility
for members to provide “members only offers” to other
members through the website. In my business you could then
think for instance of reduced hourly rates for members.
As you mentioned already, the NCCC celebrates its
20th anniversary. Where do you think the Chamber should
be in the coming 20 years?
I hope that in 20 years’ time the Chamber still is an integral
part of doing business in the Czech Republic, focusing on then
relevant issues. I would further hope that the Chamber would
be able to inspire companies also from other countries than
the Netherlands and the Czech Republic to become members.
Think of the Benelux or dual memberships from British,
German or other companies who are also member at their
own Chamber. Business is not done along “country based
guidelines”; you do business with companies and people
from all over, and it would be good to see that international
community back at the Chamber.
BŘEZEN • 2012 • MARCH
nadnárodní společnost zásadním způsobem ztěžuje malé
firmě, aby pro ni pracovala. A tahle není zdaleka ta nejhorší,
máme zákazníky, kteří mají splatnost 120 dní po dokončení
projektu. To dělá z malé firmy jako je ta naše banku, která
poskytuje dodavatelský úvěr velkým nadnárodním firmám.
To není udržitelné.
Další problém, se kterým se setkáváme, je boom tendrů.
Zatímco dřív jsme šli do tendrů na roční nebo dvouletý
kontrakt, dneska je tendr na každý individuální projekt.
A není to nutně s jednou nebo dvěma dalšími firmami,
ale kolikrát jsme pozváni do tendru s více než deseti
firmami. Takže si to můžete sami spočítat. Je to jako byste
šli do pekárny a řekli: dejte mi bochník chleba, já ho sním
a jestli bude lepší než ten od dalších pěti pekáren, tak vám
za něj zaplatím. Myslím, že těžko najdete pekaře, který by
s tím souhlasil. V reklamním průmyslu se toto stává normou,
kterou diktují velké firmy.
ROZHOVOR • INTERVIEW
3
4
5 OTÁZEK PRO JAROMÍRA HÁJKA,
GENERÁLNÍHO ŘEDITELE SPOLEČNOSTI LEASEPLAN ČR
5 QUESTIONS FOR JAROMÍR HÁJEK,
ROZHOVOR • INTERVIEW
MANAGING DIRECTOR OF LEASEPLAN CR
Jaromír Hájek je od ledna staronovým generálním ředitelem
společnosti LeasePlan ČR, tuzemské pobočky největšího
evropského správce firemních autoparků. Skupina LeasePlan,
jejíž centrála sídlí v holandském Almere, je přítomna
ve 30 zemích světa a v Česku pečuje o téměř 20 tisíc vozidel
zhruba tisícovky firem. Zakladatel české pobočky Jaromír
Hájek se do funkce vrátil po téměř 5 letech, kdy vedl italské
zastoupení skupiny.
Since January, Jaromír Hájek is back as the Managing Director
of LeasePlan Czech Republic, the local branch of Europe‘s largest
provider of fleet management services. LeasePlan Group, with
headquarters in Almere, Netherlands, is present in 30 countries
worldwide, whereas the Czech branch manages close to 20,000
vehicles for about 1,000 client companies. The branch founder,
Mr. Hájek, came back to serve as the company director after
almost five years of leading LeasePlan Italy.
Jak jste se vůbec v čele italské pobočky ocitnul?
LeasePlan má dlouholetý korporátní program, jehož smyslem
je připravit vytipované manažery na vrcholové pozice v různých
koutech světa. Měl jsem to štěstí, že jsem byl už krátce po založení
české pobočky, ve druhé polovině 90. let, do tohoto programu
zařazen, takže jsem se zahraniční misí počítal. Původně mělo jít
o východoevropský region, ale pak se naskytla možnost jít do Itálie,
a já jsem ji nadšeně přijal. Jde totiž o mou zaslíbenou zemi, jako
kluk jsem tam vyrůstal. Můj otec pracoval na československém
obchodním zastoupení v Miláně, takže k Itálii mám velmi silný vztah.
How did you happen to be the head of the Italian branch?
LeasePlan has a year-long corporate program aiming to train
the selected managers for top positions within the company
in different parts of the world. I was lucky enough to be enrolled
in this program shortly after the Czech branch was founded back
in the 90‘s, so I was prepared for a foreign mission. Initially it was
supposed to be another Eastern European region, perhaps larger,
but then the opportunity to go to Italy turned up, and I happily
obliged. Italy is my promised land; I grew up in there as my father
worked for the Czechoslovak business representation in Milan,
and since then I have very strong ties to this country.
S jakými úkoly vás vedení do Itálie vyslalo?
Nastupoval jsem v roce 2007, v době, kdy se italská pobočka
slučovala s bývalou konkurenční společností Europcar. Mým
hlavním úkolem bylo provést nezbytnou, ale velmi náročnou
organizační i personální reorganizaci. To jsem ale netušil, že je
za dveřmi finanční krize, která před nás postavila úkoly zcela nové.
Ale i díky mým italským kolegům jsme vše zvládli a italská pobočka
během mého působení upevnila svou pozici na trhu.
Je rozdíl řídit pobočku v Římě a v Praze?
V rozporu s některými předsudky o Italech, které je líčí jako
impulzivní lidi s pomalejším pracovním tempem, nenajdete
mezi italským a českým zaměstnancem výrazný rozdíl. Oba jsou
kvalifikovaní a pracují s nasazením. Čemu se musíte přizpůsobit,
to je místní legislativa a s ní související byrokracie, která je v Itálii více
přebujelá než u nás. A podstatný rozdíl je ve velikosti obou poboček:
zatímco ta italská má filiálky po celé zemi a její obrat v roce 2010
dosáhnul v přepočtu asi 16 miliard korun, česká pobočka je
soustředěna na jedno místo a její obrat je zhruba čtvrtinový.
BŘEZEN • 2012 • MARCH
Liší se v obou zemích nabídka LeasePlanu?
Základní konstrukce našeho operativního leasingu je stejná.
Naší snahou je poskytovat zákazníkům služby, které je zbaví co
největšího počtu povinností spojených se služebními vozy. Nabídky
se v konkrétních zemích liší v detailech jednotlivých služeb, ale
v zásadě platí, že LeasePlan poskytuje všude na světě stejné
produkty. Zdůrazňujeme tak svou nadnárodní působnost. Hodně
našich zákazníků patří mezi mezinárodní klienty a pro ty je důležité,
aby všude, kde působí, nalezli stejně koncipované služby.
Přesto – existuje nějaký podnět, který jste si z Itálie přivezl?
Italové si potrpí na serióznost v obchodních vztazích. Partneři
se respektují a dbají na dlouhodobou korektní spolupráci, která
musí být výhodná pro všechny: zadavatele, dodavatele i koncového
zákazníka. Tak třeba v tomto ohledu máme v Česku stále co dohánět.
What were the main tasks given to you in Italy?
I got onboard in 2007 as the Italian branch was in the process
of merging with the former competitor Europcar. My main task
was the necessary and very demanding reorganization, both
in terms of operation and personnel. At that point, I did not know
the financial crisis was upon us, which presented itself with a whole
new set of goals and tasks. But thanks to my Italian colleagues,
we got through this, and the branch has strengthened its market
position during my tenure.
Is it much different to lead a company in Rome and in Prague?
Contrary to the common misperception of Italians as being
impulsive with a relaxed working morale, you won‘t see much
difference between a Czech and an Italian employee. Both are
well qualified and both work with enthusiasm. What you have
to get used to is the legislation and the bureaucracy, which is more
common than here. Also the size of both branches is quite different;
the Italian company has offices around the country and its turnover
in 2010 was about CZK 16 billion; there is only one Czech central
office and the turnover is about one quarter of that in Italy.
Is LeasePlan‘s offer different in these countries?
The basic principles of operational leasing are the same. Our
goal is to provide services to customers that will help them get
rid of duties connected with operation of company vehicle fleet.
The offers in the respective countries may differ in the details
of individual services, however, the general rule is that LeasePlan‘s
products are the same in all the countries. We also point out our
international presence. Many of our customers are international
clients, and it is important for them that they have the same type
of services no matter where they are.
Nevertheless, is there anything you would like to implement
from your Italian experience?
The Italians value seriousness in business relations. The partners
respect each other and they prefer long-term cooperation, which
has to be beneficial for all parties involved. It is my impression that
in the Czech Republic we still have some work to do in this respect.
6
UDÁLO SE • RECENT EVENTS
NEW YEAR’S PARTY
On 12 January, we organized our first
traditional event of the year, the New
Year’s Party. We spent a pleasant evening
in Občanská plovárna, together with members
and guests of the NCCC and the Nederlandse
Vereniging in Tsjechië, and gave each other
best wishes for the New Year.
From the left: NCCC Board Members Pavel Iványi and Jan Bartholomeus (ING Bank) with
the Dutch Ambassador, H.E. Jan Henneman
NCCC Chairman, Elias Drakopoulos (Business Lease), welcoming the guests
Stefan de Goeij (CTP) with Ilse Smits (Netherlands Embassy)
Ladislav Martinec (CRV) and Ján Vestenický (Elatec)
BŘEZEN • 2012 • MARCH
Guests of the New Year’s Party
12. ledna jsme pořádali naši první tradiční
akci v tomto roce, Novoroční party. V úžasném
prostředí Občanské plovárny jsme strávili
příjemný večer ve společnosti členů
a hostů nejen NCCC, ale také nizozemské
asociace Nederlandse Vereniging in Tsjechië,
a vzájemně si popřáli všechno nejlepší
do nového roku.
Bon appetite! Bořivoj Klug with his colleague Dagmar Vaculínová (Atelier 66)
UDÁLO SE • RECENT EVENTS
7
Audience following the welcome by Elias Drakopoulos
Cheers! From the left: Elias Drakopoulos (NCCC Chairman), Misja den Haan (NCCC Secretary
General), H.E. Jan Henneman (Dutch Ambassador) and John Bruijnincx (Dutch Association
Chairman)
Dutch Ambassador, H.E. Jan Henneman
John Bruijnincx (Chairman of the Dutch Association) during his unforgettable welcoming
speech in Czech
Audience amused by the speech of John Bruijnincx
We thank Shell Czech Republic for support of the event
and Heineken Česká republika for delivery of beer for
the event.
BŘEZEN • 2012 • MARCH
Děkujeme společnosti Shell Czech Republic za podporu akce
a Heineken Česká republika za dodávku piva na akci.
8
UDÁLO SE • RECENT EVENTS
CZECH CUISINE
COOKING LESSON
Mmmm… Beef sirloin in cream sauce with Carlsbad dumplings
12 March was devoted to this year’s first
cooking lesson at the angelo Hotel. This time,
we learnt how to prepare the popular beef
sirloin in cream sauce and Carlsbad dumplings
as the main dish. Other temptations were
the traditional potato soup and a delicious
apple strudel as a dessert.
Thanks to the relaxed atmosphere and fine food, it was
again an enjoyable event, so no wonder that we already look
forward to another cooking lesson. Many thanks to the angelo
Hotel for great cooperation!
Preparation of the potato soup
12. březen byl věnován letošní první lekci
vaření v angelo Hotel. Tentokrát jsme
se naučili, jak připravit oblíbenou hovězí
svíčkovou s karlovarským knedlíkem coby
hlavní chod. Dalšími lákadly byly tradiční
bramborová polévka a dezert v podobě
lahodného jablečného štrúdlu.
Kateřina Pechová, Andrea Šubrtová (Shell CR) and Svatava Spálenská (TNT Express)
preparing the Carlsbad dumplings
BŘEZEN • 2012 • MARCH
Andrea Šubrtová (Shell CR), Bohuslava Hurtová (CEERM), Richard Pivrnec (Business Lease)
and Kateřina Pechová
Díky uvolněné atmosféře a dobrému jídlu to byla opět velmi
příjemná akce, takže není divu, že už se těšíme na další lekci
vaření. Veliké díky patří týmu angelo Hotel za bezvadnou
spolupráci!
Enjoying the high point of the evening: Andrea Šubrtová (Shell CR), Svatava Spálenská
and Petra Zděnková (both TNT Express), Ondřej Florián and Natália Ilovičná (both Havel,
Holásek & Partners)
Pictures and report from the Employment Act Seminar, which was held on 21 March, 2012, at the Ambassador’s
Residence, will appear in the June issue of the Bulletin.
9
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA REMBRANDT & CO.
17/04/2012
Ve spolupráci s ING Bank Česká republika vás zveme
na komentovanou prohlídku unikátní výstavy
Rembrandt & Co. – Příběhy umění ve století blahobytu.
Akce se koná 17. dubna 2012, od 18 – 20 hod.,
ve Šternberském paláci na Pražském hradě.
Po prohlídce budete mít možnost popovídat si s ostatními
členy NCCC při sklence vína a lehkém občerstvení.
Zaregistrujte se prosím jako obvykle na [email protected],
a to do 12. dubna.
In cooperation with ING Bank Czech Republic, we would
like to invite you to a guided tour of the unique exhibition
Rembrandt & Co. – Stories Told by a Prosperous Age.
The event takes place on 17 April, 2012, from 18.00 – 20.00,
at Sternberg Palace at Prague Castle.
After the tour, you will have an opportunity to enjoy
a glass of wine and light refreshments with other members
of the NCCC.
Please register at [email protected] as usual, by 12 April.
NOVÉ AKTIVITY • NEW ACTIVITIES
GUIDED EXHIBITION!
BŘEZEN • 2012 • MARCH
VÝSTAVY REMBRANDT & CO.!
