7781 Hlídač plamene LAE10 LFE10

Komentáře

Transkript

7781 Hlídač plamene LAE10 LFE10
7
Hlídač plamene





781
LAE10
LFE10
Hlídač plamene pro přerušovaný provoz
LAE10 se používá k hlídání a indikaci olejových plamenů
LFE10 se používá k hlídání a indikaci olejových a plynových plamenů
Doplňující datové listy týkající se snímače plamene viz N7712 a N7713
Řídící automatika LEC1 pro trvalý provoz, viz datový list N7761
LAE10/LFE10 a tento datový list jsou určeny pro prvovýrobce (OEM), kteří ve
svých zařízení používají hlídače plamene LAE10/LFE10!
Použití



Hlídač plamene pro olejové hořáky a spotřebiče spalující ropná paliva s nebo bez
ventilátoru podle normy DIN EN 60730-2-5:2005 a DIN EN 230:2005
Hlídač plamene pro plynové hořáky a plynové spotřebiče s nebo bez ventilátoru
podle normy DIN EN 60730-2-5:2005 a DIN EN 298:2004
Upozornění!
Nepoužívat pro nové konstrukce.
LAE10
-
K hlídání olejových plamenů
Hlídání plamene snímačem s křemíkovým fotočlánkem RAR9
LFE10
-
K hlídání plynových plamenů nebo modře hořících olejových plamenů
Hlídání plamene snímačem plamene QRA nebo ionizačním snímačem plamene.
CC1N7781cs
20.04.2016
Building Technologies Division
Použití (pokračování)
Všeobecně
Oba hlídače plamene jsou instalovány převážně ve spojení s řídicí automatikou LEC
následujícím způsobem:
dvojité hlídání hořáků / hlídání hlavního plamene nebo. Zapalovacího a hlavního
plamene 2 stejnými nebo rozdílnými snímači.
Hlídání olejových / plynových tlakových hořáků / hlídání plamene s různými
snímači, podle druhu provozu.
Sledování více plamenů / v zařízeních s více hořáky, jejichž plamen musí být
kontrolován jednotlivě jedním nebo více snímači, jejichž uvedení do provozu a
hlídání má nebo musí probíhat centrálně a současně pouze jedním automatickým
řídicím systémem.
Používání hlídačů plamene ve spojení s jinými řídicími systémy je možné také,
pokud tato kombinace a zvolené schéma zapojení neodporují bezpečnostnětechnické funkci řídicích automatik.
Hlídače plamene jsou používány dále jako automatiky s indikcí provozního stavu v
zařízení, jejichž uvedení do provozu je řízeno ručně.
Upozornění
Je nutné dbát následujících upozornění a předcházet tak zraněním osob,
poškození věcí a životního prostředí!
Nepřípustné jsou: Otevírání přístroje, zásahy nebo změny!








Veškeré činnosti (montáž, instalace, servis atd.) musí být prováděny pouze
odborníky. Při nedodržení vzniká nebezpečí omezení bezpečnostních funkcí nebo
možnost úrazu elektrickým proudem.
Z bezpečnostně-technických důvodů je nutné provést vlastní test okruhu pro
hlídání plamene. A zajistit pravidelné vypnutí alespoň jednou za 24 hodin.
Při nedodržení vzniká nebezpečí omezení bezpečnostních funkcí.
Před veškerými pracemi v místě připojení odpojte zařízení od zdroje napětí na
všech pólech. Toto zajistěte proti nechtěnému opětovnému zapojení a zjistěte
odpojení zdroje napětí. Při neodpojeném zařízení může vzniknout nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.
Vhodnými opatřeními se postarejte o ochranu proti dotyku živých částí. Při
nedodržení vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Po každé činnosti (montáž, instalace, servis atd.) překontrolujte řádné zapojení
automatiky. Při nedodržení vzniká nebezpečí omezení bezpečnostních funkcí nebo
úrazu elektrickým proudem.
Po pádu nebo nárazu nesmějí být již tyto přístroje více uvedeny do provozu, jelikož
může být bezpečnostní funkce porušena i bez na pohled nepostřehnutelných
poškození.
Ionizační snímání plamene je nebezpečný na dotyk. Ionizační snímač plamene
napájený ze sítě je nutné chránit proti náhodnému dotyku živých částí. Při
nedodržení vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
UV snímač plamene je současně i zdroj UV-záření! Pokud hlídání plamene
probíhá prostřednictvím dvou snímačů plamene, musí být oba snímače umístěny
vzájemně mimo dohled. Při nedodržení vzniká nebezpečí omezení bezpečnostních
funkcí.
Pokyny pro projektování
Dbejte na to, aby zpoždění odpadu relé „d“ nebylo větší než 50 ms, viz příklad zapojení
7781a02.
2/15
Building Technologies Division
CC1N7781cs
20.04.2016
Návod k montáži



