NABÍDKA ODBORNÝCH PUBLIKACÍ VYDAVATELSTVÍ NCO NZO

Komentáře

Transkript

NABÍDKA ODBORNÝCH PUBLIKACÍ VYDAVATELSTVÍ NCO NZO
NABÍDKA ODBORNÝCH PUBLIKACÍ VYDAVATELSTVÍ NCO NZO
8. 1. 2015
Tyto učební texty Vám můžeme posílat až do vyčerpání zásob na dobírku a také na fakturu. Objednávky adresujte:
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
– prodejna odborné literatury, Vinařská 6, 603 00 Brno, tel. 543 559 505,
fax: 543 559 506 (číslo faxu slouží pouze pro objednávání publikací), internetový prodej – www.nconzo.cz
•
- NOVINKA
Skl. č. Autor
prodejní doba:po – út – čt
st
pá
730 – 1130 1200 – 1500
730 – 1130 1200 – 1600
730 – 1130 1200 – 1400
Název učebního textu
Rok
Cena s ks
vydání DPH 10%
1
Anton M.
Refrakční vady a jejich vyšetřovací metody
2004
161,-
1a
Černá J., Autrata R.
Nauka o zraku (nezměněné vydání)
2006
408,-
2a
Bořík O.
Nástin ušního, nosního a krčního lékařství (VZŠ)
1996
28,-
3
Bartošová a kol.
Vybrané kapitoly z dětské infektologie
1996
45,-
5
Bártlová S. a kol.
Vztah sestra-lékař
2010
183,-
5c
Bártlová S.
Sociální patologie (PSS, VZŠ)
1998
14,-
5 h
Bártlová S. a kol.
Výzkum a ošetřovatelství (2. přeprac. a doplněné vydání)
2008
288,-
7
Brímová P. a kol.
Ošetřovatelská péče v oční chirurgii
2013
339,-
7a
Brázdová L.,
Bělobrádková J.
Diabetes mellitus
2007
153,-
7c
Benda K. a kol.
Lymfedém-komplexní fyzioterapie, lymfodrenáže a doplňující léčebná péče
2008
313,-
8
Bulková V.
Rostlinné potraviny – pro zdrav. školy
2011
275,-
9
Burda P.
Krizová komunikace s agresivním a hostilním pacientem
2014
119,-
11b
Červinková E. a kol.
Ošetřovatelské diagnózy (4. přepracované a rozšířené vydání)
2006
153,-
12a
Čechová V.
Obecná psychologie (nezměněné vydání)
2012
179,-
12c
Melanová A. a kol.
Speciální psychologie
2014
310,-
13b
Čermáková, Štěpánová
Klinická biochemie II. pro zdravotnické školy
2005
245,–
15
Čermáková M.
Klinická biochemie I.
2010
175,-
14d
Drábková J.
Teoretické podklady – anatomie, fyziologie a patofyziologie (PUT)
2001
60,-
15a
Černý Z.
Infekční onemocnění a péče o nemocné jimi postižené (2. přeprac. vydání)
2008
249,-
15c
Doležel Z.
Dětská nefrologie pro praxi
2001
213,-
15d
Doležel Z. a kol.
Akutní selhání ledvin u dětí - současné léčebné postupy (2. přeprac. vydání)
2010
129,-
17
Vacušková M. a kol.
Vybrané kapitoly z oš. péče v pediatrii - 1. část
2009
321,-
17a
Fendrychová J. a kol.
Vybrané kapitoly z oš. péče v pediatrii - 2. část Péče o novorozence
2009
264,-
17b
Fendrychová J.
Ošetřování stomií u dětí (2. rozšířené vydání)
2005
117,-
17c
Fendrychová J.
Borek I. a kol.
Intenzivní péče o novorozence (2. přeprac. a rozšířené vydání)
2012
420,-
17e
Fendrychová J. a kol.
Ošetřovatelské diagnózy v pediatrii (2. přepracované vydání)
2005
153,-
18
Dubanský A. a kol.
Rozbory močových konkrementů
1995
6,-
18c
Fendrychová J.
Hodnotící metodiky v neonatologii
2013
230,-
18e
Fendrychová J. a kol.
Péče o kriticky nemocné dítě
2005
115,-
19
Fedora M. a kol.
Dětská anesteziologie
2012
363,-
19a
Dufek J.
Elektromyografie
1995
27,-
21a
Gomolčák P.
Základy imunohistochemie v patologii
1997
27,-
22b
Hajnová, Kleinová
Průvodce sexuální výchovou pro základní a střední školy
2002
95,-
23a
Haladová E.
Léčebná tělesná výchova – cvičení – nezměněné vydání
2007
170-
23b
Haladová E.
Vyšetřovací metody hybného systému 3. nezměněné vyd. 2010
162,-
24b
Hrstková H.
Výživa kojenců a mladších batolat
2003
182,-
25c
Handl Z.
Externí transtorakální defibrilace a kardiostimulace - teorie a praxe (2. přeprac. vydání)
2011
92,-
26
Humpl L. a kol.
První psychická pomoc ve zdravotnictví
2013
217,-
26a
Haškovcová H.
Manuálek o násilí
2004
76,-
26b
Havlík R.
Sluchadlová propedeutika
2008
329,-
27
Hamerníková V.
Základy dopravní psychologie pro profesionální řidiče
2010
189,-
28
Hromádková L.
Šilhání (2. nezměněné vydání)
2010 179,-
29
30