10
PROFIL HLAVNÍHO ŘEČNÍKA NA FLOWER POWER SPRING PARTY
ELIŠKA HAŠKOVÁ COOLIDGE
BŘEZEN • 2012 • MARCH
NOVÉ AKTIVITY • NEW ACTIVITIES
PROFILE OF THE GUEST SPEAKER
FOR THE FLOWER POWER SPRING PARTY
Eliška Hašková Coolidge se narodila v Praze ve významné
bankovní rodině a jako dítě emigrovala po komunistickém
převratu v roce 1948 přes Německo a Francii do USA.
Vychovával ji otec a babička, kteří jí od útlého mládí
vštěpovali, jak je důležitá spolehlivost, otevřenost, slušnost
a respekt k ostatním. Tyto klíčové hodnoty pro ni zůstaly
důležité po celý život i během její kariéry.
Poté, co s vyznamenáním vystudovala Georgetown University
School of Foreign Service, zahájila paní Coolidge svou profesní
kariéru v Bílém domě. Začínala jako zvláštní asistentka
za Johna F. Kennedyho, krátce předtím než byl zavražděn,
a jejím úkolem bylo mimo jiné stylizovat prezidentské projevy.
Za jeho nástupce, Lyndona Johnsona, založila Kancelář
prezidentských zpráv, kterou řídila 18 let a která dosud
existuje.
Postupně pracovala pro prezidenty Nixona, Forda a Cartera,
po nástupu Reagana přešla na ministerstvo zahraničních
věcí USA, kde pracovala v kanceláři ministra. Na ministerstvu
zahraničí později zastávala pozici zvláštní asistentky pro
styky s Kongresem v Latin American Bureau, působila jako
náměstkyně šéfa protokolu Spojených států a jako alternující
zástupce velvyslance v Organizaci amerických států (OAS).
Kariéru ve vládě USA předčasně ukončila a vzala svého
nemocného tatínka zpět do České republiky, aby zde mohl
trávit poslední léta svého života. Dnes paní Eliška spravuje
restituovaný rodinný majetek na Šumavě a kromě toho
založila v roce 1998 agenturu Coolidge Consulting Services,
která zprostředkovává kontakty mezi ČR a USA a zabývá
se výukou, uměním a managementem společenského
chování a diplomatického protokolu. Paní Coolidge pevně
věří, že charakter dítěte se formuje do 13. roku, a proto
ve spolupráci s českým ministerstvem školství a Americkou
obchodní komorou prosazuje koncept, který říká,
že k etickému chování musí být vedeny už děti na základních
školách, pokud mají důvěra a zodpovědnost jedince znovu
nalézt své místo v naší společnosti. Pravidelně přednáší
v hotelu Mandarin Oriental v Praze (www.ehc.cz).
V roce 2003 byla paní Coolidge poctěna cenou Významná
Češka v zahraničí, kterou jí udělil Senát ČR, primátor Prahy
a rektor Univerzity Karlovy. V roce 2005 vydala knihu
„Pět amerických prezidentů, česká babička a já“.
V roce 2006 ji oslovila ODS, aby kandidovala do českého
senátu. Po vítězství v prvním kole se už ale v druhém kole
těsně neprosadila.
V roce 2009 se autorsky podílela na vydání knihy o etiketě pro
děti nazvané „Draka je lepší pozdravit“.
Paní Coolidge působí ve správní radě Amerického institutu
pro politické a ekonomické systémy (AIPES) a také AECA
(American and European Community Association). Je členkou
Prague Leadership Institute a dlouholetou členkou Americké
obchodní komory, kde se nejvíce angažuje v oblasti
vzdělávání, společenské odpovědnosti a governance.
Je zakládající členkou Czech Chapter v rámci National Museum
of Women in the Arts.
Eliška Hašková Coolidge was born in Prague in a renowned
family of bankers and emigrated as a child to the U.S.
via Germany and France after the Communists took
over in 1948. She was brought up by her father
and grandmother and learned from her earliest youth
the importance of trustworthiness, openness, decency
and respect for others. These core values remained very
important throughout her whole life and career.
Upon finishing her studies cum laude at the Georgetown
University School of Foreign Service, Mrs. Coolidge embarked
upon a career at the White House, beginning as a script writer
under John F. Kennedy, shortly before he was killed. Under
his successor, Lyndon Johnson, she was asked to establish
the Office of Presidential Messages which she headed for
18 years and which still exists today.
Subsequently she served Presidents Nixon, Ford and Carter,
before moving during the Reagan Administration to the Office
of the Secretary of State. At the Department of State she
later served as Congressional Liaison Officer for the Latin
American Bureau, as Assistant Chief of Protocol of the U.S.
and as Alternate Delegate to the Organisation of American
States (OAS).
After her early retirement from the U.S. Government, she
brought her ailing father to live out his last years in the Czech
Republic. In addition to caring for restituted family property
in Sumava, she founded Coolidge Consulting Services
in 1998 to broker relationships between the Czech Republic
and the United States, and to teach the Art and Management
of Diplomatic and Business Protocol and Social Skills.
A firm believer that a child‘s character is formed by age 13,
Mrs. Coolidge, in cooperation with the Czech Ministry
of Education and the American Chamber of Commerce,
spearheaded the concept that ethics instruction must begin
in elementary schools if trust and individual responsibility
are to be restored in our society. She lectures regularly
at the Mandarin Hotel in Prague (www.ehc.cz).
In 2003 Mrs. Coolidge was honoured as Outstanding Czech
Woman in the World by the Senate of the Czech Republic,
the Lord Mayor of Prague and the Rector of Charles University.
In 2005 she published her book “Five U.S. presidents, my Czech
Grandmother and I”.
In 2006, she was asked by ODS to run for the Czech Senate.
She won the first round, but lost by a narrow margin
in the second.
In 2009 she co-authored a children‘s etiquette book titled
“Draka je lepší pozdravit”.
Mrs. Coolidge serves on the Board of AIPES (American
Institute of Political and Economic Systems), and on the Board
of AECA (American and European Community Association).
She is a member of the Faculty of the Prague Leadership
Institute and a longstanding member of the American
Chamber of Commerce, where she is most actively engaged
in the Truth and Trust in Education and in the field of Corporate
Social Responsibility and Governance. She is a Founding
Member of the Czech Chapter of the National Museum
of Women in the Arts.
11
CZECH BEER FESTIVAL
Přijďte na populární akci v Žofín Garden,, kde
o
můžete ochutnat spoustu druhů českého
ké
piva z různých regionů, stejně jako typické
át
české jídlo. Kromě toho máte šanci vyhrát
zajímavé ceny v tombole a zároveň
podpořit pečlivě vybranou neziskovou
organizaci.
Joi
Join us for this popular event at the Žofín
Garden, where you can taste several
types of Czech beer representing
various regions, as well as typical Czech
f
food.
You can also win interesting prizes
in
in the raffle,
while supporting a carefully
se
selected
NGO.
The
The Czech
Beer Festival is a joint event
of 8 international chambers of commerce:
British Canadian, French, German, Italian,
British,
Nethe
Netherlands,
Nordic and Swiss.
Czech Beer Festival je společná akce
osmi zahraničních obchodních komor:
é,
britské, kanadské, francouzské, německé,
é.
italské, nizozemské, severské a švýcarské.
FLOWER POWER SPRING PARTY
24/05/2012
Blíží se jedna z našich nejoblíbenějších akcí! Jako obvykle vás
pozveme do Žofín Garden a můžete se opět těšit na zajímavý
program.
Těšte se na hlavního řečníka, paní Elišku Haškovou Coolidge,
o jejímž zajímavém životě a aktivitách se dočtete na str. 10.
Povíme vám, co je nového v našem Corporate Responsibility Clubu
a potěšíme vás příjemným kulturním představením.
NOVÉ AKTIVITY • NEW ACTIVITIES
25/04/2012
One of our most popular events is coming again! As usual,
we will invite you to the Žofín Garden and you can look forward
to an interesting programme.
You can look forward to our guest speaker,
Mrs. Eliška Hašková Coolidge. About her
interesting life and activities you can read
on page 10. We will give you a short update
on the Corporate Responsibility Club
and please you with a nice cultural performance.
Občanská plovárna
13/06/2012
Občanská plovárna
Nizozemské speciality
Pivo Heineken
Překvapení
Zábava
Napětí
Velké obrazovky
Nizozemští fanoušci v oranžovém
ém
Čeští fanoušci v… oranžovém
Fotbalový zápas Nizozemsko – Ně
Německo!
ěmecko!
Dutch specialities
Heineken beer
Surprise
Fun
Excitement
Big screens
Dutch fans dressed in orange
Czech
Czecch fans dressed in… orange, too
Football m
match Netherlands – Germany!
… a pestrý doprovodný program 
… and a varied
additional programme 
and a v
BŘEZEN • 2012 • MARCH
LUSTRUM EVENT
NT
T
SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST • CORPORATE RESPONSIBILITY
12
GREEN OFFICE
GREEN OFFICE IN THE HEART
V SRDCI FIRMY I ZAMĚSTNANCŮ
OF THE EMPLOYEES AND THEIR COMPANY
Vzhledem k popularitě tematických setkání nazvaných
Afternoon Tea se Corporate Responsibility Club rozhodl v nich
pokračovat i letos. První Afternoon Tea se konal 8. února jako
obvykle v Žofín Restaurant.
Martina Janebová a Lenka Nejedlová
z Unilever ČR představily projekt Green
Office, jehož cílem je zvýšit udržitelnost
firmy prostřednictvím snížení spotřeby
elektřiny, emisí CO2 a kancelářského odpadu,
především papíru, v centrále Unilever v Praze.
Setkání bylo pro účastníky velmi inspirativní,
především díky tomu, že projekt Green
Office je důkazem toho, že pokud se podaří
zapojit do projektu všechny zaměstnance,
pak i jednoduchá opatření přináší skvělé
výsledky.
Due to the popularity of the thematic meetings called
Afternoon Tea, the Corporate Responsibility Club decided
to continue with them also this year. The first Afternoon Tea
took place on 8 February at the Žofín Restaurant as usual.
Martina Janebová and Lenka Nejedlová from
Unilever CR introduced the project Green
Office which aims to increase sustainability
of the company through decreasing
the consumption electricity, CO2 emissions
and office waste, particularly paper, at the company
headquarters in Prague.
The meeting was very inspiring for the participants,
as the Green Office projects proves that if
a company succeeds in engaging all its employees
in the project, then simple measurements bring
great results.
JAK SE NAUČIT DISKUTOVAT,
HOW TO LEARN TO DISCUSS,
JAK DISKUTOVÁNÍM UČIT?
HOW TO TEACH THROUGH DISCUSSING?
Ve středu 7. března jsme sešli na dalším Afternoon Tea v Žofín
Restaurant. Tentokrát nám Ivana Bursíková a Eliška Chomátová
z neziskové organizace Agora CE představily projekt
Studentská Agora.
On Wednesday, 7 March, we met at another Afternoon Tea
at the Žofín Restaurant. This time, Ivana Bursíková and Eliška
Chomátová from the non-profit organization Agora CE
introduced their project Student Agora.
The project aims at improving the debating environment
in the CR and teaching the high school students to express
and defend their opinions. These skills are, of course, very
valuable also in the business sphere, so the participants tried
a debate on a selected topic for themselves.
The participants were interested not only in the Student Agora
project, but also in hearing reference to using the debating
format in companies. Look at www.agora-ce.cz for more
information.
BŘEZEN • 2012 • MARCH
Eliška Chomátová presenting the project ‘Student Agora‘
Projekt si klade za cíl zlepšit debatní prostředí v ČR a naučit
středoškolské studenty vyjádřit a obhájit svůj názor. Tyto
schopnosti jsou samozřejmě velmi cenné i ve firemní sféře,
a tak si účastníci setkání na vlastní kůži vyzkoušeli debatu
na vybrané téma.
Účastníci se zájmem vyslechli nejen informace o projektu
Studentská Agora, ale i reference o využití debatního formátu
ve firmách. Více informací najdete na www.agora-ce.cz.
Participants of the 7th Afternoon Tea
Business Lease offers you economical
and ecological vehicle leasing
Blue Care is a programme aimed at supporting corporate social responsibility
by combining low overall costs of ownership with control over fuel costs
and a reduction of CO2 emissions.
Exceptional consulting maps the possibilities of cost savings in the area
of vehicle operation.
Blue Care Monitor offers an online overview of the potential fuel savings
and reduction of CO2 emissions.
Training focused on ecological driving helps to motivate drivers to be
considerate toward the environment and to focus on cost savings.
100% CO2 neutral vehicle fleet – all CO2 emissions are offset by investments
in highly valuable ecological energy.