Vždy dbejte platných národních bezpečnostních předpisů.
Hlídače plamene mohou být instalovány přímo na hořák, ve skříňových
rozvaděčích nebo na ovládací panely, a to v libovolné montážní poloze.
Pro montáž jsou k dispozici 2 typy soklu, navrženy pro zaústění vodičů zpředu, ze
strany nebo zdola. 2 zemnicí svorky dovolují „zasmyčkování“ zemnicích vodičů
přístrojů hořákového zařízení, např. zapalovací transformátor aj (hlídače plamene
jsou přímo chráněna izolací).
Pokyny k instalaci


Přívodní vysokonapěťové vodiče k zapalovací elektrodě veďte vždy odděleně s
pokud možno velkým odstupem od zařízení a od ostatních kabelů.
Fázový a nulový/středový vodič se nesmí při instalaci zaměnit!
Elektrické zapojení snímače
Velmi důležitý je přenos signálu, pokud možno bez poruch a beze ztrát:
 Vodiče pro snímač plamene neukládejte společně s ostatními kabely– Kapacita vedení snižuje sílu signálu plamene.
– Používejte samostatný kabel.
 Ionizační snímač plamene není bezpečný pro dotyk.
 Umístěte zapalovací a ionizační elektrodu tak, aby zapalovací jiskra nemohla
přeskočit na ionizační snímač plamene (nebezpečí elektrického přetížení).
 Dodržujte max. přípustnou délku a stínění vodičů snímače, viz Technické údaje.
 Snímač montujte a seřizujte tak, aby detekoval vždy pouze hlídaný plamen.
 UV čidlo dostatečně chraňte před následujícími zdroji UV světla: halogenové
svítilny, svářecí přístroje, speciální svítilny, zapalovací jiskry a před účinky
rentgenových a gama paprsků.
3/15
Building Technologies Division
CC1N7781cs
20.04.2016
Normy a certifikáty
Použité směrnice:
 Směrnice o plynových přístrojích
 Směrnice o plynových přístrojích (pouze LFE10)
 Směrnice pro tlaková zařízení
 Elektromagnetická kompatibilita EMV (odolnost proti
rušení) *)
Pouze ve spojení se
snímačem plamene
2006/95/ES
2009/142/ES
97/23/ES
2004/108/ES
*) Po instalaci hlídače plamene do technologického celku je nutné ověřit dodržování požadavků na
elektromagnetickou kompatibilitu EMC
Shoda s předpisy použitých směrnic je zajištěna dodržením následujících
norem/předpisů:
 Hořákové automatiky pro olejové hořáky
DIN EN 230:2005
 Pouze LFE10:
DIN EN 298:2004
Hořákové automatiky pro hořáky a spotřebiče
plynných nebo kapalných paliv
DIN EN 60730-2-5:2005
 Automatická elektrická regulační a řídicí zařízení pro
domácnost a podobné účely
Část 2-5: Zvláštní požadavky na automatické
elektrické hořákové řídicí systémy a systémy hlídání
Aktuálně platná vydání odpovídajících norem jsou k dispozici v prohlášení o
shodě!
Shoda s EAC (Euroasijská shoda)
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
s modelem
LEC1
LAE10
LFE10
●
●
●
●
●
●
●
●
●
---
---
●
●
●
---
●
Životnost
Projektovaná životnost* hlídače plamene je dimenzována na 250 000 cyklů hořáku, což
