Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA

Komentáře

Transkript

Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA
Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA
(End-User-License-Agreement)
Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert®
1. Základní ustanovení a definice pojmů
1.1 Následující licenční podmínky s koncovým uživatelem (dále jen „EULA“) upravují
vztahy mezi společností IBS automotive s.r.o. a uživatelem při užívání software
TAXexpert®. Součástí těchto podmínek mohou být další podmínky. Tyto licenční
podmínky a další podmínky jsou zveřejněny na internetu na adrese www.ibsautomotive.cz.
Software TAXexpert® zahrnuje počítačový software, nebo jeho jednotlivé části a může
obsahovat příslušnou databázi, dokumentaci v elektronické podobě a webové služby (dále
jen „WS“).
1.2 Veškerá práva ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), k
software TAXexpert® a jeho jednotlivým částem (dále jen „Produkt“) náleží společnosti
IBS automotive s.r.o., IČ 24180009, se sídlem Praha 9, Litvínovská 609/3, PSČ 190 00
(dále jen „Poskytovatel“). Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn poskytovat oprávnění k
výkonu práva užít produkt třetím osobám (dále jen „Nabyvatel), a to ve stanoveném
rozsahu uvedených v těchto licenčních podmínkách a dalších podmínkách.
1.3 Nabyvatel se zavazuje při výkonu práva užít Produkt k dodržování a ochraně práv ve
smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), jakož i jiných práv duševního
vlastnictví vztahujících se k Produktu nebo souvisejících s jeho užíváním a k ochraně
obchodního tajemství Poskytovatele (zejm. myšlenek a principů, na základě kterých
funguje Produkt a jednotlivé části Produktu).
1.4 „Demoverze“ označuje produkt, který má omezenou funkčnost, je volně šiřitelný a
nesmí být použitý ke komerčním účelům.
1.5 „Odměna“ je cena licence k Produktu dle platného ceníku Poskytovatele.
1.6 „Inovace“ nebo „Upgrade“ je přechod na novou (vyšší) verzi stejného nebo obdobného
případně rozsáhlejšího Produktu.
1.7 „Licence“ označuje poskytnutí práva k užití Produktu Nabyvateli.
2. Poskytování a rozsah licence
2.1 Nabyvatel otevřením, spuštěním nebo použitím Produktu potvrzuje, že výslovně a bez
výhrad souhlasí s licenčními podmínkami EULA. Pokud Nabyvatel s podmínkami smlouvy
EULA nesouhlasí, je povinen zdržet se jakéhokoliv používání Produktu a je povinen si u
Poskytovatele bezodkladně vyžádat informace týkající se ukončení poskytování Licence.
2.2 Při dodržení ustanovení této smlouvy tímto Poskytovatel uděluje Nabyvateli
nevýhradní oprávnění k výkonu práva užít Produkt, tzn. právo používat, přistupovat,
zobrazovat a spouštět Produkt.
2.3 Poskytovatel poskytuje Nabyvateli Licenci na dobu jednoho roku, tedy na 365
kalendářních dní (dále jen „Licenční doba“), pokud není sjednáno jinak. Licenční doba se
počítá od okamžiku přidělení Licence. Poskytnutá Licence je nevýlučná a nepřenosná.
Po uplynutí „licenční doby,“ případně prodloužené licenční doby (expirace licence) zanikají
veškeré možnosti využití Produktu, a to bez jakéhokoli nároku Nabyvatele na náhradu
případných nevyčerpaných možností využití Produktu..
2.4 Licence se vždy vztahuje k jednomu přístupovému právu za účelem užívání Produktu.
Poskytnutím této Licence se neuděluje právo sdílení a současného používání Produktu,
není-li sjednáno jinak.
2.5 Poskytovatel tímto upozorňuje Nabyvatele, že všechny údaje (data) Produktu mají
platnost a využitelnost zásadně ve vztahu k vybranému trhu (např. Česká republika)
motorových vozidel.
2.6 Nabyvatel je výslovně srozuměn se zákazem udělování práv třetím osobám ohledně
software TAXexpert®, tj. zejména prodávat, postupovat, pronajímat, dávat do nájmu,
distribuovat, vyvážet, dovážet, jednat jako prostředník nebo Poskytovatel, ani jinak
udělovat práva třetím stranám ohledně softwaru TAXexpert®, nebo jakékoli jeho části v
případě, že není dohodnuto písemně s Poskytovatelem systému TAXexpert® jinak.
2.7 Nabyvatel je výslovně srozuměn se zákazem úprav software TAXexpert®, tj. zejména
provádět, způsobovat, dovolovat ani schvalovat úpravy, vytváření odvozených děl,
překlad, zpětnou analýzu, dekompilaci, převod ze zdrojového kódu nebo hacking softwaru