More information is available at www.bluecare.info
by
14
ČESKÁ EKONOMIKA • CZECH ECONOMY
Období • Period
Meziroční změna
Year-on-year change
Q4/2011
0.6 %
Vývoz • Export
1/2012
11.0 %
Dovoz • Import
1/2012
6.3 %
Míra inflace (HICP) • Inflation rate
2/2012
2.2 %
29. 2. 2012
9.2 %*
Průmyslová výroba • Manufacturing of Industry
12/2011
2.0 %
Reálné mzdy • Real Wages
Q4/2011
-0.4 %
Ukazatel • Indicator
EKONOMIKA • ECONOMY
Reálný růst HDP • Real GDP growth
Míra nezaměstnanosti • Unemployment rate
NIZOZEMSKÁ EKONOMIKA • DUTCH ECONOMY
Ukazatel • Indicator
Reálný růst HDP • Real GDP growth
Meziroční změna
Year-on-year change
Q3/2011
1.1 %
Vývoz • Export
12/2011
1.5 %
Dovoz • Import
12/2011
0.7 %
Míra inflace (HICP) • Inflation rate
2/2012
2.5 %
Míra nezaměstnanosti • Unemployment rate
1/2012
6.0 %*
Výroba • Manufacturing
12/2011
1.7 %
Zdroj: ČSÚ, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
* Uvedena míra, ne změna
ČESKÉ FIRMY CHTĚJÍ KONKUROVAT KVALITOU
A TRADICÍ, STÁLE VÍCE TAKÉ INOVACEMI
Největší konkurenční výhodou českých firem je tradice
a kvalita jejich výrobků a služeb. Musí se ale naučit, jak
o nich přesvědčit své zákazníky. Slabinou tuzemských
společností je totiž právě marketing, a také efektivita. Takto
se hodnotí stovka generálních ředitelů nejvýznamnějších
firem působících na českém trhu, které ve svém tradičním
průzkumu oslovila poradenská společnost PwC Česká
republika. Inovace v podobě nového výrobku či služby
a nový přístup k zákazníkům pomohly podle šéfů českých
firem překonat uplynulé náročné roky krize. Na vývoj
nových produktů se letos zaměří 9 z 10 tuzemských
společností, přitom 7 z 10 ještě intenzivněji než loni.
BŘEZEN • 2012 • MARCH
Období • Period
Jen 12 % generálních ředitelů českých firem se domnívá,
že mají lepší inovační potenciál než jejich konkurenti
ze západní Evropy. Opačného názoru je 46 % ředitelů a zbytek
je přesvědčen, že jsme na tom zhruba stejně. Letos hodlá
70 % tuzemských firem zvýšit svou inovační aktivitu v oblasti
vývoje nového výrobku či služby. Tím se dostáváme světově
mezi nadprůměrné inovátory (celosvětový průměr je 69 %,
v regionu střední a východní Evropy 65 %). Ještě aktivnější
jsou v Německu, kde letos hodlá v inovacích svých produktů
„přidat“ celkem 73 % firem. Více než polovina (51 %) českých
firem hodlá letos díky inovacím snížit náklady na stávající
výrobní procesy.
„Technickými novinkami jsou tuzemské firmy často schopny
dohnat i světové hráče. Ty největší inovace ale stále častěji
představují změnu obchodního modelu či nový přístup
Source: Czech Statistical Office, Statistics Netherlands (CBS)
* The figure shown is rate, not change
CZECH FIRMS WANT TO COMPETE THROUGH QUALITY
AND TRADITION, AND INCREASINGLY INNOVATION
The biggest competitive advantage that Czech firms have
is the tradition and quality of their products and services.
But they must learn how to convince their customers about
this. The weakness of domestic companies is precisely
in the areas of marketing and efficiency. Thus, one hundred
CEOs from the most important companies on the Czech
market offered their opinions in the PwC Czech CEO
Survey. Innovations in the form of a new product or service
development or a new approach to customers helped
Czech companies to overcome the past difficult crisis years.
9 out of 10 Czech companies will focus on developing new
products this year, while a year ago this ratio was 7 out
of 10.
Only 12% of Czech CEOs believe that they have greater
potential for innovation than their competitors from
Western Europe. Opposite to this is the view held by
46% of CEOs who believe that they have less potential for
innovation while the rest are convinced that we‘re about
the same. This year, 70% of domestic firms plan to increase
their innovation activities in the development of new
products or services. This puts them above the average
of the world‘s highest innovators (global average is 69%;
65% in Central and Eastern Europe). However, there are even
more active innovators in Germany, where, this year,
73% of firms plan to boost their product innovation
activities. More than half (51%) of Czech companies plan
to reduce costs by making innovations in their existing
production processes.
15
Nárůst přidané hodnoty díky inovacím tuzemských firem
by měl být také hlavním tahounem růstu české ekonomiky
v letošním roce. Věří v to více než třetina (35 %) šéfů českých
firem. V investice zdejších firem věří (42 %) ředitelů, necelá
čtvrtina (24,5 %) sází na spotřebu domácností.
Dobrá poloha a stabilní prostředí
Hlavní konkurenční výhodou české ekonomiky je podle šéfů
zdejších firem naše geografická poloha (69,5 %) a stabilní
ekonomické prostředí (59 %). Generální ředitelé hodnotí
vysoko také kvalifikovanou pracovní sílu (50,5 %) a stabilitu
zdejšího finančního sektoru (48,5 %). Do první pětice
konkurenčních výhod České republiky zařadili ještě náklady
na pracovní sílu (31,5 %). Jako konkurenční nevýhodu naší
země označilo 80 % dotázaných korupci.
Následují administrativní zátěž (70,5 %), správa daní (59 %).
Spokojeni nejsou generální ředitelé ani s politickou stabilitou
(36 %) a podporou tuzemských výrobců (33,5 %).
„Měnící se strategie tuzemských firem přináší nové požadavky
na podporu ze strany státu. Nepožadují už pobídky na tvorbu
nízkokvalifikovaných pracovních míst, ale podporu v oblasti
výzkumu a vývoje, technického školství či exportu. Očekávají
také razantnější boj vlády s korupcí. Etika podnikání se ve stále
více firmách stává samozřejmostí a férový přístup očekávají
i od státu,“ dodává Jiří Moser.
Zdroj • Source: PwC Česká republika
Czech CEOs ranked cooperation with European manufacturers
on innovation in fourth place (35%) among the most effective
weapons against low-cost competition, particularly from Asia.
Most CEOs believes in the development of new products
or services (71%), innovation of existing products (44%)
and a new approach to HR management (37%).
According to more than third (35%) of Czech CEOs, increased
value added through innovation by domestic firms should
also be the main driver of growth in the Czech economy this
year. 42% of CEOs believe in investments by local companies,
less than a quarter (24.5%) in household consumption.
EKONOMIKA • ECONOMY
Vzájemnou spolupráci evropských výrobců v oblasti inovací
zařadili čeští generální ředitelé až na čtvrté místo (35 %) mezi
nejúčinnějšími zbraněmi proti nízkonákladové konkurenci,
zejména z Asie. Nejvíce věří vývoji nových výrobků a služeb
(71 %), inovacím stávající produkce (44 %) a novém přístupu
k vedení zaměstnanců (37 %).
“Domestic firms are often able to catch up with even global
players in their technical innovations. But the biggest
innovations more often represent a change in business model
or a new approach to customers. In this process, it is necessary
to involve employees, customers and business partners.
However, Czech companies haven’t yet learned to collaborate
across sectors or production chains,” says Jiří Moser,
Managing Partner, PwC Czech Republic.
Good location and stable environment
The CEOs who participated in the survey identified what they
see as the five main competitive advantages that the Czech
Republic has: they are its geographic location (69.5%), stable
economic environment (59%), the highly qualified labour force
(50.5%), the stability of the financial sector (48.5%) and labour
costs (31.5%). By way of the competitive disadvantages of our
country, 80% of respondents identified corruption, followed
by administrative burden (70.5%), and tax administration
(59%). CEOs are also not satisfied with the political stability
(36%) and support of domestic producers (33.5%).
“Changing the strategies of domestic companies creates new
demands on government. CEOs no longer call for incentives
to promote the creation of low-skilled jobs; rather, they want
support for research and development, technical education
or exports. Government is also expected to vigorously fight
against corruption. Business ethics are becoming increasingly
commonplace in companies and a fair approach is expected
from the state as well,” said Jiří Moser.
BŘEZEN • 2012 • MARCH
k zákazníkům. Do tohoto procesu je však nutné zapojit
zaměstnance, zákazníky i obchodní partnery. Spolupracovat
napříč sektorem či výrobním řetězcem se však české firmy
musí ještě naučit,“ říká Jiří Moser, řídící partner PwC Česká
republika.
BŘEZEN • 2012 • MARCH
EKONOMIKA • ECONOMY
16
17
UNILEVER ZALOŽIL CELOSVĚTOVOU NADACI
A UZAVŘEL PARTNERSTVÍ S PĚTI NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI
UNILEVER LAUNCHES
„Žijeme ve světě, který se neustále mění. Roste počet obyvatel,
voda se stává v mnoha regionech a státech stále vzácnější,
zvětšuje se také problém s nedostatkem potravin. Unilever
se podílí na řešení těchto palčivých problémů obzvlášť v zemích
s rozvíjejícím se trhem, kde naše aktivity mohou sehrát velmi
důležitou roli,“ říká Keith Weed, šéf marketingu a komunikace
společnosti Unilever. „Naším cílem je zdvojnásobit náš byznys
a zároveň soustavně omezovat náš dopad na životní prostředí.
Společně se svými partnery hledáme taková řešení, která nám
efektivně pomohou k dosažení našich ambiciózních cílů,“ dodává
Keith Weed.
Výzvy 21. století:
• Přes miliardu lidí nemá přístup k nezávadné vodě
• Více než 3,5 milionu dětí mladších 5 let ročně zemře
na zažívací a respirační infekce
• Každé 4 sekundy zemře jedno dítě na léčitelnou chorobu,
které lze předcházet
• 2,6 miliardy lidí nemá přístup k dostatečné hygieně
• Zhruba 925 milionů lidí trpí chronickým hladem
„Dvou miliardkrát denně někdo někde použije značku
Unilever. Náš globální přesah je spojen s hlubokou znalostí
spotřebitelského chování, což nám může umožnit spustit a řídit
dlouhodobé systémové změny,“ dodává Weed.
Unilever announced the launch of The Unilever Foundation,
dedicated to improving the quality of life through
the provision of hygiene, sanitation, access to clean drinking
water, basic nutrition, and enhancing self-esteem. To help
achieve the Foundation’s mission, Unilever has formed
partnerships with five leading global organizations that
are committed to creating sustainable change worldwide:
Oxfam, PSI, Save the Children, UNICEF and the World Food
Programme. The Unilever Foundation is a key action that
Unilever is taking to help achieve its goal of helping more
than one billion people improve their health and well-being,
and in turn, create a sustainable future.
“We live in a rapidly changing world. One where populations are
growing, water is becoming increasingly scarce, and where food
security is a growing issue. Unilever is committed to addressing
the unmet social needs that our business can play a unique
role in helping to solve. This is especially true in developing
and emerging markets where we have deep roots,” said Keith
Weed, Chief Marketing & Communications Officer at Unilever.
“We aim to double the size of our business while reducing
our environmental impact and deliver increased social value.
Together with our partners, we will deliver life-saving solutions
as we work toward achieving these ambitious goals,” he added.
The challenges of the 21st century are increasingly complex:
• Over 1 billion people do not have access to safe drinking
water.
• More than 3.5 million children under 5 die annually from
diarrhoea and acute respiratory infections.
• One child dies every four seconds from preventable
and treatable diseases.
• 2.6 billion people lack access to improved sanitation.
• An estimated 925 million people suffer from chronic
hunger.
“Two billion times a day, somebody, somewhere, uses a Unilever
brand. Our global reach and scale, coupled with a deep
understanding of what triggers consumer behaviours that can
lead to a sustainable future, uniquely enable us to drive long-term
scalable and systemic change,” added Weed.
BŘEZEN • 2012 • MARCH
Společnost Unilever založila nadaci „The Unilever
Foundation“. Nadace se zaměří na kvalitu života hned
v několika oblastech, jde o oblast hygieny, přístupu
k čisté a pitné vodě, základní výživy a zvýšení životního
stylu. V této souvislosti uzavřel Unilever partnerství s pěti
globálními neziskovými organizacemi: UNICEF, Oxfam,
World Food Programme, PSI a Save the children. Nadace
Unilever se tak stává klíčovým nástrojem pro dosažení
cílů, které si společnost vytýčila ve svém Unilever Plánu
Udržitelného Rozvoje a který si klade za cíl do roku 2020
zlepšit zdraví a životní styl jedné miliardy lidí na celém světě
a snížit dopad na životní prostředí o polovinu.
ČLENOVÉ INFORMUJÍ • NEWS FROM MEMBERS
GLOBAL FOUNDATION
18
EKOLOGICKÁ JÍZDA
ZVYŠUJE BEZPEČNOST ZA VOLANTEM
ECOLOGICAL DRIVING
ČLENOVÉ INFORMUJÍ • NEWS FROM MEMBERS
INCREASES SAFETY BEHIND THE STEERING WHEEL
Před více než rokem představila společnost Business
Lease nový produkt s názvem Blue Care, který si klade
za cíl přispět ke snížení dopadů automobilismu na životní
prostředí. Jeho nedílnou součástí je i školení řidičů vozových
parků, kteří svým způsobem jízdy přímo ovlivňují produkci
zplodin vozu, který řídí. Jak takové školení vypadá a jak
z něj těží klienti Business Lease vysvětluje Robert Kotál,
ředitel Dopravní akademie, a Hana Člupná, marketingová
ředitelka Business Lease.
More than a year ago, Business Lease introduced their Blue
Care product, which aims to contribute to the reduction
of the impact of driving on the environment. An integral
part of this product is the training of vehicle fleet drivers,
whose driving style directly influences the production
of emissions from the cars they are driving. Robert Kotál,
CEO of the Traffic Academy, and Hana Člupná, Business
Lease Marketing Director, explain what this training is about
and how the Business Lease clients benefit from it.
Jak konkrétně takové školení řidičů probíhá a kdo jej
provádí?
