Ip telefon T322 uživatelský manuál (česky)

Komentáře

Transkript

Ip telefon T322 uživatelský manuál (česky)
(C
or
al
6)
1
IP Telefon T322
Uživatelský manuál
(Coral Version 16)
on
V
er
si
Pr
e
lim
in
a
ry
M
an
uá
D
ra
ft l se 3.
pø
3 ip
ra
(3
vu
1.
1.
20 je
15
)
.
Document Edition 1.0
Informace obsažené v tomto dokumentu jsou vlastnictvím spadajícím pod zákonnou ochranu intelektuálního vlastnictví proti
patentovému zneužití a neoprávnìnému kopírování a stejnì tak jsou chránìny specifickými smlouvami zajišujícími práva
( dále jako Výrobce) na již zmínìné informace.
Tento dokument a rovnìž informace v nìm obsažené nesmí být vcelku,èi èásteènì publikovány, reprodukovány nebo
zpøístupnìny tøetím stranám bez pøedchozího jednoznaèného písemného svolení Výrobce. Dále je pøísnì zakázáno používat
tento dokument a informace v nìm obsažené pro jiný úèel, než pro který byl zpracován.
Výrobce si vyhrazuje právo na zmìny v provedení nebo specifikaci výrobku bez pøedchozího upozornìní nebo následné
odpovìdnosti.
Poskytnuté informace považuje Výrobce za pøesné a spolehlivé. Zøíká se ovšem odpovìdnosti za následky jejich využití
tøetími stranami a jejich práva, pokud by k tomuto došlo.
Jakékoliv informace týkající se výkonu produktu uvedené v tomto dokumentu jsou považovány pouze za informativní a
nejsou pøímou, èi nepøímou zárukou jeho parametrù v budoucnu. Jediná záruka daného standardu je Výrobcem uvedena v
kupní smlouvì nebo potvrzení objednávky.
Tento dokument mùže obsahovat chyby tisku rùzného typu. Výrobce za nì nepøebírá odpovìdnost, pokud nejsou specificky
uvedeny v kupní smlouvì nebo potvrzení objednávky. Informace zde uvedené jsou pravidelnì aktualizovány a zmìny jsou
zahrnovány v následných edicích. Objevíte­li chybu, oznamte to, prosím, Výrobci. všechny specifikace jsou uvedeny s
výhradou zmìny bez pøedchozího upozornìní.
Protected by U.S. Patents 6,594,255; 6,598,098; 6,608,895; 6,615,404
All trademarks contained herein are the property of their respective holders.
Úvod i Uživatelský manuál IP telefonu T322
Úvod………..........................................……………. i
Symboly a ujednání ………….......….…………... ii
Související dokumentace......….…..……….……. iii
Seznam kódù funkcí (služeb)............….……………. iv
Nastavení sítì…...............................….…..…... 39
Konfigurace Ip telefon pøes Web rozhraní.……..40
Stavová stránka ...............................….…….….41
Informace o IP telefonu.....................….…………….1
T322 pohled zepøedu...….………………………. 2
Uživatelský úèet ..........................….……...…... 44
Popis jednotlivých èástí ……… .……………… 2
IP Telefon nastavení priorit ......….……….….... 47
IP telefon nastavení funkcí ..........….….....…... 51
T322 pohled na zadní panel.........….……..….... 5
Vstupnì/výstupní konektory…………….…….... 6
Pøipojení PC … ........................….……..……..... 7
Montហna zeï ...................….……….….…... 8
Ovládání IP telefonu ……...............….….….…..… 10
Displej IP telefonu............................……….…... 11
Použití pevných (systémových) tlaèítek ……...… 15
Menu nastavení IP telefonu T 3 2 2 ….….……...17
Sestavení hovoru ...........….…… …………...…...22
Pøíjem volání/odpovìï na hovor…..… …………. 31
Ukonèení hovoru.........................….…………..... 32
Obsah Použití telefonního seznamu ...........….…..……. 33
Uživatelský úèet..............................….….……... 36
Parametry IP telefonu………............………..….. 37
TOCiv Nastavení sítì..............................….……..….… 46
IP telefon Programovat. tlaèítka DSS ….……… 56
IP telefon Hlášení ...................….……..….…… 59
IP telefon Vyzvánìn텅........….…….….……. 62
IP telefon Vyzvánìcí tóny.............……….……. 64
IP telefon Plán volby....................…..…...……. 65
IP telefon SMS ..............….........………………. 71
Kontakty Lokální seznam . . ….…….…….…… 72
Kontakty Veøejný seznam ……….…………….. 75
Upgrade Základní nastavení..……......….…….. 76
Upgrade Pokroèilé nastaven텅.......…..……. 78
Uživatelský manuál IP telefonu T322
Zabezpeèení heslo…………………….………………….
79
Pøesmìrování hovorù.............................….. 105
Zabezpeèení dùvìryhodné certifikáty………….. 81
Zpìtné volání..................................….…….. 113
Blokování èísel…........................................ 114
Zabezpeèení dùvìryhodné certifikáty………….. 83
PIN zúètovací kód (jeli požadován).……........ 86
Èekání na uvolnìní........................….…...... 115
Zpìtné volání…...................................... 122
PIN zúètovací kód (povinný).........….……...... 87
Kód pro zrušení (deaktivaci)....................... 116
ACD & UCD Skupiny:..................….……....... 88
ACD & UCD zadání ID pro ACD skupinu….....89
LogIn/Out pro jednu skupinu………….….…....90
Primární LogIn pro jednu skupinu…….…..... 91
Uvolnìní/pøihlášení ze všech skupin............. 92
Uvolnìní/pøihlášení z UCD skupiny….. ....…... 93
WrapUp kód pro ACD skupinu…………….….…. 94
Èas pro WrapUp vypnuto/zapnuto.….………... 95
Aktivaèní kód….................................….………… 96
Anonymní volání ………………………………………….. 97
Pøedpøipravené zprávy.............................. 117
Funkce IP telefonu…………….…….……………..………85
Pøíjem volání…...................................…..…… . . 98
Máte k dispozici následující funkce: …………..…. 98
Automatické opakování volby ...........….………….. 99
Sekretáøská skupina...........….……….................. 101
Pøesmìrování hovorù......................….………... 102
Soukromí..................….………..............…...... 104
Obsah TOCiv Class of Service (COS) pøepínání. .…………..... 120
Konference...............................….............
3 úèastníci…….......................................
Konference...............................................
Více ùèastníkù........................................
Uvolnìní….............................................
121
121
122
122
123
Custom ......................................…........... 124
Nerušit (DND) .……………...............….......... 125
Vlastní oprávnìní… .............….................... 128
FlexiCall ....................................…............ 129
Následuj mne............................................ 135
Freedom (IRSS) ...........................….......... 137
Skupinové volání (Konference): . ................. 146
Ovládání skupinových èísel..….................. 147
Konference pro registrované.................... 148
Uživatelský manuál IP telefonu T322
Skupinové volání (Konference).: ............…. . 149
Ovládání skupinových èísel..….................. 157
Joining .....................................…........... 150
Násilné odpojení z konference ................ 151
Zrušení celé konference……………………..... 152
Skupinový poslech..................................... 153
Historie..................................................... 154
Pøidržení...............................................……157
Hot Line (Okamžitá) .………………………………….159
Jazyk ……................................................. 160
Opakování volby poslednì volaného èísla.... 161
Zachycení zlomyslných volání..................... 163
Tisk zlomyslných volán텅…….................. 165
Zprávy: …................................................. 166
Odpovì.......................................... 166
Zprávy: .…................................................ 168
Zanechání.............................................. 168
Zrušení..………........................................ 169
Vypnutí mikrofonu….................................. 170
Noèní pøihlášení(Central Bell/UNA Pickup)… .171
105
113
Hlášení (pro jeden digitální telefon)......... 174
Zónové hlášení (pro skup.dig.telefonù…….175
105
113
114
Parkování............................................... 176
114
115
122
Heslo………............................................... 178
Uzamèení telefonu..................................... 180
115
122
116
Pøevzetí hovoru: Pøímé ve skupinì..…...... 181
116
117
Programovatelná tlaèítka…......................... 183
117
120
Pøíjem volání / Odpovìï na hovor......….…... 189
120
121
121
122
122
123
Relé (Pøíslušenství) ........................….…..... 180
121
121
122
122
123
124
Chránìná linka..................................…...... 196
125
128
129
135
137
146
147
Hlášení...................….………………………….. 173 148
Vyhledávání ……................………….……………173
Fronta èekajících……………………………………172
Obsah Termín …….........................................….... 191
Nastavení vyzvánìní...........................….... 19 3
Stav pokoje…................................….…...... 194
124
Send o d e s l á n í v o l b y..............….……........ 197 125
Zkrácená volba.................................…...…..198
128
Programování privátní knihovny ………..….. 198
Použití privátní a veøejné knihovny.….…... 201 129
Èas & Daum.....................................…...... 202 135
Pøedání hovoru..................................….... 204 137
Nastavení hlasitosti…..........................…..... 206 146
Èekající hovory pøíjem……..............….…...... 208 147
148
TOCiv Uživatelský manuál IP telefonu T322
Buzení…................................................... 209
Pøíloha A Slovník výrazù............................A1
Pøíloha B Tóny..……..................................B1
Obsah TOCiv Uživatelský manuál IP telefonu T322
Vítejte v systému Coral Flexicom. Díky
úsilí a množství nápadù, jsme vytvoøili systém pružný a snadno ovladatelný. Coral Flexicom umožòuje, aby
požadavky na Vᚠtelefon byly pøizpùsobeny požadavkùm Vaší organizace.
Tato uživatelská pøíruèka poskytuje úplný popis možností a obsluhy telefonu pøi pøipojení k systému Coral
Flexicom. Aèkoliv funkce, které poskytuje Coral jsou èetné a rozsáhlé, jejich využití v provozu je jasné a nenároèné.
Mnohé z funkcí systému Coral Flexicom,které byly nastaveny v rámci poèáteèní instalace, jsou poskytovány na
individuální bázi poboèky.
Alokace funkcí mùže být rovnìž mìnìna dle zmìn v pracovním prostøedí. Pravdìpodobnì ne každý funkèní kód
z této pøíruèky byl nainstalován ve Vašem systému nebo poboèce. Provìøte proto Vaším systémovým administrátorem
aktuální seznam nainstalovaných funkcí.
Funkce Coral Flexicom systému podléhají COS autorizaci a nìkteré funkce vyžadují novìjší verzi
hlavního SW Coral. Pro informace kontaktujte vašeho systémového administrátora
nebo IT technika.
Dále tato pøíruèka obsahuje úplný popis možností a obsluhy T322 IP telefonního terminálu využívajícího SIP protokol
(Session Initiation Protocol) .
Popis IP telefonu obsahuje hardware a podstatný uživatelský software. Další oddíl zahrnuje v alfabetickém poøadí
detailní popis všech funkcí systému Coral Flexicom, které mohou být provozovány prostøednictvím tohoto telefonu.
Obsah pøíruèky rovnìž slouží jako index rùzných funkcí, které Coral Flexicom podporuje pro øadu telefonù T300.
Nìkteré funkce mají nìkolik alternativních voleb. V tomto pøípadì všechny volby jsou uvedeny v
seznamu pod názvem hlavní funkce. Pøíklady: ACD & UCD Groups, Boss Groups a Group Calls.
Úvod i Uživatelský manuál IP telefonu T322
Døíve než zaènete používat IP telefon je nutné porozumìt použitým symbolùm typografickým konvencím použitým v
tomto manuálu.
Tyto symboly a konvence upozoròují na zvláštní informace, kterým je tøeba vìnovat zvýšenou pozornost.
Následující symboly jsou použity v tomto manuálu.
ü
Aktivaèní kód , viz Aktivaèní kód na stranì 96.
û
Kód pro zrušení viz. Kód pro zrušení na stranì 116
Tento manuál používá následující typografické konvence.
Pevnì naprogramované tlaèítko (systémové) nebo navigaèní klávesa.
Funkce IP telefonu na str. 85
Odkazy na položky v tomto manuálu nebo jiné literatuøe jsou psány kurzívou.
Funkce systému jsou psány tuèným písmem.
• Volby, které je možné zvolit na grafickém displeji jsou psány tuèným písmem.
[Config]
Text v hranatých závorkách oznaèuje SW tlaèítko.
Zprávy na grafickém displeji jsou psány tuèným písmem Courier .
Symboly a ujednání ii Uživatelský manuál IP telefonu T322
Pro další požadované informace týkající se obsluhy vašeho IP telefonu øady T. vás odkazujeme na:
•
T300 Series Installation, Administration and Hardware Reference Manual
•
Program Interface and Database Reference Manual (Version 16. nebo vyšší)
Související dokumentace iii Uživatelský manuál IP telefonu T328
Následující kódy funkcí jsou standardnì nastaveny v Pbx Coral Flexicom. Vᚠsystém Coral Flexicom mùže
používat zcela jiné kódy funkcí. Požádejte svého systémového administrátora pro správný seznam
kódù funkcí. Šipka (®) mezi dvìma èísly znaèí rozsah kódù, dostupných pro danou funkci.
feature, napø. 05600®5849.
Volání s pin .....................................................………*990
ACD & UCD skupiny:
Zadání ID (pro ACD skupinu) ......................….…...…*973
Pøihlášení/Odhlášení (pro jednotlivou ACD)….…...…*974
Primární pøihlášení(pro ACD skupinu) .......….…..…*442
Uvolnìní/Znovu pøipojení vše skupiny….………….…*975
Primární pøihl.(pro ACD skupinu) .............….....…*442
Uvolnìní/Znovu pøipojení pro jednu skupinu.…......…*991
WrapUp kód (ACD skupina) .........……....….……...…*977
WrapUp v èase (ACD/UCD) Zap/Vyp.….…..…….…*976
Aktivaèní kód ü……...........................….……………….. *1
Anonymní volánís...................... [MENU]>...Anonymous Call
Autom. opakování volby Redial [MENU]>...Auto Redial Sett
ing
Sekretáøské soupravy:
Pøesmìrování nepodmínìné......................….…......…*68
Pøesmìrování nepodmínìné (externí).......….…...…*7707
Pøesmìrování pøi obsazení............................….......…*67
Pøesmìrování pøi obsazení (externí.........….…........ *7706
Pøesmìrování pøi nepøihlášení.....................….........…*69
Pøesmìrování pøi nepøihlášení (externí)..….…...….... *7708
Call Forward Timed.............................….….....…....…*984
Seznam kódù funkcí Pøesmìrování po èase (externí).......,,..…............ * 7709
Privátní hovor..................................…....... *86 nebo #6
Pøesmìrování telefonu:
Pøesmìrování nepodmínìné...............…..... *41nebo #8
Pøesmìrován nepodmínìné (externí)….……..... * 7702
Pøi obsazení............................................................. *40
Pøi obsazení (externí)......................................... * 7701
Nepøihlášení............................................................ *42
Nepøihlášení (Externí)....................................... * 7703
Obsazeno/Nepøihlášení.............................. *47 nebo #2
Obsazeno/Nepøihlášení (externí)......….............. * 7705
Po èase.............................................….................. *985
Po èase (externí)..............................…................. *7704
Nedefinovaná poboèka..........................….…....... *7717
Pøidržení hovoru ..….…... pevné tlaè. nebo [HOLD]
Zaparkování hovoru.......................... *83 nebo 79 nebo #7
Pøevzetí hovoru:
Pøímé ….........................…............................ *80 neb 77
Ve skupinì................................................... *81 nebo 76
Night (Bell/UNA).............…........................... *92 nebo 78
iv Uživatelský manuál IP telefonu T322
Zpìtné volání...................................... [MENU]>...Call Return
Pøedání hovoru …………….……...….……..….......... *5
Záznam volání.….……….………................…........... * 6
Èekání na uvolnìní ...............................….…............…*76
Následuj mì (interní+externí).........................…........…*89
Deaktivaèní kód û ..….…...................….……...…………. *0
Následuj mì (xterní)………......................….….....…*7713
Pøednastavení zprávy................................….7026®7041
Freedom (IRSS)...................................................…*7714
Zmìny oprávnìní (COS)r………….......................….…*49
Nový hovor….…………….......................................... * 1
Konference:
Pøedání...........................….……............................…* 2
3úèastníkù…. fixed key or [CONF]
Pøedání na interní poboèku....................................... *3
Vícenásobná.....................................................7098®7099
Uvolnìní pøíkazù hlasové pošty …….......................…*4
Release.........................….….................................…*983
Záznam volání….….……….…….............................. * 6
Custom ................................................... [MENU]>...Custom
Skupinové sestavení konference................5600®5849
Nerušit (DND)..…………................................ *45 or [DND]
Pøibrání do konference…………............................ *449
Vlastní oprávnìní…e ..................................................…*70
Uvolnìní z konference……………............................ *446
Externí poboèka (FlexiCall):
Ukonèení konference….…….…….………. ............... *447
Aktivace……l .......................................................…*7710
Skupinový poslech….............. [MENU]>...Group Listening
Aktivace interní….................................................…*7711
Jen s náhlavní soupravou fpøedpr.tlaè.
Aktivace interní externí............................................*7712
Historie.............................................................. [HISTORY]
Nový hovor …………......................................….......... * 1
Opakování volby.……….... pøedp.tlaè.nebo *43
Pøedání hovoru........................................….….....…... *2
Jazyk…............................................
[M
ENU]>...Language
Pøedání z externí poboèky.................................…..…. * 3
Zachycení zlomyslných volání......................…......…*740
Uvolnìní pøíkazù hlasové pošty…….............….......… * 4
Seznam kódù funkcí iv Uživatelský manuál IP telefonu T322
Tisk zlomyslných volání ………...................................…*741
Zprávy:
Odpovìï..............#175 or systémové tlaèítko
Zanechání ..................................…..................…*75 or #5
Zrušení ……..............................…..........................…*440
Vypnout mikrofon (Mute) ……… pøedprog. tlaèítko
Pøevzetí noèních hovorù ( Bell/UNA skupina) .….92 nebo 78
Fronta…........................................….…............7060®7069
Hlášení:
Veøejný rozhlas.........................................…..7074®7079
Na jednotlivou digitální poboèku ..............….. *91 nebo #3
Zónové na skupinu digitálních poboèek...…...73007309
Zmìna Hesla……….........................................….....….…*79
Zamknutí telefonu...........................................….....….…*48
Programovatelná tlaèítka..................... [MENU]>...DSS Keys
Relé (Pøíslušenství) .........................................7086 ®7091
Termín.………………..................................................…*72
Nastavení vyzvánìní........................... [MENU]>...Ring Tone
Stav pokoje …...............................................…*026®7041
Chránìná linka (proti napojení do hovoru)..............…*7700
Zkrácená volba: Program. Privátní knihovny…..….....…*93
Datum & Èas.........................…....... [MENU]>...Time & Date
Pøedání hovoru ..….…... pøedprogramované.tlaèítko
Nastavení hlasitosti.........………..…......... [MENU]>...Phone
Buzen텅……….….…......................….…................... *73
Seznam kódù funkcí iv Uživatelský manuál IP telefonu T322
Následující stránky nabízejí kompletní informaci o programovém a technickém vybavení IP telefonu .
Podívejte se na sekci Funkce IP telefonu na stranì 85 .
Informace o IP telefonu 1 Uživatelský manuál IP telefonu T328
Grafický displej
Indikátor napájení
Power indicator
Akèní tlaèítko
Account buttons
Mikrotelefon
Handset
Reproduktor
Speaker
Programovatelná tlaèítka
Soft keys
Navigaèní tlaèítka
Navigator keys
and OK button
Systémová tlaèítka
Dial pad
Klávesnice
(key pad)
Tlaèítka pro
Volume
nastavení hlasitosti
button
Pøehled IP telefon T322 pohled zepøedu
2 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Numerická klávesnice pro volbu volaného èísla, kódu funkcí,zadávání
jmen, hesel atd. Pracuje v režimech pro psaní èísel, malých/velkých
písmen a speciálních znakù
Je k dispozici 6 pevnì naprogramovaných funkèních tlaèítek: Zpráva,
náhlavní souprava,pøedání hovoru, opakování volby,reproduktor a
vypnutí mikrofonu
Rozlišení 132 x 64 pixelù, s podsvícením. Zobrazuje volání, menu v
závislosti na stavu telefonu (napø. Klid,obsazeno,volba). Podsvícení se
aktivuje pøi vyzvánìní, stisku libovolného tlaèítka a deaktivuje
automaticky, jeli telefon po urèitou dobu v klidu.
Pracuje stejnì jako mikrotelefon bìžného telefonu
Náhlavní souprava zakoupená uživatelem
Pro položení/vyzvednutí telefonu.
Telefon je opatøen úchytem, který se používá pøi zavìšení telefonu na
stìnu, bránící jeho samovolnému vypadnutí z vidlice.
Používá se pro Handsfree provoz, vyzvánìní a hlášení
Používá se pro Handsfree provoz a hlášení
Pøehled Popis jednotlivých èástí
3 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Pro pohyb v menu (nahoru,dolu,doprava,doleva). OK pro výbìr
položky nebo potvrzení zadání
Navigaèní tlaèítka Tato tlaèítka se používají pro výbìr linky, úètu
nebo jako pøedprogramovaná tlaèítka (pamìti)viz str.183, které
mohou obsahovat kódy služeb (funkcí) nebo volaná èísla. Led
svtí pøi aktivaci tlaèítka nebo aktivním telefonu
LED svítí pøi zapnutém telefonu.
SW tlaèítka slouží pro aktivaci funkce, zobrazené na displeji nad
SW tlaèítkem a mìní se v závislosti stavu telefonu nebo
zvoleném menu.
Pro nastavení hlasitosti vyzvánìní, reproduktoru náhlavní
soupravy.
Bìhem hovoru se nastavuje hlasitost reproduktoru a
mikrotelefonu
V klidovém stavu se nastavuje hlasitost vyzvánìní
Pøehled Popis jednotlivých èástí
4 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Pøehled Pohled na zadní panel IP telefonu T322
5 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Konektor RJ45 se používá pro pøipojení k síti LAN/WAN
Tento konektor RJ45 pouze v pøípadì, že není ve vaší
blízkosti jiné pøipojení LAN/WAN
Zasuòte konektor dodávaný s IP telefonem pouze v pøípadì,
že není k dispozici PoE.
Poznámka:AC adaptér 5V/2A není souèástí dodávky je nutno
jej objednat zvl᚝ od výrobce. Použití jiného AC adaptéru je
porušením záruèních podmínek
Pøipojte kroucenou šòùru do mikrotelefonu (RJ9)
Pøipojte kroucenou šòùru od mikrotelefonu (RJ9)
Pøehled Vstupní/výstupní konektory
6 Uživatelský manuál IP telefonu T328
PC lze pøipojit d LAN/WAN pøes IP telefon. Telefon je vždy aktivní a to I v pøípadì, že je PC vypnuté.
UPOZORNÌNÍ!
IP telefon není dodáván se síovým adaptérem. Je dovoleno IP telefonem používat pouze síový adaptér
zakoupený od výrobce IP telefonu.
Pøehled Pøipojení k PC
7 Uživatelský manuál IP telefonu T328
IP telefon mùže být pøipevnìn na stùl: Kompletní návod montáže IP telefonu na stùl naleznte v
uživatelském manuálu IP telefonù øady T300.
Podstavec pøiložen
Pøehled Montហna desku stolu
8 Uživatelský manuál IP telefonu T328
IP telefon lze dle vašeho pøání namontovat na zeï: Kompletní návod montáže IP telefonu na
zeï naleznte v uživatelském manuálu IP telefonù øady T300.
Na zeï
Pøehled Montហna zeï
9 Uživatelský manuál IP telefonu T328
T322 IP telefon využívá SIP protokol umožòující širokou konektivitu s Vaší Pbx Coral Flexicom. IP telefon je
vybaven displejem o rozlišení 132 x 64 pixlù. Spodní èást displeje se používá k obsluze dynamických SW
tlaèítek , která se automaticky mìní, aby nabídla široké spektrum funkcí na základì aktuálního stavu
spojovacího procesu (klid,obsazeno, konference, pøidrženo atd..)
K internì programovatelným telefonním funkcím si mùžete dopøát celou øadu funkcí systému Coral Flexicom,
které mohou být aktivovány z Vašeho telefonu.
T322 IP telefon mùže být uživatelsky konfigurován prostøednictvím konfiguraèních voleb telefonu pøístupných
pomocí jeho programovatelných tlaèítek, nebo mùže být konfigurován online prostøednictvím web rozhraní IP
telefonu, které je pøístupné po zadání IP adresy telefonu do adresního øádku internetového prohlížeèe na vašem
PC.
Dále telefon mùže obsluhovat nìkolik uživatelských profilù ( až 3 úèty) , což je ideální pro call centra, kde se
operátoøi mohou mìnit v denních a noèních smìnách.
Telefonní seznam, èísla zkrácené volby a programovatelná tlaèítka jsou dostupné pøes pevnì naprogramovaná
tlaèítka (systémová) stejnì jako programovatelná tlaèítka. Pøídavný modul dovoluje rozšíøení poètu
programovatelných tlaèítek IP telefonu z 16 tlaèítek na 130 tlaèítek.
Podsvícení displeje je aktivní pøi vyzvánìní telefonu nebo pøi stisku libovolného tlaèítka. Je automaticky vypnuto, po
pøechodu IP telefonu do stavu klidu.
Ovládání IP telefonu Ovládání IP telefonu
10 Uživatelský manuál IP telefonu T328
Indikátor volání
Èíslo poboèky
Indikátor èekající
Indikátor zmeškaných volání
Indikátor napájení
Menu
SW Tlaèítka
Osvìtlení je aktivní, jestliže IP telefon vyzvání nebo jestliže stisknete nìkteré tlaèítko. Osvìtlení se vypne krátce po té,
co telefon pøejde do klidu.
Ovládání P telefonu Displej IP telefonu
11 Uživatelský manuál IP telefonu T328
Ve stavu klidu displej telefonu ukazuje datum a èas a èíslo telefonní poboèkové linky. (Jestliže má vᚠIP telefon
zøízeno více SIP úètù stisknìte prvé tlaèítko navigátoru abyste zobrazili správné èíslo poboèky).IP telefony øady T300
jsou SIP telefony, vyžadující registraci na proxy serveru. Teprve po úspìšné registraci mùžete volit telefonní èísla.
Jestliže je vᚠIP telefon øádnì registrován, je zobrazena klidová ikona vedle èísla poboèky a bìhem hovoru ikona
sestavení hovoru. Jestliže IP telefon ztratí spojení s proxy serverem, není registrován a ikona chybné registrace se
zobrazí vedle èísla poboèky, viz tabulka dole.
Bìhem klidového stavu jsou k dispozici, po stisku SW MENU, nastavení IP telefonu a Log soubory . V menu lze
listovat pomocí navigaèních kláves. Klávesa potvrzuje výbìr. Jestliže máte zprávu (napø, ve hlasové schránce),
zobrazí se ikona „Zpráva“ vlevo ad data a èasu.
Klid Zobrazeno, je.li telefon v klidu, pøipraven pøijmout volání nebo volit èíslo
Chybná
registrace
Zobrazeno, jestliže IP telefon není registrován na Proxy serveru.Nelze
uskuteènit žádné volání v/pøes Pbx. Lze však uskuteènit èistì IP volání pøes
LAN/WAN
Probíhá registr. Zobrazeno pøi probíhající registraci.
Spojení
sestaveno
Zobrazeno bìhem hovoru.
Náhlavní souprava. Indikuje, pøipojení náhlavní soupravy (Jeli IP telefon v klidu).
Reproduktor Ovládání P telefonu Displej IP telefonu
Bìhem hovoru indikuje zapnutí handsfree.
12 Uživatelský manuál IP telefonu T328
Sí pøipojení Bliká jestliže je telefon odpojen od sítì LAN/WAN
Zmeškané Hovory
Bliká jestliže máte nepøijatý hovor
Pøijaté hovory Indikuje pøíchozí hovory
Odchozí hovory Indikuje odchozí hovory.
Pøedání hovoru Zobrazí se pøi pøedání hovoru na jinou poboèku.
Nerušit Zobrazeno pøi aktivaci „nerušit“ stiskem SW tlaèítka DND.
Aut.pøihlášení Zobrazeno, jestliže je IP telefon byl v režimu automatické pøihlášení (historie).
Odchozí hovor Zobrazeno, jestliže se jednalo o odchozí hovor (historie).
Pøíchozí hovor Zobrazeno, jestliže se jednalo o odchozí hovor (historie).
Mikrofon vypnut Zobrazí se, jestliže bìhem hovoru stisknete tlaèítko Mute.