při normálním topném provozu představuje dobu využívání cca 10 let (od data výroby
uvedeného na typovém štítku).
Podkladem k tomu jsou dlouhodobé zkoušky stanovené normami EN 230 / EN 298.
Soupis podmínek byl zveřejněn evropským svazem výrobců regulačních přístrojů
(European Control Manufacturers Association (Afecor) (www.afecor.org).
Projektovaná životnost platí pro instalaci a užití hlídače plamene podle údajů
uvedených v tomto katalogovém listu. Při dosažení dimenzované životnosti s ohledem
na počet spuštění hořáku nebo odpovídající dobu používání musí být hlídač plamene
vyměněn autorizovaným servisem.
* Předpokládaná životnost není záruční doba, která je popsána v dodacích
podmínkách.
4/15
Building Technologies Division
CC1N7781cs
20.04.2016
Informace o likvidaci
Hlídač plamene obsahuje elektrické a elektronické součásti a nesmí být likvidován jako
domovní odpad.
Je nutné dbát místních, aktuálních právních předpisů.
Provedení
Hlídače plamene jsou spojeny se soklem nožovými kontakty a skládají se z napájecí
části, zesilovače signálu plamene, relé plamene, pomocného relé pro řízení snímače
plamene, resp. simulačního testu plamene, včetně kontrolky funkce plamene, která je
umístěna pod průhledem v krytu.
Zapojení automatik LFE má společně s řídící automatikou LEC1 funkci tzv.
„Samokontroly“, tedy při každém spuštění hořáku dojde ke kontrole funkčnosti. Sokl je
vyroben, stejně jako plášť, z nárazuvzdorné a tepelně odolné umělé hmoty. Náčrtek
objímky a další pokyny, viz Rozměrové výkresy.
Zvláštní vlastnosti
LAE10
Automatický test na přítomnost cizího světla zvyšováním prahové citlivosti zesilovače
signálu plamene během provozních přestávek a dob provětrávání řídicí automatiky
LEC1.
Zvláštní vlastnosti
LFE10
Automatický test snímače plamene zvyšováním provozního napětí UV-čidla během
provozních přestávek a dob provětrávání řídicí automatiky LEC1.
Hlídání
plamene
Snímač plamene
Technický list
QRA2, QRA10
N7712
QRA4
N7711
RAR9
N7713
Ionizační
snímač plamene
Hlídání plamene při využití elektrické vodivosti plamene spojené s jejím usměrňovacím
účinkem je možné pouze u plynových hořáků a hořáků s modrým plamenem. Jelikož
zesilovač signálu plamene reaguje výhradně na stejnosměrnou složku proudu signálu
plamene (ionizační proud), nemůže zkrat mezi snímačem plamene a funkčním
uzemněním simulovat signál plamene.
Přehled typů
Při objednání uvádějte přesné typové označení.
Hlídač plamene je expedován bez soklu, ten je třeba objednat samostatně (viz
Příslušenství).
Hlídač plamene

K hlídání olejových plamenů se snímači s křemíkovým fotočlánkem RAR9
Položka č.
Typ
AC 220…240 V
BPZ:LAE10
LAE10
AC 110 V
BPZ:LAE10-110V
LAE10-110V