How exactly is such driver training conducted, and who
conducts it?
Robert Kotál: Jedná se o celodenní kurz s teoretickou
a praktickou částí. Kurz je pro dvanáct řidičů a provádí jej
naše společnost Dopravní akademie. Hlavní důraz klademe
na vysvětlení principů ekologicky přátelského přístupu
k užívání motorového vozidla.
Robert Kotál: It is a one-day course with a theoretical
section and practical section. The course is for twelve drivers
and it is conducted by our Traffic Academy (Dopravní
akademie). We place the main emphasis on the principles
of ecologically friendly approach to using motor vehicles.
Co je pro řidiče během školení největším objevem?
What is the greatest discovery for drivers during
the training?
RK: Že některé „zaručené recepty“ jsou vlastně mýty a jejich
aplikace paradoxně spotřebu zvyšuje, jako například
vyřazování na neutrál při jízdě ze svahu.
To je zajímavé. A které nešvary řidičů nejvíce negativně
ovlivňují, kolik emisí jejich vůz vyprodukuje?
RK: Těch je celá řada, ale mezi ty nejzávažnější patří
zbytečné ponechávání motoru v chodu při stání vozidla,
jízda se střešním boxem v době, kdy jej nepotřebujeme
a je prázdný, používání motoru v otáčkách mimo optimální
rozsah atd.
Jak zajistíte, aby po školení řidič nově nabyté znalosti
opravdu aplikoval do praxe?
RK: Součástí kurzu je praktická část, ve které se řidiči učí
převést nově nabyté poznatky do praxe. Dodržování zásad při
samostatné praxi je pak na odpovědnosti a svědomí každého
z nich.
Dá se nějakým způsobem měřit, o kolik se zvedne úspora
paliva díky ekologické jízdě?
RK: Ano, dá. Můžeme říci, že poměrně drobnými změnami
v chování řidiče lze snížit spotřebu paliva až o 15 procent.
BŘEZEN • 2012 • MARCH
Má ekologická jízda vliv například i na snížení
nehodovosti na silnicích?
RK: Určitě má. Ekologická jízda má být plynulá, s velkou
předvídavostí, prostá náhlých akcelerací a prudkých brzdění.
To jsou zároveň požadavky i na bezpečnou jízdu. Kdo tedy
jezdí ekologicky, současně zvýší i svou dopravní bezpečnost.
RK: That some “guaranteed recipes” are actually myths
and that their application actually increases fuel consumption,
such as, using neutral gear when going downhill.
That is interesting. And which bad driving habits have
the greatest negative impact on the volume of emissions
produced by cars?
RK: There are a number of them, but the most important
is leaving the motor running while the vehicle is stationary,
driving with a roof box when it is not needed and when
it is empty and running the engine at rotations beyond
the optimal scope, and so on.
How can you ensure that after the training the drivers
would really apply the newly acquired knowledge
in reality?
RK: The course also includes the practical part, during which
the drivers learn to transfer the newly acquired knowledge
into practice. Adherence to these principles during the real
driving is the responsibility and conscience of each of them.
Is there any way to measure the increase in fuel savings
derived from ecological driving?
RK: Yes, there is. We can say that relatively minor changes
in the driver’s behavior can reduce fuel consumption by up
to 15 percent.
Does ecological driving have any impact on reducing
accident rates on the roads?
RK: It certainly does. Ecological driving should be smooth,
with plenty of foresight and without sudden accelerations or
sharp braking. These are also the requirements of safe driving.
Ecological driving also increases personal safety on the road.
19
Hana Člupná: Přínosy školení řidičů jsou shodné s přínosy
celého programu. Kromě snížení emisí CO2 a úspory nákladů
na palivo jde ale při školení i o hledisko bezpečnostní, které je
pro zaměstnavatele také důležité. Ekologicky jezdící řidiči jezdí
také bezpečněji, což znamená i méně pojistných událostí, tím
pádem nižší výdaje za spoluúčast při pojistných událostech.
Je pravda, že stále více firem slyší na ekologické hledisko
služeb, které nakupují, nebo jsou naopak skeptičtí?
HČ: Firmy sledují trendy, jež se objevují v souvislosti
s vozovými parky a zaznamenali jsme velký zájem o ekologické
prvky našeho programu Blue Care. Jednou z možností je,
kromě školení řidičů, také kompenzace produkce CO2 a získání
nadnárodně uznávaného certifikátu „CO2 neutrální vozový
park“, a to je zcela unikátní možnost na trhu operativního
leasingu.
Jaké jsou reakce vašich klientů – manažerů vozových
parků – a od managementu firem, které se do Blue Care
programu již zapojily?
HČ: Manažeři obvykle oceňují praktickou i ekonomickou
stránku věci. Nejen fakt, že pro ně školení zajistíme
a za podpory Dopravní akademie zorganizujeme, ale i to,
že jsme schopni jej s využitím podpory smluvních pojišťoven
také spolufinancovat. Ekonomické přínosy školení jsou pak pro
ně evidentní.
Řidiči, kteří již prošli školením – včetně řidičů Business Lease
– reagují všichni velice podobně. Převažuje příjemný pocit
z faktu, že někdo dbá o jejich osobní bezpečnost, mnohdy
překvapení z nových poznatků týkajících se defenzivní
jízdy a také radost ze snížené spotřeby. Tedy pokud se řidič
pokusí uplatňovat zásady defenzivní jízdy v praxi. A – tady
naprosto souhlasím s panem Kotálem – obvykle příjemným
překvapením je fakt, že lze jezdit defenzivně, efektivně
a přitom neztratit dynamiku jízdy.
Otázky kladla Karolína Seidlová.
The Blue Care product offers the clients a number
of instruments of various sorts that can help them reduce
the emissions of their vehicle fleets. So why is it necessary
to train the drivers also?
Hana Člupná: The benefits of driver training reflect
the benefits of the entire program. However, in addition
to reducing CO2 emissions and saving on fuel costs,
the training also takes into account the safety, which is equally
important for employers. Ecological drivers are also safer
drivers, which means fewer insurance claims.
Is it true that an increasing number of companies are
responding to the ecological aspects of the services that
they buy, or are they rather sceptical?
HČ: Companies keep track of the trends that appear with
respect to their car fleets, and we have noticed considerable
interest in the ecological elements of our Blue Care
program. Apart from driver training, one of the options
is the compensation of CO2 production and the acquisition
of an internationally acknowledged “CO2 neutral car fleet”
certificate. This is an exceptional option in the operational
leasing market.
What are the reactions of your clients – the managers
of vehicle fleets – and the management of companies
which already participate in the Blue Care program?
HČ: Managers usually appreciate the practical and economical
side of the things. Not only for the fact that we provide
the training for them and we organize it with the support
of Traffic Academy, but also because we are able to cofinance it from the support we get from contractual insurance
companies. The economic benefits of training are evident.
The drivers who have already gone through the training,
and that includes the Business Lease drivers, all react in much
the same way. The prevailing mood is in the good feeling
about the fact that someone cares about their personal
safety; there are many surprises about the new knowledge
related to defensive driving and the joy from the reduced fuel
consumption. But that happens only if the drivers try to apply
the principles of defensive driving in practice. And here
I completely agree with Mr. Kotál that usually a pleasant
surprise comes from the fact that one can drive defensively
and effectively without losing the momentum of the ride.
ČLENOVÉ INFORMUJÍ • NEWS FROM MEMBERS
Produkt Blue Care klientům nabízí řadu různých nástrojů,
kterými mohou vaši klienti snížit produkci emisí svých
vozových parků. Proč je kromě nich nutné též školit řidiče?
Hana Člupná
Questions were placed by Karolína Seidlová.
BŘEZEN • 2012 • MARCH
Robert Kotál
20
TEBODIN DOKONČIL VÝZNAMNÝ PRŮMYSLOVÝ PROJEKT
PRO INVESTORA GESTAMP
TEBODIN HAS FINISHED A MAJOR INDUSTRIAL PROJECT
ČLENOVÉ INFORMUJÍ • NEWS FROM MEMBERS
FOR GESTAMP
Gestamp Žatec : Tebodin dokončil první projekt pro
španělského dodavatele kovových součástek pro
automobilový průmysl Gestamp Automoción, což je jeden
z předních světových výrobců automobilových dílů působící
ve 22 zemích Evropy, Asie a Severní a Jižní Ameriky.
Gestamp Žatec : Tebodin has finished the first project
for Spanish supplier of metal automotive parts Gestamp
Automoción, one of the world’s leading manufacturers
of automotive parts with a presence in 22 countries
in Europe, Asia and the Americas.
Stavba se nachází v průmyslové zóně Triangle v Žatci, jen
hodinu jízdy od Prahy. Jedná se o projekt na zelené louce
o rozloze 18 000 m2. Projekt zahrnuje lisování za tepla
i za studena a laserové řezání a je první svého druhu ve Střední
a Východní Evropě. Díky našim dlouhodobým zkušenostem
s průmyslovými projekty, a také s využitím novinky v zákoně
o povolovacích řízeních, tzv. Veřejnoprávní smlouvy, trvala
realizace projektu pouze 13 měsíců od prvního nákresu
až po vydání povolení ke zkušebnímu provozu. Tebodin pracoval
na projektu v plném rozsahu EPCM (projektová dokumentace
vč. povolení výstavby, výběr stavebních dodavatelů a technický
dozor investora). Úspěch projektu vedl k další spolupráci
s klientem v Číně a Indii s tamějšími kancelářemi Tebodin
a nakonec také ke spolupráci ve Francii, kde jsme uspěli i přes to,
že Tebodin nemá ve Francii lokální zastoupení.
The project is located in the industrial zone Triangle Žatec,
just one hour drive from Prague. It is an 18,000 m2 greenfield
project including hot and cold stamping and laser cutting,
first of its kind in Central and Eastern Europe. With the help
of our long term experiences with industrial projects
and also using the innovative Public contract permitting
process, the whole project took only 13 months
from the first sketch to a trial operational permit,
where the scope of Tebodin was a full EPCM
(Engineering, Permitting/Procurement, Construction
Management). The success of the project led to further
cooperation with the Client in China and India with
the local Tebodin offices and just recently also in France,
where we succeeded even though there is no local Tebodin
presence in France.
Tebodin Česká Republika/ Slovensko
Tebodin Czech Republic/Slovakia
Tebodin Česká Republika/ Slovensko je nezávislá inženýrská
a poradenská společnost, která je součástí mezinárodní sítě
Tebodin působící ve více než 20 zemích světa. Navazujeme
na dlouhou tradici práce v projektování a inženýrské činnosti
sahající až do roku 1950. Tebodin ČR/SK aktuálně zaměstnává
ve 4 kancelářích (Praha – sídlo společnosti, Pardubice, Ostrava
a Bratislava) přibližně 180 specialistů. Nabízíme širokou
škálu služeb nejen v průmyslu, ale i v komerčních stavbách,
skladování, infrastruktuře a dalších odvětvích.
Tebodin Czech Republic/Slovakia is an independent
engineering and consultancy company, part
of the international Tebodin network acting in more than
20 countries worldwide. It has a long track record in design
and engineering and continues in its best tradition dated
from 1950. Currently there are 4 offices located in Prague
(HQ), Pardubice, Ostrava and Bratislava employing cca
180 specialists. Tebodin offers a large scale of services not
only in industrial market but also in commercial, logistics,
infrastructure and other projects.
V současné době pracujeme na více než 100 různých
projektech všech velikostí a zaměření (15 z nich pro Škodu
Auto). Mezi naše významné akce momentálně patří např.
rozsáhlý projekt úspor energie pro velký mezinárodní
maloobchodní řetězec, rekonstrukce a přestavba bývalého
bankovního domu v centru Prahy na kanceláře a nákupní
centrum, podzemní zásobníky plynu na Moravě nebo
průmyslové projekty v Rusku, Polsku, USA, Indii, Německu,
Francii a samozřejmě v Čechách a na Slovensku.
We are currently working on more than 100 different projects
of all sizes and scopes (15 of them for Skoda Auto) including
large scale energy savings project for a major international
retail chain, reconstruction of a former bank building
to an office and shopping plaza in Prague city centre,
underground gas storage facility in Moravia or industrial
projects in Russia, Poland, USA, India, Germany, France
and of course the Czech and Slovak Republics.
BŘEZEN • 2012 • MARCH
Pro více informací prosím kontaktujte:
For more information please contact:
Ing. Pavel Klusáček
Business Development Manager
[email protected]
+420 251 038 223
21
ING BANK CZECH REPUBLIC
General Director of National Gallery Vladimir Rösel passes word to Minister for Foreign
Affairs of the Netherlands Uri Rosenthal (behind them Curator of the Exhibition Anja Ševčík)
ING Bank Česká republika je generálním sponzorem této
jedinečné a výjimečné výstavy, kde je představena kolekce
holandských obrazů ze 17. a počátku 18. století. „Kultura
byla a je pro ING důležitá. Naší snahou je zpřístupňovat
umění a kulturu co nejširší veřejnosti, proto se sponzorování
kulturních událostí věnujeme intenzivně po celém světě.
Mimo jiné je ING i sponzorem Muzea moderního umění
v New Yorku a amsterdamského Rijksmusea. Tato výstava,
která je průřezem tvorby holandských mistrů, dává ING
příležitost podílet se na kulturním dění i v České republice
a oslavit tak dvacetileté působení ING Bank na českém trhu,“
řekl Jan Bartholomeus, generální ředitel ING Bank
Česká republika.
