zde ke stažení

Komentáře

Transkript

zde ke stažení
Městský úřad Dobruška, odbor výstavby
nám. F. L. Věka 11, Dobruška
Č.j:
MUD 1323/2011 OV/AR
Oprávněná úřední osoba:Alexandr Retzer
E-mail: [email protected]
Telefon: 494 629 568
Dobruška, dne: 28.2.2011
NÁVRH VÝROKU
ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
Městský úřad Dobruška, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),
rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Apartmánový a bytový dům včetně
přípojek a stání pro auta, na pozemcích č. parcel 326/1 (ostatní plocha) a 633 (zastavěná plocha a nádvoří),
katastrální území Deštné v Orlických horách, kterou podal HRONOVSKÝ s.r.o. (IČ - 26000458), Osma 481,
Krčín, 549 01 Nové Město nad Metují 1, zastoupený ing. Karlem Pihýrem, Třebechovická 834, 500 03 Hradec
Králové, takto:
Podle § 95 odst. 1 stavebního zákona ve zjednodušeném územním řízení vydává
územní rozhodnutí o umístění stavby
pro stavbu: Apartmánový a bytový dům včetně přípojek a stání pro auta na pozemcích č. parcel 326/1 (ostatní
plocha) a 633 (zastavěná plocha a nádvoří), katastrální území Deštné v Orlických horách.
Popis umísťované stavby:
Předmětem návrhu je samostatně stojící objekt s apartmány a bytem. Objekt je třípodlažní, z toho jedno podlaží
podzemní a dvě nadzemní. V podzemním podlaží je garáž a sklep.
Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Apartmánový dům bude umístěn na pozemku parc.č. 326/1 v kat. území Deštné v Orlických horách. Stavba
bude o max. půdorysných rozměrech 10950 x 17000 mm. Delší, severozápadní stěna, bude rovnoběžná
s jihovýchodní stěnou stávajícího objektu na pozemku č. parc. 633 (zastavěná plocha a nádvoří) ve vzdálenosti
8950 mm a bude lícovat svými kratšími stěnami se severovýchodní zdí a jihozápadní zdí stávajícího objektu.
2. Přípojky vody, elektrické energie, splaškové a dešťové kanalizace budou umístěny na pozemku č. parcely
326/1 (ostatní plocha) a na pozemku č. parcely 633 (zastavěná plocha a nádvoří) v kat. území Deštné
v Orlických horách tak, jak je zakresleno v grafické příloze rozhodnutí – přehledná situace, výkres č. D.1,
v měř. 1 : 1000.
3. Maximální výška hřebene střechy bude 8,72 m od úrovně podlahy ± 0,00 v 1. NP.
4. Stavba apartmánového domu bude zděná třípodlažní stavba s přistavěným vstupem o rozměru 1,9 x 3,75 m ze
severozápadní strany. Stavba bude zastřešena sedlovou střechou se sklonem 45º se střešní krytinou z měděného
plechu. Zdivo bude opatřeno prkny kladenými na svislo a tenkovrstvou omítkou, sokl bude opatřen
mozaikovou omítkovinou, okenní výplně a dveře budou plastové s imitací dřeva.
5. Elektrická energie bude zajištěna novou kabelovou přípojkou 1 kV (AYKY 3x120 +70) z upraveného hlavního
rozvaděče na stávajícím objektu na pozemku č. parcely 633, kat. území Deštné v Orlických horách.
6. Pitná voda bude zajištěna novou přípojkou z PE D 32 mm napojenou na stávající rozvod ve stávajícím objektu
na pozemku č. parcely 633, kat. území Deštné v Orlických horách.
7. Splašková voda bude napojena novou přípojkou PVC DN 150 mm na stávající kanalizaci u stávajícího objektu
na pozemku č. parcely 633, kat. území Deštné v Orlických horách a odtud bude svedena do ČOV.
8. Dešťová voda bude svedena potrubím PVC SN 4 do areálové kanalizace u stávajícího objektu a odtud do
přilehlé vodoteče.
1
9. Vytápění stavby bude elektrické – přímotopy. TUV bude zajištěna elektrickým akumulačním zásobníkem o
objemu 300 l., který bude proveden s cirkulací.
10. Příjezd a přístup ke stavbě bude zajištěn ze stávající obslužné komunikace objektu na pozemku č. parcely 633,
kat. území Deštné v Orlických horách.
11. Parkování vozidel bude na 4 stáních před apartmánovým domem a 1 stání v garáži.
12. Zařízení staveniště bude na pozemku č. parcely 326/1, kat. území Deštné v Orlických horách.
13. Komunální odpad bude tříděn, ukládán do nádob a likvidován způsobem v obci obvyklým, tj. v souladu
s vyhláškou obce Deštné v Orlických horách o odpadech.
14. Projektová dokumentace bude obsahovat protiradonové opatření dle ČSN 730601.
15. Bude splněna podmínka ze závazného stanoviska Správy chráněné krajinné oblasti Orlické hory, Rychnov nad
Kněžnou ze dne 10.1.2011, č.j. 01700//OH/2010:
- stavba nesmí zasáhnout do přilehlého vodního toku.
16. Budou dodrženy podmínky ze závazného stanoviska odboru životního prostředí Městského úřadu Dobruška ze
dne 29.12.2010, č.j. MUD 6176/2010 ZP/VS:
- nevyužitelný odpadní materiál ze stavebních prací je nutné uložit na povolené skládce v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Doklady o řádném zneškodnění budou předloženy
při kontrolní prohlídce,
- realizací akce nedojde k omezení hospodaření na dotčeném lesním pozemku,
- na lesní pozemek nebude ukládán stavební, výkopový ani jiný materiál, a to ani na přechodnou dobu,
- do lesního porostu nebude vjížděno motorovými vozidly a nedojde k narušení půdního krytu,
- při realizaci akce nedojde k žádnému poškození nadzemních, ani podzemních částí lesního porostu,
- vlastník ani nájemce dotčeného lesního porostu neponese odpovědnost za případné škody způsobené
pádem stromů nebo větví a ani jinými klimatickými vlivy na předmětné stavbě, neboť investor sám požádal
o její umístění do 50 m od lesa, čímž přebírá veškerá rizika s tím spojená sám vlastník těchto objektů,
případně následní vlastníci.
17. Projektová dokumentace pro stavební řízení musí být zpracována oprávněnou osobou dle přílohy č. 1
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
18. Projektová dokumentace pro stavební řízení musí obsahovat náležitosti uvedené ve vyhlášce č. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb a splňovat technické požadavky na stavby dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, musí být v souladu s příslušnými ČSN a podmínkami uvedenými v textu výroku tohoto
rozhodnutí.
Účastník řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"správní řád"):
HRONOVSKÝ s.r.o. (IČ - 26000458), Osma 481, Krčín, 549 01 Nové Město nad Metují 1
Tento návrh výroku rozhodnutí musí být vyvěšen na úředních deskách Městského úřadu Dobruška a Obecního
úřadu Deštné v Orlických horách po dobu 15 dnů.
Datum vyvěšení: ..................................
Datum sejmutí: ...............................
....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:
Razítko:
Výhrady dotčených orgánů nebo námitky účastníků proti zjednodušenému územnímu řízení lze podat
písemně ve lhůtě do 15 ti dnů ode dne zveřejnění návrhu, připomínky veřejnosti lze podat ve stejné lhůtě pouze za
předpokladu, že by mohla být ohrožena ochrana veřejného zájmu podle zvláštních právních předpisů.
Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení ve shora uvedené lhůtě nahlédnout u Městského úřadu
2
Dobruška, odboru výstavby (návštěvní dny: pondělí, středa 8:00 – 17:00 hodin; ostatní dny po telefonické dohodě).
Dle § 95 odst. 3 stavebního zákona žadatel zajistí, aby návrh výroku byl bezodkladně vyvěšen na vhodném
veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, po celou dobu zveřejnění
návrhu výroku. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat o
architektonické nebo urbanistické podobě záměru a jeho vlivu na okolí.
Alexandr R e t z e r
vedoucí odboru výstavby
otisk úředního razítka
Obdrží
Účastníci řízení
HRONOVSKÝ s.r.o. (IČ - 26000458), Osma 481, Krčín, 549 01 Nové Město nad Metují 1, zastoupená ing.
Karlem Pihýrem
Obec Deštné v Orlických horách
Úřady, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí
Městský úřad Dobruška
Obecní úřad Deštné v Orlických horách
Dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov n. Kn., Kolowratská 862, 516 01
Rychnov nad Kněžnou
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště, Panská 1493, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou
Městský úřad Dobruška, odbor rozvoje města, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška
Městský úřad Dobruška, odbor životního prostředí, nám. F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška
Příloha
grafická příloha – přehledná situace, výkres č. D.1, v měř. 1 : 1000.
3

