XML export kurzů na Jobs.cz a Temio Edumarket Jak XML import

Komentáře

Transkript

XML export kurzů na Jobs.cz a Temio Edumarket Jak XML import
XML export kurzů na Jobs.cz a Temio Edumarket
XML export kurzů vám umožní automatickou synchronizaci informací o nabízených kurzech (název, popis, lektor, termín, místo a další
důležité informace) mezi vaším systémem a službami Jobs.cz Kurzy a školení a Teamio Edumarket.
Pro lepší představu o struktuře dat v XML se můžete podívat na následující obrázek:
Jak XML import funguje?
Na Jobs.cz a v Teamiu Edumarket se zobrazují jen ta data, která jsou aktuálně obsažena ve vámi generovaném XML. Pokud v XML
nemáte konkrétní kurz, nebo jeho termín, tento se také nezobrazuje na Jobs.cz a v Teamiu Edumarket.
Citlivost k chybám:
Pokud je celé XML nevalidní, nebo strojově nečitelné, nemůžeme vaše kurzy vůbec naimportovat.
Chybí-li v XML povinné položky u jednotlivých kurzů, nejsou tyto kurzy importovány. Při importu jsou tyto kurzy a (nebo)
jejich termíny "přeskočeny".
Pokud jsou špatně (nevalidně) vyplněny nepovinné položky, jsou tyto kurzy i termíny importovány. Tyto nevalidní položky jsou
"přeskočeny" a neimportují se.
Jak XML feed vytvořit?
V případě, že si XML soubor tvoříte ručně, otevřete např. Poznámkový blok. Na prvním řádku uveďte hlavičku:
<? xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
Je potřeba mít kódování opravdu ve formátu UTF 8. Nestačí jen kódování uvést do hlavičky souboru. Kódování souboru si ověřte
např. ve vašem internetovém prohlížeči.
Na dalším řádku uveďte uvozující tag "courses" a identifikátor firmy:
<courses company="identifikator-Vasi-firmy">
Identifikátor firmy je unikátní hash, který Vám přidělíme. Před přidělením sem můžete vložit např. jméno firmy bez diakritiky a mezer.
Na další řádky vložte informace o jednotlivých kurzech s jejich popisem, kategorizací, termíny a lektory. Např.:
<course id="124">
<name>Marketing na Facebooku a dalších sociálních sítích</name>
<description>
<![CDATA[
<p><strong>Sociální média:</strong> Definice, druhy a principy</p>
<ul>
<li>proč řešit sociální média, co je WOM a jak využít virální šíření</li>
<li>jak sociální média fungují, typologie uživatelů</li>
<li>vyhodnocení komunikace, opuštění sociálních sítí.</li>
</ul>
]]>
</description>
<focus id="210">Marketing</focus>
<language id="1">Čeština</language>
<keyword>Sociální média</keyword>
<keyword>Facebook, Twitter, LinkedIn</keyword>
<keyword>Sociální marketing</keyword>
<profession id="155">Marketingový analytik</profession>
<profession id="156">Marketingový ředitel/manažer</profession>
<level id="2">středně pokročilí</level>
<term id="t1">
<date from="2012-12-01" to="2012-12-01"/>
<address street="Jankovcova" registry_number="1" city="Praha" zip="16000">Mimořádně na adrese
Jankovcova 1</address>
<price amount="3700" currency="CZK"/>
<lector id="petr-novak">
<firstname>Petr</firstname>
<surname>Novák</surname>
</lector>
</term>
<term id="t2">
...
...
</term>
</course>
Informace o dalších kurzech vkládejte ve stejném formátu vždy za značku </course>tak, aby byla dodržena správná posloupnost
elementů.
Za poslední vložený kurz vložíte ještě ukončení elementu:
</courses>
Výsledný soubor pak zveřejněte na vašich stránkách tak, aby byl k dispozici pro pravidelné stahování naším robotem.
Robot bude XML stahovat každý den v nočních hodinách. Při nedostupnosti souboru nebo dlouhém načítání souboru nebude
aktualizace provedena.
Pro lepší představu o struktuře a možnostech XML jsme připravili ukázkový XML soubor: http://www.jobs.cz/xsd/example.xml
Dokumentace XML elementů
XML soubor se skládá z jednotlivých elementů, u kterých je potřeba dodržet správné pořadí. Na následujících řádcích jsou jednotlivé
elementy popsány. Je také dodrženo jejich správné pořadí.
U povinných elementů a atributů je uvedeno "povinné", ostatní položky jsou volitelné. Čím více položek vyplníte, tím lépe
uživatelé Váš kurz naleznou.
Uvozující element
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
Uvozující element s identifikací verze XML a kódování.
Element je povinný.
Element courses
<courses company="identifikátor firmy">
Kořenová značka v jejímž rámci je vše ostatní.