Národní galerie v Praze spravuje největší a nejcennější
sbírku starého evropského umění. Sbírka představuje
prakticky všechny žánry a techniky malby, stejně jako
většinu z největších jmen Zlatého věku holandského umění.
Díky široké mezinárodní spolupráci je možné po dobu tří
měsíců zhlédnout kromě obrazů z vlastní sbírky Národní
galerie i nejlepší zápůjčky ze zahraničí, které nabízí
veřejnosti reprezentativní průřez holandským malířstvím
z období baroka.
Na výstavě je k vidění více jak 120 obrazů. Současně je možné
zhlédnout i sbírku holandských rytin ze 17. a 18. století
včetně některých prací samotného Rembrandta. Mezi
vystavovanými exponáty je také Stozlatový list, který patří
mezi nejvýznačnější díla umění rytiny.
Výstava Rembrandt & Co. – Příběhy umění ve století blahobytu
se koná v Šternberském paláci na Pražském hradě
od 10. února až do 27. května 2012.
On Wednesday, February 8, one of the most awaited
culture events of this year in Prague – the exhibition
Rembrandt & Co. – Stories Told by a Prosperous Age – was
opened. The Dutch minister of Foreign Affairs, Uri Rosenthal,
took part in this ceremony; the importance of this event
was accentuated as well by the presence of Member
of Management Board ING Bank Hans van der Noordaa.
ING Bank Czech Republic is the general sponsor of this unique
and outstanding exhibition of the collection of Dutch paintings
from the 17th and early 18th centuries. ”Culture has always
been key to ING. Our aim is to make art and culture accessible
to a broad audience; that is why ING sponsors several cultural
projects worldwide. Among others, our key partnerships
include the Rijksmuseum in Amsterdam and the Museum
of Modern Art in New York. This exhibition overview
of Dutch masters fits perfectly for ING and gives opportunity
to participate in the cultural life of the Czech Republic
and to celebrate the 20th anniversary of ING Bank on the Czech
market,” said Jan Bartholomeus, CEO ING Bank Czech Republic.
The National Gallery in Prague maintains the largest and most
valuable collection of old European art. The collection
represents virtually all the genres and schools of painting,
as well as most of the grandest names of the Golden Age
of Dutch art. Based on broad international collaboration,
for the following three months the Gallery will show, alongside
its own holdings, the finest loans from abroad and the Czech
Republic, offering the public a representative survey of Dutch
painting dating from the Baroque era.
From left: Member of Management Board ING Bank Hans van der Noordaa, Ambassador
of the Kingdom of the Netherlands Jan C. Henneman, CEO of ING Bank Czech Republic
Jan Bartholomeus and rightmost Regional Head of ING Commercial Banking CEE Pisaruk Alexander
Over 120 paintings are presented at the exhibition.
Concurrently, a representative survey of Dutch engravings
of the 17th and early 18th centuries will be shown, including
some of Rembrandt’s works. Among the prints featured will
be his Hundred Guilder Print – one of the most illustrious
examples of the art of engraving.
The exhibition Rembrandt & Co. – Stories Told by a Prosperous Age
takes place at Sternberg Palace at Prague Castle
from February 10 till May 27, 2012.
Více informací najdete na • More information at: www.pribehyumeni.cz.
BŘEZEN • 2012 • MARCH
Ve středu 8. února 2012 byla slavnostně zahájena jedna
z nejvíce očekávaných kulturních událostí letošního
roku v Praze, výstava Rembrandt & Co. – Příběhy umění
ve století blahobytu. Slavnostní zahájení proběhlo mimo
jiné za účasti holandského ministra zahraničních věcí
Uri Rosenthala a význam této události byl podtržen
i přítomností výkonného člena představenstva ING Bank
Hanse van der Noordaa.
ČLENOVÉ INFORMUJÍ • NEWS FROM MEMBERS
JE GENERÁLNÍM SPONZOREM VÝSTAVY REMBRANDT & CO.
IS GENERAL PARTNER OF THE EXHIBITION REMBRANDT & CO.
22
KPMG POSILUJE PORADENSTVÍ
PRO VEŘEJNOU SPRÁVU, LIDSKÉ ZDROJE, MARKETING A POJIŠŤOVNICTVÍ
KPMG STRENGTHENS ITS ADVISORY SERVICES
BŘEZEN • 2012 • MARCH
ČLENOVÉ INFORMUJÍ • NEWS FROM MEMBERS
RELATING TO PUBLIC ADMINISTRATION, HUMAN RESOURCES, MARKETING AND INSURANCE
Vlastimil Halla, Director, se zaměří na rozvoj
poradenských služeb pro sektor veřejné správy
a povede tým, který tyto služby poskytuje.
Bude zodpovídat za definování a zavádění
jeho obchodní strategie, podílet se na podpoře
celospolečenských témat a vyhledávat nové
obchodní příležitosti na úrovni centrální státní
správy i na regionální úrovni.
Vlastimil absolvoval v roce 2007 program
MBA na Brno International Business School při
Nottingham Trent University. Do společnosti
KPMG Česká republika nastoupil v roce 2012,
předtím působil v IBM v České republice
a na Slovensku.
Vlastimil Halla, Director, will focus on developing
the advisory services in respect of public
administration and will lead the team which
provides these services. He will be responsible for
defining and implementing its business strategy,
and also participating in discussions on topics
affecting society as a whole. He will seek new
business opportunities in public administration
both at the central and regional level.
Vlastimil completed MBA studies at the Brno
International Business School under Nottingham
Trent University in 2007. He joined KPMG Czech
Republic in 2012. Before that he worked at IBM
in the Czech Republic and Slovakia.
Šárka Horňáková, Manager, bude zodpovědná
za rozšiřování poradenských služeb v oblasti
řízení a rozvoje lidských zdrojů. Zaměří
se například na personální audity, optimalizaci
personálních procesů, systémy řízení
výkonnosti, tvorbu systému strategického
rozvoje či vzdělávání pracovníků.
Šárka absolvovala Univerzitu Palackého
v Olomouci v roce 1998 a v roce 2010
obor Andragogika a řízení lidských zdrojů
na Univerzitě J. A. Komenského v Praze.
Ve společnosti KPMG Česká republika pracuje
od konce roku 2011, předtím působila v Hypo
stavební spořitelně a v PSJ.
Šárka Horňáková, Manager, will be responsible for
extending advisory services in the area of human
resources management and development. She
will focus on personnel audits, optimisation
of personnel processes, performance management
systems, creation of a strategic development
system and education of employees.
Šárka graduated from Palacký University Olomouc
in 1998 and from Jan Amos Komenský University
Prague in 2010, specialising in adult education
and HR management. She has been with KPMG
Czech Republic since the end of 2011. Before
that, she worked at Hypo stavební spořitelna
and later at PSJ.
Zuzana Kepková, Director, si jako hlavní cíl
stanovila posílení a rozvoj poradenských služeb,
zejména pro pojišťovnictví. Ve své nové pozici
hodlá zúročit zkušenosti, které získala během
svého dlouholetého působení v předních
pojišťovnách (Allianz, ING, Kooperativa).
Zuzana vystudovala Matematickofyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze.
Do společnosti KPMG Česká republika
přišla v roce 2011 z Allianz pojišťovny. Patří
k zakládajícím členům a pracuje ve výboru
České společnosti aktuárů, působila
v představenstvu České kanceláře pojistitelů.
Zuzana Kepková, Director, will be responsible for
strengthening and developing advisory services
relating to insurance. In her new position she
is planning to utilise her long-term experience
acquired in major insurance companies (Allianz,
ING and Kooperativa).
Zuzana graduated from the Faculty of Mathematics
and Physics at Charles University. She joined KPMG
Czech Republic in 2011, coming from the insurance
company Allianz. She is a founding member
of the Czech Society of Actuaries, and serves on
its committee. She was a member of the board
of directors of the Czech Insurers’ Bureau.
Jana Kolářová, Manager, posiluje poradenský
tým zaměřený na marketing. Jeho služby
zahrnují CRM, řízení hodnoty zákazníka
a jeho retenci, řízení zákaznické zkušenosti,
optimalizaci prodejních a marketingových
procesů či řízení kampaní, a to především pro
telekomunikační a bankovní sektor.
Jana absolvovala Elektrotechnickou fakultu
ČVUT v Praze v roce 1987, poté pracovala
ve společnosti Telefónica O2 a ve firmě Adastra
Business Consulting. Do společnosti KPMG
Česká republika nastoupila v prosinci roku 2011.
Jana Kolářová, Manager, will strengthen the team
of advisors focused on marketing, offering services
such as CRM, customer value management
and customer retention, customer experience
management, optimisation of sales and marketing
processes, and campaign management, primarily
relating to telecommunications and banking.
Jana graduated from the Faculty of Electrical
Engineering of the Czech Technical University
in Prague in 1987. After that she worked
at Telefónica O2 and at Adastra Business Consulting.
She joined KPMG Czech Republic in December 2011.
23
RABEN LOGISTICS SLOVAKIA
1. ledna 2012 došlo na slovenském logistickém trhu ke spojení
tří logistických společností Raben Logistics Slovakia, Transkam
– Slovakia a Raben Trans European Slovakia (dříve Wincanton)
a vzniká tak jedna z největších společností v tomto oboru
na Slovensku. Nově vzniklá společnost se nazývá Raben
Logistics Slovakia a je nástupnickou organizací výše
zmíněných společností.
Skupina Raben, jejíž součástí společnosti jsou, je jedním
z předních poskytovatelů logistických služeb působících
na evropském trhu již 80 let. V celkem deseti zemích poskytuje
práci více než 8 000 zaměstnancům a disponuje 800 000 m2
skladové polochy ve více než 133 vlastních terminálech.
Na slovenském trhu působí společnost Raben Group od roku
2008, kdy převzala česko-slovenskou společnost Setto
Spedition. V následujících dvou letech dochází k další akvizici
společnosti na tomto trhu. Konkrétně se jednalo o koupi 100%
podílu ve společnosti Transkam – Logistika. Tímto krokem
došlo k rozšíření služeb společnosti na slovenském trhu
o logistické služby pro potravinářské výrobky. V roce 2011 pak
proběhla poslední akvizice, kterou bylo převzetí obchodních
aktivit mezinárodní společnosti Wincanton a její následné
přejmenování na Raben Trans European Slovakia.
„Naším cílem je zajistit obchodním partnerům společnosti Raben
Group vysoký standard služeb a našim zaměstnancům jistotu
práce. Spojení všech tří společností patřící do skupiny Raben
bylo logické vyvrcholení předchozích událostí,” komentuje
situaci Luboš Korec, výkonný ředitel Raben Logistics Slovakia.
Na slovenském trhu tak vzniká společnost disponující více než
23 000 m2 skladové plochy a se čtyřmi terminály rozmístěnými
strategicky jak v západním, středním, tak i východním
Slovensku. Generálním ředitelem společností Raben v České
a Slovenské republice se stává pan Jaroslav Nezbeda a v pozici
výkonného ředitele společnosti Raben Logistics Slovakia s.r.o.
bude i nadále působit Ing. Luboš Korec.
„Obrovský potenciál, dobrá pozice na trhu, evropské standardy
a společné strategické cíle jsou zárukou stabilního vztahu mezi
našimi podniky v současnosti a jejich rozvojem v budoucnosti.
Jsme si jisti, že osvědčené postupy prověřené zkušenostmi všech
firem a synergický efekt integrace nám pomohou poskytovat
našim zákazníkům ještě efektivnější a kvalitnější logistické
služby,” dodává Luboš Korec.
Raben Logistics Slovakia, Transkam – Slovakia a Raben
Trans Europe Slovakia (formerly Wincanton) are merged
successfully
Raben Logistics Slovakia, Transkam – Slovakia and Raben
Trans European Slovakia (formerly Wincanton) was merged
as of 1 January, 2012. With this merger it has became one
of the largest companies in the logistics industry in Slovakia.
The newly established company operates under the name
of Raben Logistics Slovakia. It is to be the successor of all three
above-mentioned companies.
Raben Group that the three companies are part of, is one
of the leading providers of logistics services that has been
operating in the European market for more than 80 years.
The company provided job opportunities for more than
8,000 people and operates 800,000 sq m of warehouse
area in more than 133 depots in more than ten European
countries. In Slovakia Raben Group has operated since
2008 after the take-over of Setto Spedition. During the two
following years there was another acquisition in this market:
The company acquired 100% share of Transkam – Logistika.
With this move the company extended its range of service
in the Slovak market by providing services in fresh product
logistics. The most recent acquisition happened in 2011.
Raben took over operations of international company
Wincanton and is now operating under the name of Raben
Trans European Slovakia.
„Our objective is to provide Raben Group’s business partners
with high-quality services and our employees with stable
job opportunities. The merger of all three companies under
Raben Group was the logical outcome of the preceding events,”
comments on the latest developments Luboš Korec, Raben
Logistics Slovakia’s Managing Director. So a new logistics
operator with more than 23,000 sq m of warehouse area
together with four terminals deployed in the west, middle
and east of Slovakia. The general manager of Raben
in the Czech and Slovak Republic is Mr. Jaroslav Nezbeda.
The managing director of Raben Logistics Slovakia remains
to be Mr. Luboš Korec.
„The huge potential, good market position, European standards
and common strategic goals guarantee the current stable
relationship between our companies and their developments
in the future. We are sure that the experience proven procedures
of all our companies and synergy effect of integration will help
us provide to our customers even more effective and high-quality
logistics services,” adds Luboš Korec.