Hovor pøidržen
Zobrazí se, jestliže bìhem hovoru stisknete tlaèítko HOLD.
Hlasová schrán. Bliká, jestliže máte zprávu v hlasové schránce
SMS Ovládání IP telefonu Displej IP telefonu
Bliká, jestliže máte SMS zprávu (pro budoucí použití)
13 Uživatelský manuál IP telefonu T322
SW tlaèítka IP telefonu se mìní podle toho, v jakém stavu se IP telefon nachází, umožòují aktivaci služeb, zkrácenou
volu nebo menu [Menu] . SW tlaèítka se také využívají pøi editaci hodnot kódù funkcí a služeb, zadávání jmen nebo
volaných èísel.
Podrobnosti k nastavení a administraci IP telefonu naleznete po stisku tlaèítka MENU nebo na webových stránkách
Ovládání IP telefonu Displej IP telefonu
14 Uživatelský manuál IP telefonu T322
VᚠIP telefon je vybaven šesti pøedprogramovanými tlaèítky, které vám dovolují velice rychle aktivovat služby
z panelu vašeho IP telefonu.
Použijte pro pøístup do schránky hlasové pošty.
Rozsvícené tlaèítko signalizuje zprávu ve schránce.
Používá se pro konverzaci. Stiskem tlaèítka získáte
Oznamovací tón. Druhý stisk hovor ukonèí
Nedoporuèuje se používat tuto funkci telef
onu.
Ovládání P telefonu Použití pevných (systémových) IP telefonu T328
15 Zpráva na str. 166
Pøedání hovoru na str.105
Uživatelský manuál IP telefonu T322
Umožòuje v klidovém stavu volit poslednì volané èíslo.
.Opakování volby na str. 161
Umožòuje handsfree konverzaci.
Bìhem hovoru vypnete mikrofon stiskem tlaèítka .
Zabráníte tím druhé stranì slyšet vᚠhlas a jakákoli jiné
zvuky z vaší strany.
Ovládání P telefonu Použití pevných (systémových) IP telefonu T322
16 Vypnutí Mikrofonu
na stranì 184
Uživatelský manuál IP telefonu T322
Pøístup do menu nastavení umožòuje aktivaci a prohlížení následujících funkcí a služeb:
stiskem SW tlaèítka MENU ve stavu klidu mùžete zobrazit a pomocí navigaèních tlaèítek
•
listovat v Menu. Pomocí navigaèních kláves Nahoru/Dolu se v MENU pohybujete.
•
zadáním IP adresy vašeho IP telefonu prohlížet kompletní nastavení
(viz Nastavení telefonu pøes internetový prohlížeè na str. 40).
1. Stav 1. IP (a dresa)
2. MAC (adresa)
3. Firmware
Popisuje parametry pøipojení
telefonu jako jsou IP adresa, MAC
adresa,SW verzi IP telefonu a
další stavové informace telefonu
Informace o
parametrech IP
telefonu na str. 37
Stavová stránka na
stranì 41
4. Více...
Dovoluje aktivovat/deaktivovat
a konfigurovat rùzná pøesmìrování
volání (Forward features).
2. Vlastnosti
1.Pøesmìro
vání
(volání)
Pozn.: Jestliže slyšíte Odkazovací
tón, Pøesmìrování hovoru
zakázáno pro vaši poboèku (dle
definice Class of Service).
Dovoluje aktivovat/deaktivovat
2. Èekající hovor
službu Èekající zpráva
Ovládání IP telefonu Menu nastavení IP telefonu T322
17 Pøesmìrování
hovorù na stranì
105
Pøijetí èekajícího
hovoru str. 208
Forward (Features) on
page 53 (Phone
Features page)
Call waiting na str. 53
(Telefon strana služeb)
Uživatelský manuál IP telefonu T322
Služby (funkce)
3. DSS klávesy
4. Klávesa pro
odeslání
5. Hot Line
6. Anonymní hovor
(Skryté èíslo)
7. Nastavení
auto. vytoèení
Ovládání IP telefonu Menu nastavení IP telefonu T322
Dovoluje vám programovat tøi
programovatelná tlaèítka telefonu Programovatelná
jako poboèkovou inku, rychlou volbu tlaèítka
a tlaèítko služeb (funkcí).
(poboèková linka
a pamì. tlaèítko)
(LED svítí, jestliže je tlaèítko
na str. 183
naprogramované jako poboèková
inka a poboèka je obsazena)
Dovoluje definovat tlaèítko pro
odeslání
Okamžitý pøístup na
pøeddefinované telefonní èíslo
okamžitì po zvednutí
mikrotelefonu nebo stisknutí
tlaèítka reproduktor
Odeslání str. 197
Telefon EXT. Tlaèítka
na stranì 62
Tlaèítko jako odešli
na str. 54
Nastavení telefonu
do režimu Hot line :
na stranì. 159
Èíslo horké linky
na str. 54 (Phone
Features page)
Anonymní volání na
Anonymous Call on
str.45 (Uživatelský úèet)
Dovoluje aktivovat anonymní
volání a anonymní odmítnutí
pøíchozího hovoru
stranì 97
Automatické opakování
obsazeného èísla dle
pøedefinovaného èísla nebo
poètu vyzvánìní
Automat. opakování
volby na stranì 99
18 Telefon DSS tlaèítka
na stranì 56
Anonymous Call
Rejection na stranì 45
(Uživatelský úèet)
Auto Redial na stranì 53
(Telefonní funkce)
Uživatelský manuál IP telefonu T328
3. Základní
nastavení
1.Jazyk
2. Èas a datum
Umožòuje nastavit jazyk na
vašem telefonu
Jazyk na
stranì 160
Nastavení jazyka IP
WEB rozhraní viz
Language na stranì 49
(IP telefon
Nastavení priorit)
Time Zone na stranì 49
(Phone Preference
page)
Umožòuje nastavit èasové pásmo Èas & Datum
dle GMT a ostatní parametry
na stranì 202
týkající se data a èasu.
See also Primary NTP
Server, Secondary NTP
Server, Daylight Saving
Time, and Time Format
(Phone Preference
page)
3. Vyzvánìcí
melodie
Umožòuje vybrat ze seznamu
vyzvánìcích tónù. Pøi listování v
seznamu jsou jednotlivé tóny
pøehrávány.
Nastavení
vyzvánìní na
stranì 193
4. Hlasitost
Umožòuje definovat úroveò
hlasitosti telefonu vèetnì
mikrotelefonu, vyzvánìní,a
reproduktoru.
Nastavení úrovnì
na stranì 206
Ovládání IP telefonu Menu nastavení IP telefonu T322
19 Ring Type na str. 50
(Phone Preference
page)
Uživatelský manuál IP telefonu T322
3. Nastavení
(Pokroèilé)
4. Zprávy
Pouze uživatel s právy
administrátora má pøístup k tomuto
nastavení.
Podrobné reference k tomuto
nastavení jsou uvedeny v
T300 Series Installation,
Administration and Hardware
1. Hlasová pošta
Umožòuje definovat èíslo vaší
hlasové schránky pro pøístup do
hlasové pošty pøes tlaèítko
“ “ nebo SW
[CONNECTED]
Definice èísla
hlasové schránky:
na stranì 166
2. Textová zpráva
5. Historie
Ovládání IP telefonu Menu nastavení IP telefonu
Nabízí seznam historie
zmeškaných nebo pøijatých
telefonních hovorù.“
20 Historie na str. 154.
SW tlaè. [HISTORY]
V klidovém stavu
Uživatelský manuál IP telefonu T322
6. Telefonní
seznam
1. Lokální
seznam
Dovoluje zøídit telefonní seznam
ve vašem telefonu, kde mùžete
uchovávat velké množství
oblíbených telefonních èísel.
Using the Address
Book Options na
stranì 33
Contacts
local Phone
na stranì 72
Blokování volajících
èísel na stranì 121
Contacts
local Phone
na stranì 72
Using the Address
Book Options na
stranì 33
Contacts Remote na
stranì 75
Mùžete volit z telefonního
seznamu, editovat nebo mazat
kontakty
2. Zakázaná èísla
30 telefonních èísel lze zadat do
seznamu zakázaných kontaktù.
Volba tìchto èísel je blokována
3. Firemní seznam
Odejít
Ovládání IP telefonu Menu nastavení IP telefonu T322
Stisknutím SW tlaèítka [Odejít]
opustíte sekci nastavení telefonu
a vrátíte se do klidového stavu IP
telefonu.
Stejného efektu dosáhnete
stiskem SW tlaèítka EXIT.
Návrat do stavu klidu IP telefonu
provede též dvojnásobným
stiskem tlaèítka
v jakékoliv sekci menu nastavení.
21 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Pøi sestavování hovoru volíte telefonní èíslo stejnì jako na každém jiném telefonu. Na vìtšinì IP telefonù musíte po
vytoèení èísla zvolit jeden ze dvou následujících zpùsobù , abyste Ip telefonu sdìlili, že má navolené èíslo odeslat do
systému a tím dokonèit sestavení hovoru.
•
Stiskni [Volat].
•
Stiskni •
Stiskni # nebo * (na klávesnici), v závislosti na konfiguraci vašeho IP telefonního systému. (V ÈR #).
•
Èekejte nastavenou dobu než bude zvolené èíslo automaticky odesláno IP telefonem (po zvednutí mikrotelefonu nebo
).
stisku tlaèítka
.
Více na Send odeslání volby na str. 197.
Nìkteré systémy mají naprogramovanou tzv. Expresní volbu pro vᚠIP telefon. V tomto pøípadì vᚠsystém rozpozná sám
telefonní èíslo (zpravidla dle poètu zadaných èíslic) a okamžitì odešle telefonní èíslo do systému, bez toho, že by jste
museli použít jednu z možností pro odeslání zvoleného èísla.
Dle služeb, které využíváte, umožòují nabízí systém bohatý rejstøík rùzných zpùsobù volby. Tyto zpùsoby jsou popsány v
tabulce 5. Žádný z tìchto zpùsobù nevyžaduje zvednutí mikrotelefonu, mùžete však stisknout tlaèítko
linkové tlaèítko (viz. strana 187), nebo zvednout mikrotelefon abyste obdrželi oznamovací tón.
1) Jeli to požadováno volte pøístupový kód pøed volbou externího èísla. (èasto “0“)
2) Nìkteré systémy mají omezenou dobu trvání externích hovorù. Jakmile doba trvání hovoru dosáhne
nastaveného limitu, je hovor automaticky ukonèen.
Ovládání IP telefonu Sestavení hovoru
22 Uživatelský manuál IP telefonu T328
Klasický — Pro volání
èísla použijte výchozího
SIP úètu
1. Volte èíslo pomocí klávesnice.
Použijte tlaèítko [DELETE] pro smazání poslední èíslice.
2. Odešlete èíslo.
Poznámka: Pøi použití náhlavní soupravy stisknìte
pøedprogramované tlaèítko
• Jestliže má vᚠIP telefon zøízeno více
SIP úètù stisknìte pravou navigaèní
klávesu nebo odpovídající tlaèítko SIP
úètu. Volané èíslo bude odesláno
pomocí zvoleného úètu.
• Zahrnuje interní èísla, externí èísla èísla
z privátní nebo veøejné knihovny
• Pro používání privátní knihovny ètìte
Programming Coral Private Libraries na
str. 198
.
Rychlá volba
1. Stisknìte pøedprogramované tlaèítko DSS .
2.
Telefonní seznam
(kontakty / Zakázané
èísla / firemní seznam)
Viz. Zkrácená volba na stranì 201.
Odešlete èíslo.
1. Stisknìte [Addr]
2. Nalistujte pomocí navigaèních kláves požadovaný
seznam.
3. Stisknìte [ENTER.]
4. Nalistujte pomocí navigaèních kláves požadované
èíslo.
5. Odešlete èíslo.
• Telefonní seznam vám umožòuje
uchovávat telefonní èísla vèetnì jmen.
Jména jsou zobrazena na displeji,
jestliže vás volá èíslo, uložené v
telefonním seznamu.
• Jestliže chcete zakázané volat èíslo,
nalistujte toto èíslo a stisknìte [SEND] a
po té[ DIAL]. Èíslo bude odesláno do
systému.
Viz Using the Address Book Options na
stranì 33.
Ovládání IP telefonu Sestavení hovoru
23 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Redial
• Viz Opakování poslednì volaného èísla
na stranì 161.
1. Stisknìte systémové tlaèítko
2. Odešlete volbu
Historie
1. Stisknìte [HISTORY]
2. Nalistuj požadované èíslo navigaèními klávesami
NAHORU/DOLÙ
3. Stisknìte [SEND] nebo # pro volbu vybraného èísla.
Ovládání IP telefonu Sestavení hovoru
24 • Stisknìte HISTORY a zobrazte všechna
volání. Pomocí navigaèních kláves
VLEVO/VPRAVO proveïte filtraci na
požadovanou skupinu èísel (volaná,
pøijatá,zmeškaná nebo pøesmìrovaná).
Vice v kapitole History na str 154
Uživatelský manuál IP telefonu T322
Bìhem hovoru a jeho sestavování vám bude nabídnuto použití nìkterých SW tlaèítek a s nimi spojených služeb:
[HOLD] Používá se k pøidržení druhého úèastníka . Vy máte volné ruce k uskuteènìní jiného hovoru. Viz
Pøidržení na stranì 157.
[TRANSFER] Používá se pro pøedání hovoru jinému úèastníkovi. Vy mùžete volat jiného úèastníka, zatímco pùvodní
úèastník je ve stavu pøidržení, viz. Pøedání hovoru na stranì 204
[CONF]
Používá se pro sestavení konference 3 úèastníkù.
[END CALL] Používá se k ukonèení hovoru. Vᚠtelefon pøejde do klidového stavu.
Viz. Ending Calls na stranì 32 .
Spojení s 8708.
Poboèka 8708 zatím
neodpovídá.
Ovládání IP telefonu Sestavení hovoru
25 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Bìhem hovoru se na displeji zobrazuje doba hovoru.
Volaná linka 8708.
Trvání hovoru je
1 minuta and 38 sekund.
Ovládání IP telefonu Sestavení hovoru
26 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Bìhem hovoru a jeho sestavování jsou vám nabízeny nìkteré z následujících zpráv systému. Tyto zprávy jsou
popsány v Tabulce 6. Tyto zprávy o stavu systému informují o aktuálním stavu hovoru nebo jeho sestavování. Èísla
zpráv jsou rozdìlena do šesti kategorií. Velká èást zpráv je urèena systémovému operátorovi a technické podpoøe a
nejsou zobrazovány bìhem normálního prùbìhu hovoru. Jestliže se zprávy systému objevují èastìji, informujte prosím
technický servis.
100—199
200—299
Pøedbìžné
informace
Úspìšné
Hovor nezapoèal, protože sestavování spojení nebylo zatím dokonèeno.
•
100 Pokus o sestavení
•
180 Vyzvánìní
•
181 Hovor pøesmìrován
•
182 Hovor ve frontì
•
183 Sestavován v bìhu
Spojení bylo úspìšnì sestaveno a pøijato.
•
200
•
202 Pøijato
Volání muselo být pøesmìrováno pro úspìšné dokonèení.
Jste požádáni pøesmìrovat volání na jinou poboèku nebo použít jinou službu.
• 300 Vícenásobný výbìr
300—399 Pøesmìrování
Ovládání IP telefonu Sestavení hovoru
•
301Trvalé pøesunutí
•
302 Doèasné pøesunutí
•
305 Použití proxy
•
380 Alternativní služba
27 Uživatelský manuál IP telefonu T322
400—499 Chyba Spojení nebylo úspìšnì sestaveno a hovor byl odmítnut ústøednou.
Zkuste jiné èíslo.
• 400 Chybný požadavek
• 401 neautorizováno : Pouze pro registrované. Proxy musí používat proxy autorizaci 407
• 402 Placená služba
• 403 Zakázáno
• 404 Nenalezeno: Uživatel nenalezen
• 405 Nedovolená metoda
• 406 Nepøijatelné
• 407 Vyžaduje ovìøení pravosti proxy
• 408 Èasový dohled : Uživatel nabyl v požadovaném èase nalezen
• 409 Konflikt
• 410 Provedeno : Uživatel existoval, není však zde více dostupný.
• 411 Požadovaná délka
• 413 Požadavek entity je pøíliš dlouhý
• 414 Požadavek URI je pøíliš dlouhý
• 415 Nepodporovaný typ kodeku
• 416 Nepodporované URI schéma
• 420 Špatná poboèka: Špatná SIP poboèka, nerozumí se serverem
• 421 Je vyžadována poboèka
• 423 Interval je pøíliš krátký
Ovládání IP telefonu Sestavení hovoru
28 Uživatelský manuál IP telefonu T322
400—499
Chyba
(pokraè.)
500—599
Chyba
ústøedny
Ovládání IP telefonu Sestavení hovoru
Sestavení spojení nebylo úspìšné a bylo proto ústøednou odmítnuto.
Zkuste jiné èíslo.
•
480 Doèasnì nedostupné
•
481 Volání/transakce neexistuje
•
482 Detekovaná smyèka
•
483 Pøíliš mnoho pøechodù
•
484 Adresa není kompletní
•
485 Nejednoznaèná definice
•
486 Obsazeno
•
487 Požadavek ukonèen
•
488 Zde není akceptovatelné
•
491 Požadavek je neukonèený
•
493 Nerozluštitelné: Nelze dekódovat tìlo S/MIME èásti
Zadal jste správné èíslo, ale ústøedna nebyla schopna zkompletovat volání.
Zkuste èíslo znovu.
•
500 Interní chyba serveru
•
501 Není implementováno: tato èást požadavku SIP zde není implementována
•
502 Špatná brána
•
503 Služba není dostupná
•
504 Èasový dohled brány/serveru vypršel
•
505 Verze SIP není podporována: Server nepodporuje tuto verzi SIP protokolu
•
513 Zpráva pøíliš dlouhá
29 Uživatelský manuál IP telefonu T322
600—699 Globální chyba Volání nemùže být zpracováno za žádných podmínek.
Zkuste jiné èíslo.
• 600 Obsazeno všude
• 603 Odmítnuto
• 604 Nikde neexistuje
• 606 Není akceptovatelné
Ovládání IP telefonu Sestavení hovoru
30 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Jestliže vᚠtelefon vyzvání mùžete hovor pøijmout (odpovìdìt) následujícími
zpùsoby:
•
Vyzvednutím mikrotelefonu.
•
Stiskem [ANSWER.]
•
Stiskem tlaèítka
•
Stiskem blikajícího linkového tlaèítka (viz. strana 183).
•
Pøi požití náhlavní soupravy stisknìte nerozsvícené pøedprogramované
tlaèítko
(viz obrázek dole).
.
Ètìte Pøevzetí èekajících hovorù na str. 208
Náhlavní souprava
[Answer]
Stisknìte SW tlaèítko [ANSWER], pro pøíjem hovoru v režimu Handsfree.
[Forward] Stisknìte SW tlaèítko [ FWD] pro pøesmìrování hovoru na jinou poboèku.
[Reject] Stisknìte SW tlaèítko [REJECT] pro odmítnutí hovoru.
Ovládání IP telefonu Pøíjem volání/odpovìï na hovor
31 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Po té co skoèíte svùj rozhovor mùžete ukonèit spojení a vrátit se zpìt do klidového stavu pomocí jednoho z
následujících zpùsobù:
•
Položte mikrotelefon zpìt do vidlice.
•
Stisknìte [SW END CALL] .
•
Stisknìte pøedprogramované tlaèítko
bìhem handsfree konverzace.
REPRODUKTOR
Ovládání IP telefonu Ukonèení hovoru
32 Uživatelský manuál IP telefonu T322
IP telefon T322 vám umožòuje ukládat telefonní kontakty do pamìti telefonu a následnì je vyhledávat v následujících
seznamech:
•
Seznam kontaktù ve kterém mùžete ukládat velké množství svých oblíbených osobních kontaktù.
•
Zakázaný seznam, ve kterém lze uchovávat až 30 èísel. Zakázaná èísla zabraòují uskuteènìní pøíchozích volání z tìchto
èísel. (viz. Blokování volajících èísel na stranì 114.
•
Telefonní seznam vaší spoleènosti (viz. Kontakty Veøejný telefonní seznam na stranì 75 instrukce pro upload)
Mùžete pøidat, upravovat a pøesouvat kontakty mezi seznamy pomocí svého telefonu nebo internetového prohlížeèe
(viz. Kontakty Lokální telefonní seznam na stranì 72).
1. Stisknìte [Tel.sezn.] a navigaèními klávesami vyberte seznam (Lokální seznam,nebo Zakázaná èísla).
2. Stisknìte [Vyhledat].
3. Zadejte èást øetìzu znakù nebo celé jméno kontaktu (viz strana 35) pomocí klávesnice.
4. Stisknìte OK.
5. Pomocí navigaèních kláves nahoru/dolu zvolte požadovaný kontakt a stisknìte [Volba] pro odeslání èísla.
1. Stisknìte [Tel.sezn.] a navigaèními klávesami vyberte seznam (Lokální seznam,nebo Zakázaná èísla).
2. Stisknìte [Vstup] a potom [Pøidat] pro pøidán kontaktu.
3. Zadejte jméno kontaktu (viz. strana 35) pomocí klávesnice.
4. Pomocí navigaèních kláves nahoru/dolu listujte a definujte další položka kontaktu (Èíslo a linku úètu) a nakonec
stisknìte [Uložit]. Zobrazí se zpráva
Ovládání IP telefonu Použití telefonního seznamu
33 Uživatelský manuál IP telefonu T322
1. Stisknìte [Tel.sezn.] a navigaèními klávesami vyberte seznam (Lokální seznam,nebo Zakázaná èísla).
2. Stisknìte [Vstup[ a otevøete seznam. Navigaèními klávesami nahoru/dolu vyhledejte potøebný kontakt.
nebo
Stisknìte [Volba[ a najdìte potøebný kontakt.
3. Stisknìte [Volba], [Podrobnosti] [OK[.
4. Pomocí navigaèních kláves nahoru/dolu listujte a definujte další položka kontaktu (Èíslo a linku úètu) a nakonec
stisknìte [Uložit]. Zobrazí se zpráva
1. Stisknìte [Tel.sezn.] a navigaèními klávesami vyberte seznam (Lokální seznam,nebo Zakázaná èísla).
2. Stisknìte [Vstup[ a otevøete seznam. Navigaèními klávesami nahoru/dolu vyhledejte potøebný kontakt.
Nebo stisknìte [Volba] a najdìte potøebný kontakt.
3. Stisknìte [Volba, [Smazat] a [OK]. Zobrazí se zpráva .
4. Stisknìte [OK].kontakt bude vymazán
1. Stisknìte [Tel.sezn.] a navigaèními klávesami vyberte seznam (Lokální seznam,nebo Zakázaná èísla).
2. Stisknìte [Vstup[ a otevøete seznam. Navigaèními klávesami nahoru/dolu vyhledejte potøebný kontakt.
Nebo stisknìte [Volba] a najdìte potøebný kontakt a stisknìte [OK]
Stisknìte [Volba] (SW tlaèítko 3. zleva)a otevøete seznam. Navigaèními klávesami nahoru/dolu vyhledejte potøebný
kontakt nebo Stisknìte [SEARCH] a najdìte potøebný kontakt a stisknìte OK.
3. Stisknìte [Volba, [Pøesun do zak.] a [OK.] Zobrazí se zpráva
4. Stisknìte [OK].
Ovládání IP telefonu oužití telefonního seznamu
34 Uživatelský manuál IP telefonu T322
1.Stisknìte [ADD] a pomocí navigaèních kláves nahoru/dolù nalistujete jméno kontaktu nebo èíslo.
2. Zadejte jméno nebo èíslo pomocí klávesnice pomocí následujících editaèních SW tlaèítek.
• Výbìr znaku pomocí [abc], nebo [ABC], nebo [123]:
Použijte definovaný typ znaku pro zadání jména nebo èísla.
Vícenásobným stiskem tohoto SW tlaèítka docílíte cyklickou zmìnu typu znakù.
[Ab3]
Jeli zobrazeno toto SW tlaèítko zadáváte všechny alfanumerické znaky
[abc]
Jeli zobrazeno toto SW tlaèítko zadáváte malá písmena
[ABC]
Jeli zobrazeno toto SW tlaèítko zadáváte velká písmena
[123]
Jeli zobrazeno toto SW tlaèítko zadáváte èíslice
• [Delete] Vymazání znaku
3. Stisknìte [Save].
Ovládání IP telefonu Použití telefonního seznamu
35 Uživatelský manuál IP telefonu T322
IP telefon T322 podporuje tøi rùzné SIP úèty. První úèet, který je povolen je je standardním úètem a zobrazí se v klidovém
stavu. Vᚠtelefonní úèet musí být konfigurován online vaším administrátorem døíve než jej zaènete používat.
Pouze uživatel s právy administrátora (Jméno a heslo) mùže aktivovat a deaktivovat úèty.
Ovládání IP telefonu Uživatelský úèet
36 Uživatelský manuál IP telefonu T322
IP telefony øady T300 mohou zobrazit informaci o svých vlastních parametrech pøes pøedprogramované tlaèítku [MENU]
Tyto parametry jsou urèeny pouze ke ètení a jsou dostupné bez ohledu na to, zda je IP telefon pøipojený k LAN/WAN
nebo ne. Proto mùžete vždy získat informace o parametrech IP telefonu I když telefon není registrován (indikace ikonou
Disconnect) . Informace o telefonu si mùžete pøeèíst pøi odstraòování potíží s IP telefonem a odstranit tak vzniklý problém.
IP adresa ukazuje, kterou IP adresu vᚠtelefon skuteènì používá je také souèástí tìchto informací.
Mùžete použít tuto IP adresu v adresovém øádku internetového prohlížeèe a získat tak pøístup na konfiguraci vašeho IP
telefonu pøes jeho vestavìný WEB
1. Stisknìte MENU nebo OK a vyberte .
2. Navigaèními klávesami vyberte požadovaný parametr.
Parametry IP telefonu jsou popsány v Tabulce 7.
Zobrazená IP adresa je souèasnou IP adresou IP telefonu.Použijte tuto IP adresu pro pøístup na vestavìný WEB
telefonu pøes internetový prohlížeè vašeho PC,ve stejné LAN/WAN jako vᚠtelefon.
Zobrazuje unikátní MAC adresu vašeho IP telefonu.
Zobrazuje verzi SW IP telefonu. To je užiteèné pro administrátora pøi pokusu o odstranìní pøípadných závad
IP telefonu
Ovládání IP telefonu Parametry IP telefonu
37 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Zobrazí následující informace o síti LAN/WAN, telefonu a SIP úètu:
1. :
• MAC – zobrazí unikátní MAC adresu vašeho telefonu
• WAN Typ – indikuje DHCP stav telefonu. Telefon získává IP adresu z DHCP serveru nebo používá statickou
adresu nebo pracuje v PPPo módu. Spolupráci s DHCP serverem lze de/aktivovat pøes WEB rozhraní
telefonu
• WAN IP – zobrazí WAN IP adresu telefonu
• WAN Maska – zobrazí masku IP adresy
• LAN Typ – indikuje zda telefon pracuje jako router nebo bridge
• LAN IP – zobrazí IP adresu, když telefon pracuje jako router
• LAN maska – zobrazí masku sítì, když telefon pracuje jako router
• Brána – zobrazí standardní IP adresu brány
• Pri DNS – zobrazí primární DNS adresu
• Sek DNS – zobrazí sekundární DNS adresu
2. :
• Náz.produktu: – zobrazí produktové jméno telefonu
• Hardware – zobrazí verzi hardwaru
• Firmware – zobrazí verzi softwaru
• Produkt ID – ID telefonu pøidìlené výrobcem
• MAC – zobrazí unikátní MAC adresu vašeho telefonu
3. : zobrazí registraèní údaje šesti úètù telefonu:
• Zaregistrován – indikuje, že je telefon øádnì registrován s proxy serverem
• Registrace selhala – indikuje, že je telefon není øádnì registrován s proxy serverem
• (prázdný) – indikuje, že SIP úèet nebyl definován
Ovládání IP telefonu Parametry IP telefonu
38 Uživatelský manuál IP telefonu T322
IP telefony øady T300 vyžadují nastavení sítì pro správnou èinnost telefonu. Toto nastavení se provádí pøes MENU.
Toto nastavení provádí obvykle systémový administrátor a nemìlo by být mìnìno uživatelem, pokud
jím není kvalifikovaný technik
1. Stiskni [MENU].
2. Pomocí navigaèních kláves vyber a stiskni 3. Pomocí navigaèních kláves vyber 4. Zadej heslo administrátora a stiskni 5. Pomocí navigaèních kláves vyber 6.
.
a stiskni .
.
a stiskni .
stránka obsahuje tato nastavení, (listuj navigaèními klávesami a vyber stiskem • : ):
Dovoluje nastavit statickou IP adresu nebo získáním IP adresy z DHCP serveru: :
Vyber DHCP pro získání IP adresy z DHCP serveru.
: Vyber statickou adresu pro zadání IP adresy.
: Vyber PPPoE pro zadání už.jména a hesla dle požadavku vašeho ISP.
•
•
: Definujte typ LAN pro vᚠtelefon (bridge nebo router).
: •
Definujte VLAN parametry pro vᚠtelefon.
: Definujte IP protokol pro výš telefon (HTTP or HTTPS).
Uložit zmìny:
7. Stiskni [Uložit]. Zobrazí se zpráva:
Ovládání IP telefonu Nastavení sítì
39 Uživatelský manuál IP telefonu T328
Vᚠtelefon mùžete konfigurovat a aktualizovat programové vybavení pøes WEB rozhraní vašeho telefonu
pomocí internetového prohlížeèe ve vašem PC. Do adresního øádku internetového prohlížeèe zadejte IP adresu
vašeho telefonu.
1. V klidovém stavu telefonu stisknìte 2. .
je zobrazena na prvním øádku.
Zapište si toto èíslo
3. Stisknìte [BACK] pro návrat do klidu.
1. Zadejte IP adresu telefonu (napø.. http://192.168.1.10) do
Adresního øádku vašeho internetového prohlížeèe (viz.obr. nahoøe).
Zobrazí se okno pro zadání hesla s IP adresou vašeho telefonu
A jménem místa.
2. Zadejte uživatelské jméno a heslo.
• Uživatelské jméno (standardnì):
• Heslo (standardnì):
Svoje heslo mùžete zmìnit, viz. Zabezpeèení Hesla na
stranì 79.
Konfigurace telefonu pøes WEB rozhraní 40 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Informace o základním nastavení IP telefonu jsou zobrazeny okamžitì. Jedná se o informace o nastavení sítì a verzi
SW. Viz tabulka 1 .
Konfigurace telefonu pøes WEB rozhraní Stavová stránka
41 Uživatelský manuál IP telefonu T328
Zobrazuje verzi programového vybavení vašeho IP telefonu
Zobrazuje verzi technického vybavení vašeho IP telefonu
Zobrazuje IP režim IP:
• – všechny IP adresy pøiøazuje DHCP server pøipojený k
intranetu vaší organizace
DHCP server je výchozí nastavení
•
•
– IP adresa vašeho IP telefonu je statická
– jste pøipojeni k ISP pøes xDSL modem
Zobrazuje aktuální IP adresu vašeho telefonu
Zobrazuje masku IP adresy
Zobrazuje MAC adresu IP telefonu
Zobrazuje stav registrace uživatele:
•
– IP telefon je registrován na proxy serveru
•
– IP telefon není pøipojen na proxy server a nemùžete
sestavovat žádné telefonní spojení
Zobrazuje IP adresu, jestliže IP telefon pracuje jako router
Indikuje, zda IP telefon pracuje jako bridge nebo router
Zobrazuje stav DHCP IP telefonu
Konfigurace telefonu pøes WEB rozhraní Stavová stránka
42 Uživatelský manuál IP telefonu T328
Kliknutím na jakákoliv z odkazù v nastavení IP telefonu mùžete èíst a upravovat tyto
parametry:
Uživatelský úèet.............................................................…....
Nastavení sítì......................................................…..............
Nastavení priorit ………...........................................…........
Telefon nastavení funkcí ........................................…........
Hlášení .………………...............................................….........
Vyzvánìn텅……...................................................….........
Vyzvánìcí tóny.………….........................................…..........
Plán volby ………………........................................….............
SMS ………………..................................................…...........
Kontakty Lokální seznam………….......................…...........
kontakty Veøejný telefonní seznam.........................…........
Upgrade Základní nastavení.......................................….....
Upgrade Pokroèilé nastavení...............................….…........
Zabezpeèení Heslo…...................................….…...…........
Zabezpeèení Bezpeènostní certifikáty ..........….…..............
Zabezpeèení Dùvìryhodné certifikáty............….….............
Konfigurace telefonu pøes WEB rozhraní Stavová stránka
43 44
46
47
51
59
62
64
65
71
72
75
76
78
79
81
83
Uživatelský manuál IP telefonu T322
Použijte toto nastavení pro zmìnu parametrù úètu pøe WEB rozhraní vašeho IP telefonu.
Tabulka 2 seznam rùzných parametrù úètu. Po skonèení úprav parametrù úètu kliknìte na:
•
•
a uložte vaše zmìny nebo
a vrate se k pùvodním hodnotám.
Na IP telefonu uslyšíte potvrzovací tón oznamující, že vámi provedené zmìny vstoupily v platnost.
Konfigurace telefonu pøes WEB rozhraní Uživatelský úèet