Obsahuje jeden povinný atribut: company="...". Do tohoto atributu uveďte námi přidělený unikátní identifikátor.
Tento identifikátor vám bude přidělen po vytvoření profilu firmy našim administrátorem. Identifikátor firmy naleznete také v administraci
kurzů na https://edu.lmc.cz/ (položka idfirmy pro import).
Element je povinný.
Elementy kurzu
O kurzu vyplňte co nejvíce položek, díky tomu uživatelé váš kurz lépe najdou.
Element course
<course id="..." skill="true">elementy kurzu</course>
Základní element, který uzavírá všechny ostatní elementy. Kurzů může být v XML neomezené množství.
Atributy:
id="..."- povinný. Jedinečný a časově stálý identifikátor kurzu. Identifikátorem může být jakákoli číselná nebo textová
hodnota. Maximální délka 100 znaků. Podmínkou je jeho unikátnost a časová stálost.
skill="..."- nepovinný. Může nabývat hodnot:
true: jedná se o kurz zakázkového vzdělávání, tzn. může být přizpůsoben na míru nemusí obsahovat žádné termíny, aby
byl viditelný.
false: jedná se o otevřený kurz musí obsahovat alespoň jeden termín, aby byl viditelný.
Element name
<name>název kurzu</name>
Obsahuje název kurzu. Neuvádějte prosím celý název KAPITÁLKAMI. Maximální délka 255 znaků.
Element je povinný.
Element description
<description> <![CDATA[ popis kurzu ]]> </description>
Popis kurzu může být formátován pomocí pouze těchto HTML značek:
<strong>
<p>
<ul>
<li>
Element je povinný.
Element image
<image src="URL obrázku ke kurzu"/>
V atributu src="..."je uveden odkaz na obrázek, který reprezentuje kurz (ilustrační obrázek). Ke kurzu je povolen pouze jeden
ilustrační obrázek:
minimální rozměry obrázku 640 x 480 px, větší obrázek bude poměrově zmenšen a případně oříznut, menší obrázek nebude
zpracován
maximální rozměry obrázku 2560 x 1920 px, větší obrázek nebude zpracován
poměr stran obrázků by měl být 4:3, pokud nedodržíte tento poměr stran, obrázek bude zdeformován
naše doporučení: abyste předešli problémům se zpracováním obrázků, použijte u všech obrázků rozměr 640 x 480
px
obrázek musí být dostupný na uvedené URL v době zpracování importu
akceptované formáty obrázků: jpeg, png, gif
Element je nepovinný.
Obrázek se zobrazí ve výsledcích vyhledávání a v detailu kurzu. Díky obrázku bude váš inzerát výraznější!
Jaký zvolit obrázek ke kurzu?
fotografie z již proběhlých termínů kurzu
fotografie učebny nebo místa, kde bude výuka probíhat
obrázek pomůcky nebo učebnice, které se budou při výuce používat
ilustrační foto související s tématikou kurzu
Element focus
<focus id="id kategorie">Název kategorie</focus>
Tento element určuje zařazení kurzu do kategorií. Uvnitř elementu může / nemusí být název kategorie. obsahuje atribut id="...":
počet uvedených kategorií je 1 - 3
kurz musí být zařazen do konkrétních podkategorií (id není dělitelné 100)
idmusí odpovídat číselníku kategorií: http://www.jobs.cz/kurzy-a-skoleni/media/xml/focus.xml
Element je povinný.
Proč máme tak málo hlavních kategorií a podkategorií?
Prototypy jsme testovali na uživatelích a zjistili jsme, že si mnohem lépe vyberou z omezeného počtu kategorií. Webové stránky se
lidem lépe používají a rychleji najdou to, co hledají. Výsledky si pak dokáží upřesnit dle potřeby např. podle profesí a dalších
parametrů jako je termín, lokalita, lektor nebo cena.
Může se stát, že si žádnou z kategorií nevyberete, nebude odpovídat vašemu kurzu. V tomto případě vás prosíme o návrh
kategorie nové. Zvážíme její přidání s ohledem na potenciál obsahu.
Element language
<language id="id jazyka">název jazyka</language>
Slouží po uvedení vyučovacího jazyka kurzu. Uvnitř elementu můžete uvést název jazyka, obsahuje atribut id="...":
Číselník id:
1 - čeština
2 - angličtina
Element je nepovinný. Není-li element uveden, je kurzu nastaven jazyk "čeština".
Element keyword
<keyword>klíčové slovo</keyword>
Zde uvádějte klíčová slova, podle kterých bude váš kurz lépe dohledatelný. Maximální délka jednoho klíčového slova je 100 znaků. U
jednoho kurzu může být zadáno maximálně 20 klíčových slov.
Element je nepovinný.
Jaká klíčová slova napsat?
Jsou to slova nebo sousloví, která charakterizují váš kurz. Můžete použít např. slangové výrazy nebo dovednosti získané na kurzu.