Podobné dokumenty

Dokument v PDF - Olešnice v Orlických horách

Dokument v PDF - Olešnice v Orlických horách pozdějších předpisů, povinen oznámit archeologickému ústavu Akademie věd ČR, případně i oprávněné organizaci např. muzeu, svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu. V př...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném pozemku, na němž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opako...

Více

32_12_1_17-VKN_-_predsazene_konstrukce_

32_12_1_17-VKN_-_predsazene_konstrukce_ •dokonale tepelně izolovat části nosných svislých zdí přiléhajících k lodžii, aby nedocházelo k promrzání zdiva lodžie předsazené – •dnes nejčastěji používanou konstrukcí lodžií

Více

technický katalog

technický katalog KINGSPAN, typ KS 1000 AWP, v  tl. 80 mm, systémově montované na výšku, dle možností i přes více podlaží. Vodorovné montování panelů je možné, je třeba však přizpůsobit ocelovou konstrukci (doplňují...

Více

zde ke stažení - Deštné v Orlických horách

zde ke stažení - Deštné v Orlických horách účastníkům řízení a současně nařizuje k projednání přeložených žádostí veřejné ústní jednání spojené s místním šetřením na den 6. prosince 2012 (čtvrtek) v 10:00 hodin. se schůzkou pozvaných: v mí...

Více

Katalog PROHET - výrobků a zateplovacích systémů

Katalog PROHET - výrobků a zateplovacích systémů nátěr provede penetračním přípravkem PROHET PEN–UP–GRUND, u  velmi savých podkladů se provede penetračním přípravkem PROHET PEN–A–GRUND. V  případě použití nátěrové hmoty jako napouštěcího nátěru s...

Více

a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

a) TECHNICKÁ ZPRÁVA doby realizace rozhodne zadavatel. Průchod vrstvami ETICS bude zajištěn trubkami PVC DN 100 mm. Na povrchu fasády budou větrací otvory ukončeny mřížkami s dešťovými žaluziemi. Stejným způsobem zůst...

Více