44 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Zvolte úèet, kterému chcete zmìnit nastavení
Zobrazí stav registrace zvoleného úètu:
•
– úèet je registrován na proxy serveru
•
: – úèet není registrován nebo není definován
Umožòuje skrýt vaše telefonní èíslo (ANI) pøi odchozích hovorech
Umožòuje odmítnout pøíchozí hovory od volajícího úèastníka se skrytým
èíslem (ANI)
Zobrazí/skryje zmeškané hovorù v seznamu hovorù pro daný úèet
Povolí/zakáže Aut.Odpovìï pro daný úèet. Jeli povolena, jsou pøíchozí
hovory automaticky pøijaty v režimu Hansfree po zaznìní tónu Aut.odpovìdi.
Zanecháte­li svùj telefon s aktivovanou funkcí AUTOMATICKÁ ODPOVÌÏ, vᚠtelefon bude automaticky pøijímat
pøíchozí hovory. To bude mít za následek, že volající uslyší konverzaci z místnosti. Veøejná linka bude
obsazena tímto voláním až do doby, než bude uvolnìna systémem.
Konfigurace telefonu pøes WEB rozhraní Uživatelský úèet
45 Uživatelský manuál IP telefonu T328
Pouze uživatel s právy administrátora má pøístup a tuto stránku. Administrátor nalezne odpovídající
informace o konfiguraci sítì LAN/WAN
v T300 Series Installation, Administration and Hardware Reference Manual.
Konfigurace telefonu pøes WEB rozhraní Nastavení sítì
46 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Požijte tohoto nastavení pro prioritní nastavení vašeho telefonu.
Tabulka 4 seznam rùzných nastavení telefonu. Po úpravì nastavení IP telefonu kliknìte na:
a uložte veškeré zmìny nebo
• a vrate se k pùvodnímu nastavení.
Parametry telefonu byly optimalizovány pro vᚠIP telefon. Pro jejich úpravu kontaktujte systémového
administrátora nebo technického specialistu. V opaèné pøípadì nemusí vᚠIP telefon pracovat správnì..
Konfigurace telefonu pøes WEB rozhraní Nastavení priorit
47 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Konfigurace telefonu pøes WEB rozhraní IP telefon prioritní nastavení
48 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Nastavení jazyku
Definuje èasové pásmo vzhledem k GMT
Mùžete nastavit èasové pásmo ve vašem IP telefonu, jestliže
se liší od nastavení Pbx Coral Flexicom. Nastavení musíte
provést, jestliže používáte funkce systému Coral Flexicom jako
jsou hodiny v klidovém stavu, budík, pøipomínky na termíny.
Toto nastavení má za následek, že telefon pøepoèítá nastavení
tìchto služeb dle vámi zvoleného èasového pásma
Primární NTP server pro nastavení èasu vašeho telefonu
Sekundární NTP server pro nastavení èasu vašeho telefonu
Nastavení intervalu v sekundách, ve kterém vᚠtelefon
automaticky obnovuje nastavení èasu
Zapíná/vypíná letní èas
Mìsíc / Den / Hodina pro zapnutí letního èasu
Mìsíc / Den / Hodina pro vypnuti letního èasu
Dovoluje/zakazuje manuální nastavení èasu
Èasový interval mezi zadáváním jednotlivých èíslic volby. Po
uplynutí tohoto intervalu považuje systém volbu za ukonèenou.
Konfigurace telefonu pøes WEB rozhraní IP telefon prioritní nastavení
49 Uživatelský manuál IP telefonu T328
Nastavení èasového intervalu pro rozpoznání položení
mikrotelefonu do vidlice (rozpojení hovoru)
Zakázáno
Zakázáno (pøístup je administrátor)
Definuje typ vyzvánìní. Kliknìte na nesystémových .
pro vymazání
Nalistujte a nahrajte oblíbené vyzvánìcí tóny v .wav formátu.
Sobory vyzvánìcích tónù musí být v 16bitovém WAV formátu ( Vlaw komprese, 8K vzorkování
(monophony). Mezery ani zvláštní znaky nesmí být použity ve jménu souboru.
Konfigurace telefonu pøes WEB rozhraní IP telefon nastavení priorit
50 Uživatelský manuál IP telefonu T322
V této èásti nastavíte parametry pro funkce vašeho telefonu.
Tabulka 5 seznam rùzných telefonních funkcí. Po té co skonèíte nastavení funkcí kliknìte na :
•
a uložte provedené zmìny nebo
•
a vrate se k pùvodnímu nastavení
Parametry telefonu byly optimalizovány pro vᚠIP telefon. Konzultujte zmìny s vaším
systémovým technikem nebo IT specialistou. V opaèném pøípadì nemusí vᚠtelefon pracovat
správnì.
Konfigurace telefonu pøes WEB rozhraní Nastavení telefonních funkcí
51 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Konfigurace telefonu pøes WEB rozhraní Nastavení telefonních funkcí
52 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Deaktivuje pøesmìrování hovoru (pùvodní nastavení)
Je doporuèeno používat kódu služby Pbx Coral Flexicom
viz.Pøesmìrování hovorù na stranì105.
Pøesmìrování na èíslo zadané v pøilehlém políèku
Pøesmìrování pøi obsazení na èíslo v pøilehlém políèku
Nereaguje­li volaný na vyvánìní v èase definovaném jako
After Ring Time je hovor pøesmìrován na na èíslo zadané v
pøilehlém políèku
Èasový interval po kterém je hovor pøesmìrován, jestliže
volaný nereaguje na vyzvánìní dle After ring time
Jestliže je volaný obsazen nebo neodpovídá po èasové
intervalu after ring time je hovor pøesmìrován na èíslo v
pøilehlém políèku
Èasový interval po kterém je hovor pøesmìrován, jestliže
volaný nereaguje na vyzvánìní dle Busy/No Answer
De/aktivuje zaøazení hovoru do èekací fronty (Call Waiting).
Je doporuèeno ponechat tuto funkci aktivovanou (pùv.nast.).
De/aktivuje Aut.volbu. (Auto Redial). Jeli povolena systém
automaticky opakuje volbu neúspìšnì volaného èísla .
Jestliže je Automatická volba ( Auto Redial) povolena,
opakuje systém automaticky v tomto intervalu volbu
Konfigurace telefonu pøes WEB rozhraní Nastavení telefonních funkcí
53 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Jestliže je Automatická volba ( Auto Redial) povolena,
opakuje systém automaticky v tomto intervalu volbu
Zvolte znak pro okamžité odeslání volby
(Bez tohoto nastavení je odeslání volby možno provést
stiskem tlaèítka SEND a nebo
)
Po vyzvednutí mikrotelefonu nebo stisku tlaèítka
jste okamžitì spojeni se zadaným èíslem
TBD bude doplnìno
TBD bude doplnìno
TBD bude doplnìno
Zvolte druh vyzvánìní pro náhlavní soupravu
•
– vyzvánìní slyšíte v reproduktoru
•
– vyzvánìní slyšíte ve sluchátku
Zvolte zprávu, která bude zobrazena volajícímu na jeho
displeji, jestliže odmítnete pøíchozí hovor z jeho telefonu
•
Konfigurace telefonu pøes WEB rozhraní Nastavení telefonních funkcí
54 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Zvolte zprávu, která bude zobrazena volajícímu na jeho
displeji, jestliže máte aktivovanou službu nerušit.
•
Pro budoucí požití
Konfigurace telefonu pøes WEB rozhraní Nastavení telefonních funkcí
55 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Toto nastavení je urèeno programování tlaèítek telefonu (linková tlaèítka a pamìti) oznaèovaných jako DSS . Linková
tlaèítka slouží pro výbìr linek, rychlou volbu nebo funkce Pbx.
Tabulka 8 vyberte z øady rùzných tlaèítek IP telefonu (DSS= Memory and Line) a upravte obsah. Po skonèení editace
kliknìte na:
•
•
a uložte veškeré zmìny nebo
a vrate se k pùvodnímu nastavení.
Konfigurace telefonu pøes WEB rozhraní Programovatelná tlaèítka telefonu DSS
56 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Zvolte vybrané pamìové tlaèítko (13):
• Linkové tlaèítko
• Zkrácená volba
• KeyEvent
• Interkom (pro budoucí použití)
Vyberte jednu z funkcí pro pamìové tlaèítko (1 0):
(Dostupné pouze, když ke volen typ )
• Conference Konference
• Forward Pøesmìrování
• Transfer Pøedání
• Hold Pøidržení
• DND nerušit
• Redial opakování volby
• Call Return Zpìtné volání
• Pickup Pøevzetí hovoru
• Call Park Zaparkování hovoru
• Group Listening Skupinový poslech
• SMS (for future use) (pro budoucí použití)
• Voice Mail Hlasová pošta
• Custom
Konfigurace telefonu pøes WEB rozhraní Programovatelná tlaèítka telefonu DSS
57 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Vyberte jeden z úètù pro zvolené tlaèítko (1 3).
Pro Typ Zkrácená volbu nebo KeyEvent zadejte odpovídající
èíslo poboèky (interní linky) do tohoto pole.
Konfigurace telefonu pøes WEB rozhraní Programovatelná tlaèítka telefonu DSS
58 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Použijte toto nastavení pro potlaèení echa a jitteru ve vašem IP telefonu.
Tabulka 8 seznam rùzných položek pro potlaèení echa a jitteru. Po skonèení úprav parametrù úètu kliknìte na:
•
•
a uložte vaše zmìny nebo
a vrate se k pùvodním hodnotám.
Parametry telefonu byly optimalizovány pro vᚠIP telefon. Konzultujte zmìny s vaším
systémovým technikem nebo IT specialistou. V opaèném pøípadì nemusí vᚠtelefon
pracovat správnì.
Konfigurace telefonu pøes WEB rozhraní Hlášení
59 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Konfigurace telefonu pøes WEB rozhraní Hlášení
60 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Použijte pro povolení/zakázání potlaèení echa. Toto se
používá v situaci velkého zpoždìní pøi pøenosu paketù.
Použijte pro povolení/zakázání detekce hlasu.
Jeli povoleno, nepøenášejí se pakety bez detekce hovoru.
Snižuje se tak nárok na potøebné pøenosové pásma.
Použijte pro povolení/zakázání Comfort Noise Generator.
Jeli povoleno , generuje šum pozadí bìhem ticha v hovoru
(podobné sidetone).
Vyberte typ bufferu pro jitter :
•
– jitter buffer mùže rùst, aby pojmul velký jitter
zpùsobený pøenosem RTP (default)
•
– velikost bufferu jitteru je stejná po celou dobu
hovoru (pøenosu real Time Protocol RTP)
Minimální buffer jitteru v millisec (standardnì 0 ms)
Maximální buffer jitteru v msec (default: 300ms)
Nominální hodnota bufferu jitteru v millisec. (default: 120ms)
Konfigurace telefonu pøes WEB rozhraní Hlášení
61 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Použijte toto nastavení pro volbu vyzvánìní vašeho IP telefonu (interní, externí a hlášení).
Tabulka 9 seznam rùzných vyzvánìní Po skonèení úprav parametrù úètu kliknìte na:
•
•
a uložte vaše zmìny nebo
a vrate se k pùvodním hodnotám.
Konfigurace telefonu pøes WEB rozhraní Vyzvánìní
62 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Zadejte název pøipraveného vyzvánìní
Vyberte soubor s vyzvánìním
Konfigurace telefonu pøes WEB rozhraní Vyzvánìní tóny
63 Uživatelský manuál IP telefonu T328
Tato stránka je pro další použití.
Konfigurace telefonu pøes WEB rozhraní Vyzvánìcí tóny
64 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Použijte toto definici plánu volby a dalších položek, vztahujících s k volbì na vašem IP telefonu. Kliknìte na položku a
otevøe se vám pøíslušná stránka
Tabulka 11 seznam rùzných položek plánu volby. Po skonèení úprav parametrù úètu kliknìte na:
•
a pøidejte novou položku
•
a vymažte položku ze seznamu
•
a uložte vaše zmìny ( pouze položka smìrová èíslo)
•
a vrate se k pùvodním hodnotám ( pouze položka smìrová èíslo)
Konfigurace telefonu pøes WEB rozhraní Plán volby
65 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Konfigurace telefonu pøes WEB rozhraní Plán volby
66 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Konfigurace telefonu pøes WEB rozhraní Plán volby
67 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Konfigurace telefonu pøes WEB rozhraní Plán volby
68 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Konfigurace telefonu pøes WEB rozhraní Plán volby
69 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Zadejte prefix, který chcete použít, jestliže volba zaèíná
nahrazovanou èíslicí
Zadejte telefonní èíslo pro které chcete okamžitì odeslat do
systému, bez stisku nebo
a kliknìte na
Zadejte èíslo místa zahrnuté do bloku, jestliže volíte uvnitø èísla
místa. Minimální poèet èíslic odesílaných v bloku (1)
Min. Èíslic odesílaných v bloku (1)
Celkový poèet èíslic odesílaných v bloku (vèetnì kódu místa)
Zadejte telefonní èíslo, které bude blokováno pro odchozí
hovory a poté kliknìte na .
Zpráva “ ” objeví na displeji telefonu
pøi pokusu o volbu tohoto èísla
Konfigurace telefonu pøes WEB rozhraní Plán volby
70 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Tato stránka je pro budoucí použití.
Konfigurace telefonu pøes WEB rozhraní SMS
71 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Použijte toto nastavení pro definici vašich kontaktù a zakázaných èísel, od kterých nechcete pøijímat hovory. Zadávání
položek pøes WEB rozhraní vašeho IP telefonu je rychlejší a pøíjemnìjší než zadávání stejných položek z telefonu
pøímo. Každá z webových stránek seznamù obsahuje 10 položek. Kliknìte na nebo pro pøesun mezi
stránkami
Tabulka 12 seznam rùzných kontaktù lokálního seznamu. Kliknìte na:
•
a pøesuòte vybranou položku z kontaktù do zakázaných èísel
•
a pøesuòte vybranou položku ze zakázaných èísel do kontaktù
•
a vymažte položku ze kontaktù nebo zakázaných èísel
•
a uložte nový kontakt
•
a upravte detaily položky
Konfigurace telefonu pøes WEB rozhraní Kontakty lokální seznam
72 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Konfigurace telefonu pøes WEB rozhraní Kontakty lokální seznam
73 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Zadejte jméno kontaktu
Jméno se zobrazuje na displeji telefonu pøi pøíchozím hovoru.
Zadejte èíslo poboèky kontaktu
Per or
(select
relevant option)
Zadejte èíslo mobilního telefonu kontaktu
Zadejte jiné telefonní èíslo kontaktu(domù, zamìstnání první pomoc)
Zvolte úèet ( znamená všechny úèty)
Najdìte požadovaný soubor kontaktù, které chcete importovat.
Soubor musí být x xml formátu.
Použijte pro import souboru kontaktù
Použijte pro export do souboru kontaktù
Konfigurace telefonu pøes WEB rozhraní Kontakty lokální seznam
74 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Použijte toto nastavení pro nahrání veøejného telefonního seznamu vaší organizace do vašeho IP telefonu. IP telefon
mùže uchovávat až 500 kontaktù.
Tento seznam je normálnì k dispozici na HTTP serveru vaší organizace a je poskytován dle xml šablon. Zadejte http
adresu do telefonního seznamu ( pole) a jméno telefonního seznamu do pole a
kliknìte na pro nahrání telefonního seznamu do IP telefonu. Po inicializaci veøejného telefonního seznamu se
objeví na IP telefonu SW tlaèítko [Addr].
Konfigurace telefonu pøes WEB rozhraní Kontakty lokální seznam
75 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Použijte tuto stránku pro to upgrade programového vybavení vašeho IP telefonu pøes TFTP nebo FTP server. Soubor s
programem je nahrán do vašeho IP telefonu pøímo pøes WEB rozhraní vašeho telefonu.
Mùžete použít toto nastavení také pro restartování vašeho IP telefonu, jeli to nezbytné, kliknutím na .
Upgrade SW IP telefonu mùže zpùsobit nevratné poškození IP telefonu. Prosím konzultujte tuto
práci s vaším administrátorem nebo IT technikem, døíve než zaènete s upgradem softwaru.
Tabulka 13 seznam jednotlivých položek Upgradu základní nastavení.
Konfigurace telefonu pøes WEB rozhraní Upgrade základní nastavení
76 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Použijte pro obnovení továrního nastavení na pùvodní
hodnoty všech položek
.
(Zakázáno pouze administrátor mùže restartovat telefon.)
Použijte pro restart telefonu kdykoliv je to nutné.
: Nevypínejte napájení pøi restartu. Znièíte pamì
Zvolte aktuální soubor s firmwarem
Použijte pro nahrání aktuálního souboru s firmwarem.
: Nevypínejte napájení bìhem nahrávání
Konfigurace telefonu pøes WEB rozhraní Upgrade základní nastavení
77 Uživatelský manuál IP telefonu T322
c
Pouze uživatel s právy administrátora má pøístup do této sekce
Administrátor najde odpovídající informace o konfiguraci parametrù o upgradu v T300 Series Installation,
Administration and Hardware Reference Manual.
Konfigurace telefonu pøes WEB rozhraní Upgrade pokroèilé nastavení
78 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Použijte toto nastavení pro zmìnu hesla, které používáte pro pøihlášení na Web rozhraní telefonu.
Tabulka 14 seznam rùzných položek pro nastavení hesla. Po skonèení úprav parametrù úètu kliknìte na:
•
•
a uložte vaše zmìny nebo
a vrate se k pùvodním hodnotám..
Konfigurace telefonu pøes WEB rozhraní Upgrade pokroèilé nastavení
79 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Zobrazí aktuální typ uživatele
Zobrazí aktuální heslo
Zadejte nové heslo
Zadejte znovu nové heslo
Konfigurace telefonu pøes WEB rozhraní Upgrade pokroèilé nastavení
80 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Použijte toto nastavení pro import dùvìryhodných certifikátù
(soubory .cer).
Tabulka 15 seznam dùvìryhodných certifikátù.
Konfigurace telefonu pøes WEB rozhraní Zabezpeèení dùvìryhodné certifikáty
81 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Dovoluje/zakazuje spojení s partnery pouze s platný
dùvìryhodným certifikátem.
Vyberte dùvìryhodný certifikát (soubor .cer)
Nahrajte dùvìryhodný certifikát
Konfigurace telefonu pøes WEB rozhraní Zabezpeèení dùvìryhodné certifikáty
82 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Použijte toto nastavení pro nahrání dùvìryhodného bezpeènostního certifikátu.
Table 16 lists the different Security Server Certificates items.
Konfigurace telefonu pøes WEB rozhraní Zabezpeèení dùvìryhodné certifikáty
83 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Vyberte dùvìryhodný certifikát (soubor .cer)
Nahrajte dùvìryhodný certifikát
Konfigurace telefonu pøes WEB rozhraní Zabezpeèení dùvìryhodné certifikáty
84 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Následující stránky popisují jednotlivé funkce dostupné na vašem IP telefonu pøipojeném Pbx Coral Flexicom.
Nìkteré funkce je omezeny Pbx Class of Service (COS), mohou vyžadovat další nastavení Pbx Coral Flexicom
nebo vyšší verzi softwaru Pbx.
Jestliže jsou funkce omezeny COS, zobrazí se na displeji zpráva funkci používat.
a vy nebudete moci tuto
Požádejte svého systémového administrátora o seznam funkcí, které mùžete používat na svém telefonu.
Funkce IP telefonu 85 Uživatelský manuál IP telefonu T328
Jestliže je vaše spoleènost vybavena tarifikaèním programem, je statistika volání zobrazována na základì zpráv o aktivitì
jednotlivých poboèek (Short Message Detailed Records SMDR). Tarifikaèní program je vybaven øadou statistických údajù
a údajù pro stanovení ceny hovoru. Cena hovoru se stanovuje na základì délky hovoru nebo tzv., døíve používaných,
tarifikaèních impulsù, pøiøazených jednotlivým voláním a poboèkám nebo kontùm úèastníkù. Protokol o volání obsahuje
èas volání a jeho délku. Jestliže je aktivováno volání pomocí zúètovacího kódu (PIN), lze úètovat jednotlivé hovory na
základì tohoto kódu bez ohledu na to, z jaké poboèky byl takový hovor veden.
Vytoète celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Zadejte kód funkce PIN
.
2. Zadejte vᚠPIN.
3. Zadejte pøístupový kód vnìjší linky. (Lze použít opakování poslednì volaného èísla, zkrácenou volbu.)
4.Zadejte èíslo volaného úèastníka.
5. Stisknìte
nebo [Volat].
V závislosti na nastavení vaší Pbx, mùže mít PIN délku až 16 èíslic.
PIN zúètovací kód (jeli požadován) 86 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Použití PIN z klidového stavu:
Vytoète celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Zadejte pøístupový kód vnìjší linky.
2. Zadejte vᚠPIN.
3.Zadejte èíslo volaného úèastníka.
4. Stisknìte nebo [Volat].
Vytoète celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence
1.Zadejte kód pro opakování volby
.
2. Zadejte vᚠPIN.
3. Stisknìte nebo [Volat].
(z privátní nebo veøejné knihovny)
Vytoète celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence
1. Zadejte èíslo zkrácené volby.
2. Zadejte vᚠPIN.
3. Stisknìte nebo [Volat.
Jestliže zadáte chybnì vᚠPIN, jeli tento ve vaší Pbx aktivován, uslyšíte odkazovací tón, který je
následován ukonèením spojení.
PIN zúètovací kód (povinný) 87 Uživatelský manuál IP telefonu T322
ACD/UCD skupinu tvoøí nìkolik telefonních poboèek spolupracujících navzájem za úèelem automatické distribuce
hovorù.
ACD/UCD skupiny vytváøejí základ moderních call center. Automatická/sjednocená ( Automatic/Uniform) distribuce
hovorù zvyšuje úroveò obsluhy pøíchozích hovorù pomocí front èekajících hovorù a smìrování hovorù Používají se pro
obsluhu vìtšího poètu volání v rùzných obchodních aplikacích. ACD/UCD zabraòují zasílání obsazovacího tónu volajícím
úèastníkùm. Akustické hlásky nabízejí volajícím možnost poèkat na uvolnìní agenta pøed vyzvánìním na jinou poboèku.
Pøíchozí volání je distribuováno mezi skupinou agentù. Agenti se mohou pøihlásit/odhlásit ze skupiny. Jestliže jsou všichni
agenti obsazeni, je volajícímu pøehrána hláska, že bude zaøazen do fronty. Jestliže je fronta èekajících plná, je hovor
smìrován na pøedem definované èíslo.
Na volání pøicházející do ACD/UCD skupiny reagují volní agenti podle širokých možností pravidel, stanovených Pbx.
Vìtšina bìžných pravidel ACD skupiny dovoluje èekat delší dobu na agenta, který je nejdéle v klidu. UCD skupina tuto
možnost nemá. UCD systém automaticky pøedává hovor nejbližšímu volnému agentovi
ACD/UCD nabízejí následující funkce:
Zadání ID pro skupinu (LOG IN).................................….....…..89
LOGIN/OUT pro jednu skupinu………………..........……….. 90
Primární LOGIN pro ACD skupinu …….................….….…....91
Uvolnìní/pøipojení ze všech skupin …………......……....... 92
Uvolnìní/pøipojení ze všech skupin UCD ……...........…........93
WRAPUP CODE pro ACD skupinu.......................…........ 94
WRAPUP TIME ON/OFF....................................................... 95
ACD & UCD skupiny 88 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Tato vlastnost dovoluje identifikovat agenta, jestliže se pøihlašuje do ADC skupiny poprvé bìhem pracovní smìny. Jeho
ID zùstává v systému po celou dobu jeho práce, dokud se neodhlásí z poslední ACD skupiny. V okamžiku, kdy
se odhlásí z poslední skupiny, jeho ID je vymazáno ze systému a musí svoje ID zadat znovu, aby byl do skupiny
pøihlášen.
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Zadejte kód pøihlášení *
2. Zadejte vᚠID.
3. Stisknìte
nebo [Volat].
4. Poèkejte na potvrzovací tón.
5. Stisknìte
pro ukonèení procesu (položit mikrotelefon).
Pouze jedno ID je pøípustné zadat na jednom telefonu. Zadáním druhého ID je první ID nahrazeno druhým.
Zmìnu ID lze provést tak èasto,jak je tøeba.
ACD & UCD skupiny Zadání ID pro ACD skupinu
89 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Tato funkce se používá, jestliže se agent chce pøipojit/odpojit z jedné samotné ACD skupinì. Agent mùže být jednotlivì
pøipojen do více skupin.
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Zadejte kód LogIn/OUT pøihlášení
2. Zadejte èíslo ACD skupiny
3. Zadejte aktivaèní kód ü.
4. Stisknìte
nebo [Volat].
5. Poèkejte na potvrzovací tón.
6. Stisknìte
pro ukonèení procesu (položit mikrotelefon).
1. Zadejte kód LogIn/OUT pøihlášení
2. Zadejte èíslu ACD skupiny
3. Zadejte kód pro zrušení û.
4. Stisknìte
nebo [Volat].
5. Poèkejte na potvrzovací tón.
6. Stisknìte
pro ukonèení procesu (položit mikrotelefon).
1) Pro pøihlášení/odhlášení z do dalších skupin opakujte tyto procedury tolikrát, kolikrát je tøeba.
2) Aby jste se mohli pøihlásit do nìkterých skupin, musíte mít nejprve definováno ID (viz strana 89).
3) Jestliže provedete logout z vaší primární skupiny pomocí tohoto kódu, musíte provést logout jako
primární, jinak tato skupina nebude dále oznaèena jako vaše primární skupina (viz strana 97).
ACD & UCD skupiny LogIn/Out pro jednu ACD skupinu
90 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Tato funkce dovoluje definovat jednu z vašich ACD skupin s nejvyšší prioritou.
Jakmile se pøihlásíte do skupiny s nejvyšší prioritou jsou volání na tuto skupinu, pøepojeni na vás vždy jako první.Pouze v
pøípadì, že žádné volání naèeká na primární skupinu, budou na vás smìrována volání ostatních skupin.
c
Jestliže žádná skupina není definována jako primární nebo jste se primární skupiny odhlásili, potom je
skupina do které jste se pøihlásili jako první definována jako primární.
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Zadejte kód pøihlášení
2. Zadejte ACD skupinu
3. Zadejte aktivaèní kód ü.
4. Stisknìte nebo [Volat].
5. Poèkejte na potvrzovací tón.
6. Stisknìte
pro ukonèení procesu (položit mikrotelefon).
1) Aby jste se mohli pøihlásit do nìkterých skupin, musíte mít nejprve definováno ID (viz strana 89).
2) POUZE JEDNA SKUPINA MَE BÝT PRIMÁRNÍ. Jestliže se pøihlásíte do druhé skupiny jako primární,
bude pùvodní oznaèení pøepsáno.
3) 3)Po oznaèení skupiny jako primární, jste taká pøihlášen jako její èlen (viz strana 90).
1. Procedura je stejná jako odhlášení z jedné skupiny (viz pøedchozí strana) bez toho, aby se zadávalo èíslo primární
skupiny.
Po té co se odhlásíte z primární skupiny, není tato dále primární, ale vy zùstáváte èlenem této skupiny
(viz strana 90).
ACD & UCD skupiny Primární LogIn pro jednu ACD skupinu
91 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Mùžete se doèasnì uvolnit ze všech skupin ACD/UCD jejichž jste èlenem. Po chvíli mùžete opìt pøihlášení obnovit. Této
vlastnosti se používá pro krátkodobé pøerušení práce agenta
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Zadejte funkèní kód
2. Zadejte aktivaèní kód ü.
3. Stisknìte
nebo [Volat].
4. Poèkejte na potvrzovací tón.
5. Stisknìte
pro ukonèení procesu (položit mikrotelefon).
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Zadejte funkèní kód
2. Zadejte kód pro zrušení û.
3. Stisknìte
nebo [Volat].
4. Poèkejte na potvrzovací tón.
5. Stisknìte pro ukonèení procesu (položit mikrotelefon).
ACD & UCD skupiny Uvolnìní/pøipojení ze všech ACD skupin
92 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Jestliže je vᚠtelefon èlenem UCD skupiny, mùžete se doèasnì uvolnit a opìt pøipojit, až to bude potøeba.
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Zadejte funkèní kód Uvolnìní/pøipojení
2. Zadejte UCD skupinu
3. Zadejte aktivaèní kód ü.
4. Stisknìte
nebo [Volat].
5. Poèkejte na potvrzovací tón.
6. Stisknìte
pro ukonèení procesu (položit mikrotelefon).
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Zadejte funkèní kód Uvolnìní/pøipojení
2. Zadejte èíslu ACD skupiny
3. Zadejte kód pro zrušení û.
4. Stisknìte
nebo [Volat].
5. Poèkejte na potvrzovací tón.
6. Stisknìte pro ukonèení procesu (položit mikrotelefon).
ACD & UCD skupiny Uvolnìní/pøipojení z jedné ACD skupiny
92 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Po té co byl kompletnì odbaven pøíchozí hovor do ACD skupiny, lze poslat informaci o hovoru do call centra. Tato informace
slouží ke statistickým úèelùm a pro kategorizaci hovorù.kódy pro kategorizaci hovorù jsou definovány pro celou Pbx.
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Po odbavení hovoru položte mikrotelefon
2. Zadejte funkèní Wrap­Up kód *
3. Zadejte požadovaný Wrap­Up kód (4 èíslice).
4. Stisknìte
nebo [Volat].
5. Poèkejte na potvrzovací tón.
6. Stisknìte
ACD & UCD skupiny Wrapup kód pro ACD skupinu
pro ukonèení procesu (položit mikrotelefon).
94 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Èasový dohled pro Wrap­Up urèuje èasový interval mezi jednotlivými hovory agenta ACD/UCD.
Èasový dohled se nastavuje pro jednotlivé skupiny a platí pro celou Pbx. V této dobì mùže agent skupiny odeslat
Wrap­ Up kód do call centra, bez zasahování do hovorù.
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Zadejte funkèní kód Wrap­up èas
2. Zadejte aktivaèní kód ü.
3. Stisknìte
nebo [Volat].