BŘEZEN • 2012 • MARCH
Fúze slovenských společností Raben Logistics Slovakia,
Transkam – Slovakia a Raben Trans Europe Slovakia (dříve
Wincanton) byla úspěšně dokončena
ČLENOVÉ INFORMUJÍ • NEWS FROM MEMBERS
FÚZE DOKONČENA
MERGER COMPLETED
24
TNT EXPRESS PŘEDSTAVUJE PHARMASAFE,
KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO PŘEPRAVU FARMACEUTICKÝCH VÝROBKŮ
TNT EXPRESS LAUNCHES PHARMASAFE,
ČLENOVÉ INFORMUJÍ • NEWS FROM MEMBERS
THE ALL-IN-ONE TRANSPORT SOLUTION FOR TEMPERATURE SENSITIVE PHARMACEUTICALS
TNT Express představuje PharmaSafe, specializovanou
přepravní službu se zaručenými teplotními podmínkami
pro spolehlivý transport velkých objemů farmaceutických
produktů, například očkovacích látek nebo inzulínu.
Služba PharmaSafe řeší především hlavní problém
farmaceutických dodavatelských řetězců, a to nedostatečnou
kontrolu kvůli zapojení příliš mnoha stran do celého procesu.
U letecké přepravy to bývá až přes dvacet aktérů, a většina
chyb tak nastává při předávání zásilky mezi jednotlivými
články řetězce. Mezi rizika patří poškození obalu, zdržení při
celním odbavení a především výkyvy teploty, které mohou
farmaceutickým výrobcům způsobovat značné náklady
navíc a ovlivňovat účinnost léčiv. Podle Světové zdravotnické
organizace se každá čtvrtá vakcína dostane na místo určení
znehodnocená kvůli chybám při přepravě.
Poptávka po letecké přepravě farmaceutických produktů
za kontrolovaných teplotních podmínek v příštích pěti letech
poroste podle očekávání o 12 % ročně na základě přísnějších
regulatorních požadavků na řízení rizik a rostoucí globální
poptávky po léčivech.
Služba PharmaSafe nabízí rovněž jeden z nejlepších typů
pasivních kontejnerů současné doby: va-Q-tainer. Kontejner vaQ-tainer je vysoce účinný, nákladově efektivní pasivní kontejner
pro opakované použití. Je natolik spolehlivý, že pojišťovny při
jeho využití v některých případech snižují farmaceutickým
firmám pojistné o 50 %. Kontejnery va-Q-tainer dokážou
udržet požadovanou vnitřní teplotu (mráz, chladno nebo
řízenou pokojovou teplotu) po více než 120 hodin bez dodávky
elektrické energie nebo suchého ledu, a to i při extrémních
venkovních podmínkách.
BŘEZEN • 2012 • MARCH
PharmaSafe zároveň pro zákazníky nabízí sledování pohybu
zásilky a teploty v reálném čase v celém průběhu přepravy.
Senzory měří během přepravy teplotu zásilky nejen uvnitř
kontejneru, ale i v jeho okolí, a to i za letu. Informace
se do řídícího centra PharmaSafe nepřetržitě přenášejí pomocí
GSM transponderu, který lze použít pouze v letounech TNT.
TNT Express tak může detekovat, předvídat a korigovat jakékoli
výchylky teploty bez zásahu zákazníka. Okamžitě po doručení
TNT Express zákazníkům zasílá podrobnou zprávu a průběhu
přepravy a teploty.
Aby bylo dosaženo ještě lepší kontroly nad dodavatelským
řetězcem, nabízí TNT Express službu PharmaSafe pouze
na trasách, kde zajišťuje přepravu vlastními prostředky. Služba je
tak k dispozici na trasách v rámci Evropy a mezi Evropou, Blízkým
východem, Asií a Spojenými státy.
TNT Express launches PharmaSafe, a specialized temperaturecontrolled service for the reliable transport of large quantities
of pharmaceutical products, such as vaccines and insulin.
PharmaSafe is designed to tackle the main challenge facing
pharmaceutical supply chains: the lack of control and visibility
inherent in the involvement of too many parties (typically more
than 20 for an air shipment). The majority of errors occur when
shipments change hands. Risks include damages to packaging,
customs clearance delays, and most importantly temperature
deviations, which can incur major costs for pharma companies
and affect product efficacy. According to the World Health
Organization, every fourth vaccine reaches its destination
in a degraded state because of incorrect shipping.
Demand for temperature-controlled air transport
of pharmaceutical products is expected to grow by 12%
annually over the next five years, fueled by stricter regulations
on risk control and increasing global demand for medicine.
PharmaSafe also comes with one of the best passive containers
currently available, the va-Q-tainer. The va-Q-tainer is a high
performance, cost-efficient and re-usable passive container.
Its reliability is such that insurance companies have, in some
instances, cut premiums by 50% for pharmaceutical companies
that use it. va-Q-tainers are capable of maintaining the required
inside temperature (frozen, refrigerated or controlled room
temperature) for more than 120 hours without electrical power
supply or dry ice, even in extreme outside temperatures.
Crucially, PharmaSafe offers real time tracking of location
and temperature from end to end. Sensors measure
the temperature of the shipment not only inside, but also
outside the va-Q-tainer throughout the transport. Temperatures
are even measured during flights. The information is transmitted
in real time to TNT’s 24/7 PharmaSafe Management Centre
by a GSM transponder that can be used on TNT’s aircraft.
TNT Express can thus detect, predict and correct any
temperature excursion without customers having to take action
themselves. TNT Express sends customers a detailed shipment
and temperature report immediately after delivery.
To ensure even better control over the supply chain, TNT Express
offers PharmaSafe on the routes the company operates using its
own fleet. The service is available between Europe, the Middle
East, Asia and the United States, as well as within Europe.
25
CHARITATIVNÍ BĚH
PRO ARMÁDU SPÁSY 2012
CHARITY RUN
Běháte rádi a zároveň chcete podpořit dobrou věc?
Pak právě pro vás je určen charitativní běh Armády spásy!
I v tomto roce jsme pro vás ve spolupráci s PIM připravili
sérii běžeckých závodů v ulicích Prahy a nově také
v Olomouci. Zúčastníme se celkem 4 běhů různé délky,
vybrat si můžete podle své kondice od deseti kilometrů
až po maraton.
A jak nás vlastně můžete podpořit? Stačí si zakoupit startovné
u Armády spásy. Cena je stejná jako při nákupu u organizátora
závodů (PIM), ale rozdíl je v tom, že v případě nákupu
u Armády spásy jde 50 % ze startovného na péči o potřebné.
A pokud chcete přispět více, bránit se opravdu nebudeme.
Armáda spásy denně poskytuje pomoc potřebným v devíti
městech ČR. V našich azylových domech a komunitních
centrech pomáháme matkám s dětmi, mládeži, mužům
i ženám nebo seniorům.
Poběžte s námi!
Pro další informace pište na [email protected]
Šárka Ullrichová (actress) ran with The Salvation Army in September 2011 in Prague
Do you like running and would you like to support a charity
at the same time? Then this offer is right for you! This year
again we have teamed up with the Prague International
Marathon. If you like, you can join us in series of running
races in the streets of Prague and newly also in Olomouc.
During this year you can join us in 4 different races –
based on your condition you can run the min. of 10 km
up to the whole marathon.
And where is the actual support for the charity? You can
purchase the entry fee with The Salvation Army. Price
is the same as when you purchase at the race organizers (PIM),
but the difference is that if you purchase it with The Salvation
Army, then half of the fee will stay with our organization
and will help people in need. And if you wish to contribute
even more, we really will not object.
The Salvation Army provides daily assistance to the most
needy people in nine cities in the Czech Republic. In our
shelters and community centers we provide help to mothers
with children, unorganized children and youth, men, women
and also the elderly.
Proceeds from the entry fees will go to fund refurbishment
of the night shelter for women in Prague. The capacity
is 28 persons. All women find themselves in difficult life
situation and need our help. To provide better services
for these women, we would like to purchase new beds,
mattresses, a washing machine and a dryer (total CZK 65,000).
Thank you for joining us!
For more details, send an email to
[email protected]
BŘEZEN • 2012 • MARCH
Výtěžek ze startovného je určen na obnovu vybavení
ženské části azylového domu v Praze s kapacitou 28 míst.
Ženy se nacházejí v tíživé životní situaci a potřebují naši
pomoc. Pro jejich pobyt potřebujeme nakoupit nové postele
a matrace, pračku a sušičku v celkové ceně 65 tisíc Kč.
ČLENOVÉ INFORMUJÍ • NEWS FROM MEMBERS
FOR THE SALVATION ARMY 2012
26
NOVÝM PARTNEREM ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE
HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS SE STAL
ROBERT NERUDA
BŘEZEN • 2012 • MARCH
ČLENOVÉ INFORMUJÍ • NEWS FROM MEMBERS
WAS NAMED NEW PARTNER OF HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS
Robert Neruda byl jmenován dvacátým prvním partnerem
advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners. Kancelář Havel,
Holásek & Partners je se 140 právníky největší česko-slovenskou
advokátní kanceláří. Robert Neruda bude ve své nové roli
spoluodpovědný za rozvoj specializované skupiny zaměřené
na antimonopolní právo a za rozvoj pracovní skupiny poskytující
právní poradenství výrobcům, distributorům a prodejcům
spotřebního zboží (FMCG). I nadále se bude věnovat poradenství
v oblasti veřejného sektoru.
Robert Neruda was named the twenty-fi
first partner
of Havel, Holásek & Partners. With 140 lawyers,
Havel, Holásek & Partners is the largest Czech-Slovak law
firm. In his new role, Robert Neruda will be co-responsible for
the development of the firm’s specialised antimonopoly law
practice group, as well as for the development
of a legal team advising manufacturers, distributors
and resellers of fast-moving consumer goods (FMCG).
He will continue advising clients in the public sector.
„Jmenování Roberta Nerudy reflektuje jeho profesní úspěchy
a výbornou dosavadní práci pro naši kancelář. Patří k předním
odborníkům v oblasti práva hospodářské soutěže a díky svým
profesním zkušenostem a kvalitám si rychle získal důvěru našich
klientů. Skutečné partnerství s klienty založené na individuálním
přístupu, důvěře a loajalitě patří mezi naše klíčové priority,“
uvedl Jaroslav Havel, zakládající partner kanceláře
Havel, Holásek & Partners.
“Robert Neruda’s promotion reflects his professional
achievements and the excellent work he has done for the firm
so far. Robert is an outstanding expert on competition law,
with extensive professional experience and excellent personal
qualities. Our key priorities lie in forming a genuine partnership
with our clients, based on individualised approach, and fostering
trust and loyalty,” said Jaroslav Havel, one of the founding
partners of Havel, Holásek & Partners.
V advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners je Robert
Neruda vedoucím největšího týmu právníků zaměřeného
na právo hospodářské soutěže a veřejné podpory působícího
na českém a slovenském trhu, který tvoří 10 právníků. Sám
se specializuje zejména na poradenství v oblasti kartelových
dohod, zneužití dominance a soutěžně-právního posuzování
fúzí a akvizicí, veřejné podpory a veřejných zakázek. Je rovněž
vedoucím brněnské pobočky kanceláře, kde pracuje 13
právníků a která poskytuje pravidelně právní služby cca 50
klientům. Robert Neruda je spoluautorem komentářů k zákonu
o ochraně hospodářské soutěže a zákonu o veřejných
zakázkách, mnoha odborných článků, zabývá se redakční
činností, účastní se odborných konferencí a pravidelně
přednáší na vysokých školách. Před nástupem do advokátní
kanceláře Havel, Holásek & Partners pracoval celkem osm
let v řídících funkcích na Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže. V roce 2009 byl jako první místopředseda pověřen
jeho řízením. Robert Neruda vystudoval právnickou fakultu
Masarykovy univerzity v Brně.
At Havel, Holásek & Partners, Robert Neruda leads a team
of ten lawyers who specialise in competition law and state aid
– the largest practice group of this specialisation in the Czech
and Slovak markets. He himself focuses mainly on cartel
agreements, the abuse of dominance, antitrust clearance
of mergers and acquisitions, state aid issues, and public
procurement. Robert Neruda also manages the firm’s branch
in Brno, with a team of 13 lawyers and approximately
50 regular clients. He has co-authored commentaries
to the Czech competition act and the public procurement
act and has written numerous articles. In addition, he often
speaks at professional conferences and gives lectures
at universities. Before joining Havel, Holásek & Partners,
Robert Neruda worked for eight years in leading positions
at the Czech Office for the Protection of Competition. In 2009,
while serving as the first vice-chairman of the Office, he was
appointed the acting chairman. Robert Neruda graduated
from the Masaryk University School of Law in Brno.
„Vážím si důvěry kanceláře i důvěry našich klientů. I nadále
budu se svými kolegy usilovat o poskytování vysoce odborného
poradenství v soutěžním právu, které je pro klienty bezpečné,
avšak zároveň je nebude nadbytečně omezovat, jak se s tím
občas setkávám. Těším se, že mi nová pozice přinese možnost
nabízet takový přístup i v dalších oblastech, včetně oblasti FMCG,“
řekl Robert Neruda. Díky rozrůstajícímu se týmu, koncentraci
zkušeností a komplexnosti poskytovaného právního
poradenství upevnila kancelář se 140 právníky v uplynulém
roce své postavení největší právnické firmy na trhu a stala
se také nejvíce doporučovanou právnickou firmou v České
republice v oficiální soutěži Právnická firma roku 2011.