K hlídání plynových/olejových plamenů snímačem plamene QRA nebo ionizačním
snímačem plamene
Položka č.
Typ
AC 220…240 V
BPZ:LFE10
LAE10
AC 110 V
BPZ:LFE10-110V
LAE10-110V
5/15
Building Technologies Division
CC1N7781cs
20.04.2016
Příslušenství (nutno objednat samostatně)
Snímač plamene
Snímač s křemíkovým fotočlánkem RAR9
Viz datový list N7713
Snímač plamene UV QRA2
Viz datový list N7712
Snímač plamene UV QRA10...
Viz datový list N7712
Snímač plamene UV QRA4...
Viz datový list N7711
Ionizační snímač plamene
Zajistit externí dodávkou
Svorkovnice
Nízký sokl (viz Rozměrové výkresy) AGK410413450
- 10pólová šroubovací svorka
- 5 otvorů pro kabelové průchodky
Vysoký sokl (viz Rozměrové výkresy) AGK410490250
- 10pólová šroubovací svorka
- s vyjímatelným předním dílem
- 6 otvorů pro kabelovou průchodku, z toho 4 se závitem
Pg11
6/15
Building Technologies Division
CC1N7781cs
20.04.2016
Technické údaje
Všeobecné
údaje o přístroji
Síťové napětí
Frekvence sítě
Vstupní pojistka, externí
Spotřeba energie
Přípustné zatížení kontaktů
Stupeň krytí
Montážní poloha
Připojitelné průřezy vodiče k AGK4
– svorka 1...10
– opěrný bod svorek N, PE, 11 a 12
AC 220 V -15 %...AC 240 V +10 %
AC 100 V -15 %...AC 110 V +10 %
50...60 Hz ±6 %
Max. 10 A, pomalá
4,5 VA
Max. 2 A
IP40, s odpovídajícím přívodem kabelů
Libovolná
Min. 0,75 mm²
Max. 1,5 mm²
Drát nebo lanko s koncovou dutinkou
Min. 0,75 mm²
Max. 1,5 mm²
Drát nebo lanko s koncovou dutinkou
(u 2vodičů nebo lanek smějí být používány
pouze stejné průřezy)
Hmotnost
LAE10
LFE10
Bez soklu
Cca 305 g
Cca 395 g
S normálním soklem
Cca 380 g
Cca 470 g
S vysokým soklem
Cca 415 g
Cca 505 g
LAE10
LFE10
Hlídání plamene s...
...RAR9
...ionizačním
snímačem plamene
...QRA
- při AC 100 V / AC 220 V
Min. 8 µA
Min. 8 µA
Min. 150 µA
- při AC 110 V / AC 240 V
Min. 8 µA
Min. 9 µA
Min. 200 µA
- při AC 100...110 V / AC 220...240 V
Max. 38 µA
Max. 100 µA
Max. 650 µA
Povol. délka připojovacího kabelu
20 m ²)
20 m ¹)
20 m ¹)
Požadovaný proud snímače
Možný proud snímače
¹) U větších vzdáleností používat nízkokapacitní kabely, max. 2 nF.
Příklad: jednožilový kabel, typ RG62
²) Připojovací vodiče snímače ukládat v min. 5 cm vzdálenosti od ostatních
7/15
Building Technologies Division
CC1N7781cs
20.04.2016
Technické údaje (pokračování)
Okolní podmínky
Uskladnění
Klimatické podmínky
Mechanické podmínky
Rozsah teploty
Vlhkost
Přeprava
Klimatické podmínky
Mechanické podmínky
Rozsah teploty
Vlhkost
Provoz
Klimatické podmínky
Mechanické podmínky
Rozsah teploty
Vlhkost
DIN EN 60721-3-1
Třída 1K3
Třída 1M2
-20...+60 °C
< 95 % rel. vlhkost
DIN EN 60721-3-2
Třída 2K2
Třída 2M2
-20...+60 °C
< 95 % rel. vlhkost
DIN EN 60721-3-3
Třída 3K5
Třída 3M2
-20...+60 °C
< 95 % rel. vlhkost
Pozor!
Zarosení, zamrznutí a působení účinků vody je nepřípustné!
Při nedodržení vzniká nebezpečí omezení bezpečnostních funkcí a nebezpečí
zasažení elektrickým proudem.
Schéma zapojení
Ionizační snímač plamene
ION
M -
+
LFE10
8 10
QRA
A
-
M
RAR9
-
+
+
C
QRA... +
Legenda
A
C
Světlo plamene
Kondenzátor elektrolyt 100 µF,
DC 10 V
LFE10
9 10
A
+
M -
+
LAE10
9 10
7781a07/0908
ION
M
QRA
Ionizační snímač plamene
Mikroampérmetr
Snímač plamene
Pozor!
Zapálení hořáku může ovlivnit ionizační proud!
Možná odpomoc: zaměnit vodiče primáru zapalovacího transformátoru.
8/15
Building Technologies Division
CC1N7781cs
20.04.2016
Funkce
Funkce hlídače plamene ve spojení s řídicí automatikou LEC1:
V této aplikaci je signál plamene předáván hlídačem plamene do řídicí automatiky LEC.
V zásadě stejným způsobem, jako by se jednalo o olejové nebo plynové hořáky, kdy je
hlídač plamene/hořáková automatika součástí hořáku. Nezapálení nebo zhasnutí
plamene během provozu včetně hlášení přítomnosti plamene během provozních
