zde ke stažení

Komentáře

Transkript

zde ke stažení
Obec Svor
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR
č. 1/ 2016
konaného dne 5. ledna 2016
Zasedání Zastupitelstva obce Svor bylo svoláno podle ustanovení § 92, odst.1
Zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění.
Na úřední desce Obce Svor bylo oznámení vyvěšeno dne: 28.12.2015
sejmuto dne: 6.1.2016
---------------------------------------------------------------------------------------------------Zasedání zahájila v 18.00 hod. starostka Ing. K. Jonáková, která jej řídila.
Přítomni :
Zastupitelstvo obce Svor podle prezenční listiny v počtu členů : 7
Zastupitelstvo bylo vzhledem k počtu přítomných členů usnášeníschopné.
Občané v počtu osob : 12
Program:
1) Zahájení
2) Program a jeho schválení
3) Volba návrhové komise, určení dvou ověřovatelů zápisu
4) Kontrola plnění usnesení
5) Záměr obce Svor pronajmout byt v bytovém domě Svor čp.19
6) Různé
7) Návrh Usnesení, doplnění, schválení
8) Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 18:30 hod.
1
Zápis k jednotlivým bodům programu:
1) Zahájení – zasedání zahájila starostka v 18.00 hodin
2) Program a jeho schválení – program schválen bez připomínek.
Hlasování: Pro-proti-zdržel se: 7 – K. Jonáková, J. Rameš, J. Jahvodková, V. Jonák,
S. Kořínková, M. Vondráček, R. Červinková – 0 -0
3) Volba návrhové komise – ve složení J. Jahvodková, S. Kořínková
Hlasování: Pro-proti-zdržel se: 7 – K. Jonáková, J. Rameš, J. Jahvodková, V. Jonák,
S. Kořínková, M. Vondráček, R. Červinková – 0 -0
Ověřovatelé zápisu – ve složení M. Vondráček, R. Červinková
Hlasování: Pro-proti-zdržel se: 7 – K. Jonáková, J. Rameš, J. Jahvodková, V. Jonák,
S. Kořínková, M. Vondráček, R. Červinková – 0 -0
4) Kontrola plnění usnesení
Zastupitelstvo obce Svor bere na vědomí plnění usnesení ze zasedání dne 15.12.2015
Všechna usnesení byla splněna.
5) Záměr obce Svor pronajmout byt v bytovém domě Svor čp.19
Zastupitelstvo obce Svor schválilo na základě předložené žádosti pana Davida Kočího
výměnu bytu č.5 ve druhém podlaží Svor 18 ( nyní pronajato panem Kočím) za větší
byt č.2 v přízemí Svor 18.O obsazení bytu č5 ve druhém podlaží Svor 18 po panu
Kočím bude rozhodnuto po zrekonstruování bytu č.2 v přízemí Svor 18 a přestěhování
pana Kočího tamtéž.
Hlasování: Pro-proti-zdržel se: 7 – K. Jonáková, J. Rameš, J. Jahvodková, V. Jonák,
S. Kořínková, M. Vondráček, R. Červinková – 0 -0
Zastupitelstvo obce Svor rozhodlo hlasovat o přidělení bytu č.5 v bytovém domě Svor
čp.19 tajnou volbou.
Hlasování: Pro-proti-zdržel se: 7 – K. Jonáková, J. Rameš, J. Jahvodková, V. Jonák,
S. Kořínková, M. Vondráček, R. Červinková – 0 -0
Zastupitelstvo obce Svor schválilo tajnou volbou přidělení bytu č.5 v bytovém domě
Svor čp.19 paní Marii Kotenové.
Hlasování: Pro-proti-zdržel se: 7 – K. Jonáková, J. Rameš, J. Jahvodková, V. Jonák,
S. Kořínková, M. Vondráček, R. Červinková – 0 -0
6) Různé
a) Smlouva s TJ Jiskra Svor na pronájem fotbalového hřiště na p.p.č.
632/4 v k.ú. Svor
Zastupitelstvo obce Svor schválilo prodloužení pronájmu fotbalového hřiště na
p.p.č.632/4 v k.ú. Svor pro TJ Jiskra Svor do roku 2030.