4. Poèkejte na potvrzovací tón.
5. Stisknìte
pro ukonèení procesu (položit mikrotelefon).
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Zadejte funkèní kód Wrap­up èas
2. Zadejte kód pro zrušení û.
3. Stisknìte
nebo [Volat].
4. Poèkejte na potvrzovací tón.
5. Stisknìte
ACD & UCD skupiny Èas pro Wrap­up Vyp/Zap
pro ukonèení procesu (položit mikrotelefon).
95 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Použijte aktivaèní kód dle potøeby pøi programování funkcí.
V tomto manuálu se používá pro oznaèení aktivaèního kódu symbol : ü
Aktivaèní kód mùže mít mnoho podob a je rùzný systém od systému. U vìtšiny systémù nainstalovaných v
ÈR je nastaven aktivaèní kód
Aktivaèní kód 96 Uživatelský manuál IP telefonu T322
[Menu]
Mùžete skrýt svoje telefonní èíslo (ANI) pro odchozí volání a obdobným zpùsobem odmítnout pøíchozí hovor se skrytým
èíslem volajícího (ANI).
c
Systémový administrátor musí nakonfigurovat vaší Pbx tak, aby vᚠtelefon mìl tuto funkci povolenu.
1. Stisknìte [MENU] pomocí navigaèních kláves vyberte Anonymní volání( ).
>
2. Použijte [Zmìnit] nebo pravou/levou navigaèní klávesu pro výbìr èísla úètu, které chcete pøiøadit tomuto tlaèítku.
3. Použijte navigaèní klávesu dolù a vyberte .
4. Použijte [Zmìnit] nebo pravou/levou navigaèní klávesu pro výbìr Vypnout/Povolit.
5. Stisknìte nebo [Uložit] pro uložení nastavení.
1. Stisknìte [MENU] pomocí navigaèních kláves vyberte Anonymní volání( > .
2. Použijte [Zmìnit nebo pravou/levou navigaèní klávesu pro výbìr èísla úètu, které chcete pøiøadit tomuto tlaèítku.
3. Použijte navigaèní klávesu dolù a vyberte .
4. Použijte [Zmìnit] nebo pravou/levou navigaèní klávesu a vyberte Vypnout/Povolit
5. Stisknìte Anonymní volání nebo [Uložit] pro uložení nastavení.
97 Uživatelský manuál IP telefonu T322
• Noèní pøíjem volání (Night Answer, Central Bell/UNA Pickup) na stranì 171
•
Pøevzetí hovoru: ve skupinì, pøímé (Pickup: Group, Directed) na stranì 181
•
Pøijmout upomínku (To answer a Reminder ring): na stranì 191
•
Pøijmout buzení (To answer a Wakeup Cal) na stranì 209
•
Pøijmout volání z fronty èekajících (Waiting Calls — Receiving) na stranì 208
•
Pøíjem vyzvánìjícího volání, v klidovém stavu (When your phone rings (destination
station now idle): na stranì page 115
Pøíjem volání 98 Uživatelský manuál IP telefonu T322
[Menu]
Systém je schopen opakovat volbu na obsazeného úèastníka. Volba je opakována až do doby, kdy volaný telefon zaène
vyzvánìt nebo je dosaženo poètu opakování volby nebo dokud není volané èíslo vymazáno ze seznamu opakování volby.
Na displeji telefonu jestliže voláte na obsazené èíslo a máte nastaveno automatické opakování volby:
Pro start opakování volby kliknìte na
Automatické opakování volby 99 Uživatelský manuál IP telefonu T322
1. Stisknìte [MENU] pomocí navigaèních kláves vyberte nastavení automatického opakování volby (
>
).
2. Použijte [Zmìnit] nebo pravou/levou navigaèní klávesu pro výbìr Vypnout/Povolit.
3. Použijte navigaèní klávesu dolù a vyberte .
4. Použijte klávesnici pro zadání doby mezi jednotlivými pokusy o opakování volby (1300 sec.). Použijte [Smaz] pro
vymazání.
5. Použijte navigaèní klávesu dolù a vyberte .
6. Použijte klávesnici pro zadán poètu pokusù pro opakování volby (1300 sec.). Použijte [Smaz] pro vymazání.
7. Stisknìte nebo [Uložit] pro uložení nastavení.
Automatické opakování volby 100 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Sekretáøskou skupina tvoøí nìkolik telefonù pracujících spoleènì. Jednotlivé telefony v sekretáøské skupinì mohou, ale
nemusí , samostatnì vyzvánìt, dle definice dané sekretáøské skupiny. Pøíchozí volání mohou být pøijaty kterýmkoliv èlenem
skupiny. Kterýkoliv digitální telefon (FlexSet,
DKT, T207M, T208M, T207M/NP, T208M/BL, T322, and T328) patøící do sekretáøské skupiny se mùže pøipojit k
probíhajícímu hovoru, jestliže tentu není oznaèen jako privátní.
Pøíchozí hovory do sekretáøské skupiny mohou být pøesmìrovány podle rùzných kritérií, aby vyzvánìly na jiných místech.
Systém mùže rozlišit, jestliže pøíchozí volání z vnitøní poboèky nebo z externího telefonu a podle toho volit cílové místo
pøi pøesmìrování. (viz Interní/Externí pøesmìrování hovorù na stranì 108).
Možní cíle pro pøesmìrování hovorù jsou operátor, telefonní linka/skupina, externí èíslo pøes privátní nebo veøejnou
knihovnu (zrychlenou volbu), pøednastavené hlásky DVMS, skupina pro noèní pøíjem hovorù (UNA/central bel) skupina
pro hromadné volání nebo síové èíslo a samotná sekretáøská skupina pro externí volání. (Viz strana 103 Pøesmìrování
hovorù).
Pro sekretáøské skupiny jsou k dispozici následující funkce:
PØESMÌROVÁNÍ HOVORÙ.................................................. 102
SOUKROMÍ.............................................................................. 114
Sekretáøská skupina 101 Uživatelský manuál IP telefonu T328
Všechny pøíchozí hovory do sekretáøské skupiny jsou pøesmìrovány na zvolené místo.
Zvolené místo mùže vrátit hovor zpìt nebo zavolat zpìt a hovor stále zùstává v sekretáøské skupinì.
Pøíchozí hovory do sekretáøské skupiny jsou pøesmìrovány na zvolené místo, jestliže všechny
linky do sekretáøské soupravy jsou obsazeny.
Pøíchozí hovory do sekretáøské skupiny jsou pøesmìrovány na zvolené místo, jestliže
žádná z linek sekretáøské soupravy nereaguje na vyzvánìjící pøíchozí hovor.
Pøíchozí hovory do sekretáøské skupiny jsou pøesmìrovány na zvolené místo, v jednom ze dvou
èasových intervalù definovaných v Pbx. V Pbx jsou definovány maximálnì dva èasové intervaly platné pro všechna
pøesmìrování v èase, napø. mezi 12:0013:30hod a 18:0006:00 hod jsou hovory pøesmìrovány na sekretáøky.
Použijte tento formuláø pro
definici èasových intervalù
první
druhý
Sekretáøská skupina Pøesmìrování hovorù
Nepodmínìné *68 *7707
Obsazeno *67 *7706
Nepøihlášení *69 *7708
Po èase *984 *7709
102 Uživatelský manuál IP telefonu T328
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Zadejte odpovídající funkèní kód (Tabulka 1 na stranì 102)
2. Zadejte èíslo sekretáøské skupiny.
2. Zadejte èíslo cílového místa, kam má být hovor pøesmìrován.
3. Stisknìte nebo [Volat].
5. Stisknìte pro ukonèení procesu (položit mikrotelefon).
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Zadejte odpovídající funkèní kód (Tabulka 1 na stranì 102)
2. Zadejte èíslo sekretáøské skupiny.
3. Zadejte kód pro zrušení û.
4. Stisknìte nebo [Volat].
5. Stisknìte pro ukonèení procesu (položit mikrotelefon).
Jestliže uslyšíte odkazovací tón, pøesmìrování bylo odmítnuto ( dle definice Class of Service). Požádejte
spojovatelku pro aktivaci pøesmìrování vaší sekretáøské soupravy.
Sekretáøská skupina Pøesmìrování hovorù
103 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Použijte funkci soukromí u vaší sekretáøské soupravy, abyste zabránily jinému èlenu sekretáøské soupravy, pøipojit se k
vašemu hovoru.
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Zadejte funkèní kód soukromí
2. Zadejte aktivaèní kód ü.
3. Stisknìte nebo [Volat].
4. Poèkejte na potvrzovací tón.
5. Stisknìte pro ukonèení procesu (položit mikrotelefon).
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Zadejte funkèní kód soukromí
2. Zadejte kód pro zrušení û.
3. Stisknìte nebo [Volat].
4. Poèkejte na potvrzovací tón.
5. Stisknìte Sekretáøská skupina Soukromí
pro ukonèení procesu (položte mikrotelefon).
104 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Pøíchozí hovory na vᚠtelefon mohou být pøesmìrovány (nepodmínìnì, pøi obsazení, nepøihlášení, po èase) , aby
vyzvánìly na jiných místech. Telefon rozlišuje, jestliže pøíchozí volání je z vnitøní poboèky nebo z externího telefonu a
podle toho volit cílové místo pøi pøesmìrování. (viz Interní/Externí pøesmìrování hovorù na stranì 108).
Možní cíle pro pøesmìrování hovorù jsou operátor, telefonní linka/skupina, externí èíslo pøes privátní nebo veøejnou
knihovnu (zrychlenou volbu), pøednastavené hlásky DVMS, skupina pro noèní pøíjem hovorù (UNA/central bel) skupina
pro hromadné volání nebo síové èíslo a poboèka sama pro externí volání.
Pøesmìrování hovorù lze naprogramovat dvìma zpùsoby:
•
funkèní kód Coral Flexicom (viz Pøesmìrování hovorù Coral Flexicom na stranì 106)
•
pøesmìrování pomocí konfigurace telefonu (viz Pøesmìrování hovorù za použití nastavení telefonu on stranì 110)
A použijete kterýkoliv z tìchto zpùsobù je pøesmìrování programováno pomocí funkèních kódù Coral Flexicom.
Aby bylo možné použít funkci pøesmìrování pøí nepøihlášení Coral Flexicom (standardnì *42, *47) nastavte èasovaè
funkce pøesmìrování pøi nepøihlášení v telefonu1 na hodnotu vìtší než u èasovaèe funkce pøesmìrování pøi nepøihlášení v
systému Coral Flexicom2.
1. Èasovaè funkce pøesmìrování pøi nepøihlášení telefonu se definuje v parametrech telefonu — Viz “After Ring
Time” na stranì 53.
2. Èasovaè funkce pøesmìrování pøi nepøihlášení (CF_NO_ANS INT/EXT) naleznete v the Station Timers branch (ST.T) v
Coral Program Interface Manual,požádejte systémového administrátora.
Pøesmìrování hovorù 105 Uživatelský manuál IP telefonu T322
•
Všechny pøíchozí hovory na vᚠtelefon jsou pøesmìrovány na zvolené místo. Zvolené místo mùže
vrátit hovor zpìt nebo zavolat zpìt a vy mùžete uskuteèòovat odchozí hovory z vašeho telefonu
•
Pøíchozí hovory na telefon jsou pøesmìrovány na zvolené místo, jestliže je vᚠtelefon obsazen.
Pøíchozí hovory na telefon jsou pøesmìrovány na zvolené místo, jestliže vᚠtelefon nereaguje na
•
vyzvánìjící pøíchozí hovor.
•
Pøíchozí hovory na telefon jsou pøesmìrovány na zvolené místo, jestliže vᚠtelefon nereaguje na
vyzvánìjící pøíchozí hovor nebo je obsazen.
•
Pøíchozí hovory na telefon jsou pøesmìrovány na zvolené místo, jestliže vᚠtelefon není zapojený do
zásuvky, ztratil IP adresu registraèního serveru ( IP Primary Call Agent), kvùli problémùm se sítí.
Pøíchozí hovory na vᚠtelefon jsou pøesmìrovány na zvolené místo, v jednom ze dvou èasových
•
intervalù definovaných v Pbx. V Pbx jsou definovány maximálnì dva èasové intervaly
platné pro všechna pøesmìrování v èase, napø. mezi 12:00­13:30hod a 18:00­06:00 hod
jsou hovory pøesmìrovány na sekretáøky.
první
druhý
Pøesmìrování hovorù 106 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Nepodmínìné *41 nebo #8 *7702
Obsazeno *40 *7701
Nepøihlášení
*42 *7703
Obsazení/nepøihlášení
#*7 nebo #2 *7705
Po èase *985 *7704
Nedefinován *717 N/A
Nastavte èasovaè funkce pøesmìrování pøi nepøihlášení v telefonu
na hodnotu vìtší než u èasovaèe funkce pøesmìrování pøi
nepøihlášení v systému Coral Flexicom (
in the Station Timers branch (ST.T). Požádejte vašeho
administrátora pro více podrobností.
Pøesmìrování hovorù 107 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Volbu cílové destinace pro pøesmìrování hovorù k jednotlivým alternativám mùžete ještì rozšíøit o možnost rozlišení, zda
se jedná o externí nebo interní pøíchozí hovor, pøi zachování alternativ (nepodmínìné, pøi obsazení,pøi nepøihlášení, atd.).
Interní/externí pøesmìrování nabízí:
• Pøesmìrování interních a externích hovorù na stejné místo
• Pøesmìrování interních a externích hovorù na rùzná místa
• Pøesmìrování pouze interních hovorù. Externí hovory vyzvánìní na vašem telefonu
• Pøesmìrování pouze externích hovorù. Interní hovory vyzvánìní na vašem telefonu
Pøíklad: nepodmínìné pøesmìrování je použito, aby vysvìtlilo rùzné možnosti:
1
Funkce není aktivována a Funkce není aktivována Vaše vlastní èíslo Vaše vlastní èíslo
2
Cílové místo a Funkce není aktivována Cílové místo Cílové místo
3
Funkce není aktivována a Cílové místo Vaše vlastní èíslo Cílové místo
Cílové místo Cílové místo 4
Cílové místo a Cílové místo 5
Cílové místo a Cílové místo (programováno jako
Cílové místo
Vaše vlastní èíslo
Možná cílová místa pro x jsou operátor, telefonní linka/skupina, externí èíslo pøes privátní nebo veøejnou knihovnu
(zrychlenou volbu), pøednastavené hlásky DVMS, skupina pro noèní pøíjem hovorù (UNA/central bel) skupina pro hromadné
volání nebo síové èíslo.
Možná cílová místa pro x jsou ta samá jako pro x plus vaše vlastní èíslo, což usnadòuje pøedávání interních volání do jiných
míst a externí volání ponechat na vašem èísle, tak jak ukazuje pøíklad .è.5.
Pøesmìrování hovorù 108 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Zadejte funkèní kód pro pøesmìrování (viz Tabulka 2 na stranì 107).
2. Zadejte cílové místo, kam má být hovor pøesmìrován.
3. Stisknìte nebo [Volat].
4. Poèkejte na potvrzovací tón.
5. Stisknìte pro ukonèení procesu (položit mikrotelefon).
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Zadejte funkèní kód pro pøesmìrování (viz Tabulka 2 na stranì 107).
2..Zadejte kód pro zrušení û.
3. Stisknìte nebo [Volat].
4. Poèkejte na potvrzovací tón.
5. Stisknìte pro ukonèení procesu (položit mikrotelefon).
Jestliže uslyšíte odkazovací tón, pøesmìrování bylo odmítnuto ( dle definice
Class of Service).
Pøesmìrování hovorù 109 Uživatelský manuál IP telefonu T328
Ovládat pøesmìrování mùžete pøes nastavení vašeho telefonu. Jestliže je pøesmìrování aktivováno, je každé pøíchozí volání
pøedáno na jiné telefonní èíslo v závislosti na nastavení vaší Pbx.
Pøestože mùže být pøesmìrování ovládáno pøes nastavení vašeho telefonu, doporuèujeme používat funkce
pro pøesmìrování systému Coral Flexicom (viz Pøesmìrování hovorù alternativy na stranì 106). IP telefon vám
umožòuje ovládat kteroukoliv z následujících funkcí pro pøesmìrování:
Okamžitì pøesmìruje všechny pøíchozí hovory.
•
•
Pøesmìruje všechny pøíchozí volání,jestliže je IP telefon obsazen (napø. jiným hovorem).
•
Pøesmìruje všechny pøíchozí volání, jestliže nejsou pøijaty ve stanoveném èase
( Po ubìhnutí Ring Time).
: Pøesmìruje všechny pøíchozí volání, jestliže je IP telefon obsazen nebo
•
hovory nejsou pøijaty ve stanoveném èase( Po ubìhnutí Ring Time).
Zruší všechna pøesmìrování.
•
Cílová místa definovaná pro tato pøesmìrování hovorù jsou uchována, zatímco poslednì zadané
pøesmìrování je aktivním pøesmìrováním. Souèasnì lze aktivovat pouze jeden typ pøesmìrování.
1. Stisknìte [MENU] . Pomocí navigaèních kláves vyberte Pøesmìrování ( > 2. Zobrazí se seznam pøesmìrování. Aktivní pøesmìrování je oznaèeno ü.
Navigaèními klávesami nahoru/dolù vyberte požadované pøesmìrování a stisknìte pro aktivaci povolit
. (Pro zrušení vyberte Vypnout,
3. Zadejte nebo opravte cílové místo pro pøesmìrování. Použijte
4. Stisknìte nebo
Pøesmìrování hovorù .
[Smaz] pro vymazání.
[Uložit] pro uložení nastavení a aktivaci zvoleného pøesmìrování.
110 Uživatelský manuál IP telefonu T322
1. Stisknìte 2x tlaèítko
. Aktivované pøesmìrování je zobrazeno
Jestliže máte aktivní zrušení pøesmìrování, zobrazí se naposledy aktivní pøesmìrování.
2. Opravte cílové èíslo pøesmìrování. Použijte [Smaz] pro vymazání.
3. Stisknìte
nebo [Uloz] pro uložení a aktivaci pøesmìrování. Mùžete mít aktivované pouze jedno pøesmìrování
v daném èase.
1. Stisknìte [MENU]
2. Pomocí navigaèních kláves vyberte DSS Keys ( ) a stisknìte
>
nebo [Uložit].
3. Použijte navigaèní klávesy nahoru/dolù a vyberte tlaèítko, které chcete naprogramovat a stisknìte (viz obrázek na stranì 184):
•
odpovídá programovatelnému tlaèítku oznaèenému jako .
•
odpovídá programovatelnému tlaèítku oznaèenému jako .
•
nebo [Vstup]
odpovídá programovatelnému tlaèítku oznaèenému jako .
4. Pomocí [Zmìnit] nebo navigaèních kláves vlevo/vpravo vyberte pro Typ (služby) 5. Pomocí navigaèních kláves vyberte .
.
6. Pomocí [Switch] nebo navigaèních kláves vlevo/vpravo vyberte
.
7. Polièko
8. Stisknìte
nebo [Uložit]pro uložení nastavení .
Pøesmìrování hovorù 111 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Standardnì je tento èasovaè nastaven na 10 sec. :
1. Stisknìte [MENU] a pomocí navigaèních kláves vyberte Pøesmìrování ( 2. a stisknìte
> ).
nebo [Vstup].
3. Použijte navigaèní klávesy a vyberte požadované pøesmìrování ( [ENTER] .
4. Použijte navigaèní klávesu dolù a vyberte 2 ) a stisknìte nebo
(po této dobì dojde k pøesmìrování).
Zmìòte standardní hodnotu, jestliže chcete.
Pomocí navigaèních kláves vlevo/vpravo zadejte požadovaný èas (5, 10 nebo 15 sec.).
5. Stisknìte
nebo [Uložit] pro uložení nastavení.
Pøesmìrování hovorù 112 Uživatelský manuál IP telefonu T322
[Menu]
Zpìtné volání se používá pro navázání hovoru s telefonním èíslem, které naposledy volalo vaši linku. Pro aktivaci zpìtného
volání stisknìte pøedprogramované tlaèítko.
1. Stisknìte [MENU]
2. Pomocí navigaèních kláves vyberte DSS Keys ( ) a stisknìte
>
nebo [Uložit].
3. Použijte navigaèní klávesy nahoru/dolù a vyberte tlaèítko, které chcete naprogramovat a stisknìte obrázek na stranì 200):
•
odpovídá programovatelnému tlaèítku oznaèenému jako .
•
odpovídá programovatelnému tlaèítku oznaèenému jako .
•
odpovídá programovatelnému tlaèítku oznaèenému jako .
nebo [Vstup] (viz
4. Pomocí [Zmìnit] nebo navigaèních kláves vlevo/vpravo vyberte
5. Pomocí navigaèní klávesy dolù vyberte .
6. Pomocí [Zmìnit]] nebo navigaèních kláves vlevo/vpravo vyberte
7. Stisknìte
Zpìtné volání .
nebo [Uložit]pro uložení nastavení .
113 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Mùžete zablokovat pøíchozí volání z nìkterých èísel tak, že je zadáte do seznamu zakázaných èísel (Black List). Seznam
zakázaných èísel mùže obsahovat až 30 èísel. Telefon volajícího, jehož telefonní èíslo(ID) máte v zakázaném seznamu,
neuslyší po volbì žádný tón a spojení je okamžitì rozpojeno. Volající se SIP IP telefonem dostává obsazovací tón. Více
na Použití telefonního seznamu na stranì 33.
Blokování volajících èísel 114 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Jestliže je linka, kterou voláte obsazena nebo neodpovídá nebo je obsazena veøejná linky z Pbx, mùžete požádat vaši Pbx, aby
vás automaticky zavolal zpìt v okamžiku, kdy bude vámi volaná linka nebo veøejné linka dostupná.
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Zadejte funkèní kód Èekání na uvolnìní zpìtného volání
2. Zadejte volané èíslo.
3. Stisknìte
nebo [Volat].
4. Poèkejte na potvrzovací tón.
5. Stisknìte
(položte mikrotelefon). Vᚠtelefon zaène vyzvánìt, jakmile bude linka dostupná
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Zadejte funkèní kód Èekání na uvolnìní zpìtné volání
2. Zadejte volané èíslo
3. Zadejte kód pro zrušení û.
4. Stisknìte
nebo [Volat].
5. Poèkejte na potvrzovací tón.
6. Stisknìte
(položte mikrotelefon).
1) Pøi aktivaci funkce èekání na uvolnìní nového èísla je tato funkce souèasnì zrušena pro poslední èíslo.
Opakujte aktivaci této funkce kolikrát je tøeba a vždy zrušíte funkci pro pøedchozí èíslo.
2) Funkce èekání na uvolnìní CampOn je automaticky zrušena systémem po nastavené dobì.
pøijmìte hovor.
Èekání na uvolnìní 115 Uživatelský manuál IP telefonu T322
[
Použijte deaktivaèní kód dle potøeby pøi programování funkcí.
V tomto manuálu se používá pro oznaèení aktivaèního kódu symbol : û
Deaktivaèní kód mùže mít mnoho podob a liší se systém od systému. U vìtšiny systémù nainstalovaných v
ÈR je nastaven aktivaèní kód
Deaktivaèní kód (kód pro zrušení) 116 Uživatelský manuál IP telefonu T322
®
Tato funkce vám dovoluje nastavit si na vašem telefonu jednu ze 16 pøedpøipravených textových zpráv. Každý interní
volající uvidí tuto pøednastavenou zprávu na druhé øádce jeho telefonu v okamžiku, kdy pøijmete jeho volání.
Text pøedpøipravených zpráv naprogramuje vᚠsystémový administrátor. Pøedpøipravené zprávy mohou informovat
volajícího o vašem stavu nebo jiných relevantních událostech
Požádejte vašeho systémového administrátora o seznam pøedpøipravených zpráv používaných ve vaší organizaci
Použijte formuláø na stranì 119 pro poznamenání dostupných pøedpøipravených zpráv pro vᚠtelefon.
1) Ovìøte u vašeho systémového administrátora, zda výše Pbx podporuje pøedpøipravené zprávy nebo
Stavy pokojù. Jestliže vaše Pbx podporuje stavy pokojù (viz strana 194), je funkce Pøedpøipravené
zprávy nedostupná..
2) Pøesvìdète se, že máte zapnutou pouze jednu pøedpøipravenou zprávu. V opaèném pøípadì se mohou
volajícímu zobrazovat neoèekávané zprávy
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Zadejte pøístupový kód Pøedpøipravené zprávy
2. Zadejte aktivaèní kód ü.
3. Stisknìte nebo [Volat].
4. Poèkejte na potvrzovací tón.
5. Stisknìte Pøedpøipravené zprávy pro ukonèení procesu (položte mikrotelefon).
117 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Zadejte pøístupový kód Pøedpøipravené zprávy
2. Zadejte kód pro zrušení û.
3. Stisknìte
nebo [Volat].
4. Poèkejte na potvrzovací tón.
5. Stisknìte
Pøedpøipravené zprávy pro ukonèení procesu (položte mikrotelefon).
118 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Pøedpøipravené zprávy 0 7026
1
7027
2
7028
3
7029
4
7030
5
7031
6
7032
7
7033
8
7034
9
7035
10
7036
11
7037
12
7038
13
7039
14
7040
15
7041
119 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Každá poboèková linka má primární a sekundární Class of Service (COS), které jsou základní definicí linky pro volbu a
funkce. Mùžete pøepínat mezi primární a sekundární skupinou COS. Více informací najdete v “Class of Service (COS)”
na stranì A1.
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Zadejte kód funkce pøepínání COS
2. Zadejte heslo (4 èíslice)
3. Zadejte aktivaèní kód ü.
4. Stisknìte
nebo [Volat].
5. Poèkejte na potvrzovací tón.
pro ukonèení procesu 6. Stisknìte
(položte mikrotelefon).
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Zadejte kód funkce pøepínání COS
2. Zadejte heslo (4 èíslice)
3. Zadejte kód pro zrušení û.
4. Stisknìte
nebo [Volat].
5. Poèkejte na potvrzovací tón.
6. Stisknìte
pro ukonèení procesu (položte mikrotelefon).
1) Pro zmìnu COS na vaše telefonu musíte mít nejprve definované heslo (viz strana 178).
2) Sekundární COS je zablokována, jestliže se vaše linka nachází ve stavu Check Out.
Class of Service (COS) pøepínání 120 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Bìhem hovoru mùžete sestavit konferenci pro tøi úèastník, tak že že pøizvete do hovoru tøetího úèastníka. Pøed tím,
než se tøetí úèastník pøipojí do konference, s ním mùžete normálnì hovoøit.
1. Bìhem hovoru stisknìte SW tlaèítko [Conf] nebo naprogramované tlaèítko konference.
2. První úèastník je pøeveden do stavu pøidržení a vy uslyšíte oznamovací tón.
3. Volte èíslo tøetího úèastníka. Stisknìte nebo [Volat] nebo stisknìte tlaèítko zkrácené volby.
4. Poèkejte na pøihlášení tøetího úèastníka. Nyní mùžete hovoøit s obìma úèastníky.
5. Položíte­li sluchátko budou všichni úèastníci konference odpojeni
1. Stisknìte [MENU]
2. Pomocí navigaèních kláves vyberte DSS Keys ( ) a stisknìte
>
3. Použijte navigaèní klávesy nahoru/dolù a vyberte tlaèítko, které chcete naprogramovat a stisknìte obrázek na stranì 184):
•
odpovídá programovatelnému tlaèítku oznaèenému jako .
•
odpovídá programovatelnému tlaèítku oznaèenému jako .
•
odpovídá programovatelnému tlaèítku oznaèenému jako .
5.Použijte [Switch] nebo pravou/levou navigaèní klávesu a vyberte nebo [Uložit].
nebo [Vstup] (viz
.
6.Použijte navigaèní klávesu dolù a vyberte
7.Použijte [Zmìnit] nebo pravou/levou navigaèní klávesu a vyberte
8.Stisknìte Konference 3 úèastníci
nebo [Uložit] pro uložení nastavení.
121 Uživatelský manuál IP telefonu T322
®
Konferenèní mosty systému Coral Flexicom vám umožní sestavit konferenci pro 615 úèastníkù, v závislosti na nastavení
Pbx. V závislosti na technickém vybavení mùžete používat následující funkce systému Coral Flexicom:
Úèastníci konference se domluví na urèitém èase sestavení konference. V tomto èase vytoèí
•
úèastníci pøístupový kód konference, který umožní každému z nich se do konference pøipojit.
•
Autorizovaný úèastník mùže kteréhokoliv úèastníka z konference uvolnit. Viz
strana 146.Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Zadejte pøístupový kód konference
2. Stisknìte
.
nebo [Volat]. Všichni úèastníci uslyší tón upozornìní
1. Položte mikrotelefon.
Konference Více úèastníkù
122 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Zadejte kód uvolnìní z konference
2. Volte pøístupový kód konference ..
3. Zadejte èíslo úèastníka, kterého potøebujete uvolnit
4. Zadejte aktivaèní kód ü.
5. Stisknìte
nebo [Volat].
6. Není slyšet žádný potvrzovací tón.
7. Stisknìte
(položte mikrotelefon).
Jestliže nezadáte èíslo úèastníka, kterého chcete uvolnit z konference (èíslo veøejné linky nebo poboèky),
bude z konference uvolnìn nìkterý z . Jako první je uvolnìn, který se do konference
pøipojil jako první, jako druhý je uvolnìn úèastník, který se do konference pøipojil jako druhý atd.
Jestliže byl nìkterý z úèastníkù uvolnìn z konference, zbývající uslyší potvrzovací tón.
Konference Uvolnìní
123 Uživatelský manuál IP telefonu T322
[Menu]
Pøedpøipravená volba se používá pro automatickou DTMF volbu bìhem hovoru jako je napø. Vaše hlasová schránka,
heslo. Pro aktivaci táto funkce stisknìte pøedprogramované tlaèítko Pøedpøipravená volba.
1. Stisknìte [MENU]
2. Pomocí navigaèních kláves vyberte DSS Keys ( ) a stisknìte
>
nebo [Uložit].
3. Použijte navigaèní klávesy nahoru/dolù a vyberte tlaèítko, které chcete naprogramovat a stisknìte [Vstup] (viz obrázek na stranì 140):
•
odpovídá programovatelnému tlaèítku oznaèenému jako .
•
odpovídá programovatelnému tlaèítku oznaèenému jako .
•
odpovídá programovatelnému tlaèítku oznaèenému jako .
4. Pomocí [Zmìnit]nebo navigaèních kláves vlevo/vpravo vyberte 5. Pomocí navigaèní klávesy dolù vyberte .
nebo
.
.
6.Pomocí [Zmìnit]nebo navigaèních kláves vlevo/vpravo vyberte
.
7. Pomocí navigaèní klávesy dolù vyberte
8. Pomocí klávesnice zadejte DTMF èíslice. Použijte [Smaz.] pro vymazání
10.Stisknìte nebo [Uložit]pro uložení nastavení .
Pøedpøipravená volba 124 Uživatelský manuál IP telefonu T322
[DND]
Tato funkce vám umožòuje zablokovat vaši poboèku pro pøíchozí hovory. Sestavení odchozích hovorù není touto funkcí
nijak omezeno. Veškerá pøesmìrování na vaši poboèku jsou automaticky zrušena, jakmile aktivujete funkce DND. Pouze
poboèka , která má nastavená pøednostní práva, mùže zavolat na vaši poboèku.
Telefon mùže být uveden do stavu Nerušit (DND) použitím jedné z následujících metod:
•
Coral Flexicom DND
•
použitím SW tlaèítka DND IP telefonu
Doporuèujeme používat funkci DND Coral Flexicom. Jestliže použijete DND aktivovanou pomocí funkce
DND vašeho IP telefonu, nemají ostatní poboèky systému Coral Flexicom právo, dovolat se na Vás, a to
ani v pøípadì, že mají nastavené pøednostní právo .
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Zadejte kód funkce DND
2. Zadejte aktivaèní kód ü.
3. Stisknìte
nebo [Volat].
4. Poèkejte na potvrzovací tón.
5. Stisknìte
(položte mikrotelefon).
Jestliže je aktivována funkce DND systému Coral Flexicom na vaší poboèce, není na displeji
vašeho IP telefonu zobrazeno žádné upozornìní na skuteènost, že se vᚠtelefon nachází ve stavu DND
Nerušit (DND) 125 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Zadejte funkèní kód
3. Zadejte kód pro zrušení û.
3. Stisknìte nebo [Volat].
4. Poèkejte na potvrzovací tón.
5. Stisknìte
(položte mikrotelefon).