přestávek nebo doby provětrávání vede proto vždy k poruchovému vypnutí se
současným zablokováním dalšího uvedení do provozu. Signál plamene je přiveden do
hlídače plamene přes relé „FR“ a do řídicí automatiky LEC1 přes dvě pomocná relé
„HR1“ a „HR2“. Řídicí automatika LEC1 přebírá dále řízení chodu hořáků vč.
Simulačního testu plamene, ve spojení s hlídačem plamene LAE10 a testu hlídače
plamene u modelu LFE10. Řízení testu probíhá pomocí spojovacího vodiče mezi
svorkou 15 hořákové automatiky a svorkou 6 daného hlídače plamene.
Oba testy
 proběhnou asi 7 s po vypnutí,
 trvají po dobu provozní přestávky,
 pokračují po dobu navazujícího provětrávání,
 končí 3 s před začátkem bezpečnostní doby.
Následující signály plamene během této testovací doby vedou k poruchovému vypnutí
se zablokováním řídicí automatiky LEC1:
cizí světlo
překročena životnost snímače plamene
jiné závady v zařízení pro hlídání plamene
V hlídači plamene jsou pomocným relé „HR3“ uvedeny do provozu prvky nutné pro test.
Jestliže při hlídání plamene prostřednictvím ionizačního snímače plamene není
zapotřebí test, nezapojí se v tomto případě propojovací vodič mezi svorkou 15
automatiky a svorkou 6 hlídače plamene.
Informace!
Na fázi připojte namísto toho svorku 6.
Příklad: spojením se svorkou 1, 5 nebo 7.
Každý signál plamene, ať normální během provozu nebo poruchový, je indikován
kontrolkou upevněnou v plášti hlídače plamene.
9/15
Building Technologies Division
CC1N7781cs
20.04.2016
Funkce hlídačů plamene při dvojitém hlídání (podrobné schéma, např. pro olejové hořáky)
LEC1
1 2
6
5
7
13 14
15
3 4
1 6
8
FR
9
L1
2 LAE10
3 4
1 6
8
Z
P(R) N(Mp)
L1
OV1 OV2
7 5
+
10
7 5
FR
RAR9...
9
RAR9...
Při tomto druhu hlídání se hlídá jeden plamen dvěma na
sobě nezávislými hlídači plamene. Cílem je minimalizovat
možnost výpadku obou hlídačů plamene při provozu. Při
dvojitém hlídání plamene jsou zapojeny řídicí kontakty
relé obou hlídačů plamene do série tak, aby výpadek
signálu plamene pouze u jednoho z čidel stačil k
tomu, aby došlo k poruchovému vypnutí hořáku. Také
během provozních přestávek nebo doby provětrávání
vede vznik chybného signálu plamene pouze od jednoho
z obou hlídačů plamene k poruchovému vypnutí.
+
10
2 LAE10
7781a01/0908
10/15
Building Technologies Division
CC1N7781cs
20.04.2016
Funkce hlídače plamene při hlídání dvou ručně řízených hořáků
Start hořáku je při tomto způsobu použití možný pouze
tehdy, když proběhl bez závad simulační test snímače
plamene, resp. hlídače plamene, tzn. Žádný z obou
hlídačů plamene během provozních přestávek
nezaregistroval signál plamene. Při spuštění se test
snímače automaticky přeruší. Aktivací tlačítka „|“ je relé
„d“ napájeno přes propojený proudový obvod 4–5 relé
plamene, a tím dojde u obou hořáků k zapálení.
Současně dojde k otevření palivových ventilů.
Doba spojení kontaktů prostřednictvím tlačítka „|“ by měla
být – ve smyslu bezpečnostní doby – omezena
časovým relé.
Pokud u obou hořáků dojde k zapálení a udržení
plamene – indikovanému kontrolkou v plášti hlídače
plamene – relé „d“ bude drženo v sepnutém stavu
proudovým obvodem 3–7 obou relé plamene.
Při uvolnění tlačítka „|“ se zapalování vypne a tím se
ukončí uvádění do provozu.
Při výpadku plamene u jednoho hořáku odpadne dané
relé plamene a tím odpadne relé „d“. Tak se okamžitě
uzavřou palivové ventily obou hořáků.
Vypnutí hořáků se provede ručně aktivací tlačítka „0“
nebo automaticky, teplotním nebo tlakovým
regulátorem/hlídačem zapojeným na fázový vodič.
Při hlídání plamene pomocí ionizační elektrody je nutné
svorku 6 hlídače plamene připojit přímo na fázi, jelikož
zde není zapotřebí test snímače.
Příklad: spojením se svorkou 1!