Hlasování: Pro-proti-zdržel se: 7 – K. Jonáková, J. Rameš, J. Jahvodková, V. Jonák,
S. Kořínková, M. Vondráček, R. Červinková, – 0 -0
2
b) Komunitní plán Novoborska
Zastupitelstvo obce Svor rozhodlo přesunout tento bod komunitní plán Novoborska
na další zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: Pro-proti-zdržel se: 7 – K. Jonáková, J. Rameš, J. Jahvodková, V. Jonák,
S. Kořínková, M. Vondráček, R. Červinková – 0 -0
7) Návrh Usnesení, doplnění, schválení
Zastupitelstvo schválilo navržená usnesení.
Hlasování: Pro-proti-zdržel se: 7 – K. Jonáková, J. Rameš, J. Jahvodková, V. Jonák,
J. Smeták, M. Vondráček, R. Červinková – 0 -0
8) Závěr
………………………………………….
Ing. Kateřina Jonáková
starostka
…………………………………………
1. ověřovatel
…………………………………………
2. ověřovatel
3
USNESENÍ č. 1/2016
zastupitelstva obce Svor
ze zasedání dne 5.1.2016
A. Zastupitelstvo bere na vědomí:
1.1. Plnění usnesení ze zasedání dne 15.12.2015. Všechna usnesení byla splněna.
B. Zastupitelstvo jmenuje:
C.a) Zastupitelstvo schvaluje:
1.2. Program bez připomínek.
1.3. Návrhovou komisi ve složení J. Jahvodková, S. Kořínková
1.4. Ověřovatele zápisu ve složení M. Vondráček, R. Červinková
1.5. Na základě předložené žádosti pana Davida Kočího výměnu bytu č.5 ve druhém podlaží
Svor 18 ( nyní pronajato panem Kočím) za větší byt č.2 v přízemí Svor 18.O obsazení bytu č5
ve druhém podlaží Svor 18 po panu Kočím bude rozhodnuto po zrekonstruování bytu č.2
v přízemí Svor 18 a přestěhování pana Kočího tamtéž.
1.6. Tajnou volbou přidělení bytu č.5 v bytovém domě Svor čp.19 paní Marii Kotenové.
1.7. Prodloužení pronájmu fotbalového hřiště na p.p.č.632/4 v k.ú. Svor pro TJ Jiskra Svor do
roku 2030.
1.8. Navržená usnesení.
C.b) Zastupitelstvo neschvaluje:
D. Zastupitelstvo ukládá
E. Zastupitelstvo požaduje
F. Zastupitelstvo ruší
G. Zastupitelstvo rozhodlo
1.9. Hlasovat o přidělení bytu č.5 v bytovém domě Svor čp.19 tajnou volbou.
1.10. Přesunout tento bod komunitní plán Novoborska na další zasedání zastupitelstva obce.
H. Zastupitelstvo deleguje
CH. Zastupitelstvo zvolilo
……………………………………………
Jaroslav Rameš
místostarosta
…………………………………………….
Ing. Kateřina Jonáková
starostka
4

Podobné dokumenty

zde ke stažení

zde ke stažení Obec Svor Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 2/ 2016 konaného dne 3. února 2016 Zasedání Zastupitelstva obce Svor bylo svoláno podle ustanovení § 92, odst.1 Zákona č. 128/2000 Sb., v pla...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení Hlasování: Pro-proti-zdržel se: 5 – K. Jonáková, V. Jonák, M. Vondráček, J. Rameš, R. Červinková – 0 -0 3) Volba návrhové komise – ve složení M. Vondráček, R. Červinková Hlasování: Pro-proti-zdržel...

Více

Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou (Jana Soukalová

Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou (Jana Soukalová Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou Pod Baštou 1375/10, 46601 Jablonec nad Nisou

Více

Result Lists 2016 - SSK Plzeň

Result Lists 2016 - SSK Plzeň Chief referee: A-0104 - GRIM Josef

Více

Result Lists - SSK Plzeň

Result Lists - SSK Plzeň 19.06.2015 - 21.6.2015 Item Competition AR 3×10

Více