TAXexpert®, nebo jakékoli jeho části, s výjimkou případů, které připouští platné právní
předpisy ČR.
2.8 Nabyvatel nesmí rozmnožovat dokumentaci k užívání Produktu dodanou s Produktem
v elektronické podobě, ani její části uvádět ve svých veřejně publikovaných materiálech
bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. Tento souhlas mu však
Poskytovatel nemusí poskytnout, a to bez uvedení důvodu. Porušení článků 2.6, 2.7 a 2.8
zakládá podstatné porušení licenčních podmínek.
2.9 Nabyvatel provede taková opatření, aby článek 2.7 těchto licenčních podmínek
neporušili ani jeho zaměstnanci ani jím sjednané třetí osoby (uživatelé Produktu).
2.10 Nabyvatel je povinen sdělit na základě požadavku Poskytovatele seznam uživatelů
Produktu, nebo vydat prohlášení potvrzující, že Produkt je užíván v souladu se
stanovenými podmínkami této smlouvy EULA.
2.11 Nabyvatel je povinen neprodleně sdělit jakoukoliv změnu kontaktních a firemních
údajů včetně e-mailové adresy Poskytovateli.
2.12 V případě potřeby převedení přístupových práv na jiného koncového uživatele je
Nabyvatel bezodkladně povinen informovat Poskytovatele o této skutečnosti.
2.13 Porušením výše uvedených podmínek ztrácí Nabyvatel práva vyplývající z těchto
licenčních podmínek. Poskytovatel je oprávněn vyměřit Nabyvateli za každé neoprávněné
přenechání Produktu k užití třetí osobě smluvní pokutu ve výši Odměny za poskytnutí
Licence. Povinnost zaplatit smluvní pokutu se nedotýká povinnosti nahradit škodu vzniklou
z důvodu porušení licenčních podmínek. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů od doručení
jejího vyúčtování na adresu sídla Nabyvatele, které je ke dni vyúčtování zapsáno v
obchodním rejstříku, nebo na adresu bydliště Nabyvatele. Doručení vyúčtování smluvní
pokuty se provede doporučeným dopisem. Vyúčtování smluvní pokuty se považuje za
doručené třetím dnem po jeho prokazatelném odeslání.
3. Inovace („Upgrade“) Produktu
3.1 Tato smlouva EULA se vztahuje na nahrazení, aktualizace, doplňky, přídavné součásti
nebo součásti webových služeb Produktu, které Nabyvateli Poskytovatel může poskytnout
nebo zpřístupnit po datu získání první licence k užívání Produktu, pokud s nimi nejsou
poskytnuty samostatné podmínky. Poskytovatel si vyhrazuje právo ukončit webové služby,
které jsou Nabyvateli poskytovány nebo zpřístupněny prostřednictvím použití Produktu.
4. Prodloužení Licence
4.1 Licence se automaticky prodlužuje o další jeden rok (365 kalendářních dní), není-li její
prodloužení odmítnuto ze strany Nabyvatele formou písemné výpovědi, kterou je třeba
učinit a doručit Poskytovateli nejpozději 30 kalendářních dnů před uplynutím licenční doby.
Výpověď je možno podat písemně na adresu Poskytovatele nebo elektronickou poštou na
adresu [email protected] a je účinná okamžikem jejího doručení Poskytovateli.
Není-li prokázán opak, považuje se výpověď za doručenou třetím dnem po jejím
prokazatelném odeslání.
4.2 Není-li Licence vypovězena, je Nabyvatel povinen zaplatit Odměnu za prodloužení
Licence do čtrnácti kalendářních dnů (14 dnů) na základě faktury vystavené
Poskytovatelem. Tato Odměna je zaplacena připsáním částky odpovídající Odměně na
bankovní účet Poskytovatele nebo jejím zaplacením v hotovosti do pokladny
Poskytovatele. Výše Odměny za prodloužení Licence je shodná se současně platnou výši
Odměny za její poskytnutí (dle aktuálního ceníku), není-li Nabyvatel o změně výše
Odměny informován Poskytovatelem na svoji e-mailovou adresu, uvedenou Nabyvatelem
při objednávce Licence nebo prostřednictvím webových stránek Poskytovatele.
4.3 Neoznámí-li Poskytovatel do 30 kalendářních dnů před uplynutím licenční doby změnu
výše Odměny, je Nabyvatel povinen zaplatit Odměnu ve výši shodné s Odměnou za
předcházející licenční dobu. V opačném případě je Nabyvatel povinen zaplatit Odměnu dle
aktuálního ceníku Poskytovatele.
5. Ustanovení o záruce a odpovědnosti Poskytovatele
5.1 Poskytovatel poskytuje Nabyvateli záruku na dodaný Produkt s tím, že bude mít po
celou záruční dobu obsahové a funkční vlastnosti odpovídající úrovni uváděné v jeho
dokumentaci nebo na webových stránkách Poskytovatele.
5.2 Délka záruční doby je 6 měsíců a počíná běžet dnem poskytnutí Licence k užívání
Produktu Nabyvatelem.