“I appreciate the trust of both the firm and our clients. My
colleagues and I will continue in our endeavour to provide
highly professional advice on competition law to keep our
clients safe without unnecessary restrictions. I hope that
I will also be able to take this approach in other areas of law,
including FMCG,” said Robert Neruda. Thanks to the expanding
legal team, the concentration of our expertise
and the comprehensiveness of our legal services, Havel,
Holásek & Partners, with a total of 140 lawyers, strengthened
its position as the largest law firm in the market in 2011
and became the most recommended law firm in the Czech
Republic in the official Law Firm of the Year 2011 competition.
27
VÝSLEDKY SOUTĚŽE PODNIKATEL ROKU 2011
ERNST & YOUNG
Jannis Samaras of Kofola named Entrepreneur of the Year of the Czech Republic for 2011
Jannis Samaras, Chairman of the Board of Directors and CEO
of Kofola S.A., won the prestigious Entrepreneur of the Year
Award for 2011. Czech Minister of Finance Miroslav Kalousek
and Magdalena Souček, Country Managing Partner of Ernst &
Young, presented the winner with the trophy at the Prague Žofín
Palace on 15 February, 2012. The contest has been organized by
Ernst & Young in the Czech Republic since 2000. The Technology
Entrepreneur of the Year Award went to Jaroslav Klíma, Chairman
of the Board of Directors of TESCAN, a.s. Marek Potysz of MOJE
AMBULANCE a.s. was awarded the Emerging Entrepreneur
of the Year title. This year‘s recipient of the Social Entrepreneur
of the Year title is Dolores Czudková of the civic association Ergon
– Chráněná dílna.
“I believe Jannis Samaras of Kofola and his business story will
equally impress the judges at the world finals in Monte Carlo and he
and Kofola will successfully represent entrepreneurs from the Czech
Republic,” says Magdalena Souček, Country Managing Partner
of Ernst & Young in the Czech Republic, adding, “Through this
competition we not only aspire to award outstanding entrepreneurs,
but also to boost business development in the country. Among
the nominees are those who started a business in a garage
twenty years ago, and also those who have managed to continue
the tradition by picking up the family business founded a century
ago. The contestants have built companies capable of succeeding
in tough competition, and some built unique ventures that have no
competition at all. They comprise both seasoned veterans we admire
and up-and-coming entrepreneurs we are rooting for.”
The other Entrepreneur of the Year finalists were:
Pavel Bouška, BRIT – VAFO PRAHA s.r.o.
Miloslav Pavlas, KOVOLIS HEDVIKOV a.s.
Kamil Vacek, TCCM s.r.o.
Jaroslav Klíma, TESCAN, a.s.
The winner of the Technology Entrepreneur of the Year
Award for 2011 is Jaroslav Klíma of TESCAN. The company
ranks among major manufacturers of electron microscopes
worldwide.
The title of Emerging Entrepreneur of the Year, designed for
entrepreneurs who have been in business for less than five
years, was awarded to Marek Potysz of MOJE AMBULANCE.
Ernst & Young and the Schwab Foundation for Social
Entrepreneurship this year presented the Social Entrepreneur
of the Year Award to Dolores Czudková of the civic
association Ergon – Chráněná dílna.
The recipient of the MF DNES and iDNES.cz Reader’s Award
for the “Best business story” is Jaroslav Zeman of DETOA
Albrechtice. The company’s core business is manufacture
of wood toys and beads and playing mechanisms for upright
pianos and grand pianos.
www.podnikatelroku.cz
Winners of the Entrepreneur of the Year Awards for 2011
BŘEZEN • 2012 • MARCH
Držitelem prestižního ocenění Ernst & Young Podnikatel roku 2011
České republiky se stal Jannis Samaras, předseda představenstva
a generální ředitel společnosti Kofola S.A. Vítěznou trofej převzal
15. února 2012 v pražském Paláci Žofín z rukou ministra financí
České republiky Miroslava Kalouska a Magdaleny Souček, vedoucí
partnerky společnosti Ernst & Young, která soutěž v České republice
vyhlašuje od roku 2000. Titul Technologického podnikatele roku
si odnesl Jaroslav Klíma, předseda představenstva společnosti
TESCAN, a.s. Trofej Začínajícího podnikatele roku získal Marek
Potysz ze společnosti MOJE AMBULANCE a.s. V letošním roce byl
udělen také titul Sociálně prospěšný podnikatel roku 2011 České
republiky, obdržela ho Dolores Czudková z občanského sdružení
Ergon – Chráněná dílna o.s.
„Věřím, že Jannis Samaras ze společnosti Kofola a jeho podnikatelský
příběh osloví i porotu na celosvětovém finále v Monte Carlu a on
s Kofolou bude úspěšně reprezentovat podnikatele z České republiky,“
říká Magdalena Souček, vedoucí partnerka Ernst & Young
v České republice, a dodává: „Prostřednictvím soutěže chceme
nejen oceňovat úspěšné podnikatele, ale zároveň také podporovat
rozvoj podnikání v naší zemi. Mezi nominovanými jsou jak ti, kteří
začínali před dvaceti lety v garáži, tak ti, kteří dokázali navázat
na tradici a vedou rodinné firmy založené před sto lety. Vybudovali
podniky, které se dokázaly prosadit v těžké konkurenci, ale i unikátní
společnosti, které konkurenci vůbec nemají. Jsou mezi nimi jak
zkušení matadoři, které obdivujeme, tak i nováčci, kterým fandíme.“
Finalisty soutěže Podnikatel roku se kromě vítěze stali:
Pavel Bouška, BRIT – VAFO PRAHA s.r.o.
Miloslav Pavlas, KOVOLIS HEDVIKOV a.s.
Kamil Vacek, TCCM s.r.o.
Jaroslav Klíma, TESCAN, a.s.
Držitelem ocenění Technologický podnikatel roku 2011
se stal Jaroslav Klíma ze společnosti TESCAN, a.s., která je
jednou z nejdůležitějších firem v oboru výroby elektronových
mikroskopů na světě.
Titul Začínající podnikatel roku 2011, určený pro podnikatele,
kteří podnikají méně než pět let, získal Marek Potysz
ze společnosti MOJE AMBULANCE a.s.
Společnost Ernst & Young a Schwabova nadace pro sociální
podnikání opět udělily titul Sociálně prospěšný podnikatel
roku – obdržela ho Dolores Czudková z občanského sdružení
Ergon – Chráněná dílna.
Cenu čtenářů MF DNES a iDNES.cz, o „Nejlepší podnikatelský
příběh“ obdržel Jaroslav Zeman ze společnosti DETOA
Albrechtice s.r.o. Hlavním oborem činnosti firmy je výroba
dřevěných hraček a korálí a pianinových a klavírových mechanik.
ČLENOVÉ INFORMUJÍ • NEWS FROM MEMBERS
RESULTS OF THE ENTREPRENEUR
OF THE YEAR 2011 AWARDS
28
AFS MEZIKULTURNÍ PROGRAMY, o.s.
BŘEZEN • 2012 • MARCH
ČLENOVÉ INFORMUJÍ • NEWS FROM MEMBERS
UDĚLILO STIPENDIA NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013
GRANTED SCHOLARSHIPS FOR THE SCHOOL YEAR OF 2012/2013
Mezi 1. a 10. únorem 2012 se v Praze uskutečnila druhá
kola výběrových řízení na částečná stipendia, která
AFS Mezikulturní programy, o.s. poskytuje motivovaným
a nadaným středoškolákům na studijní programy
v zahraničí. Výběrového řízení se zúčastnilo celkem
28 studentů z celé České republiky a 8 z nich obdrželo
za své vynikající výsledky AFS stipendium. V průběhu srpna
a září 2012 tak tito studenti odjedou na roční a trimestrální
zkušenost do Dánska, Brazílie a Německa, kde na ně čekají
jejich hostitelské rodiny a školy.
AFS vysílá středoškolské studenty do téměř 60ti zemí celého
světa a každoročně poskytuje několik druhů stipendií
na programy do vybraných zemí. Stipendia do Německa
letos udělilo ve spolupráci s nadací Česko-německý fond
budoucnosti a nadací Baden – Württemberg Stiftung,
stipendia do Brazílie a Dánska pak z prostředků AFS Sbírky
Jaroslavy Moserové. Sbírka byla založena před dvěma lety
a nese jméno významné lékařky a senátorky, která byla
zároveň jedním z prvních českých studentů vyslaných v roce
1947 na AFS program do USA a v neposlední řadě hrála
významnou roli při znovuotevření AFS kanceláře v České
republice na začátku 90. let. Prostřednictvím sbírky podpořilo
AFS od roku 2009 již 5 studentů, ti odjeli studovat do Turecka,
Bosny a Hercegoviny a Egypta.
Hybná síla AFS, dobrovolníci, spustili v letošním roce nový
projekt nazvaný Dosí stoly. Dos je zkratka pro Dobrovolnické
skupiny, kterých máme po celé republice celkem 8, jsou
rozděleny regionálně a čítají téměř 100 dobrovolníků. Jedná
se o neformální setkávání hostitelských rodin, hoštěných
zahraničních studentů, vysílacích rodičů, absolventů AFS
programů, dobrovolníků a AFS přátel, při kterém si všichni
vyměňují zkušenosti, plánují společné akce a diskutují
o aktuálních AFS tématech u kulatého stolu. Tento projekt AFS
dobrovolníci odstartovali na podzim 2011 v Praze, od začátku
roku 2012 úspěšně proniká i do jednotlivých regionů.
AFS se tak daří předávat zkušenosti napříč generacemi
a regiony a šířit tak význam mezikulturního vzdělávání
v dnešním multikulturním a stále více propojeném světě.
Between 1 and 10 February, AFS Mezikulturní programy, o.s.
organized the second round of selections for scholarships
that AFS grants to high school students for their study
programs abroad. 28 students applied and 8 of them were
granted scholarship for their outstanding performance.
During August and September 2012, these students will
depart for their year and trimester programs to Denmark,
Brazil and Germany. Their host families and host schools are
looking forward to meeting them.
AFS sends students to 60 countries in the whole world.
Every year AFS grants several kinds of scholarships for
programs in selected countries. This year the scholarships
for programs in Germany were granted in cooperation with
foundations Deutsch – Tsechischer Zukunftfonds and Baden
– Württemberg Stiftung. The scholarships on programs
in Brazil and Denmark were granted from AFS fund Sbírka
Jaroslavy Moserové. The fund was established two years ago
and is named after significant physician and senator Jaroslava
Moserová who was also one of the first Czech students
who were sent on AFS program to USA in 1947. She played
a significant role in reopening AFS office in the Czech Republic
at the beginning of 90s. Since 2009 AFS has supported
5 students thanks to this fund. They studied in Turkey, Bosnia
and Herzegovina and Egypt.
AFS volunteers launched a new project called Dosí stoly.
Dos is a shortcut for Dobrovolnická skupina (Volunteer Group).
AFS has 8 regional volunteer groups throughout the Czech
Republic, altogether they comprise around 100 volunteers.
Dosí stoly is an informal occasion to meet AFS host families,
hosted foreign students, parents who send their children
abroad, alumni, volunteers and AFS friends who all meet
to exchange experiences, plan activities and discuss about AFS
topics at a round table. AFS volunteers launched this project
in Prague in autumn 2011 and since the beginning of 2012
it has been successfully spreading to Czech regions. With help
of this project AFS passes on experiences across generations
and regions and spreads the significance of intercultural
learning in today multicultural and connected world.
NOVÍ ČLENOVÉ • NEW MEMBERS
29
AFS mezikulturní programy, o.s.
Studium v zahraniýí
pro stčedoškoláky
Našim posláním je umožnit mladým lidem zahraniční zkušenost
prostřednictvím studijních programů a tím rozvinout schopnosti, získat
znalosti a osvojit si postoje potřebné pro tvořivý a harmonický život
v současném multikulturním a stále více propojeném světě.
Středoškolákům nabízíme studium po celém světě, od Asie, přes Evropu
a Afriku, až po Ameriku. Poskytujeme také stipendia do vybraných zemí!
Více informací na www.afs.cz
BŘEZEN • 2012 • MARCH
Občanské sdružení AFS Mezikulturní programy je součástí celosvětové sítě
téměř 60-ti partnerských organizací, která vznikla před devadesáti lety
z iniciativy amerických dobrovolníků.
PRÁVO A DANĚ • TAX AND LEGAL CORNER
30
POZOR NA
WATCH OUT FOR
NELEGÁLNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ
ILLEGAL EMPLOYMENT
V lednu vstoupila v platnost novela zákona
o zaměstnanosti, která mimo jiné přináší
změny týkající se výkonu nelegální práce
a zaměstnávání cizinců.
Za nelegální práci je považován výkon závislé práce mimo
pracovně právní vztah, zejména tzv. „švarcsystém“. Zákon také
nově definuje nelegální práci cizince, za kterou se považuje
nejen práce v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání,
práce bez tohoto oprávnění, ale také práce bez platného
povolení k pobytu.
Zároveň se zvyšují sankce za nelegální práci. V případě,
že správní orgán při kontrole zjistí nelegální zaměstnávání,
může být zaměstnavateli uložena pokuta až do výše
10 mil. Kč (minimálně však 250 tis. Kč) u právnických osob,
a do výše 5 mil. Kč u fyzických osob. Dalšími sankcemi mohou
být ztráta nároku na příspěvek Úřadu práce na chráněné
pracovní místo na 3 roky či povinnost vrátit hmotnou podporu
na vytvoření nových pracovních míst.