Hrstková H.
Významné jedovaté rostliny v našem okolí
2002
59,-
Chudáček Zd.
Radiodiagnostika I.
1995
68,-
32
Chaloupka R. a kol.
Vybrané kapitoly z LTV ve spondylochirurgii
2003
153,-
32c
Chaloupka, Elbl
Klinická echokardiografie
1995
48,-
32e
Chaloupka R. a kol.
Vybrané kapitoly z LTV v ortopedii a traumatologii
2001
221,-
33
Jahodář L. a kol.
Makroskopický a mikroskopický atlas drog – I. díl
1999
79,-
33b
Janout V.
Epidemiologické studie
1996
36,-
35a
Janků K.
Hypertenze v těhotenství
1998
30,-
35b
Jeklová A.
Ošetřovatelská péče o těhotnou, rodičku a šestinedělku s vybranými onemocněními
2004
124,-
35c
Jexová S.
Geometrická optika (SZŠ a VOŠz)
2010
283,-
37b
Kleinwächterová H. Brázdová Z.
Výživový stav a způsob jeho zjišťování
2005
229,-
38
Klusoňová E.
Ergoterapie v praxi
2011
299,-
39
Klusoňová E, Pitnerová J.
Rehabilitační ošetřování klientů s těžkými poruchami hybnosti (3. přeprac. vydání)
2014
219,-
39a
Kadaňka Z. a kol.
Praktická elektromyografie
1994
42,-
39b
Kaňovský P. Evokované potenciály v klinické praxi
2000
69,-
39c
Kočárek E.
Molekulární biologie v medicíně
2007
318,-
39d
Kala Z. a kol.
Perioperační péče o pacienta v obecné chirurgii
2010
270,-
39e
Kala Z. a kol.
Perioperační péče o pacienta v digestivní chirurgii
2010
345,-
40
Veselý R. a kol.
Perioperační péče o pacienta v traumatologii
2011
341,-
40a
Křivohlavý J.
Rozhovor lékaře s pacientem
1995
22,-
40b
Repko M. a kol.
Perioperační péče o pacienta v ortopedii
2012
354,-
41
Kala Z, Kysela a kol.
Perioperační péče o pacienta v cévní chirurgii
2011
307,-
41a
Jedličková J. a kol.
Ošetřovatelská perioperační péče
2012
366,-
41b
Kopečná L. a kol.
Hyperlipoproteinémie u dětí – diagnostika a terapie
2002
48,-
41c
Hanke I. a kol.
Perioperační péče o pacienta v hrudní chirurgii
2013
282,-
42
Franců M.,Hodová S. a kol
Perioperační péče o pacienta v rekonstrukční chirurgii a léčbě popálenin
2011
320,-
42a
Vícha I. a kol.
Perioperační péče o pacienta v oční chirurgii
2011
331,-
42b
Klimešová L, Klimeš J. Umělá plicní ventilace
2011
244,-
42c
Kvapilíková K.
Anatomie a embryologie oka – nezměněné vydání
2010
179,-
42d
Kvapilíková K.
Přehled chorob zrakového ústrojí
2003
122,-
43
Bulik O. a kol.
Perioperační péče o paciena ve stomatochirurgii
2013
296,-
43c
Kubálek V.
Úvod do cytodiagnostiky
2001
190,-
44
Kaláb M. a kol.
Perioperační péče o pacienta v kardiochirurgii
2013
355,-
44b
Luckerová L. a kol.
Ošetřovatelská péče o pacienta v traumatologii
2014
237,-
44d
Kolek V. a kol.
Bronchologie pro zdravotní sestry
2002
107,-
44e
Kolčava J. a kol.
Základy preparačních technik
2004 138,-
45
Marková M.
Role sestry specialistky
2008
120,-
45a
Lejska M. a kol.
Základy praktické audiologie a audiometrie
1994
29,-
45b
Marková M.
Komunitní ošetřovatelství pro porodní asistentky
2010
206,-
45c
Marková M.
Komunitní ošetřovatelství pro sestry
2010
188,-
46
Marková M.
Determinanty pro zdraví
2012
69,-
46b
Matyšková M. a kol.
Systém managementu jakosti – využití v laboratoři
2002
59,-
48e
Marková M.
Stomie gastrointestinálního a močového traktu
2006
167,-
48f
Marková M.
Fendrychová J.
Ošetřování pacientů s tracheostomií
2006
229,-
49a
Malíř Fr., Ostrý Vl. a kol. Vláknité mikromycety (plísně), mykotoxiny a zdraví člověka
2003
294,-
53a
Michalová K.
Úvod do lidské cytogenetiky
1999
160,-
53b
Minibergerová L.
Dušek J.
Vybrané kapitoly z psychologie a medicíny pro zdravotníky pracující se seniory
2006
122,-
53c
Minibergerová L.
a kol.
Vybrané kapitoly z psychologie pro zdravotnické pracovníky
2010
117,-
56b
Marečková O. a kol.
Léčebná výživa při gastroenterologických komplikacích a možnosti enterální výživy
u nemocných s chronickým selháním ledvin
1996
13,-
56e
Mastiliaková D.
Holistické přístupy k péči o zdraví - 2. nezměněné vydání
2010
184,-
57
Novotná I.
EEG, epilepsie a diferenciální diagnostika poruch vědomí