V klidovém stavu IP telefonu stisknìte SW [DND] nebo pøedprogramované tlaèítko ( viz dole).
1. Ikona na displeji IP indikuje aktivaci funkce DND
SW tlaèítku [DND] má funkci pøepínaèe. Pøi opìtovném stisku funkci deaktivuje.
1. Stisknìte [MENU]
2. Pomocí navigaèních kláves vyberte DSS Keys ( >
) a stisknìte 3. Použijte navigaèní klávesy nahoru/dolù a vyberte tlaèítko, které chcete naprogramovat a stisknìte (viz obrázek na stranì 184):
•
odpovídá programovatelnému tlaèítku oznaèenému jako .
•
odpovídá programovatelnému tlaèítku oznaèenému jako .
•
odpovídá programovatelnému tlaèítku oznaèenému jako
4. Použijte navigaèní klávesy nahoru/dolù a vyberte tlaèítko, které chcete naprogramovat a stisknìte (viz obrázek na stranì 184):
Nerušit (DND) 126 nebo [Uložit].
nebo [Vstup]
nebo [Vstup]
Uživatelský manuál IP telefonu T328
5. Pomocí navigaèní klávesy dolù vyberte .
6.Pomocí [Switch]nebo navigaèních kláves vlevo/vpravo vyberte
8.Stisknìte Nerušit (DND) .
nebo [Volat]pro uložení nastavení .
127 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Vlastní oprávnìní dovoluje použít funkcí Pbx, dostupné na vaší poboèce na kterékoliv poboèce systému. Vlastní
oprávnìní je aktivní vždy pouze pro jedeno volání.
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Zadejte funkèní kód vlastního oprávnìní
2. Zadejte èíslo vaší poboèky.
3. Zadejte vaše heslo (ètyøi èíslice).
4. Zadejte požadované èíslo.
5. Stisknìte
nebo [Volat].
1) Nìkteré poboèky mohou být nastaveny tak, funkce vlastní oprávnìní (Executive Privilege) není
povolena (zakázáno v COS).
2) Pro použití vlastního oprávnìné (Executive Privilege)musí být pro vaši poboèku nastaveno heslo
(viz strana 178).
3) Vlastní oprávnìní je vždy aktivní pouze pro jedeno voláni. V okamžiku, kdy je volání ukonèeno,
vrací se telefon ke svým vlastní oprávnìním dle definice Class of Service pro tuto poboèku.
Vlastní oprávnìní 128 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Pøíchozí hovor vyzvání na vaší poboèce v systému Coral Flexicom a
souèasnì vyzvání na jakémkoli pøiøazeném externím (vzdáleném) telefonu
(napø. Domácím,mobilním, jiné poboèce). Pøijmout takový hovor mùžete na
libovolném vyzvánìjícím telefonu. Vᚠvyzvánìjící vzdálený telefon je
schopen rozlišit mezi interními nebo externími hovory (viz strana 140).
Funkce Flexicall je ideálním øešením pro situace, které vyžadují
„zdvoøilostní“ telefonování nebo druhý pøídavný telefon v systému. Služba
Flexicom se dá využít I pro pøipojení jiných zaøízení k vašemu telefonu jako
napø. Fax, záznamník, modem , bez použití dalšího telefonního èísla.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1) Vᚠvzdálený telefon vyzvání I v pøípadì, že je váš
IP telefon není registrován u SIP úètu
2) Vzdálený telefon nevyzvání v pøípadech, že vaše poboèka má aktivované
nìkteré z následujících služeb v systému v Coral Flexicom
• DND (nerušit Do Not Disturb)
• Pøesmìrování nepodmínìné, pøi obsazení, v èase
• Automatické pøihlášení
3) Vzdálený telefon nevyzvání pro tyto pøíchozí hovory:
• Skupinové volání
• Volání na sekretáøskou soupravu (vyjma pro prvního úèastníka skupiny s aktivovanou funkcí Flexicall)
• Volání do ELA skupiny (vyjma pro prvního vyzvánìjícího úèastníka skupiny s aktivovanou funkcí Flexicall)
• Volání skupiny pro noèní pøíjem hovorù (Bell/UNA)
• Termínovaná volání, buzení
• Hlášení
FlexiCall vzdálený telefon 129 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Pøi používání funkce Flexicall mùžete rozlišovat, zda volání pøichází z interní poboèky nebo externího telefonu mimo
Pbx. Mùžete funkci Flexicall tak, aby nechala vyzvánìt pøíchozí volání následovnì:
•
interní a externí volání vyzvání na vzdáleném telefonu.
•
volání vyzvání na vzdáleném telefonu.
•
volání vyzvání na vzdáleném telefonu.
Interní volání vyzvání na:
Externí volání vyzvání na:
Telefonu Coral Vzdál.telefonu Telefonu Coral Vzdál.telefonu
P.è.
Vše
(*7710)
1
û
ü
û
ü
2
û
û
ü
ü
3
ü
Irrelevant Irrelevant
ü
4
û
ü
ü
ü
Interní
(*7711)
FlexiCall vzdálený telefon Externí
(*7712)
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
Vše *7710
Interní *7711
Externí *7712
130 ü
Uživatelský manuál IP telefonu T322
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Zadejte funkèní kód (viz Tabulka 4 na stranì 130).
2. Zadejte èíslo externího (vzdáleného telefonu interní èíslo poboèky nebo èíslo privátní/veøejné knihovny),
na kterém mají vyzvánìt pøíchozí hovory spoleènì s vaší poboèkou.
Vzdálený telefon mùže být: telefon spojovatelky, síové èíslo, skupina pro noèní pøíjem (UNA/Central Bell),
nebo externí èíslo (pevný nebo mobilní telefon pøes privátní/veøejnou knihovnu.
3. Stisknìte
nebo [Volat].
4. Poèkejte na potvrzovací tón.
5. Stisknìte
(položte mikrotelefon).
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Zadejte funkèní kód (viz Tabulka 4 na stranì 130)
2. Zadejte kód pro zrušení û.
3. Stisknìte
nebo [Volat].
4. Poèkejte na potvrzovací tón.
5. Stisknìte
pro ukonèení procesu (položit mikrotelefon).
Jestliže uslyšíte odkazovací tón není funkce , FlexiCall povolena pro vaší poboèku (dle
nastavení COS Class of Service).
FlexiCall vzdálený telefon 131 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Jestliže je vᚠvzdálený telefon pøipojen mimo Pbx (pøipojen do veøejné sítì nebo veøejné mobilní sítì GSM,
mùžete na svém vzdáleném telefonu pøijímat všechny pøíchozí hovory .
Vᚠvzdálený telefon pøipojený mimo Pbx (není poboèkou Pbx Coral Flexicom) je aktivován jako
souèást Pbx teprve po té, co pøijal Flexicall hovor.
1. Pøijmìte hovor stejnì tak, jako každý jiný hovor. (Viz návod pro obsluhu vašeho vzdáleného telefonu).
2. Jakmile pøijmete hovor na svém vzdáleném telefonu, mùžete aktivovat funkcí popsaných v tabulce 5, “Volby FlexiCall
pro vzdálený telefon”.
FlexiCall vzdálený telefon 132 Uživatelský manuál IP telefonu T322
• Výš stávající hovor bude rozpojen.
Sestavení nového
hovoru
*1 • Uslyšte oznamovací tón a mùžete volit èíslo volaného.
Zadejte pøístupový kód veøejné linky pøed volbu externího telefonního èísla.
• Oznamovací tón oznamuje možnost zadání èísla pro pøedání hovoru.
Pøedání hovoru *2
Pøepínání mezi
Pøepínání/dotaz/
konference 3 úè.
• hovor mùžete pøedat s ohlášením nebo bez ohlášení.
• Pro spojení s pùvodním úèastníkem (když je èíslo pro pøedání hovoru obsazeno nebo
neodpovídá) Volte *2 znovu
Více informací naleznete na Pøedání hovoru na stranì 204.
Po oznamovacím tónu volte èíslo tøetího úèastníka. V z závislosti na nastavení vašich COS
*2 Class of Service mùžete použít jednu ze tøí funkcí ( Pøepínání/konzultace/konference
3 úèastníkù. Konferenèní volání na stranì 142.
Odklonìní hovoru
na interní poboèku
Coral Flexicom
*3 Po oznamovacím tónu volte poboèky na kterou odkláníte hovor. Vy budete odpojen a volající
Hlasová pošta/IVR
*4 Instrukce pro pøístup na hlasovou poštu vzdáleného telefonu naleznete na stranì 134.
úèastník je pøedán na zadané èíslo.
Budete odpojen a volající úèastník je pøedán na vaši poboèku.
Odklonìní hovoru na
vaši poboèku *5 Jestliže vaše poboèka neodpovídá v systémem nastaveném èase, volání je vráceno na váš
vzdálený telefon.
Záznam hovoru /
Žádost o pomoc
*6 Používá se pro Start/Stop záznamu pøíchozích hovorù (vyžaduje nastavení aplikace navigátoru v
systému Coral Flexicom).
FlexiCall vzdálený telefon 133 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Mùžete vstoupit do vaší hlasové schránky, poslechnout si zprávy a nastavovat systém hlasové pošty Coral Flexicom .
1. Pøijmìte hovor.
2. Zadejte *1, dostanete oznamovací tón. Volající úèastník je uvolnìn.
3. Zadejte èíslo Hlasové schránky (nebo IVR) .
4. Poèkejte na odpovìï hlasové pošty.
5. Zadejte pøístupový kód pro vzdálený pøístup do hlasové pošty a èíslo vaší interní poboèky, budete pøipojeni do
hlasové pošty.
6. Zadejte *4 jakmile se hlasová pošta pøihlásí. To umožní systému rozpoznat povely pro hlasovou poštu (nebo IVR).
7. Zvolte požadovaný povel z nabídky hlasové pošty (IVR systému) .
Požádejte systémového administrátora pro hlasovou poštu (IVR) o èíslo hlasové pošty a pøístupový
kód pro vzdálený pøístup.
Pro zápis tìchto èísel použijte následující tabulku:
FlexiCall vzdálený telefon 134 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Tato služba vám umožòuje pøijímat vaše hovory na jiném telefonu. Vᚠtelefon je nastaven do režimu nepodmínìného
pøesmìrování. Funkce Následuj mne mùže být aktivována pouze z jiné (nové) poboèky. Lze volit mezi dvìma druhy
služby následuj mne:
•
vaše interní I externí hovory jsou smìrovány na novou (jinou) poboèku. Pøedpokládá se,
že funkce nepodmínìného pøesmìrování není pro vaši poboèku zakázána.
•
na novou poboèku, zatímco interní volání nadále vyzvánìjí na vašem telefonu
Vše *89
Externí *7713
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Zadejte pøístupový kód Následuj mne dle tabulky 6, z nové poboèky, kde chcete pøijímat hovory
2. Zadejte èíslo své poboèky
3. Zadejte aktivaèní kód ü.
4. Stisknìte nebo [Volat].
5. Poèkejte na potvrzovací tón.
6. Stisknìte Následuj mne (položte mikrotelefon).
135 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Zadejte funkèní kód Následuj mne (viz Tabulka 6 na stranì 145) z jakékoliv poboèky.
2. Zadejte èíslo své poboèky
3. Zadejte kód pro zrušení û.
4. Stisknìte
nebo [Volat].
5. Poèkejte na potvrzovací tón.
6. Stisknìte
(položit mikrotelefon).
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Zadejte funkèní kód Nepodmínìné pøesmìrování
(nebo
viz Tabulka 2 na stranì 107).
3. Zadejte kód pro zrušení û.
4. Stisknìte
nebo [Volat.
5. Poèkejte na potvrzovací tón.
6. Stisknìte
Následuj mne (položit mikrotelefon).
146 Uživatelský manuál IP telefonu T328
Služba Freedom je znám pod jménem Individual Remote System Services (IRSS individuální vzdálený systém služeb) a
dovoluje vám pøipojit se do systému Coral Flexicom z libovolného místa pøes jakýkoliv externí telefon (domácí nebo
mobilní) a sestavovat volání ve vašem systému Coral Flexicom stejnì, jako z vlastní poboèky. Velká množství funkcí
systému Coral Flexicom (napø. Pøedání hovoru, konference,hlasová pošta,pøistup do knihoven) je pøístupná na tomto
externím telefonu. Externí telefon pracuje jako virtuální poboèka vaší Pbx nebo v síti. Externí telefon si zachovává všechny
svoje funkce a nastavení.
Døíve než povolíte funkci Freedom na vaší poboèce, musíte definovat èíslo privátní/veøejnou knihovny s
èíslem externího telefonu(viz stránky 198201). Poznamenejte si do následující tabulky
èíslo knihovny s èísle externího telefonu pro službu Freedom .
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Zadejte funkèní kód Freedom *7714
2. Volte èíslo privátní/veøejné s èíslem externího telefonu pro Freedom.
3. Stisknìte
nebo [Volat].
4. Poèkejte na potvrzovací tón.
5. Stisknìte
Freedom (IRSS) (položte mikrotelefon).
137 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Zadejte funkèní kód Freedom
.
2. Zadejte kód pro zrušení û.
3. Stisknìte nebo [Volat].
4. Poèkejte na potvrzovací tón.
5. Stisknìte
Freedom (IRSS) (položte mikrotelefon).
138 Uživatelský manuál IP telefonu T322
• Pro sestavení hovoru pomocí Freedom z telefonu, který vysílá èíslo volajícího musí být Freedom povolena na výši
poboèce v systému Coral Flexicom.
Viz kroky dole.
• Pro sestavení hovoru pomocí Freedom z telefonu, který nevysílá èíslo volajícího musí být funkce Freedom povolena
za pomocí funkce Vlastní oprávnìní. Viz strana 140.
S
1. Sestavte spojení na vaši poboèku systému Coral Flexicom.
2. Poèkejte na odkazovací tón.
3. Zadejte ètyømístné heslo (jestliže je požadováno Class of Service).
4. Poèkejte na oznamovací tón.
5. Volte èíslo volaného úèastníka.
Možná èísla volaných úèastníkù jsou: externí èíslo (pevný nebo mobilní telefon),síové èíslo nebo èíslo poboèky v Pbx
vèetnì ,veøejné linky, skupiny veøejných linek, dial service, pøístup na routing, veøejná/privátní knihovna nebo
hlasová pošta.
1) Jestliže voláte externí èíslo, bude muset volit pøístupový kód veøejné linky.
2) Jestliže voláte hlasovou poštu (IVR ), pøejdìte na stránku 143.
3) Jestliže požaduje funkce FlexiCall vše, pøejdìte na stránku 144.
4) pro jiné funkce Freedom , pøejdìte na stránku 145.
6. Poèkejte na vyzvánìcí tón a pøihlášení volaného.
7. Mùžete aktivovat funkce dle tabulky na stranì 141.
Freedom (IRSS) 139 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Tento postup použijte pro Freedom volání z externího telefonu bez identifikace (èísla volajícího), který nemùže být
identifikován systémem Coral Flexicom.
c
1) pro nìkteré telefony je funkce zakázána ( Vlastní oprávnìní. Definováno v Class of Service).
2) Abyste mohli používat funkci Vlastní oprávnìní na vašem telefonu musí být nastaveno použití
hesla (viz strana 178).
1. Zadejte kód funkce Vlastní oprávnìní (kontaktujte svého systémového administrátora).
2. Poèkejte na oznamovací tón.
3. Volte èíslo vaší poboèky.
4. Zadejte ètyømístné heslo.
5. Poèkejte na odkazovací tón.
6. Volte èíslo volaného úèastníka.
Možná èísla volaných úèastníkù jsou: externí èíslo (pevný nebo mobilní telefon),síové èíslo nebo èíslo poboèky
v Pbx vèetnì ,veøejné linky, skupiny veøejných linek, dial service, pøístup na routing, veøejná/privátní knihovna
nebo hlasová pošta.
1) Jestliže voláte externí èíslo, bude muset volit pøístupový kód veøejné linky.
2) Jestliže voláte hlasovou poštu (IVR ), pøejdìte na stránku 143.
3) Jestliže požaduje funkce FlexiCall vše, pøejdìte na stránku 144.
4) Pro jiné funkce Freedom , pøejdìte na stránku 145.
7. Poèkejte na vyzvánìcí tón a pøihlášení volaného.
8. Mùžete aktivovat funkce dle tabulky na stranì 141.
Freedom (IRSS) 140 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Nový hovor
*1
Poèkejte na oznamovací tón indikující pøipravenost systému uskuteènit nové volání. Pùvodní
úèastník,se kterým jste hovoøili, je odpojen.
• po zaznìní oznamovacího tónu zadejte èíslo, na které chcete hovor pøedat. Pøedání hovoru mùže
být s ohlášením nebo bez ohlášení.
Pøedání hovoru
*2
• Pro návrat k pùvodnímu úèastníkovi (jestliže èíslo, na která pøedáváte hovor je obsazeno nebo
neodpovídá) volte *2 znovu.
Více informací o pøedání hovoru na stranì 204.
Pøepínání mezi
Pøepínání/dotaz/
konference 3 úè.
Odklonìní hovoru
na interní poboèku
Coral Flexicom
*2
Po oznamovacím tónu volte èíslo tøetího úèastníka. V z závislosti na nastavení vašich COS Class
of Service mùžete použít jednu ze tøí funkcí ( Pøepínání/konzultace/konference 3 úèastníkù.
Konferenèní volání na stranì 142.
*3
Po oznamovacím tónu volte èíslo tøetího úèastníka. Vy budete odpojen a hovor je pøedán na tøetího
úèastníka.
Èíslo vašeho telefonu se tøetímu úèastníkovi nezobrazí
Hlasová pošta/IVR *4 Záznam hovoru /
Žádost o pomoc
*6
Freedom (IRSS) Instrukce pro pøístup na hlasovou poštu telefonu Freedom naleznete na stranì 143.
Používá se pro Start/Stop záznamu pøíchozích hovorù (vyžaduje nastavení aplikace navigátoru v
systému Coral Flexicom) nebo pošle žádost o pomoc na v systému definovaný digitální telefon
141 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Jakmile sestavíte spojení pomocí funkcí FlexiCall nebo Freedom call, mùžete použít níže popsaných funkcí podle nastavení
vašeho telefonu v systému Coral Flexicom ( COS Class of Service).
1. Zadejte *2.
2. Volte èíslo tøetího úèastníka.
3. Zadejte *2 pro pøepínání mezi druhým a tøetím úèastníkem (kdykoliv je tøeba).
4. Jestliže zavìsíte, zbývající dva úèastníci zùstanou spojeni.
1. Zadejte *2.
2. Volte èíslo tøetího úèastníka, kterého potøebujete ke konzultaci
3. Po skonèení konzultace zadejte *2 pro návrat k pùvodnímu hovoru.
1. Zadejte *2.
2. Volte èíslo tøetího úèastníka, kterého chcete pøipojit do stávajícího hovoru
3. Po pøihlášení tøetího úèastníka zadejte *2 pro sestavení konference všech 3úèastníkù.
1. Zadejte *2.
2. Volte èíslo tøetího úèastníka a poèkejte na pøihlášení.
3. Zadejte *2 a tøetí úèastník bude pøipojen.
4. Po té co vyøídíte svùj privátní hovor s druhým úèastníkem zadejte *2 a sestavte konferenci 3úèastníkù.
Freedom (IRSS) 142 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Mùžete vstoupit do hlasové pošty , poslechnout zprávy a nastavit vaši hlasovou schránku v systému Coral Flexicom.
1. Sestavte spojení z externího telefonu pøes službu Freedom:
• Pro telefon s identifikací volajícího , opakujte kroky 14 na stranì 149.
• Pro telefon bez identifikace volajícího , opakujte kroky 14 na stranì 150.
2. Volte èíslo hlasové pošty (nebo IVR) .
3. Èekejte na odezvu systému .
4. Zadejte kód vzdáleného pøístupu do hlasové pošty a èíslo vaší poboèky.
5. Zadejte *4 okamžitì po odezvì hlasové pošty. To dovolí hlasové poštì (nebo IVR) pøijímat vaše povely.
6. Volte jednu z variant z menu hlasové pošty (IVR).
1) Kontaktujte svého administrátora hlasové pošty a zeptejte se na èíslo hlasové pošty (IVR) a
kód vzdáleného pøístupu .
2) Pro záznam získaných èísel použijte následující tabulku:
Freedom (IRSS) 143 Uživatelský manuál IP telefonu T322
(Pro informace o službì FlexiCall ètìte FlexiCall na stranì 129).
1. Sestavte spojení z externího telefonu pøes službu Freedom:
• Pro telefon s identifikací volajícího , opakujte kroky 14 na stranì 139.
• Pro telefon bez identifikace volajícího , opakujte kroky 14 na stranì 140.
2. Volte kód funkce Flexicall.
3. Poèkejte na oznamovací tón.
4. Volte èíslo úèastníka . Hovor vyzvání na vaší poboèce a souèasnì zvoní za volaném èísle.
Možná èísla volaných úèastníkù jsou: externí èíslo (pevný nebo mobilní telefon),síové èíslo nebo èíslo poboèky v
Pbx vèetnì ,veøejné linky, skupiny veøejných linek, dial service, pøístup na routing, veøejná/privátní knihovna
nebo hlasová pošta.
5. Poèkejte na potvrzovací tón
1. Opakujte kroky 13 nahoøe.
2. Zadejte kód pro zrušení û.
3. Poèkejte na potvrzovací tón.
Freedom (IRSS) 144 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Døíve než povolíte funkci Freedom na vaší poboèce, musíte definovat èíslo privátní/veøejnou knihovny
s èíslem externího telefonu. Použijte tabulku na stranì 137 a poznamenejte si èíslo knihovny s èísle externího telefonu
pro službu Freedom .
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Sestavte spojení z souèasného Freedom telefonu:
• Pro telefon s identifikací volajícího , opakujte kroky 14 na stranì 139.
• Pro telefon bez identifikace volajícího , opakujte kroky 14 na stranì 140.
2. Poèkejte na oznamovací tón.
3. Zadejte k´d služby Freedom
4. Poèkejte na oznamovací tón.
5. Zadejte èíslo privátní/veøejnou knihovny s novým èíslem externího telefonu Freedom
5. Poèkejte na odkazovací tón. Potom budete odpojen. Nyní mùžete zavolat na vaší poboèku z nového telefonu
Freedom.
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Opakujte kroky 14 nahoøe.
2. Zadejte kód pro zrušení û.
3. Poèkejte na potvrzovací tón. Služba Freedom byla zrušena pro vaši poboèku.
Freedom (IRSS) 145 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Skupinové volání je konference až pro 100 úèastníkù. Každé skupinové volání má své jedineèné èíslo. Úèastníkem
konference mùže být interní poboèka nebo externí telefonní èíslo volané pøes veøejnou knihovnu. Existují dva rùzné
typy skupinových volání:
•
•
skupinové volání má pøedem dané úèastníky
(AddOn) skupinové volání nemá pøedem definované úèastníky ani úèastníka, který konferenci sestavuje
Úèastníci konference se dìlí na operátora, který konferenci øídí (obvykle zodpovìdný za pøedmìt diskuze), úèastníka,
který konferenci sestavuje a øadové èleny.
Signalizace bìhem konference je závislá na nastavení systému. Signalizace obsahuje tón upozornìní pøi sestavení
konference, který je vysílán k úèastníkovi sestavujícímu konference, a signály pro úèastníky vždy, když je nìjaký
úèastník pøipojen/odpojen z konference. Jestliže je skupinové volání sestaveno. Všechny telefony registrovaných
úèastníkù vyzvání. Úèastník. Který se nepøihlásí je vyzvánìn po dobu, než uplyne èasový dohled.
Úèast v konferenci mùže být omezena:
•
Zablokováním pøipojení do konference po té, co skonèilo vyzvánìní úèastníkù
• Blokováním neregistrovaných úèastníkù (uzamèená skupina)
Existují dva zpùsoby, jak se mohou neregistrovaní úèastníci pøipojit k neuzamèené skupinì:
•
Neregistrovaný úèastník volí pøístupový kód
•
Registrovaný úèastník mùže pøipojit neregistrovaného úèastníka.
Operátor konference má nástroje pro øízení konference. Mùže zakázat/povolit hovor (Mute / NonMute) každého
úèastníka. Zakázat hovor znamená, že úèastníkovi je umožnìn je poslech hovoru. Typickým pøíkladem je konference,
ve které pouze úèastník sestavující konferenci má právo hovoøit a ostatní poslouchají. Skupinový operátor poté
individuálnì pøidìluje povolení hovoøit jednotlivým èlenùm.
Možnosti operátora øídit konferenci jsou nastaveny v parametrech skupinového volání. Nìkterý uživatel mùže být
oprávnìn k násilnému odpojení úèastníka z konference.
Skupinové volání (konference) 146 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Parametry skupinových volání jsou rozdìleny do následujících kapitol uvedených dole:
AKTIVACE KONFERENCE PRO REGISTROVANÉ........... 148
AKTIVACE DOÈASNÉ KONFERENCE.….………………............... 149
PØIPOJENÍ …......................................................................... 150
NÁSILNÉ UVOLNÌNÍ Z KONFERENCE …................….….. 151
NÁSILNÉ UVOLNÌN Z CELÉ KONFERENCE . ……..…..... 152
Skupinové volání (konference) Ovládání skupinových volání
157 Uživatelský manuál IP telefonu T328
®
Konference pro registrované zahrnuje nìkolik definovaných úèastníkù, jejich telefony vyzvání najednou, jestliže je
vytoèeno èíslo konference. Tato funkce dovoluje úèastníkovi, který konferenci sestavuje, kontaktovat všechny úèastníky
vytoèením jednoho èísla (pøístupového kódu). Maximální poèet úèastníkù je 100, v závislosti na konfiguraci systému.
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Volte pøístupový kód (èíslo) konference
2. Stisknìte nebo [Volat].
3. Všichni úèastníci vyzvánìní
4. Poèkejte až se všichni úèastníci pøihlásí.
Uslyšíte upozoròovací tón pøi každém pøihlášení úèastníka(jestliže je systém takto nastaven) .
5. Zaènìte mluvit.
Použijte následujícího formuláøe a zapište si všechny úèastníky skupiny a její èíslo.
Skupinové volání (konference) Konference pro registrované
148 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Doèasná konference umožòuje oprávnìnému úèastníkovi sestavit konferenci z libovolných úèastníkù (AddOn) dokud není
konference sestavena. Napøíklad prázdná konference nemá žádné registrované èleny definované v systému. Úèastník
sestavující konferenci pøidává jednotlivé èleny ze svého telefonu. Do doèasné konference lze pøipojit: interní poboèku,
externí èíslo pøipojené pøes veøejnou knihovnu.Nìkolik skupin registrovaných úèastníkù lze pøipojit do doèasné konference
pøes veøejnou knihovnu.
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Volte funkèní kód pro pøipojení úèastníka do doèasné konference
.
2. Volte èísla úèastníkù a veøejných knihoven (514 úèastníkù dle nastavení konfigurace vaší Pbx)
4. Jestliže je seznam úèastníkù kompletní zadejte aktivaèní kód ü.
5. Stisknìte nebo [Volat].
6. Všichni úèastníci vyzvánìní
7. Poèkejte až se všichni úèastníci pøihlásí( pøi pøipojení každého úèastníka uslyšíte tón, v závislosti na nastavení Pbx).
8. Zaènìte mluvit.
V tabulce na stranì 148 jsou pøístupové kódy skupinových volání.
Skupinové volání (konference) Doèasná konference
149 Uživatelský manuál IP telefonu T322
®
Registrovaný úèastník se pøipojí do konference tak, že pøijme pøíchozí skupinový hovor. Za pøedpokladu, že konference
není uzamèena proti pøipojení neregistrovaných úèastníkù, mohou se tito do konference pøipojit po vytoèení èísla
konference. Nebo mùžou být do konference pøidáni autorizovaným (registrovaným)úèastníkem.
1. Pøijmìte pøíchozí skupinový hovor..
Všichni úèastníci jsou informováni o vašem pøistoupení varovným tónem(dle nastavení systému).
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Volte pøístupový kód konference.
2. Stisknìte nebo [Volat].
Všichni úèastníci jsou informováni o vašem pøistoupení varovným tónem (dle nastavení systému).
c
Jestliže je skupina blokována proti pøipojení do konference po jejím sestavení dostanete obsazovací tón.
Stisknìte
(položte mikrotelefon).
Všichni úèastníci jsou informováni o vašem odstoupení varovným tónem (dle nastavení systému).
Skupinové volání (konference) Doèasná konference
150 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Tato funkce dovoluje autorizovanému úèastníkovi v klidovém stavu, odpojit úèastníka z probíhající konference.
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Volte funkèní kód
.
2. Volte èíslo úèastníka
3. Zadejte aktivaèní kód ü.
4. Stisknìte
nebo [Volat].
5. Není vysílán žádný tón
6. Stisknìte
Skupinové volání (konference) Násilné odpojení z konference
(položte mikrotelefon).
151 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Tato funkce dovoluje autorizovanému úèastníkovi v klidovém stavu, zrušit celou konferenci.
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Volte funkèní kód
.
2. Volte èíslo konference (pøístupový kód)
3. Zadejte aktivaèní kód ü.
4. Stisknìte
nebo [Volat].
5. Není vysílán žádný tón
6. Stisknìte
Skupinové volání (konference) Zrušení celé konference
(položte mikrotelefon).
152 Uživatelský manuál IP telefonu T322
[Menu]
Skupinový poslech umožòuje vìtšímu poètu lidí poslouchat/hovoøit
vᚠIP telefon. V tomto režimu mùžete mluvit/ poslouchat
prostøednictvím náhlavní soupravy a ostatní pøe mikrofon a reproduktor. Pro aktivaci skupinového poslechu stisknìte
pøedprogramované tlaèítko.
Pøedprogramované tlaèítko má funkci pøepínaèe. Opìtovný stisk tlaèítka skupinový poslech zruší.
1. Stisknìte [MENU]
2. Pomocí navigaèních kláves vyberte DSS Keys ( ) a stisknìte
>
nebo [Uložit].
3. Použijte navigaèní klávesy nahoru/dolù a vyberte tlaèítko, které chcete naprogramovat a stisknìte (viz obrázek na stranì 184):
•
odpovídá programovatelnému tlaèítku oznaèenému jako .
•
odpovídá programovatelnému tlaèítku oznaèenému jako .
•
odpovídá programovatelnému tlaèítku oznaèenému jako .
4. Pomocí [Switch] nebo navigaèních kláves vlevo/vpravo vyberte
5. Pomocí navigaèní klávesy dolù vyberte Skupinový poslech .
.
6. Pomocí [Switch] nebo navigaèních kláves vlevo/vpravo vyberte
7. Stisknìte nebo [Vstup]
.
nebo [Volat]pro uložení nastavení .
153 Uživatelský manuál IP telefonu T322
[History]
IP telefon uchovává záznam pøíchozích volání, volaných èísel, který mùžete prohlížet po stisku SW tlaèítka [History] na
displeji. Mùžete vytoèit jakékoliv zvolené èíslo pøímo se seznamu na displeji.
IP telefon nabízí pìt rùzných seznamù. Pomocí navigaèních tlaèítek vlevo/vpravo mùžete vybírat mezi seznamy:
•
Registr hovorù
•
Volaná èísla
•
Pøijaté hovory
•
Zmeškané hovory
•
Pøedané hovory
Každý záznam o hovoru obsahuje telefonní èíslo, jméno, èas a datum hovoru. Pøíchozí hovory, které mají skryté èíslo
volajícího jsou zobrazeny jako “Anonymní”.