Upozornění!
Dbejte na to, aby zpoždění odpadu relé „d“ nebylo větší než 50 ms, viz příklad
zapojení 7781a02.
Pozor!
UV čidlo v provozu je také zdroj UV záření! Pokud hlídání plamene probíhá
prostřednictvím snímačů plamene, musí být oba snímače umístěny tak, aby mezi nimi
nebyl přímý vizuální kontakt. Při nedodržení vzniká nebezpečí snížení
bezpečnostních funkcí.
11/15
Building Technologies Division
CC1N7781cs
20.04.2016
Funkce hlídačů plamene při hlídání více plamenů (podrobné schéma, např. pro olejové hořáky)
1 2
LEC1
13 14
6 5 7
15
1 6
3 4
8
+
9
10 QRA...
FR
0 I
BS
L1
Z
7 5
ION
2 LFE10
GV1 GV2
3
4
1 6
8
9
FR
0 I
BS
+
ION
10 QRA...
L1
Z
7 5
2 LFE10
3 4
1 6
GV1 GV2
FR
0 I
BS
L1
Z
7 5
8
9
+
10 QRA...
ION
2 LFE10
GV1 GV2
P(R) N(Mp)
Stejně jako u dvojitého hlídání je nutné i u
hlídání více plamenů zapojit řídicí kontakty relé
plamene všech hlídačů plamene do série.
7781a03/0903
K poruchovému vypnutí u všech hořáků dojde
při:
absencí plamene během bezpečnostní
doby, nebo
zhasnutím plamene během provozu.
Opakované uvedení do provozu správně
pracujícího hořáku, po odblokování řídící
automatiky, může proběhnout teprve poté, je-li
vypnutý vadný hořák.
Přitom musí provozní spínač přemostit nejen
řídicí kontakty daného hlídače plamene a tím
uzavřít řídicí smyčku, ale také přerušit fázový
přívod k zapalovacímu transformátoru a
palivovým ventilům.
Analogicky je po odstranění poruchy možné
opakované spuštění hořáku pouze společně s
uvedenými hořáky, tzn. teprve po předchozím
vypnutí všech hořáků.
Pozor!
Při použití snímače plamene QRA
je nutné uzemnit svorku 10!
Legenda
BS
Provozní vypínač (ZAP./VYP.)  jednotlivého hořáku
ION
Ionizační snímač plamene
FR
Relé plamene
GV1 / GV2
Plynové ventily pro 1. a 2. stupeň
L1
Zabudovaná světelná signalizace  Indikace plamene
QRA...
Snímač plamene
Z
Zapalovací transformátor
12/15
Building Technologies Division
CC1N7781cs
20.04.2016
Základní schéma
LFE10 se snímačem plamene QRA
P(R)
15 LEC1
H
7
5
1
6
FR
HR3
8
QRA...
9
hr3
+
10
L1
3 4
2
N(Mp)
7781a05/0199
13 14 LEC1
Pozor!
Svorka 10 musí být uzemněná!
LFE10 s ionizačním hlídáním
P(R)
H
7
1
5
FR
6
HR3
8
ION
9
hr3
10
L1
3
2
4
7781a06/0903
N(Mp)
13 14 LEC1
LAE10 se snímačem s křemíkovým fotočlánkem RAR9
Legenda
P(R)
15 LEC1
H
7
5
1
6
FR
Relé plamene
H
Hlavní spínač
HR3
Pomocné relé pro test funkčnosti
