Drak květen str 1.cdr

Komentáře

Transkript

Drak květen str 1.cdr
číslo 5 květen 2007
Přivítali jsme nové Smečeňáčky
Obecn é stat istiky a
rů zné
průzkumy uvádějí, že počet narozených Čechů neustále klesá.
Některé studie dokonce straší
tím, že se blíží doba, kdy
potomky našeho praotce
vystříd ají
Ukraj inci,
Bulha ři a
Asia té.
Všechno je možné. Velká
Evropa v pojetí Bruselu
k takovému stěhování
národů přímo vyb ízí.
Smečenské však takové
obavy trápit nemusí.
Koncem dubna
starostka
Smečna přivítala mezi
smeče n sk é
obyvatele
Lhostejnost se může nové občánky.
pořádně prodražit
N a š i m i
nejmladšími
našeho města. Černé skládky má
Život je neustále dražší a dražší.
Všichni bez výjimky žehráme na
drahotu. Ano, jsou poplatky, které
určitě neovlivníme a které nám
dokáží udělat pořádný vítr v
peněženkách. Na druhé straně
jsou výdaje, které si sami vytváříme, nebo alespoň podstatně zvyšujeme. Na vině je naše lhostejnost, někdy lenost, popřípadě i
pofiderní snaha ušetřit pár drobných. Buďme však konkrétní.
Stačí se projít po okolí našeho
města. Co uvidíme? Lednici pohozenou jen několik kroků od koupaliště. Popojděme jen několik kroků dál a přímo v nádrži najdeme
kusy nábytku, nárazník z auta a
podobně.
Taková nechutná
zákoutí spatříme, ať se vydáme na
kteroukoli světovou stranu od
město za povinnost likvidovat.
Náklady se počítají v desetitisících
korun.
Dalším, ne zrovna levným nešvarem, je vandalství.Zakomplexovaní jedinci zlikvidovali majetek
za desetitisíce. Pro
ilustraci
jejich řádění - podlehly nerezové
schůdky na koupališti, prolézačky
v parku u stadionu, lavičky a mnohé další.
Doslova statisíce korun stojí lhostejnost mnohých spoluobčanů,
kteří jsou napojeni na veřejnou
kanalizaci. Každému je jasné, že
do kanalizace nepatří plasty, tkaniny, mechanické části a pod. I
obyčejný igelitový pytlík dokáže
ucpat a spálit čerpadlo. Oprava
stojí peníze. V případě čističky
dotuje město její provoz ročně
částkou přes půl milionu korun.
Městská kasa není bezedná. V
budoucnu nezbude nic jiného, než
vícenáklady rozpočítat do poplatků za stočné. Až k tomu dojde, a vy
se bude rozčilovat a ptát se :
Proč? Můžete si hned odpovědět:
Protože někteří z nás jsou lhostejní a líní.
rodáky se stali:
Eliška Texlová, Jana Řemeno vá , P et ra Kř í žk ov á,
Marek Rim , Lu ci e
Hadravová, Josef
Z ah ra d n í k, Jác h ym
Ga jd o š , K at eř i na
Hvězdová, Eliška
Kotl árová, Veronika
B i z ub o v á a Ma r t i n
Kratina.
Jedenáct
nový ch
Smečeňáčků vedení města
nejen přivítalo, ale každé z dětí
dostalo od vedení města malý
dárek na uvítanou. Přejeme
našim nejmladším obyvatelům,
aby zdárně prospívali, maminkám a tatínkům, aby jejich ratolesti co nejméně zlobily a my
všichni si přejeme, aby z dnešních miminek vyrostli řádní
občané našeho krásného města.
AKCE KULOVÝ BLESK
Měsíc duben a květen byl ve
znamení obrovských změn.
Byla zahájena rekonstrukce zadního traktu budovy MěÚ. Tato
část byla v původním stavu od
roku 1955. Její chatrnost,
zejména pak doslova havarijní
stav střechy, odhalila lednová
vichřice. Stará ocelová autobusová zastávka byla vyměněna
za novou. Knihovna dostala
nové vstupní dveře, na náměstí
byla instalována nová úřední
deska a podařilo se zprovoz-
Staré ocelové monstrum z náměstí jednou provždy zmizelo
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
nit bankomat. Vedle starostí s
jednotlivými akcemi však město, byť v provizorních podmínkách, muselo řešit běžné provozní problémy.
