rozvaha a výkaz zisku a ztráty

Komentáře

Transkript

rozvaha a výkaz zisku a ztráty
Výkaz zisku a ztráty
Statement of Income
(tis. Kč)
CZK000
Zasloužené pojistné, očištěné o podíl zajistitele
Net earned premium
Zasloužené pojistné
Gross earned premiums
Zasloužené pojistné postoupené zajistitelům
Earned premium ceded to reinsurers
03/2015
1 897 815
1 969 140
-71 325
Úrokové výnosy
Net interest income
194 180
Čistý zisk / ztráta (-) z finančních investic oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů
Net (un)realised gains/losses from financial instruments at fair value through profit or loss
202 634
Čistý zisk / ztráta (-) z realizovatelných cenných papírů
Net gains/losses from available-for-sale assets
Výnosy z provizí a poplatků
Fee and commission income
Ostatní výnosy
Other income
VÝNOSY CELKEM
TOTAL INCOME
Čistá výše nákladů na pojistné a investiční smlouvy
Net benefits and claims from insurance and investment contracts
Náklady na pojistná plnění
Gross benefits and claims paid
Náklady na pojistná plnění postoupená zajistitelům
Claims ceded to reinsurers
Změna stavu rezerv na pojistné a investiční smlouvy s DPF
Gross change in contract liabilities
Změna stavu pojistně-technických rezerv postoupených zajistitelům
Change in contract liabilities ceded to reinsurers
880
20 486
9 607
2 325 602
-1 502 874
-1 906 294
19 762
392 380
-8 722
Pořizovací náklady, provize a poplatky
Fee and commission expense
-429 566
Provozní náklady
Operating expenses
-181 822
Ostatní náklady
Other Expenses
NÁKLADY CELKEM
TOTAL EXPENSE
ZISK PŘED ZDANĚNÍM
PROFIT BEFORE TAX
Daň z příjmů
Income tax expense
-37 306
ZISK ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ
PROFIT AFTER TAX
153 929
-20 106
-2 134 367
191 235
Výkaz o finanční situaci
Statement of financial
position
Aktiva
Assets
(tis. Kč)
CZK000
Pozemky, budovy a zařízení
Finanční aktiva
Držená do splatnosti
Úvěry a pohledávky
Realizovatelné cenné papíry
Oceňovaná reálnou hodnotou
proti účtům nákladů a výnosů
Podíl zajistitelů na pojistně-technických
rezervách
Pohledávka z odložené daně
Pohledávky
Pohledávky z přímého pojištění
Pohledávky ze zajištění
Ostatní pohledávky
Časové rozlišení pořizovacích provizí
Ostatní aktiva
Peníze a peněžní ekvivalenty
Property and equipment
Financial assets
Held to maturity
Loans and receivables
Available for sale
AKTIVA CELKEM
TOTAL ASSETS
Pasiva
Liabilities and equity
At fair value through profit or loss
Reinsurance assets
Deferred tax assets
Receivables
Insurance receivables
Reinsurance receivables
Other receivalbes
Prepayed acquisition commissions
Other assets
Cash and cash equivalents
(tis. Kč)
CZK000
Základní kapitál
Emisní ážio
Fondy a oceňovací rozdíly
Nerozdělený zisk
Share capital
Share premium
Reserves
Retained earnings
04/2015
571 223
37 858 015
11 256 993
1 259 141
12 095 323
13 246 558
408 269
25 773
705 454
537 105
135 670
32 679
346 328
193 543
399 988
40 508 593
2 796 248
3 600
1 433 499
900 466
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM
TOTAL EQUITY
5 133 813
Rezervy na pojistné smlouvy a investiční
smlouvy s DPF
Finanční závazky
Závazek ze splatné daně
Závazky
Závazky z přímého pojištění
Závazky ze zajištění
Ostatní závazky
Liabilities from insurance contracts and
investment contracts with DPF
Financial liabilities
Current tax liabilities
Payables
Insurance payables
Reinsurance payables
Other liabilities
33 485 519
411 102
80 462
1 118 314
1 040 931
77 383
279 383
ZÁVAZKY CELKEM
VLASTNÍ KAPITÁL A
ZÁVAZKY CELKEM
TOTAL LIABILITIES
TOTAL LIABILITIES AND
EQUITY
35 374 780
40 508 593
Výkaz o úplném výsledku
Statement of comprehensive income
(tis. Kč)
CZK000
03/2015
ZISK ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ
PROFIT AFTER TAX
153 929
OSTATNÍ ÚPLNÝ VÝSLEDEK
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
107 311
Oceňovací rozdíly k majetkovým cenným papírům
Net change in revaluation reserve for shares
790
Oceňovací rozdíly k dluhovým nástrojům
Net change in revaluation reserve for bonds
105 530
Oceňovací rozdíly k depozitům
Net change in revaluation reserve for deposits
Přecenění zajišťovacích derivátů
Net change in hedging reserve (cashflow hedges)
CELKOVÝ ÚPLNÝ VÝSLEDEK
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
-392
1 383
261 239

Podobné dokumenty

Výkaz zisku a ztráty Statement of Income

Výkaz zisku a ztráty Statement of Income Finanční aktiva Držená do splatnosti Úvěry a pohledávky Realizovatelné cenné papíry Oceňovaná reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou Podíl zaj...

Více

Myo a perikarditidy V. ročník

Myo a perikarditidy V. ročník Zánětlivá onemocnění myokardu Myokarditida versus

Více

Výroční zpráva 2009

Výroční zpráva 2009 Looking back at the past year, which was still strongly influenced by the global economic recession, we can say that the insurance sector proved to be much more stable than originally expected. The...

Více

Výroční zpráva 2003 - Komerční pojišťovna

Výroční zpráva 2003 - Komerční pojišťovna – Cooperation in the creation of a range that offers a complete financial service to KB clients.

Více

Komerční pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2004 Annual Report 2004

Komerční pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2004 Annual Report 2004 při uzavírání produktu Vital a umožněny jednoduché převody z termínovaných účtů na tyto pojistné smlouvy. KP připsala všem svým klientům, kteří mají sjednáno pojištění Vital, motivující zhodnocení ...

Více