2008
109,-
58
Niklíček L.
Lékařské komory
1992
13,-
59a
Nečasová A. a kol.
Vybrané kapitoly dětského lékařství a ošetř. péče o děti a dorost II. díl
1996
30,-
59b
Najman L.
Dílenská praxe očního optika - 2. přepracované vydání
2010
283,-
60a
Niklíček O.
Klinická cytologie pro SZP
1990
25,-
62a
Odstrčil J. a kol.
Cvičení z biologie pro SZŠ
1993
18,-
62b
Odstrčil J. Biologie pro zdravotnické školy (5. přeprac. a doplněné vydání)
2011
266,-
62c
Odstrčil J.
Biochemie pro SZŠ (obor zdrav. laborant, dietní sestra) – 2. dopl. vydání
2010
242,-
63
Odstrčil J.
Chemie I. díl (obecná, anorganická) pro zdravotnické školy
2011
248,-
63a
Odstrčil J.
Chemie II. díl (organická) pro zdravotnické školy
2010
248,-
63c
Odstrčil J.,
Odstrčilová M.
Chemie potravin (pro ZŠ a VZŠ)
2006
433,-
64
Ort J., Strnad S.
Radiodiagnostika II. – Radiodiagnostika kostí – Projekční část
1997
51,-
64a
Ošlejšková H. a kol.
Vybrané kapitoly z dětské neurologie
2008
153,-
64c
Petrová S.
Základy aplikace kontaktních čoček (2. přeprac. a doplněné vydání)
2008 268-
65b
Plch J.
Otorinolaryngologie v perioperační péči (2. přeprac. vydání)
2008
237,-
67
Pohanka I.
Vrozené srdeční vady – Systémové názvosloví podle MKN-10
2003
48,-
72d
Pulda M., Lejska M.
Jak žít se sluchovou vadou
1996
25,-
73
Pokorný J.
Základy frézovací techniky RSS prvků
1996
27,-
73b
Pokorný J.
Zákl. problematika paralelometrů a jejich využití v protetické stom. (3. upravené vydání)
1997
101,-
73 c
Pokorná A.
Efektivní komunikační techniky v ošetřovatelství (3. doplněné vydání)
2010
179,-
73f
Prudil L.
Základy právní odpovědnosti ve zdravotnictví (4. vydání-doplněné)
2006
36,-
75a
Roubalíková L.
Amalgámová výplň
1997
20,-
75c
Radimský M. a kol.
Psychiatrie II. část
2001
59,-
76a
Rutrle M.
Přístrojová optika
2000
101,-
76b
Rutrle M.
Binokulární korekce na POLATESTu
2000
76c
Rutrle M.
Brýlová technika, estetika a přizpůsobování brýlí
2001
80c
Roztočil a kol.
Intenzivní péče na porodním sále
1996
55,-
81a
Salajka F.
Základy bronchoskopie
1996
45,-
82b
Sucharda P.
Klinická dietologie II. část
1995
43,-
84a
Smolíková L, Máček J. Respirační fyzioterapie a plicní rehabilitace
2010
366,-
86b
Smrčka V. a kol.
Extenzory ruky
1998
91,-
87a
Steklý L.
Vybrané kapitoly z rentgenologie a anesteziologie (PSS, VZŠ – obor stomatologie)
1999
83,137,-
72,165,
87b
Stožický F.
Dyslipoproteinemie u dětí
2002
88a
Sklenář V. a kol.
Aktuální otázky pneumologie a ftizeologie a péče o nemocné na odděleních TRN
1996
43,-
88d
Bílková, Šebestová
I. Malý anglický výkladový slovník II. Stomatol. slovník č-a a-č
2000
130,-
88e
Šebestová V.
Příspěvek k problematice orálního elektrogalvanismu
2001
95,-
89
Šolcová L. a kol.
Studijní texty pro sanitáře I.
2014
178,–
89a
Štorek J. a kol.
Krizová připravenost zdravotnictví
2007
355,-
89b
Štěrba J. a kol.
Podpůrná péče v dětské onkologii
2008
306,-
89e
Škubová, Chvátalová
SESTRA O životní cestě ženy, která dala svému povolání nový smysl
2004
115,-
90
Škubová, Chvátalová
Jak šel ČAS – Očima sestry Růženy Wagnerové
2007
90,-
90a
Škrla P.
Především neublížit - cesta k prevenci pochybení v léčebné a oš. péči
2005
199,-
94b
Hrubý S., Turek B.
Mikrobiologická problematika ve výživě
1996
42,-
94e
Tomčíková L.
Vybrané krytosemenné rostliny
1999
206,-
95e
Trachtová E. a kol.
Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu
2013
259,-
95f
Tyrlíková a kol.
Neurologie pro nelékařské obory
2012
328,-
95g
Teyschl O.
Minimálně invazívní operace v dětské chirurgii
2000
56,-
96c
Petera J.
Moderní radioterapeutické metody V. díl – BRACHYTERAPIE
1998
75,-
96d
Spurný a kol.
Moderní radioterapeutické metody VI. díl – ZÁKLADY RADIOTERAPIE
1999
80,-
96e
Válek V. a kol.
Moderní diagnostické metody VII. část – INTERNET NEJEN PRO RADIOLOGY
1999
36,-
96g
Válek, Svíženská