Bližší informace o jednotlivých
akcích najdete uvnitř listu.
Foto: SD
SD květen 2007
strana 2 - ZPRÁVY Z ÚŘADU
Akce "kulový blesk" - pokračování
Vážení spoluobčané,
nastalo nám nejkrásnější roční
období. Pro mnohé je to čas,
kdy se těší z prvního sluníčka a
pookřává po dlouhé zimě. Na
jaře také máme elán něco tvořit
a vylepšovat. Takové období
nastalo i na našem úřadě. V
zimě zastupitelstvo schválilo na
veřejném zasedání rekonstrukci, která se nám zdála v nedohlednu. Ale čas uběhl jako voda
a najednou to vypuklo. V první
fázi zde pracovalo několik
firem najednou, z toho důvodu
byla činnost úřadu omezená. Co
se všechno dělalo? Došlo k výměně oken, snižování stropů a provedení nové stropní izolace místností ve dvorním traktu. Staré elektrické vedení bylo nahrazeno
novým, podle stávajících bezpečnostních předpisů, které odpovídá i stoupajícím nároků na přívod
elektrické energie. Byla provedena inovace počítačového propojení na úřadě. Místnosti jsou
vymalované a částečně vybavené
novým kancelářským nábytkem.
Tato akce nám opravdu připomínala kulový blesk, který se prohnal naším úřadem. Touto cestou
bych chtěla poděkovat všem, kteří
se na rekonstrukci podíleli a
zvlášť všem občanům, za jejich
trpělivost a shovívavost. V těchto
chvílích už opět pracujeme naplno. Tímto si Vás také dovoluji
pozvat na veřejné zasedání zastupitelstva, které se bude konat
31.5. 2007 na sále městského úřadu. Vážení spoluobčané, přeji
Vám krásné prožití jarních dní,
dobrou náladu a hodně sil pro
uskutečňování Vašich nápadů.
S pozdravem
Vaše starostka
Bc.Pavla Štrobachová
U S N E S E N Í Č. 8
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE SMEČNĚ
ZE DNE 9. KVĚTNA 2007
RADA BERE NA VĚDOMÍ:
- Zprávu starostky města o zprovoznění bankomatu
- Montáž nové čekárny dne 14.05.2007
- Program varhanních koncertů v kostele ve Smečně
- Provedení prořezu lip ve Školské ulici
- Projednání podkladů k uzavírce části města o pouti
- Písemné sdělení o parcele na Hrdlívské ulici firmě Mgr.Volfa
- Jednání o koupališti u stadionu s p.Landou
- Stanovisko Krajského úřadu ve věci odvolání se pí. Novákové na pozemky Na Boku
- Odpověď na dopis Nár. pam. ústavu ve věci rekonstrukce krovu na radnici města
- Informaci o nedoplatcích nájemného na byt v čp.180 pí. Fixová.
- Zajištění úklidu města děvčaty z Domova Pod Lipami
RADA SCHVALUJE:
- Poskytnutí garáže ke skladování stav.materiálu pro firmu Ing. Trojana
- Způsobilost vydání zbrojního průkazu pro Mgr.V.V a L.H.
- Zaslání zprávy na V.R a V. B. pro účely PČR.
- Kladné vyjádření k žádosti p.Ř. na novostavbu rod. domu.
- Program přehlídky filmů pro děti a mládež s volným vstupem.
- Neúčtování nájmu pro J.K. po dobu používání jeho kanceláře úředníky města
- Provedení kontroly čerpání finančních prostředků na rek. úřadu finančním a kontrolním
výborem města v návaznosti na schválenou částku v rozpočtu města.
- Rada doporučuje další jednání se zájemci na práce v ČOV
- Dokoupení nábytku do kanceláří, stolů do sálu, osazení nových dveří a položení
podlahové krytiny.