Za případnou pokutu za přestupky a správní delikty
v souvislosti s nelegální prací ručí také subdodavatel či
prostředník, pokud o nelegální práci věděl nebo vědět mohl.
Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, pokud prokáže,
že vynaložila veškeré úsilí, aby porušení právní povinnosti
zabránila.
Povinností zaměstnavatele je také uchovávat kopie pracovních
a pobytových oprávnění i doklad o pracovně právním vztahu
na pracovišti po dobu trvání zaměstnání a 3 roky po skončení
zaměstnávání.
Další novinkou v zákoně je i rozšíření informační povinnosti
na držitele pracovních povolení. Zaměstnavatel má
totiž od letošního roku povinnost nahlásit jejich nástup
do zaměstnání, stejně jako u občanů Evropské unie.
Jana Zelová, tel.: +420 251 152 567
BŘEZEN • 2012 • MARCH
Zdroj • Source:
PwC Česká republika, Tax, Legal & Business News 2/2012
The amendment to the law on employment
entered into force in January and it provides,
inter alia, amendments relating
to the performance of illegal employment
and the employment of foreign nationals.
Dependent work outside the employment relationship
is considered illegal, in particular the so-called “švarcsystém”.
The law also newly defines that illegal work by a foreign
national is considered to be not only work performed
in conflict with the issued permit for employment, or working
without this permission but also working without a valid
residence permit.
At the same time, the penalties for working illegally are
being increased. In the event that the administrative
authority uncovers illegal employment during an inspection,
the employer may get a penalty of up to CZK 10 mil.
(minimum of CZK 250,000) for companies and up to CZK 5 mil. for individuals. Other penalties may entail the loss
of entitlement to the allowance of the Employment Office
on protected jobs for 3 years or an obligation to return
the material aid for the creation of new jobs.
Also the subcontractor or intermediary act as a guarantor
for the eventual penalty for the violation of the law or
administrative offences in relation to illegal work, in the event
that he knew or could have known about it. A company
does not account for administrative offence if it can prove
that it have made every effort to prevent the breach of legal
obligation.
The employer is also obliged to retain a copy of the working
and residential permits and proof of the employment
relationship in the workplace for the duration
of the employment and for three years after the end
of the employment.
Another innovation in the law is the extension
of the information obligations to holders of work permits.
The employer has, since this year, the obligation to report
the start of their employment the same way as for the citizens
of the European Union.
OSVOBOZENÍ OD DPH
VAT EXEMPTION
ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB A ZBOŽÍ
PO 1. DUBNU 2012
OF HEALTHCARE GOODS AND SERVICES
AFTER 1 APRIL, 2012
Od 1. dubna 2012 nabývá účinnost
novelizované ustanovení § 58 zákona o DPH,
týkající se osvobození zdravotních služeb
a dodání zdravotního zboží.
On 1 April, 2012, an amended Section 58
of the VAT Act comes into effect regulating
the exemption of healthcare goods
and services.
Novelizované ustanovení explicitně uvádí, že podmínkou
pro osvobození zdravotní služby od DPH je skutečnost, zda
se jedná o činnost s léčebným cílem nebo chránící lidské
zdraví. Osvobodit tedy není možné služby zdravotnických
It explicitly states that for a healthcare service to be exempt
from VAT, it must involve an activity with a therapeutic
objective or an activity protecting human rights. This means
that services that are not aimed at improving or preserving
zařízení provedené v osobním zájmu a na žádost fyzických
nebo právnických osob, jejichž cílem není zlepšit nebo
zachovat zdravotní stav pacienta.
the health condition of the patient, rendered by healthcare
facilities in a personal interest and at the request of individuals
or corporate entities, cannot be VAT exempt.
Přestože ve většině případů se režim DPH uplatňovaný
dosud u zdravotních služeb nezmění, v některých případech
nelze určité přehodnocení vyloučit. Zejména zdravotnická
zařízení, která doposud osvobozovala veškerá plnění, bez
ohledu na účel, pro který jsou poskytována, budou teď
pravděpodobně nucena přehodnotit režim DPH u svých plnění.
Although in the majority of cases this will mean no change
in the VAT regime so far applied to healthcare services, in some
cases it may be necessary to reconsider the VAT regime
applied to date – this is likely to be the case of healthcare
facilities which have so far been exempting all their supplies,
irrespective of the purpose.
Petr Toman, [email protected], tel.: +420 222 123 602, Zuzana Jatiová, [email protected], tel.: +420 222 123 463
NÁVRH NOVÉHO
PROPOSAL FOR A NEW
VLÁDNÍHO BALÍKU ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ
AUSTERITY PACKAGE OF BUDGETARY SAVINGS
Vláda chystá novou vlnu úspor a zvyšování
daní. Jedná se prozatím o návrh ministra
financí, který bude podroben diskusi
ve vládě. Je velmi pravděpodobné, že řada
navrhovaných opatření bude přijata
v pozměněné podobě.
The Czech government is currently preparing
a new austerity package of budgetary savings
and tax increases. While the proposal has yet
to be discussed by the government, it is likely
that many of the measures will be adopted
in an altered form.
Z vládního balíku úsporných opatření vybíráme:
• zvýšení daně z příjmu fyzických osob o 1 procento
(na 16 %) a zavedení druhého pásma daně se sazbou 31 %;
• snížení výdajových paušálů pro OSVČ – na úroveň roku
2004, tedy převážně na 25 %;
• zavedení jednotné sazby DPH ve výši 19 nebo 20 %
s možnou výjimkou na knihy a léky, nebo alternativně
zachování dvou sazeb ve výši 15 a 21 %;
• zavedení nové uhlíkové daně z topných olejů a pevných
paliv;
• zdanění tichého vína;
• zvýšení daně z elektřiny;
• zrušení osvobození u spotřební daně na plyn
u domácností a u „zelené nafty“;
• dočasné zmrazení důchodů;
• zrušení porodného a příspěvku na bydlení v případě
hmotné nouze.
Key proposed changes are:
• An increase in the personal income tax rate by one
percent (to 16%) and the introduction of a second tax
band with a rate of 31%;
• Reduction in lump-sum expense deductions for the selfemployed to the level applicable in 2004, i.e. generally 25%;
• Increase of the common VAT rate at 19 or 20% (currently
17.5% will be applied from 2013), with a possible
exception for books and medicines, or, alternatively,
maintaining two rates at 15 and 21%;
• A new carbon tax on fuel oils and solid fuel;
• Application of excise tax on wine;
• Increase of energy tax on electricity;
• Abolition of the excise tax exemption for natural gas
for households and “green diesel”;
• A temporary pension freeze;
• Cancellation of the childbirth benefit and the poverty
threshold housing benefit.
The 2012 counter-crisis package, which the minister took
as a basis, was prepared by the National Economic Council
(NERV), advisory body to the government, and contains
a number of other measures, for example:
• Increasing real estate transfer tax from 3% to 5%;
• Increasing real estate tax;
• An end to granting emission rights free-of-charge;
• Introducing a tax on insurance premiums (taxation
of insurers, for instance in the form of a tax on the volume
of premiums received);
• Increasing the minimum assessment base for self-employed
persons from 25% of the average wage to 50%.
Zdroj • Source: KPMG Česká republika, Finanční aktuality | Financial Update 2/2012
These and other interesting articles from our members you can
find on our new website, in the section “Infoservice”
Tyto a další zajímavé články najdete na
našem novém webu v sekci infoservice
www.nlchamber.cz/infoservice
www.nlchamber.cz/infoservice
BŘEZEN • 2012 • MARCH
Protikrizový balíček 2012 vypracovaný poradním orgánem
vlády (NERV), ze kterého ministr financí vycházel, obsahuje
další řadu opatření, například:
• zvýšení daně z převodu nemovitostí ze současných 3 %
na 5 %;
• zvýšení daně z nemovitostí;
• emisní povolenky nerozdávat zadarmo;
• zavedení daně z pojistného (zdanění pojišťoven v podobě
např. daně z objemu přijatých prémií);
• zvýšení minimálního vyměřovacího základu u OSVČ
z 25 % průměrné mzdy na 50 % průměrné mzdy.
PRÁVO A DANĚ • TAX AND LEGAL CORNER
31
VELETRHY • TRADE FAIRS
32
ČESKÁ REPUBLIKA
NETHERLANDS
DUBEN – ČERVEN 2012
APRIL – JUNE 2012
DUBEN – ČERVEN 2012
APRIL – JUNE 2012
PRAGOMEDICA
EIGEN HUIS VERBOUWEN 2012
34. mezinárodní zdravotnický veletrh • 34th International Medical Fair
3. 4. – 5. 4. 2012 – Praha, Výstaviště
www.incheba.cz/veletrh/pragomedica.html
Veletrh bydlení
Housing Trade Fair
30. 3. – 1. 4. 2012 – Jaarbeurs Utrecht
www.eigenhuisverbouwen.nl
FLORA OLOMOUC 2012
33. mezinárodní zahradnická výstava a veletrh, jarní etapa
33rd International Horticultural Exhibition and Fair, Spring Version
19. 4. – 22. 4. 2012 – Olomouc, Výstaviště Flora www.flora-ol.cz
BIOSTYL / ECOWORLD
7. veletrh zdravé výživy a zdravého životního stylu, 4. veletrh ekologie a trvale
udržitelného rozvoje
7th Fair of Healthy Nutrition and Healthy Lifestyle, 4th Ecology and Sustainable
Development Trade Fair
20. 4. – 22. 4. 2012 – Praha, Výstaviště
www.biostyl.cz, www.veletrhecoworld.cz
EMPACK 'S-HERTOGENBOSCH 2012
Veletrh obalů
Packaging Trade Fair
4. 4. – 5. 4. 2012 – Brabanthallen Hertogenbosch
www.eigenhuisverbouwen.nl
VERZAMELAARS JAARBEURS
Mezinárodní veletrh sběratelů
International Collectors Fair
14. 4. – 15. 4. 2012 – Jaarbeurs Utrecht
www.verzamelaarsjaarbeurs.nl
ENVIBRNO
BUILDING HOLLAND 2012
Mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí
International Environmental Fair
24. 4. – 27. 4. 2012 – Brno, Výstaviště www.bvv.cz/envibrno
Benchmark pro stavebnictví a průmysl
Benchmark for Building and Industry
17. 4. – 19. 4. 2012 – RAI Amsterdam
www.buildingholland.nl
STAVEBNÍ VELETRHY BRNO • BUILDING FAIRS BRNO
Mezinárodní stavební veletrh IBF, Mezinárodní veletrh technických zařízení budov
SHK BRNO, Mezinárodní veletrh nábytku a interiérového designu MOBITEX
International Building Fair IBF, International Trade for Sanitation, Heating,
Air-conditioning and Building Automation SHK BRNO, International Fair of Furniture
and Interior Design MOBITEX
24. 4. – 28. 4. 2012 – Brno, Výstaviště
www.bvv.cz/stavebni-veletrhy-brno
VÍNO & DESTILÁTY • WINE & SPIRITS
15. mezinárodní veletrh pro gastronomii
15th International Trade Fair for Gastronomy
25. 4. – 27. 4. 2012 – Praha, Výstaviště
www.vegoprag.cz
SVĚT KNIHY 2012 • BOOK WORLD 2012
18. mezinárodní knižní veletrh a literární festival
18th International Book Fair and Literary Festival
17. 5. – 20. 5. 2012 – Praha, Výstaviště
www.svetknihy.cz
OVERHEID & ICT 2012
Veletrh a konference řešení IT ve správě
Trade Fair and Conference on IT Solutions in Government
24. 4. – 26. 4. 2012 – Jaarbeurs Utrecht
www.overheid-en-ict.nl
PLMA INTERNATIONAL
Mezinárodní veletrh a kongres dodávek pro obchodní řetězce
World of Private Label International Trade Show & Conference
22. 5. – 23. 5. 2012 – RAI Amsterdam
www.plmainternational.com
PROVADA
Veletrh nemovitostí
Real Estate Trade Fair
5. 6. – 7. 6. 2012 – RAI Amsterdam
www.provada.nl
PRAGOALARM • PRAGOSEC
BŘEZEN • 2012 • MARCH
19. mezinárodní veletrh zabezpečení a požární ochrany
19th International Fair for Security & Fire Protection
5. 6. – 7. 6. 2012 – Praha, Výstaviště
www.pragoalarm.cz/veletrh/pragoalarm-pragosec.html
Nizozemsko-česká obchodní komora • Netherlands-Czech Camber of Commerce
Plzeňská 5
CZ – 150 00 Praha 5
Tel.: +420 257 474 740
E-mail: [email protected]
Internet: www.nlchamber.cz
Bulletin, the newsletter of the Netherlands-Czech Chamber of Commerce,
is published quarterly and distributed among members and other relations
in an edition of 430 copies.
Advert price list
(members | non-members in CZK)
full page, inside front/back cover
10,000 | 12,000
full page, inside pages
8,000 | 10,000
1/2 page, inside front/back cover
5,000 | 6,000
1/2 page, inside pages
4,000 | 5,000
Can we make this world
a better place?
Yes, we can...
wow.zatisigroup.com
With your INSPIRATION & TRUST since 1991, we represent a dynamic new Era of Gastronomy in Czech, Germany, Austria and Hungary
as well as the European circuit of the Moto GP – VIP Village.
zátiší germany
Our greatest pleasure comes from providing “WOW“ service to you and contributing at least 20% of all profits to sustainable philanthrophy.

Podobné dokumenty