Základy anatomie v zobrazovacích metodách, I díl - Skiaskopie a skiagrafie
2005
237,-
97
Úlehlová D. a kol.
Problematika domácího násilí pro zdravotnické pracovníky
2009
115,-
98
Urbánek L. a kol.
Klinická výživa v klinické praxi - 2. přepracované vydání
2010
165,-
99
Veselý P. a kol.
Konvenční a Free-Form-technologie výroby brýlových čoček
2014
222,-
103c
Vojtíšková M.
Klinická molekulární genetika
2000
122,-
105a
Vokurka J. a kol.
Úvod do miniinvasivní chirurgie
1996
42,-
105c
Volejníková
Cvičení v práci porodní asistentky
2002
107,-
106a
Věžník P., Pospíšil L.
Chlamydiové infekce
1997
25,-
106b
Vrbík P.
Hygiena optického záření a osvětlování
1998
84,-
106d
Wilhelm Zd. a kol.
Výživa v onkologii (2. doplněné vydání)
2004
233,-
106e
Wendsche P. a kol.
Poranění míchy - Ucelená ošetřovatelsko-rehabilitační péče
2009
290,-
107
Záhejský J. a kol.
Speciální ošetřovatelská péče o dospělé na dermatovenerologickém oddělení
1994
25,-
115b
Zerhau P.
Operační léčba dysfunkcí dolních močových cest
2000
101,-
117
Vacek Z.
Histologie a histologická technika – HISTOLOGIE I. část (PSS, SZŠ, VZŠ)
1996
101,-
117a
Vacek Z.
Histologie a histologická technika – HISTOLOGICKÁ TECHNIKA II. část (PSS, SZŠ, VZŠ)
1996
58,-
118
Zeman K.
Poruchy srdečního rytmu v intentivní péči (2. nezměněné vydání)
2011
310,–
119
Zemanová J.
Základy anesteziologie – 1. část – přepracované vydání
2009
272,–
120
Zlámal J. Bellová I.
Ekonomika zdravotnictví – přepracované vydání
2013
273,-
120a
Zlámal J.
Marketing ve zdravotnictví
2009
188,-
122
LEMON 3 – Učební texty pro sestry a porodní asistentky
1997
7,-
126
Pochylá K.
ČESKÉ OŠETŘOVATELSTVÍ 1 – Koncepce českého ošetřovatelství
2005
38,–
127
ČESKÉ OŠETŘOVATELSTVÍ 2
Zajišťování kvality ošetřovatelské péče. Etický kodex sester, Charty práv pacientů
1998
38,-
129
ČESKÉ OŠETŘOVATELSTVÍ 4 – Jak provádět ošetřovatelský proces
1999
38,-
132
Staňková M.
ČESKÉ OŠETŘOVATELSTVÍ 7 – Galerie historických osobností
2001
38,-
134
Haškovcová H.
ČESKÉ OŠETŘOVATELSTVÍ 9 – Jak učit a jak se naučit lékařskou etiku
2001
38,-
135
Haškovcová H.
ČESKÉ OŠETŘOVATELSTVÍ 10 - Manuálek sociální gerontologie
2004
38,-
125
Průkaz odbornosti
2010
97,-
•
– nový titul, novinka
Připravujeme:
Ceník je platný od 1. 1. 2015. Ceny jsou uvedeny včetně DPH 10%.
Nabývá účinnosti dnem: 8. 1. 2015
∗
ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA Č.:
Tento seznam můžete použít pro hromadnou objednávku. Počet objednávaných výtisků označte čitelně do kolonky „ks”
Objednávky učebních textů na dobírku můžete zasílat na emailovou adresu:
[email protected], nebo na fakturu faxem 543 559 506
internetový prodej - www.nconzo.cz
IČ: 000 23850 – DIČ: CZ 000 23850
Přesná adresa objednavatele:......................................................................................................................................................
. ....................................................................................................................................................................................................
e-mail:..........................................................................................................................................................................................
IČ:.................................................................................
DIČ:...............................................................................
datum vystavení objednávky:....................................... telefonní číslo, případně fax: . .................................................................
jméno, podpis a razítko objednavatele:.........................................................................................................................................
Zašlete na fakturu – dobírku (Nehodící škrtněte) - vyplňujte prosím čitelně