KRÁTCE
BANKOMAT V OBLEŽENÍ
Od okamžiku, kdy byl v průjezdu
budovy MěÚ ve Smečně nainstalován bankomat, je v neustálé perm an e n c i .
Je zřejmé,
že možnost
výběru
ho tovo st i
ve m ěstě
chyběla. Z
peněžního
a u to m a t u
je možné
nejen vybíra t h ot ovo st , al e
také dobíjet kredit
mobilních
telefonů všech tuzemských operátorů. Na časté dotazy občanů
sdělujeme, že bankomat není
majetkem žádné banky. Službu
poskytuje nebankovní subjekt,
přesto je možné vybírat hotovost
prostřednictvím všech druhů platebních karet. Za výběr je inkasován poplatek kolem 20,- Kč (poplatek si určují banky, které kreditní kartu vydaly).
RAČTE VSTOUPIT
Pravidelní návštěvníci knihovny
dobře vědí, že leckdy byl velký
problém přetlačit staré kovové
vstupní dveře. To už je minulost.
Nové dveře přímo vybízejí ke vstupu.
RADA NESCHVALUJE:
- Odprodej části pozemků města u zámku pro manž.P. a Š.R.
- Způsobilost P.B. k vydání zbrojního průkazu
- Finanční částku na opravu automobilu Městské policie - provést další jednání.
- Prodloužení nájemní smlouvy na místnost v čp.291 pro pí.S.
ÚKLID MĚSTA
Bc. Pavla Štrobachová, starostka města
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Starostka města Smečna svolává
VEŘEJNE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
na 31.5.2007 od 18,00 hodin
Pogram:
1. Schválení závěrečného účtu města za
rok 2006
2. Zpráva o činnosti
3. Různé
Vedení města zve všechny občany
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
Nepořádek kolem odpadkových košů a na chodnících je
sice vizitkou našich občanů,
na druhé straně však také důvodem časté kritiky. Město se rozhodlo
v y u ží t nab í d k y
Domova pod lipami a úklid
města svěřit jejich obyvatelům. V současné době vedení
města a Domova pod lipami
připravuje smlouvu.
strana 3 - ZPRÁVY Z MĚSTA
S čarodějnicí se rozloučili malí i velcí
Filipojakubskou noc z
30. dubna na 1.května
uc t í v al i j i ž s t a ř í
Keltové. Věřili, že právě v tuto noc mají
čarodějnice svůj sabat .
Právě na ochranu proti
čarodějnicím zapalovali ohně.Tento zvyk
se udržel až do dnešníc h časů.
Podle
ré vydávaly své poklady.
Na prastarou tradici
navá za lo i veden í
města. Pod záštitou kulturní komise uspořádalo pálení čarodějnic.
Nebylo ještě
sedm
hodin večer, když se
dav malých i velkých
Smečeňáků přihrnul
na louku vedle stadionu.
Pohanského rituálu se zúčast- Menší účastníci dostanily desítky malých i velkých li zdarma špekáček a
Smečeňáků.
po slavnostním upálení
donesené čarodějnice,
pově
si
uzeninu
opekli. Po celou
stí se však v tuto
noc otevíraly růz- dobu na zdárné pálení čarodějné jeskyně a pod- nice dohlíželi místní hasiči.
zemní skrýše, kte- Pohanský rituál se všem moc
líbil. Jen někteří dospělí přišli s
návrhem, že příště by se u ohně
Malí účastníci
mohlo čepovat i pivo.
dostali zdarma
Byla již tma, když se davyrozešpekáček, který
šly. Ti menší zamířili v doprovosi po slavnostdu rodičů domů, větší si rituál
ním upálení
čarodějnice moh- ještě jednou zopakovali na stadionu, kde svou vlastní čarodějli vlastnoručně
nici upalovali fotbalisté
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
Plné pytle pro potřebné
Již tradičně zorganizovala kulturně
školská komise charitativní sbírku
ve prospěch Dikonie Broumov.
Během víkendu 21. a 22. dubna přinesli občané doslova metráky
oblečení, hraček a domácích
potřeb. Děkujeme.