snímače UV, resp. plamene
FR
ION
HR3
hlídání
8
9
hr3
10
L1
3
4
2
N(Mp)
Ionizační snímač plamene ionizačního
RAR9...
L1
Zabudovaná světelná signalizace
 Indikátor plamene
+
QRA
Snímač plamene
RAR9
Snímač s křemíkovým fotočlánkem
7781a04/0908
13 14 LEC1
13/15
Building Technologies Division
CC1N7781cs
20.04.2016
Rozměrový výkres
Rozměry v mm
Varianty soklu
Nízká objímka,
AGK 4 104 1345 0
Provedení:
10pólové (šroubovací svorky), s doplňkovými zemnícími svorkami, přívodem pro
kabely buď spodní částí soklu (2 vylamovací otvory), zpředu, zprava nebo zleva
(celkem 5 otvorů pro kabelové průchodky).
13
31
16
6 7 8 9 10
31
1 2 3 4 5
4,6
13
6 7 8 9 10
4
1 2 3 4 5
90
22
22
25
25
30
42,5
4
16,2
7781m02/1198
30
42,5
14/15
Building Technologies Division
CC1N7781cs
20.04.2016
Rozměrové výkresy (pokračování)
Rozměry v mm
Provedení soklu
Vysoký sokl,
AGK 4 104 9025 0
Provedení:
S vyjímatelným předním dílem (v rozměrovém výkresu šrafovaná část).
10pólové (šroubovací svorky), s doplňky:
2 centrální svorky a označením svorek 11 a 12
2 svorky nulového vodiče, které jsou propojeny se svorkou 2 vstupu nulového
vodiče
2 svorky zemnicího vodiče s vývodem přecházejícím do lamely s uchycením pro
uzemnění hořáku
K zaústění kabelů jsou k dispozici:
2 otvory pro kabely ve spodní části soklu
4 vylamovací otvory se závitem pro kabelové ucpávky Pg11, jedna vpravo a vlevo,
a dvě také v odnímatelném předním dílu
13
3 4
5
6
8
7
4,5
9 10
31,5
2
4
1
30
45
23,5
110
16 10,5
22
22
25
34
12
13
11
16
N
4
4,5
25
30
7781m01/1198
45
 2016 Siemens AG Building Technologies Division, Berliner Ring 23, D-76437 Rastatt
Změny vyhrazeny!
Building Technologies Division
15/15
CC1N7781cs
20.04.2016

Podobné dokumenty

7712 Snímač plamene QRA2... QRA10... QRA53

7712 Snímač plamene QRA2... QRA10... QRA53 nedodržení vzniká nebezpečí ztrátou bezpečnostních funkcí Po pádu nebo nárazu již není možné snímače plamene uvést do provozu, protože jejich bezpečnostní funkce mohou být omezeny, a to i bez zjevn...

Více

7451 LFL1

7451 LFL1 Building Technologies Division

Více

7782 Hlídač plamene LFS1

7782 Hlídač plamene LFS1 Projektovaná životnost* hlídače plamene je dimenzována na 250 000 cyklů hořáku, což při normálním topném provozu a běžném zatížení spínače představuje dobu využívání cca 10 let (od data výroby uved...

Více