Pro kurz o tvorbě webu můžete použít např.: webdesign, webovky, design, grafika, webové stránky, stránka, prezentace na
internetu. Naše vyhledávání umí skloňovat a doplňovat množné číslo, proto nemusíte uvádět všechny tvary každého slova.
Element profession
<profession id="id profese">název profese</profession>
Slouží pro přiřazení profese ke kurzu. Zde určíte pro jaké profese je kurz nejvhodnější. Těchto elementů může být několik za sebou,
uvnitř elementu může být název profese.
Element povinně obsahuje atribut id="...":
počet uvedených profesí: 0 - 10.
idmusí odpovídat číselníku profesí: http://www.jobs.cz/kurzy-a-skoleni/media/xml/profession.xml
Element je nepovinný.
Přidáním profesí své kurzy lépe dostanete k uživatelům. Díky správně zadaným profesím budeme moci zobrazovat relevantní
nabídky vzdělávání a rozvoje všem uživatelům Jobs.cz a personalistům v aplikaci Teamio Edumarket.
Element level
<level id="id úrovně">název úrovně</level>
Zde uvádějte úroveň požadovaných znalostí - těchto elementů může být několik za sebou. Uvnitř elementu může být název úrovně.
Element povinně obsahuje atribut id="...">:
úrovní může být uvedeno: 0 - 3
číselník id:
0 - nezáleží
1 - začátečníci
2 - středně pokročilí
3 - odborníci
Element je nepovinný. Když není element uveden, je kurzu nastavena úroveň "nezáleží".
Elementy termínu
K jednomu kurzu může být uvedeno více termínů. Tyto termíny uvádějte za sebou, každý s unikátním identifikátorem. U zakázkových
kurzů není potřeba termíny uvádět. Termín určují následující elementy.
Element term
<term id="1" state="1">elementy termínu</term>
Element uzavírá termín kurzu - těchto elementů může být několik za sebou. Obsahuje několik atributů:
id="..."- je povinný a v rámci kurzu je to jedinečný a časově stálý identifikátor termínu. Identifikátorem může být jakákoli
číselná nebo textová hodnota. Maximální délka 100 znaků. Podmínkou je jeho unikátnost (v rámci kurzu) a časová stálost.
state="..."- je nepovinný (defaultně 1), určuje stav termínu, jestli se má nebo nemá daný termín zobrazovat uživatelům.
Může nabývat těchto hodnot: 0 - uzavřený (dočasně pozastaven, nezobrazuje se uživatelům), 1 - otevřený (zobrazuje se).
Element je povinný jen u otevřených kurzů.
Element je nepovinný u zakázkových kurzů.
Element date
<date from="2012-12-24T18:00:00" to="2012-12-24T19:00:00"/>
Tento element určuje datum a čas konání kurzu. A obsahuje dva následující atributy, které jsou povinné:
from="..."- udává od kdy se tento termín kurzu koná. Formát data je yyyy-mm-ddThh:mm:ss:
yyyy- rok zapsaný čtyřmi číslicemi
mm- měsíc zapsaný dvěmi číslicemi (je-li jednočíselný pak je uvozen nulou)
dd- den
T- oddělovač data a času
h- hodiny
m- minuty
s- sekundy
to="..."- udává do kdy se tento termín kurzu koná. Formát data je shodný jako u atributu from="...".
Element je povinný.
Datum termínu není možné po zadání změnit. V případě nutnosti změny již existujícího data u termínu kontaktuje zákaznickou
podporu společnosti LMC.
Element address
<address street="ulice" registry_number="číslo popisné" house_number="číslo orientační" city="město"
zip="PSČ">upřesnění adresy</address>
Určuje adresu konání kurzu. Jako textovou informaci tohoto elementu lze uvést (nemusí být uvedeno) nějakou poznámku k adrese např.
"Hotel ABC, 10. patro, zasedačka modrá".
Má následující atributy:
street="..."- povinný, název ulice
registry_number="..."- povinný, číslo popisné
city="..."- povinný, název města či obce
zip="..."- povinný, PSČ
house_number="..."- nepovinné, číslo orientační
Element je nepovinný. Pokud není element s adresou uveden, je použita adresa sídla firmy.
Element price
<price amount="cena bez DPH" currency="měna" discount="sleva absolutní" discount-percent="sleva v %"/>
Element určuje cenu kurzu v daném termínu (cena se u jednotlivých termínů může lišit). Je možné také uvést slevu z ceny.
Obsahuje následující atributy:
amount="..."povinný, cenu za kurz bez DPH, celé číslo bez mezer
currency="..."povinný, měna ceny, mohou být použity následující hodnoty: CZK, EUR
discount="..."nepovinný, sleva z ceny "amount" v absolutním čísle (stačí uvádět jen "discount" nebo "discount-percent").
discount-percent="..."nepovinný, sleva z ceny "amount" v procentech (stačí uvádět jen "discount" nebo "discountpercent").