Smečno - město košíkářek
Značnou oblibu si získaly kurzy
v pletení košíků vedených paní
Sylvou Šporkovou. Účastnice si
neustále domlouvají další a další
pokračování. Další kurz se bude
mateřské a základ- konat tuto sobotu od 9,00 hodin v
ní
školy. Však předsálí místního kina.
porota také měla
Varhanní festival
ne l ehký úkol z
obrovského
množství uměleckých děl vybrat ta
n e j l e p š í .
Vystavovatelé byli
rozděleni do několika kategorií od
těch nejmenších až
po skorodospělce. To, že smečenské varhany mají
Každý z oceně- nezaměnitelný zvuk, předvedl 9.
ných dostal diplom května koncertní mistr Lukáš
Vendl, který zahájil nultý ročník
a malý dárek.
Smečenského varhanního festiTím však slavnostvalu. (Kompletní program festiní odpoledne zdavalu uvnitř listu)
leka nekončilo.
Kostel navštívil biskup
S pásmem nádhern ých p ís n iček
vystoupily děti z
mateřské školy,
které pak vystřídaly flétnistky
sestry Anna
a
Barbora Škrétovy z Gymnázia
ve Slaném. Obě
žačky paní učitel- Za účasti světícího biskupa mons.
Karla Herbsta se v místním kostele
ky Hofmanové
konalo slavnostníbiřmování.
Mladí umělci se sešli v kinosále
Kam se dřív podívat nevěděli ti,
kteří 27. dubna
navš tívili
Keramický festival v kinosále. Již
v předsálí se mohli účastníci obdivovat vystaveným
exponátům.
Nechtělo se ani
věřit, že
různí
pidižvíkové, sloni,
k o č ky a d a l š í
postavičky z pálené hlíny pochází z
dílny dětí z
SD květen 2007
SD květen 2007
strana 4 - ZPRÁVY Z MĚSTA
Smečenský varhanní festival
Koncertní mistr Lukáš Vendl
zahájil 9.května nultý ročník
Smečenského varhanního festivalu. Kdo nestihl první koncert,
nemusí truchlit. Na programu
jsou ještě tři vystoupení.
16.května 2007 v 19,00 hodin
Adam Viktora
Absolvent konzervatoře v Plzni a
HAMU v Praze. Soukromě studoval u Ch.Bosserta. Účastnil se
mnoha mistrovských kurzů.
Přednáší a koncertně vystupuje
jako varhaník, dirigent a sbormistr po celé Evropě. Nahrává
pro Český rozhlas a Českou televizi. Je zakladatelem a uměleckým vedoucím souboru Ensemble
Inégal, s nímž natočil několik CD
s nově objevenými díly českých
barokních skladatelů (J.D.Zelenka, J.J.I.Brentner). Působí jako
poradce v odborných komisích
při restaurování významných historických varhan. Vyučuje varhanní hru na Konzervatoři v
Plzni. Působí jako varhaník ve
Mšeci. Jako host vystoupí společ- Vede mezinárodní kurzy. Nahrál
ně tento večer i sopranistka mnoho CD, i se zdejšími varhanaGabriela Eibenová.
mi.
30.května 2007 v 19.00 hodin
Michal Novenko
V Praze absolvoval Konzervatoř a
HAMU v několika oborech. Účastnil se mnoha mistrovských kurzů a výčet
dalšího odborného
studia zejména v
cizině je široký. Je
držitelem mnoha cen
z m ez i náro d níc h
vystoupení za přednes, vlastní skladby a
zejména improvizaci.
Intenzivně se zajímá
o historické varhany
a koncertuje i na nejstarší varhany světa
ve švýcarském Sionu.
Koncertoval po USA,
Mexiku a Jižní Africe. Inicioval
vznik několika varhanních festivalů u nás. Vyučuje na Konzervatoři
v Praze. Zasedá v porotách varhanních soutěží Evropy i USA.