Podobné dokumenty

Program BNB 2015 - Fakultní nemocnice Brno

Program BNB 2015 - Fakultní nemocnice Brno Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno 19. Efektivnost využití komunikačních karet u pacientů s afázií Ambrožová B., Netoušková J., Pajtlová M. Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno 20. Se...

Více

program - VI. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního

program - VI. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního 57. Důležitost optimální rehabilitační péče o pacienta s míšním poraněním v akutní fázi Bílá J. Traumacentrum Fakultní nemocnice Brno, Rehabilitační oddělení 58. Problematika spinálního pacienta ...

Více

IG SERVICE s.r.o. Čáslavská 328, 537 01 Chrudim, tel.: +420 469

IG SERVICE s.r.o. Čáslavská 328, 537 01 Chrudim, tel.: +420 469 formě koncentrátu v 60 ml balení. Použití koncentrátu je vhodné pro závěrečnou fázi (30-40 minut) intentivní zátěže.

Více

Bolest paty a df.dg

Bolest paty a df.dg www.ProLekare.cz | stazeno: 23.12.2010 | login: kacaras Č AS OP IS LÉKA ŘŮ Č ESK Ý C H , 144 , 2005 , č. 8

Více

Budova ve faktech

Budova ve faktech •Konkrétní harmonogram veškerých činností s výhledem na jeden měsíc •Technologické postupy •Vyhodnocení rizik •Environmentální aspekty výstavby •Doklady o periodickém školení všech zaměstnanců včet...

Více

23.4.2015

23.4.2015 Vinohradech. Odpoledne od 15 hodin 5. 5. 2015 bude edukační blok Integrated Care for Airways pod patronací WHO a ČARO. Sponzor je Novartis, spoluúčast ČSAKI, ČIPA a ČPFS. Akce se bude konat v Hotel...

Více

12.9.2012

12.9.2012 adresami. Jde o to posoudit reálně podávanou léčbu s léčbou vyplývající ze současně platných doporučení. Pilotní studie se účastnilo 8 pneumologů ve Středních Čechách. Plánuje se od každého lékaře ...

Více

1 - VÝSKYT AGRESIVITY VE ZDRAVOTNICKÝCH

1 - VÝSKYT AGRESIVITY VE ZDRAVOTNICKÝCH (Králová, 2005) Důležité je zabývat se příčinami vzniku násilí v obecné rovině i v podmínkách konkrétní zdravotnické instituce (Nerudová, 2006), odhalovat zákonitosti a souvislosti agrese a násilí....

Více