Použijte navigaèních kláves pro listování v seznamu . Hovory jsou uvedeny v poøadí jejich pøijetí / vytáèení, a jsou
èíslovány v souladu s tím, vpravo od pøíslušného seznamu volání, v horní èásti displeje. Nejnovìjší hovory jsou uvedeny
nejdøíve.
Maximálnì 100 pøíchozích a 100 odchozích volání mùže být zaznamenáno. Jakmile je tohoto èísla dosaženo, nejstarší
hovor (101) je vymazán (metoda first in/first out.
Kterékoliv z èísel v seznamech mùžete použít pro volbu stiskem nebo [Volat].
Mùžete vymazat jeden nebo všechny záznamy tohoto seznamu a vrátit se do stavu klidového displeje.
Historie 154 Uživatelský manuál IP telefonu T328
[Send] Volba vybraného èísla.
[Delete] Smazání záznamu.
[Option] pøistup k dalším volbám.
• Vyberte nìkterou z voleb a stisknìte [OK] :
[Back]
Detail Zobrazíte telefonní èíslo, jméno, datum a èas.
Add to Contact list Pøidáte zvolené èíslo do telefonního seznamu (viz dole).
Add to Black list Stiskem Sw tlaèítka pøidáte kontakt do seznamu zakázaných èísel (viz dole).
Delete All Po stisku tlaèítka a následném potvrzení [OK] smažete vybraný seznam.
Návrat do klidového stavu.
V klidovém stavu telefonu je zobrazen poèet zmeškaných hovorù: , kde zmeškaných volání. Navíc je v pravém horním rohu displeje zobrazena ikonka zmeškaných volání
znaèí poèet
Stisknìte [View] pro zobrazení podrobností o zmeškaném hovoru. Poèet zmeškaných hovorù zmizí po té, co si je
prohlédnete a opìt se objeví po prvním zmeškaném hovoru.
Toto poèítalo je vynulováno, jakmile aktivujete
nebudete mít další zmeškaný hovor.
Historie nebo zdvihnete mikrotelefon. A neobjeví se dokud
166 Uživatelský manuál IP telefonu T328
1.Stisknìte [History] a pomocí navigaèních kláves vyberte požadovaný seznam a v nìm vyhledejte volání.
2. Stisknìte [Option].
3. Najeïte na nebo a stisknìte .
4. Upravte telefonní èíslo pomocí klávesnice (optional). Použijte [Delete] pro vymazání.
5. Použijte navigaèní klávesy nahoru/dolù pro výbìr typu èísla (Office, Mobile, a jiná).
6. Zadejte telefonní èíslo nebo èísla pomocí klávesnice . Použijte [Delete] pro vymazání.
7. Pomocí [Switch] nebo navigaèních kláves vlevo/vpravo vyberte èíslo úètu, kterému chcete pøiøadit toto tlaèítko
( znamená pøiøazení ke všem úètùm)
8. Stisknìte Historie nebo [Volat]pro uložení nastavení .
156 Uživatelský manuál IP telefonu T328
[Hold]
Probíhající hovor mùže být pøidržen v systému a vy mùžete zatím odbavit jiné volání. Pøidrženému úèastníkovi je
pøehrávána hudba .
Stisknìte SW tlaèítko [Hold] , systémové tlaèítko nebo pøedprogramované tlaèítko Pøidržení (viz dole).
• SW tlaèítko [Hold] se objeví na displeji IP telefonu vždy, když existuje reálný pøedpoklad použití této funkce.
• Pøedprogramované tlaèítko bliká, jestliže máte pøidržený hovor.
1. Stisknìte SW tlaèítko[Resume]nebo tlaèítko .
c
Jestliže máte více než jeden pøidržený hovor, stisknìte blikající linkové tlaèítko nebo použijte
navigaèní klávesu nahoru/dolù pro výbìr linkového tlaèítka a nakonec stisknìte SW tlaèítko [Resume] nebo tlaèítko
.
1. Stisknìte SW tlaèítko[Cancel] nebo položte mikrotelefon.
Pøidržené hovory jsou odbavovány dle pravidla First In/First Out.
Pøidržení 157 Uživatelský manuál IP telefonu T322
1. Stisknìte [MENU]
2. Pomocí navigaèních kláves vyberte DSS Keys ( ) a stisknìte
>
nebo [Uložit].
3. Použijte navigaèní klávesy nahoru/dolù a vyberte tlaèítko, které chcete naprogramovat a stisknìte (viz obrázek na stranì 1840):
•
odpovídá programovatelnému tlaèítku oznaèenému jako .
•
odpovídá programovatelnému tlaèítku oznaèenému jako .
•
odpovídá programovatelnému tlaèítku oznaèenému jako .
4. Pomocí [Switch] nebo navigaèních kláves vlevo/vpravo vyberte
5. Pomocí navigaèní klávesy dolù vyberte nebo [Vstup]
.
.
6. Pomocí [Switch] nebo navigaèních kláves vlevo/vpravo vyberte
7. Stisknìte Pøidržení nebo [Volat]pro uložení nastavení .
158 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Funkce Hot Line realizuje okamžité spojení z pøedefinovaným telefonním èíslem.
Okamžitì po vytoèení libovolného èísla bude vᚠIP telefon spojen s døíve definovaným telefonním èíslem. Tuto
funkci mùžete nastavit dvìma zpùsoby:
•
Pomocí spojovatelky (spojovatelka mùže taká nastavit telefonní èíslo, se kterým bude vᚠIP telefon spojen)
•
Pøes MENU vašeho telefonu
1. Volte libovolné èíslo.
2. Stisknìte nebo [Volat].
3. Telefon èísla nastaveného jako The hot line zaène okamžitì vyzvánìt.
4. Poèkejte na pøihlášení úèastníka.
1. Stisknìte [MENU] a pomocí navigaèních kláves najdìte DSS Keys ( >
)
3. Zadejte èíslo telefonu pomocí klávesnice telefonu. Použijte [Del] pro vymazání.
3. Stisknìte nebo [Volat]pro uložení nastavení .
Hot Line (Okamžitá) 159 Uživatelský manuál IP telefonu T322
[Menu]
Na IP telefonu mùžete nastavit jeden z nìkolika jazykù.
Nastavení jazyka provedete pomocí MENU nastavení IP telefonu
1) Standardnì je nastavena angliètina.
2) Ne všechny svìtové jazyky jsou podporovány vašim IP telefonem. Kontaktujte svého systémového
administrátora, aby vám nahrál požadovaný jazyk do vašeho IP telefonu.
3) Jazyk webového rozhraní IP telefonu mùžete nastavit odlišnì od jazyku vašeho IP telefonu. Web rozhraní
nepodporuje èeštinu
(viz IP telefon Nastavení priorit na stranì 49).
1. Stisknìte [MENU] a pomocí navigaèních kláves vyberte Language stisknìte nebo [Enter] .
( > >
)a
2. Zobrazí se vám seznam jazykù dostupných na vašem IP telefonu. Použijte navigaèních kláves a vyberte požadovaný
jazyk.
3. Stisknìte Jazyk nebo [Volat]pro volbu požadovaného jazyka.
160 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Naposledy volané èíslo jak poboèky tak do veøejné telefonní sítì je automaticky uloženo do pamìti.
1. Opakovat poslednì volané èíslo mùžete jedním z následujících zpùsobù:
• Stisknìte a potom nebo [Send]
• Zadejte funkèní kód a stisknìte nebo [Send].
• Stisknìte systémové tlaèítko .
• Stisknìte pøedprogramované tlaèítko
(viz dole) a stisknìte • Stisknìte pøedprogramované tlaèítko
(viz. strana 162) .
nebo [Send].
Opakování volby
Opakování volby poslednì volaného èísla 161 Uživatelský manuál IP telefonu T322
1. Stisknìte [MENU]
2. Pomocí navigaèních kláves vyberte DSS Keys ( ) a stisknìte
>
nebo [Uložit].
3. Použijte navigaèní klávesy nahoru/dolù a vyberte tlaèítko, které chcete naprogramovat a stisknìte (viz obrázek na stranì 184):
•
odpovídá programovatelnému tlaèítku oznaèenému jako .
•
odpovídá programovatelnému tlaèítku oznaèenému jako .
•
odpovídá programovatelnému tlaèítku oznaèenému jako .
4. Pomocí [Switch] nebo navigaèních kláves vlevo/vpravo vyberte
5. Pomocí navigaèní klávesy dolù vyberte nebo [Vstup]
.
.
6. Pomocí [Switch] nebo navigaèních kláves vlevo/vpravo vyberte
7. Stisknìte nebo [Volat]pro uložení nastavení .
Opakování volby poslednì volaného èísla 162 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Podrobnosti o pøíchozích volání mohou být shromažïovány pomocí Zachycení zlomyslných volání. Podrobnosti o volání
jsou uloženy v okamžiku, kdy vᚠtelefon zaène vyzvánìt nezávisle na tom zda hovor pøijmìte èi nikoliv. Poète
zaznamenaných volání pro vᚠtelefon byl nastaven vaším systémovým administrátorem.. Jestliže je seznam plný, je
nejstarší záznam vymazán a poslední hovor pøidán. Podrobnosti o všech pøíchozích hovorech jsou zaznamenávány dokud
funkci nezrušíte.
Záznam o hovoru obsahuje: Èíslo volajícího(u externího hovoru pouze v pøípadì, že je k dispozici identifikace volajícího
Ani, jinak èíslo veøejné linky, po které hovor pøišel, datum a èas volání.
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Volte funkèní kód
.
2. Zadejte aktivaèní kód ü.
3. Stisknìte
nebo [Volat].
4. Poèkejte na tón potvrzení
5. Stisknìte
(položte mikrotelefon).
Jestliže uslyšíte odkazovací tón není není povolena pro vaší poboèku (dle nastavení COS Class of
Service). Požádejte systémového administrátora o zpøístupnìní funkce Zachycení zlomyslných volání pro
vᚠtelefon
Zachycení zlomyslných volání 163 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Volte funkèní kód
.
2. Zadejte kód pro zrušení û.
2. Stisknìte
nebo [Volat].
4. Poèkejte na tón potvrzení
5. Stisknìte
Zachycení zlomyslných volání (položte mikrotelefon)
177 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Zachycená zlomyslná volání na vašem telefonu mùžete zobrazit pomocí funkce Tisk zlomyslných volání. Zobrazení mùže
být aktivováno kdykoliv z vašeho telefonu nebo operátorem.
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Volte funkèní kód
.
2. Zadejte aktivaèní kód ü.
3. Stisknìte
nebo [Volat].
4. Poèkejte na tón potvrzení
5. Stisknìte
(položte mikrotelefon).
1) Odkazovací tón signalizuje že funkce Zachycení zlomyslných volání není momentálnì aktivována.
2 ) Záznam o hovoru obsahuje: Èíslo volajícího(u externího hovoru pouze v pøípadì, že je k dispozici
identifikace volajícího Ani, jinak èíslo veøejné linky, po které hovor pøišel, datum a èas volání.
3) Hovor není pøerušen pøi tisku zachyceních volání. Mùže být však kdykoliv znovu vytištìn vèetnì
aktualizací.
Tisk zlomyslných volání 165 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Libovolná poboèka nebo systém hlasové pošty mùže pro vás zanechat zprávu. Jestliže je zanechána zpráva
pro vᚠtelefon, rozsvítí se tlaèítko zpráva a na displeji IP telefonu je zobrazena ikona .
8715
14:45
17
New Voice Mail
Connect
Exit
1. Pro poslech hlasové zprávy postupujte následovnì:
• Stisknìte svítící tlaèítko
uvedena v dalším textu)
(definice èísla hlasové schránky pro automatický pøístup do hlasové pošty je
• Stisknìte SW tlaèítko [Connect] (definice èísla hlasové schránky pro automatický pøístup do hlasové pošty je uvedena
v dalším textu)
• Volte èíslo hlasové schránky a stisknìte nebo [Send]
• Stisknìte pøedprogramované tlaèítko Voice Mail (viz. strana 167)
2. Zadejte heslo pro pøístup do hlasové pošty a dále postupujte podle instrukcí. Více se dozvíte o hlasové poštì v
dokumentu Sea Mail User Guide.
1. Stisknìte [Menu] a pomocí navigaèních kláves vyberte ( >
).
2. Pomocí navigaèních kláves nahoru/dolù vyberte èíslo øádku (13).
Zprávy Opovìï
166 Uživatelský manuál IP telefonu T322
3. Zadejte èíslo své hlasové schránky pomocí klávesnice. Použijte [Del] pro smazání.
Jestliže si nejste jisti, jaké je èíslo vaší hlasové schránky, kontaktujte systémového administrátora.
4. Stisknìte
nebo [Volat]pro uložení nastavení.
Stisknìte [MENU]
1. Pomocí navigaèních kláves vyberte DSS Keys (
) a stisknìte
nebo [Uložit].
3. Použijte navigaèní klávesy nahoru/dolù a vyberte tlaèítko, které chcete naprogramovat a stisknìte (viz obrázek na stranì 184):
•
odpovídá programovatelnému tlaèítku oznaèenému jako .
•
odpovídá programovatelnému tlaèítku oznaèenému jako .
•
odpovídá programovatelnému tlaèítku oznaèenému jako .
4.Pomocí [Switch]nebo navigaèních kláves vlevo/vpravo vyberte
nebo [Vstup]
.
5. Pomocí navigaèní klávesy dolù vyberte
6.Pomocí [Switch]nebo navigaèních kláves vlevo/vpravo vyberte
7.Použijte navigaèní klávesu dolù a vyberte ..
.
8. Pomocí [Switch]nebo navigaèních kláves vlevo/vpravo vyberte èíslo úètu, které chcete pøiøadit tomuto tlaèítku.
9. Použijte navigaèní klávesu dolù a vyberte .
10. Zadejte èíslo vaší hlasové schránky . Použijte [Del] pro vymazání.
11. Stisknìte Opovìï nebo [Volat]pro uložení nastavení . .
167 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Mùžete zanechat indikaci zpìtného volání na libovolném telefonu, který je vybaven kontrolkou Zpráva (MWI),
Skupinì linek nebo síovém èísle. Na cílovém telefonu se zobrazí zpráva, tvoøená slovem Call následovaným èíslem
vaší poboèky. MWI signalizuje nejménì jednu èekající zprávu.
Jestliže je zanechána zpráva pro sekretáøskou skupinu, indikátor èekající zprávy se rozsvítí
pouze na prvním telefonu ve skupinì.
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Volte funkèní kód
.
2. Volte èíslo poboèky, sekretáøské skupiny nebo síové èíslo.
3. Stisknìte
nebo [Volat].
4. Poèkejte na tón potvrzení
5. Stisknìte
(položte mikrotelefon).
V pøípadì, že po zanechání zprávy obdržíte odkazovací tón, není cílový telefon pravdìpodobnì
vybaven kontrolkou indikující èekající zprávu (MWI), nebo není nastaven pro pøíjem zpráv.
Zprávy Zanechání zprávy
168 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Ten kdo zanechal zprávu ji mùže také zrušit.
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Volte funkèní kód
.
2. Volte èíslo poboèky, sekretáøské skupiny nebo síové èíslo.
3. Stisknìte
nebo [Volat].
4. Poèkejte na tón potvrzení
5. Stisknìte
Zprávy Zrušení zprávy
(položte mikrotelefon).
169 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Bìhem hovoru mùže vzniknout potøeba vypnout mikrofon, by je na omezenou dobu (mikrotelefon nebo mikrofon
handsfree). To zajistí, že vᚠinterní (soukromý) hovor z místnosti nebude pøenášen druhé stranì. Tlaèítko pro vypnutí
mikrofonu (MUTE) pracuje jako pøepínaè zapnout/vypnout mikrofon a mùže být použito tak èasto jak potøebujete.
Funkce vypnutí mikrofonu (MUTE) vypne mikrofon mikrotelefonu, sady pro hlasitý hovor i náhlavní soupravy.
Opìtovným stiskem tlaèítka Vypnutí mikrofonu mikrofon znovu zapnete. Ikona mikrofon vypnut (Mute je aktivována)
se objeví na displeji IP telefonu, jeli
Stisknìte tlaèítko Vypnutí mikrofonu (MUTE).
Protilehlý úèastník neslyší nic z vaší konverzace. Na displeji se objeví ikona
Stisknìte tlaèítko Vypnutí mikrofonu znovu ( ).
Vypnutí mikrofonu
Vypnutí mikrofonu 170 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Funkce zajišuje pøíjem hovorù v pøípadì, že je pracovištì spojovatelky bez obsluhy nebo když vyzvání centrální
zvonek.Normálnì je tato funkce aktivována pro pøíchozí volání bìhem noci. Jsou dva zpùsoby jak pøevzít volání:
Skupinové pøevzetí a pøímé pøevzetí volání.
Volání ve vaší skupinì pøevezmete tak, že vytoèíte kód funkce noèního pøihlášení.
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Zadejte funkèní kód noèního pøihlášení
.
nebo [Volat].
2. Stisknìte
3. Pøijmìte hovor.
Funkce umožòuje pøevzetí jakéhokoliv vyzvánìjícího centrálního hovoru vytoèením funkèního kódu Pøímého pøevzetí a
èísla vyzvánìjícího telefonu.
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Zadejte funkèní kód pøímého pøevzetí hovoru
.
2. Volte èíslo vyzvánìjícího telefonu
3. Stisknìte nebo [Volat].
3. Pøijmìte hovor.
Pøevzetí hovoru ve skupinì noèního vyzvánìní UNA (Universal Night Answering) je znám jako Pøevzetí
vyzvánìní.
Noèní pøihlášení (Central Bell/UNA Pickup) 171 Uživatelský manuál IP telefonu T322
®
Mùžete pøevzít hovor zaparkovaný ve speciální frontì èekajících volání.
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Volte èíslo zaparkovaného volání .
2. Stisknìte nebo [Volat].
3. Mluvte.
Jestliže je hovor ponechán zaparkovaný po delší dobu (definovanou systémem), je automaticky vrácen na
poboèku, která ho zaparkovala.
Fronta èekajících volání 1
7060
2
7061
3
7062
4
7063
5
7064
6
7065
7
7066
8
7067
9
7068
10
7069
172 Uživatelský manuál IP telefonu T322
®
Jestliže je k systému Coral Flexicom pøipojeno zaøízení pro veøejné hlášení (podnikový rozhlas) mùže být hlášení, z
kteréhokoliv telefonu, zprostøedkováno tímto systémem.
Pøiložená tabulka èíslo 8 je urèena pro poznamenání èísel pro pøístup k systémùm veøejného hlášení
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Volte èíslo veøejného hlášení 2. Stisknìte
.
nebo [Volat].
3. Oznamte zprávu.
4. Stisknìte
pro ukonèení procesu (položit mikrotelefon).
7074
7075
7076
7077
7078
7079
Vyhledávání Veøejné hlášení
173 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Mùžete provést hlášení na jeden digitální telefon (FlexSet, DKT, T207M, T208M, T207M/NP, T208M/BL, T322 nebo
T328), který je v klidu nebo obsazený.
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Zadejte funkèní kód hlášení
následovaný èíslem digitálního telefonu
nebo
vytoète kód hlášení pro daný digitální telefon
2. Stisknìte
nebo [Volat].
3. Poèkejte na tón hlášení.
4. Pøeètìte hlášení jakmile skonèí tón hlášení
5. Stisknìte
(položte mikrotelefon).
Každý digitální telefon má svùj vlastní kód hlášení definovaný systéme Coral Flexicom.
Vyhledávání Hlášení (pro jeden digitální telefon)
174 Uživatelský manuál IP telefonu T322
5. Press to hang up.
®
®
Mùžete pøeèíst hlášení pro pøedem definovanou skupinu digitálních telefonù (FlexSet, DKT, T207M, T208M, T207M/NP,
T208M/BL, T322 nebo T328) v dané lokalitì. Pøiložený formuláø je urèena k poznamenání pøístupových èísel
jednotlivých skupin hlášení.
Pouze digitální telefon, který je v klidovém stavu, je schopen pøijmout skupinové hlášení.
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Zadejte pøístupový kód skupinového
2. Stisknìte
nebo [Volat].
3. Poèkejte na tón hlášení.
4. Pøeètìte hlášení jakmile skonèí tón hlášení
5. Stisknìte
(položte mikrotelefon).
Každý digitální telefon má svùj vlastní kód hlášení definovaný systéme Coral Flexicom.
1.
7300 6. 7305
2.
7301 7. 7306
3.
7302 8. 7307
4.
7303 9. 7308
5.
7304 10. 7309
Vyhledávání Veøejné hlášení
175 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Každý hovor mùže být zaparkován na takové místo, aby bylo možné jej vyzvednout. Zaparkování se provádí pomocí
telefonu.
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Zadejte funkèní kód Parkování nebo stisknìte pøedprogramované tlaèítko (viz strana 177).
2. Volte èíslo poboèky, která hovor zaparkovala.
3. Stisknìte nebo [Volat].
4. Mluvte.
1) Každá poboèka mùže zaparkovat více než jeden hovor. Hovory jsou potom vyzvedávány na principu
Firstin/firstout (FIFO), to znamená, že první zaparkovaný hovor je vyzvednut jako první..
2 ) Jestliže je hovor ponechán zaparkovaný po delší dobu (definovanou systémem), je automaticky
vrácen na poboèku, která ho zaparkovala.
Parkování 176 Uživatelský manuál IP telefonu T322
1. Stisknìte [MENU]
2. Pomocí navigaèních kláves vyberte DSS Keys (
) a stisknìte
nebo [Uložit].
3. Použijte navigaèní klávesy nahoru/dolù a vyberte tlaèítko, které chcete naprogramovat a stisknìte (viz obrázek na stranì 184):
•
odpovídá programovatelnému tlaèítku oznaèenému jako .
•
odpovídá programovatelnému tlaèítku oznaèenému jako .
•
odpovídá programovatelnému tlaèítku oznaèenému jako .
4. Pomocí [Switch]nebo navigaèních kláves vlevo/vpravo vyberte
nebo [Vstup]
.
5. Pomocí navigaèní klávesy dolù vyberte
6.Pomocí [Switch]nebo navigaèních kláves vlevo/vpravo vyberte
7.Použijte navigaèní klávesu dolù a vyberte ..
.
8. Pomocí [Switch]nebo navigaèních kláves vlevo/vpravo vyberte èíslo úètu, které chcete pøiøadit tomuto tlaèítku.
9. Použijte navigaèní klávesu dolù a vyberte .
10. Zadejte èíslo vaší hlasové schránky . Použijte [Del] pro vymazání.
11. Stisknìte Parkování nebo [Volat]pro uložení nastavení.
177 Uživatelský manuál IP telefonu T322
6. Press to hang up.
Pro vᚠtelefon si mùžete nastavit svoje vlastní heslo. Používání hesla musí být povoleno v COS
A používá se u tìchto funkcí systému Coral Flexicom:
• Pøepnutí COS (viz strana 120)
• Executive Privilege (viz strana 128)
• Freedom (IRSS) (viz strana 137)
• Zamèení telefonu (viz strana 180)
Heslo lze velice jednoduchým zpùsobem mìnit. Prvotní nastavení hesla I jeho následná zmìna se provádí z vašeho
vlastního telefonu.
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
Jakmile jednou nastavíte
heslo na vašem telefonu,
zapamatujte si heslo a
nikomu ho nesdìlujte. Kromì
Vás ho zná ještì systémový
administrátor. Jestliže heslo
zapomenete nemùžete
používat funkce, které heslo
vyžadují. Heslo si
Poznamenejte na bezpeèné
místo pro budoucí použití.
1. Zadejte funkèní kód Heslo
2. Zadejte vaše nové heslo (4 èíslice).
3. Zadejte vaše nové heslo (4 èíslice) ještì jednou.
4. Stisknìte nebo [Volat].
5. Poèkejte na potvrzovací tón.
6. Stisknìte (položte mikrotelefon).
Heslo 178 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Zadejte funkèní kód Heslo
2. Zadejte vaše souèasné heslo (4 èíslice).
3. Zadejte vaše nové heslo (4 èíslice).
4. Zadejte vaše nové heslo (4 èíslice) ještì jednou.
5. Stisknìte
nebo [Volat].
5. Poèkejte na potvrzovací tón.
6. Stisknìte
Heslo (položte mikrotelefon).
179 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Mùžete uzamknout svùj telefon a tím zabránit neoprávnìné osobì používat vᚠtelefon. Jakmile jednou telefon
uzamknete, musíte pøed dalším použitím nejprve odemknout, abyste mohli sestavit hovor. Pøíchozí hovory však mùžete
odbavovat bez odemknutí telefonu.
Pøed uzamèením telefonu musíte nejprve nastavit heslo(viz Heslo na stranì 178).
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Zadejte funkèní kód
2. Zadejte vaše heslo ( 4 èíslice).
3. Zadejte aktivaèní kód ü.
nebo [Volat.
4. Stisknìte
5. Poèkejte na potvrzovací tón.
6. Stisknìte
(položte mikrotelefon).
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Zadejte funkèní kód
2. Zadejte vaše heslo (4 èíslice).
3. Zadejte kód pro zrušení û.
4. Stisknìte
nebo [Volat].
5. Poèkejte na potvrzovací tón.
6. Stisknìte
(položte mikrotelefon) strana.
Nejprve musíte nastavit heslo (viz Heslo na stranì 178), abyste mohli uzamknout telefon.
Uzamèení telefonu 180 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Mùžete pøevzít hovor z jiného vyzvánìjícího telefonu ve vaší skupinì pro pøevzetí hovorù nebo pøímo použitím kódu
funkce pro pro Pøevzetí hovoru ve skupinì nebo pøímé pøevzetí.
Umožòuje pøevzít hovor z jiného vyzvánìjícího telefonu ve vaší pøedprogramované skupinì pro pøevzetí hovorù
zadáním kódu funkce pro Pøevzetí hovoru ve skupinì.
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Zadejte funkèní kód
2. Stisknìte
nebo [Volat].
4. Mluvte.
Umožòuje pøevzít hovor z jiného vyzvánìjícího telefonu zadáním kódu funkce pro Pøímé pøevzetí hovoru ve skupinì a
následovaným èíslem vyzvánìjícího telefonu. Mùžete také stisknout naprogramované tlaèítko Pøímé pøevzetí hovoru,
které naprogramujete pøes nastavení telefonu (viz dále).
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Zadejte funkèní kód *
2. Volte èíslo vyzvánìjícího telefonu
3. Stisknìte
nebo [Volat].
4. Mluvte.
Pøevzetí hovoru: Ve skupinì, Pøímé 181 Uživatelský manuál IP telefonu T322
1. Stisknìte [MENU]
2. Pomocí navigaèních kláves vyberte DSS Keys (
) a stisknìte OK nebo [Uložit].
3. Použijte navigaèní klávesy nahoru/dolù a vyberte tlaèítko, které chcete naprogramovat a stisknìte
•
odpovídá programovatelnému tlaèítku oznaèenému jako .
•
odpovídá programovatelnému tlaèítku oznaèenému jako .
•
odpovídá programovatelnému tlaèítku oznaèenému jako .
4. Pomocí [Switch]nebo navigaèních kláves vlevo/vpravo vyberte
nebo [Vstup]
.
5. Pomocí navigaèní klávesy dolù vyberte
6.Pomocí [Switch]nebo navigaèních kláves vlevo/vpravo vyberte
7.Použijte navigaèní klávesu dolù a vyberte ..
.
8. Pomocí [Switch]nebo navigaèních kláves vlevo/vpravo vyberte èíslo úètu, které chcete pøiøadit tomuto tlaèítku.
9. Použijte navigaèní klávesu dolù a vyberte .
10.Zadejte èíslo vaší hlasové schránky . Použijte [Del] pro vymazání.
11. Stisknìte nebo [Volat]pro uložení nastavení.
Pøevzetí hovoru: Ve skupinì, Pøímé 182 Uživatelský manuál IP telefonu T322
[Menu]
VᚠIP telefon je vybaven šestnácti programovatelnými tlaèítky (šesti linkovými a deseti pamìovými), každé se
Zeleným LED indikátorem. K IP telefonu mùžete pøipojit až tøi pøídavné moduly celkem se 38 programovatelnými
tlaèítky v každém modulu vèetnì LED indikátorù. Tlaèítka lze naprogramovat s telefonními èísly (poboèka, skupina
poboèek, atd.),funkcemi systému Coral Flexicom (Nerušit, pøesmìrování, atd.) podle nabídky menu nastavení
IP telefonu nebo funkèními kódy systému Coral Flexicom.
Tøi programovatelná tlaèítka IP telefonu lze naprogramovat pomocí nastavení telefonu nebo pøes webové rozhraní. (viz
Programovatelná tlaèítka pøídavného modulu DSS na stranì 56).
1)Pro programování funkèních kódù systému Coral Flexicom musíte
naprogramovat jedno tlaèítko pro aktivaci funkce s aktivaèním kódem ü a jedno tlaèítko s
kódem pro zrušení û.
Programovatelná tlaèítka (linková a pamìová) 183 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Programovatelná tlaèítka (linková a pamìová) 184 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Nastavení telefonu nabízí následující možnosti pro programování tlaèítka:
•
SIP Trunk (“Linkové tlaèítko”) viz strana 187
•
Funkce systému (“Funkèní klávesy”) viz strana 186 – Skupinový poslech. Privátní/veøejné pøidržení, konference,
pøedání hovoru, odklonìní, pøidržení, DND, opakování volby, zpìtné volání, SMS, pøevzetí hovoru, parkování,
Custom, hlasová pošta
•
zkrácená volba (viz dále)
•
Interkom (pro budoucí použití)
Pro naprogramování telefonního èísla tlaèítka nebo funkce pod tlaèítko vyberte typ tlaèítka Speed Dial . Dále zadejte
požadovaný øetìz znakù pro funkci dle instrukcí v dalším textu vèetnì kódu aktivace ü nebo zrušení û.
1. Stisknìte [MENU]
2. Pomocí navigaèních kláves vyberte DSS Keys ( ) a stisknìte
>
nebo [Uložit].
3. Použijte navigaèní klávesy nahoru/dolù a vyberte tlaèítko, které chcete naprogramovat a stisknìte (viz obrázek na stranì 184):
•
odpovídá programovatelnému tlaèítku oznaèenému jako .
•
odpovídá programovatelnému tlaèítku oznaèenému jako .
•
odpovídá programovatelnému tlaèítku oznaèenému jako .
4.Pomocí [Switch]nebo navigaèních kláves vlevo/vpravo vyberte
nebo [Vstup]
.
5. Pomocí navigaèní klávesy dolù vyberte
Programovatelná tlaèítka 185 Uživatelský manuál IP telefonu T322
6. Pomocí [Switch] nebo navigaèních kláves vlevo/vpravo a vyberte èíslo úètu který chcete pøiøadit tomuto tlaèítku. (
indikuje, že tlaèítko je pøiøazeno všem úètùm).
7. Pomocí navigaèní klávesy dolù vyberte 3 .
8. Pomocí klávesnice zadejte èíslo. Použijte [DEL] pro vymazání.
9.Stisknìte
nebo [Volat]pro uložení nastavení .
1. Stisknìte [MENU]
2. Pomocí navigaèních kláves vyberte DSS Keys ( ) a stisknìte
>
nebo [Uložit].
3. Použijte navigaèní klávesy nahoru/dolù a vyberte tlaèítko, které chcete naprogramovat a stisknìte (viz obrázek na stranì 184):
•
odpovídá programovatelnému tlaèítku oznaèenému jako .
•
odpovídá programovatelnému tlaèítku oznaèenému jako .
•
odpovídá programovatelnému tlaèítku oznaèenému jako .
4. Pomocí [Switch] nebo navigaèních kláves vlevo/vpravo vyberte
nebo [Vstup]
.
Jestliže jste zvolili funkci tlaèítka jako Speed Dial, podívejte se na body 4 9 pøedcházející procedury,
jestliže jste zvolili funkci tlaèítka jako linkové tlaèítko , podívejte se na body 4 7 následující .
5. Pomocí navigaèní klávesy dolù vyberte .
6. Pomocí [Switch] nebo navigaèních kláves vlevo/vpravo a vyberte jednu z následujících funkcí tlaèítka:
Skupinový poslech (Viz “Skupinový poslech“ na stranì 153).
Konf (Viz “Programování tlaèítka Konference” na stranì 121.)
Pøesmìrování hovoru (Viz “Programování tlaèítka Pøesmìrování hovoru” na stranì 111.)
Programovatelná tlaèítka 186 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Pøedání hovoru (Viz “Programování tlaèítka Pøedání hovoru ” na stranì 205.)
Pøidržení “Viz “Programování tlaèítka Pøidržení pomocí menu nastavení IP telefonu” na stranì 232.)
DND (Viz “DND pomocí menu nastavení IP telefonu” na stranì 126.)