2.června 2007 v 19,00 hodin
Chorus Carolinus
Kladenský hudební soubor pod
vedením Karla Procházky. Od
r.2001 pravidelně uvádí koncerty pod názvem
„Obnovené premiéry
skladeb smečenského
kůru“. Zde hraje zapomenuté skladby česk ýc h a ut o r ů
F.X.Brixiho, K.Loose a
zejména nově objeven é ho Fra nt i š ka
Mensiho 1753-1829,
který ve Smečně působil 11 let. Soubor má
bohatou koncertní činnost, dvě CD a uvádí
také nová autorská
díla.
Společnou akci Farního úřadu
Smečno, Městského úřadu Smečno
a Chorus Carolinus Kladno si
nenechte ujít.
Další významný smečenský rodák
Jen málokterá obec se může
pochlubit tolika významnými
o s o bno s t m i , j a k o p r á vě
Smečno. Díky paní Niklové se
nám podařilo zjistit, že mezi
naše významné rodáky patří i filmový režisér Jaroslav Novotný.
Narodil se 21. 3. 1903 ve
Smečně. Po absolvování gymnázia ve Slaném se věnoval
výhradně filmu. Je považován za
zakladatele českého školního filmu. Byl jedním z režiséru, který
se podílel na cestopisných filmech Hanzelky a Zikmunda.
Byl tvůrcem úspěšných dokumentů a po řadů jako byl
Objektiv, Skořepiny a mnoho dalších. Jaroslav Novotný zemřel
10. června 1976 v Praze.
K významnému životnímu
jubileu blahopřejeme
Sedmdesátiny oslaví
Marta Novotná
Pětasedmdesátin se dožívá
Jaroslav Čebiš
Osmdesátiny oslaví
Marta Jůzová
Libuše Doubravová
Karel Čebiš
MĚSTO SMEČNO
a
KINO SMEČNO
POŘÁDAJÍ
IV. ROČNÍK PŘEHLÍDKY
FILMU PRO DĚTI A
MLÁDEŽ
zahájení
5. června 2007 v 17,30 h.
Podvečer
Zdenkem Troškou
Samostatný pořad
vyprávění známého režizera
FILMOVÉ PODVEČERY
S FILMY
KARLA ZEMANA
6.června 2007 - 18.00 h.
BLÁZNOVA KRONIKA
7.června 2007 -
18.00 h.
UKRADENÁ VZDUCHOLOĎ
Na snímku z r. 1927 je zachycen
Jaroslavův otec
8.června 2007 - 18.00 h.
NA KOMETĚ
vstup zdarma
Přírodní divadlo bude hostit hudební kapely
Kulturní komise ve spolupráci s
MěÚ Smečno pořádá ve čtvrtek
26.5. v přírodním divadle
přehlídku hudebních kapel.
Mimo jiných vystoupí:
Dívčí skupina Reskata
Kapela vznikla v roce 2005 v
Praze. V prosinci 2006 vydala u
Faust records album, kde hostuje uznáváný kytarista Hiram
Bullock.
Skupina hraje ve složení:
Alžběta Kindlmanová (zpěv),
Blanka Maderová (kytara, klávesy, vokály), Markéta Hořejší (bicí,
vokály), Markéta Slomková
(baskytara) a Zuzana Dubnová
(klávesy, samply).
Ve stylu Reskaty se prolínají prvky rocku, taneční hudby, world
music a funku. Mnohé skladby z
vlastního repertoáru mají i akustickou podobu.
Dále vystoupí skupina
ochucené jazzem a umazané od
blues. V příhodné chvíli Kmotr
Karlíno příjemně šokuje publikum
i m p r o vi z o v an ý m r a po v ý m
vstupem na témata zadaná diváky
." Pokud na to má publikum náladu,
rádi na pódiu vymýšlíme další
skopičiny".
sestava:
Kmotr Karlíno - basa, rap
King Luboš - trombón, zpěv
Arnošt Nebeský - violoncello
Sečmo Štěpán - trubka
Šermíř Radek - perkuse
Profesor Horák - klavír, pianino
Frančesko - zpěv, akustická
kytara, frontman
V neposlední řadě se
představí skupina
SPADLA KLEC
Kalvados
Kapela s frontmanem v pyžamu
hraje vlastní folkové písničky
Kapela byla založena v Humpolci P.