Element je povinný.
Elementy lektora
Tento element určuje lektora daného termínu nebo na něj odkazuje. Stačí když je lektor uveden v XML jen jednou a v ostatních
případech se na něj už jen odkazuje.
Proč uvádět lektora?
Lektoři jsou totiž pro naše uživatele velmi důležití, častokrát hledají přímo jejich jméno. Lektor dokáže ovlivnit celkový dojem z
kurzu. Proto uvedené jméno lektora a jeho vyplněný profil dokáže přilákat potenciální účastníky vašeho kurzu.
Element lector
<lector id="id lektora">elementy lektora</lector>
Tento element obsahuje další elementy upřesňující informace o lektorovi. Povinný je také atribut id="...", který musí být v rámci
dokumentu unikátní (pro daného lektora). Na zde uvedené idse poté můžete odkazovat v celém XML dokumentu (viz. specifikace
následujícího elementu).
Element lector - varianta s odkazem
<lector ref="id lektora"/>
Odkaz na již existujícího lektora. Obsahuje atribut ref="...", v tomto atributu uvádějte odkaz na existující idlektora.
Element firstname
<firstname>jméno</firstname>
Zde uveďte jméno lektora.
Element je povinný.
Element surname
<surname>přijmení</surname>
Zde uveďte příjmení lektora.
Element je povinný.
Element degrees_before
<degrees_before>tituly před jménem</degrees_before>
Zde uvádějte tituly před jménem lektora.
Element je nepovinný.
Element degrees_after
<degrees_after>tituly za jménem</degrees_after>
Zde uvádějte tituly za jménem lektora. Řetězec neuvozujte čárku, uvádějte jen samostatné tituly, např:
<degrees_after>Ph.D., MBA</degrees_after>
Od příjmení budou tituly čárkou odděleny automaticky. Výsledek tedy bude: Ing. Jan Novák, Ph.D., MBA
Element je nepovinný.
Element description
<description> <![CDATA[ popis lektora ]]> </description>
Zde uveďte základní informace o lektorovi (krátké CV). Popis lektora může být formátován pomocí pouze těchto HTML značek:
<strong>
<p>
<ul>
<li>
Element je nepovinný.
Element image
<image src="URL foto lektora"/>
V atributu src="..."uveďte odkaz na fotografii, která reprezentuje lektora. K lektorovi je povoleno pouze jedno foto.
minimální rozměry fotografie jsou 200 x 200 px, větší fotografie bude poměrově zmenšena a případně oříznuta, menší fotografie
nebude zpracována
poměr stran fotografie by měl být 1:1, pokud nedodržíte tento poměr stran, fotografie bude zdeformována
naše doporučení: abyste předešli problémům se zpracováním fotografií, použijte u všech fotografií rozměr 200 x 200
px
fotografie musí být dostupná na uvedené URL v době zpracování importu
akceptované formáty fotografií: jpeg, png, gif
Element je nepovinný.
Element skills
<skills>dovednosti lektora</skills>
Zde uvádějte dovednosti, specializace nebo získané certifikáty lektora.
Element je nepovinný.
Povinné a nepovinné informace
Souhrn povinných a nepovinných informací ke kurzům a jejich případné omezení. Tyto informace odpovídají jednotlivým elementům
nebo atributům. Získáte tak rychlý přehled o datech, která si musíte připravit pro funkční export.
Bez správně vyplněných povinných položek nelze kurz naimportovat a zobrazovat našim uživatelům.
Povinné položky firmy
idfirmy, přiděleno LMC, unikátní identifikátor
<coursescompany="identifikátor firmy">
Povinné položky kurzu
idkurzu, omezení na 100 znaků
<courseid="..."skill="true">elementy kurzu</course>
název kurzu, omezení na 255 znaků
<name>název kurzu</name>
popis kurzu, formát: html, povolené tagy: p, strong, ul, li
<description><![CDATA[PRT: popis kurzu ]]></description>
zařazení kurzu do pokategorie (focus idpodle číselníku), omezení: alespoň jedno zařazení, idnení dělitené 100 (zařazení do
konkrétní podkategorie)
<focusid="id kategorie">Název kategorie</focus>
termín kurzu, viz. níže, omezení: alespoň jeden
Nepovinné položky kurzu
označení, zda se jedná o zakázkový kurz
<course id="..."skill="true">elementy kurzu</course>
ilustrační obrázek kurzu, omezení: nejvýše jeden, minimální a doporučený rozměr: 640 x 480 px, poměr stran: 4:3, formát: jpg,
png, gif (ne logotyp firmy)
<imagesrc="URL obrázku ke kurzu"/>
jazyk kurzu (podle číselníku), defaultně id1 čeština
<languageid="id jazyka">název jazyka</language>