Opakování volby (Viz “Programování tlaèítka Opakování volby” na stranì 162.)
Zpìtné volání (Viz “Programování tlaèítka Zpìtné volání ” na stranì 113.)
SMS (pro budoucí použití)
Pøevzetí hovoru(Viz “Programování tlaèítka Pøímé pøevzetí hovoru” na stranì 182.)
Parkování hovoru (Viz “Programování tlaèítka Parkování hovoru ” na stranì 177.)
Custom (Viz “Programování tlaèítka Custom” na stranì 124.
Hlasová pošta (Viz “Programování tlaèítka Hlasová pošta ” na stranì 167.)
. Stisknìte nebo [Volat]pro uložení nastavení.
1. Stisknìte [MENU]
2. Pomocí navigaèních kláves vyberte DSS Keys ( >
) a stisknìte
nebo [Uložit].
3. Použijte navigaèní klávesy nahoru/dolù a vyberte tlaèítko, které chcete naprogramovat a stisknìte (viz obrázek na stranì 200):
•
odpovídá programovatelnému tlaèítku oznaèenému jako .
•
odpovídá programovatelnému tlaèítku oznaèenému jako .
•
odpovídá programovatelnému tlaèítku oznaèenému jako .
Programovatelná tlaèítka 187 nebo [Vstup]
Uživatelský manuál IP telefonu T322
4. Pomocí [Switch] nebo navigaèních kláves vlevo/vpravo vyberte
5. Pomocí navigaèní klávesy dolù vyberte .
6. Pomocí [Switch] nebo navigaèních kláves vlevo/vpravo a vyberte èíslo úètu který chcete pøiøadit tomuto tlaèítku. (
indikuje, že tlaèítko je pøiøazeno všem úètùm).
8. Stisknìte nebo [Volat] pro uložení nastavení.
Stisknìte naprogramované tlaèítko pro volbu èísla.
• Jestliže je cílové èíslo (telefonní èíslo nebo port systému Coral Flexicom) naprogramováno, je spojení
okamžitì sestaveno.
• Jestliže je naprogramována funkce systému Coral Flexicom, funkce je okamžitì aktivována nebo zrušena.
• Jestliže je naprogramována funkce IP telefonu:
a. Nastavte funkci dle požadavku.
b. Stisknìte nebo [Volat] pro uložení nastavení..
c. Funkce je aktivována nebo zrušena dle nastavení.
Programovatelná tlaèítka 188 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Viz pøíjem volání / Odpovìï na pøicházející hovor na stranì 31.
Pøíjem volání / Odpovìï na pøicházející hovor 189 Uživatelský manuál IP telefonu T322
®
Mùžete zapínat a vypínat elektromagnetické relé a tím ovládat další elektrické obvody jako napøíklad zabezpeèovací
zaøízení, Alarmy, elektrické zámky atd.
Tyto zaøízení si instalujete pomocí montážních firem. Dole uvedený formuláø použijte pro zápis instalovaných zaøízení,
které ovládáte pøes relé systému Coral Flexicom a jim pøiøazené ovládací kódy pøístupové kódy, èísla)..
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Zadejte kód relé
2. Zadejte kód pro aktivaci ü.
3. Stisknìte
nebo [Volat].
4. Poèkejte na potvrzovací tón.
5. Stisknìte (položte mikrotelefon).
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Zadejte kód relé
2. Zadejte kód pro zrušení û.
3. Stisknìte nebo [Volat].
4. Poèkejte na potvrzovací tón.
5. Stisknìte
Relé (Pøíslušenství) mikrotelefon)
1.
7086
2.
7087
3.
7088
4.
7089
5.
7090
6.
7091
190 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Mùžete naprogramovat vᚠtelefon, aby zazvonil v urèitou dobu. Jestliže nepøijmete toto termínové volání, vᚠtelefon bude
vyzvánìt celkem tøikrát v minutových intervalech a potom bude nastavení termínu zrušeno systémem. Mùžete nastavit více
termínù pro vᚠtelefon.
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Zadejte funkèní kód termín .
2. Zadejte kód pro aktivaci ü.
3. Zadejte èas, kdy má telefon zazvonit.
(ètyøi èíslice[12 formát s 0 na zaèátku], napø. 0805 pro osm hodin a pìt minut (08:05hod)).
4. Zadejte 5. Stisknìte
pro nebo pro .
nebo [Volat].
6. Poèkejte na potvrzovací tón.
7. Stisknìte
(položte mikrotelefon).
Jakmile zaène telefon vyzvánìt zobrazí se na displeji hlášení 1. Přijměte hovor; hlášení oznamující Termín:
je stále zobrazeno na displeji.
2. Ukonèete hovor (viz Ukonèení hovoru na stranì 32).
]
Termín 191 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Zadejte funkèní kód
.
2. Zadejte kód pro zrušení û.
3. Stisknìte
nebo [Volat].
4. Poèkejte na potvrzovací tón.
5. Stisknìte
(položte mikrotelefon).
Termín mùžete rušit jeden za druhým. Jestliže máte zadáno více termínù je vždy zrušen èasovì
nejbližší termín souèasnému èasu. Tuto proceduru musíte opakovat pro zrušení každého dalšího
termínu v øadì.
Termín 212 Uživatelský manuál IP telefonu T322
[Menu]
Mùžete si vybrat vyzvánìní vašeho IP telefonu ze široké nabídky . Kromì druhu vyzvánìní mùžete nastavit také jeho
úroveò.
1. Stisknìte [Menu] a pomocí navigaèních kláves vyberte Ring Tone ( > >
).
2. Zobrazí se celý seznam vyzvánìní.
Pomocí navigaèních kláves nahoru/dolù vyberte typ vyzvánìní. Pro každý typ vyzvánìní je pøehrána jeho ukázka.
3. Pro nastavení vybraného typu vyzvánìní stisknìte nebo [SEND] .
Nastavení úrovnì vyzvánìní:
•
z menu nastavení telefonu
•
pomocí tlaèítek pro nastavení úrovnì pøi vyzvánìní telefonu.
•
pomocí tlaèítek pro nastavení úrovnì, jeli telefon v klidu.
Viz Nastavení hlasitosti na stranì 206.
• Stisknìte pravé tlaèítko (+) pro zvýšení úrovnì vyzvánìní.
• Stisknìte levé tlaèítko () pro snížení úrovnì vyzvánìní.
Pøi aktivované funkci Nerušit (DND) nebo funkci Pøesmìrování všech hovorù IP telefon
nevyzvání a není schopen pøijmout žádný hovor.
Nastavení vyzvánìní 193 Uživatelský manuál IP telefonu T322
®
Mùžete nastavit stav pokoje. Je k dispozici 16 stavových údajù. Každý z nich mùžete nastavit na hodnotu
Zapnuto/vypnuto.
Formuláø na další stránce slouží k vytvoøení seznamu stavù pokoje a jejich pøístupových kódù.
Tato funkce je k dispozici pouze pro variantu Hotel/Motel systému Coral Flexicom. Zjistíte si u svého
systémového administrátora zda vaše varianta stému Coral Flexicom podporuje práci se stavy pokojù nebo Pøeddefinované
zprávy. Jestliže vᚠI systému Coral Flexicom. Podporuje Pøeddefinované zprávy (viz strana 117), nelze využívat stavy
pokojù.
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Zadejte pøístupový kód stavu pokoje.
2. Zadejte kód pro aktivaci ü.
3. Stisknìte
nebo [Volat].
4. Poèkejte na potvrzovací tón.
5. Stisknìte
(položte mikrotelefon).
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Zadejte pøístupový kód stavu pokoje.
2. Zadejte kód pro zrušení û.
3. Stisknìte
nebo [Volat].
4. Poèkejte na potvrzovací tón.
5. Stisknìte
Stav pokoje (položte mikrotelefon).
194 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Stav pokoje 0 7026
1
7027
2
7028
3
7029
4
7030
5
7031
6
7032
7
7033
8
7034
9
7035
10
7036
11
7037
12
7038
13
7039
14
7040
15
7041
195 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Tato funkce chrání vaší linku pøed jakýmkoliv narušením. Na chránìnou linku se není možné napojit ani vysílat žádné
varovné tóny jako napø. Tóny upozoròující na èekající hovory, napojení atd. Od ostatních linek. Jestliže je tato ochrana
aktivována, linka, které se pokusí napojit na chránìnou linku dostane odkazovací tón.
Pouze linka s nastaveným oprávnìním Security Override privilege se mùže napojit na chránìnou linku.
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Zadejte funkèní kód Chránìná linka
.
2. Zadejte kód pro aktivaci ü.
3. Stisknìte
nebo [Volat].
4. Poèkejte na potvrzovací tón.
5.Stisknìte
(položte mikrotelefon).
Vᚠtelefon je nyní chránìn proti napojení do hovoru.
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Zadejte funkèní kód Chránìná linka
.
2. Zadejte kód pro zrušení û.
3. Stisknìte
nebo [Volat].
4. Poèkejte na potvrzovací tón.
Všechna napojení do hovoru jsou povolena.
Chránìná linka 196 Uživatelský manuál IP telefonu T322
or [Send]
Tato funkce potvrzuje, že volba je kompletní a odesílá se do systému Coral Flexicom. Systém Coral Flexicom je tímto
informován, že jste zadali všechny èíslice a zaène se sestavením hovoru nebo aktivací funkce.
•
[Volat]
•
# or * nebo poèkejte až telefon zaène volit automaticky(v závislosti na nastavení IP telefonu, viz dále)
1. Stisknìte [Menu] a pomocí navigaèních kláves vyberte ’*’ nebo ‘#’ jako send ( 2. Pomocí [Switch] nebo navigaèních kláves vpravo/vlevo vyberte ( , , or 3. Stisknìte >
).
).
nebo [Volat] pro uložení nastavení .
Send odeslání volby 197 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Mùžete si naprogramovat svoje vlastní knihovny pro zkrácenou volbu pro vᚠtelefon. Každé uložené telefonní èíslo je
oznaèováno jako .
Èíslo privátní knihovny mùže obsahovat jek externí tak interní telefonní èíslo. Pøi zadávání externího telefonního èísla
nezapomeòte zadat pøístupový kód na veøejnou linku..
Zkrácená volby programovaná pro danou linku je jedineèná pro danou linku. Proto volené cílové èíslo, pomocí èísla
privátní knihovny, se bude velice pravdìpodobnì lišit dle telefonu, ze kterého zkrácenou volbu provedete.
Pomocí následujícího formuláøe mùžete vytvoøit seznam zkrácené volby na vašem telefonu (standardnì jsou èísla privátních
knihoven nastavena od do , mohou se však lišit systém od systému. Konzultujte se svým systémovým
administrátorem èísla primárních knihoven ve vašem systému).
7000
7001
7002
7003
7004
7005
7006
7007
7008
7009
Zkrácená volba Programování privátní knihovny Coral Flexicom
198 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Volte funkèní kód privátní knihovny
.
.
2. Zadejte èíslo privátní knihovny
3. Zadejte pøístupový kód veøejné linky.
4. Zadejte externí telefonní èíslo. Mùžete použít speciální znaky ze strany 200)
5. Stisknìte
nebo [Volat].
4. Poèkejte na tón potvrzení
5. Stisknìte
(položte mikrotelefon).
1) jako pøístupový kód veøejné linky mùžete použít èíslo veøejné linky nebo skupiny linek,
dial service, routing access nebo èíslo jiné privátní/veøejné knihovny.
2 ) Poèet èíslic externího èísla vèetnì speciálních znakù je limitován dle nastavení systému.
Pøi pokusu zadat více èíslic než je povoleno dostanete odkazovací tón a programování knihovny
je ukonèeno.
3) Nové èíslo, naprogramované do knihovny automaticky maže èíslo døíve naprogramované .
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1.Volte funkèní kód privátní knihovnu
2. Zadejte èíslo privátní knihovny
.
.
3. Zadejte kód pro zrušení û.
4. Stisknìte
nebo [Volat].
5. Poèkejte na potvrzovací tón.
Zkrácená volba Programování privátní knihovny Coral Flexicom
199 Uživatelský manuál IP telefonu T322
6. Stisknìte (položte mikrotelefon).
7. Privátní knihovna je nyní prázdná. Mùžete ji kdykoliv naprogramovat znovu.
V následující tabulce jsou popsána speciální znaky, které mùžete použít pøi zadávání externího telefonního èísla do
knihovny.
Kódy Popis
*X X = 1 až 9 sec zpoždìní
#0 Konec volby (konec externího èísla)
#1 Pøerušení volby. Bìhem pøerušení mùže úèastník volit libovolný poèet èíslic
#2 Všechny další èíslice budou vysílány impulsnì
#3 Všechny další èíslice budou vysílány tónovì (DTMF)
#4 Následující èíslice nebudou zobrazeny na displeji telefonu ( tarifikaèní systém)
#5 Následující èíslice budou zobrazeny na displeji telefonu ( tarifikaèní systém) #6
Èeká na další oznamovací tón
#8 Zobrazí ‘’ (pro tarifikaèní systém)
#9 Kalibrované pøerušení smyèky na veøejné lince (Flash)
* *
Vyšle * v odchozí volbì
## Vyšle # v odchozí volbì
Zkrácená volba Programování privátní knihovny Coral Flexicom
200 Uživatelský manuál IP telefonu T328
Zkrácená volba pomocí privátní nebo veøejné knihovny je ve své podstatì naprosto stejná, proto je obecný popis systému
volby pro obì knihovny naprosto totožný pro obì knihovny. Jestliže na vašem systému Coral Flexicom instalována
veøejná knihovna podívejte se do vašeho telefonního seznamu jaká èísla se ve veøejné knihovnì používají..
1. Volte èíslo knihovny (privátní nebo veøejné).
2. Stisknìte O nebo [Volat].
V nìkterých pøípadech musíte musíte za èíslem externího zkrácené volby zadat ještì PIN
(zúètovací kód).Jestliže vᚠsystém Coral Flexicom požaduje PIN uslyšíte odkazovací tón.
Zkrácená volba Programování privátní knihovny Coral Flexicom
201 Uživatelský manuál IP telefonu T328
[Menu]
Mùžete nastavit èasovou zónu GMT pro vᚠIP telefon v pøípadì, že je rùzná od nastavené GMT zóny v systému Coral
Flexicom. Nastavte èasovou zónu v IP telefonu, jestliže používáte èasovì orientované funkce systému Coral Flexicom jako
jsou napø. Èas na displeji telefonu, záznamy hovorù (Log soubory), termín nebo buzení.V tìchto pøípadech je nastavení
používaných funkcí automaticky pøizpùsobeno vašemu místnímu èasu. Èasovou zónu a ostatní parametry s èasem
související mùžete též nastavit pøes WEB rozhraní IP telefonu viz Konfigurace telefonu pøes WEB rozhraní na str. 59.
1. Stisknìte [Menu] a pomocí navigaèních kláves vyberte Ring Tone ( ).
> > > >
> > >
2. Pomocí [Switch] nebo navigaèních kláves vpravo/vlevo vyberte èasovou zónu.
3. Stisknìte nebo [Ulož] pro uložení èasové zóny ve vašem IP telefonu.
1. Stisknìte [Menu] a pomocí navigaèních kláves vyberte Ring Tone ( ).
> 2. Zmìòte primární NTP server dle èasové zóny, ve které provozujete vᚠIP telefon. Použijte [Del] pro vymazání.
3. Stisknìte nebo [Ulož] pro uložení.
1. Stisknìte [Menu] a pomocí navigaèních kláves vyberte Ring Tone ( ).
> > > >
2. Zmìòte sekundární NTP server dle èasové zóny, ve které provozujete vᚠIP telefon. Použijte [Del] pro vymazání.
3. Stisknìte Datum & èas nebo [Ulož] pro uložen.
202 Uživatelský manuál IP telefonu T322
1. Stisknìte [Menu] a pomocí navigaèních kláves vyberte Ring Tone ( > >
).
> >
IP telefon automaticky pøebírá èas z NTP serveru. Jestliže chcete nastavi èas manuálnì, èetì další instrukce.
2. Pomocí [Switch] nebo navigaèních kláves vpravo/vlevo vyberte èasový parametr, který chcete zmìnit. Hodnotu
parametru zadejte z klávesnice.
3. Stisknìte nebo [Ulož] pro uložení.
1. Stisknìte [Menu] a pomocí navigaèních kláves vyberte Ring Tone ( >
).
> >
2. Pomocí [Switch] nebo navigaèních kláves vpravo/vlevo vybírejte z èasových zón.
3. Stisknìte nebo [Ulož] ta uložte vybranou èasovou zónu pro vᚠIP telefon.
1. Stisknìte [Menu] a pomocí navigaèních kláves vyberte Ring Tone ( > >
).
> >
2. Pomocí [Switch] nebo navigaèních kláves vpravo/vlevo vyberte mezi 24 hodinovým nebo 12 hodinovým zobrazením
èasu.
3. Stisknìte Datum & èas nebo [Ulož] ta uložte vybraný formát èasu pro vᚠIP telefon.
203 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Mùžete pøedat probíhající interní nebo externí hovor v systému Coral Flexicom na jiné telefonní èíslo. Pøedání mùže
probìhnout s ohlášením nebo bez ohlášení.
• Napøed ohlásíte tøetímu úèastníkovi pøedávaný hovor.
•
Mùžete pøedat hovor tøetímu úèastníkovi pøímo, aniž byste s ním pøed tím hovoøili. Jestliže je tøetí úèastník obsazen,
položte mikrotelefon a spojení bude èekat na uvolnìní tøetího úèastníka.
1) Pøedání hovoru se neuskuteèní v pøípadì, že tøetí úèastník má aktivovanou službu
Pøesmìrování pøi nepøihlášení nebo použil funkci odklonìní hovoru.
2) Pøedání hovoru na skupinu poboèek není podporován systémem
Coral Flexicom (Boss, Hunt).
1. Bìhem hovoru mùžete použít následující tlaèítka pro pøedání hovoru :
• SW tlaèítko [Transfer]
• pøedprogramované tlaèítko Konference (viz strana 205)
2. Stisk jednoho z výše uvedených tlaèítek pøevede druhého úèastníka do èekání a vy dostanete oznamovací tón.
3. Volte èíslo tøetího úèastníka.
4. .Stisknìte
nebo [SEND] .
5. Uslyšíte tón zpìtného vyzvonìní.
1) Jestliže je tøetí úèastník obsazen nedostanete tón zpìtného vyzvonìní. Mùžete realizovat pøedání
hovoru s ohlášením jenom úèastníkovi s nastaveným jako multiappearance. Na ostatní úèastníky
hovor pøedat nelze.
2) Jestliže je pøedání hovoru odmítnuto a tøetí úèastník nastaven jako multiappearance, dostanete
obsazovací tón a mùžete se rozhodnout zda volit jiné èíslo nebo èekat na uvolnìní úèastníka.
6. Èekejte na pøihlášení.
Pøedání hovoru 204 Uživatelský manuál IP telefonu T322
7. Press or [Save]to save your changes.
1. Bìhem hovoru stisknìte jedno z následujících tlaèítek:
• [Tran] SW tlaèítko
• pøedprogramované tlaèítko pro pøedání hovoru (viz dole)
2. Toto pøedá pùvodního úèastníka hovoru do èekání a vy uslyšíte druhý oznamovací tón.
3. Volte èíslo úèastníka na nìhož má být hovor pøesmìrován.
4. Stisknìte nebo [Volat].
5. Stisknìte [Tran] SW tlaèítko nebo pøedprogramované tlaèítko pro pøedání hovoru znovu. Po položení mikrotelefonu
budete vᚠtelefon uvolnìn.
1. Stisknìte [MENU]
2. Pomocí navigaèních kláves vyberte Line key as DSS Keys ( [Uložit].
>
) a stisknìte
3. Použijte navigaèní klávesy nahoru/dolù a vyberte tlaèítko, které chcete naprogramovat a stisknìte obrázek na stranì 184):
•
odpovídá programovatelnému tlaèítku oznaèenému jako .
•
odpovídá programovatelnému tlaèítku oznaèenému jako .
•
odpovídá programovatelnému tlaèítku oznaèenému jako .
4. Pomocí [Switch] nebo navigaèních kláves vlevo/vpravo vyberte
5. Pomocí navigaèní klávesy dolù vyberte nebo
nebo [Vstup] (viz
.
.
6. Pomocí [Switch] nebo navigaèních kláves vlevo/vpravo a vyberte
7. .Stisknìte Pøedání hovoru nebo [SEND] pro uložení zmìn .
205 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Nastavení [Menu]
Hlasitost IP telefonu lze nastavovat z menu nastavení telefonu.
Úrovnì hlasitosti mùžete nastavovat pro následující položky :
Úroveò hlasitosti
Nastavení hlasitosti 206 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Nastavení
1. Stisknìte [Menu] a pomocí navigaèních kláves vyberte Ring Tone Phone
Volume
( > >
).
2. Pomocí navigaèních kláves nahoru/dolù vyberte požadovanou hlasitost.
3. Stisknìte nebo [Enter] .
4. Ukazatel na obrazovce graficky znázoròuje aktuální úroveò hlasitosti.
5. Pomocí navigaèních kláves vlevo/vpravo nastavte hlasitost.
6. Stisknìte nebo [Volba] pro uložení nastavení.
Bìhem hovoru (handsfree nebo mikrotelefon) nebo bìhem vyzvánìní lze
nastavit úroveò hlasitosti IP telefonu pomocí tlaèítek Úroveò hlasitosti
(+ zvyšuje, snižuje hlasitost).
Pøedání hovoru 207 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Èekající tón bìhem konverzace vám signalizuje, že máte další hovor. Na toto upozornìní mùžete reagovat
následujícími zpùsoby::
•
Ignorovat upozornìní a pokraèovat ve stávajícím hovoru.
•
Ukonèit stávající hovor a poèkat na vyzvánìní a po té pøijmout èekající hovor.
•
Pøidržet stávající hovor (viz Pøidržení hovoru na stranì 168) a pøijmout èekající hovor
Nìkteré telefony mohou být nastaveny tak, že nepøijímají èekající hovory. Volající potom
dostane obsazovací tón.
1. Stisknìte [Menu] a pomocí navigaèních kláves vyberte Call Waiting ( ).
>
2.Pomocí [Switch] nebo navigaèních kláves vlevo/vpravo a vyberte požadované nastavení.
3. Stisknìte nebo [Volba] pro uložení nastavení.
Èekající hovory pøíjem 208 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Mùžete naprogramovat vᚠtelefon, aby zazvonil v urèitou dobu. Jestliže nepøijmete toto buzení volání, vᚠtelefon bude
vyzvánìt celkem tøikrát v minutových intervalech a potom bude nastavení termínu zrušeno systémem. Jestliže nepøijmete
buzení ani po tøetím opakování, je buzení, v závislosti na nastavení systému Coral Flexicom, pøedáno operátorovi a
následnì je vytištìna zpráva na pøipojené tiskárnì.
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Zadejte funkèní kód termín .
2. Zadejte kód pro aktivaci ü.
3. Zadejte èas, kdy má telefon zazvonit.
(ètyøi èíslice[12 formát s 0 na zaèátku], napø. 0805 pro osm hodin a pìt minut (08:05hod)).
4. Zadejte 5. Stisknìte pro nebo pro .
nebo [Volat].
6. Poèkejte na potvrzovací tón.
7. Stisknìte
(položte mikrotelefon).
Jestliže dostanete odkazovací tón není buzení povoleno na vašem telefonu (dle Class of Service).
Mùžete požádat spojovatelku, aby aktivovala buzení pro vᚠtelefon pro daný èas.
Jakmile zaène telefon vyzvánìt zobrazí se na displeji hlášení 1. Přijměte hovor; hlášení oznamující buzení:
je stále zobrazeno na displeji.
2. Ukonèete hovor (viz Ukonèení hovoru na stranì 32).
Buzení 209 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Zadejte celou proceduru pomocí jedné blokové sekvence.
1. Zadejte funkèní kód *
2. Zadejte kód pro zrušení û.
3. Stisknìte
nebo [Volat].
4. Poèkejte na potvrzovací tón.
5. Stisknìte
(položte mikrotelefon).
Jednotlivá buzení mùžete rušit jeden za druhým. Jestliže máte zadáno více buzení je vždy zrušeno
èasovì nejbližší buzení souèasnému èasu. Tuto proceduru musíte opakovat pro všechna zadaná
buzení.
Buzení 210 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Øada nìkolika èíslic, které musí být zadány pro pøístup na veøejnou linku nebo
funkcím (službám Pbx Coral Flexicom.
Poskytovatel telefonní služeb (v ÈR napø. O2, Tmobile, GTS………..)
Class of service (COS) obsahují seznam služeb, nabízených Pbx Coral
Flexicom, které jsou k dispozici jednotlivým linkám. Tyto služby však nemusí
být dostupné pro všechny linky. Každá linka má pøidìleny dvì sady COS,
primární a sekundární, které mohou být definovány zcela odlišnì, aby se zvýšila
flexibilita celého systému. Coral Flexicom dovoluje pøepínat mezi obìma COS,
ale pouze jedna ze skupin mùže být aktivní. Jestliže je linka v módu checkout
(hotel) používá skupinu COS definovanou centrálnì v rámci Pbx a uživateli
nejsou k dispozici jeho vlastní COS (viz strana 120).
Je èást pamìti systému kde které se ukládají jak systémové informace tak
uživatelská data. Database se obvykle programuje pøi instalaci systému, avšak
mnohé informace lze mìnit pozdìji a to I na dálku.
Pro úèely tohoto manuálu pojem „Volba“ znamená zadání nìkolika èíslic pro
pøístup k funkcím Pbx nebo volbu úèastnického èísla pro sestavení telefonního
spojení.
DVMS je nástroj pro vkládání rùzných hlasových zpráv do systému
Záznam (vkládání) mùže být informativní sdìlení jako napø,.: pøedání hovoru,
nebo inzeráty..
V tomto manuálu znamená zadání hesla nebo jiných alfanumerických znakù.
Pøíloha A Slovník výrazù A1 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Funkce vyžaduje zadat PIN kód døíve než volíte pøístupový kód veøejné linky. Po
zadání autorizaèního kódu mùžete volit požadované èíslo externího úèastníka..
Klidový stav telefonu (není obsazen, nezvoní, tedy pøipraven k použití).
Jestliže zadáte chybný autorizaèní kód nebo autorizaèní kód pro který nemáte
oprávnìní, uslyšíte odkazovací tón nebo budete pøesmìrován na spojovatelku,
dle nastavení vaše Pbx.
Digitální nebo elektronický telefonní pøístroj. Za digitální telefonní pøístroje jsou
obecnì považovány telefony FlexSet, FlexSetIP, DKT, DST, T207M, T208M,
T207M/NP, T208M/BL, T207S, T208S, T207S/NP, T208S/BL, atd. Nebo jiné
telefony s nìkolika tlaèítka, displejem, reproduktorem, mikrofonem atd.
Indikátor èekající zprávy (Message Waiting Indicator). Indidikátor upozoròuje
na zprávu v systému hlasové pošty pro uživatele telefonu.
Spojovatelka pøijímá pøíchozí hovory a spojuje je dalším úèastníkùm Pbx,
administruje veøejné linky a systémové funkce Pbx.
Skupina èísel, kterou musíte zadat pro pøístup na veøejnou linku .
Umožòuje pøístup na rùzná zaøízení, poboèky, veøejné linky vnì I uvnitø Pbx.
Veøejná telefonní sí (Public Switch Telephone Network), je tradièní telefonní sí
v dané lokalitì.
Pøíloha A Slovník výrazù A2 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Hovor, který jste pøedali na obsazenou poboèku, nebo poboèku, která neodpovídá
nebo pøidržený hovor , se vrací na vaši poboèku po ubìhnutí èasového dohledu.
Každý interní telefon systému Coral Flexicom se nazývá telefon nebo poboèka.
Prování znaèné množství aktivit jako volba, pøíjem volání, aktivace služeb
(funkcí systému atd.).
Nìkolik poboèek sdružených do skupiny k plnìní rùzných telefonních funkcí
jako napø. sériová linka, sekretáøská souprava. Poboèka mùže být definována
jako èlen nìkolika sériových linek nebo sekretáøských skupin.
Pøednastavený èasový interval pro zkompletování urèitých funkcí. Jestliže
napøíklad není funkce dokonèena (jako tøeba volba) je uplynutí èasového dohledu
zrušena. Viz také “RecallAutomatic”.
Externí linka k veøejnému telefonnímu operátorovi v dané lokalitì, ke kterému je
Pbx pøipojena..
Nìkolik veøejných linek sdružených do skupiny., zajišující spoleèní funkce pro
odchozí volání.
Pøístupový kód, který musíte zadat, abyste se dostali na urèitou veøejnou linku
Obvykle se nazývá èíslo linky CO (èíslo Pbx). To je èíslo, které volí externí
úèastník, aby se dostal na poboèku vaší Pbx (pøes Central Office). Toto èíslo
bývá zpravidla uveøejnìno v telefonním seznamu.
Pøíloha A Slovník výrazù A3 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Funkce nutí uživatele linky zadat tajný PIN kód pøed pøístupem na veøejnou
linku. Døíve než je povolen pøístup na veøejnou linku, systém provìøí, zda se
zadaný VFAC nachází v seznamu PIN kódù. Jestliže PIN kód v seznamu chybí
je volba blokována; jestliže je nalezen je volba povolena. Každý PINkód má
svoje specifická omezení volby.
Pøíloha A Slovník výrazù A4 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Pøi práci s telefonním systémem Coral Flexicom uslyšíte øadu rùzných tónù. Tyto tóny mají rùzný pùvod a
význam daný pøi instalaci systému. Z toho dùvodu nepopisujeme pøesnì jak tóny vypadají. Na místo toho pøinášíme
seznam použitých tónù a jejich význam. Seznamte se blíže s významem a použitím jednotlivých tónù, abyste lépe
pochopili, co vám jejich prostøednictvím systém sdìluje. Nejèastìji používané tóny jsou:
Tón upozoròuje uživatele telefonu o napojení/odpojení tøetího úèastníka do hovoru.
Je slyšet na pozadí hovoru a signalizuje, že tøetí úèastník poslouchá vaši konverzaci.
Oznamuje, že volané èíslo je obsazeno (telefon nebo veøejná linka).
Oznamuje hovoøícímu úèastníkovi, že na nìj èeká další hovor.
Oznamuje úspìšný pøístup nebo aktivaci funkce (služby) napø. Pøesmìrování, èekání na
uvolnìní.
Jestliže jste spojeni s veøejnou linkou (propojeni s CO).
Je slyšet jestliže jste se pokoušeli pøistoupit k funkci, která není pro vás povolena, zadali
jste chybnou volbu atd.., nebo:
• Otálíte s volbou dlouhou dobu nebo:
• Volaný úèastník se nepøihlásil v daném èase. Zavìste a zavolejte pozdìji nebo:
• Nepoložili jste správnì mikrotelefon. Položte mikrotelefon správnì do vidlice nebo:
• Volaný úèastník je ve stavu DND (Do Not Disturb mode).
Vyzvánìcí tón uslyšíte v okamžiku, kdy je volaný úèastník vyzvánìn.
Indikuje, že volající je obsazen a vᚠhovor bude pøesmìrován.
Pøíloha B Tóny B1 Uživatelský manuál IP telefonu T322
Indikuje, že u digitálního telefonu druhého úèastníka je aktivován hlasitý poslech.
Indikuje, že máte zprávu ve své hlasové schránce.
Tón upozoròuje, že máte pokraèovat ve volbì.
Pøi použití hlášení uslyšíte trylek.
tón upozoròuje, že bìhem vaší konverzace se pokouší tøetí úèastník napojit do hovoru
pomoví funkce šeptání. Druhý úèastník hovoru neslyší žádný tón.
Pøíloha B Tóny B2 Uživatelský manuál IP telefonu T328
International Headquarters
Tadiran Telecom Ltd.
18 Hasivim Street P.O.Box 7607
Petach Tikva 49170 Israel
Tel. +97239262000, Fax. +97239262310
Autorizovaný zástupce pro Èeskou republiku
DTW Telecom s.r.o.
Malešická 16a
130 00 Praha 3
Tel. +420 255714300, Fax. +420 255714354
Email: [email protected]
USA Headquarters
Tadiran Telecom, Inc.
4 Tri Harbor Court
Port Washington, NY 11050
Tel. +15166327200, Fax. +15166327210
http://www.tadirantele.com
http://www.dtw.cz