Hyršem a Z. Škrampalem v roce 1995.
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
Kapela hrála převzatý repertoár
skupin ETC, Petra Kalandry,
ASPMPetra Spáleného a REM.
V roce 1998 odešel kytarista a
kapela na čas přerušila činnost. V
roce 2001 přišel nový bubeník a
nový kytarista a začalo se pracovat
na novém vlastním repertoáru.
Stylově kapela hraje tzv. klas.rock.
První vystoupení se konalo v roce
2003 v létě na Slapské přehradě.
Od té doby se hraje častěji po různých klubech a letních festivalech
- např. Regionáda Tour Českého
rozhlasu. V současné době je možno slyšet kapelu na rádiích
Vysočina a Český rozhlas.
SD květen 2007
strana 5 - DŮLEŽITÉ INFORMACE
Jména hloupých na všech sloupích
POPLATKY
ZA POPELNICE
Každý z nás si potrpí na hezké věci.
Máme z nich radost. Jsou však mezi
námi narušení jedinci, kteří mají radost
právě z toho, že něco poničí.
Klasický případ máme všichni na očích.
V úterý 15. května postavila stavební firma novou autobusovou zastávku.
Druhý den ráno však už tak hezká nebyla. Kdosi neznámý ji poznamenal sprejem. Pochopitelně, že první reakcí byl
vztek. Mít tak toho hlupáka po ruce...
Pak však vztek vystřídala lítost. Vždyť
onen neznámý "umělec" je vlastně chudák. Psychicky narušený jedinec, jehož
slabomyslnost mu nedovoluje víc, než
načmárat svůj podpis. Mentálně se totiž
onen neznámý v ničem neliší od toulavého oříška. Ten má také potřebu označkovat každý sloup aniž by tušil proč.
Střípky
Na základě rozhodnutí
Voj e ns ké ho hi s t or i cké ho
ústavu Praha bylo přemístěno
historické dělo ze Smečna na
Komorní Hrádek
Poplatky za odvoz komunálního
odpadu (popelnice) je nutné uhradit nejpozději do 20.6.2007. Od
22.6. má pí Kropáčová dovolenou.
Na nové známky budou popelnice vyváženy takto:
Červené známky - týdenní svoz
od 4.7.2007
Žluté známky - čtrnáctidenní svoz
od 11.7. 2007.
DAŇ Z NEMOVITOSTI
Připomínáme, že do konce května
musí být uhrazena daň z nemovitostí. Složenky je možné vyzvednout u pí Malcové na MěÚ.
Ve školce se děti nenudí
Děti z mateřské školy skutečně
nemají čas na nudu. Není den,
aby tety něco hezkého nevymyslely. V poslední době si mohly díky slánským hasičům
zblízka prohlédnout hasičskou
stříkačku a dozvěděly se mnoho
novéhoo jejich práci.
Při tom ještě stačily vystoupit na
řadě kulturních akcí, vyrobit
krásné keramické figurky a mnoho dalších aktivit. Velice zodpovědně přistoupily i k přípravě na
pálení čarodějnic.
Rada projednala nabídku
na deratizaci kanalizačních
řádů a schvaluje její provedení
firmou E. Lipert, Svinařov
Město obdrželo písemné
sdělení o ukončení prodeje
c hov a t el s k ý c h p o t ře b v
bývalých stodolách
Fotbal má ve Smečně bohatou tradici
V našem městě se dá provozovat mnoho sportovních aktivit.
Avšak pozornost lidí ze Smečna
je upřena na jediný sport, který
se zde provozuje na úrovni a
pod hlavičkou města - fotbal.
Náš fotbalový klub, známý pod
názvem TJ Sokol Smečno, má
velkou tradici a na svém kontě
mnoho úspěchů z dob minulých, ale i z dob ne tak vzdálených. V posledních letech se o
úspěchy staral především tým,
který předchozí čtyři sezony
působil v kategorii starších
žáků a letos hraje svou první
sezonu mezi dorostenci. Po šestém a třetím místě se tým před
dvěma lety dočkal vítězství v
okresní soutěži a postupu do
okresního přeboru. K údivu ne
jednoho člověka dokázali hráči
Smečna v nabité konkurenci i
tuto soutěž vyhrát a postarat se
tedy v sezoně 2005-2006 o jeden
z největších úspěchů posledních
let. Ani v současné sezoně tým
nedělá ostudu a
v okresní
soutěži staršího dorostu je 3 kola
před koncem na druhém místě.