5.3 Produkt je navržen a nabízen jako Produkt obecného určení a nikoliv pro konkrétní
účel jakéhokoliv Nabyvatele. Nabyvatel souhlasí s tím, že žádný Produkt není bezchybný
a rozhodně Poskytovatel doporučuje pravidelné zálohování souborů.
5.4 Nabyvatel je povinen reklamovat nedostatky v plnění podle článku 4.1 licenčních
podmínek bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a má právo na jejich odstranění po
dobu záruční doby podle těchto licenčních podmínek. Poskytovatel odstraní takové
oprávněné nedostatky plnění v upgrade vyhlášené verze Produktu. Reklamaci lze podat
poštou nebo elektronickou poštou na adresu [email protected]
5.5 Veškerá data obsažená v Databázi slouží pro informaci. Poskytovatel prohlašuje, že
veškeré informace obsažené v Databázi byly a jsou získávány s vynaložením jeho řádné
péče ze zdrojů považovaných za spolehlivé a přesné, avšak Poskytovatel neodpovídá za
jejich přesnost a za případné škody vzniklé v důsledku jejich použití.
5.6 Poskytovatel nenese odpovědnost za přímé i nepřímé škody způsobené nevhodným
použitím, nehodou a zneužitím Produktu včetně škod a nákladů souvisejících s ušlým
ziskem, ztrátou dobrého jména, dat nebo počítačových programů. Nevhodností podle
tohoto ustanovení se rozumí jednání nebo opominutí jednání v rozporu s licenčními
podmínkami, pokyny, doporučeními či uživatelskou dokumentací Poskytovatele nebo
jiných výrobců a distributorů.
5.7 Kromě výše uvedeného je Produkt poskytován "tak, jak je", to jest bez záruky
jakéhokoliv druhu, ať vyjádřené nebo předpokládané, včetně předpokládaných záruk
prodejnosti a vhodnosti pro jistý konkrétní účel.
5.8 Výše uvedená záruka je neplatná, pokud nefunkčnost Produktu vyplývá z nehody,
zneužití nebo nesprávného užívání.
6. Důvěrné informace
6.1 Poskytovatel i Nabyvatel můžou při vzájemné komunikaci získat přístup k informacím,
které druhá strana označí jako důvěrné. Nabyvatel zajistí, aby nedošlo k ohrožení těchto
důvěrných informací jeho zaměstnanci ani jim sjednanými třetími osobami. Stejnou
povinnost splní vůči Nabyvateli Poskytovatel, označí-li Nabyvatel některou zpřístupněnou
informaci za důvěrnou.
6.2 Poskytovatel si vyhrazuje právo použít kontaktní údaje Nabyvatele k zasílání
informací důležitých pro plnohodnotné využití Produktů a služeb Poskytovatele. Nabyvatel
má právo zasílání těchto informací ze strany Poskytovatele kdykoliv zakázat, a to
vyjádřením nesouhlasu elektronickou poštou na adresu [email protected]
7. Salvatorní klauzule
7.1 Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, pododstavce nebo
ustanovení těchto Licenčních podmínek neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních
ustanovení těchto Licenčních podmínek. V případě, že jakýkoli takovýto článek, odstavec,
pododstavec nebo ustanovení by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z
důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou
Poskytovatel a Nabyvatel konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu
provedení záměrů obsažených v takové části Licenčních podmínek, jež pozbyla platnosti.
8. Závěrečná ustanovení
8.1 Tyto podmínky smlouvy EULA tvoří nedílnou součást k užívání Produktu.
8.2 Tyto Licenční podmínky užívání software TAXexpert®, včetně dalších právních vztahů
zde neupravených, stejně tak jako smlouvy/potvrzení objednávek na tyto Licenční
podmínky odkazující, se řídí českým právem, konkrétně ustanoveními zákona č.513/1991
Sb. Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.121/2000 Sb., autorský
zákon.
8.3 Tyto Licenční podmínky jsou platné od 1. 11. 2011 a ruší veškerá předchozí
ustanovení. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změny těchto Licenčních podmínek bez
předchozího upozornění tak, že zveřejní upravenou smlouvu na webových stránkách
www.ibsautomotive.cz.
8.4 Nabyvatel prohlašuje, že si text Licenčních podmínek důkladně přečetl a porozuměl
právům, povinnostem, podmínkám zde uvedeným. Nabyvatel výslovně prohlašuje, že se
seznámil s platným ceníkem Poskytovatele ve vztahu ke všem finančním plněním
vztahujícím se k poskytované Licenci. Nabyvatel potvrzuje, že s obsahem bez výjimky
souhlasí podle své skutečné, svobodné a vážné vůle a že uděluje souhlas Poskytovateli
ke zde uvedeným právům.