klíčová slova, každé klíčové slovo je omezeno na 100 znaků, maximálně 20 klíčových slov u jednoho kurzu
<keyword>klíčové slovo</keyword>
vazba na profese (vhodné pro, idpodle číselníku)., omezení: nejvýše deset
<professionid="id profese">název profese</profession>
úroveň kurzu (id podle číselníku), omezení: nejvýše tři., defaultně: 0 nezáleží
<levelid="id úrovně">název úrovně</level>
Povinné položky termínu
idtermínu, omezení na 100 znaků
<termid="1"state="1">elementy termínu</term>
datum termínu OD, formát: ISO (2012-08-26T09:00:00) nebo YYYY-MM-DD
<datefrom="2012-12-24T18:00:00"to="2012-12-24T19:00:00"/>
datum termínu DO, formát: ISO (2012-08-26T09:00:00)nebo YYYY-MM-DD
<date from="2012-12-24T18:00:00"to="2012-12-24T19:00:00"/>
Nepovinné položky termínu
stav (id podle číselníku), defaultně = 1 (otevřený termín)
<term id="1"state="1">elementy termínu</term>
adresa. viz. níže, omezení: nejvýše jedna, defaultně = adresa firmy
cena termínu, defaultně = 0
<priceamount="cena bez DPH"currency="měna" discount="sleva absolutní" discountpercent="sleva v %"/>
měna ceny., defaultně = CZK
<price amount="cena bez DPH"currency="měna"discount="sleva absolutní" discountpercent="sleva v %"/>
absolutní sleva z ceny, defaultně = 0
<price amount="cena bez DPH" currency="měna"discount="sleva absolutní"discountpercent="sleva v %"/>
procentuální sleva z ceny, defaultně = 0
<price amount="cena bez DPH" currency="měna" discount="sleva absolutní"discountpercent="sleva v %"/>
lektor, viz. níže, bez omezení
Povinné položky adresy
ulice
<addressstreet="ulice"registry_number="číslo popisné" house_number="číslo orientační"
city="město" zip="PSČ">upřesnění adresy</address>
číslo popisné
<address street="ulice"registry_number="číslo popisné"house_number="číslo orientační"
city="město" zip="PSČ">upřesnění adresy</address>
město
<address street="ulice" registry_number="číslo popisné" house_number="číslo orientační"
city="město"zip="PSČ">upřesnění adresy</address>
psč
<address street="ulice" registry_number="číslo popisné" house_number="číslo orientační"
city="město"zip="PSČ">upřesnění adresy</address>
Nepovinné položky adresy
číslo orientační
<address street="ulice" registry_number="číslo popisné"house_number="číslo orientační"
city="město" zip="PSČ">upřesnění adresy</address>
dodatečné textové info (např. "v pátém patře")
<address street="ulice" registry_number="číslo popisné" house_number="číslo orientační"
city="město" zip="PSČ">upřesnění adresy</address>
Povinné položky lektora
Pokud byl lektor již v XML exportu lektor uveden:
stačí pouze uvést pouze referenci na idjiž definovaného lektora{{<lector}} id="id lektora"/>
V případě, že není použita reference, pak jsou povinnými položkami:
unikátní idlektora
<lectorid="id lektora">elementy lektora</lector>
jméno
<firstname>jméno</firstname>
příjmení
<surname>přijmení</surname>
Nepovinné položky lektora
titul před jménem, omezení: prostý text bez omezení délky
<degrees_before>tituly před jménem</degrees_before>
titul za jménem, omezení: prostý text bez omezení délky
<degrees_after>tituly za jménem</degrees_after>
fotografie, omezení: nejvýše jedno, minimální a doporučený rozměr: 200 x 200 px, poměr stran: 1:1, formát: jpg, png, gif
<imagesrc="URL foto lektora"/>
popis, omezení: viz. popis kurzu
<description><![CDATA[PRT: popis lektora ]]></description>
skills, omezení: prostý text bez omezení délky
<skills>dovednosti lektora</skills>
Číselníky
Číselníky se automaticky aktualizují dle naší databáze. Pro aktuální data doporučujeme XML s číselníky automaticky stahovat z níže
uvedených URL.
Číselník kategorií kurzů: http://www.jobs.cz/kurzy-a-skoleni/media/xml/focus.xml
Číselník kategorií profesí: http://www.jobs.cz/kurzy-a-skoleni/media/xml/profession.xml
Ověření validity XML
Validitu XML ověříte XSD schématem: http://www.jobs.cz/poradna/fileadmin/user_files/poradna_jobs/edu/course.xsd
Jak si validitu ověřit:
Validace XML proti XSD je možná pomoci nástroje XmlLint (pro Windows jej najdete zde:
http://www.zlatkovic.com/libxml.en.html
XmLint spustit a zadejte následující příkaz:
xmllint --noout --schema course.xsd název-vašeho-suboru.xml
Můžete využít také on-line nástroj: http://www.freeformatter.com/xml-validator-xsd.html