Podobné dokumenty

Ip telefon T328 uživatelský manuál

Ip telefon T328 uživatelský manuál funkce, které poskytuje Coral jsou èetné a rozsáhlé, jejich využití v provozu je jasné a nenároèné. Mnohé z funkcí systému Coral, které byly nastaveny           v rámci poèáteèní instalace, jsou po...

Více

T322 – Profesionální IP telefon

T322 – Profesionální IP telefon ƒ Pøedání hovoru s ohlášením. i bez ohlášením

Více

Brožura Navigátor

Brožura Navigátor sestavit  konferenci,  zanechat  zprávu,  poslat  SMS  na  displej  jejich  standardního telefonu a to vše stiskem jednoho tlaèítka Navigator zvyšuje také možnosti øídit vaši pøíchozí komunikaci  p...

Více

Brožura Flexicom 500 Ipx

Brožura Flexicom 500 Ipx Kompaktní systém Coral IPx 500 vám dovoluje využívat výhody Ip telefonní bez toho, aby jste se vzdali špièkových aplikací, na které jste zvyklí jako napø. Potenciálù ACD a call center, integrovanýc...

Více

Poslední číslo Kováku

Poslední číslo Kováku vìtší míøe využívat dobrých zkušeností z regionù. Máme základní organizace,

Více

289-274-290-230 - instalační návod

289-274-290-230 - instalační návod aktivace, máte 15 vteøin k deaktivaci této funkce; poté se zaktivuje alarm vèetnì, senzorù. V této situaci, je aktivována siréna. Pro odpojení sirény je nutno stisknout tlaèítko 1 dálkového ovladaè...

Více

Průvodce First 4004

Průvodce First 4004 Èíselná klávesnice

Více

Sazebník servsml_01022010

Sazebník servsml_01022010 300,- Kč paušál v Praze 10,- Kč mimo Prahu

Více

Průvodce - Easy 4010

Průvodce - Easy 4010 Pøedprogramované tlaèítko (funkce je zobrazena pomocí ikony)

Více