Podobné dokumenty

1. Druh vozidla (osobní, nákladní) 2. Tovární značku vozidla (Škoda

1. Druh vozidla (osobní, nákladní) 2. Tovární značku vozidla (Škoda dle OTP, TP (TP řádek číslo 1, sekce „Vozidlo“)

Více

Aktuality v systému TAXexpert® 5

Aktuality v systému TAXexpert® 5 Některá vozidla obsahují tzv. Pakety výbav, jedná se o skupiny výbav, které obsahují konkrétní výbavy dle IBS (ne dle výrobce?). Pakety výbav je možno rozbalit pro získání konkrétních prvků paketu....

Více

Nastavení prohlížeče IE 8 pro tisk smluv v kartotéce do formátů PDF

Nastavení prohlížeče IE 8 pro tisk smluv v kartotéce do formátů PDF Doporučujeme soubor ve formátu uložit, následně otevřít a upravit dle potřeby textovém nebo tabulkovém editoru. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. Po – Pá 8.00 – 17.00 Zákaznická podpora T...

Více

dále jen „Obecná specifikace

dále jen „Obecná specifikace 5.7 Poskytovatel neodpovídá za funkčnost technických zařízení (např. switch, router, Wi-Fi AP) v případě, že tato technická zařízení nejsou součástí dodávky služby. Článek VI. - Práva a povinnosti ...

Více

Interpretace toxikologických nálezů pro klinické a soudní účely.

Interpretace toxikologických nálezů pro klinické a soudní účely. Forenzní toxikologie – otázky např.:  Byla aplikována toxická či návyková látka, alkohol?  Jaká? Jde o OPL dle zákona?  Jaká dávka? Mohla poškodit zdraví, ohrozit život?  Způsob aplikace?  Ch...

Více

Česká republika

Česká republika zpoplatňovat používání takového obsahu vytvořeného uživatelem třetí stranou ani ukládat obchodní či jiná omezení nebo podmínky, které by bránily dotyčné třetí straně používat obsah vytvořený uživat...

Více