Podobné dokumenty

Co je XML feed

Co je XML feed tip="..." je nepovinný (defaultně 0), nabývá hodnot true (1) nebo false (0) a označuje zda-li má být termín tohoto kurzu označen TIP a upřednostněn ve výpisu mezi ostatními kurzy. Jedná se o placen...

Více

HTML v praxi

HTML v praxi ale první stránku která má být zobrazena se musí jmenovat „index“ (včetně malého „i“) První stránka se smí jmenovat i „default“ ale každý server nemusí podporovat tuhle možnost. Na internetu existu...

Více

franšízing - Česká asociace franchisingu

franšízing - Česká asociace franchisingu Poradce je zkušený a nezávislý. Jeho odborná pomoc a rady mohou ušetřit mnoho času a peněz jak franšízorům, tak zájemcům o franšízové podnikání. Poradce je praktik a není zatížen „firemní slepotou“...

Více

1. místo v best of realty - nejlepší z realit 2012!

1. místo v best of realty - nejlepší z realit 2012! O vítězích 14. ročníku rozhodla odborná porota v čele s Ing. Kamilem Kosmanem (místopředseda dozorčí rady Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí – ARTN). Členy poroty byli respektovaní odborníci repr...

Více

Sborník z 1.ostravské konference soudních znalců

Sborník z 1.ostravské konference soudních znalců Konference soudních znalců v Ostravě Specialisté – soudní znalci v oblasti klinické psychologie a příbuzných oborů se sešli poslední lednový víkend na 1. ostravské konfereci soudních znalců v hotel...

Více

(zveřejněna 1. 3. 2012) PDF - Národní digitální knihovna

(zveřejněna 1. 3. 2012) PDF - Národní digitální knihovna tj.
 mají
 jeden
 záznam
 v
katalogu,
 někdy
 jsou
 jednotlivé
 díly
 vedeny
 jako
 jednotlivé
 záznamy
 v
katalogu;
obou
případech
musí
vzniknout
metadatový
popis
ke
každému
svazku
jako
základní
 ...

Více