Vedle nadějného týmu dorostu a
„A“ mužstva má Smečno naději
v přípravce, která se ve své soutěži
také drží na předních příčkách.
Doufejme tedy, že talent těchto
mladých fotbalistů nepřijde nazmar a v budoucnu nám bude fotbal na Smečně přinášet mnoho a
mnoho dalších radostí a úspěchů.
Text a foto: Tomáš Lukšík
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH
PRŮKAZŮ
Zákonem číslo 361/2000 sb., o
provozu na pozemních komunikacích byla stanovena povinnost
výměny řidičských průkazů
vydaných od
1.7.1964 do
31.12.1993. V tomto období vydané řidičské průkazy jsou jejich
držitelé povinni vyměnit nejpozději do konce roku 2007.
Podle údajů registru řidičů ve
Slaném si občané z celkového
počtu řidičských průkazů vyměnili pouhých necelých čtrnáct
procent. Do konce roku zbývá
vyměnit více jak pět tisíc průkazů. Není dobré nechávat vše na
poslední chvíli. V závěru roku
nápor úředníci jen velice těžko
zvládnou.
Pro úplnost uvádíme náležitosti
nutné k výměně řidičského průkazu.
- doklad totožnosti ( občanský průkaz, cestovní pas)
- 1 ks fotografie ( rozměr 3,5x4,5
cm)
- stávající řidičský průkaz.
UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme všechny klienty
knihovny, že dne 24.5. 2007 bude
knihovna otevřena až od 12,00
hodin.
POČÍTAČOVÝ KURZ
Pro velký zájem byl kurz počítačové gramotnosti prodloužen o
další doplňovací kurz v trvání jednoho měsíce. Zájemci se budou
scházet opět každou středu v
15,00 nebo 17,00 hodin.
strana 6 - stránka čtenářů
SD květen 2007
Putování za dráčkem ke svatému Jiří
Ludmila Procházková
vě. Chlapci se proměnili v chrab- vyrobenými
ré pány rytíře s vlastnoručně
Také máte radi děti? Pak jistě
víte, jak milují pohádky a
pověsti, to přece ví každý
dospělák. Víte však také jak
málo stačí dětem k jejich
radosti? Dobře to ví paní učitelky Jana Štěpánková, Jana
Jupová a vychovatelka Radka
Řebíková. Proto se rozhodly, že
ve svém volném čase v sobotu
21.4. půjdou vysvobodit malého dráčka ke svatémuJiří.
Do Rozdělova všechny svezla
"mandelinka" číslo 7, a pak už
to šlo ráz na ráz.
Z děvčátek se staly malé princezny, stačila jim k tomu jen
malá papírová korunka na hla-
papírovými nebo
dřevěnými meči po boku.
Změnil se i Rozdělovský les.
Najednou byl lesem začarovaným. Byl plný nástrah a pastí,
ale také různých milých překvapení. Na mnoha místech
čekal vždy důležitý úkol, který
vedl k vysvobození malého dráčka.Ajak to všechno dopadlo?
Všech devětadvacet dětí malého dráčka vysvobodilo. Velkou
odměnou se dět em sta la
Svatojiřská pouť v Libušíně.
Není nad to se ve škole vyspat
aneb
Jak jsme se školní družinou přespali ve škole.
ve verších popsala
Ludmila Procházková
Ta naše škola školička
spálili.
je pravda sice maličká,
avšak i kdyby větší byla
Protože nechtělo se nám ještě
stejně by nám ve dne nestačispát,
la
do tělocvičny šli jsme vybiku
hrát.
Stalo se, co jsme si přáli,
že má se stát.
A když den už měl nakrátku,
Rozhodli jsme se ve škole
pustili jsme si hezkou pohádspát.
ku.
Na cestě za pokladem úkoly Bylo to krásné, líbilo se nám
jsme plnili,
to všem moc,
dobře jsme se při tom bavili. popřáli jsme si hezkou dobrou
noc
Opékali jsme si vuřtíky, zpí- Dobré a hezké zážitky můžete
vali, dováděli,
zažít jedině
čarodějnici Hadrabábu jsme
v naší školní družině.
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
strana 7 INZERCE
Prodám zachovalou dřevěnou dětskou postýlku s matrací, k
tomu čtyřikrát povlečení, dvakrát nebesa, mantinel, kapsář a
tyč na nebesa. Vše velmi hezké. Cena dohodou.
Tel. 605 476 818
SD květen 2007
Prodám automobil HONDA CIVIC 1,4 i, r.v. 1991. Velmi
hezká, tuning interiéru. Barva bílo- modrá. STK do 2008.
Alu kola + zimní obutí.
Cena k jednání 42.000,-Kč Tel.: 602 339 340
Výkrmna kuřat
Červený Hrádek Dráb
LASER CENTRUM
oznamuje svým zákazníkům, že opět
prodává slepičky snáškového materiálu
Hisex hnědý
POHÁRY
TROFEJE
MEDAILE
ODZNAKY
RAZÍTKA
POTISK TRIČEK
GRAVÍROVÁNÍ
DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY
Slepičky jsou 4x vakcinovány, pod stálou verinární kontrolou
Vysoká užitkovost a kvalita peří je u našich slepiček samozřejmá
stáří při prodeji: 10-12 týdnů
CENA 85 - 89 Kč
začátek snášky srpen
PRODEJ VE SMEČNĚ
DNE 16. ČERVNA
OD 8,20 HODIN
U POŠTY
10 let prodeje bez jediné reklamace
případné bližší informace na tel.. 728 605 840 , 415 740 719
Firma
Střecha je základ
Jan Honz
Držitel certifikátu na zateplovací systémy
a bavorské omítky
nabízí tyto stavební práce:
STŘECHY
Tesařské práce
Pokrývačské práce
Klempířské práce
Montáž sádrokartonů
POKRÝVAČSKÉ A KLEMPÍŘSKÉ
PRÁCE
Tel.:732 329 009
Nedokážeme poručit
větru ani dešti.
Dokážeme Vám však
za každého počasí
zajistit sucho a teplo
Aleš Štulík
KLEMPÍŘSKÉ A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE
Smečno 292
Zateplení fasád
Kontakt:
Svinařovská 177, 273 05 Smečno
Tel.: 603 775 126
TIRÁŽ Smečenský drak - bezplatný měsíčník pro obyvatele Smečna a okolí. Adresa redakce: Náměstí TGM číslo 12, 273 05 Smečno, Tel/
Fax:312547142 mobil: 720544060, E-mail: [email protected] Evidováno Ministerstvem kultury ČR pod číslem :MK-ČR-E-17045 Vydavatel:
JK- Josef Kovářík IČ: 41826086. Šefredaktor Josef Kovářík. Nevyžádané rukopisy a fotografie nevracíme. Tiskne : Tiskárna Kočka Slaný.
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
strana 8 INZERCE
Tak, jako
nemohl
pračlověk
existovat bez
pazourku.
SD květen 2007
Nemůže
moderní
člověk
existovat bez
internetu.
Nemáte ještě zavedený internet?
Není nic snazšího. Jsme zde pro Vás.
Zajistíme Vám spojení s celým světem.
Nabízíme připojení k internetu,
Volání s použitím IP telefonu
Další služby spojené s internetem
Naše nabídka:
skvělý. net = skvělá.cena
od 333,- Kč měsíčně s DPH v tarifu H 333
Vaše.potřeba = naše.cena
nabídka ušitá na míru Vašim potřebám
možnost splátkového prodeje - Cetelem
Kontakt:
Altnet s.r.o., Vikova 473 Slaný, www.skvely.net,
infolinka: 775 222 288
kancelář: 317 471 471, e-mail: [email protected]
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

Podobné dokumenty